REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy zł na Wiosnę"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę""

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi PLN (przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16. marca 2008r. oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27. października 2008r., kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do kwoty PLN. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku S.A. będą w całości opłacone), zwany dalej mbankiem. 2. BRE Bank S.A. mbank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29. sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie mbanku w Łodzi, ul. Piłsudskiego Uczestnikowi Promocji, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru. II. Uczestnictwo w Promocji 1. W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, będące klientami mbanku, zwane dalej Uczestnikami, które: a) posiadają i prawidłowo obsługują przynajmniej jeden produkt kredytowy w mbanku od minimum 6 miesięcy (np. kartę kredytową, kredyt odnawialny, kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy); lub b) posiadają rachunek w mbanku, na który są dokonywane regularne wpływy od minimum 6 miesięcy.

2 2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie przez Uczestnika w okresie obowiązywania promocji wniosku o kredyt gotówkowy, zgodnie z warunkami uzyskania kredytu gotówkowego obowiązującymi w mbanku, określonymi w Regulaminie kredytu gotówkowego w mbanku oraz spełniający kryteria określone w niniejszym Regulaminie. 3. Do uwzięcia udziału w Promocji uprawnia wniosek o kredyt gotówkowy w mbanku, złożony w okresie obowiązywania Promocji, który spełnia wszystkie poniższe warunki: a) wnioskowana kwota kredytu: zł (dziesięć tysięcy złotych) b) wnioskowany okres kredytowania: 12 albo 24 miesiące c) we wniosku o kredyt Uczestnik wnioskuje o objęcie Uczestnika ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia spłaty kredytu. Ogólne warunki ubezpieczenie spłaty kredytu dostępne są na stronie internetowej 4. Wnioski o kredyt gotówkowy udzielany na zasadach Promocji określonych w niniejszym Regulaminie uczestnicy mogą składać za pośrednictwem: a) strony internetowej b) operatora mlinii pod numerem telefonu c) w mkiosku lub Centrum Finansowego mbanku 5. Wnioski o kredyt gotówkowy w mbanku nie spełniające warunków opisanych w niniejszym regulaminie i kredyty udzielane na podstawie takich wniosków będą podlegały standardowym warunkom co do kwoty prowizji i wysokości oprocentowania określonym w obowiązującej w mbanku tabeli opłat i prowizji oraz tabeli oprocentowania. W szczególności dotyczy to wniosków nie spełniających któregokolwiek z warunków dotyczących parametrów kredytu określonych w ust. 3 powyżej. III. Czas trwania promocji 1. Promocja trwa od dnia r. do dnia r. włącznie. 2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniania będzie data zarejestrowania wniosku o kredyt gotówkowy w systemie mbanku. 3. Umowy o kredyt gotówkowy w mbanku na zasadach Promocji określonej niniejszym Regulaminem mogą być zawierane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika.

3 IV. Zasady Promocji 1. Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych niniejszym Regulaminem, w zakresie składania przez Uczestników wniosków o udzielenie kredytu oraz zasad i trybu udzielania przez mbank kredytów gotówkowych mają zastosowanie postanowienia Regulaminu kredytu gotówkowego w mbanku, w związku z czym Uczestnik promocji poza spełnieniem warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie Promocji, musi spełniać warunki udzielenia na jego rzecz kredytu gotówkowego przewidziane w w/w Regulaminie kredytu gotówkowego w mbanku. 2. Jeżeli w wyniku rozpoznania wniosku Uczestnika Promocji złożonego w okresie trwania Promocji, Uczestnikowi zostanie przyznany przez mbank kredyt gotówkowy spełniający wszystkie warunki opisane w pkt. II ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz Uczestnik najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zawrze z mbankiem umowę o kredyt gotówkowy uwzględniającą w/w warunki z pkt. II ust. 3 Regulaminu, Uczestnik będzie miał prawo w okresie kredytowania określonym w umowie skorzystać z promocyjnych warunków kredytu, opisanych w ust. 3 poniżej. 3. Uczestnik Promocji, któremu został przyznany kredyt na warunkach niniejszej Promocji, ma prawo skorzystać z następujących warunków promocyjnych: - promocyjna prowizja z tytułu udzielenia kredytu w wysokości 1% kwoty kredytu; - promocyjnego oprocentowania kredytu gotówkowego, według zmiennej stopy procentowej (dla kredytów udzielanych na warunkach Promocji oprocentowanie w dacie zawarcia umowy kredytu wynosić będzie 10,80% w stosunku rocznym, w okresie kredytowania może ulegać zmianie na zasadach określonych w Regulaminie kredytu gotówkowego w mbanku i w umowie kredytu) Wszelkie opłaty i prowizje związane z uzyskaniem i korzystaniem z kredytu gotówkowego, a także odsetki, będą naliczane i pobierane na zasadach określonych w umowie kredytu gotówkowego zawartej przez Uczestnika z mbankiem. 5. W zakresie oprocentowania, opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu gotówkowego na zasadach niniejszej Promocji, w zakresie odmiennie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące w mbanku: Regulamin kredytu gotówkowego w mbanku, tabela opłat i prowizji oraz tabela oprocentowania.

4 6. mbank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego, bez podania przyczyny odmowy. 7. Aktualna wartość stóp procentowych dostępna jest na stronach mbanku 8. Po upływie terminu, w którym na podstawie wniosków złożonych w okresie obowiązywania Promocji mogą być zawierane umowy o kredyt gotówkowy udzielany na zasadach Promocji, umowy o kredyt gotówkowy w mbanku przyznany na skutek wniosków złożonych w okresie obowiązywania Promocji mogą być zawierane na warunkach określonych w aktualnie obowiązujących w mbanku w dacie zawierania umowy tabeli opłat i prowizji oraz tabeli oprocentowania. Do w/w umów nie mają zastosowania warunki dotyczące oprocentowania kredytu i wysokości prowizji określone w niniejszym Regulaminie. V. Reklamacje 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik powinien składać korespondencyjnie na adres: mbank, Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, Łódź 2 (z dopiskiem Kredyt gotówkowy zł na Wiosnę ) lub poprzez zgłoszenie ich na mlinii pod numerem telefonu: Postępowania reklamacyjne prowadzone jest przez Departament Sprzedaży mbanku. 3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie, drogą mailową lub telefonicznie. 4. Decyzja mbanku w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z obowiązujących przepisów prawa. VI. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: a) w siedzibie mbanku (w Łodzi, Al. Piłsudskiego 3), b) u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mlinii , c) na stronach internetowych mbanku 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą Kredyt gotówkowy zł na Wiosnę.

5 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: Regulamin kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych mbanku oraz Regulamin kredytu gotówkowego w mbanku. 4. Warunków Promocji określonych niniejszym Regulaminem nie można łączyć z warunkami innych promocji organizowanych przez mbank.

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu premiowego Minuty na Bank

Regulamin Programu premiowego Minuty na Bank Regulamin Programu premiowego Minuty na Bank I. Organizator Program premiowy Minuty na Bank zwany dalej Programem organizowany jest przez: BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 BRE Bank SA Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne...1 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...2 Rozdział III Wniosek o Kredyt,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo