Manual obsługi sprzedaży. Kredyt ratalny M Bank. PBD Materiały tylko do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w całości lub we fragmentach zabronione

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manual obsługi sprzedaży. Kredyt ratalny M Bank. PBD Materiały tylko do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w całości lub we fragmentach zabronione"

Transkrypt

1 Manual obsługi sprzedaży Kredyt ratalny M Bank PBD Materiały tylko do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w całości lub we fragmentach zabronione

2 OFERTA Beneficjenci produktu Kredyt udzielany jest zarówno obecnym, jak i nowym Klientom mbanku. W celu udzielenia kredytu nie jest wymagane posiadanie dodatkowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Rachunek, w odróżnieniu od zwykłej linii kredytowej, otwierany jest bezpośrednio jako nowy kontrakt w systemie. Kredyt udzielany jest osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającym dowód osobisty lub w przypadku osób zagranicznych paszport oraz kartę pobytu (jeśli dodatkowo zostanie złożone oświadczenie rezydenta). Kredyt udzielany jest w rachunku indywidualnym lub w rachunku wspólnym. W przypadku wniosku wspólnego o kredyt wnioskuje jeden ze Współposiadaczy. Do celów obliczania zdolności kredytowej mogą być wzięte pod uwagę dochody tych Współposiadaczy, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Profil Ryzyka Kredytobiorcy (będący jednym z parametrów wyznaczających zdolność kredytową) ustalany jest w oparciu o cechy socjodemograficzne Wnioskodawcy. Cechy produktu Jest to kredyt gotówkowy dla osób fizycznych przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny w formie rachunku rozliczeniowego z odnawialną linią kredytową, ze zmniejszającym się co miesiąc limitem. Kredyt przyznawany na okres od 3 do 60 miesięcy. Terminowa spłata powoduje automatyczne odnowienie kredytu na kolejny okres. Kredyt na życzenie Klienta może być również nieodnawialny. Do rachunku wydawana jest na życzenie karta debetowa Visa Electron. Jest to zupełnie nowy, niefunkcjonujący dotąd w mbanku kontrakt (nie w ramach ekonta, emaxa, izzykonta) Kredytobiorca osoba fizyczna rezydent (1 lub 2 osoby) Kwota i waluta kredytu: Kwota minimalna: 500 PLN Kwota maksymalna: PLN Okres kredytowania: Ustalany w momencie składania wniosku: 3, 6, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 60 m-cy. Nie ma możliwości zmiany okresu w trakcie kredytowania (również przy odnowieniu) Parametry cenowe (porównaj: ) Oprocentowanie kredytu: zmienne, ustalane przez mbank Prowizja za udzielenie: procentowo od kwoty kredytu oraz kwota stała, pobierana w ciężar kredytu w dniu uruchomienia Prowizja za odnowienie kredytu: procentowo od kwoty kredytu oraz kwota stała, pobierana w ciężar kredytu w dniu uruchomienia Prowizja za podwyższenie kredytu: procentowo od kwoty podwyższenia kredytu, możliwość ustalenia kwoty minimalnej, pobierana w ciężar kredytu w dniu uruchomienia Zabezpieczenie kredytu: standardowo brak 2

3 Sposób wypłaty: Przelew na zdefiniowany rachunek Transakcja bezgotówkowa przy użyciu karty debetowej Wypłata z bankomatu Sposób spłaty: Przelew lub wpłata w depomacie na rachunek kredytu, Redukcje miesięczne w wysokości (kwota kredytu/ilość redukcji) Odsetki pobierane w ciężar kredytu Termin spłaty: dzień miesiąca odpowiadający dniu uruchomienia kredytu Harmonogram spłaty: Klient otrzymuje terminarz redukcji + odsetki prognozowane Karencja w spłacie brak Podwyższenie kwoty limitu w mkioskach lub za pośrednictwem mlinii jeden raz w bieżącym okresie kredytowania, po upływie 3 m-cy od daty udzielenia/odnowienia kredytu, do 120% kwoty pozostałej do spłaty, nie więcej niż początkowa kwota kredytu. Odnowienie kontraktu: automatyczne, pod warunkiem terminowej spłaty, możliwość wyboru opcji nieodnawiania kredytu Zamknięcie kontraktu: ręczne, 6 miesięcy po całkowitej spłacie kredytu (przez 6 miesięcy pozostaje otwarty rachunek bez limitu) Wysokość kwoty kredytu Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od: Przynależności do segmentu Klienta Wyniku scoringu dokonanego na podstawie cech socjo-ekonomicznych Wnioskodawcy Zdolności kredytowej wyznaczonej na podstawie dochodu i posiadanych obciążeń Minimalna i maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od polityki banku. Obecnie wynoszą one: Minimalna kwota kredytu: 500 PLN Maksymalna kwota kredytu: PLN W dniu uruchomienia kredytu pobierana jest prowizja. Prowizja pobierana jest w ciężar przyznanego kredytu. Naliczone prowizje powiększają kwotę wnioskowanego limitu kredytu kredyt uruchamiany jest w wysokości równej kwocie zweryfikowanego wnioskowanego limitu, powiększonego o naliczone od niego prowizje i opłaty. Oprocentowanie Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, której wysokość i jej zmiany uzależnione są od: Zmiany stóp procentowych NBP, 3

4 Zmiany poziomu cen instrumentów finansowych, na krajowym rynku pieniężnym (stawek WIBID/WIBOR), Zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS Zmiany stóp procentowych kredytów konsumpcyjnych na rynku bankowym W zależności od przyjętej polityki Banku, stopa procentowa kredytu może ulegać zmianie również w następstwie zmiany na inny typ stopy procentowej obowiązującej w mbanku. Wysokość i typy obowiązujących w mbanku stóp procentowych Kredytu określone są w Tabeli Oprocentowania dla produktów mbanku i podawane do wiadomości za pośrednictwem mlinii oraz sieci Internet. Zmiana oprocentowania nie wymaga aneksu do umowy kredytowej. W przypadku zmiany stopy procentowej Kredytobiorca będzie o tym informowany na piśmie, wraz z którym wysłany zostanie nowy harmonogram spłaty. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od: Ryzyka, związanego z danym Klientem segmentu, do którego został przypisany Klient oraz jego scoringu, Ryzyka związanego z danym kredytem kwoty kredytu i okresu, na jaki został on udzielony. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i pobierane z rachunku Kredytobiorcy. W przypadku braku środków na rachunku odsetki będą pobierane w ciężar limitu kredytowego. W przypadku, gdy pobranie odsetek z rachunku spowoduje przekroczenie kwoty dostępnych wolnych środków na rachunku, kwota, o którą stan ten zostanie przekroczony będzie traktowana jak zadłużenie przeterminowane. Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie możliwe tylko 1 raz w aktualnym okresie kredytowania, minimum po 3 m-cach prawidłowego korzystania z kredytu. Maksymalna kwota, do której można podwyższyć kredyt wynosi 120% aktualnego limitu kredytu pozostałego do spłaty, nie więcej jednak niż kwota początkowo przyznanego limitu. Podwyższenie do kwoty wyższej niż kwota przyznanego limitu nie jest możliwe, w takiej sytuacji konieczne jest złożenie nowego wniosku o kolejny kredyt. Nie ma możliwości zmiany okresu kredytowania podwyższona kwota rozkłada się na pozostałe do spłaty redukcje. Wniosek o podwyższenie można złożyć za pośrednictwem mlinii, po dokonaniu podwyższenia klient otrzymuje pocztą nowy harmonogram spłat. Nie jest zawierany Aneks do umowy kredytu W dniu podwyższenia pobierana jest prowizja za podwyższenie. Prowizja pobierana jest w ciężar kredytu. Odnowienie limitu kredytowego Po upływie okresu, na który kredyt został udzielony kredyt, zostaje on automatycznie odnowiony na kolejny, ten sam okres, pod warunkiem: Terminowej spłaty dotychczasowych redukcji Braku niedozwolonego debetu na rachunku Wyrażenia chęci przedłużenia kredytu Kredyt odnawiany jest w takiej samej kwocie i na ten sam okres, w jakich został pierwotnie udzielony. W dniu odnowienia pobierana jest prowizja za odnowienie. Prowizja pobierana jest w ciężar kredytu. 4

5 Jeżeli Kredytobiorca nie będzie wywiązywał się z postanowień umowy o kredyt, Bank na 30 dni przed upływem terminu spłaty kredytu zobowiązany będzie poinformować Klienta, że limit nie zostanie odnowiony. Odnowienie limitu może nastąpić w kwocie wyższej lub niższej w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się Kredytobiorca oraz polityki Banku w tym zakresie. Zmiana wysokości limitu nie wymaga podpisania Aneksu do umowy. Po zmianie kwoty do Klienta wysyłane jest pismo informacyjne oraz nowy harmonogram spłaty. Przy odnowieniu kwoty kredytu na kolejny okres w tej samej kwocie do Klienta nie jest wysyłany nowy harmonogram spłaty Kredytobiorca w każdej chwili może zamówić aktualny harmonogram spłaty w mkiosku. Jeżeli Kredytobiorca nie zgadza się na odnowienie kredytu, zobowiązany jest poinformować o tym mbank w momencie składania wniosku o kredyt lub za pośrednictwem mlinii najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu spłaty kredytu i dokonać spłaty całości zadłużenia w terminie określonym w umowie. Karta debetowa do rachunku Do rachunku wydawana jest karta debetowa Visa Electron. Karta wydawana jest na zlecenie posiadacza rachunku, po zawarciu umowy o korzystanie z karty. Karta może być wydana dla: posiadaczy rachunku pełnomocników rodzajowych jako karta dodatkowa Karta do rachunku będzie wydawana jako karta spersonalizowana (wysyłana pocztą do Klienta) lub jako karta niespersonalizowana (odbierana w mkiosku). Aby zamówić kartę do rachunku kredytowego konieczne będzie podpisanie Umowy o korzystanie z karty płatniczej. Przestrzeganie warunków umowy W przypadku nie przestrzegania przez Kredytobiorcę warunków umowy, Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku niespłacenia raty lub całości kredytu w umownym terminie Bank rozpoczyna postępowanie egzekucyjne mające na celu ściągnięcie należności. W szczególności Bank ma prawo zaspokoić się ze środków znajdujących się na innych rachunkach Kredytobiorcy, prowadzonych przez Bank. Jeżeli Kredytobiorca nie wywiązuje się w sposób należyty z wypełniania postanowień umowy o kredyt Bank może nie wyrazić zgody na korzystanie z kredytu przez kolejny okres (odnowienie). Warunki uzyskania kredytu Przyjęto, że warunki uzyskania kredytu będą różne dla poszczególnych grup Klientów i będą zależeć przede wszystkim od stopnia powiązań Klienta z Bankiem. Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki: Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie Kredytu Posiadać stałe źródło dochodów Posiadać zdolność kredytową Przedstawić dokumenty wskazane przez mbank Zawrzeć z mbankiem Umowę kredytową Posiadać dowód osobisty lub w przypadku osób zagranicznych paszport oraz kartę pobytu (oraz złoży oświadczenie rezydenta) Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej 5

6 Korzyści Korzyści dla Klienta: W dogodnym miejscu, w rekordowo krótkim czasie, Klient otrzymuje dopasowany do jego sytuacji finansowej i preferencji kredyt. Za pomocą karty już za chwilę może zrealizować wymarzony zakup. Od razu otrzymuje harmonogram spłat lub zarządza swoim kredytem w Internecie. Po spłacie kredytu istnieje możliwość jego odnowienia. Kredyt ratalny jest uzupełnieniem funkcjonalnym dotychczasowej oferty kredytowej mbanku. Jest to pierwsze rozwiązanie kredytowe ściśle określone, co do kwoty i czasu finansowania pozwala zatem na zrealizowanie jednokrotnej i ściśle określonej transakcji lub potrzeby dodatkowego finansowania. Lista korzyści z punktu widzenia Klienta: Szybkość przyznania (od wniosku do uruchomienia nawet 15 minut) Duża dostępność kredytu Kredyt na dowolny cel pieniądze do dyspozycji Klienta Minimum formalności dokumentowych Brak zabezpieczeń/poręczycieli Kredyt do 100 tys. PLN Bezpłatna karta do kredytu Visa Electron wydawana od ręki Możliwość automatycznej spłaty raty kredytu z ekonta Przejrzyste warunki cenowe dla Klienta (brak ukrytych opłat) Wcześniejsza spłata raty/kredytu bez prowizji Możliwość automatycznego odnowienia na kolejny okres Możliwość podwyższenia kredytu w trakcie Odsetki naliczane tylko od wykorzystanego limitu Prosta obsługa z harmonogramem spłat Pełna kontrola i dostęp przez 24h Niska cena kredytu dla Klientów mbanku Funkcja odnawialnej linii kredytowej w rachunku (wpłacone środki można ponownie wykorzystywać) 6

7 Osoby do kontaktu KANTOR POLSKI SA Monika Łada Dyrektor Operacji Finansowych tel Izabela Bloch Specjalista ds Pożyczek tel Anna Kurylczuk Specjalista ds Pożyczek tel m Bank Sergiusz Kulka Menadżer Sieci Sprzedaży tel Pytania sprawdzające, case y, ćwiczenia W jakim terminie Bank jest zobowiązany powiadomić kredytobiorcę o nie odnawianiu limitu kredytowego? Bank na 30 dni przed upływem terminu spłaty kredytu zobowiązany jest poinformować Klienta, że limit nie zostanie odnowiony. Czy przy odnowieniu kredytu na kolejny okres w tej samej kwocie do Klienta jest wysyłany nowy harmonogram spłaty? Nie, nie jest wysyłany. Klient w każdej chwili może zamówić aktualny harmonogram spłaty. Czy zmiana wysokości limitu wymaga podpisania aneksu? Nie, aneks nie jest wysyłany. Po zmianie kwoty wysyłane jest pismo do Klienta oraz nowy harmonogram spłaty. W jakim terminie Kredytobiorca powinien powiadomić Bank o rezygnacji z odnowienia kredytu? W momencie składanie wniosku lub za pośrednictwem mlinii najpóźniej na 7 dni przed upływem spłaty kredytu i dokonać spłaty całości zadłużenia w terminie określonym w umowie. Czy zmiana oprocentowania wymaga aneksu o umowy kredytowej? W przypadku zmiany stopy procentowej Kredytobiorca będzie o tym informowany na piśmie, z którym wysłany zostanie również nowy harmonogram spłat. Czy umowa rachunku rozliczeniowego do kredytu uprawnia posiadaczy do otwierania w jej ramach kolejnych rachunków w mbanku? Nie, nie uprawnia, aby otworzyć np. rachunek ekonto, wymagane jest zawarcie ogólnej Umowy o prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowych. Czy polecenie przelewu może zostać złożone z datą przyszłą? Tak, polecenie przelewu może zostać złożone z datą bieżącą lub przyszłą. Kiedy najpóźniej można odwołać przelew z datą przyszłą? Odwołanie polecenia przelewu z datą przyszłą może nastąpić nie później niż na jeden dzień roboczy przed jego realizacją. Jakiego rodzaju pełnomocnictwo może zostać ustanowione do rachunku -kredytu ratalnego? Tylko pełnomocnictwo rodzajowe- na zasadach analogicznych jak do pozostałych rachunków rozliczeniowo - oszczędnościowych mbanku. Jak naliczane są odsetki w kredycie ratalnym? 7

8 Naliczane są w okresach miesięcznych, rozliczanie odsetek odbywa się w indywidualnych terminach dla poszczególnych rachunków zgodnie z datą otwarcia kontraktu w Altamirze (co miesiąc od tej daty). Naliczanie odsetek od dnia wypłaty (obciążenia rachunku) do dnia poprzedzającego dzień spłaty (uznania rachunku). Jak odbywa się spłata rat kredytu? Spłata odbywa się poprzez redukcje miesięczne w równej wysokości. Każdy wpływ na rachunek zmniejsza wysokość kredytu. Spłaty odbywają się w terminach oznaczonych w umowie,. Spłaty są automatycznie pobierane z rachunku. Brak środków dodatnich na spłatę powoduje pobranie odsetek w ciężar limitu kredytu. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty. Jak odbywa się naliczenie odsetek od należności nieprawidłowych? Od dnia wystąpienie debetu do dnia uregulowania zobowiązania. Jak wygląda kolejność spłaty zaległości? Prowizje, opłaty oraz uzasadnione koszty związane ze spłata kredytu Koszty upomnień, wezwań Odsetki za przekroczenie Odsetki Kwota redukcji. Czy, aby ubiegać się o kredyt ratalny wymagana jest konkretna wysokość wpływów? Nie, wymagana jest spłata redukcji linii kredytowej. Jak odbywają się wpłaty i wypłaty? Wpłaty w PLN (bez ograniczeń) w postaci przelewów z innych banków lub wpłat w depomatach. Wypłaty w PLN (do wysokości dostępnych środków) bezgotówkowe i gotówkowe wypłaty przy pomocy kart bankowych w bankomatach. Jaką ilość rachunków można zdefiniować na rachunku rozliczeniowym działającym w oparciu o kredyt ratalny? Polecenia przelewu mogą być realizowane wyłącznie na jeden rachunek, zdefiniowany przez posiadacza rachunku. W jakich okolicznościach może nastąpić zamknięcie rachunku? Możliwość wypowiedzenia umowy rachunku przez mbank w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy Klient nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec banku, rachunek nie wykazuje obrotów przez 6-m-cy, podane zostały fałszywe dane. Wypowiedzenie umowy kredytu skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem umowy rachunku. Możliwość wypowiedzenia umowy przez Klienta z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy konieczna jest całkowita spłata kredytu do dnia, w którym upływa termin wypowiedzenia. PBD Materiały tylko do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w całości lub we fragmentach zabronione 8

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo