Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną część województwa lubelskiego w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną część województwa lubelskiego w latach 1999 2006"

Transkrypt

1 Czeczelewska Probl Hig Epidemiol E, Karczewski 2010, JK. 91(1): Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną części województwa Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną część województwa lubelskiego w latach Incidence of neoplasms in the population inhabiting the northern part of the Lubelskie Province between Ewa Czeczelewska 1/, Jan K. Karczewski 2/ 1/ Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Wydział Nauk o Zdrowiu 2/ Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Higieny i Epidemiologii Wprowadzenie. Wyróżnikiem polskiej populacji na tle innych krajów europejskich jest wysoka częstość zachorowań na nowotwory złośliwe przed 65. rokiem życia oraz fakt, że nowotwory są główną przyczyną przedwczesnej umieralności zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Cel pracy. Ocena częstości występowania nowotworów według umiejscowienia w grupie kobiet i mężczyzn zamieszkujących północną część województwa lubelskiego w latach Materiał i metoda. Badania przeprowadzono jednorazowo, metodą retrospektywną. Uzyskane dane o sytuacji epidemiologicznej leczonych pacjentów dotyczyły rodzaju rozpoznanego nowotworu, wieku oraz płci. Poszczególnym rodzajom nowotworów zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych zostały przypisane określone kody literowo-cyfrowe. Pozwoliły one zidentyfikować dany nowotwór pod kątem jego umiejscowienia. Strukturę występowania nowotworów wg umiejscowienia w grupie kobiet i mężczyzn przedstawiono w procentach w odniesieniu do całkowitej liczby rozpoznanych przypadków w latach Wyniki. Spośród 28 rodzajów wykrytych nowotworów wśród kobiet najczęściej występującym był nowotwór złośliwy sutka. Częstość jego występowania wynosiła ponad 31%. Najrzadziej umiejscowionymi nowotworami były nowotwory złośliwe pęcherza moczowego oraz tarczycy, których odsetki nie przekraczały 0,4%. Najbardziej rozpowszechnionymi nowotworami u mężczyzn okazały się nowotwory złośliwe oskrzela lub płuca, które wstępowały w ponad 42%, a w następnej kolejności nowotwór złośliwy gruczołu krokowego i odbytnicy, których częstość występowania była odpowiednio na poziomie 6,7 oraz 5,6%. Rzadko występowały natomiast nowotwory złośliwe ślinianki przyusznej, nieokreślonych narządów trawiennych, wargi, pęcherzyka żółciowego, kości i chrząstki stawowej, zatok przynosowych oraz białaczki szpikowej. Częstość ich występowania nie przekraczała 1%. Wnioski. Wykazano tendencje wskazujące na podobne umiejscowienie nowotworów w populacji kobiet i mężczyzn z północnej części województwa lubelskiego do innych regionów kraju oraz Niemiec i Ukrainy. Słowa kluczowe: nowotwory, umiejscowienie nowotworów Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Introduction. A discriminating factor of the Polish population in comparison with other European countries is a high incidence of malignant neoplasms in subjects under 65 years of age and the fact that they are the major cause of premature mortality both in women and men. Aim. To analyze the incidence of neoplasms in terms of location in a group of women and men inhabiting the northern part of the Lubelskie Province between Material and methods. Analyses were conducted once, by use of the retrospective method. The collected data on the epidemiological status of the treated patients referred to the type, age and gender of diagnosed neoplasm. According to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, specified letter-digit codes were ascribed to particular types of neoplasms. The codes enabled identification of the selected neoplasm in terms of its location. The structure of neoplasm incidence according to location in the group of examined women and men was presented in relation to the total number of cases diagnosed between Results. Out of 28 types of neoplasms detected in women, the most frequent was malignant breast carcinoma. Its frequency accounted for over 31% of cases. The least frequently located carcinomas were malignant carcinomas of urinary bladder and thyroid gland, with the incidence of only 0.4%. In men the most common were malignant neoplasms of bronchi and lungs, diagnosed in over 42% of male patients; followed by neoplasms of prostate and rectum with the incidence rate of 6.7% and 5.6%, respectively. Low incidence was reported in the case of malignant neoplasms of parotid gland, unspecified digestive organs, lip, gallbladder, bone and articular cartilage, nasal sinuses as well as granulocytic leukemia. Their incidence did not exceed 1%. Conclusions. The study demonstrated tendencies of a similar location of neoplasms in the population of women and men from the northern part of the Lubelskie Province to that observed among the inhabitants of other regions of Poland, as well as those from Germany and Ukraine. Key words: neoplasms, location of neoplasms Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr n. med. Ewa Czeczelewska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wydział Nauk o Zdrowiu, Siedlce Praca została wygłoszona na V Międzynarodowej Onkologicznej Konferencji Naukowej Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych. Opieka, leczenie i profilaktyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku w dniach października 2009 r.

2 88 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): Wprowadzenie W społeczeństwach krajów rozwiniętych podstawowym problemem zdrowotnym stają się choroby przewlekłe. Schorzeniem, którego waga rośnie w większości społeczeństw, w tym także w krajach rozwijających się, są nowotwory złośliwe. Szacuje się, że nowotwory złośliwe są odpowiedzialne za ponad 6 milionów zgonów na świecie [1]. Najważniejszym wyróżnikiem polskiej populacji na tle innych krajów europejskich jest wysoka częstość zachorowań na nowotwory złośliwe przed 65. rokiem życia oraz fakt, że nowotwory złośliwe są główną przyczyną przedwczesnej umieralności zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Według Wojciechowskiej i wsp. [2] w Polsce w 2004 r. do rejestru nowotworów złośliwych wpłynęły dane o ponad nowych zachorowaniach. Stwierdzono również prawie 9000 zgonów z tego powodu. Opierając się na danych z lat o najlepszej kompletności rejestracji w obecnej i poprzedniej dekadzie, można zaobserwować w województwie lubelskim stały wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe [2,3,4,5]. Z danych Lubelskiego Rejestru Nowotworowego [6] wynika, że struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim była pod względem lokalizacji schorzeń zbliżona do ogólnopolskiej. Cel pracy Ocena częstości występowania nowotworów według umiejscowienia w grupie kobiet i mężczyzn zamieszkujących północną część województwa lubelskiego w latach Materiał i metoda Badaniom poddano dokumentację medyczną pacjentów z czterech powiatów północnej części woj. lubelskiego (bialski, łukowski, radzyński, parczewski) leczonych w Oddziale Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSzS) Białej Podlaskiej. W badaniach uwzględniono dane z lat Materiał skompletowano dla 2048 osób w wieku powyżej 20 lat, z czego 804 stanowili pacjenci ze środowiska miejskiego (39,3%), a 1244 wiejskiego (60,7%). Badania przeprowadzono jednorazowo, metodą retrospektywną. Uzyskane dane o sytuacji epidemiologicznej leczonych pacjentów dotyczyły rodzaju rozpoznanego nowotworu, wieku oraz płci. Poszczególnym rodzajom nowotworów zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych [7] zostały przypisane określone kody literowo-cyfrowe. Pozwoliły one zidentyfikować dany nowotwór pod kątem jego umiejscowienia. Strukturę występowania nowotworów wg umiejscowienia w grupie kobiet i mężczyzn przedstawiono w procentach w odniesieniu do całkowitej liczby rozpoznanych przypadków w latach Wyniki Rycina 1 zawiera dane dotyczące procentowego udziału poszczególnych rodzajów nowotworów według umiejscowienia w grupie kobiet w odniesieniu do łącznej liczby wykrytych przypadków w latach Spośród 28 rodzajów wykrytych nowotworów najczęściej występującym był nowotwór złośliwy sutka (C50). Częstość jego występowania wynosiła ponad 31%. Kolejnym nowotworem o częstotliwości występowania przekraczającej 12% był nowotwór złośliwy jajnika (C56), a w dalszej kolejności nowotwór złośliwy oskrzela lub płuca (C34), odbytnicy (C20) oraz trzonu macicy (C54), które występowały średnio w niespełna 6%. Najrzadziej umiejscowionymi nowotworami w grupie kobiet były nowotwory złośliwe pęcherza moczowego (C73) oraz tarczycy (C67), których odsetki nie przekraczały 0,4%. Na rycinie 2 przedstawiono procentowy udział poszczególnych rodzajów nowotworów według umiejscowienia w grupie mężczyzn w odniesieniu do łącznej liczby wykrytych przypadków w latach Najbardziej rozpowszechnionymi nowotworami okazały się nowotwory złośliwe oskrzela lub płuca (C34), które wstępowały w ponad 42%, a w następnej kolejności nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (C61) i odbytnicy (C20), których częstość występowania była odpowiednio na poziomie 6,7 oraz 5,6%. Rzadko występowały natomiast nowotwory złośliwe ślinianki przyusznej (C07), nieokreślonych narządów trawiennych (C26), wargi (C09), pęcherzyka żółciowego (C23), kości i chrząstki stawowej (C41), zatok przynosowych (C31), a także szpiczaka mnogiego (C90) oraz białaczki szpikowej (C92). Częstość występowania tych nowotworów nie przekraczała 1%. Dyskusja Spośród całkowitej liczby 960 nowych zachorowań na nowotwory wśród kobiet w latach w bialskim szpitalu najwyższą częstość występowania (ryc. 1) zaobserwowano w przypadku nowotworu złośliwego sutka (31,3%), jajnika (12,3%), oskrzela lub płuca (7,9%), odbytnicy (5,5%) oraz trzonu macicy (4,5%). W przypadku mężczyzn, u których wykryto 1088 nowych zachorowań w analogicznym okresie czasu, najwyższa względna częstość występowania (ryc. 2) dotyczyła nowotworu złośliwego oskrzela lub płuca (42,1%) a w dalszej kolejności nowotworu gruczołu krokowego (6,7%) oraz odbytnicy (5,6%). Dla porównania w 2004 roku w województwie lubelskim najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi wśród kobiet były nowotwory piersi (19,2%), jelita grubego (10,1%) a następnie trzonu macicy (8,1%), oskrzela lub płuca (7,2%), jajnika

3 Czeczelewska E, Karczewski JK. Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną części województwa N. zł. sutka (C50) 31,3 N. zł. jajnika (C56) 12,3 N. zł. oskrzela lub płuca (C34) 7,9 N. zł. odbytnicy (C20) N. zł. trzonu macicy (C54) 5,5 4,5 Chłoniaki (C83) N.zł. szyjki macicy (C53) N. zł. jelita grubego (C18) N. zł. bez określonego umiejscowienia (C80) 3,5 Choroba Hodgkina (C81) N. zł. żołądka (C16) N. zł. nerki (C64) N. zł. nieokreślonych narządów trawiennych (C26) N. zł. trzustki (C25) 2,4 2, ,8 N. zł. wątroby (C22) N. zł. zgięcia esiczno odbytniczego (C19) 1,8 1,5 N. zł. skóry (C43) 1,4 Mięsak Kaposi'ego (C46) Szpiczak mnogi (C90) N. zł. rdzenia kręgowego i mózgu (C72) 1,1 N. zł. pęcherzyka żółciowego (C23) N. zł. krtani (C32) N. zł. ślinianki przyusznej (C07) Białaczka szpikowa (C92) 0,5 N. zł. kości i chrzastki stawowej (C41) 0,5 N. zł. przełyku (C15) 0,5 N. zł. tarczycy (C73) 0,4 N. zł. pęcherza moczowego (C67) 0, Ryc. 1. Częstość występowania nowotworów złośliwych (w %) według umiejscowienia w grupie kobiet (n=960) w latach Fig. 1. Frequency of malignant neoplasm incidence (in %) according to location in a group of women (n=960) between N. zł. oskrzela lub płuca (C34) N. zł. gruczołu krokowego (C61) 6,7 42,1 N. zł. odbytnicy (C20) 5,6 Chłoniaki (C83) 4,3 N. zł. żołądka (C16) N. zł. pęcherza moczoweg (C67) 4,2 3,9 N.zł. bez określonego umiejscowienia (C80) N. zł. krtani (C32) 3,7 3,5 N. zł. jelita grubego (C18) N. zł. gardła (C13) 2,7 2,4 N. zł. wątroby (C22) 2,3 Choroba Hodgkina (C81) 2,2 N. zł. nerki (C64) N. zł. rdzenia kręgowego i mózgu (C72) 2,1 1,6 N. zł. jądra (C62) Mięsak Kaposi'ego (C46) 1,5 1,4 N. zł. trzustki (C25) N. zł. zgięcia esiczno-odbytniczego (C19) N. zł. przełyku (C15) 1,4 1,3 1,2 N. zł. skóry (C43) 1,2 N. zł. ślinianki przyusznej (C07) Szpiczak mnogi (C90) N. zł. nieokreślonych narządów trawiennych (C26) Białaczka szpikowa (C92) 0,8 0,7 N. zł. wargi (C09) 0,5 N. zł. pęcherzyka żółciowego (C23) 0,5 N. zł. kości i chrząstki stawowej (C41) N. zł. zakola przynosowego (C31) 0,4 0, Ryc. 2. Częstość występowania nowotworów złośliwych (w %) według umiejscowienia w grupie mężczyzn (n=1088) w latach Fig. 2. Frequency of malignant neoplasm incidence (in %) according to location in a group of men (n=1088) between (5,7%) oraz szyjki macicy (5,2%). Nowotworami złośliwymi najczęściej spotykanymi u mężczyzn były natomiast nowotwory złośliwe płuca (26,6%), jelita grubego (10,7%) i gruczołu krokowego (8,2%) [6]. Z danych uzyskanych dla mieszkanek województwa śląskiego w 2003 roku wynika natomiast, że najczęściej występującymi umiejscowieniami nowotworów były piersi (21,5%), jelito grube (11%), płuco (10,4%), skóra (7%), jajnik (5,8%) i szyjka macicy (5,3%). Analizując częstości występowania nowotworów w tym województwie stwierdzono ponadto, że w 1999 roku na trzech pierwszych miejscach występowały te same nowotwory złośliwe (piersi, jelito grube, płuco), jak w 2003 roku, podczas gdy nieczerniakowate nowotwory skóry z ósmego miejsca w 1999 r. przesunęły się na czwarte w 2003 r. Spośród ogółu zgłoszonych nowotworów złośliwych u mężczyzn najczęstsze były nowotwory płuca (23%), jelita grubego (12%), prostaty (9%) i żołądka (6%). Zarówno w 1999 roku jak i 2003 roku na dwóch pierwszych miejscach występowały nowotwory płuca i jelita grubego, podczas gdy nowotwory złośliwe prostaty z czwartego miejsca w 1999 roku przesunęły się na trzecie miejsce w 2003 roku wyprzedzając w rankingu umiejscowień nowotwory złośliwe żołądka (trzecie miejsce w 1999 r.). Te cztery nowotwory, zarówno w 1999 roku jak i w 2003 stanowiły przeszło 50% wszystkich zarejestrowanych nowotworów u mężczyzn [8]. W 2004 r. zarejestrowano w województwie dolnośląskim nieco ponad 10 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe, co w porównaniu do roku 2003 stanowiło wzrost o 114 przypadków tj. około 1% [9]. Zachorowania mężczyzn stanowiły 49,7% a kobiet 50,3% wszystkich zarejestrowanych nowotworów. Najczęściej występującymi umiejscowieniami nowotworów u mężczyzn były płuco (27,8%), jelito grube (okrężnica i odbytnica) (1%), gruczoł krokowy (8,3%), pęcherz moczowy (8,2%) i żołądek (5,5%) a u kobiet pierś (22%), jelito grube (okrężnica i odbytnica) (1%), płuco (10%), trzon macicy (6,2%), jajnik i szyjka macicy (po 5,8%). Rachtan i wsp. [10] podają, że w województwie małopolskim, dominującym nowotworem wśród kobiet był również rak piersi, który stanowił około 20% ogółu rejestrowanych nowotworów. Z badań Wojtyś i wsp. [11] wynika natomiast, że w latach w Wielkopolsce nowotwory złośliwe ogółem diagnozowane były przeciętnie o 28% częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wykazano również, że najczęściej występującymi nowotworami u kobiet

4 90 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): w latach były nowotwory piersi, które stanowiły 22,9% wszystkich zarejestrowanych przypadków. W tym samym okresie badań zdiagnozowano także 4648 nowotworów złośliwych płuca (C33-C34), z czego 968 wystąpiło u kobiet, a 3680 u mężczyzn i odpowiadało to 6,1% oraz 23,7% wszystkich wykrytych zachorowań na nowotwory odpowiednio u kobiet i mężczyzn. Równie wysoka była liczba zarejestrowanych nowych przypadków zachorowań na raka jelita grubego i odbytnicy (C18-C21). Wykazano 3386 zachorowań u mężczyzn (11,2%) oraz 1637 u kobiet (10,3%). Ponadto w latach zarejestrowano w Wielkopolsce 1365 nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61), co stanowiło 8,8% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe w męskiej populacji województwa. Interesujące wydają się dane dotyczące najczęściej występujących umiejscowień nowotworów w Niemczech. Z danych niemieckiego rejestru zachorowań na raka wynika, że w 2002 r. na nowotwory złośliwe zachorowało kobiet oraz mężczyzn [12]. Najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet był gruczoł piersiowy (27%) natomiast u mężczyzn prostata (22,5%). Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia, odpowiednio w 17,5% u kobiet oraz około 16% u mężczyzn, wystąpił nowotwór jelita grubego. Trzecie miejsce zajmował nowotwór złośliwy płuca, który wystąpił w 6% u kobiet i 15,5% u mężczyzn. Na czwartym miejscu pod względem umiejscowienia znalazł się u kobiet nowotwór złośliwy macicy, natomiast u mężczyzn nowotwór pęcherza moczowego. Częstość występowania tych nowotworów wynosiła odpowiednio 5,5 oraz 8%. Z danych Narodowego Rejestru Raka [13] wynika, że w 2000 roku wśród ukraińskich kobiet najczęstszymi umiejscowieniami nowotworów były piersi (19,3%), trzon macicy oraz żołądek (odpowiednio w 7,5%), okrężnica (6,2%) szyjka macicy (6,0%) oraz jajnik (5,1%). Spośród ogółu zgłoszonych nowotworów złośliwych u mężczyzn najczęstsze były nowotwory płuca (22,1%), żołądka (11%), prostaty (6,2%) oraz odbytnicy (5,4%) i okrężnicy (5,3%). W 2005 roku dominującym nowotworem wśród kobiet był nowotwór gruczołu piersiowego (19,8%) natomiast wśród mężczyzn oskrzela lub płuca (19,1%). Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia, odpowiednio w 14,4% u kobiet oraz 11,3% u mężczyzn, wystąpiły nowotwory skóry (C44 C46). Trzecie miejsce u kobiet zajmował nowotwór trzonu macicy, który wystąpił w 9% natomiast u mężczyzn nowotwór żołądka (9,8%). Na czwartym miejscu pod względem umiejscowienia znalazł się u kobiet nowotwór złośliwy okrężnicy, natomiast u mężczyzn nowotwór prostaty. Częstość ich występowania wynosiła odpowiednio 6,4 oraz 7,4% [14]. Podsumowanie i wnioski 1. Spośród 28 rodzajów nowotworów wykrytych u kobiet leczonych w latach w bialskim szpitalu najczęściej występującymi okazały się nowotwory złośliwe sutka oraz jajnika. Średnia częstość ich występowania wynosiła odpowiednio ponad 31% i ponad 12%. 2. Najbardziej rozpowszechnionymi nowotworami u mężczyzn okazały się nowotwory złośliwe oskrzela lub płuca, które występowały w około 42%. W dalszej kolejności lokalizowane były nowotwory gruczołu krokowego oraz odbytnicy, odpowiednio w 6,7% oraz 5,6%. 3. Wykazano tendencje wskazujące na podobne umiejscowienie nowotworów w populacji kobiet i mężczyzn z północnej części województwa lubelskiego do mieszkańców z innych regionów kraju oraz Niemiec i Ukrainy. Piśmiennictwo / References 1. Ferlay J, Bray F, Pisani P, et al. GLOBOCAN Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Version 1.0. Lyon: IARC Cancer Base No. 5, IARC Press Wojciechowska U, Didkowska J, Tarkowski W i wsp. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2003 roku. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Wojciechowska U, Didkowska J, Tarkowski W i wsp. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 roku. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Zatoński W, Pukkala E, Didkowska J i wsp. Atlas umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w latach , Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Zatoński W, Smans M, Tyczyński J, et al. Atlas of Cancer Mortality in Central Europe, IARC Scientific Publications No. 134, Lyon, Kościańska B (red). Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2004 roku. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Lubelski Rejestr Nowotworowy. Lublin 2006, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków Kokosza Z, Banasik TR, Zemła BFP. Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2003 roku. Zakład Epidemiologii Nowotworów, Regionalny Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii Instytut, Gliwice Błaszczyk J, Pudełko M, Cisarz K. Nowotwory złośliwe w województwie dolnośląskim w roku Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2006.

5 Czeczelewska E, Karczewski JK. Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną części województwa Rachtan J, Sokołowska A, Galeta M i wsp. Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach Współ Onkol 2004, 8,9: Wojtyś P, Gryczka R, Godlewski D. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w powiatach Wielkopolski w latach Współ Onkol 2005, 9,5: Katalinic A, Hense HW, Becker N. Krebsregistrierung in Deutschland. Onkologie 2006, 12: Leading sites in cancer incidence Ukraine, 2000 (% of total new cancer cases). www. ucr.gs.com.ua/dovida0/pdf_e/04_ stru_zs.pdf 14. The relative frequency of the 5 most common cancer sites by age, Ukraine, 2005, incidence. pdf_e/05_06_age.pdf

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Marek Bębenek PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-4 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 11 Dolnośląskie Centrum Onkologii we

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w Polsce w 2012 roku

Nowotwory w Polsce w 2012 roku Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 3, 197 216 DOI: 10.5603/NJO.2013.0001 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Statystyki zachorowan na raka. Polska

Statystyki zachorowan na raka. Polska Statystyki zachorowan na raka Polska Mianem nowotworów złośliwych określa się grupę około 100 schorzeń, które zostały skalsyfikowane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na nowotwory złośliwe okrężnicy w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2005

Zachorowalność na nowotwory złośliwe okrężnicy w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2005 NOWOTWORY Journal of Oncology volume Number Zachorowalność na nowotwory złośliwe okrężnicy w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 9- Jan Gawełko, Monika Binkowska-Bury, Grażyna Hejda, Piotr Król

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2015 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec WROCŁAW 2017 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Nowotwory złośliwe

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2006 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2006 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2008 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273 Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 1, 44-11 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1 ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2006 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca WOJEWÓDZKI REJESTR

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca POMORSKI REJESTR NOWOTWORÓW PRZY WOJEWÓDZKIM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Program Profilaktyki Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii) 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

All.Can: Stan polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich

All.Can: Stan polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich All.Can: Stan polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich Letnia Akademia Onkologiczna 11 sierpnia 2017 1 Przeżywalność Polska ma znacznie niższe wskaźniki przeżywalności dla większości typów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec WROCŁAW 2016 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Nowotwory złośliwe

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ISSN X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1

ISSN X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1 ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca POMORSKI REJESTR NOWOTWORÓW PRZY WOJEWÓDZKIM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach

Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach 2001-2011 W latach 1998-2002 trzy umiejscowienia stanowiły w Europie pierwszoplanowy problem nowotworów

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Agnieszka Koćmiel WSTĘP

Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Agnieszka Koćmiel WSTĘP STUDIA DEMOGRAFICZNE 1(161) 2012 DOI: 10.2478/v10274-012-0007-6 Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Agnieszka Koćmiel centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Krajowy Rejestr

Bardziej szczegółowo

Poprawa przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w Polsce. Analiza przeżyć pacjentów zdiagnozowanych w latach

Poprawa przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w Polsce. Analiza przeżyć pacjentów zdiagnozowanych w latach Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 4, 279 285 DOI: 10.5603/NJO.2013.0014 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI REJESTR NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2007 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2007 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2009 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM MORTALITY ANALYSIS DUE TO MALIGNANT CARCINOMA IN THE POMORZE REGION

ANALIZA UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM MORTALITY ANALYSIS DUE TO MALIGNANT CARCINOMA IN THE POMORZE REGION Ann. Acad. Med. Gedan., 2005, 35, 85 95 MARIA BARTOSIŃSKA, JAN EJSMONT, LESZEK ZABORSKI, PAWEŁ ZAGOŻDŻON ANALIZA UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM MORTALITY ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Cancer in Swietokrzyskie Voivodeship

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3

Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 3, 235 239 www.monz.pl Epidemiologiczna ocena zachorowalności i umieralności na raka piersi w województwie lubelskim w latach 2000 2011,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u kobiet na terenie województwa śląskiego w latach

Nowotwory złośliwe u kobiet na terenie województwa śląskiego w latach Review and Research on Cancer Treatment Nowotwory złośliwe u kobiet na terenie województwa śląskiego w latach 1999-213 Malignant tumors in women from Silesia voivodship in years from 1999 to 213 Marta

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRZEŻYĆ CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE ZDIAGNOZOWANYCH W LATACH 2000 2002

WSKAŹNIKI PRZEŻYĆ CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE ZDIAGNOZOWANYCH W LATACH 2000 2002 WSKAŹNIKI PRZEŻYĆ CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE ZDIAGNOZOWANYCH W LATACH 2000 2002 Survival of cancer patients diagnosed in 2000 2002 in Poland Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska, Witold

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Nowotwory wyzwanie globalne Krzysztof Krzemieniecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 1 Dlaczego onkologia jest tak ważna? Nowotwory zjawisko masowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u mężczyzn na terenie województwa śląskiego w latach

Nowotwory złośliwe u mężczyzn na terenie województwa śląskiego w latach Volume 2, Issue 1 (216) Nowotwory złośliwe u mężczyzn na terenie województwa śląskiego w latach 1999-213 Paulina Musiał Malignant tumors in men from Silesia voivodship in years from 1999 to 213 paulinna.musial@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia i perspektywy

Ocena zagrożenia i perspektywy III Międzynarodowa Konferencja Kobieta w XXI wieku wyzwania programy screeningowe Nowotwory złośliwe z u kobiet. Ocena zagrożenia i perspektywy Urszula Wojciechowska Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH Sylwia Grodecka-Gazdecka Katedra Onkologii AM w Poznaniu 2007 Powstanie nowotworu jest wypadkową predyspozycji genetycznych oraz stopnia narażenia

Bardziej szczegółowo

statystyka badania epidemiologiczne

statystyka badania epidemiologiczne statystyka badania epidemiologiczne Epidemiologia Epi = wśród Demos = lud Logos = nauka Epidemiologia to nauka zajmująca się badaniem rozprzestrzenienia i uwarunkowań chorób u ludzi, wykorzystująca tą

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2010 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2010 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2010 ROKU Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII i POMORSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Krajowy Rejestr Nowotworów 16 rejestrów wojewódzkich

Krajowy Rejestr Nowotworów 16 rejestrów wojewódzkich Joanna Didkowska Witold Zatoński Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 16 marca 2011 Światowy system nowotworów złośliwych: Polska Sir Richard Doll Oxford William Haenszel NCI Bethesda Calum S.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 1994 ROKU CANCER IN POLAND IN 1994

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 1994 ROKU CANCER IN POLAND IN 1994 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 1994 ROKU CANCER IN POLAND IN 1994 Pod redakcją (editors): Witold Zatoński, Jerzy Tyczyński Centrum Onkologii - Instytut im. M.Skłodowskiej - Curie Zakład Epidemiologii i

Bardziej szczegółowo

Personalizowana profilaktyka nowotworów

Personalizowana profilaktyka nowotworów Personalizowana profilaktyka nowotworów Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski Zakład Medycyny Genomowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski Warsaw Genomics,

Bardziej szczegółowo

Czy polskim mężczyznom grozi epidemia raka gruczołu krokowego?

Czy polskim mężczyznom grozi epidemia raka gruczołu krokowego? Varia NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 2, 171 175 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029-540X www.nowotwory.edu.pl Czy polskim mężczyznom grozi epidemia raka gruczołu krokowego?

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Publicznego NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Katowice 29 Ślląskiie Centrum Zdrowiia Publliicznego Nowotwory

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2014 Year of publication: 2014 ISSN:

Rok wydania: 2014 Year of publication: 2014 ISSN: Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 1, 44-1 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2011 Year of publication: 2011 ISSN:

Rok wydania: 2011 Year of publication: 2011 ISSN: Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo