ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/"

Transkrypt

1 Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM Olsztyn ul. Jagiellońska 8 NIP , REGON Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie SEKCJA II. WPROWADZENIE Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM w ramach Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. prowadzi projekt pn.: Akademia Wychowania Przedszkolnego na dobry start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej treści Projektem ). Projekt realizowany będzie w ramach umowy podpisanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim. Projekt polega na zwiększeniu szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z miasta Olsztyna w edukacji przedszkolnej w okresie od r. do r. poprzez wygenerowanie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz organizację zajęć dodatkowych. Wynagrodzenie wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SEKCJA III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2 SEKCJA IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Organizacja zajęć dodatkowych z robotyki, angielskiego, tańców, rytmiki, gimnastyki, zajęć sportowych dla dzieci objętych projektem Akademia Wychowania Przedszkolnego na dobry start. 2. Rodzaj zamówienia: Usługi 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Organizacja zajęć dodatkowych: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Akademia Wychowania Przedszkolnego mieszczącym się przy ul. Jacka Kuronia 2, Olsztyn, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oświatowo - Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM. Zajęcia organizowane są w ramach projektu Akademia Wychowania Przedszkolnego na dobry start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zajęcia obejmują: 1) Zajęcia dodatkowe robotyka: 100 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 40 dzieci, 1 godzina tygodniowo dla 1 grupy, dwie grup, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa; 2) Zajęcia dodatkowe język angielski: 200 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 40 dzieci, 2 godziny tygodniowo dla 1 grupy, dwie grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa; 3) Zajęcia dodatkowe tańce: 100 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 40 dzieci, 1 godzina tygodniowo dla 1 grupy, dwie grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa; 4) Zajęcia dodatkowe rytmika: 200 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 40 dzieci, 2 godziny tygodniowo dla 1 grupy, dwie grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa; 5) Zajęcia dodatkowe gimnastyka korekcyjna: 100 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 40 dzieci, 1 godzina tygodniowo dla 1 grupy, dwie grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa) 6) Zajęcia dodatkowe sportowe: 100 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 40 dzieci, 1 godzina tygodniowo dla 1 grupy, dwie grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa Okres i sposób współpracy: 1) Zajęcia prowadzone będą w okresie: od podpisania umowy do r. 2) Model współpracy: a) zajęcia powadzone będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b) celem monitoringu i kontroli efektywności Wykonawca będzie dokumentował prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć pozalekcyjnych w sposób uzgodniony z Zespołem Zarządzającym Projektem. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania wykazu przepracowanych godzin. Informacje dodatkowe: Oferent powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych, doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej, wykazać się znajomością środowiska przedszkolnego. Oferent powinien być przeszkolony z zasad postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu oraz w zakresie równości

3 szans kobiet i mężczyzn. 4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK 5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE 7. Czas trwania zamówienia: a) data rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy b) data zakończenia: r. 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: => Usługi świadczone przez szkoły tańca CPV: => Usługi edukacyjne i szkoleniowe CPV: => Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe SEKCJA V: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1.1. Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie; 1.2. Posiadają wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Preferowane przez Zamawiającego kryteria wyboru to: Wymagania dla części 1 zamówienia - Zajęcia dodatkowe robotyka: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do nauczania robotyki w przedszkolach; Wymagania dla części 2 zamówienia - Zajęcia dodatkowe język angielski: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach; Wymagania dla części 3 zamówienia - Zajęcia dodatkowe tańce: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do prowadzenia zajęć tanecznych w przedszkolach; Wymagania dla części 4 zamówienia - Zajęcia dodatkowe rytmika: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania rytmiki w przedszkolach; Wymagania dla części 5 zamówienia - Zajęcia dodatkowe gimnastyka korekcyjna: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach Wymagania dla części 6 zamówienia - Zajęcia dodatkowe sportowe: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych w przedszkolach Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

4 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Na potwierdzenie wymogów zawartych w punkcie Oferent załączy do oferty podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr AWP/Z-01-20/05/2014 stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Kryteria oceny oferty: Kryterium: cena - cena brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia Znaczenie: 100 Na podstawie wzoru: W = A/B x 100 Gdzie: W ilość punktów, A najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, B cena oferty badanej nieodrzuconej. Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów w kryterium cena. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. 3. Sposób przygotowania oferty: 3.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Wraz z formularzem należy dostarczyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2). Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie lub drogą elektroniczną Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej edytowalnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pytanie kierując na adres Informacja zostanie udzielona niezwłocznie chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty. 4. Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu Akademia Wychowania Przedszkolnego na dobry start ul. Jagiellońska 8, Olsztyn lub 5. Termin złożenia oferty: do dnia roku do godziny 24:00. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 6. Informacja o wynikach postępowania: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub osobiście. Każdy Oferent, który złożył ofertę otrzyma informację o wyniku niniejszego postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub faksem lub osobiście. 7. Czynności formalne po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 7.1. Zamawiający wskaże termin oraz miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana Bezpośrednio przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca obowiązany jest okazać oryginał lub kopię aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków opisanych w sekcji V pkt 1.

5 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Anna Purzycka, tel. (89) , 9. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Olsztyn dn. 20 maja 2014 r. (-) Anna Purzycka

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014., dnia.. (Miejscowość, data) Zamawiający: Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM Olsztyn ul. Jagiellońska 8 Oferent: (imię i nazwisko) (adres) (nr telefonu, ) FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr AWP/Z-01-20/05/2014 z dnia 20 maja 2014 przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego zawartego w sekcji IV pkt 3 oraz w terminie wykonania określonym w sekcji IV pkt 7 przedmiotowego zapytania ofertowego składam ofertę następującej treści: Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję: Przedmiot zamówienia Zajęcia dodatkowe robotyka: 100 godzin zajęć Zajęcia dodatkowe język angielski: 200 godzin zajęć Cena oferty [zł] (zgodnie z Sekcją V pkt 2) brutto za realizację całości zamówienia (liczbowo i słownie) SEKCJA IV pkt 3.1 Zajęcia dodatkowe tańce: 100 godzin zajęć Zajęcia dodatkowe rytmika: 200 godzin zajęć Zajęcia dodatkowe gimnastyka korekcyjna: 100 godzin zajęć Zajęcia dodatkowe sportowe: 100 godzin zajęć... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

7 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr AWP/Z-01-20/05/2014 z dnia 20 maja 2014 roku Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia nr AWP/Z-01-20/05/2014 realizowanego w ramach Projektu: Akademia Wychowania Przedszkolnego na dobry start 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.: posiadam wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia (jeśli odpowiednie przepisy prawa nakładają taki obowiązek). 2. Oświadczam, że ceny podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją opisanego zamówienia a w szczególności zapewniają realizację usług według podanej specyfikacji przedstawionej w sekcji IV w/w zapytania ofertowego (nie dotyczy zwrotu kosztów, które zapewnia Zamawiający). 3. Oświadczam, że zapoznałem się treścią zapytania ofertowego oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas 30 dni od złożenia oferty. 5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że spełniam warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., (miejscowość, data)... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 06.09.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo