OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Chełm, 2015 rok

2 Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6 Analiza umieralności...7 Stan zdrowia dzieci i młodzieży do 18 roku życia...18 Stan zdrowia osób powyżej 18 roku życia...20 Analiza sytuacji epidemiologicznej...24 Analiza struktury hospitalizacji...26 Stan zdrowia mieszkańców w świetle działań profilaktycznych podejmowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie...30 Podsumowanie...34 Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 2 z 35

3 Ludność miasta Chełm Na dzień 31 grudnia 2014r. ludność miasta Chełm wyniosła osób (w 2013r osób, w tym mężczyzn i kobiet), w tym: mężczyzn i kobiet. Z powyższego wynika, iż ludność Chełma nadal się zmniejsza, w porównaniu do 2005r. łącznie ubyło mieszkańców, co odzwierciedla niejako prognozę dla powiatów i miast na prawach powiatu oraz podregionów na lata Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), z której wynika, iż liczba ludności miasta Chełm nadal systematycznie będzie spadać. Szacuje się, że w 2035r. będą to osoby, w tym ponad 26 tys. mężczyzn i ponad 30 tys. kobiet. Wykres nr 1 Liczba ludności Chełma (faktyczne miejsce zamieszkania) w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Wśród mieszkańców miasta, osób stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia), w wieku produkcyjnym (osoby zdolne do pracy: mężczyźni w wieku lat i kobiety lat) oraz osób w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 30,9 osoby w wieku poprodukcyjnym (w 2002r. wskaźnik ten wynosił 19,8). Przy czym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada 129,6 osób w wieku Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 3 z 35

4 poprodukcyjnym (w 2002r. wskaźnik ten wynosił 56,4). Z powyższego wynika, iż w ogólnej liczbie Chełmian zwiększa się udział osób po 60 roku życia, obecnie seniorzy stanowią 19,9 % społeczności miasta. Wykres nr 2 Liczba mieszkańców miast Chełm w 2005r., 2013r. i 2014r. (faktyczne miejsce zamieszkania) w ujęciu procentowym w podziale na: ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym) 19,9 % ludności w wieku poprodukcyjnym 13,7 18,9 64,4 % ludności w wieku produkcyjnym 65,1 66,7 15,7 % ludności w wieku przedprodukcyjnym 16 19, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Na liczbę ludności mają wpływ różne czynniki, w tym np. urodzenia żywe, zgony, ale również migracje ludności (emigracje i imigracje). Z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego prezentujących ruch naturalny i wędrówkowy ludności 1 miasta Chełm wynika, iż w 2014r. zanotowano odpływ mieszkańców w liczbie 976 osób (wymeldowania na pobyt stały) oraz napływ ludności w liczbie 504 (zameldowania na pobyt stały). Z powyższego wynika, że w 2014r. saldo migracji wyniosło minus 472 osoby. Wg kierunków wskazywanych migracji, mieszkańcy miasta Chełm najczęściej meldowali się kolejno: na wsi, w miastach oraz 1 Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Migracje wewenętrzne i zagraniczne oraz Stan ludności i ruch naturalny w 2014r. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 4 z 35

5 za granicą. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku wymeldowań, najczęściej mieszkańcy miasta Chełm migrują na wieś. Województwo lubelskie w 2014r. zamieszkiwało osób ( w 2013r osób), co stanowi spadek w porównaniu do danych z roku poprzedniego o osoby. Po raz pierwszy miasto Chełm jest trzecim pod względem liczy mieszkańców miastem województwa ( dotychczas była to pozycja druga). Wykres nr 3 Liczba mieszkańców miast województwa lubelskiego w 2014r. (faktyczne miejsce zamieszkania) Lublin Chełm Zamość Biała Podlaska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Przyrost naturalny w mieście Chełm W 2014r. odnotowano 511 urodzeń żywych oraz 588 zgonów. Przyrost naturalny wyniósł minus 77 osób (w 2013r. - minus 102 osoby, w 2012r. - minus 1 osoba), przy czym wśród mężczyzn odnotowano przyrost naturalny minus 45, wśród kobiet natomiast przyrost naturalny wyniósł minus 32. W mieście Chełm wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców wyniósł minus 1,2. Dla porównania: średnia wojewódzka to minus 1,1, przy czym w Lublinie i Zamościu odnotowano dodatni przyrost naturalny: Lublin 0,4 (wskaźnik na 1000 mieszkańców) i Zamość 0,6 (wskaźnik na 1000 mieszkańców). Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 5 z 35

6 Wykres nr 4 Urodzenia i zgony mieszkańców Chełma w latach r Urodzenia Zgony Źródło: opracowanie własne na podstawie danych banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza urodzeń w mieście Chełm W 2014r. zanotowano 511 urodzeń, w tym 511 urodzeń żywych (2013r w tym 528 urodzeń żywych). Wśród narodzonych: 260 stanowiły noworodki płci męskiej (2013r ) i 251 noworodków płci żeńskiej (2013r ). Przeciętne dalsze trwanie życia u nowo narodzonych mieszkańców podregionu chełmsko - zamojskiego szacuje się na około 72,4 lat (mężczyźni) oraz 81,5 lat (kobiety) 2. Wykres nr 5 Liczba urodzeń żywych w mieście Chełm w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 2 Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego - Przeciętne dalsze trwanie życia w 2014r. według podregionów Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 6 z 35

7 Analiza umieralności W 2014r. odnotowano 588 zgonów mieszkańców Chełma (liczba wg stałego miejsca zamieszkania), w tym 305 zgonów mężczyzn i 283 zgony kobiet. W porównaniu do 2013r. liczba zgonów mieszkańców miasta zmniejszyła się o 42 i jest jedną z niższych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wykres nr 6 Zgony mieszkańców Chełma w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego W 2014r. wskaźnik zgonów na 100 tysięcy ludności danej płci i grupy wieku dla województwa lubelskiego wyniósł 1027,4 w tym: 1121,6/100 tys. mężczyzn i 938,7/100 tys. kobiet. Podobny wskaźnik dla miasta Chełm to 901,7/100 tys. mieszkańców. A zatem liczba zgonów wśród mieszkańców Chełma w przeliczeniu na 100 tysięcy ludności danej płci i grupy wieku jest niższa od średniej wojewódzkiej, jak również od średniej krajowej wynoszącej 978,2/100 tys. Wykres nr 7 Zgony mieszkańców miasta Chełm w podziale na przyczyny w 2013r Choroby układu krążenia Nowotwory Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawodłowe wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu Inne 172 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 7 z 35

8 Według danych za 2013r. 3 do najczęstszych przyczyn zgonów 4 mieszkańców Chełma zalicza się: 1) choroby układu krążenia (280 zgonów); 2) nowotwory (172 zgonów), w tym nowotwory złośliwe (157 zgonów) i nowotwory niezłośliwe (14 zgonów); 3) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (43 zgony), w tym niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności, tj. nagła śmierć i śmierć nieoczekiwana (28 zgonów) oraz starość (15 zgonów); 4) zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (29 zgonów); 5) choroby układu trawiennego (28 zgonów), 6) choroby układu oddechowego (28 zgonów). W porównaniu do danych z 2012r. zwiększyła się liczba wszystkich zgonów przy czym największy wzrost dotyczy zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia (w 2012r. 263 zgony), nowotworami (w 2012r. 153 zgony), oraz objawami, cechami chorobowymi oraz nieprawidłowymi wynikami badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych (w 2012r. 41 zgonów). Nieznacznie wzrosła liczba zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego (w 2012r. 24 zgony), a także zewnętrznymi przyczynami zachorowania i zgonu oraz zgonów ( w 2012r. 27 zgonów) oraz powodów innych przyczyn ( w 2012r. 30 zgonów). Wśród 280 zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia najwięcej nastąpiło kolejno w wyniku: 1) miażdzycy (119 zgonów), 2) niewydolości serca ( 44 gony ), 3) zawału mózgu ( 30 zgonów), 4) przewlekłej choroby niedokrwiennej serca (17 zgonów), 5) ostrego zawału (13 zgonów), 6) zatrzymania krążania (11 zgonów), 7) kardiomiopatii - grupy chorób mięśnia sercowego spowodowanych 3 Dane dotyczące zgonów według przyczyn za 2014r. będą dostępne w 2016r. 4 Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WH) do przyczyn zgonów zalicza się: choroby, stany chorobowe, które kończą się, albo wiodą do śmierci; urazy, które kończą się, albo wiodą do śmierci, okoliczności wypadku lub użycia przemocy, które powodują ww. urazy. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 8 z 35

9 różnorodnymi przyczynami (9 zgonów), 8) krwotoku mózgowego (9 zgonów). Porównując dane z 2012r., w którym odnotowano 153 zgony spowodowane nowotworami (w 2011r. 147 zgonów z tego powodu) liczba podobnych przypadków wzrosła o 19 i najwięcej przypadków dotyczyło zgonów z powodu: 1) nowotworu złośliwego oskrzela i płuca (36 zgonów), 2) nowotworu złośliwego trzustki (13 zgonów), 3) nowotworu złośliwego sutka (11 zgonów), 4) nowotworu złośliwego odbytnicy ( 9 zgonów). W 2013r. najwięcej zgonów kobiet spowodowanych było przez: 1) choroby układu krążenia zgonów, 2) nowotwory - 82 zgony, 3) choroby układu oddechowego - 19 zgonów, 4) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane - 18 zgonów, w tym 6 zgonów starość, 12 zgonów śmierć nieoczekiwana, 5) choroby układu trawiennego - 11 zgonów, w tym alkoholowa choroba wątroby - 3 zgony, 6) zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu 8 zgonów, 7) choroby układu moczowo płciowego 8 zgonów 8) choroby układu nerwowego 7 zgonów, 9) choroby układu kostno mięśniowego i tkanki łącznej - 4 zgony. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 9 z 35

10 Wykres nr 8 Zgony kobiet - mieszkanek Chełma w latach w podziale na przyczyny zgonów Choroby układu krążenia Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego kliniczny chi laboratory jny ch jednostek chorobowy gdzie Z analizy porównawczej danych z lat wynika, że więcej kobiet zmarło z powodu: Nowotwory 1) chorób układu krążenia, 2) nowotworów, Choroby układu oddechowego 3) chorób układu oddechowego, 4) chorób układu moczowo płciowego, 5) chorób układu trawiennego, 6) chorób układu nerwowego Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wy niki badań indziej niesklasy f ikowane Choroby układu trawiennego Na niezmiennym poziomie pozostała liczba zgonów spowodowanych objawami, cechami chorobowymi oraz nieprawidłowymi wynikami badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, tj. starość czy niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności. Różnice pomiędzy danymi z poszczególnych lat ( ) nie są na tyle duże, aby zmieniły istniejące tendencje choroby układu krążenia oraz nowotwory to dwie podstawowe przyczyny zgonów wśród kobiet. W roku 2013 trzecią przyczynę zgonów kobiet stanowiły choroby układu oddechowego choroby układu moczowo - płciowego Choroby układu nerwowego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 10 z 35

11 Najwięcej zgonów wśród mężczyzn spowodowanych było przez: 1) choroby układu krążenia zgonów, 2) nowotwory - 90 zgonów, 3) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane 25 zgonów, w tym śmierć nieoczekiwana - 15 zgonów oraz starość 9 zgonów, 4) zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu - 21 zgonów, 5) choroby układu trawiennego - 17 zgonów, w tym alkoholowa choroba wątroby, tj. alkoholowa marskość wątroby lub niewydolność - 5 zgonów, 6) choroby układu oddechowego - 9 zgonów, w tym inna przewlekła zaporowa choroba płuc 4 zgony, 7) choroby układu moczowo płciowego 8 zgonów. Wykres nr 9 Zgony mężczyzn - mieszkańców Chełma w latach w podziale na przyczyny zgonów Nowotwory Zewnetrzne przy czy ny zgonu Choroby układu krążenia Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wy niki badań kli- Choroby układu oddechowego niczny chi laboratory jny ch jednostek chorobowy ch gdzie indziej niesklasy f ikowane Choroby układu trawiennego choroby układu moczowo - płciowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z analizy porównawczej danych z lat wynika, że wzrosła liczba zgonów wśród mężczyzn z powodu: 1) chorób układu krążenia, 2) nowotworów, 3) zewnętrznych przyczyn zgonów, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 11 z 35

12 4) objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, 5) chorób układu moczowo- płciowego. Zmniejszyła się liczba zgonów mężczyzn spowodowanych: 1) chorobami układu trawiennego, 2) chorobami układu oddechowego, 3) chorobami układu moczowo płciowego. Powyższe zmiany nie są na tyle duże, aby zmieniły istniejące tendencje. Trzy podstawowe przyczyny zgonów wśród mężczyzn to choroby układu krążenia, nowotwory oraz zewnętrzne przyczyny zgonów przy czym 7 gonów spowodowanych było przez nieokreślony wypadek komunikacyjny i 6 przez zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie. Z danych statystycznych prezentujących przyczyny zgonów mieszkańców miasta Chełm w 2013r. wynika, że podstawową przyczyną śmierci są choroby układu krążenia (280 zgony), w tym: 1) choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych 123 zgony, w tym 119 z powodu miażdżycy (w 2012r zgonów, wszystkie z powodu miażdżycy), 2) choroby naczyń mózgowych 48 zgonów (w 2012r zgonów), w tym 30 z powodu zawału mózgu (w 2012r zgonów), 3) inne choroby serca 45 zgonów (w 2012r zgonów), w tym niewydolność serca 44 zgonów (w 2012r zgonów), 4) choroby niedokrwienne serca 31 zgonów (w 2012r zgonów), w tym 13 ostre zawały serca (w 2012r zgonów), 5) choroba nadciśnieniowa 4 zgony, w tym wszystkie spowodowane chorobą nadciśnieniową z zajęciem serca, (w 2012r. - 6 zgonów). Podsumowując, miażdżyca, zawał mózgu, niewydolność serca oraz ostry zawał serca to najczęstsze przyczyny zgonów zaliczanych do chorób układu krążenia. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 12 z 35

13 Wykres nr 10 Zgony mieszkańców miasta Chełm z powodu chorób układu krążenia w 2013r. w podziale na płeć Kobiety Mężczyźni Miażdży ca 27 Niewy dolność serca Zawał mózgu Ostry zawał serca zatrzy manie krążenia Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z porównania danych dotyczących zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia wynika, iż kobiety zdecydowanie częściej umierały z powodu miażdżycy. Mężczyźni natomiast z powodu: niewydolności serca, ostrego zawału serca oraz zatrzymania. Zgony z powodu zawału mózgu w 2013r. były na tym samym poziomie. Z informacji publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2013r. z powodu nowotworów złośliwych zmarło 157 mieszkańców miasta Chełm. W 2013r. najwięcej mężczyzn umierało kolejno na nowotwory złośliwe: 1) narządów trawiennych 32 zgony, w tym spowodowanych: nowotworem żołądka (6 zgonów), nowotworem odbytnicy (7 zgonów), nowotworem jelita grubego (3 zgony), trzustki (8 zgonów), 2) narządów oddechowych i klatki piersiowej 24 zgonów, w tym 20 zgonów spowodowanych nowotworem złośliwym oskrzela i płuca, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 13 z 35

14 3) układu moczowego 11 zgonów, w tym 3 przypadki nowotworu złośliwego nerki i 6 nowotworów pęcherza moczowego, 4) męskich narządów płciowych 7 zgonów, w tym wszystkie spowodowane nowotworem złośliwym gruczołu krokowego, 5) tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 6 zgonów, w tym 3 zgony spowodowane białaczką limfatyczną i 3 zgony spowodowane białaczką szpikową, 6) czerniak złośliwy skóry 4 zgony, 7) mózgu - 3 zgony 8) niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu 1 zgon. Wykres nr 11 Zgony mężczyzn mieszkańców Chełma z powodu nowotworów złośliwych w latach r Narządów trawienny ch Układu moczowego Narządów oddechowy ch i klatki piersiowej Męskich narządów płciowy ch Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślony m umiejscowieniu Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z analizy porównawczej danych dotyczących zgonów z powodu nowotworów złośliwych w latach wynika, że zwiększyła się liczba mężczyzn, którzy zmarli z powodu nowotworów złośliwych narządów trawiennych i męskich narządów płciowych. W porównaniu do danych z 2012r. liczba zgonów spowodowanych nowotworami układu moczowego pozostała na tym samym poziomie Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej, a także zgonów z powodu nowotworów niedokładnie określonych, wtórnych i o nieokreślonym umiejscowieniu. W 2012r., podobnie jak Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 14 z 35

15 w roku poprzednim, jedynym nowotworem złośliwym męskich narządów płciowych był nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (7 zgonów). W 2013r. najwięcej kobiet umierało kolejno na nowotwory złośliwe: 1) narządów trawiennych 17 zgonów, 2) narządów oddechowych i klatki piersiowej, w tym nowotworów złośliwych oskrzela i płuc 16 zgonów, 3) żeńskich narządów płciowych 15 zgonów, w tym: nowotwór złośliwy szyjki macicy 5 zgonów, nowotwór złośliwy jajnika 7 zgonów, 4) sutka 11 zgonów, 5) układu moczowego 6 zgonów, 6) niedokładnie określonych, wtórnych i o nieokreślonym umiejscowieniu 5 zgonów, 7) mózgu 2 zgony. Wykres nr 12 Zgony kobiet mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Narządów oddechowy ch i klatki piersiowej Narządów trawienny ch Sutka Żeńskich narządów płciowy ch Układu moczowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Mózgu Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślony m umiejscowieniu Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 15 z 35

16 Z analizy porównawczej danych dotyczących zgonów z powodu nowotworów złośliwych w latach wynika, że zwiększyła się liczba kobiet, które zmarły z powodu nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej, sutka, żeńskich narządów płciowych oraz nowotworów niedokładnie określonych. Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych narządów trawiennych, układu moczowego i mózgu. Jednak liczba nowotworów złośliwych wzrasta - w 1999r. z tego powodu odnotowano 125 zgonów, w 2013r zgonów. Z powodu nowotworów w latach zmarło łącznie 1083 mieszkańców miasta Chełm płci męskiej oraz 925 osób płci żeńskiej. Zjawiska demograficzne zachodzące w polskiej populacji wskazują, że liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce będzie prawdopodobnie nadal rosła w najbliższych dekadach. Zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych wskazują bowiem silną zależność od wieku, z czym związana jest długość ekspozycji na czynniki rakotwórcze. Można przypuszczać, iż podobne trendy obecne będą również w województwie lubelskim oraz mieście Chełm. Wykres nr 13 Zgony mężczyzn mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Nowotwór złośliwy oskrzela i płuc Nowotwór jelita grubego Nowotwór gruczołu krokowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 16 z 35

17 Z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie (wykres nr 13) wynika, iż liczba zgonów mężczyzn spowodowanych nowotworami oskrzeli i płuc wykazuje tendencję wzrostową. Liczba zgonów spowodowanych nowotworem jelita grubego oraz gruczołu krokowego utrzymuje się na podobnym poziomie. Wykres nr 14 Zgony kobiet mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie (wykres nr 14) wynika, iż liczba zgonów kobiet spowodowanych nowotworami: oskrzeli i płuc, jelita grubego i sutka wykazuje tendencję wzrostową. W 2013r. odnotowano 21 zgonów mężczyzn spowodowanych zewnętrznymi przyczynami (27 zgonów 2010r., 34 zgony 2011r., 17 zgonów 2012.). Do najczęstszych przyczyn zgonów zewnętrznych wśród mężczyzn zalicza się kolejno te spowodowane przez: Nowotwór oskrzela i płuca Nowotwór jelita grubego Nowotwór sutka Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 17 z 35

18 1) zamierzone samouszkodzenie (7 zgonów), w tym zamierzone: a) zatrucie przez narażenie na alkohol (1 zgon), b) samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie (6 zgonów), 2) wypadek komunikacyjny (7 zgonów), 3) upadki (4 zgonów). Około 29% zgonów mężczyzn spowodowanych przyczynami zewnętrznymi stanowią zamierzone samouszkodzenia, czyli samobójstwa. W 2013r. zewnętrzne przyczyny zgonu dotyczyły 8 zgonów wśród kobiet w 2012r zgonów) w tym te spowodowane: 1) wypadkiem komunikacyjnym (2 zgony), 2) upadkiem (2 zgony), 3) zamierzonym samouszkodzeniem (2 zgony). Stan zdrowia dzieci i młodzieży do 18 roku życia Z danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż w 2014r dzieci i młodzieży do 18 roku życia było objętych podstawową opieką zdrowotną, u 1154 z nich stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w danym roku. Najwyższy udział w chorobowości dzieci i młodzieży do 18 roku życia w 2014r. miały kolejno: 1) alergie, w tym: dychawica oskrzelowa, alergia pokarmowa, alergia skórna, 2) zniekształcenie kręgosłupa, 3) niedokrwistość, 4) wady rozwojowe, 5) zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, 6) choroby układu moczowego, 7) padaczka, 8) otyłość, 9) choroby tarczycy, 10)zaburzenia odżywiania. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 18 z 35

19 Najwyższy udział w zachorowalności dzieci i młodzieży do 18 roku życia w 2014r. miały kolejno: 1) alergie, w tym: alergia pokarmowa, dychawica oskrzelowa, alergia skórna, 2) wady rozwojowe, 3) zniekształcenie kręgosłupa, 4) niedokrwistość, 5) zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, 6) padaczka, 7) zaburzenia odżywiania, 8) choroby tarczycy. Wykres nr 15 Zachorowalność dzieci i młodzieży do 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2009 i 2014 /wskaźnik na 10 tys. mieszkańców/ Niedokrwistość Alergie - dychawica oskrzelowa Alergie - pokarmowe Alergie skórne Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Zaburzenia odżywiania Trwałe uszkodzenia ruchu Otyłość Zaburzenia rozwoju Padaczka Choroby tarczycy Choroba nadciśnieniowa Wady rozwojowe układu krążenia Choroby układu moczowego Cukrzyca Niedożywienie Upośledzenie umysłowe Dziecięce porażenie mózgowe Wady aberracje chromosomów Wady rozwojowe układu nerwowego wady rozwojowe narządów płciowych Nowotwory 74,84 68,91 79,02 58,81 36,75 83,33 38,59 33,95 33,08 4, ,98 24,81 18,52 24,81 12, ,46 27,57 23,92 14,7 20,83 45,94 44,75 36,75 9,26 16,54 25,46 11,03 9,26 5,51 8,49 16,54 2,31 8,27 1,54 6,43 3,09 12,86 3,09 5,51 108,79 105,7 106,47 161,25 297, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 19 z 35

20 Analiza danych z powyższego wykresu wskazuje, iż w porównaniu do 2009r., w 2014r. wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia nastąpił znaczny wzrost zachorowalności na alergie dychawica oskrzelowa, przy czym największą grupę chorujących na tego typu alergie stanowią dzieci w wieku od 5 do 9 lat (podobnie jak w przypadku zaburzeń odżywiania, niedożywiania,oraz dziecięcego porażenia mózgowego), pokarmowe i skórne przy czym największą grupę chorujących na te alergie stanowią dzieci w wieku od 0 do 2 lat. Z powodu zaburzeń refrakcji i akomodacji oka, otyłości oraz padaczki chorują w największej liczbie dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Natomiast z powodu zniekształceń kręgosłupa, niedokrwistości, chorób tarczycy, cukrzycy oraz choroby nadciśnieniowej choruje w największej liczbie grupa dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. Stan zdrowia osób powyżej 18 roku życia Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego obrazujących stan zdrowia dorosłych mieszkańców miasta Chełm będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że ogółem w 2014r. r. chorowało osoby w tym osób zachorowało po raz pierwszy na daną jednostkę chorobową. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 20 z 35

21 Wykres nr 16 Chorobowość osób w wieku powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 2014r. /liczby bezwzględne/ Choroby układu krążenia Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej Przewlekła choroba układu trawiennego Choroby obwodowego układu nerwowego 7869 Pacjenci z inny mi schorzeniami wy magający opieki czy nnej 5381 Cukrzy ca 4127 Przewlekły nieży t oskrzeli, dy chawica oskrzelowa 3645 Choroby tarczy cy 2649 Cukrzy ca - leczeni insuliną 1751 Niedokrwistość 1565 Nowotwory 1419 Gruźlica Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Z analiz powyższych danych wynika, że największy udział w chorobowości dorosłych mieszkańców miasta Chełm w 2014r. miały: 1) choroby układu krążenia, 2) choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej, 3) choroby układu trawiennego, 4) choroby obwodowego układu nerwowego, 5) pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej, 6) cukrzyca, w tym cukrzyca leczona insuliną. Pod względem zachorowalności u osób powyżej 18 roku życia najwyższe wartości osiągnęły kolejno: 1) choroby układu krążenia, 2) choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej, 3) choroby układu trawiennego, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 21 z 35

22 4) choroby obwodowego układu nerwowego, 5) pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej, 6) cukrzycy, 7) przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa, 8) choroby tarczycy, 9) niedokrwistość, 10)nowotwory. Wykres nr 17 Zachorowalność osób powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2012 i 2014 /wskaźnik na 10 tys. mieszkańców/ Choroby układu krążenia Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej Przewlekła choroba układu trawiennego Choroby obwodowego układu nerwowego Cukrzy ca Cukrzy ca - leczeni insuliną Przewlekły nieży t oskrzeli, dy chawica oskrzelowa Choroby tarczy cy Niedokrwistość Nowotwory Pacjenci z inny mi schorzeniami wy magający opieki czy nnej Gruźlica 161,34 75,16 138,03 17,09 49,66 89,67 113,21 86,18 111,17 45,02 70,04 49,43 44,47 25,54 155,27 2,76 1,85 262,59 274,59 262,36 477,04 537,31 474,13 691, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Analiza danych z powyższego wykresu wskazuje, iż w porównaniu do 2012r., w 2014r. wśród mieszkańców miasta Chełm powyżej 18 roku życia nastąpił znaczny wzrost zachorowalności na: choroby układu krążenia, choroby obwodowego układu nerwowego, cukrzycy, w tym cukrzyca- leczeni insuliną, przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa, choroby tarczycy, niedokrwistość. Natomiast w przypadku nowotworów, gruźlicy oraz chorób układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej nastąpił spadek liczby zachorowań. Najwięcej osób chorujących ogółem stanowią najstarsi mieszkańcy miasta, czyli osoby w wieku 65 lat i powyżej ( osób). Przy czym w przypadku przewlekłych chorób układu trawiennego, chorób układu Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 22 z 35

23 mięśniowo kostnego i tkanki łącznej najwięcej chorujących jest pomiędzy 55 a 64 rokiem życia. Natomiast w przypadku chorób obwodowego układu nerwowego, niedokrwistości oraz gruźlicy największą liczbę chorujących stanowią osoby w wieku od 35 do 54 lat. Choroby układu krążenia (ChUK), do których zalicza się: przewlekłą chorobę reumatyczną, chorobę nadciśnieniową, chorobę naczyń mózgowych, niedokrwienną chorobę serca (w tym przebyty zawał) stanowią nadal najczęstszą przyczynę zgonów, chorobowości oraz hospitalizacji dorosłych mieszkańców miasta Chełm w wieku powyżej 18 roku życia. W 2014r. na choroby układu krążenia chorowało osób (w 2013r osoby), w tym osób zachorowało po raz pierwszy (w 2013r osób). Najpowszechniejszym schorzeniem zaliczanym do ChUK jest choroba nadciśnieniowa, w 2014r. chorowało na nią osoby (w 2013r osób), tym osób zachorowało po raz pierwszy (w 2013r osób). Wykres nr 18 Chorobowość osób w wieku powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (ChUK) w 2014r. /liczby bezwzględne/ Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa Choroba naczyń mózgowych Niedokrwienna choroba serca Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Największą liczbę chorujących na schorzenia układu krążenia stanowią osoby w wieku powyżej 64 lat, jednak schorzenie to dotyczy również osób młodszych od 19 do 34 roku życia, z których to 3,31 % było w 2014r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, z uwagi na choroby układu krążenia. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 23 z 35

24 Wykres nr 19 Chorobowość z powodu ChUK osób powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 2012r. i 2014r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ Przewlekła choroba reumaty czna 28,85 120,14 Choroba nadciśnieniowa 3756, ,48 Choroba naczy ń mózgowy ch 552, ,17 Niedokrwienna choroba secra 1648, , Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Z powyższego wykresu wynika, iż w porównaniu do 2012r. zwiększyła się liczba osób chorujących na chorobę nadciśnieniową, chorobę naczyń mózgowych, przewlekłą chorobę reumatyczną. Zmniejszyła się liczba osób będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu niedokrwiennej choroby serca. Analiza sytuacji epidemiologicznej Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie w 2014r. wśród zachorowań na choroby zakaźne najczęściej odnotowywano: 1) ospę wietrzną (503 zachorowania), 2) biegunki (84 zachorowania), 3) salmonellozę (44 zachorowania) 4) wirusowe zakażenia jelitowe (33 zachorowania), 5) boreliozę (18 zachorowań). 6) gruźlicę (12 zachorowań), Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 24 z 35

25 7) różyczkę (9 zachorowań) Wykres nr 20 Liczba zachorowań na choroby zakaźne w latach Salmonellozy Wzw ty pu C Wzw ty pu B Ospa wietrzna Borelioza Płonica Świnka Róża 40 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chełmie W 2014r. na terenie miasta Chełm nie było epidemiologicznego występowania chorób zakaźnych. W 2014r. wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał podobnie jak w latach ubiegłych charakter okresowy lub był kontynuacja trendów wieloletnich. Zarejestrowano spadek zachorowań na: płonicę, różyczkę, świnkę, wzw C, wirusowe zakażenie jelitowe. Wzrost zachorowań wystąpił na: salmonellozę, biegunkę, boreliozę, ospę wietrzną, wzw B, gruźlicę. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 25 z 35

26 Analiza struktury hospitalizacji W 2014r. hospitalizowano mieszkańców miasta Chełm, w tym kobiet i mężczyzn (w tym oddziały psychiatryczne) sklasyfikowanych wg rozpoznania i miejsca zamieszkania pacjenta. Tabela nr 1 Hospitalizowani w 2014r. mieszkańcy miasta Chełm w podziale na rodzaj schorzenia i płeć Lp. Jednostka chorobowa Liczba pacjentów Liczba pacjentów Kobiety Mężczyźni 1. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory Choroby krwi i narządów krwiotwórczych Zaburzenia wydzielania wewnętrznego Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby ucha i wyrostka sutkowatego Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej Choroby układu moczowo - płciowego Ciąża, poród i połóg Niektóre stany zaczynające się w okresie okołoporodowym Wady rozwoj.wrodzone, zniekszt. i aberracje chrom Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej nie klasyf Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zew Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 26 z 35

27 Zgodnie z danymi przekazanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia do najczęstszych powodów hospitalizacji mieszkańców miasta Chełm w 2014r. zaliczyć można, podobnie jak w roku ubiegłym: 1) urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych, 2) choroby układu krążenia, 3) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej nieklasyfikowane, 4) choroby układu moczowo płciowego, 5) choroby układu trawiennego, 6) choroby układu oddechowego, 7) choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 8) nowotwory, 9) ciąża, poród i połóg. Mężczyźni, częściej niż kobiety byli hospitalizowani m.in. z powodu: 1) urazów, zatruć i innych skutków czynników zewnętrznych, 2) choroby układu oddechowego, 3) zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Kobiety częściej niż mężczyźni hospitalizowane były m.in. z powodu: 1) chorób układu krążenia, 2) chorób układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, 3) chorób układu moczowo płciowego, 4) chorób układu trawiennego, 5) nowotworów. W 2014r. najczęstszą przyczyną hospitalizowania mieszkańców miasta Chełm były urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych. Z tej przyczyny do szpitala przyjęto osób i w porównaniu do roku 2013 liczba ta zwiększyła się o osób. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 27 z 35

28 Choroby układu krążenia stanowią drugą, pod względem częstotliwości, przyczynę hospitalizacji mieszkańców miasta Chełm. W porównaniu do danych z 2013r. liczba hospitalizacji zwiększyła się o 501 osób. Wykres nr 21 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób układu krążenia w latach mężczy źni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej nieklasyfikowane stanowią trzecią, pod względem częstotliwości przyczynę hospitalizacji mieszkańców miasta Chełm. W 2014r. odnotowano 1413 przypadków (792 kobiety i 621 mężczyzn). Lecznictwem szpitalnym z powodu chorób układu trawiennego w 2014r., podobnie objętych było osób (542 kobiety i 505 mężczyzn). Wykres nr 22 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób układu trawiennego w latach mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 28 z 35

29 W 2014r. odnotowano 930 przypadków (441 kobiet i 489 mężczyzn) hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego i w porównaniu do do roku poprzedniego liczba ta zwiększyła się o 20 osób. Kolejnym, najczęstszym powodem hospitalizacji w 2014r. były choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 807 osób, w tym 480 kobiet i 327 mężczyzn. Wykres nr 24 Liczba hospitalizowanych z powodu chorób układu kostno stawowego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Na przestrzeni lat liczba hospitalizowanych z powodu chorób układu kostno stawowego w 2014r. wzrosła mężczyżni kobiety W 2014r. lecznictwem szpitalnym z powodu nowotworów objętych było 700 osób, w tym 401 kobiet i 299 mężczyzn. Wykres nr 25 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób nowotworowych w latach mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 29 z 35

30 Analizując dane z wykresu nr 21, można zauważyć, iż liczba osób hospitalizowanych na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Należy przy tym podkreślić, że nowotwory są drugą przyczyną zgonów mieszkańców miasta Chełm. Kolejną pod względem częstotliwości występowania, przyczyną hospitalizacji jest ciąża, poród i połóg. W 2014r. z tego powodu, hospitalizowanych było 613 kobiet, z których najliczniejszą grupę stanowiły te w wieku lat. Zdecydowaną większość hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania stanowią mężczyźni, co wynika m.in. z tego iż są oni zazwyczaj częstszymi pacjentami oddziałów odwykowych, gdyż częściej borykają się z problemem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem środków (substancji) psychoaktywnych, w tym alkoholu. Stan zdrowia mieszkańców w świetle działań profilaktycznych podejmowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie (MSP ZOZ) od lat kontynuuje realizację pięciu programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta Chełm, w tym: 1) program profilaktyki gruźlicy i raka płuc, 2) program profilaktyki osteoporozy, 3) program profilaktyki chorób układu krążenia, 4) program profilaktyki raka piersi, 5) program ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową. W 2014r. MSP ZOZ był również realizatorem badań w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń HCV dla Miasta Chełm na lata W 2014r. na gruźlicę chorowało 62 mieszkańców miasta Chełm, przy czym 10 z nich zachorowało po raz pierwszy. Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców: 48,54. Programem profilaktyki gruźlicy i raka płuc w 2014r. objęto osób (w 2013r osoby 2012r osób), a efektem podjętych działań było Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 30 z 35

31 wykrycie wśród uczestników programu: 1) prawdopodobieństwa wystąpienia gruźlicy 3 osoby (w 2013r. - 1 osoba, w 2012r. - 1 osoba), 2) podejrzenia raka płuc 6 osób (w 2013r. - 6 osób, w 2012r. - 2 osoby), 3) innych schorzeń płuc osób (w 2013r osób, w 2012r osoby). Pomimo iż populacja mieszkańców objętych programem na przestrzeni lat uległa zmniejszeniu (od ponad 8,5 tys. mieszkańców, do ponad 3 tys.), wzrasta wykrywalność innych schorzeń płuc. Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej, stanowią drugą, pod względem częstotliwości występowania przyczynę chorobowości oraz trzeci wskaźnik zachorowalności osób będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W 2014r. programem profilaktyki osteoporozy objętych było 1000 osób (w 2013r osób), w tym 78,60% pacjentów stanowiły kobiety. Wśród uczestników programu zdiagnozowano: 1) u 290 kobiet podejrzenie osteopenii, (36,90% badanych), 2) u 136 kobiet podejrzenie osteoporozy, (17,30% badanych) 3) u 41 mężczyzn podejrzenie osteopenii, (19,07% badanych) 4) u 4 mężczyzn podejrzenie osteoporozy (1,86% badanych). Choroby układu krążenia to podstawowa przyczyna zgonów i chorobowości oraz hospitalizacji ludności w 2014r. Programem profilaktyki chorób układu krążenia objęto osób (w 2013r osób, w 2012r osób). W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano kolejno: 1) podwyższony poziom cholesterolu u 950 osób 49,27% badanych, 2) nadwagę u 901 osób 46,73% badanych, 3) podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u 258 osób 13,38% badanych, 4) podwyższony poziom glukozy we krwi u 300 osób 15,56% badanych, 5) otyłość u 163 osób 8,45% badanych. Efektem udziału w Programie było określenie wśród przebadanych ryzyka Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 31 z 35

32 zachorowania na choroby układu krążenia. U większości pacjentów oceniono je jako przeciętne - 60,37% badanych, ryzyko umiarkowane stwierdzono natomiast u około 16,49% badanych. U 9 osób (0,47% badanych) oceniono duże ryzyko zachorowania na serce. Diagnoza pn. poniżej przeciętnego lub znacznie poniżej przeciętnego dotyczyła ok. 14% badanych. Programem profilaktyki raka piersi w 2014r. objęto tak jak w roku poprzednim 1000 kobiet, u połowy uczestniczek przeprowadzono badanie ultrasonograficzne (usg) piersi, w efekcie którego: 1) zmianę łagodną stwierdzono u 189 kobiet (w 2013r. u 210 kobiet, w 2012r. - u 168 kobiet), 2) zmianę łagodną niepewną stwierdzono u 32 kobiet (w 2013r. - u 36 kobiet, w 2012r. - u 22 kobiet), 3) zmianę podejrzaną stwierdzono u 1 kobiety (w 2013r. - u 5 kobiet, w 2012r. - u 1 kobiety). Zmian nie stwierdzono u 62,2% badanych (w 2013 r. u 52,91%), natomiast 55 kobiet skierowano na dalsze badania diagnostyczne, w tym: 53 kobiety skierowano na konsultację onkologiczną, a 2 kobiety na badanie mammograficzne. Od 2009r. w MSP ZOZ prowadzona jest kontynuacja programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową, którego celem jest uodpornienie 3 i 4 letnich dzieci na zakażenia wywoływane przez pneumokoki stanowiące przyczynę m.in. takich schorzeń jak: zapalenie ucha środkowego, zatok przynosowych, płuc, czy opon mózgowo rdzeniowych. W 2014r. programem objęto 215 dzieci w tym: 43 dzieci urodzonych w 2010r. i 172 dzieci urodzonych w 2011r. Analizując realizację programu na przestrzeni ostatnich 6 lat, na zakażenia wywołane przez pneumokoki uodporniono łącznie dzieci urodzonych w latach , z czego: 303 dzieci urodzonyh w roku 2006 ( co sanowi 47 % populacji rocznika), 325 dzieci urodzonych w roku 2007 (co stanowi 52 % populacji rocznika), 118 dzieci urodzonych w roku 2008 (co stanowi 18 % populacji rocznika), 158 dzieci urodzonych w roku 2009 ( co stanowi 22 % populacji rocznika), Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 32 z 35

33 177 dzieci urodzonych w roku 2010 ( co stanowi 27 % populacji rocznika), 172 dzieci urodzonych w roku 2011 ( co stanowi 31 % populacji rocznika). Programem Profilaktyki Zakażeń HCV dla Miasta Chełm na lata w roku 2014, zgodnie z założeniami objęto 500 mieszkańców miasta w wieku lat. Udział w programie poprzedzony był przeprowadzeniem ankiety kwalifikującej do badania w kierunku wykrycia przeciwciał anty- HCV. W ramach realizacji programu przebadano: 402 kobiety, 98 mężczyzn. Obecność przeciwciał stwierdzono u 3 osób ( u 2 kobiet i u 1 mężczyzny). Osoby, u których wykryto w badanej próbce krwii przeciwciała anty-hcv zostały poinformowane o koniecznści wykonania dalszej diagnostyki i podjęcia stosownego leczenia. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 33 z 35

34 Podsumowanie Analizując dane przedstawione w niniejszej ocenie choroby układu krążenia oraz nowotwory są główną przyczyną chorobowości, zachorowalności, hospitalizacji oraz zgonów ludności miasta Chełm. Analogicznie przedstawia się sytuacja mieszkańców całego kraju. Porównując poziom umieralności z powodu najważniejszych przyczyn zgonów w Polsce i w całej Unii Europejskiej, zdecydowanie gorsza jest sytuacja w naszym wynikająca z zagrożenia życia chorobami układu krążenia, przede wszystkim osób w wieku aktywności zawodowej, a także osób w wieku starszym i to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Poziom umieralności mężczyzn w wieku lata jest w Polsce wyższy od przeciętnego w UE blisko dwukrotnie (o 97%) z powodu przyczyn zewnętrznych, o 85% - chorób układu krążenia i o 26% - chorób nowotworowych. Zagrożenie życia kobiet w tym samym wieku z powodu chorób układu krążenia jest w Polsce wyższe niż w UE o 59%, a z powodu nowotworów o 22% 5. Występowanie chorób cywilizacyjnych, do których zalicza się te schorzenia jest negatywnym skutkiem życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji. Rozwój cywilizacji postrzegany jako zjawisko pozytywne, prowadzące do zwiększenia dobrostanu ludzkości poprzez przedłużenie życia i poprawę jego jakości, niesie ze sobą także skutki często niekorzystnie oddziałując na zdrowie ludzkie. Postęp technologiczny i dynamicznie zmieniające się warunki życia społeczeństwa wpływają na styl życia, który ma istotny wpływa na powstawanie wieku chorób. Choroby stylu życia nazywane chorobami cywilizacyjnymi, od innych chorób odróżnia przede wszystkim to, że w dużej mierze można im zapobiec, wprowadzając zmiany w stylu i środowisku życia 6. Nadmienić należy iż w chwili obecnej trwają prace nad diagnozą problemów społecznych miasta Chełm, (która posłuży do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Chełm na lata ), elementem której będą zagadnienia dotyczące sytuacji zdrowotnej mieszkańców. Należy domniemać, iż informacje uzyskane za pomocą ankiet przeprowadzonych bezpośrednio zarówno z dziećmi jak i dorosłymi mieszkańcami miasta pozwolą na uzyskanie szerszej, pogłębionej diagnozy sytuacji zdrowotnej ludności Chełma, co pozwoli na lepsze 5Policy paper dla ochrony zdrowia na lata Krajowe ramy strategiczne, Warszawa Policy paper dla ochrony zdrowia na lata Krajowe ramy strategiczne, Warszawa 2014 Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 34 z 35

35 rozpoznanie jej potrzeb zdrowotnych a tym samym będzie miało znaczący wpływ na podjęcie lub kontynuację odpowiednich działań profilaktycznych. Narzędziem lepszego identyfikowania potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych, będą sporządzane dla obszaru województw na podstawie art 95 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finasowych ze środków publicznych (Dz.U. 2015, poz. 581) regionalne mapy potrzeb zdrowotnych. Mapa Regionalna dla danego województwa sporządzana będzie raz na 5 lat przez właściwego wojewodę w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości na podstawie Mapy Regionalnej ustalane będą przez wojewodę w porozumieniu z Wojewódzką Radą priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na podstawie Map Regionalnych sporządza Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych. Pierwsza mapa potrzeb zdrowotnych ma być przygotowana do 1 kwietnia 2016 r. i ma dotyczyć lecznictwa szpitalnego. Mapy mają wskazywać priorytety uwzględniane między innymi przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Jednostki samorządu terytorialnego opracowujące projekty programów polityki zdrowotnej będą zobowiazane do ich tworzenia na podstawie regionalnych map potrzeb zdrowotnych. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2014 rok 35 z 35

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 213 ROK Chełm, 214 rok Spis treści Demografia... 3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata Projekt z dnia 6 listopada 2015 r. autor: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych DRUK NR 366-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Zapadalność. I.3. Zapadalność

Zapadalność. I.3. Zapadalność I.3. Zapadalność Ocenę stanu zdrowia ludności uzupełniają informacje na temat rozpowszechniania się chorób w populacji. Rejestracja przypadków zachorowań jest trudniejsza w porównaniu z odnotowywaniem

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych

Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych 1 Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych dr n. ekon. Barbara Więckowska Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 204. Zdrowotność kobiet - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Informacja. Nr 204. Zdrowotność kobiet - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Zdrowotność kobiet - wybrane zagadnienia Maj 1994 Grzegorz Ciura Informacja Nr 204 Ocena stanu zdrowia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WĄGROWIECKIEGO na lata 2008-2011

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WĄGROWIECKIEGO na lata 2008-2011 Załącznik do uchwały Nr XXIV /150/ 2008 Rady powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/5/4 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 4 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 5. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 SPIS TREŚCI

Załącznik 2 SPIS TREŚCI Załącznik 2 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013 PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013 POZNAŃ 2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie s. 2 I. Ocena realizacji Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2005-2008 2008 s. 4 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Zdrowotny Województwa Pomorskiego Departament Zdrowia UMWP

Regionalny Program Zdrowotny Województwa Pomorskiego Departament Zdrowia UMWP Regionalny Program Zdrowotny Województwa Pomorskiego Departament Zdrowia UMWP 8 września 2016 r. Wprowadzenie Zdrowie w RPO WP 2014 2020: Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia (EFRR) Działanie 7.2. Systemy

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 786/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 786/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 786/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 grudnia 2011 r. W SPRAWIE: zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. NA PODSTAWIE: Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2010r.

UCHWAŁA NR 35/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2010r. UCHWAŁA NR 35/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2010r. W SPRAWIE: w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. NA PODSTAWIE: Na

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo