REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

2 SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów 2 Rozdział III Prawne zabezpieczenie 4 Rozdział IV Uprawnienia Banku wynikające z udzielenia kredytu 4 Rozdział V Tryb postępowania Banku w przypadku nieterminowej spłaty kredytu 4 Rozdział VI Zasady udzielania kredytów gotówkowych 5 Rozdział VII Zasady udzielania kredytów odnawialnych 6 Rozdział VIII Postanowienia końcowe 7 1

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki udzielania i spłaty złotowych kredytów konsumpcyjnych w Banku Spółdzielczym w Kowalu. 2 Dla celów niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Kowalu i jego Oddziały, 2) ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 3) Posiadacz ROR właściciel lub współwłaściciel ROR, 4) Kredytobiorca osoba fizyczna ubiegająca się lub korzystająca z kredytu gotówkowego, kredytu odnawialnego w ROR, kredytu ratalnego, kredytu na zakup pojazdów mechanicznych, a także Pożyczkobiorca w rozumieniu niniejszego Regulaminu, 5) osoba fizyczna osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 6) zdolność kredytowa zdolność Kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, 7) Umowa umowa o kredyt, 8) Taryfa taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku w walucie krajowej, wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku, 9) odstąpienie od Umowy rezygnacja z korzystania z kredytu, udzielonych na podstawie Umowy, 10) Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów 3 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Bank udziela: 1) kredytów gotówkowych, 2) kredytów odnawialnych dla Posiadaczy ROR, 3) kredytów na zakup pojazdów mechanicznych, 2. Kredyty udzielane są w walucie polskiej Kredyty udzielane są na okres ustalony w Umowie. 2. Umowa określa wzajemne zobowiązania stron, warunki udzielenia kredytu oraz prawne zabezpieczenia kredytu. 3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Bank pobiera prowizje od udzielanych kredytów w wysokościach określonych w Taryfie. 5 Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy, z uwzględnieniem zapisów 19 ust. 2 i 3. 2

4 6 1. Bank uzależnia udzielenie kredytu od : 1) przedłożenia przez Kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej, 2) posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, 3) posiadania przez Kredytobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych, 4) posiadania przez Kredytobiorcę udokumentowanego, stałego źródła dochodów, dającego gwarancję całkowitej terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, 5) zaproponowania przez Kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty akceptowanego przez Bank, 6) złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia, że kredyt nie są przeznaczone na działalność gospodarczą. 2. Kredyty lub pożyczki udzielane są Kredytobiorcom zamieszkałym lub mającym miejsce pracy w rejonie działania jednostki organizacyjnej Banku, udzielającej kredytu. 3. Udzielenie kredytów, o których mowa w 3 ust. 1 pkt. 3, może być uzależnione od wniesienia przez Kredytobiorcę udziału własnego na poczet ceny pojazdu. 4. Bank może uzależnić udzielenie kredytu od uzyskania zgody współmałżonka Kredytobiorcy, jeżeli pozostaje on we wspólności majątkowej, chyba, że współmałżonek jest Współkredytobiorcą albo Poręczycielem Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o kredyt. 2. Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty: 1) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy, 2) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych, d) zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS, e) dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody, 3) w przypadku emerytów i rencistów odcinek emerytury lub renty za ostatni miesiąc lub kopię decyzji organu przyznającego emeryturę lub rentę, 4) w przypadku rolników: a) zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy, b) zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek, c) pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np.: z działów specjalnych produkcji rolnej), 5) inne dokumenty określone przez Bank, niezbędne do udzielenia danego rodzaju kredytu. 3. Bank może odstąpić od wymogu przedstawiania niektórych z wymienionych w ust. 2 dokumentów. 3

5 Rozdział III Prawne zabezpieczenie 8 1. Zabezpieczenie spłaty kredytu ustalane jest indywidualnie z Kredytobiorcą. 2. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca. 3. Bank może wymagać łącznego ustanowienia kilku zabezpieczeń. 9 Wypłata kredytu następuje po podpisaniu Umowy i ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu, w sposób ustalony w Umowie. Rozdział IV Uprawnienia Banku wynikające z udzielenia kredytu Od kwoty udzielonego kredytu Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości przewidzianej w Taryfie, obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. 2. Bank pobiera od Kredytobiorcy również inne prowizje i opłaty bankowe za czynności związane z obsługą kredytu, w wysokości przewidzianej w Taryfie. 3. Taryfa podawana jest do wiadomości Klientom w Komunikatach Banku, udostępnianych w Banku i jego placówkach Kredyt jest oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, określonej w Uchwale Zarządu Banku w sprawie odsetek od kredytów złotowych udzielanych przez Bank, obowiązującej w dniu podpisania Umowy lub w okresie spłaty kredytu. 2. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1, podawane jest do wiadomości Klientom w Komunikatach Banku, udostępnianych w Banku i jego placówkach. 3. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia, od dnia wykorzystania kredytu albo ich części, do dnia poprzedzającego spłatę należności włącznie Spłata kredytu i odsetek, określonych w Umowie, przebiega w następujący sposób: 1) spłaty w okresach miesięcznych lub innych stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia, 2. Bank w zależności od rodzaju kredytu może zaproponować inne sposoby i terminy spłaty. Rozdział V Tryb postępowania Banku w przypadku nieterminowej spłaty kredytu Nie spłacenie w terminie określonym Umową raty kredytu, względnie spłacenie jej w niepełnej wysokości spowoduje, że należność z tytułu zaległej raty staje się zadłużeniem przeterminowanym. 2. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki przy zastosowaniu podwyższonej stopy procentowej obowiązującej w Banku. Odsetki naliczane są od dnia następnego po terminie płatności do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego. 4

6 3. Bank może wypowiedzieć Umowę, w szczególności w przypadku: 1) niespłacenia trzech pełnych rat kredytu lub pożyczki wraz z należnymi odsetkami w terminie określonym w Umowie, 2) zagrożenia terminowej spłaty kredytu lub pożyczki z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 3) nie ustanowienia przez Kredytobiorcę dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w 14, 4) niedotrzymania innych warunków Umowy. 14 W przypadku stwierdzenia, że nastąpiło zagrożenie terminowej spłaty kredytu Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni. 2. Spłata należności, o której mowa w 13 ust. 3 pkt. 1, dokonana przez Kredytobiorcę w okresie wypowiedzenia powoduje, że wypowiedzenie traci moc. 16 Bank może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku ujawnienia, że informacje podane we wniosku o kredyt względnie dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu kredytu są nieprawdziwe. 17 Bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny. Rozdział VI Zasady udzielania kredytów gotówkowych 18 Kredyt udzielany jest na własne potrzeby konsumpcyjne Kredytobiorcy Bank udziela kredytu na czas określony w Umowie. 2. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy i nie może przekroczyć 6-krotności miesięcznego dochodu. 3. W okresach szczególnego zainteresowania klientów nabywaniem towarów i usług, z przeznaczeniem na okolicznościowe zakupy i finansowanie wypoczynku, mogą być udzielane kredyty sezonowe na warunkach określonych każdorazowo w Uchwale Zarządu Banku. 4. Osoby posiadające w Banku ROR mogą uzyskać kredyt na warunkach innych, jeżeli spełniają następujące wymagania: 1) od dnia otwarcia tego rachunku upłynęło co najmniej 6 miesięcy, 2) na rachunek ten przekazywane są systematyczne wpłaty środków pieniężnych, 3) Bank nie ma zastrzeżeń do współpracy z klientami, a w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt klient nie spowodował salda debetowego a dopuszczalne saldo debetowe pokrył w ciągu 30 dni. 5

7 Rozdział VII Zasady udzielania kredytów odnawialnych 20 Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki: 1) posiada ROR w Banku przez okres co najmniej 6 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, 2) przekazuje na ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody, 3) nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni, 4) posiada udokumentowane źródło dochodów, 5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 21 Bank w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach może skrócić okres, o którym mowa w 20 pkt. 1, jeżeli Posiadacz ROR daje, w ocenie Banku, rękojmię należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawarcia Umowy Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie, po wpłaceniu przez Kredytobiorcę prowizji zgodnie z Taryfą, następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu (max. okres kredytowania 5 lat). 2. Kredyt odnawialny oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w Umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania. 23 Kwota kredytu określana jest indywidualnie w Umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR. Kredyt dla posiadacza ROR może być udzielony do wysokości trzykrotnych średniomiesięcznych wpływów na ROR. 6

8 Rozdział VIII Postanowienia końcowe Ostateczne rozliczenie Kredytobiorcy z tytułu kredytu, odsetek i innych kosztów oraz zwrot lub zwolnienie prawnego zabezpieczenia następuje w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty kredytu 2. Na wniosek Kredytobiorcy możliwe jest zwolnienie części prawnego zabezpieczenia przez Bank przed całkowitą spłatą kredytu, jeżeli pozostałe zabezpieczenie w pełni gwarantuje ochronę interesów Banku i zabezpiecza w ocenie Banku ryzyko kredytowe. 25 Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o zmianie nazwiska, adresu, nazwy (firmy), formy własności itp. pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe dla Banku z powodu zatajenia tych zmian. odpowiada za wszystkie szkody powstałe na skutek mylnie podanych niezbędnych informacji. 26 Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 109 ust.2 Prawa bankowego ma charakter wiążący dla Stron. 27 Bank zachowuje w tajemnicy wszelkie dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.1997 r. Nr 133, poz. 883/ i informacje dotyczące kredytobiorców i osób trzecich, uzyskane w związku z zawarciem Umowy, i zobowiązuje się do nieudostępniania ich za wyjątkiem wypadków dopuszczonych na podstawie obowiązujących ustaw. 28 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego za wyjątkiem rozdziału I działu IV tytułu XI księgi trzeciej, przepisy wykonawcze do ww. przepisów oraz Ustawa o kredycie konsumenckim. 29 Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2002r. 7

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Strzałkowo, marzec 2014 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WARUNKI UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo