Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek"

Transkrypt

1

2 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek TARNÓW, sierpień 217 2

3 Informacja o stanie środowiska w 216 roku SPIS TREŚCI 1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 216 roku Omówienie wyników badań jakości powietrza na stacjach w Tarnowie w 216 roku Tendencje zmian w stężeniach zanieczyszczeń powietrza na stacji przy ul. Bitwy pod Studziankami w Tarnowie MONITORING HAŁASU MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PODSUMOWANIE

4 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie informacji uzyskanych z badań monitoringowych, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, oraz działań kontrolnych WIOŚ w Krakowie. W 216 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizował zadania w oparciu o Program państwowego monitoringu środowiska województwa małopolskiego na lata oraz Kierunki działania i plan pracy na 216 rok. Bieżące i archiwalne informacje dotyczące stanu środowiska w województwie małopolskim znaleźć można na stronie internetowej 1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA Badania i ocena jakości powietrza prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w podsystemie monitoring jakości powietrza. Celem funkcjonowania podsystemu jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników analiz i ocen w zakresie przestrzegania norm jakości powietrza Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 216 roku Roczna ocena jakości powietrza1) w 3 strefach, wydzielonych na terenie województwa małopolskiego (Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów oraz strefa małopolska), została wykonana w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych w 216 roku na stałych automatycznych (18) oraz mobilnych stacjach monitoringu (6). W strefie Aglomeracja Krakowska zlokalizowno 6 stacji stałych (ul. Bujaka, ul. Bulwarowa, ul. Dietla, os. Piastów, ul. Złoty Róg, al. Krasińskiego). W strefie miasto Tarnów2 stacje (ul. Bitwy pod Studziankami, ul. Ks. Romana Sitko). W strefie małopolskiej 1 stacji stałych (Nowy Targ, Nowy Sącz, Olkusz, Skawina, Trzebinia, Zakopane, Tuchów, Bochnia, Gorlice, Niepołomice). Ponadto w strefie małopolskiej prowadzono pomiary okresowe na 6 stacjach mobilnych (Dobczyce, Chrzanów, Muszyna, Wieliczka, Piwniczna, Kalwaria Zebrzydowska). 1 Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 216 roku, WIOŚ Kraków, kwiecień 217 dostępna pod adresem: 4

5 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Ocenę wykonano pod kątem spełniania kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył zawieszony PM1 (PM1), pył zawieszony PM2, (PM2,), oraz ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawieszonym PM1. Ocena wykonana pod kątem spełniania kryteriów odniesionych dla ochrony roślin obejmowała: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) oraz ozon (O3). Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy, stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o najwyższych poziomach stężeń danego zanieczyszczenia w strefie. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). Klasyfikację stref wykonano dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (tzn. występujących w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) na obszarze aglomeracji lub innej strefy, dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin. Wartości dopuszczalne substancji w powietrzu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 212 roku 2). Tab. 1. Wyniki klasyfikacji stref dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w rocznej ocenie pod kątem ochrony zdrowia Kod strefy Nazwa strefy PL121 Aglomeracja krakowska PL122 Miasto Tarnów PL123 Strefa małopolska Klasyfikacja stref dla poszczególnych zanieczyszczeń SO 2 NO 2 CO C 6 H 6 O 3 *) O 3 **) PM1 PM2, I faza PM2, II faza Pb As Cd Ni B(a)P A C A A A D2 C C C1 A A A A C A A A A A D2 C A C1 A A A A C A A A A A D2 C C C1 A A A A C 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 212 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 212 r., poz. 131).

6 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Tab. 2. Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony roślin Kod strefy PL123 Nazwa strefy Strefa małopolska Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń SO2 NOx O3 A A O3 *) **) A D2 Objaśnienia do tabel 1 i 2: * - wg poziomu docelowego,** - wg poziomu celu długoterminowego Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas: klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe (dla pyłu zawieszonego PM2, poziom dopuszczalny określony dla tzw. I fazy, równy 2 µg/m3 z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 21 roku), klasa C1 - jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2, na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny określony dla II fazy, równy 2 µg/m3 z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 22 roku, klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. Zgodnie z tą klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia do: klasy C zostały zakwalifikowane wszystkie strefy: 1. Aglomeracja Krakowska (NO2, pył zawieszony PM1, benzo(a)piren w pyle PM1, pył zawieszony PM2,), 2. miasto Tarnów (pył zawieszony PM1, benzo(a)piren w pyle PM1) 3. strefa małopolska (pył zawieszony PM1, benzo(a)piren w pyle PM1, pył zawieszony PM2,). klasy D2, ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu zostały zakwalifikowane wszystkie strefy: 1. Aglomeracja Krakowska 2. miasto Tarnów 3. strefa małopolska klasy C1, ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM2, dla II fazy zostały zakwalifikowane wszystkie strefy: 1. Aglomeracja Krakowska 2. miasto Tarnów 3. strefa małopolska 6

7 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony roślin do: klasy D2, ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu została zakwalifikowana: 1. strefa małopolska Wykonana klasyfikacja stref za 216 rok potwierdziła występujące w poprzednich latach przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM1 i docelowych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM2, oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM1 na terenie województwa małopolskiego, a także dopuszczalnych poziomów stężeń dwutlenku azotu w Aglomeracji Krakowskiej, co wskazuje na konieczność realizacji działań określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wdrożonym uchwałą Nr XXXII/41/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia roku. W ocenie jakości powietrza za rok 216, według kryteriów dla ochrony zdrowia, strefa - miasto Tarnów została zakwalifikowana do klasy C/D2, ze względu na stężenia substancji: B(a)P, PM1, O 3. Ze względu na stężenia PM2, przekraczające poziom dopuszczalny określony dla II fazy, strefa została zaliczona do klasy C1. Ze względu na poziom stężeń nie przekraczający poziomów dopuszczalnych dla substancji: SO 2, NO 2, CO, C 6 H 6, O 3 (wg poziomu docelowego), PM2, (I faza) oraz Pb, As, Cd, Ni w pyle PM1, strefa - miasto Tarnów została zaliczona do klasy A. Na terenie Tarnowa wystąpiły przekroczenia wartości normatywnych dla: stężeń średniorocznych B(a)P w pyle PM1, częstości przekraczania wartości dopuszczalnych stężeń dobowych PM1, poziomu celu długoterminowego dla stężeń ozonu oraz stężenia średniorocznego PM2, określonego dla II fazy (do osiągnięcia do roku 22). Główną przyczyną przekroczeń było oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków a także niekorzystnymi warunkami klimatycznymi i meteorologicznymi. 7

8 obszar w km 2 liczba mieszkańców Informacja o stanie środowiska w 216 roku Tab. 3. Charakterystyka obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza w strefie - miasto Tarnów w 216 roku Kryterium stanowiące podstawę do zakwalifikowania strefy do klasy C/D2 - zanieczyszczenie, okres uśredniania stężeń Obszar przekroczeń B(a)P- rok kalendarzowy Tarnów obszar miasta 67, PM1-24 godziny (ilość dni przekroczeń poziomu dopuszczalnego) PM2, rok kalendarzowy II faza Tarnów obszar miasta z wyjątkiem terenów położonych w części północno-zachodniej Tarnów obszar miasta z wyjątkiem terenów położonych w części północno-zachodniej, , O 3 maksymalna średnia 8-godzinna Tarnów obszar miasta Przyczyna przekroczeń Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu Mapy 1- przedstawiają rozkłady stężeń średniorocznych wybranych zanieczyszczeń powietrza, uzyskane z danych pomiarowych w 216 roku, na obszarze województwa małopolskiego. 8

9 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Mapa 1. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM1 ( g/m 3 ) Mapa 2. Rozkład stężeń benzo(a)pirenu (ng/m 3 ) w pyle zawieszonym PM1 9

10 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Mapa 3. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2, ( g/m 3 ) Mapa 4. Rozkład stężeń dwutlenku siarki ( g/m 3 ) 1

11 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Mapa. Rozkład stężeń dwutlenku azotu ( g/m 3 ) 1.2. Omówienie wyników badań jakości powietrza na stacjach w Tarnowie w 216 roku Badania monitoringowe w 216 roku prowadzono na terenie Tarnowa w dwóch stacjach automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza, zlokalizowanych przy ul. Bitwy pod Studziankami (stacja tła miejskiego) oraz ul. Ks. Romana Sitko (stacja komunikacyjna). Na stacji przy ul. Bitwy pod Studziankami prowadzone były pomiary automatyczne (1- godzinne) pyłu zawieszonego PM1, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki,, tlenku węgla, ozonu, oraz pomiary manualne(24-godzinne) pyłu zawieszonego PM1 i PM2,, zawartości benzo(a)pirenu oraz arsenu, ołowiu, niklu i kadmu w pyle PM1., Na stacji przy ul. Ks. Romana Sitko prowadzone były pomiary automatyczne (1-godzinne) pyłu zawieszonego PM1, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, oraz pomiary manualne (24-godzinne) benzenu. 11

12 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Stacja Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami Stacja-Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko Uruchomiona w grudniu 29 roku Uruchomiona w styczniu 216 roku Tab. 4. Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza w Tarnowie 12

13 Poziom alarmowy ( g/m 3 ) c) Informacja o stanie środowiska w 216 roku Tab.. Poziomy dopuszczalne lub docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów 3) Lp Nazwa substancji pył zawieszony PM1 pył zawieszony PM2, dwutlenek azotu Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny lub docelowy substancji w powietrzu Dopuszczal na częstość przekraczan ia poziomu dopuszczaln ego w roku kalendarzo wym Kryterium 24 godziny g/m 3 3 razy ochrona zdrowia ludzi 3 rok kalendarzowy 4 g/m 3 - ochrona zdrowia ludzi rok kalendarzowy 2 g/m 3( do osiągnięcia do r. (faza I) 2 g/m 3 (do osiągnięcia do d r. (faza II) ochrona zdrowia ludzi ochrona zdrowia ludzi Jedna godzina 2 g/m 3 18 razy ochrona zdrowia ludzi 4 rok kalendarzowy 4 g/m 3 ochrona zdrowia ludzi 4 tlenki azotu rok kalendarzowy 3 g/m 3 ochrona roślin dwutlenek siarki Jedna godzina 3 g/m 3 24 razy ochrona zdrowia ludzi 24 godziny 12 g/m 3 3 razy ochrona zdrowia ludzi rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1X do 31III) 2 g/m 3 ochrona roślin 6 tlenek węgla Osiem godzin 1 g/m 3 ochrona zdrowia ludzi 7 benzen rok kalendarzowy g/m 3 ochrona zdrowia ludzi 8 ołów rok kalendarzowy, g/m 3 ochrona zdrowia ludzi 9 arsen rok kalendarzowy 6 ng/m 3 ochrona zdrowia ludzi 1 benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m 3 ochrona zdrowia ludzi 11 kadm rok kalendarzowy ng/m 3 ochrona zdrowia ludzi 12 nikiel rok kalendarzowy 2 ng/m 3 ochrona zdrowia ludzi 13 ozon Osiem godzin 12 g/m 3 2 dni ochrona zdrowia ludzi dla Okres wegetacyjny (1V-31VII) 18 g/m 3 *h ochrona roślin jednej godziny 24 3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 212 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 212 r., poz. 131). 13

14 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Stężenia substancji w powietrzu mierzonych w 216 roku na dwóch stacjach pomiarowych w Tarnowie, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r., przedstawiały się na poszczególnych stacjach następująco: PYŁ ZAWIESZONY PM1 Stanowisko ul. Ks. Romana Sitko Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM1, uzyskane z 1-godzinnych pomiarów, wynosiło 37 µg/m 3 (92,% poziomu dopuszczalnego). W miesiącach letnich średnia stężeń PM1 wyniosła 26 µg/m 3. W okresie zimowym (od października do marca), przy niższych temperaturach powietrza, średnia stężeń pyłu wynosiła 47,8 µg/m 3. W tym też okresie notowane były przekroczenia norm. W okresie letnim nie zanotowano przekroczeń dobowych stężeń. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia 24-godzinnego, wynoszącego µg/m 3, odnotowano 6 razy w roku kalendarzowym 216. W analizowanym okresie nie odnotowano przekroczeń poziomu informowania (2 µg/m 3 ). Stanowisko ul. Bitwy pod Studziankami Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM1, uzyskane z 24-godzinnych pomiarów, wynosiło 31 µg/m 3 (77,% poziomu dopuszczalnego) i utrzymywało się na poziomie roku ubiegłego. W miesiącach letnich średnia stężeń PM1 wyniosła 24 µg/m 3. W okresie zimowym (od października do marca), średnia stężeń pyłu wynosiła 37 µg/m 3. W tym też okresie notowane były przekroczenia norm. W okresie letnim nie zanotowano przekroczeń dobowych stężeń. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia 24-godzinnego odnotowano 39 razy w roku kalendarzowym 216. W porównaniu do roku 21 częstość przekraczania 24- godzinnych stężeń była wyższa o 1. W analizowanym okresie nie odnotowano przekroczenia poziomu informowania (2 µg/m 3 ). 14

15 PM1[µg/m3] liczba przekroczeń Informacja o stanie środowiska w 216 roku ul. Bitwy pod Studziankami ul. Ks. Romana Sitko Wykres 1. Średniomiesięczne stężenia pyłu zawieszonego PM1 z liczbą przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego (etykieta w żóltym prostokącie) w 216 roku na stanowiskach w Tarnowie styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień stężenie roczne [µg/m3] częstość przekraczania stężenia 24 godz. stężenie dopuszczalne [µg/m3] Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami Wykres 2. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM1 w odniesieniu do wartości dopuszczalnej oraz liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego na stanowiskach w Tarnowie w 216 roku 6 Tarnów, ul. ks. Romana Sitko PYŁ ZAWIESZONY PM2, Stanowisko ul. Bitwy pod Studziankami Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM2,, uzyskane w pomiarach manualnych, wynosiło 24 µg/m 3 (96% wartości dopuszczalnej I faza i 12% normy dla II fazy 4 ), i było mniejsze od wartości z 21 roku o 1 µg/m 3 (spadek o 4%). 4 objaśnienie: II faza - określa poziom stężenia pyłu zawieszonego PM2, do osiągnięcia do r. 1

16 NO2[µg/m3] Informacja o stanie środowiska w 216 roku DWUTLENEK AZOTU Stanowisko ul. Ks. Romana Sitko Średnioroczne stężenie NO 2, uzyskane w pomiarach automatycznych ze stężeń 1- godzinnych, wynosiło 31 µg/m 3 (77, % wartości dopuszczalnej). Stanowisko ul. Bitwy pod Studziankami Średnioroczne stężenie NO 2, uzyskane w pomiarach automatycznych ze stężeń 1-godzinnych, wynosiło 21 µg/m 3 (2, % wartości dopuszczalnej) i było mniejsze od wartości z 21 roku o 1 µg/m 3 (spadek o 4,%). stężenie roczne [µg/m3] stężenie dopuszczalne [µg/m3] Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami Tarnów, ul. ks. Romana Sitko Wykres 3. Średnioroczne stężenie NO 2 w odniesieniu do wartości dopuszczalnej w 216 roku na stanowiskach w Tarnowie styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec 1 sierpień 1 wrzesień ul. Bitwy pod Studziankami Ul. Ks. Romana Sitko październik listopad grudzień Wykres 4. Średniomiesięczne stężenia NO 2 w 216 roku na stanowiskach w Tarnowie 16

17 Informacja o stanie środowiska w 216 roku TLENKI AZOTU (NO x ) Stanowisko ul. Bitwy pod Studziankami Średnioroczne stężenie NO X, uzyskane w pomiarach automatycznych ze stężeń 1-godzinnych, wynosiło 33 µg/m 3 (11 % wartości dopuszczalnej dla kryterium ochrony roślin). W okresie zimowym średnia wynosiła 36,7 µg/m 3 a w letnim 29,7µg/m 3. Stanowisko ul. Ks. Romana Sitko Średnioroczne stężenie NO X, uzyskane w pomiarach automatycznych ze stężeń 1- godzinnych, wynosiło 6 µg/m 3 (216 % wartości dopuszczalnej dla kryterium ochrony roślin). W okresie zimowym średnia wynosiła 7,3 µg/m 3 a w letnim,8 µg/m 3. DWUTLENEK SIARKI Stanowisko ul. Bitwy pod Studziankami Średnioroczne stężenie SO 2, uzyskane w pomiarach automatycznych ze stężeń 1-godzinnych, wynosiło 6,8 µg/m 3 (34 % wartości dopuszczalnej) i była mniejsza od wartości z 21 roku o,2 µg/m 3 (spadek o 3%). BENZEN Stanowisko ul. Ks. Romana Sitko Średnioroczne stężenie benzenu, uzyskane w pomiarach manualnych ze stężeń 24-godzinnych, wynosiło 2,1 µg/m 3 (42 % wartości dopuszczalnej) i było większe od wartości z roku ubiegłego uzyskanej na stanowisku przy ul. Bitwy pod Studziankami o,6 µg/m 3. TLENEK WĘGLA Stanowisko ul. Ks. Romana Sitko Stężenie tlenku węgla, maksymalne średnie 8-godzinne spośród średnich kroczących, uzyskane w pomiarach automatycznych ze stężeń 1-godzinnych, wynosiło 2897 µg/m 3, co stanowi 29 % wartości dopuszczalnej. OZON Stanowisko ul. Bitwy pod Studziankami Stężenie ozonu (O 3 ), maksymalne średnie 8-godzinne spośród średnich kroczących, uzyskane w pomiarach automatycznych ze stężen 1-godzinnych, wynosiło 17

18 Informacja o stanie środowiska w 216 roku 139 µg/m 3, co stanowiło 11% wartości poziomu docelowgo i było niższe od wartości z roku 21 o 23 µg/m 3 (spadek o 14%). Ze względu na ochronę zdrowia ludzi normowany jest poziom docelowy, o wartości 12 µg/m 3 z dopuszczalną częstością przekraczania do 2 dni w roku kalendarzowym. Do 22 roku winien być dotrzymany poziom celu długoterminowego, którego wartość ustalono na 12 µg/m 3. BENZO(a)PIREN Stanowisko ul. Bitwy pod Studziankami Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM1, uzyskane w pomiarach automatycznych ze stężeń 1-godzinnych, wynosiło 4,2 ng/m 3 (42 % wartości dopuszczalnej) i utrzymywało się na poziomie roku 21. METALE CIĘŻKIE W PYLE ZAWIESZONYM PM1 Stanowisko ul. Bitwy pod Studziankami Stężenie średnioroczne kadmu w pyle zawieszonym PM1 wynosiło,4 ng/m 3 (8% poziomu docelowego) i było niższe o,4 ng/m 3 od stężenia notowanego w roku 21 (spadek o %). Stężenie średnioroczne niklu w pyle zawieszonym PM1 wynosiło,9 ng/m 3 (4,% poziomu docelowego) i było niższe o,3 ng/m 3 od stężenia notowanego w roku 21 (spadek o 2%). Stężenie średnioroczne ołowiu w pyle zawieszonym wynosiło,2 g/m 3 (4% poziomu dopuszczalnego) i nie uległo zmianie w stosunku do roku 21. Stężenie średnioroczne arsenu w pyle zawieszonym PM1 wynosiło,9 ng/m 3 (1% poziomu docelowego) i było niższe o,2 ng/m 3 od stężenia zmierzonego w 21 roku (spadek o 18%). Stężenia zanieczyszczeń mierzone w 216 roku na stacji komunikacyjnej w Tarnowie, przy ul. Ks. Romana Sitko były wyższe niż na stacji tła miejskiego, przy ul. Bitwy pod Studziankami. 18

19 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Z powyższej analizy wynika, że w 216 roku standardy jakości powietrza nie były dotrzymane: na stanowisku pomiarowym Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami w pyle zawieszonym PM1 stężenia 24-godzinne przekroczyły dopuszczalny poziom 39 razy w ciągu roku (dopuszczalna częstość przekraczania 3 razy w roku kalendarzowym), w benzo(a)pirenie stężenie średnioroczne przekroczyło 4-krotne poziom docelowy, w pyle zawieszonym PM2, stężenie średnioroczne wynosiło 24 g/m 3 i przekroczyło poziom wyznaczony dla II fazy (który wynosi 2 µg/m 3 i jest wyznaczony do osiągnięcia do r.), w ozonie maksymalne średnie 8-godzinne przekroczyło poziom celu długoterminowego i wynosiło 139 µg/m 3 (poziom stężenia O 3 dla celu długoterminowego wynosi 12 g/m 3 ), w tlenkach azotu (NO x ) stężenie średnioroczne przekroczyło poziom dopuszczalny dla kryterium ochrony roślin i wynosiło 33 µg/m 3 (norma wynosi 3 µg/m 3 ). na stanowisku pomiarowym Tarnów ul. Bł. Ks. Romana Sitko w pyle zawieszonym PM1 stężenia 24-godzinne przekroczyły dopuszczalny poziom 6 razy w ciągu roku (dopuszczalna częstość przekraczania 3 razy w roku kalendarzowym), w tlenkach azotu (NO x ) stężenie średnioroczne przekroczyło normę dla kryterium ochrony roślin i wynosiło 6 µg/m 3 (przy normie wynoszącej 3 µg/m3. ul. Bitwy pod Studziankami ul. Ks. Romana Sitko norma Częstość przekroczeń PM NOx[µg/m3] 24 Wykres. Wskaźniki, w których nie były dotrzymane standardy jakości powietrza na stanowiskach pomiarowych w Tarnowie w 216 roku 2 PM2, II faza [µg/m3] 4,2 1 B(a)P[ng/m3] Ozon [µg/m3] 19

20 stężenie [ g/m 3 ] stężenie [µg/m 3 ] Informacja o stanie środowiska w 216 roku 1.3. Tendencje zmian w stężeniach zanieczyszczeń powietrza na stacji przy ul. Bitwy pod Studziankami w Tarnowie W okresie na stacji przy ul. Bitwy pod Studziankami, obserwuje się systematyczny spadek wartości średniorocznych PM1 (od 44 µg/m3 w 29 r. do 31 µg/m3 w 216 r.), przy czym już od roku 213 wartości średnioroczne utrzymują się poniżej normy. W stężeniach PM2, również widoczny jest trend malejący, po maksimum osiągniętym w 21 r. (33, µg/m 3 ) wartość stężenia powoli ale systematycznie spada i w roku 216 osiągnęła wartość poniżej normy dla I fazy do roku 21, ale nadal jest to wartość powyżej dopuszczalnej dla fazy II (wynoszącej 2 µg/m3 ). Stężenia B(a)P nadal wielokrotnie przekraczają normę, wykazując jednak tendencję malejącą (od 6, ng/m3 w 29 r. do 4,2 ng/m3 w 216 r.). Dla większości badanych wskaźników w okresie obserwuje się tendencję spadku wartości stężeń średniorocznych stężenie średnioroczne stężenie średnie w sezonie grzewczym stężenie średnie w sezonie letnim Wykres 6. Zmiany stężeń pyłu PM1 dla wartości średniorocznych, dla okresu grzewczego i letniego w latach PM poziom dopuszczalny Wykres 7. Zmiany stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM1 w latach

21 stężenie [ g/m 3 ] stężenie [ g/m 3 ] stężenie [ g/m 3 ] stężenie [ng/m 3 ] Informacja o stanie środowiska w 216 roku B(a)P poziom docelowy 6, 6,9,4 4,4 4,2 4,2 3, Wykres 8. Zmiany stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w latach PM2, poziom dopuszczalny 33, Wykres 9. Zmiany stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2, w latach benzen poziom dopuszczalny Wykres 1. Zmiany stężeń średniorocznych benzenu w latach ,9 2 2,4 1,8 2,1 1,7 1, SO2 poziom dopuszczalny Wykres 11. Zmiany stężeń średniorocznych SO 2 w latach ,2 9, ,4 7 6,

22 stężenie [ng/m 3 ] stężenie [ng/m 3 ] stężenie [ng/m 3 ] stężenie [ g/m 3 ] Informacja o stanie środowiska w 216 roku NO2 poziom dopuszczalny 29 22,9 2,3 24 2,1 22, Wykres 12. Zmiany stężeń średniorocznych NO 2 w latach Ni poziom docelowy Wykres 13. Zmiany stężeń średniorocznych Ni w latach ,7 2,2 1,9 1,6 1,7 1,2 1,2, Pb poziom dopuszczalny Wykres 14. Zmiany stężeń średniorocznych Pb w latach Cd poziom docelowy 2,3 1,8 2,9 1,6,8, Wykres 1. Zmiany stężeń średniorocznych Cd w latach

23 Al. Krasińskiego ul. Dietla ul. Złoty Róg ul. Bulwarowa ul. Bujaka Os. Piastów ul. Bł. Ks. Romana Sitko ul. Bitwy pod Studziankami Skawina *Kalwaria Zebrzydowska Nowy Sącz Tuchów Bochnia Niepołomice Trzebinia Nowy Targ *Wieliczka *Chrzanów Olkusz Zakopane *Dobczyce *Muszyna Gorlice *Piwniczna Zdrój stężenie[µg/m 3 ] częśtość przekraczania stężenie [ng/m 3 ] Informacja o stanie środowiska w 216 roku As poziom docelowy 1,3 1,1 1,3 1,4 1,2,9 1,1, Wykres 16. Zmiany stężeń średniorocznych As w latach Stacje w Tarnowie na tle pozostałych stacji w województwie małopolskim w 216 roku dla wybranych zanieczyszczeń PM1 - stężenie średnioroczne poziom dopuszczalny PM1 częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24 godz Aglomeracja Krakowska Miasto Tarnów Strefa małopolska Wykres 17. Rozkład stężeń średniorocznych oraz częstość przekroczeń normy dobowej pyłu zawieszonego PM1 na stanowiskach pomiarowych w województwie małopolskim w 216 roku (gwiazdką * oznaczono stanowiska okresowe) 23

24 Informacja o stanie środowiska w 216 roku 9,9 8,1 6,6,2 poziom docelowy 9,7 8,3 6,2 6,2 6,,9,6, 4,2, 4,4 Wykres 18. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na stanowiskach pomiarowych w województwie małopolskim w 216 roku (gwiazdką * oznaczono stanowiska okresowe) 2. MONITORING HAŁASU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi pomiary poziomów hałasu w środowisku emitowanego przez źródła komunikacyjne i przemysłowe. Zgodnie z programem PMŚ dla województwa małopolskiego na lata , w 216 roku wykonano pomiary hałasu komunikacyjnego oraz przemysłowego. Pomiary hałasu prowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 czerwca 211 roku). Przekroczenia wartości dopuszczalnych określono według Rozporządzenia MŚ z dnia 14 czerwca 27 r.6). Obliczenia wskaźnika LDWN wykonano według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 listopada 21 r. 7). Badania hałasu obejmowały wyznaczenie równoważnego poziomu dźwięku A (L AeqD, LAeqN) oraz warunków poza akustycznych niezbędnych do interpretacji wyników i sporządzenia oceny klimatu akustycznego. Na potrzeby prowadzenia długookresowej polityki Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 211 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 211 r. Nr 14, poz.824). 6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 27 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj.) (tekst jednolity: Dz. U. z 213 r., poz. 112). 7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 listopada 21 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 21 Nr 21 poz z późn. zm.). 24 Gorlice *Dobczyce *Chrzanów Trzebinia Niepołomice Bochnia *Muszyna *Wieliczka Zakopane *Piwniczna Zdrój Tuchów Nowy Targ Nowy Sącz *Kalwaria Zebrzydowska ul. Bitwy pod Studziankami 2, ul. Bulwarowa ul. Bujaka stężenie[ng/m3] B(a)P - stężenie średnioroczne

25 Informacja o stanie środowiska w 216 roku w zakresie ochrony przed hałasem, dla hałasu drogowego wyznaczone zostały wskaźniki: L DWN, L N. W województwie małopolskim w 216 roku przeprowadzono pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego łącznie w 18 punktach. Pomiary hałasu drogowego wykonano w 1 lokalizacjach, w tym w 12 punktach wykonano pomiary określając poziomy krótkookresowe (dobowe) L Aeq D oraz L Aeq N, mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, a w 3 punktach prowadzono pomiary długookresowe. Pomiary hałasu kolejowego przeprowadzono w 3 punktach. Badania wykazały przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu w wielu badanych punktach, zarówno w porze dnia jak i nocy. W pomiarach długookresowych w jednym punkcie (Nowy Sącz DK 7) dotrzymane zostały poziomy dopuszczalne. W pomiarach krótkookresowych przekroczenia odnotowano w punktach w porze dziennej (2,4-8,8 db) oraz w 7 punktach w porze nocnej (2,4-7,7 db). Dla hałasu kolejowego w jednym punkcie (Żegiestów LK 96) dotrzymane były poziomy dopuszczalne. W trzech punktach nie określono przekroczeń ze względu na brak ustaleń w planie zagospodarowania przestrzennego dot. dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku. W 216 roku na obszarze miasta Tarnowa nie prowadzono pomiarów monitoringowych hałasu w środowisku, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 kwietnia 21r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.216, poz.672 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został zobowiązany do oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nieobjętych obowiązkiem opracowania map akustycznych. Dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 1 tysięcy, starosta sporządza co lat, mapy akustyczne. 2

26 liczba przekroczeń DK 7 - Nowy Sącz ul. Nowochruślicka DW Myślachowice DW Ilkowice DK 87 - Piwniczna-Zdrój DW Lubomierz DW 98 - Biecz DW 77 - Nowe Brzesko DW 966 -Tymowa DW 96 - Bochnia DW 97 - Sukmanie Nowy Sącz ul. Jagiellońska DW Olszyny DW Wola Batorska DW Dłużec DW 93 - Przytkowice LK nr 8 - Maków Podhalański LK nr 96 - Żegiestów LK nr 96 - Tuchów poziom hałasu [db] przekroczenie [db] Informacja o stanie środowiska w 216 roku pora dzienna pora nocna przekroczenie-pora dzienna przekroczenie-pora nocna hałas długookresowy hałas krótkookresowy hałas kolejowy Wykres 19. Wartości poziomów hałasu komunikacyjnego w 216 roku w województwie małopolskim (zielonym trójkatem oznaczono punkty, dla których brak ustaleń w planie zagospodarowania przestrzennego dot. dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku) pora dzienna pora nocna brak przekroczeń - db -1 db Wykres 2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) określone na 1 stanowiskach pomiarowych w województwie małopolskim w 216 roku 26

27 Informacja o stanie środowiska w 216 roku 3. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomiary prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 27 roku 8). Badania polegały na pomiarze natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziałach częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 MHz. Celem pomiarów było określenie oddziaływania pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności. Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 23 roku 9). W 216 roku WIOŚ w Krakowie wykonał badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 4 punktach pomiarowych zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności, po 1 dla trzech kategorii obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Uzyskane w województwie małopolskim wartości średnie i maksymalne dla poszczególnych rodzajów obszaru wynosiły: wartość średnia wartość maksymalna dla kategorii centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej tys.,3 V/m,96 V/m (Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich) dla kategorii pozostałe miasta,297 V/m,62 V/m (Skawina) dla kategorii tereny wiejskie,134 V/m,84 V/m (Mietniów, gm. Wieliczka) Badania wykazały, że wartości natężenia PEM we wszystkich punktach na terenie województwa małopolskiego nie przekraczały wartości dopuszczalnej, wynoszącej 7 V/m. 8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 27 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 27 Nr 221, poz.164). 9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 23 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 23 r. Nr 192, poz. 1883) 27

28 Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich Kraków, ul. Josepha Conrada Tarnów, ul. Klikowska Kraków, ul. Opolska Kraków, ul. Bronowicka Tarnów, ul. Krakowska Kraków, ul. Okulickiego Kraków, ul. Westerplatte Nowy Sącz, ul. Lwowska Kraków, ul. Nowowiejska Kraków, ul. Raciborska Tarnów, ul. Traugutta Nowy Sącz, ul. Bohaterów Orła Białego Nowy Sącz, ul. Zabałecka Kraków, ul. Zawiła [V/m] Informacja o stanie środowiska w 216 roku Na terenie miasta Tarnowa w 216 roku pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych wykonano w trzech punktach. Uzyskane średnie wartości natężenia PEM wynosiły w punkcie przy ul. Klikowskiej -,47 V/m, a przy ul. Krakowskiej,33 V/m, przy ul. Traugutta,13 V/m. Natężenie w punktach nie przekraczało więc wartości dopuszczalnej. Średnia wartość natężenia PEM dla obszaru Tarnowa w 216 roku wyniosła,31 V/m, co stanowiło 4% wartości dopuszczalnej. 1,2 1,1 1,9,8,7,6,,4,3,2,1,96,3,47,42,39,33,31,26 wartość dopuszczalna - 7[V/m] próg czułości sondy -,1[V/m],19,1,1,13,12,11,1 centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej tys. Wykres 21. Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w 216 roku w województwie małopolskim dla kategorii centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej tys. 4. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH Badania i ocena stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w podsystemie monitoring jakości wód podziemnych. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizowanie zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Przedmiotem badań i oceny są jednolite części wód podziemnych (JCWPd), dla których określany jest stan ilościowy i chemiczny. 28

29 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Zgodnie z programem wojewódzkim PMŚ na lata w 216 roku na obszarze województwa małopolskiego badania jakości wód podziemnych prowadzono w sieciach: krajowej i regionalnej. Badania w sieci kajowej wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny pełniący rolę Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Poza badaniami na poziomie krajowym, w uzasadnionych przypadkach wykonywane są przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych. Monitoring regionalny stanu chemicznego wód podziemnych w województwie jest rezultatem Projektu PL 32 p.n. Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Badania w sieci regionalnej prowadzone były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie. W 216 roku w województwie małopolskim w sieci krajowej było 8 punktów obserwacyjnych. Sieć regionalną województwa tworzyło 12 punktów zlokalizowanych na ujęciach wód podziemnych. W punktach tych badany był stan chemiczny wód. Na podstawie wyników badań sporządzono ocenę stanu chemicznego wód podziemnych, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 21 roku 1), oraz ocenę spełniania wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 21 roku 11). W 216 roku badania monitoringowe wód podziemnych dla miasta Tarnowa prowadzone były w 2 punktach obserwacyjnych sieci regionalnej: Kępa Bogumiłowicka i Tarnów-Świerczków. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w tych punktach wykazała, że 1 % wód badanych było w dobrym stanie chemicznym (III klasa). 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 28 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U.216 poz.8). 11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 21r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.21., poz.1989.). 29

30 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Tab. 6. Klasyfikacja stanu chemicznego wód podziemnych w punktach pomiarowych regionalnej sieci monitoringu dla miasta Tarnowa w 216 roku lp Miejscowość Gmina JCWPd Sratygrafia Klasa jakości wód Wskaźniki decydujące o klasyfikacji 1 2 Kępa Bogumiłowicka Tarnów- Świerczków Wierzchosławice 1 Q III AOX m.tarnów 1 Q III AOX Stratygrafia: Q-czwartorzęd; Pg-trzeciorzęd-paleogen; Pg(Pc+E) trzeciorzęd-paleogen (paleocen+eocen); Pg+Ng-trzeciorzęd-paleogen+neogen; K-kreda; Źródło: Regionalny monitoring wód podziemnych (WIOŚ Kraków) AOX- adsorbowane związki chloroorganiczne Wody podziemne przeznaczone są do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia dla miasta były badane na ujęciach: Kępa Bogumiłowicka i Tarnów-Świerczków. Wyniki badań w 216 roku wykazały, że w punkcie Kępa Bogumiłowicka wody nie spełniały wymagań dla wód do spożycia, ze względu na zanieczyszczenia geogeniczne, które winny być usunięte w procesie uzdatniania. Wymagania dla wód do picia spełnione były tylko na ujęciu Tarnów-Świerczków. Tab.7. Jakość wód podziemnych przeznaczonych do spożycia, badanych w monitoringu regionalnym dla miasta Tarnowa w 216 roku. L.p. Miejscowość Gmina Powiat JCWPd 1 Kępa Bogumiłowicka Wierzchosławice 2 Tarnów-Świerczków m.tarnów tarnowski m.tarnów Spełnianie wymagań dla wód do picia Przekroczone wskaźniki 1 nie Mn,Fe 1 tak 3

31 Informacja o stanie środowiska w 216 roku PODSUMOWANIE 1. W ocenie jakości powietrza w 216 roku strefa Miasto Tarnów została zakwalifikowana do klasy C/D2, ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnej częstości przekroczeń stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM1 i wartości średniorocznej benzo(a)pirenu w pyle PM1, a także poziomu celu długoterminowego dla stężeń ozonu. Zakwalifikowanie do klasy C wymaga podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza (planów i programów naprawczych). Zakwalifikowanie do klasy D2, ze względu stężenie ozonu powyżej poziomu celu długoterminowego, wymaga działań zmierzających do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku Na stacji pomiarowej w Tarnowie, przy ul. Bitwy pod Studziankami przez 39 dni w 216 roku były przekroczone dobowe normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM1, przy wartości średniorocznej PM1 stanowiącej 78% wartości dopuszczalnej. Średnioroczna wartość stężenia benzo(a)pirenu przekroczyła 4 - krotnie poziom docelowy. Pozostałe zanieczyszczenia oznaczane na stacji (SO 2, NO 2 oraz metale w pyle PM1 -Ni. Cd, Pb, As), były poniżej normy. W ozonie nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 3. Na stacji pomiarowej w Tarnowie, przy ul. Ks. Romana Sitko dobowe normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM1 były przekroczone przez 6 dni w 216 roku, przy wartości średniorocznej PM1 stanowiącej 92,% wartości dopuszczalnej. Pozostałe zanieczyszczenia oznaczane na stacji (NO 2 i CO) były poniżej normy. Stężenia zanieczyszczeń mierzone w 216 r. na stacji komunikacyjnej w Tarnowie (przy ul. Ks. Romana Sitko) były wyższe niż na stacji tła miejskiego (przy ul. Bitwy pod Studziankami). 4. W 216 roku nie prowadzono w Tarnowie pomiarów monitoringowych poziomu hałasu komunikacyjnego.. Pomiary pól elektromagnetycznych przeprowadzone w Tarnowie w trzech punktach (ul. Klikowska, ul. Krakowska, ul. Traugutta) wykazały, że średnie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego utrzymywały się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnego (najwyższa wartość,47v/m, przy normie 7 V/m). 6. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych wykazała, że wody badane w punktach Kępa Bogumiłowicka oraz Tarnów - Świerczków były w dobrym stanie chemicznym ( III klasa). 7. Wody podziemne przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia dla miasta Tarnowa nie spełniały wymagań dla wód przeznaczonych do spożycia w Kępie Bogumiłowickiej, ze względu na zanieczyszczenia geogeniczne, które winny być usunięte w procesie uzdatniania. Wymagania dla wód do picia spełnione były natomiast na ujęciu Tarnów-Świerczków. 31

32 Informacja o stanie środowiska w 216 roku SPIS TABEL, WYKRESÓW i MAP Tab. 1. Wyniki klasyfikacji stref dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w rocznej ocenie pod kątem ochrony zdrowia... Tab. 2. Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony roślin... 6 Tab. 3. Charakterystyka obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza w strefie - miasto Tarnów w 216 roku... 8 Mapa 1. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM1 ( g/m 3 )... 9 Mapa 2. Rozkład stężeń benzo(a)pirenu (ng/m 3 ) w pyle zawieszonym PM Mapa 3. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2, ( g/m 3 )... 1 Mapa 4. Rozkład stężeń dwutlenku siarki ( g/m 3 )... 1 Mapa. Rozkład stężeń dwutlenku azotu ( g/m 3 ) Tab. 4. Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza w Tarnowie Tab.. Poziomy dopuszczalne lub docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów ) Wykres 1. Średniomiesięczne stężenia pyłu zawieszonego PM1 z liczbą przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego (etykieta w żóltym prostokącie) w 216 roku na stanowiskach w Tarnowie... 1 Wykres 2. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM1 w odniesieniu do wartości dopuszczalnej oraz liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego na stanowiskach w Tarnowie w 216 roku... 1 Wykres 3. Średnioroczne stężenie NO 2 w odniesieniu do wartości dopuszczalnej w 216 roku na stanowiskach w Tarnowie Wykres 4. Średniomiesięczne stężenia NO 2 w 216 roku na stanowiskach w Tarnowie 16 Wykres. Wskaźniki, w których nie były dotrzymane standardy jakości powietrza na stanowiskach pomiarowych w Tarnowie w 216 roku Wykres 6. Zmiany stężeń pyłu PM1 dla wartości średniorocznych, dla okresu grzewczego i letniego w latach Wykres 7. Zmiany stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM1 w latach Wykres 8. Zmiany stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w latach Wykres 9. Zmiany stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2, w latach Wykres 1. Zmiany stężeń średniorocznych benzenu w latach Wykres 11. Zmiany stężeń średniorocznych SO w latach Wykres 12. Zmiany stężeń średniorocznych NO 2 w latach Wykres 13. Zmiany stężeń średniorocznych Ni w latach Wykres 14. Zmiany stężeń średniorocznych Pb w latach Wykres 1. Zmiany stężeń średniorocznych Cd w latach Wykres 16. Zmiany stężeń średniorocznych As w latach Wykres 17. Rozkład stężeń średniorocznych oraz częstość przekroczeń normy dobowej pyłu zawieszonego PM1 na stanowiskach pomiarowych w województwie małopolskim w 216 roku (gwiazdką * oznaczono stanowiska okresowe)

33 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Wykres 18. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na stanowiskach pomiarowych w województwie małopolskim w 216 roku (gwiazdką * oznaczono stanowiska okresowe) Wykres 19. Wartości poziomów hałasu komunikacyjnego w 216 roku w województwie małopolskim (zielonym trójkatem oznaczono punkty, dla których brak ustaleń w planie zagospodarowania przestrzennego dot. dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku) Wykres 2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) określone na 1 stanowiskach pomiarowych w województwie małopolskim w 216 roku Wykres 21. Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w 216 roku w województwie małopolskim dla kategorii centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej tys Tab. 6. Klasyfikacja stanu chemicznego wód podziemnych w punktach pomiarowych regionalnej sieci monitoringu dla miasta Tarnowa w 216 roku... 3 Tab.7. Jakość wód podziemnych przeznaczonych do spożycia, badanych w monitoringu regionalnym dla miasta Tarnowa w 216 roku

34 Informacja o stanie środowiska w 216 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie 33-1 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a tel

w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie

w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek 2 SPIS TREŚCI 1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA... 4 1.1. Ocena jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie

w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie W przypadku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu prosimy o podanie źródła. Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Autorzy: mgr inż. Maria Ogar mgr

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH PERSPEKTYWY SKUTECZNIEJSZEGO ZMNIEJSZANIA NISKIEJ EMISJI

JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH PERSPEKTYWY SKUTECZNIEJSZEGO ZMNIEJSZANIA NISKIEJ EMISJI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 31-011 KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 5 JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH PERSPEKTYWY SKUTECZNIEJSZEGO ZMNIEJSZANIA NISKIEJ EMISJI Zastępca Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko VI Klimatyczne Forum Metropolitalne Kraków 14-15 grudnia 2017 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r.

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Grupa Działania Dolina Raby Stan jakości powietrza Na podstawie opracowania WIOŚ w Krakowie: i miesięcznych biuletynów o

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem. 28 marca 2014r.

Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem. 28 marca 2014r. JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁOPOLSCE Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem 28 marca 2014r. Ocena jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 w 2012 roku Ocena jakości powietrza dla

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Zanieczyszczenia gazowe Zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE w 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE w 2015 ROKU Informacja o stanie środowiska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE w 215 ROKU Zatwierdził Kierownik Delegatury w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Punkt zlokalizowano na obszarze Parku tak, aby charakteryzował tło stężeń NO 2 i SO 2.

Punkt zlokalizowano na obszarze Parku tak, aby charakteryzował tło stężeń NO 2 i SO 2. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w 26 roku kontynuowano badania zanieczyszczenia powietrza metodą wskaźnikową w zakresie NO 2 i SO 2 w 3 punktach pomiarowych. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia.

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK Sierpień 2016 r. 1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA O stanie zanieczyszczenia atmosfery w Tarnowie decyduje emisja z miasta, emisja z okolicznych powiatów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Kraków, 09.09.2016r. 15 września 2016 Tarnów ATMOTERM S.A. Plan spotkania Dlaczego aktualizowany jest Program ochrony powietrza Działania

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Kraków, 09.09.2016r. 22 września 2016 Nowy Targ ATMOTERM S.A. Plan spotkania Dlaczego aktualizowany jest Program ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

w województwie małopolskim w 2005 roku

w województwie małopolskim w 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska atwierdził Autorzy: Barbara Pająk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE W 2014 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE W 2014 ROKU Zatwierdził Kierownik Delegatury w Tarnowie mgr Krystyna Gołębiowska TARNÓW,

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ W ZAKRESIE NO 2 I SO 2 W RAMACH MONITORINGU REGIONALNEGO W 2010 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ W ZAKRESIE NO 2 I SO 2 W RAMACH MONITORINGU REGIONALNEGO W 2010 ROKU. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ W ZAKRESIE NO 2 I SO 2 W RAMACH MONITORINGU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU Zatwierdził Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Kierownik

Bardziej szczegółowo

TARNÓW, wrzesień

TARNÓW, wrzesień Informacja o stanie środowiska w 2016 roku W przypadku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu prosimy o podanie źródła. Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo