OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 213 ROK Chełm, 214 rok

2 Spis treści Demografia... 3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6 Analiza umieralności... 6 Stan zdrowia dzieci i młodzieży do 18 roku życia...16 Stan zdrowia osób powyżej 18 roku życia...17 Analiza sytuacji epidemiologicznej...22 Analiza struktury hospitalizacji...23 Działania profilaktyczne podejmowane przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Posumowanie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 2 z 31

3 Demografia Ludność miasta Chełm Na dzień 31 grudnia 213r. ludność miasta Chełm wynosiła osób (w 212r osób, w tym 3 99 mężczyzn i kobiet), w tym: mężczyzn i kobiet. Z powyższego wynika, iż liczba ludności Chełma nadal się zmniejsza, w porównaniu do 25r. łącznie ubyło mieszkańców, co potwierdza prognozę dla powiatów i miast na prawach powiatu oraz podregionów na lata Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), z której wynika, iż liczba ludności miasta Chełm nadal systematycznie będzie spadać. Szacuje się, że w 235r osoby, w tym ponad 26 tys. mężczyzn i ponad 3 tys. kobiet. Wykres nr 1 Liczba ludności Chełma (faktyczne miejsce zamieszkania) w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Wśród mieszkańców miasta, osoby są w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia), osób w wieku produkcyjnym (osoby zdolne do pracy: mężczyźni w wieku lat i kobiety lat) oraz osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 1 osób w wieku produkcyjnym przypadają 29 osoby w wieku poprodukcyjnym (w 22r. wskaźnik ten wynosił 19,8, a w 212 roku 27,3 osoby). Przy czym na 1 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada 118 osób w wieku poprodukcyjnym (w 22r. wskaźnik ten wynosił 56,4, a w 212 roku 11,9 osoby). Z powyższego wynika, iż w ogólnej liczbie Chełmian zwiększa się udział osób po 6 roku życia, obecnie seniorzy stanowią 18,9% społeczności miasta. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 3 z 31

4 Wykres nr 2 Liczba mieszkańców miast Chełm w 25r.,212r. i 213r. (faktyczne miejsce zamieszkania) w ujęciu procentowym w podziale na: ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym) 18,9 % ludności w wieku poprodukcyjnym 18 13,7 65,1 % ludności w wieku produkcyjnym 65,9 66,7 16 % ludności w wieku przedprodukcyjnym 16,1 19, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Na liczbę ludności mają wpływ różne czynniki, w tym np. urodzenia żywe, zgony, ale również migracje ludności (emigracje i imigracje). Z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego prezentujących ruch naturalny i wędrówkowy ludności 1 miasta Chełm wynika, iż w 213r. zanotowano odpływ mieszkańców w liczbie 835 osób (wymeldowania na pobyt stały) oraz napływ ludności w liczbie 469 osób (zameldowania na pobyt stały). Z powyższego wynika, że w 213r. saldo migracji wyniosło minus 366 osób. Wg kierunków wskazywanych migracji, mieszkańcy miasta Chełm najczęściej meldowali się kolejno: na wsi, w miastach oraz za granicą. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku zameldowań, najczęściej do miasta Chełm migrują ludzie ze wsi. Województwo lubelskie w 213r. zamieszkiwało osób, co stanowi spadek w porównaniu do danych zarówno z roku poprzedniego o 9 51 osób (212r osób) jaki i w stosunku do 211r. o osób (211r osób). Miasto Chełm jest nadal drugim, pod względem liczby mieszkańców, miastem województwa. 1 Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Migracje wewenętrzne i zagraniczne oraz Stan ludności i ruch naturalny w 213r. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 4 z 31

5 Wykres nr 3 Liczba mieszkańców miast województwa lubelskiego w 213r. (faktyczne miejsce zamieszkania) Lublin Chełm Zamość Biała Podlaska 1 5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Przyrost naturalny w mieście Chełm W 213r. odnotowano 528 urodzeń żywych oraz 63 zgonów. Ujemny przyrost naturalny wyniósł minus 12 osoby (w 212r. - minus 1 osoba, w 211r. - minus 43 osoby, w 21r. - minus 6 osób), w tym wśród mężczyzn odnotowano przyrost naturalny minus 43, a wśród kobiet przyrost naturalny wyniósł minus 59. W mieście Chełm wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 mieszkańców wyniósł minus 1,6. Dla porównania: średnia wojewódzka to minus 1,4, przy czym w Lublinie i Zamościu odnotowano dodatni przyrost naturalny: Lublin,1 (wskaźnik na 1 mieszkańców) i Zamość,3 (wskaźnik na 1 mieszkańców). Wykres nr 4 Urodzenia i zgony mieszkańców Chełma w latach r Urodzenia Zgony Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 5 z 31

6 Analiza urodzeń w mieście Chełm W 213r. zanotowano 534 urodzenia, w tym 528 urodzeń żywych (212r ) i 6 urodzeń martwych (212r. - 1). Wśród narodzonych: 276 stanowiły noworodki płci męskiej (212r. - 31) i 258 noworodki płci żeńskiej (212r ). Przeciętne dalsze trwanie życia u nowo narodzonych mieszkańców podregionu chełmsko - zamojskiego szacuje się na około 72,4 lat dla noworodków płci męskiej oraz 81,5 lat dla noworodków płci żeńskiej 2. Wykres nr 5 Liczba urodzeń żywych w mieście Chełm w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza umieralności W 213r. odnotowano 63 zgonów mieszkańców Chełma (liczba wg stałego miejsca zamieszkania), w tym 316 mężczyzn i 314 kobiety, 6 zgonów odnotowano wśród dzieci do lat. W porównaniu do roku poprzedniego, liczba zgonów mieszkańców miasta zwiększyła się o 63 i jest jedną z najwyższych na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat (wyższą liczbę zgonów zanotowano jedynie w 21r ). Wykres nr 6 Zgony mieszkańców Chełma w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 2 Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego - Przeciętne dalsze trwanie życia w 213r. według podregionów Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 6 z 31

7 W 213r. wskaźnik zgonów na 1 tysięcy ludności danej płci i grupy wieku dla województwa lubelskiego wyniósł 157,6 w tym: 114,6/1 tys. mężczyzn i 979,5/1 tys. kobiet. Podobny wskaźnik dla miasta Chełm to 959,9/1 tys. mieszkańców. A zatem liczba zgonów wśród mieszkańców Chełma w przeliczeniu na 1 tysięcy ludności danej płci i grupy wieku jest niższa od średniej wojewódzkiej, jak również od średniej krajowej wynoszącej 15,9/1 tys. Wykres nr 7 Zgony mieszkańców miasta Chełm w podziale na przyczyny w 212r Choroby układu krążenia Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawodłowe wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane Nowotwory Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu 153 Inne Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Według danych za 212r. 3 do najczęstszych przyczyn zgonów 4 mieszkańców Chełma zalicza się: 1) choroby układu krążenia (263 zgony); 2) nowotwory (153 zgony), w tym nowotwory złośliwe (151 zgonów) i nowotwory niezłośliwe (2 zgony); 3) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (41 zgonów), w tym niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności, tj. nagła śmierć i śmierć nieoczekiwana (23 zgony) oraz starość (18 zgonów); 4) choroby układu trawiennego (29 zgonów), 5) zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (27 zgonów); 6) choroby układu oddechowego (24 zgony). W porównaniu do danych z 211r. zwiększyła się liczba zgonów spowodowanych nowotworami oraz objawami, cechami chorobowymi oraz nieprawidłowymi wynikami badań 3 Dane dotyczące zgonów według przyczyn za 213r. będą dostępne w 215r. 4 Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WH) do przyczyn zgonów zalicza się: choroby, stany chorobowe, które kończą się, albo wiodą do śmierci; urazy, które kończą się, albo wiodą do śmierci, okoliczności wypadku lub użycia przemocy, które powodują ww. urazy. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 7 z 31

8 klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych. Porównując do 211r., w którym odnotowano 147 zgonów spowodowanych nowotworami (w 21r zgony spowodowane nowotworami), liczba podobnych przypadków wzrosła. Nadal większość osób, które umierają w ten sposób stanowią mężczyźni około 52% zgonów spowodowanych nowotworami. W 212r. najwięcej zgonów kobiet spowodowanych było przez: 1) choroby układu krążenia (147 zgonów), 2) nowotwory (73 zgony), 3) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (18 zgonów), w tym 12 zgonów starość, 5 zgonów nagła śmierć, przyczyna nieznana, 1 zgon śmierć nieoczekiwana, 4) choroby układu trawiennego (1 zgonów), w tym alkoholowa marskość wątroby (1 zgon), 5) choroby układu oddechowego (1 zgonów), 6) zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (1 zgonów), 7) choroby układu nerwowego (6 zgonów), 8) zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (5 zgonów). Wykres nr 8 Zgony kobiet - mieszkanek Chełma w latach w podziale na przyczyny zgonów Średnia (21) Nowotwory Choroby układu nerwowego Choroby układu krążenia Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wy niki badań kliniczny chi laboratory jny ch jednostek chorobowy ch gdzie indziej niesklasy f ikowane Choroby układu trawiennego Choroby układu oddechowego choroby układu moczowo - płciowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 8 z 31

9 Z analizy porównawczej danych z lat wynika, że więcej kobiet zmarło z powodu: 1) chorób układu krążenia, 2) nowotworów, 3) objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych. Zmniejszyła się liczba zgonów kobiet spowodowanych chorobami układu krążenia, objawami, cechami chorobowymi oraz nieprawidłowymi wynikami badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane, chorobami układu trawiennego oraz układu moczowo płciowego. Jednak różnice pomiędzy danymi z poszczególnych lat nie są na tyle duże, aby zmieniły istniejące tendencje choroby układu krążenia oraz nowotwory to dwie podstawowe przyczyny zgonów wśród kobiet. Trzecią przyczynę zgonu kobiet stanowią objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, tj. starość, nagła śmierć, przyczyna nieznana czy śmierć nieoczekiwana. Najwięcej zgonów wśród mężczyzn w 212r. spowodowanych było przez: 1) choroby układu krążenia (116 zgonów), 2) nowotwory (8 zgonów), 3) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (23 zgony), w tym niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności (6 zgonów), śmierć nieoczekiwana (6 zgonów) oraz starość (6 zgonów), 4) choroby układu trawiennego (19 zgonów), w tym alkoholowa choroba wątroby, tj. alkoholowa marskość wątroby lub niewydolność (7 zgonów), 5) zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (17 zgonów), 6) choroby układu oddechowego (14 zgonów), w tym inna przewlekła zaporowa choroba płuc (9 zgonów), 7) choroby układu moczowo płciowego (6 zgonów). Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 9 z 31

10 Wykres nr 9 Zgony mężczyzn - mieszkańców Chełma w latach w podziale na przyczyny zgonów Nowotwory Zewnetrzne przy czy ny zgonu Choroby układu krążenia Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wy niki badań kliniczny chi laboratory jny ch jednostek chorobowy ch gdzie indziej niesklasy f ikowane Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego choroby układu moczowo - płciowego Średnia (21) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z analizy porównawczej danych z lat wynika, że wśród mężczyzn wzrosła liczba zgonów z powodu: 1) nowotworów, 2) objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych. Zmniejszyła się liczba zgonów mężczyzn spowodowanych: 1) chorobami układu krążenia, 2) zewnętrznymi przyczynami zgonów, 3) chorobami układu oddechowego, 4) chorobami układu trawiennego. Powyższe zmiany nie są na tyle duże, aby zmieniły istniejące tendencje, gdyż znajdują się na podobnym poziomie, jak dane z 29r. Trzy podstawowe przyczyny zgonów wśród mężczyzn to choroby układu krążenia, nowotwory oraz objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane. Na wysokim poziomie odnotowuje się zgony spowodowane chorobami układu trawiennego, przy czym blisko połowę z nich stanowią konsekwencję nadużywania alkoholu. Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol odnotowano jako przyczynę zgonów jedynie wśród mężczyzn. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 1 z 31

11 Z danych statystycznych prezentujących przyczyny zgonów mieszkańców miasta Chełm w 212r. wynika, że podstawową przyczyną śmierci są choroby układu krążenia (263 zgony), w tym: 1) choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych 19 zgonów (w 211r zgony), w tym 16 zgonów spowodowanych miażdżycą (w 211r zgony), 2) inne choroby serca 8 zgonów (w 211r zgonów), w tym 57 zgonów spowodowanych niewydolnością serca (w 211r zgonów), 3) choroby naczyń mózgowych 38 zgonów (w 211r zgony), w tym 17 zgonów spowodowanych zawałem mózgu (w 211r zgonów), 4) choroby niedokrwienne serca 28 zgonów (w 211r zgony), w tym 15 zgonów spowodowanych ostrym zawałem serca (w 211r zgony), 5) choroba nadciśnieniowa 6 zgonów (w 211r. - 6 zgonów),wszystkie spowodowane chorobą nadciśnieniową z zajęciem serca, 6) zespół sercowo płucny i choroby krążenia płucnego 2 zgony (w 211r. - 1 zgon). Podsumowując: miażdżyca, niewydolność serca, zawał mózgu oraz ostry zawał serca to najczęstsze przyczyny zgonów zaliczanych do chorób układu krążenia. Wykres nr 1 Zgony mieszkańców miasta Chełm z powodu chorób układu krążenia w 212r. w podziale na płeć Kobiety Średnia (Kobiety ) Mężczyźni Miażdży ca Niewy dolność serca Zawał mózgu Ostry zawał serca Zatrzy manie krążenia Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z porównania danych dotyczących zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia wynika, iż kobiety zdecydowanie częściej umierały z powodu miażdżycy i zawałów mózgu, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 11 z 31

12 mężczyźni natomiast z powodu: niewydolności serca, ostrego zawału serca oraz zatrzymania krążenia. Z informacji publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 212r. z powodu nowotworów złośliwych zmarło 151 mieszkańców miasta Chełm. W 212r. najwięcej mężczyzn umierało kolejno na nowotwory złośliwe: 1) narządów oddechowych i klatki piersiowej 37 zgonów, w tym 36 zgonów spowodowanych nowotworem złośliwym oskrzela i płuca, 2) narządów trawiennych 15 zgonów, w tym spowodowanych: nowotworem żołądka (2 zgony), nowotworem odbytnicy (2 zgony), nowotworem jelita grubego (4 zgony), trzustki (6 zgonów), 3) układu moczowego 6 zgonów, w tym 4 przypadki nowotwór złośliwych nerki i 2 pęcherza moczowego, 4) męskich narządów płciowych 5 zgonów, 5) mózgu 3 zgony, 6) niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu 4 zgony. Wykres nr 11 Zgony mężczyzn mieszkańców Chełma z powodu nowotworów złośliwych w latach Średnia (21) Narządów trawienny ch Układu moczowego Narządów oddechowy ch i klatki piersiowej Męskich narządów płciowy ch Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślony m umiejscowieniu Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z analizy porównawczej danych dotyczących zgonów z powodu nowotworów złośliwych w latach wynika, że zwiększyła się liczba mężczyzn, którzy zmarli z powodu Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 12 z 31

13 nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej oraz męskich narządów płciowych. Liczba zgonów mężczyzn spowodowanych nowotworem złośliwym narządów oddechowych i klatki piersiowej zwiększyła się ponad dwukrotnie i stanowi najwyższą wartość zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych narządów trawiennych, układu moczowego oraz nowotworów niedokładnie określonych, wtórnych i o nieokreślonym umiejscowieniu. W 212r., podobnie jak w roku poprzednim, jedynym nowotworem złośliwym męskich narządów płciowych był nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (5 zgonów). W 212r. najwięcej kobiet umierało kolejno na nowotwory złośliwe: 1) narządów trawiennych 21 zgonów, 2) narządów oddechowych i klatki piersiowej, w tym nowotworów złośliwych oskrzela i płuc 14 zgonów, 3) żeńskich narządów płciowych 11 zgonów, w tym: nowotwór złośliwy szyjki macicy 3 zgony, nowotwór złośliwy jajnika 4 zgony, 4) sutka 9 zgonów, 5) układu moczowego 6 zgonów, 6) niedokładnie określonych, wtórnych i o nieokreślonym umiejscowieniu 4 zgony. Wykres nr 12 Zgony kobiet mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Narządów oddechowy ch i klatki piersiowej Narządów trawienny ch Żeńskich narządów płciowy ch Sutka Układu moczowego 6 Mózgu Średnia (21) Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślony m umiejscowieniu 4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 13 z 31

14 Z analizy porównawczej danych dotyczących zgonów z powodu nowotworów złośliwych w latach wynika, że zwiększyła się liczba kobiet, które umarły z powodu nowotworów złośliwych układu moczowego, narządów oddechowych i klatki piersiowej oraz narządów trawiennych, przy czym liczba zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych układu trawiennego osiągnęła najwyższą wartość od 29 roku. Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych sutka, mózgu i żeńskich narządów płciowych. Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż liczba nowotworów złośliwych wzrasta, w 1999r. z tego powodu odnotowano 125 zgonów, w 212r zgony. Z powodu nowotworów w latach zmarło łącznie 993 mieszkańców miasta Chełm płci męskiej oraz 843 osoby płci żeńskiej. Zjawiska demograficzne zachodzące w polskiej populacji wskazują, że liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce będzie prawdopodobnie nadal rosła w najbliższych dekadach. Zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych wskazują bowiem silną zależność od wieku, z czym związana jest długość ekspozycji na czynniki rakotwórcze. Można przypuszczać, iż podobne trendy obecne będą również w województwie lubelskim oraz mieście Chełm. Wykres nr 13 Zgony mężczyzn mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Nowotwór złośliwy oskrzela i płuc Nowotwór jelita grubego Nowotwór gruczołu krokowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie (wykres nr 13) wynika, iż liczba zgonów mężczyzn spowodowanych nowotworami: jelita grubego i gruczołu krokowego wykazuje tendencję Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 14 z 31

15 wzrostową. Następuje spadek w liczbie zgonów spowodowanych nowotworem oskrzeli i płuc. Wykres nr 14 Zgony kobiet mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Nowotwór oskrzela i płuca Nowotwór jelita grubego Nowotwór sutka Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie (wykres nr 14) wynika, iż liczba zgonów kobiet spowodowanych nowotworami: oskrzeli i płuc, jelita grubego i sutka wykazuje tendencję wzrostową. W 212r. odnotowano 17 zgonów mężczyzn spowodowanych zewnętrznymi przyczynami, w porównaniu do lat ubiegłych, liczba przedmiotowych zgonów zmniejszyła się (31 zgonów 29r., 27 zgonów 21r., 34 zgony 211r.) Do najczęstszych przyczyn zgonów zewnętrznych wśród mężczyzn zalicza się kolejno te spowodowane przez: 1) zamierzone samouszkodzenie (8 zgonów), w tym zamierzone: a) zatrucie przez narażenie na alkohol (3 zgony), b) samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie (5 zgonów), 2) upadki (5 zgonów), 3) utonięcie (2 zgony), 4) uraz pieszego, rowerzysty oraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym (1 zgon), 5) pożar (1 zgon). Około 47% zgonów mężczyzn spowodowanych przyczynami zewnętrznymi stanowią zamierzone samouszkodzenia, czyli samobójstwa. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 15 z 31

16 W 212r. odnotowano 1 zgonów kobiet spowodowanych zewnętrznymi przyczynami (w 21r. - 4 zgony, w 211r. - 1 zgonów) w tym: 1) wypadkiem komunikacyjnym (3 zgony), 2) upadkiem (3 zgony), 3) utonięciem (1 zgon), 4) pożarem (1 zgon), 5) zamarznięciem (1 zgon), 6) zamierzonym samouszkodzeniem (1 zgon). Stan zdrowia dzieci i młodzieży do 18 roku życia Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 213r dzieci i młodzieży do 18 roku życia było objętych podstawową opieką zdrowotną, u 1 16 z nich stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w danym roku. Najwyższy udział w chorobowości dzieci i młodzieży do 18 roku życia w 213r. miały kolejno: 1) alergie, w tym: dychawica oskrzelowa, alergia skórna, alergia pokarmowa, 2) zniekształcenie kręgosłupa, 3) niedokrwistość, 4) choroby układu moczowego, 5) zaburzenia refrakcji i akomodacji, 6) choroby tarczycy, 7) otyłość. Najwyższy udział w zachorowalności dzieci i młodzieży do 18 roku życia w 213r. miały kolejno: 1) alergie, w tym: dychawica oskrzelowa, alergia pokarmowa, alergia skórna, 2) niedokrwistość, 3) zniekształcenie kręgosłupa, 4) inne wady rozwojowe, 5) choroby układu moczowego. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 16 z 31

17 Wykres nr 15 Zachorowalność dzieci i młodzieży do 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w roku 29 i 213 /wskaźnik na 1 tys. mieszkańców/ Niedokrwistość Alergie - dychawica oskrzelowa Alergie - pokarmowe Alergie skórne Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji Zaburzenia odżywiania Trwałe uszkodzenia ruchu Otyłość Zaburzenia rozwoju Padaczka Choroby tarczycy Choroba nadciśnieniowa Wady rozwojowe układu krążenia Choroby układu moczowego Cukrzyca Niedożywienie Upośledzenie umysłowe Dziecięce porażenie mózgowe Wady aberracje chromosomów Wady rozwojowe układu nerwowego wady rozwojowe narządów płciowych Nowotwory 74,84 75,26 18,79 54,1 15,7 35,42 16,47 68,18 83,33 33,65 33,95 35,42 4,63 7,98 21,25 18,52 15,5 12,34 28,33 25,46 2,36 23,92 16,82 2,83 28,33 44,75 39,84 9,26 11,51 25,46 13,28 9,26 11,51 8,49 9,74 2,31 9,74 1,54 3,54 3,9 7,8 3,9 14,17 161,25 451, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Analiza danych z powyższego wykresu wskazuje, iż w porównaniu do 29r., w 213r. wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia nastąpił znaczny wzrost zachorowalności na alergię - dychawicę oskrzelową, przy czym największą grupę chorujących na alergie stanowią dzieci w wieku od do 4 lat (podobnie jest w przypadku nowotworów, wad rozwojowych układu krążenia, wad rozwojowych narządów płciowych i wad rozwojowych aberracje chromosomowe). Przy czym, z powodu zniekształcenia kręgosłupa, zaburzeń refrakcji i akomodacji, padaczki oraz otyłości choruje najwięcej dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 14 lat. Stan zdrowia osób powyżej 18 roku życia Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego obrazujących stan zdrowia dorosłych Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 17 z 31

18 mieszkańców miasta Chełm będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że ogółem w 213r. chorowało osób (7 71,32 wskaźnik na 1 tys. ludności), w tym osoby (2 23,17 wskaźnik na 1 tys. ludności ) zachorowało po raz pierwszy na daną jednostkę chorobową. Wykres nr 16 Chorobowość osób w wieku powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 213r. /liczby bezwzględne/ Choroby układu krążenia Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej Przewlekła choroba układu trawiennego Choroby obwodowego układu nerwowego Cukrzy ca Przewlekły nieży t oskrzeli, dy chawica oskrzelowa Choroby tarczy cy Niedokrwistość Nowotwory Gruźlica Pacjenci z inny mi schorzeniami wy magający opieki czy nnej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Z analiz powyższych danych wynika, że największy udział w chorobowości dorosłych mieszkańców miasta Chełm w 213r. miały: 1) choroby układu krążenia, 2) choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej, 3) przewlekłe choroby układu trawiennego, 4) choroby obwodowego układu nerwowego, 5) cukrzyca, w tym cukrzyca leczona insuliną, 6) przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa. Pod względem zachorowalności u osób powyżej 18 roku życia najwyższe wartości osiągnęły kolejno: 1) choroby układu krążenia, 2) choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 18 z 31

19 3) przewlekłe choroby układu trawiennego, 4) choroby obwodowego układu nerwowego, 5) cukrzyca, w tym cukrzyca leczona insuliną, 6) przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa, 7) choroby tarczycy, 8) niedokrwistość, 9) nowotwory. Wykres nr 17 Zachorowalność osób powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w roku 29 i 213 /wskaźnik na 1 tys. mieszkańców/ Choroby układu krążenia Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej Przewlekła choroba układu trawiennego Choroby obwodowego układu nerwowego Cukrzy ca Cukrzy ca - leczeni insuliną Przewlekły nieży t oskrzeli, dy chawica oskrzelowa Choroby tarczy cy Niedokrwistość Nowotwory Gruźlica Pacjenci z inny mi schorzeniami wy magający opieki czy nnej 9,62 121, ,69 89,71 183,11 36,36 24,66 47,14 134,52 24,3 118,15 3,51 63, ,34 1,28 2,58 6,21 13,7 353,72 371,73 65, , Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Analiza danych z powyższego wykresu wskazuje, iż w porównaniu do 29r., w 213r. wśród mieszkańców miasta Chełm powyżej 18 roku życia nastąpił szczególnie znaczny wzrost zachorowalności na: choroby układu krążenia, choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej, przewlekłe choroby układu trawiennego oraz choroby obwodowego układu nerwowego. W przypadku innych problemów zdrowotnych, tj. cukrzyca, przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa, choroby tarczycy, niedokrwistość, nowotwory, gruźlica również odnotowano istotny wzrost zachorowalności. Najwięcej osób chorujących stanowią najstarsi mieszkańcy miasta, czyli osoby w wieku 65 lat i powyżej ( osób). Niepokojące jest jednak to, iż osoby w wieku produkcyjnym, czyli od 35 lat do 54 lat, chorowały niemalże równie często jak osoby najstarsze Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 19 z 31

20 ( o sób). Najwięcej osób z tego przedziału wiekowego chorowało na: choroby obwodowego układu nerwowego, niedokrwistość i gruźlicę. Choroby układu krążenia (ChUK), do których zalicza się: przewlekłą chorobę reumatyczną, chorobę nadciśnieniową, chorobę naczyń mózgowych, niedokrwienną chorobę serca (w tym przebyty zawał) stanowią nadal najczęstszą przyczynę zgonów, chorobowości oraz hospitalizacji dorosłych mieszkańców miasta Chełm w wieku powyżej 18 roku życia. W 213r. na choroby układu krążenia chorowało osoby (w 212r osób), w tym 6 98 osób zachorowało po raz pierwszy. Najpowszechniejszym schorzeniem zaliczanym do ChUK jest choroba nadciśnieniowa, w 213r. chorowało na nią 18 7 osób (w 212r osoby), w tym 4 39 osób zachorowało po raz pierwszy. Wykres nr 18 Chorobowość osób w wieku powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (ChUK) w 213r. /liczby bezwzględne/ Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa Choroba naczyń mózgowych 2214 Niedokrwienna choroba serca Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Największą liczbę chorujących na schorzenia układu krążenia stanowią osoby w wieku powyżej 64 lat, jednak schorzenie to dotyczy również osób młodszych od 19 do 34 roku życia, z których to 3,41% było w 213r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, z uwagi na choroby układu krążenia. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 2 z 31

21 Wykres nr 19 Chorobowość z powodu ChUK osób powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 29r. i 213r. /wskaźnik na 1 tys. ludności/ Przewlekła choroba reumaty czna 36,36 31,28 Choroba nadciśnieniowa 2432, ,36 Choroba naczy ń mózgowy ch 382,59 47,43 Niedokrwienna choroba secra 967, , Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Z powyższego wykresu wynika, iż w porównaniu do 29r. zwiększyła się liczba osób chorujących na chorobę nadciśnieniową, chorobę naczyń mózgowych, niedokrwienną chorobę serca. Zmniejszyła się liczba osób będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu przewlekłej choroby reumatycznej. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 21 z 31

22 Analiza sytuacji epidemiologicznej Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie w 213r. wśród zachorowań na choroby zakaźne najczęściej odnotowywano: 1) ospę wietrzną (363 zachorowania), 2) różyczkę (147 zachorowań), 3) biegunki (59 zachorowań), 4) wirusowe zakażenia jelitowe (44 zachorowania), 5) salmonellozę (33 zachorowania), 6) płonice (2 zachorowań). Wykres nr 2 Liczba zachorowań na choroby zakaźne w latach Wzw ty pu C Ospa wietrzna Salmonellozy Wzw ty pu B Świnka Borelioza Róża Płonica Biegunki Róży czka Gruźlica Wirusowe zakażenie jelitowe Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chełmie zakaźnych. W 213r. na terenie miasta Chełm nie było epidemiologicznego występowania chorób Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 22 z 31

23 Analiza struktury hospitalizacji W 213r. hospitalizowano mieszkańców miasta Chełm, w tym kobiet i mężczyzn (lecznictwo niepsychiatryczne sklasyfikowane wg rozpoznania i miejsca zamieszkania pacjenta). Tabela nr 1 Hospitalizowani w 213r. mieszkańcy miasta Chełm w podziale na rodzaj schorzenia i płeć Lp. Jednostka chorobowa Liczba pacjentów Liczba pacjentów Kobiety Mężczyźni 1. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory Choroby krwi i narządów krwiotwórczych Zaburzenia wydzielania wewnętrznego Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby ucha i wyrostka sutkowego Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej Choroby układu moczowo - płciowego Ciąża, poród i połóg Niektóre stany zaczynające się w okresie okołoporodowym Wady rozwoj.wrodzone, zniekszt. i aberracje chrom Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej nie klasyf Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zew Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Zgodnie z danymi przekazanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia do najczęstszych powodów hospitalizacji mieszkańców miasta Chełm w 213r. zaliczyć można, podobnie jak w roku ubiegłym: 1) choroby układu krążenia, 2) choroby układu moczowo płciowego, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 23 z 31

24 3) choroby układu trawiennego, 4) choroby układu oddechowego, 5) urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych, 6) choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, 7) nowotwory, 8) ciąża, poród i połóg. Mężczyźni, częściej niż kobiety hospitalizowani byli m.in. z powodu: 1) urazów, zatrucia i innych skutków czynników zewnętrznych, 2) chorób układu krążenia, 3) choroby układu oddechowego, 4) niektórych chorób zakaźnych i pasożytniczych, 5) czynników wpływających na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia. Kobiety, częściej niż mężczyźni hospitalizowane były m.in. z powodu: 1) chorób układu moczowo płciowego, 2) chorób układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, 3) nowotworów, 4) chorób układu nerwowego, 5) chorób oka i przydatków oka. W 213 roku najczęstszą przyczyną hospitalizowania mieszkańców miasta Chełm były choroby układu krążenia. Z tej przyczyny do szpitala przyjęto osób i w porównaniu do roku 212 liczba ta zwiększyła się o 5 osób. Wykres nr 21 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób układu krążenia w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 24 z 31

25 Choroby układu moczowo płciowego stanowią drugą, pod względem częstotliwości, przyczynę hospitalizacji mieszkańców miasta Chełm, aczkolwiek w porównaniu do danych z lat poprzednich, liczba hospitalizacji zmniejszyła się (w 212r osób). Lecznictwem szpitalnym z powodu chorób układu trawiennego w 213r. objętych było 965 osób (47 kobiet i 495 mężczyzn). Wykres nr 22 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób układu trawiennego w latach mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie W 213 roku odnotowano 91 przypadków (432 kobiety i 478 mężczyzn) hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego. Pomimo tego, iż w porównaniu do 212 roku (929 przypadków) liczba osób hospitalizowanych z tego powodu nieznacznie zmalała, to nadal współczynnik zapadalności na choroby związane z układem oddechowym utrzymuje się na wysokim poziomie, i to zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Znaczący wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, zanotowano w hospitalizacji osób, które uległy urazom, zatruciom i innym skutkom czynników zewnętrznych. Z tego powodu w 213 roku leczeniu poddano 727 osób, w tym 287 kobiet i 44 mężczyzn (w 212r. było to 661 osób, w tym 273 kobiety i 388 mężczyzn). Istotne zwiększenie ilość hospitalizacji z powodu urazów, zatruć i innych skutków czynników zewnętrznych odnotowano wśród mężczyzn. Kolejnym, najczęstszym powodem hospitalizacji w 213r. były choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 711 osób, w tym 424 kobiet i 287 mężczyzn. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 25 z 31

26 Wykres nr 23 Liczba hospitalizowanych z powodu chorób układu kostno stawowego w latach mężczyżni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Liczba osób hospitalizowanych w 213r. z powodu chorób układu kostno stawowego wzrosła w porównaniu do danych z lat , przy czym jest ona nadal niższa od liczby hospitalizowanych z 21r. W 213r. lecznictwem szpitalnym z powodu nowotworów objętych było 648 osób, w tym 387 kobiet i 261 mężczyzn. Wykres nr 24 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób nowotworowych w latach mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Analizując dane z wykresu nr 24, można zauważyć, iż liczba osób hospitalizowanych zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich lat. Nie zmienia to jednak faktu, iż nowotwory są drugą przyczyną zgonów mieszkańców miasta Chełm. Ósmą, pod względem częstotliwości występowania, przyczyną hospitalizacji jest ciąża, poród i połóg. W 213r. z tego powodu hospitalizowanych było 594 kobiet, z których najliczniejszą grupę Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 26 z 31

27 stanowiły te w wieku 3 34 lat (w 212r. najliczniejszą grupę kobiet hospitalizowanych z tego powodu stanowiły kobiety w wieku lat). Działania profilaktyczne podejmowane przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie (MSP ZOZ) od 28r. realizuje pięć programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta Chełm, w tym: 1) program profilaktyki gruźlicy i raka płuc, 2) program profilaktyki osteoporozy, 3) program profilaktyki chorób układu krążenia, 4) program profilaktyki raka piersi, 5) program ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową. W 213r. na gruźlicę chorowało 66 mieszkańców miasta Chełm, przy czym 14 z nich zachorowało po raz pierwszy. Wskaźnik na 1 tys. mieszkańców: 12,15. Wykres nr 25 Chorobowość i zachorowalność z powodu gruźlicy w 27r., 29r., 212r., 213r. 27 1,1 6, ,76 13,23 18,8 Chorobowość Zachorowalość 213 2,58 12, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 27 z 31

28 Programem profilaktyki gruźlicy i raka płuc w 213r. objęto 3 52 osoby (w osób, w 211r osób, w 21r osób), a efektem podjętych działań było wykrycie wśród uczestników programu: 1) gruźlicy 1 osoba (w 212r. - 1 osoba, w 211r. - 6 osób, w 21r. - 3 osoby), 2) raka płuc 6 osoby (w 212r. - 2 osoby, w 211r. - 2 osoby, w 21r. - 5 osób), 3) innych schorzeń płuc osób (w 212r osoby, w 211r osób, w 21r osób). Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej, stanowią drugą, pod względem częstotliwości występowania, przyczynę chorobowości oraz drugi wskaźnik zachorowalności osób będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W 213r. programem profilaktyki osteoporozy objętych było 1 16 osób (w 212r. - 1 osób, w 211r osób), w tym 77,39% pacjentów stanowiły kobiety. Wśród uczestników programu podejrzewa się: 1) osteopenię u 39,25% badanych kobiet, 2) osteoporozę u 16,12% badanych kobiet, 3) osteopenię u 18,4% badanych mężczyzn, 4) osteoporozę u 1,6% badanych mężczyzn. Choroby układu krążenia to podstawowa przyczyna zgonów i chorobowości oraz hospitalizacji ludności w 213r. Programem profilaktyki chorób układu krążenia objęto 1 9 osób (w 212r osób, w 211r osób, w 21r osób). W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano kolejno: 1) podwyższony poziom cholesterolu u 952 osób 5,1% badanych, 2) nadwagę u 768 osób 4,4% badanych, 3) podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u 198 osób 1,4% badanych, 4) podwyższony poziom glukozy we krwi u 148 osób 7,7% badanych, 5) otyłość u 136 osób 7,1% badanych. Efektem udziału w Programie było określenie wśród przebadanych ryzyka zachorowania na Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 28 z 31

29 serce. U większości pacjentów oceniono je jako przeciętne (61,6% badanych), ryzyko umiarkowane stwierdzono natomiast u około 3,2% badanych. U 3 osób (1,5% badanych) oceniono duże ryzyko zachorowania na serce. Diagnoza pn. poniżej przeciętnego lub znacznie poniżej przeciętnego dotyczyła 6,52% badanych. Programem profilaktyki raka piersi w 213r. objęto 1 kobiet. (w 212r. - 1 kobiet, w 211r kobiet), u połowy uczestniczek przeprowadzono badanie ultrasonograficzne (usg) piersi, w efekcie którego: 1) zmianę łagodną stwierdzono u 21 kobiet (w 212r. u 168 kobiet, w 211r. u 253 kobiety, w 21r. - u 164 kobiet), 2) zmianę łagodną niepewną stwierdzono u 36 kobiet (w 212r. u 22 kobiet, w 211r. u 9 kobiet, w 21r. u 2 kobiet), 3) zmianę podejrzaną stwierdzono u 5 kobiet (w 212r. u 1 kobiety, w 211r. u 2 kobiet, w 21r. u 1 kobiety). Zmian nie stwierdzono u 52,91% badanych (w 212r. u 31%, w 211r. u 44%), natomiast 56 kobiet skierowano na dalsze badania diagnostyczne, w tym: 51 kobiet skierowano na konsultację onkologiczną, a 5 kobiet na badanie mammograficzne. Od 29r. w MSP ZOZ realizuje programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową, którego celem jest uodpornienie 3-letnich dzieci na zakażenia wywoływane przez pneumokoki stanowiące przyczynę m.in. takich schorzeń jak: zapalenie ucha środkowego, zatok przynosowych, płuc, czy opon mózgowo rdzeniowych. W 213r. programem objęto 218 dzieci (w 212r dzieci, w 211r dzieci) w tym: 84 dzieci urodzonych w 29r. i 134 dzieci urodzonych w 21r. Łącznie w ciągu 4 lat realizacji programu zaszczepiono dzieci. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 29 z 31

30 Wykres nr 26 Zestawienie dzieci zaszczepionych w ramach programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową Rocznik 26 Rocznik 27 Rocznik 28 Rocznik 29 Rocznik 21 Liczba zaszczepionych dzieci Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 3 z 31

31 Posumowanie Od lat zdecydowanie największym zagrożeniem życia dla mieszkańców Chełma, podobnie jak dla mieszkańców całego kraju, są choroby układu krążenia (gówna przyczyna chorobowości i zachorowalności oraz zgonów), jak również nowotwory. Wśród wybranych czynników ryzyka zdrowotnego związanego ze stylem życia Polaków, które analogicznie można odnieść do mieszkańców Chełma, wymienia się 5 : 1) spożycie alkoholu, które wynosi średnio 1,1 litra/osobę powyżej 15 roku życia, 2) zwiększającą się liczbę Polaków z nadwagą lub otyłością oraz wzrost rozpowszechnienia tego problemu również wśród młodzieży szkolnej, 3) niskie spożycie (dostępność) owoców w Polsce (jedno z najniższych w krajach Unii Europejskiej), przy czym szczególnie niekorzystna jest sytuacja wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza najstarszej, wśród której spada również spożycie warzyw, 4) niski odsetek osób systematycznie ćwiczących. Podsumowując, z Oceny stanu zdrowia za 213r. wynika, iż nadal w Programie Ochrony i Promocji Zdrowia w mieście Chełm na rok 215r. winny być kontynuowane działania w zakresie: 1) zwiększenia dostępności do podstawowych badań przesiewowych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych poprzez kontynuację realizacji wieloletnich programów profilaktycznych, 2) ujęcia zagadnień promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych, 3) realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie, 4) kontynuacji przedsięwzięć promujący zdrowy styl życia realizowanych przez miasto Chełm we współpracy z innymi podmiotami działającymi w zakresie ochrony zdrowia. 5 Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 212 Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 213 rok 31 z 31

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Chełm, 2015 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK Chełm, 2016 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Małgorzata Łowcewicz Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2017 Opracowała: Agnieszka Sikora Akceptowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała: Agnieszka Sikora Akceptowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH

ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH 1980-1994 10.5t ogółem miasto ZGONY NA 1000 LUDNOŚCI WROCŁAW 1995 r. V *». *r * * i*. % v - * N * %. v'-. *«l'

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013 PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013 POZNAŃ 2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie s. 2 I. Ocena realizacji Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2005-2008 2008 s. 4 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WĄGROWIECKIEGO na lata 2008-2011

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WĄGROWIECKIEGO na lata 2008-2011 Załącznik do uchwały Nr XXIV /150/ 2008 Rady powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zapadalność. I.3. Zapadalność

Zapadalność. I.3. Zapadalność I.3. Zapadalność Ocenę stanu zdrowia ludności uzupełniają informacje na temat rozpowszechniania się chorób w populacji. Rejestracja przypadków zachorowań jest trudniejsza w porównaniu z odnotowywaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata Projekt z dnia 6 listopada 2015 r. autor: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych DRUK NR 366-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo