S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P Ó Ł D Z I E L C Z Y"

Transkrypt

1 Załącznik Nr... do Uchwały Nr /2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia... roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR Niedrzwica Duża,

2 Spis treści 1. Postanowienia ogólne Warunki udzielania kredytu Składanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie kredytu Zabezpieczenie spłaty kredytu Zawarcie Umowy kredytu Opłaty i oprocentowanie Wykorzystanie, spłata kredytu i odsetek Monitorowanie kredytu...7 Lista załączników do Regulaminu udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR:...8 strona - 2 -

3 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin zawiera warunki udzielania oraz spłaty kredytów odnawialnych na cele konsumpcyjne w złotych polskich dla Posiadaczy ROR. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny i Prawo bankowe Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne jest przeznaczony dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. 2. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy. 3. Kredyt odnawialny może być udzielony: 1) na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej Umowy, gdy do kredytu nie ustanowiono dodatkowego prawnego zabezpieczenia; 2) na okres 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia Umowy kredytu na następny okres po sporządzeniu aneksu do Umowy, gdy do kredytu ustanowiono dodatkowe prawne zabezpieczenie. 2. Warunki udzielania kredytu 3. Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest: 1) posiadanie rachunku ROR, przez okres co najmniej 3 miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu), 2) zatrudnienie na czas nieokreślony albo określony przy czym okres zatrudnienia musi być dłuższy od okresu spłaty kredytu, 3) regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR, przy czym: a) za regularne wpływy uważa się dokonywanie w zbliżonym terminie comiesięcznych przelewów z tytułu: wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium, dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu, innych świadczeń okresowych, b) udzielenie kredytu na podstawie systematycznych, stałych wpłat gotówkowych możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, iż wpłaty te muszą zostać udokumentowane, c) nie zalicza się do regularnych wpływów doraźnych, niesystematycznych wpłat gotówkowych lub bezgotówkowych, d) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest udzielenie kredytu na podstawie regularnych kwartalnych wpływów na ROR decyzja w tej sprawie podejmowana jest zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami podejmowania decyzji kredytowych, z uwzględnieniem przedstawionych przez posiadacza rachunku okoliczności oraz jego udokumentowanych dochodów netto. 4) nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy lub w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni, Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od: 1) wysokości stałych wpływów na ROR, 2) okresu posiadania ROR, 3) rodzaju posiadanego ROR. 2. Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób: 1) kredyt nie przysługuje posiadaczowi ROR, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 400 zł włącznie; 2) w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 400 zł: a) 1-krotność średnich miesięcznych wpływów po 3 miesiącach posiadania rachunku, b) 2-krotność średnich miesięcznych wpływów po 5 miesiącach posiadania rachunku, c) 3-krotność średnich miesięcznych wpływów po 6 miesiącach posiadania rachunku; d) 6-krotność średnich miesięcznych wpływów wyłącznie po 12 miesiącach posiadania rachunku ROR; 3. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć zł. strona - 3 -

4 4. W przypadku, gdy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR jest rachunkiem wspólnym, Współposiadacze ubiegają się o kredyt wspólnie, ponosząc z tego tytułu odpowiedzialność solidarną. 5. Pełnomocnictwo ustanowione przez Posiadacza rachunku nie obejmuje ubiegania się o kredyt odnawialny Do okresu funkcjonowania ROR, uprawniającego Posiadacza rachunku do ubiegania się o kredyt, może być zaliczony okres posiadania rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w innych bankach. Okres ten, oraz obroty na tym rachunku za okres ostatnich trzech miesięcy powinny być udokumentowane stosownym zaświadczeniem tego banku, wydanym na prośbę Posiadacza rachunku - załącznik nr 1 do niniejszej Części. 2. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu nie wcześniej niż po pierwszym wpływie zadeklarowanej kwoty na ROR. 3. Składanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie kredytu Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek Posiadacza rachunku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej części Instrukcji. 2. Przy składaniu wniosku Wnioskodawca okazuje do wglądu dwa dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty/ paszport oraz inny dokument ze zdjęciem). 3. Do wniosku kredytowego Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty: 1) stwierdzające wysokość dochodów, 2) dokumenty założycielskie firmy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 3) inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku kredytowego, w tym akt notarialny lub orzeczenie sądowe potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeśli taka istnieje (dotyczy kredytów przekraczających jednokrotność dochodu netto Wnioskodawcy), 4) dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku ustanawiania zabezpieczenia. 4. Jeżeli proponowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest poręczenie, do wniosku kredytowego należy dołączyć: 1) zaświadczenie o wysokości i źródłach dochodów Poręczyciela w formie analogicznej jak dla Wnioskodawcy, 2) zgodę współmałżonka Poręczyciela na poręczenie kredytu w przypadku gdy Poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, a kwota poręczonego kredytu przekracza jednokrotność dochodu netto Poręczyciela. 5. Wnioski o udzielenie kredytu podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze wniosków kredytowych. 6. Pracownik Banku ocenia wniosek na podstawie złożonych dokumentów, opracowując propozycję kredytową według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej części Instrukcji 7. Decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu Bank podejmuje w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku kredytowego. 8. Bank nie uzasadnia odmowy udzielenia kredytu. W przypadku odmowy udzielenia kredytu Bank zwraca złożone dokumenty za potwierdzeniem, z wyjątkiem wniosku kredytowego. Na wniosek Klienta Bank może wydać pisemne zawiadomienie o odmowie udzielenia kredytu. 4. Zabezpieczenie spłaty kredytu Forma zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami zależy od wysokości kredytu, o który występuje Posiadacz rachunku: 1) do wysokości trzykrotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek ROR zabezpieczeniem są stałe wpływy na rachunek. Bank może zażądać od Posiadacza rachunku spełnienia dodatkowych warunków, od których uzależni przyznanie kredytu, 2) powyżej trzykrotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek ROR każdorazowo wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie (np. weksel in blanco, poręczenie cywilne osoby fizycznej, zastaw rejestrowy lub inne przewidziane prawem), 3) w sytuacji, gdy kwota przyznanego kredytu przekracza jednokrotność miesięcznego dochodu netto Kredytobiorcy, oraz stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności majątkowej wymagane jest wyrażenie zgody przez Współmałżonka na zaciągnięcie kredytu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Części Instrukcji. 2. Osoby powyżej 65 roku życia mogą ubiegać się o kredyt pod warunkiem zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia cywilnego lub wekslowego przez osoby w wieku produkcyjnym posiadające stałe źródło dochodów. strona - 4 -

5 5. Zawarcie Umowy kredytu Udzielenie kredytu następuje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej a Kredytobiorcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Części. 2. Posiadacz ROR ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu stanowi jej integralną część. W przypadku gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Oddziału Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 3. Odstąpienie od Umowy staje się skuteczne, jeżeli postawiony do dyspozycji kredyt zostanie zwrócony Oddziałowi Banku łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. 4. Posiadacz ROR nie może jednocześnie korzystać z kredytu i przyznanego limitu w ROR. Na okres korzystania z kredytu zawiesza się przyznany limit w ROR. 5. Każda Umowa kredytu oraz każdy zawarty do niej aneks podlega obligatoryjnemu wpisaniu do Rejestru zawartych umów. 6. Każda Umowa kredytu otrzymuje numer składający się z: 7. kolejnego numeru Umowy kredytu, który wynika z ewidencji umów o kredyt w danym roku, 8. roku oznaczonego dwucyfrowo np. 02, Opłaty i oprocentowanie Za czynności związane z obsługą kredytu, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej dla klientów indywidualnych. 2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w 8 ust. 3, Bank zwraca Kredytobiorcy poniesione koszty, za wyjątkiem kosztów ustanowienia zabezpieczenia 3. Każdorazowo do Umowy kredytu należy dołączyć wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej dla klientów indywidualnych, stanowiący integralną część Umowy. 4. W czasie trwania Umowy Bank może dokonywać zmiany stawek opłat i prowizji, bez konieczności wypowiadania Umowy kredytu. O zmianie stawek opłat i prowizji należy poinformować Kredytobiorcę w sposób przyjęty przez Bank. 5. Sposób i terminy płatności prowizji oraz ich wysokość określa Decyzja kredytowa. Odpowiednie postanowienia Decyzji kredytowej dotyczące wysokości prowizji, sposobu i terminów ich pobrania zawierane są w Umowie kredytu. 6. Uchwały Zarządu Banku dotyczące opłat i prowizji podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Oddziałach Banku. 7. Za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres należy pobrać prowizję zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej dla klientów indywidualnych. 8. Prowizja za udzielenie kredytu pobierana jest w dniu uruchomienia/ przedłużenia Umowy kredytu na następny okres bezpośrednio ze środków na ROR Klienta Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości określonej przez Zarząd Banku. 2. W czasie trwania Umowy kredytu oprocentowanie kredytu może ulec zmianie bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Warunki zmiany oprocentowania zawiera Umowa kredytowa. Zmiana wysokości oprocentowania obowiązuje z dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu Banku. 3. Informacje o zmianie oprocentowania Bank będzie przekazywać Kredytobiorcy w sposób ogólnie przyjęty przez Bank. 4. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania publikowane są na tablicy ogłoszeń w Oddziałach Banku. 5. W przypadku niespłacenia kredytu w terminie wynikającym z: 1) Umowy kredytu, 2) wypowiedzenia Umowy kredytu, 3) lub z tytułu przekroczenia wolnych środków na ROR. Bank pobiera odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku. strona - 5 -

6 7. Wykorzystanie, spłata kredytu i odsetek Kredytobiorca może korzystać z przyznanego kredytu, wydając dyspozycje gotówkowe jak i bezgotówkowe przez kolejne okresy 12 miesięczne, lub 24 miesięczne z możliwością przedłużenia na kolejny okres (wymaga to jednak aneksowania Umowy kredytu) pod warunkiem, że: 1) na ROR systematycznie wpływają środki pieniężne w wysokości nie niższej niż zadeklarowana, 2) Kredytobiorca nie dokonywał wypłat przekraczających wysokość kredytu odnawialnego. 2. Przedłużenie Umowy kredytu na kolejny 12/24 miesięczny okres następuje automatycznie bez obowiązku spłaty kredytu na koniec okresu obowiązywania, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania rachunku ROR. 3. W przypadku, gdy kredyt został udzielony Posiadaczowi ROR zatrudnionemu na czas określony, warunkiem odnowienia kredytu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. 4. W przypadku, gdy kredyt został zabezpieczony: poręczeniem cywilnym, wekslowym lub inną formą prawnego zabezpieczenia, które wymaga przedłużenia okresu obowiązywania, przedłużenie Umowy kredytu jest możliwe po odnowieniu ważności zabezpieczenia, a w szczególności po wyrażeniu zgody przez Poręczyciela / i. 5. W przypadku braku pozytywnej decyzji Banku o odnowieniu kredytu, pracownik informuje Kredytobiorcę o nie przedłużeniu Umowy kredytu odnawialnego, na 3 dni przed umownym terminem spłaty kredytu wynikającym z Umowy kredytu lub z odnowienia kredytu- załącznik nr 11 do niniejszej Części. 6. Kredytobiorca może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o: 1) podwyższenie kwoty kredytu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Części, 2) obniżenie kwoty kredytu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Części, 3) rozwiązanie Umowy kredytu. 7. W czasie trwania Umowy kredytu, na wniosek Kredytobiorcy może nastąpić podwyższenie lub obniżenie kwoty kredytu (załącznik nr 6 do niniejszej Części) w formie pisemnego aneksu do Umowy kredytu załącznik nr 7 do niniejszej Części. 8. Podwyższenie kwoty kredytu może nastąpić, jeżeli: 1) wpływy na rachunek zwiększyły się w stopniu uzasadniającym rozpatrzenie wniosku lub, 2) okres posiadania rachunku uprawnia do przyznania wyższego kredytu, zgodnie z 4 ust. 2 niniejszej Części, 3) Kredytobiorca posiada kredyt odnawialny w wysokości niższej od kwoty, do której jest uprawniony Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia, od dnia wypłaty powodującej powstanie zadłużenia, do dnia zmiany salda (wpłata/wypłata) i pobiera je ostatniego dnia miesiąca. 2. Spłata odsetek dokonywana jest w formie obciążenia przez Bank, kwotą należnych odsetek rachunku ROR do wysokości wolnych środków na tym rachunku. 3. W okresie trwania Umowy kredytu każdy wpływ środków pieniężnych na ROR powoduje spłatę kredytu o wysokość wpłaconych środków, przy czym w pierwszej kolejności realizowane są płatności z tytułu: 1) kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, 2) kosztów monitów, upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank, 3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu, 4) odsetek karnych za przekroczenie wolnych środków, 5) odsetek od wykorzystanego kredytu, 6) spłaty zadłużenia z tytułu przekroczenia wolnych środków Kredytobiorca może zrezygnować z kontynuacji Umowy kredytu, powiadamiając o tym Bank nie później niż 3 dni przed wygaśnięciem Umowy kredytu. 2. Jeżeli Kredytobiorca nie spełnia warunków wynikających z Umowy kredytu lub nie wyraża zgody na odnowienie kredytu zobowiązany jest spłacić całość kredytu. 3. Całkowita spłata kredytu powinna nastąpić najpóźniej w ostatecznym terminie spłaty ustalonym w Umowie kredytu. 4. Za datę spłaty kredytu, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek ROR w Oddziale Banku. strona - 6 -

7 8. Monitorowanie kredytu W trakcie trwania Umowy kredytu pracownik Banku monitoruje, w okresach pórocznych, wysokość średniomiesięcznych wpływów na rachunek Posiadacza ROR. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu kredytu odnawialnego w rachunku ROR pracownik przeprowadza monitoring w okresach miesięcznych. 2. Na 10 dni przed umownym terminem spłaty kredytu pracownik przeprowadza analizę poprawności obsługi kredytu i rachunku ROR. W przypadku kredytów z ustanowionym zabezpieczeniem, pracownik na 10 dni przed umownym terminem spłaty kredytu zawiadamia Kredytobiorcę listem zwykłym lub telefonicznie o konieczności podpisania aneksu do Umowy. 3. Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy kredytu lub do obniżenia kwoty przyznanego kredytu w przypadku: 1) gdy stałe wpływy na ROR są niższe od zadeklarowanych lub nie są systematyczne, 2) gdy Kredytobiorca przekroczy wysokość przyznanego kredytu, 3) utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej. 4. O wypowiedzeniu Umowy kredytu lub o obniżeniu kwoty przyznanego kredytu Bank powiadamia w formie pisemnej Kredytobiorcę i Poręczycieli oraz osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia. 5. W przypadku, gdy: 1) stałe wpływy na ROR są niższe od zadeklarowanych lub nie są systematyczne, 2) Kredytobiorca przekroczy wysokość przyznanego kredytu, 3) zaistnieją inne niekorzystne okoliczności wpływające na zdolność kredytową Kredytobiorcy, Bank ma prawo do obniżenia wysokości przyznanego kredytu w czasie trwania Umowy kredytu lub do jej całkowitego wypowiedzenia, powiadamiając Kredytobiorcę o swojej decyzji na piśmie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej Części. 6. W przypadku gdy w ciągu kolejnych trzech miesięcy wpływy na ROR są niższe niż kwota, o której mowa w 4 ust.2. pkt.1), Kredytobiorcy należy wypowiedzieć umowę kredytu, z zastrzeżeniem ust Wypowiedzenie, o którym mowa w ust.4., nie jest konieczne w sytuacji gdy Kredytobiorca złoży wiarygodne, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, zobowiązując się jednocześnie do utrzymywania w następnych miesiącach stałych, systematycznych wpływów co najmniej w wysokości, o której mowa w 4 ust.2. pkt.1), o ile w ocenie Banku zobowiązanie to możliwe będzie do zrealizowania. 8. Stwierdzenie przez pracownika Banku, iż Kredytobiorca: 1) złożył fałszywe dokumenty lub dane stanowiące podstawę udzielenia kredytu, 2) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, w tym dotyczące prawnego zabezpieczenia kredytu, 3) lub gdy kredyt został udzielony wskutek innych działań sprzecznych z prawem, 4) lub w sytuacji określonej w 40 ust.4 i 5 Regulaminu dla Posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych ROR 5) stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy kredytu w trybie natychmiastowym. 9. W przypadku podjęcia decyzji o wypowiedzeniu Umowy kredytu, należy wezwać Kredytobiorcę do spłaty wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami w całości lub w części w terminie do 30 dni od daty doręczenia pisma. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie całości lub części kredytu w terminie dłuższym niż 30 dni Kredytobiorca zobowiązany jest w okresie kredytowania do niezwłocznego informowania Oddziału Banku prowadzącego rachunek o: 2. uzyskanych w innych bankach kredytach, pożyczkach, podając ich kwotę, przeznaczenie, warunki spłaty i formy zabezpieczenia, 3. każdorazowej zmianie adresu oraz swoich danych osobowych zawartych w Umowie kredytu, 4. wszczęcia przeciwko niemu sądowych lub administracyjnych postępowań egzekucyjnych, 5. udzielonych poręczeniach i innych zabezpieczeniach. 6. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) pracownik przeprowadza ponowne badanie zdolności kredytowej Kredytobiorcy i powinien zażądać ponownego przedstawienia zaświadczenia o dochodach. 7. W przypadku otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3), należy niezwłocznie wypowiedzieć Umowę kredytu w terminie 30 dni. strona - 7 -

8 Lista załączników do Regulaminu udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR: 1. Załącznik nr 1 - Opinia o kliencie. 2. Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR. 3. Załącznik nr 3 - Informacja o dochodach i stałych wydatkach poręczyciela. 4. Załącznik nr 4 - Rejestr wniosków. 5. Załącznik nr 5 - Umowa kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR. 6. Załącznik nr 6 - Wniosek o podwyższenie/obniżenie/przedłużanie kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR. 7. Załącznik nr 7 - Aneks do Umowy kredytu odnawialnego w ror. 8. Załącznik nr 8 - Zawiadomienie o spłacie kredytu. 9. Załącznik nr 9 - Zawiadomienie o obniżeniu wysokości kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR 10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka kredytobiorcy. 11. Załącznik nr 11 - Zawiadomieniu o nieprzedłużeniu umowy kredytu w ROR. 12. Załącznik nr 12 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 13. Załącznik nr 13 - Upomnienie. 14. Załącznik nr 14 - Oświadczenie o odstąpieniu od aneksu. strona - 8 -

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo