Adres strony internetowej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu"

Transkrypt

1 Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie Warszawa NIP: Adres strony internetowej: Zamawiający działa w imieniu i na rzecz konsorcjum, w skład którego oprócz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (Lider Projektu) wchodzą Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie oraz Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus, jako Partnerzy w Projekcie. SEKCJA II. WPROWADZENIE Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym projekty konkursowe, prowadzi projekt p.n.: B + R = Przyszłość, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej części Projekt ). Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SEKCJA III. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostały wysłane oferty i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania Strona 1

2 uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku braku możliwości wynegocjowania warunków umowy z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą zgodnie z wynikiem oceny przedstawionych ofert. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą elektroniczną. SEKCJA IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie treści monografii pt. Planowanie projektów badawczych i rozwojowych. Vademecum B+R oraz artykułu prasowego pt. Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych. Rodzaj zamówienia: Usługi Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: Usługi w zakresie promocji Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi opracowywania programów szkoleniowych Usługi świadczone przez autorów Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu treści monografii pt. Planowanie projektów badawczych i rozwojowych. Vademecum B+R oraz artykułu prasowego pt. Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych dla potrzeb realizacji projektu B+R=Przyszłość. Podstawowe informacje o projekcie: B+R=Przyszłość to ogólnopolski projekt o charakterze informacyjno-promocyjnym. Grupę docelową (grupę odbiorców) stanowią pracownicy naukowi szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe. Jego celem jest zainicjowanie i pogłębienie współpracy naukowców ze środowiskiem biznesowym oraz przybliżenie im reguł rządzących transferem wiedzy do gospodarki. Więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem Szczegółowy zakres zamówienia Zamówienie zostaje podzielone na 2 części: 1) Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego monografii pt. Planowanie projektów badawczych i rozwojowych. Vademecum B+R. Monografia powinna stanowić kompendium wiedzy na temat skutecznego planowania projektów badawczych i rozwojowych. a). Cel: Podniesienie świadomości pracowników naukowych w zakresie wagi planowania projektów B+R dla aplikowania o granty badawcze i skutecznej realizacji danego przedsięwzięcia; Zapoznanie pracowników naukowych z najlepszymi praktykami w zakresie zasad planowania i organizacji projektu, cyklu życia projektu, planowania zakresu projektu, działań i zasobów Strona 2

3 (zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do niniejszego zapytania). Monografia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz wydrukowana i rozdysponowana wśród pracowników naukowych uczestniczących w konferencji Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych (zapewni wsparcie merytoryczne dla uczestników konferencji). Dodatkowo monografia zostanie rozesłana do interesariuszy z całego kraju. b) Kwestie merytoryczne: Monografia musi mieć charakter naukowy przekaz musi być zrozumiały, jednoznaczny i obiektywny, od Wykonawcy wymagana jest umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu pisanego poprawną polszczyzną; Wykonawca zobowiązany jest do opracowania tematu w sposób pełny i wyczerpujący, zakres omawianej tematyki powinien uwzględniać zagadnienia wskazane w załączniku nr 3 do zapytania; Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego odnośnie treści; c) Kwestie techniczne: Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w postaci pliku tekstowego (.doc); Monografia musi składać się z minimum i maksimum znaków typograficznych ze spacjami; W monografii powinny znaleźć się elementy graficzne, np. wykresy, tabele. Elementy graficzne nie mogą stanowić więcej niż 30% zawartości tekstu i nie będą brane pod uwagę przy kalkulacji liczby znaków typograficznych; Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z osobą wskazaną przez Zamawiającego na etapie korekty tekstu; 2) Opracowanie artykułu prasowego pt. Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych, który zostanie opublikowany w prasie ogólnopolskiej: a) Kwestie merytoryczne: Artykuł ma stanowić podsumowanie konferencji Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych, a także nawiązywać do tematyki zawartej w monografii Planowanie projektów badawczych i rozwojowych. Vademecum B+R, akcentując najważniejsze zagadnienia w niej zawarte; Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego odnośnie treści; b) Kwestie techniczne: Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w postaci pliku tekstowego (.doc); Artykuł musi składać się z minimum i maksimum znaków typograficznych ze spacjami bez elementów graficznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Strona 3

4 Prawa autorskie: Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przynależne mu autorskie prawa majątkowe do utworu/ów wytworzonego/ych w ramach realizacji zamówienia na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz techniką drukarską; b) w zakresie obrotu oryginałami lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, pamięci komputerów, użyczenie lub najem oryginałów albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej publiczne wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia: 1) wstępnej wersji monografii w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, a wersji ostatecznej w terminie do dwóch tygodni od daty wniesienia uwag przez Zamawiającego. 2) wstępnej wersji artykułu w terminie 2 tygodni od dnia organizacji konferencji Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych, a wersji ostatecznej w terminie do 3 dni od daty wniesienia uwag przez Zamawiającego. SEKCJA V: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią poniższe warunki: są osobą fizyczną, osobą prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie (oferta może zostać złożona w konsorcjum składającym się z osób fizycznych i/lub osób prawnych) dysponują odpowiednią ilością czasu, niezbędną do rzetelnego wywiązania się z obowiązków opisanych w sekcji IV niniejszego zapytania ofertowego; nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Strona 4

5 2) Oferent musi posiadać odpowiednie doświadczenie, tj. : a) Co najmniej jeden z członków zespołu opracowującego publikację musi posiadać tytuł naukowy doktora lub wyższy. b) Co najmniej jeden z członków zespołu opracowującego publikację musi posiadać międzynarodowy certyfikat IPMA, PRINCE2, PMI lub równoważny, potwierdzający posiadaną wiedzę z zakresu planowania, realizacji oraz zarządzania projektami. c) Co najmniej jeden z członków zespołu opracowującego publikację musi wykazać się doświadczeniem w zakresie zarządzania projektem B+R, tj. musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat pracował przy minimum jednym projekcie B+R, wykonując czynności wskazujące na znajomość zasad oraz umiejętność praktycznego stosowania metod i narzędzi efektywnego planowania projektów. d) Co najmniej jeden z członków zespołu opracowującego publikację musi wykazać się doświadczeniem w zakresie przygotowania w okresie ostatnich trzech lat minimum 1 publikacji (monografii, raportu, poradnika, podręcznika, artykułu) związanych z tematyką realizacji projektów B+R, w tym między innymi fazą planowania, o objętości minimum 80 tyś. znaków typograficznych, wydanej w okresie ostatnich trzech lat. 2. Kryterium oceny ofert: Oferty będą oceniane odrębnie dla każdej z dwóch części zamówienia, tj.: 1. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego monografii pt. Planowanie projektów badawczych i rozwojowych. Vademecum B+R, 2. Opracowanie artykułu prasowego pt. Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych. Kryterium wyboru oferty w każdej z części zamówienia jest 100% cena. Za najkorzystniejszą w każdej część zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto. 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 1) Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty określonego w pkt 4 ppkt 1) zapytania ofertowego. 2) Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy obejmują: a) płatność za świadczoną usługę dokonana zostanie na podstawie poprawnie wystawionej przez Oferenta faktury/ rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia wskazanego w sekcji IV. b) płatności będą regulowane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku wystawionej/-ego przez Oferenta. c) Oferent zobowiąże się do umożliwienia organom kontrolującym realizację Projektu, wglądu do dokumentów Oferenta związanych z realizacją zamówienia, w tym dokumentów finansowych. Strona 5

6 4. Opis przygotowania oferty: 1) Ofertę należy złożyć w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, jednak nie później niż do 12 lipca 2013 r. do godziny 16:00 decyduje data wpłynięcia oferty. Ofertę można dostarczyć: a) listownie lub kurierem na adres biura projektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200, Warszawa. b) osobiście, w Recepcji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (I piętro), Al. Jerozolimskie 200, Warszawa, w dni powszednie od godziny 8.00 do 16:00. 2) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem:,,oferta na opracowanie treści monografii pt. Planowanie projektów badawczych i rozwojowych. Vademecum B+R w ramach projektu B+R=Przyszłość - nie otwierać przed 12 lipca 2013 r.. 3) Oferta powinna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. b) Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. c) W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w sekcji V pkt 2 - wykaz wykonanych przez każdego z autorów usług zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą realizację zamówienia (referencje). d) W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w sekcji V pkt 2 - życiorysy zawodowe oferentów, z których w sposób jednoznaczny będzie wynikało spełnienie warunku opisanego w sekcji V pkt 2. 4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym). W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie umocowywać do podpisania oferty. 5) Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu ofertowym. 6) Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 7) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10) Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej o 20 proc. zaplanowany budżet dla obu elementów zamówienia. Strona 6

7 5. Termin związania ofertą 1) Podmiot składający ofertę jest z nią związany przez 30 dni. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 6. Informacja dotycząca wyboru oferty 1) Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie wysłana podmiotom, które złożyły ofertę, w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania. 2) Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 7. Udzielanie informacji 1) Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu , mail: Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej. Załączniki do zapytania ofertowego: Załącznik Nr 1: wzór formularza Oferty, Załącznik Nr 2: oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, Załącznik Nr 3: zagadnienia, jakie powinny zostać poruszone w monografii, Załącznik Nr 4: wzór wykazu wykonanych usług. Strona 7

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo