DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN"

Transkrypt

1 ISSN DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok

2 ISSN BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 52 Zespół redakcyjny Zespó³ redakcyjny - mgr Joanna Trawińska-Zabłocka pod - Ewa kierownictwem Jaraszkiewicz dr n. med. Zbigniewa Morawca - mgr - mgr inż. Ewa Przemysław Kucharska Krzywy - Liliana Banasiak-JaŸwiec - Ewa Jaraszkiewicz Wydawca - Jaros³aw Warych Wojewódzki - Grzegorz Rejestr Ma³usNowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika Wydawca Łódź, ul. Pabianicka 62 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Z³oœliwych Przygotowanie w Wojewódzkim do Szpitalu drukuspecjalistycznym im. M. Kopernika IMGRAFIA ódÿ, ul. Pabianicka 62 ul. Nowa 29/31, Łódź Druk IBI IBI GRAF GRAF ul. ul. Konstytucji Konstytucji 3 Maja 3 Maja 44, , Tomaszów Tomaszów Maz. Maz. Fotografie Fotografie na na okładce ok³adce - J. - Lenica J. Lenica Opracowanie i i wydanie niniejszej publikacji publikacji sfinansowano sfinansowano dzięki dotacji dziêki uzyskanej dotacji uzyskanej z Ministerstwa z Ministerstwa Zdrowia w oparciu Zdrowia o umowę w oparciu nr 1/17/10/2010/ o umowê 56/570 nr 4/17/6/2007/56/496AB, dotyczącą realizacji programu dotycz¹c¹ polityki realizacji zdrowotnej programu pt.: Narodowy polityki program zwalczania chorób nowotworowych w ramach zadania Poprawa działania zdrowotnej systemu pt.: zbierania Narodowy i rejestrowania program danych zwalczania o nowotworach chorób złośliwych nowotworowych w ramach zadania Poprawa systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach z³oœliwych. Przedruk w całości lub części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku - wyłącznie z podaniem źródła. Łódź ódÿ rok rok

3 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Spis treści 1. Wojewódzki Rejestr Nowotworów 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 3. Sytuacja demograficzno-epidemiologiczna w województwie łódzkim 4. Dane poddane analizie, źródła ich pochodzenia oraz zasady zbierania 5. Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego 6. Struktura ludności województwa łódzkiego w 2008 roku 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku 8. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku Dodatek A Słownik kodów ICD10 z zakresu nowotworów złośliwych strona STRONA 2

4 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK 1. Wojewódzki Rejestr Nowotworów Wojewódzki Rejestr Nowotworów funkcjonujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi dostarcza informacji dotyczących wielkości zagrożenia populacji województwa łódzkiego nowotworami złośliwymi. Niniejsza publikacja jest piątą edycją Biuletynu zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim i powstała dzięki pracownikom służby zdrowia, dopełniającym obowiązku wypełniania i przesyłania do rejestru Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Biuletyn jak zwykle kierujemy do wszystkich zainteresowanych epidemiologią nowotworów złośliwych w województwie łódzkim. Ponownie dziękujemy wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy dopełniają obowiązku zgłaszania zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe przesyłając do Rejestru Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Uzyskanie szczegółowych informacji możliwe jest w Wojewódzkim Rejestrze Nowotworów Złośliwych, działającym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, tel , , adres strony internetowej. Zadaniem rejestru nowotworów złośliwych jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, gromadzenie tych danych, ich analiza i interpretacja. Populacyjny rejestr nowotworów złośliwych gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do jej struktury i wielkości. Zadania rejestru nowotworów złośliwych w kontroli nowotworów złośliwych: - bieżące gromadzenie danych o zachorowaniach na nowotwory w określonej populacji oraz ich analiza i interpretacja; - określenie potrzeb rozwoju lecznictwa onkologicznego, w tym liczby łóżek w szpitalach onkologicznych, liczby personelu i rodzaju wyposażenia koniecznych do zapewnienia opieki chorym na nowotwory w danej populacji; - ocena efektywności rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych poprzez analizę przeżyć; - wykrywanie i ocena na podstawie badań epidemiologicznych i laboratoryjnych czynników ryzyka nowotworów złośliwych oraz ocena wpływu eliminacji określonych czynników rakotwórczych ze środowiska na poziom zachorowań na nowotwory złośliwe. Zgromadzone informacje powinny być wykorzystywane przede wszystkim dla dobra pacjentów. Częstość i liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe jest różna w różnych częściach kraju, a także zmienia się w czasie. Planowanie, rozwój i bieżące funkcjonowanie onkologicznych jednostek służby zdrowia wymaga stałego dopływu informacji dotyczących wielkości zagrożenia danej populacji nowotworami złośliwymi. Co roku u 3,2 mln Europejczyków diagnozuje się nowotwór najczęściej jest to rak piersi, jelita grubego lub płuc. Pomimo znacznych postępów w badaniach i leczeniu raka, nowotwory nadal stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. UE podjęła szeroko zakrojone działania, aby ratować chorych na raka i poprawiać jakość życia osób, które przezwyciężyły tę chorobę. STRONA 3

5 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Zdrowszy tryb życia może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz pozwolić uniknąć zachorowań na niektóre choroby nowotworowe (Europejski kodeks walki z rakiem). Skuteczne programy badań przesiewowych również mają decydujące znaczenie dla wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów. 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na zasadach określonych w ustawie z r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). Do 1998 roku funkcjonował jako jednostka budżetowa Skarbu Państwa. Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Szpital im. M. Kopernika w Łodzi to największa placówka ochrony zdrowia w województwie łódzkim. Zakresem swojego działania obejmuje obszar całego kraju. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcom na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: hospitalizacja osób wymagających całodobowych świadczeń stacjonarnych, hospitalizacja dzieci i młodzieży w oddziałach pediatrycznych i specjalistycznych, całodobowa opieka terapeutyczno-pielęgnacyjna, leczenie urazów, nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia, specjalistyczna opieka zdrowotna, w tym leczenie dzieci i młodzieży w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych, przeprowadzanie badań profilaktycznych. Inne obszary działalności: - Szpital prowadzi także działalność profilaktyczną, szczególnie w zakresie zachorowań na nowotwory oraz zdrowia kobiet i populacji wieku rozwojowego, - podejmuje działania z zakresu edukacji zdrowotnej oraz działania promocyjne, których celem jest poprawa stanu zdrowia ludności, - prowadzi i uczestniczy w prowadzeniu badań naukowych, badań klinicznych oraz prac badawczorozwojowych. W strukturę Szpitala im. Kopernika w Łodzi włączony jest Regionalny Ośrodek Onkologiczny - jedyna placówka w województwie, która prowadzi wszechstronną diagnostykę i leczenie nowotworów u dorosłych. Pacjenci Ośrodka mają zapewniony dostęp do diagnostyki, która umożliwia dokładne i szybkie postawienie rozpoznania oraz zaplanowanie procesu leczenia. Istniejący w strukturze Ośrodka - Zakład Teleradioterapii prowadzący leczenie promieniowaniem jonizującym, jest jedyną tego typu placówką w woj. łódzkim. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, spełniającą najwyższe wymogi standardów światowych w tym zakresie. Ośrodek Onkologiczny jest również jedyną placówką w regionie przeprowadzającą tzw. brachyterapię. Regionalny Ośrodek Onkologiczny jest także jedną z dwóch placówek w Polsce, obok Instytutu Onkologii w Gliwicach, która posiada certyfikat Europejskiej Organizacji Ośrodków Onkologicznych. Certyfikat poświadcza, że Regionalny Ośrodek Onkologiczny Szpitala im. M. Kopernika jest europejską placówką wyposażoną w nowe urządzenia do radioterapii, które STRONA 4

6 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK spełniają niezwykle surowe normy, a zatrudniona kadra oraz stosowane procedury są na najwyższym poziomie. W 2008 roku zapoczątkowano przedsięwzięcie pod hasłem Wspólnie dla łódzkiej onkologii, które ma na celu modernizację i rozwój Regionalnego Ośrodka Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. Pozwoli to na zapewnienie mieszkańcom województwa łódzkiego w najbliższych latach dostępu do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz poprawę jakości świadczonych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych. W 2008 roku opracowany został plan rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego. W 2013 roku w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi zostanie otworzona pracownia do badań PET - to najnowocześniejsza metoda z dziedziny medycyny nuklearnej wczesnego wykrywania nowotworów. Badanie PET pozwala zdiagnozować raka w bardzo wczesnym stadium z dokładnością 90%. Takiego wyniku nie daje się osiągnąć za pomocą żadnej innej techniki. PET to najbardziej precyzyjna metoda. Dzięki tej inwestycji szpital dołączy do grona najlepszych ośrodków w Europie. Badania PET wykorzystywane są głównie w onkologii, ale wykonuje się je także przy schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych. Do Szpitala należy także Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej zlokalizowany w zielonym zakątku Łodzi na terenie kompleksu leśnego zwanego Lasem Rudzkim. Ośrodek przyjmuje pacjentów po świeżym zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych w celu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Od 2004 r. częścią Szpitala jest Szpital im. Korczaka, najstarszy szpital dziecięcy w Łodzi. Głównym celem Szpitala jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: chorób wewnętrznych, chirurgii, ortopedii, neurologii, neurochirurgii, urologii, nefrologii, onkologii, rehabilitacji, położnictwa, ginekologii, reumatologii, opieki paliatywnej, medycyny ratunkowej, laryngologii, alergologii, kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej, torakochirurgii i chirurgii onkologicznej. Dążymy do zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki medycznej. Stale podnosimy jakość świadczonych usług, aby sprostać oczekiwaniom i zapewnić zadowolenie naszych pacjentów. Zapewniamy opiekę medyczną świadczoną przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego. Jednym z naszych atutów jest nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Posiadany przez Szpital wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny pozwala na szybkie i precyzyjne wykonanie badań. 3. Sytuacja demograficzno-epidemiologiczna w województwie łódzkim Województwo łódzkie nadal zajmuje 9 miejsce pod względem powierzchni, natomiast 6 miejsce w Polsce ze względu na liczbę mieszkańców. W regionie od wielu lat obserwowany jest spadek liczby ludności (w 2008 roku łódzkie było drugim w kolejności województwem, w którym liczba ta malała najszybciej), a także zjawisko starzenia się populacji (w 2008 roku w województwie odnotowano największy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce). STRONA 5

7 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Według stanu na 31 grudnia 2008 roku liczba ludności w województwie łódzkim wynosiła osób, tj. o mniej niż w 2007 roku. Populacja naszego województwa stanowiła 6,7% liczby ludności Polski, sytuując je na 6 miejscu wśród pozostałych regionów. Prawie jedna trzecia (747,2 tys. osób czyli 29,3%) mieszkańców województwa zamieszkiwała miasto Łódź. Wysoką liczbę mieszkańców odnotowano także w powiatach: zgierskim (161,4 tys.), tomaszowskim (120,4 tys.) sieradzkim (120,2 tys.) oraz pabianickim (119,1 tys.). Najmniej osób mieszkało w powiatach: brzezińskim (30,7 tys.), skierniewickim (37,6 tys.) oraz poddębickim (41,9 tys.). Prawie dwie trzecie mieszkańców województwa łódzkiego, tj. 64,3% ogółu (1.638,7 tys.) stanowili mieszkańcy miast; tereny wiejskie zamieszkiwało 35,7% populacji (910,2 tys. osób). Kobiety stanowiły 52,4% ogółu mieszkańców województwa (1.336,5 tys.). W strukturze ludności województwa łódzkiego do 49 roku życia przeważają mężczyźni. Już od 50 roku życia odsetek mężczyzn maleje, a w przedziale wieku powyżej 85 lat jest on prawie 1,5 krotnie niższy niż odsetek kobiet. W 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich region łódzki charakteryzował się najwyższym w Polsce współczynnikiem feminizacji - na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet, podczas gdy wartość średnia tego wskaźnika dla Polski wynosiła 107. Najwyższy współczynnik feminizacji w 2008 roku odnotowano w powiatach: m. Łódź (120), pabianickim (114) oraz zgierskim (110). Od kilku lat w województwie nieustannie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejsza się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. W 2008 roku odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w województwie łódzkim wynosił 17,8% populacji (wartość ta spadła w porównaniu do 2007 roku o 1,9%), a w wieku poprodukcyjnym - 18,2%. W 2008 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, co uplasowało województwo łódzkie na 7 miejscu w Polsce. Obserwowane w województwie zjawisko starzenia się społeczeństwa ma istotny wpływ na kształtowanie się zachorowalności i chorobowości, zwłaszcza na choroby przewlekłe tj. choroby układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego, nowotwory oraz schorzenia narządu ruchu. Ponadto, z uwagi na fakt, że ludność w wieku poprodukcyjnym w największym stopniu korzysta z różnego rodzaju świadczeń medycznych ma bezpośredni wpływ na ilość świadczeń zdrowotnych udzielanych zarówno w ramach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego. Według danych prognostycznych, osoby w wieku poprodukcyjnym w 2035 roku mają stanowić 28,8 % mieszkańców. Niewątpliwie przyczyni się to do wzrostu potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu w zakresie opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Wstępne dane wskazują, że w 2008 r. zmarło w Polsce ponad 379 tys. osób, co oznacza o 2 tys. więcej niż w 2007 r.; współczynnik umieralności pozostał bez zmian na poziomie 9,9. W ogólnej liczbie osób zmarłych ok. 47% stanowią kobiety. Głównymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe; stanowią one ponad 70% wszystkich zgonów, trzecią grupą przyczyn są urazy i zatrucia prawie 7%. Niekorzystnym zjawiskiem jest bardzo szybki wzrost liczby zgonów powodowanych chorobami nowotworowymi, przy jednoczesnym wzroście liczby nowych zachorowań. W 1990 r. nowotwory złośliwe były przyczyną prawie 19% zgonów, w 2000 r. stanowiły 23%, a obecnie 24,6% wszystkich przyczyn (wśród mężczyzn stanowią niewiele ponad 26%; wśród kobiet ponad 23%). Liczba zgonów w 2008 roku w województwie łódzkim wynosiła Według płci odnotowano 52,6% zgonów wśród mężczyzn, 47,4% wśród kobiet. STRONA 6

8 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Najczęstszą przyczynę zgonów mieszkańców województwa łódzkiego w 2008 roku stanowiły choroby układu krążenia, tj. 46,1% ogólnej liczby zgonów. Liczba zgonów z tego powodu wyniosła , współczynnik zgonów na mieszkańców wynosi 58,3. Umieralność z powodu chorób układu krążenia wzrasta wraz z wiekiem. Nowotwory złośliwe stanowiły drugą pod względem częstości występowania przyczynę zgonów w województwie, tj. 21,6% wszystkich zgonów. W 2008 roku liczba zgonów z powodu nowotworów wyniosła 6 817, współczynnik umieralności z powodu nowotworów osiągnął wartość 26,7 na ludności. W 2008 roku wśród nowotworów najczęściej występowały nowotwory złośliwe narządów trawiennych oraz nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej. Wśród zgonów mężczyzn w 2008 roku dominował nowotwór złośliwy oskrzela i płuca zaś wśród kobiet nowotwory narządów trawiennych. Umieralność z powodu nowotworów wykazuje tendencję wzrostową. Wśród nowotworów najczęściej występowały: nowotwory złośliwe narządów trawiennych C15 - C26 (liczba 1937; odsetek nowotworów 28,4%), nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej C30 C39 (liczba 1771; odsetek nowotworów 26%), żeńskich narządów płciowych C51 C58 (liczba 414; odsetek nowotworów 13,6%), nowotwór piersi C50 (liczba 379; odsetek nowotworów 12,4%), tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C81 C96 (liczba 392; odsetek nowotworów 5,7%), układu moczowego C64 C68 (liczba 388; odsetek nowotworów 5,6%), męskich narządów płciowych C60 C63 (liczba 311; odsetek nowotworów 8,3%). zgonów z powodu nowotworów złośliwych wyniósł 26,67 na mieszkańców i był wyższy w grupie mężczyzn (31) niż w grupie kobiet (22,75). Wśród zgonów 2008 roku dominował nowotwór złośliwy oskrzela i płuca - u mężczyzn (32,2%) zaś u kobiet (12,9%). Ponad 86% wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych wystąpiło w wieku powyżej 55 roku życia, przy czym najwyższy odsetek miał miejsce w grupie powyżej 70 roku życia. Najwięcej zgonów z powodu nowotworów wystąpiło: miasto Łódź zgonów, powiat zgierski zgonów, powiat pabianicki zgony, powiat sieradzki zgonów, powiat kutnowski zgonów, powiat tomaszowski zgony. W 2008 zarejestrowano zachorowań na nowotwór złośliwy (o 702 więcej niż w roku 2007): C15 C zachorowania (19%), C30 C zachorowań (16,1%), C zachorowania (23,9%), C51 C zachorowań (18,5%), C64 C zachorowania (8,1%), C81 C zachorowań (6,1%), C60 C zachorowań 11%). STRONA 7

9 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Zachorowania w powiatach: miasto Łódź powiat zgierski powiat pabianicki powiat kutnowski powiat sieradzki powiat bełchatowski Wskaźnik zachorowań / zgonów na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim pozostaje na niskim poziomie i wynosi w 2008 roku 1,3. W 2008 roku w województwie łódzkim zarejestrowano 68 przypadków nowotworów u dzieci (w wieku od 0 do 19 lat). W 2008, podobnie jak w latach ubiegłych, wskaźnik zachorowań jest większy u kobiet niż u mężczyzn i w omawianym roku wynosi 52,8%. 4. Dane poddane analizie, źródła ich pochodzenia oraz zasady zbierania Podstawą prawną gromadzenia danych dotyczących nowotworów złośliwych jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów: Program badań statystycznych statystyki publicznej, która nakłada na wszystkie jednostki służby zdrowia obowiązek zgłaszania co miesiąc (do 15 dnia następnego miesiąca) do wojewódzkiego rejestru chorób nowotworowych wszystkich przypadków rozpoznania bądź podejrzenia nowotworu złośliwego. Do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów wpływają karty zgłoszenia nowotworu z około 70 jednostek służby zdrowia województwa łódzkiego. Rocznie Rejestr przyjmuje ponad 19 tysięcy kart zgłoszeń nowotworów oraz gromadzi informacje o zgonach. Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano: informacje dotyczące liczby ludności zamieszkałej na terenie województwa łódzkiego Urząd Statystyczny w Łodzi, dane dotyczące zgonów na terenie województwa łódzkiego Urząd Statystyczny w Łodzi, podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski GUS, dane dotyczące zachorowań na terenie województwa łódzkiego Krajowy Rejestr Nowotworów, strona internetowa Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii Instytut w Warszawie, Portal Zdrowia Publicznego UE, strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dane z Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego przesyłane są do Krajowego Rejestru Nowotworów mieszczącego się w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskie-Curie w Warszawie, gdzie są weryfikowane i łączone w ogólnopolski zbiór roczny. Wojewódzki Rejestr Nowotworów prowadzi badania statystyczne zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku w sprawie wprowadzenia X Rewizji STRONA 8

10 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOS 1996 nr 13, poz. 35). W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne: liczby bezwzględne przypadków zachorowań lub zgonów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (2008 rok) zależą zarówno od wielkości tej populacji jak i struktury wieku; współczynniki surowe zachorowalności lub umieralności określają liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji; współczynniki standaryzowane określają ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard; wskaźniki struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są ilorazem bezwzględnej liczby zgonów/zarejestrowanych zachorowań na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów/zgłoszonych zachorowań przedstawionym w procentach. Analizę zgromadzonych danych statystycznych przeprowadzono metodologią opisaną w Cancer Registration Principles and Methods IARC, Lyon Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N/Ib służy do zgłaszania chorób nowotworowych przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. kartę należy wypełniać: - przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, - przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą, - na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09. Zwracamy się z apelem do placówek służby zdrowia o dopełnianie obowiązku przesyłania kart do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w Łodzi. STRONA 9

11

12 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH Zasady Ogólne Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać: - przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, - przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą, - na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09. ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola. Nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym kolorem (nr 2, 11, 25, 29, 38) Pole 1. Należy zaznaczyć, czy pacjent ma wypełnianą kartę KZNZ po raz pierwszy, czy jest to jego kolejna karta. Pole 2. Nie wypełniać (wypełnia regionalny rejestr onkologiczny). Pole 3. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej oraz wpisać jej numer REGON. Pole 4. Należy wpisać pełny numer PESEL Pole 5. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 6. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć. Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta. Pole 9. Przy zmianie nazwiska należy podać również to nazwisko, które pacjent nosił w czasie postawienia pierwszej diagnozy czy poprzednich zgłoszeń. Pole 10. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe. Pole 11. Nie wypełniać (wypełnia Rejestr Nowotworów Złośliwych). Pole 12. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania. Pole 13. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość. Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość. Pole 15. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość. Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X rodzaj wykonywanego zajęcia. Pole 17. Należy zaznaczyć znakiem X wykształcenie pacjenta. Pole 18. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 19. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 20. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 21. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 22. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii inne ). Pole 24. Pole 25. Pole 26. Pole 27. Pole 28. Pole 29. Pole 30. Pole 31. Pole 32. Pole 33. Pole 34. Pole 35. Pole 36. Pole 37. Pole 38. Pole 39. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne czy przerzut a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznany. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. Nie należy zakreślać pól w wypadku przerzutów. W wypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie histopatologiczne Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić "nie pobrano materiału do badania". Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić "pobrano wycinek - badanie w toku". Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić "wynik negatywny", zaś jeśli badanie potwierdziło występowanie nowotworu należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić "wynik pozytywny". Należy zakreślić stadium zaawansowania choroby nowotworowej w klasyfikacji TNM. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej jest niecelowe. Laparotomię należy zaznaczyć jako operację wywiadowczą. Należy określić jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta. (Operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Możliwe zaznaczenie kilku pól. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych na karcie możliwości. Należy wpisać datę wypełnienia karty według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole na podpis lekarza wypełniającego kartę oraz numer statystyczny lekarza. Nie wypełniać. Czytelny podpis i pieczątka lekarza

13 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 6. Struktura ludności województwa łódzkiego w 2008 roku Tabela 1. Struktura ludności województwa łódzkiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2008 roku oraz standardowa populacja świata (Parkin, Whelan, Ferlay i In. 1997) Razem Liczba mężczyzn Liczba kobiet Populacja standardowa świata Rysunek 1. Liczba ludności województwa łódzkiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2008 roku STRONA 12

14 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 2. Liczba ludności według 5-letnich grup wieku, płci, z podziałem na powiaty w województwie łódzkim w 2008 roku Powiat Płeć Razem bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki wschodni opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski poddębicki radomszczański rawski sieradzki skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńskowolski zgierski m.łódź m.piotrków Trybunalski m.skierniewice M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K STRONA 13

15 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2008 roku, mężczyźni Rysunek 3. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2008 roku, kobiety STRONA 14

16 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Rysunek 4. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim w latach Rysunek 5. Standaryzowane współczynniki zachorowań (na ludności) na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w latach STRONA 15

17 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 3 TABELA 1 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie łódzkim w latach MĘŻCZYŹNI KOBIETY Rok Liczba bezwzględna surowy standaryzowany Liczba surowy bezwzględna na na standaryzowany ,0 178, ,8 97, ,8 209, ,5 142, ,8 210, ,3 147, ,0 213, ,0 163, ,4 206, ,6 151, ,1 227, ,3 170, ,4 248, ,9 191, ,0 237, ,7 185, ,1 216, ,2 181, ,2 232, ,1 198,2 Tabela 4. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku według częstości występowania, mężczyźni Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) PŁUCO ,8 49,1 21,49 GRUCZOŁ KROKOWY ,0 20,5 8,95 PĘCHERZ MOCZOWY ,0 18,0 8,12 SKÓRA - INNE ,0 15,8 7,55 OKRĘŻNICA ,3 14,6 6,51 ŻOŁĄDEK ,3 11,7 5,13 ODBYTNICA ,9 10,3 4,44 KRTAŃ ,7 9,1 3,84 NERKI ,2 8,7 3,68 SKÓRA - CZERNIAK 99 8,1 5,4 2,28 STRONA 16

18 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 5. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku według częstości występowania, kobiety TABELA 2 Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) SUTEK ,7 51,9 23,86 SKÓRA - INNE ,4 13,1 8,36 TRZON MACICY ,4 15,4 7,82 PŁUCO ,4 12,6 6,45 OKRĘŻNICA ,2 9,1 5,54 SZUJKA MACICY ,2 11,2 5,01 JAJNIK ,5 10 4,8 ODBYTNICA ,4 5 2,85 TARCZYCA 124 9,3 6,4 2,55 SKÓRA - CZERNIAK 114 8,5 5,1 2,34 STRONA 17

19 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD10 C00-D09 Ogółem ,2 232,9 100,00 - C00 Nowotwory złośliwe wargi 35 2,9 1,7 0,81 19 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 11 0,9 0,6 0,25 31 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 31 2,5 1,9 0,71 21 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 3 0,2 0,1 0,07 38 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 23 1,9 1,2 0,53 23 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 5 0,4 0,3 0,12 36 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 3 0,2 0,2 0,07 38 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 11 0,9 0,6 0,25 31 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 4 0,3 0,2 0,09 37 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 31 2,5 1,6 0,71 21 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 12 1,0 0,6 0,28 30 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 7 0,6 0,5 0,16 34 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 2 0,2 0,1 0,05 39 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 8 0,7 0,4 0,18 33 C14 Umiejscowienie Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła Liczba bezwzględna surowy standaryzowany na Wskaźnik struktury (%) Kolejność występowania 16 1,3 0,9 0,37 26 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 55 4,5 3,1 1,27 16 C16 Nowotwór złośliwy żołądka ,3 11,7 5,13 6 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 6 0,5 0,3 0,14 35 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy ,3 14,6 6,51 5 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 17 1,4 0,9 0,39 25 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,9 10,3 4,44 7 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 2 0,2 0,1 0,05 39 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 37 3,0 2,0 0,85 18 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 14 1,2 0,6 0,32 28 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 10 0,8 0,4 0,23 32 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 94 7,7 5,0 2,16 11 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 12 1,0 0,6 0,28 30 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 4 0,3 0,2 0,09 37 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 4 0,3 0,2 0,09 37 C32 Nowotwór złośliwy krtani ,7 9,1 3,84 8 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 1 0,1 0,0 0,02 40 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,8 49,1 21,49 1 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 4 0,3 0,3 0,09 37 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 5 0,4 0,3 0,12 36 C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej 0 0,0 0,0 0,00 - C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 5 0,4 0,3 0,12 36 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 6 0,5 0,4 0,14 35 C43 Czerniak złośliwy skóry 99 8,1 5,4 2,28 10 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,0 15,8 7,55 4 C45 Międzybłoniak 4 0,3 0,2 0,09 37 C46 Mięsak Kaposi'ego 0 0,0 0,0 0,00 - C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 1 0,1 0,1 0,02 40 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 6 0,5 0,3 0,14 35 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 15 1,2 1,1 0,35 27 C50 Nowotwór złośliwy sutka 10 0,8 0,5 0,23 32 STRONA 18

20 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD10 Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy standaryzowany na Wskaźnik struktury (%) C60 Nowotwór złośliwy prącia 14 1,2 0,8 0,32 28 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,0 20,5 8,95 2 C62 Nowotwór złośliwy jądra 72 5,9 5,0 1,66 14 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 2 0,2 0,1 0,05 39 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej ,2 8,7 3,68 9 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 3 0,2 0,2 0,07 38 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 5 0,4 0,3 0,12 36 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,0 18,0 8,12 3 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0 0,0 0,0 0,00 - Kolejność występowania C69 Nowotwór złośliwy oka 12 1,0 0,8 0,28 30 C70 Nowotwór złośliwy opon 6 0,5 0,3 0,14 35 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 88 7,2 5,5 2,02 12 C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego 5 0,4 0,2 0,12 36 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 22 1,8 1,4 0,51 24 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 5 0,4 0,4 0,12 36 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 2 0,2 0,1 0,05 39 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 13 1,1 0,6 0,30 29 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 5 0,4 0,2 0,12 36 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 23 1,9 1,2 0,53 23 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 37 3,0 1,9 0,85 18 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 82 6,7 4,1 1,89 13 C81 Choroba Hodgkina 31 2,5 2,2 0,71 21 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 17 1,4 0,9 0,39 25 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 48 3,9 2,9 1,10 17 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 6 0,5 0,4 0,14 35 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 29 2,4 1,6 0,67 22 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0 0,0 0,0 0,00 - C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 33 2,7 1,8 0,76 20 C91 Białaczka limfatyczna 72 5,9 5,0 1,66 14 C92 Białaczka szpikowa 57 4,7 3,2 1,31 15 C93 Białaczka monocytowa 1 0,1 0,1 0,02 40 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 5 0,4 0,2 0,12 36 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 2 0,2 0,1 0,05 39 C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0 0,0 0,0 0,00 - C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,0 0,0 0,00 - D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 1 0,1 0,1 0,02 40 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 2 0,2 0,1 0,05 39 D03 Czerniak in situ 2 0,2 0,1 0,05 39 D04 Rak in situ skóry 2 0,2 0,1 0,05 39 D05 Rak in situ sutka 0 0,0 0,0 0,00 - D06 Rak in situ szyjki macicy 0 0,0 0,0 0,00 - D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0 0,0 0,0 0,00 - D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - STRONA 19

21 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008, kobiety ICD10 C00-D09 Ogółem ,1 198,2 100,00 - C00 Nowotwory złośliwe wargi 6 0,4 0,1 0,12 44 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 10 0,7 0,5 0,21 40 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 17 1,3 0,9 0,35 33 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 7 0,5 0,2 0,14 43 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 9 0,7 0,3 0,18 41 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 5 0,4 0,1 0,10 45 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 3 0,2 0,1 0,06 47 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 18 1,3 0,8 0,37 32 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 3 0,2 0,1 0,06 47 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 16 1,2 0,6 0,33 34 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 5 0,4 0,2 0,10 45 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 4 0,3 0,2 0,08 46 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0 0,0 0,0 0,00 - C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 1 0,1 0,0 0,02 49 C14 Umiejscowienie Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła Liczba bezwzględna surowy standaryzowany na Wskaźnik struktury (%) 2 0,1 0,1 0,04 48 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 31 2,3 1,1 0,64 25 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 107 8,0 3,6 2,20 13 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 8 0,6 0,3 0,16 42 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy ,2 9,1 5,54 5 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 14 1,0 0,6 0,29 36 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,4 5,0 2,85 8 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 8 0,6 0,3 0,16 42 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 42 3,1 1,4 0,86 20 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 58 4,3 1,7 1,19 17 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 15 1,1 0,4 0,31 35 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 106 7,9 3,5 2,18 14 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 10 0,7 0,2 0,21 40 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 2 0,1 0,1 0,04 48 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 1 0,1 0,1 0,02 49 C32 Nowotwór złośliwy krtani 35 2,6 1,6 0,72 23 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 2 0,1 0,1 0,04 48 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,4 12,6 6,45 4 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0 0,0 0,0 0,00 - Kolejność występowania C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 11 0,8 0,3 0,23 39 C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej 1 0,1 0,0 0,02 49 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 6 0,4 0,4 0,12 44 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 7 0,5 0,5 0,14 43 C43 Czerniak złośliwy skóry 114 8,5 5,1 2,34 10 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,4 13,1 8,36 2 C45 Międzybłoniak 1 0,1 0,1 0,02 49 C46 Mięsak Kaposi'ego 0 0,0 0,0 0,00 - C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 2 0,1 0,1 0,04 48 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 3 0,2 0,1 0,06 47 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 21 1,6 1,2 0,43 30 C50 Nowotwór złośliwy sutka ,7 51,9 23,86 1 C51 Nowotwór złośliwy sromu 25 1,9 0,7 0,51 28 STRONA 20

22 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008, kobiety ICD10 Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy standaryzowany na Wskaźnik struktury (%) Kolejność występowania C52 Nowotwór złośliwy pochwy 9 0,7 0,4 0,18 41 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy ,2 11,2 5,01 6 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy ,4 15,4 7,82 3 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 1 0,1 0,0 0,02 49 C56 Nowotwór złośliwy jajnika ,5 10,0 4,80 7 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 6 0,4 0,2 0,12 44 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 3 0,2 0,2 0,06 47 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 113 8,4 4,8 2,32 11 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 1 0,1 0,1 0,02 49 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 3 0,2 0,1 0,06 47 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 111 8,3 3,8 2,28 12 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 3 0,2 0,1 0,06 47 C69 Nowotwór złośliwy oka 13 1,0 0,8 0,27 37 C70 Nowotwór złośliwy opon 27 2,0 1,0 0,55 27 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 100 7,5 4,3 2,05 15 C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego 12 0,9 0,5 0,25 38 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 124 9,3 6,4 2,55 9 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 4 0,3 0,1 0,08 46 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 2 0,1 0,1 0,04 48 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 20 1,5 0,6 0,41 31 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 6 0,4 0,2 0,12 44 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 23 1,7 0,8 0,47 29 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 23 1,7 0,9 0,47 29 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 77 5,7 2,5 1,58 16 C81 Choroba Hodgkina 29 2,2 1,9 0,60 26 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 13 1,0 0,5 0,27 37 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 39 2,9 1,7 0,80 22 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 1 0,1 0,1 0,02 49 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 41 3,1 1,7 0,84 21 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 2 0,1 0,1 0,04 48 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 32 2,4 1,2 0,66 24 C91 Białaczka limfatyczna 44 3,3 2,7 0,90 19 C92 Białaczka szpikowa 53 4,0 2,0 1,09 18 C93 Białaczka monocytowa 0 0,0 0,0 0,00 - C94 Inne białaczki określonego rodzaju 7 0,5 0,3 0,14 43 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 2 0,1 0,0 0,04 48 C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 2 0,1 0,1 0,04 48 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,0 0,0 0,00 - D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0 0,0 0,0 0,00 - D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0 0,0 0,0 0,00 - D03 Czerniak in situ 1 0,1 0,1 0,02 49 D04 Rak in situ skóry 0 0,0 0,0 0,00 - D05 Rak in situ sutka 11 0,8 0,6 0,23 39 D06 Rak in situ szyjki macicy 21 1,6 1,1 0,43 30 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 5 0,4 0,2 0,10 45 D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - STRONA 21

23 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 8. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD 10 Razem Ogółem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C STRONA 22

24 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 8. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD 10 Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D STRONA 23

25 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 9. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD 10 Razem Ogółem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C STRONA 24

26 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 9. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD 10 Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D STRONA 25

27 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 10. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD10 województwo bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki-wschodni Łódź m. opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski Piotrków Trybunalski m. poddębicki radmoszczański rawski sieradzki Skierniewice m. skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńsko-wolski zgierski C00-D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C STRONA 26

28 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 10. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD10 województwo bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki-wschodni Łódź m. opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski Piotrków Trybunalski m. poddębicki radmoszczański rawski sieradzki Skierniewice m. skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńsko-wolski zgierski C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D STRONA 27

29 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 11. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD10 województwo bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki-wschodni Łódź m. opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski Piotrków Trybunalski m. poddębicki radmoszczański rawski sieradzki Skierniewice m. skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńsko-wolski zgierski C00-D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C STRONA 28

30 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 11. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD10 województwo bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki-wschodni Łódź m. opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski Piotrków Trybunalski m. poddębicki radmoszczański rawski sieradzki Skierniewice m. skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńsko-wolski zgierski C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D STRONA 29

31 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 12. i surowe zarejestrowanych zachorowań (na mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD 10 Razem Ogółem 357,2 11,9 10,4 8,6 23,7 26,0 39,5 50,7 55,1 97,6 188,0 346,5 665, , , , , , ,6 C00 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 15,7 9,5 13,1 13,3 39,4 10,9 C01 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 5,5 3,1 0,0 2,6 0,0 5,6 0,0 C02 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 4,5 4,9 5,5 12,6 9,5 5,2 0,0 0,0 0,0 C03 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 10,9 C04 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,3 4,5 2,0 7,7 3,1 2,4 2,6 13,3 0,0 0,0 C05 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 1,6 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 C06 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C07 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,4 1,0 2,2 3,1 2,4 0,0 3,3 0,0 0,0 C08 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C09 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,3 7,8 7,7 11,0 4,7 0,0 6,6 11,3 0,0 C10 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,1 3,9 3,3 3,1 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 C11 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 C12 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C13 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 3,3 3,1 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 C14 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,7 1,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 C15 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,3 4,9 12,1 18,9 19,0 23,6 6,6 16,9 0,0 C16 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 3,9 10,2 13,7 36,4 67,7 68,8 97,0 56,3 151,9 98,2 C17 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,6 2,4 5,2 3,3 0,0 0,0 C18 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,6 9,1 10,8 41,9 74,0 99,6 144,2 139,2 140,7 120,0 C19 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,3 3,1 11,9 5,2 6,6 0,0 0,0 C20 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,6 3,9 4,5 19,6 25,4 37,8 97,2 78,7 102,7 39,4 65,5 C21 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 3,3 0,0 0,0 C22 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,3 0,0 2,9 2,2 12,6 7,1 15,7 19,9 11,3 32,7 C23 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 0,0 4,7 5,2 23,2 5,6 0,0 C24 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,1 1,6 0,0 2,6 3,3 16,9 10,9 C25 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 3,9 6,8 9,8 19,8 33,0 21,3 18,4 36,5 22,5 32,7 C26 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 2,2 0,0 0,0 7,9 6,6 11,3 0,0 C30 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0 2,6 3,3 0,0 0,0 C31 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 10,9 C32 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 14,7 21,6 39,7 51,9 61,6 39,3 49,7 16,9 21,8 C33 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 C34 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,2 14,4 39,7 74,6 174,2 283,2 324,8 369,7 377,8 337,6 207,3 C37 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 C38 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C40 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,4 0,0 3,3 0,0 0,0 C41 0,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,0 1,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C43 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,1 3,6 2,6 7,9 12,8 9,9 26,7 30,8 28,8 33,1 33,8 43,6 C44 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3,6 2,6 1,1 15,7 29,8 56,6 102,0 139,0 222,0 292,6 283,7 C45 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 C46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C47 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C48 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,2 0,0 0,0 2,6 3,3 0,0 0,0 C49 1,2 1,7 0,0 0,0 3,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,1 1,6 0,0 5,2 3,3 11,3 10,9 C50 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,2 0,0 4,7 5,2 0,0 11,3 0,0 C51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C60 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 5,5 1,6 7,1 2,6 3,3 0,0 0,0 C61 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,1 14,7 34,2 92,8 196,8 236,0 208,8 157,5 185,5 C62 5,9 0,0 0,0 0,0 2,4 10,0 17,1 9,2 17,9 3,9 4,5 3,9 4,4 1,6 0,0 0,0 3,3 5,6 0,0 C63 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C64 13,2 0,0 1,7 0,0 1,2 1,0 1,0 0,0 3,6 9,1 19,3 14,7 33,1 25,2 40,3 52,4 63,0 56,3 21,8 C65 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,4 2,6 0,0 0,0 0,0 C66 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,2 3,3 0,0 0,0 STRONA 30

32 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 12. i surowe zarejestrowanych zachorowań (na mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD 10 Razem C67 29,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 1,2 2,6 6,8 21,6 46,3 88,1 118,6 167,8 179,0 202,6 196,4 C68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C69 1,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,1 2,0 1,1 3,1 4,7 0,0 3,3 5,6 0,0 C70 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,4 0,0 3,3 5,6 0,0 C71 7,2 0,0 3,5 0,0 3,5 1,0 3,8 2,0 2,4 5,2 9,1 12,8 11,0 26,7 19,0 18,4 0,0 22,5 32,7 C72 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 C73 1,8 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,0 1,2 0,0 2,3 3,9 0,0 6,3 9,5 2,6 3,3 5,6 0,0 C74 0,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 3,3 5,6 0,0 C75 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C76 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 2,2 1,6 2,4 5,2 6,6 22,5 0,0 C77 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 3,1 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 C78 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,3 2,9 3,3 4,7 4,7 7,9 6,6 11,3 10,9 C79 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,3 2,3 3,9 8,8 7,9 9,5 13,1 13,3 11,3 10,9 C80 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 5,9 11,0 22,0 26,1 39,3 46,4 50,6 21,8 C81 2,5 0,0 0,0 2,9 3,5 2,0 3,8 3,1 1,2 3,9 0,0 2,9 3,3 3,1 2,4 2,6 3,3 5,6 10,9 C82 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 3,9 3,3 3,1 0,0 7,9 6,6 0,0 0,0 C83 3,9 0,0 0,0 2,9 1,2 2,0 0,0 7,2 2,4 3,9 0,0 7,8 5,5 7,9 7,1 18,4 6,6 5,6 0,0 C84 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 C85 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,2 0,0 2,3 1,0 1,1 6,3 9,5 13,1 13,3 16,9 0,0 C88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C90 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,4 2,9 3,3 12,6 9,5 13,1 16,6 5,6 0,0 C91 5,9 6,8 5,2 1,4 2,4 0,0 0,0 2,0 1,2 3,9 2,3 2,9 8,8 12,6 19,0 36,7 19,9 33,8 10,9 C92 4,7 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 3,8 3,1 0,0 3,9 3,4 7,8 6,6 9,4 14,2 23,6 19,9 5,6 10,9 C93 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C94 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,6 0,0 5,2 0,0 5,6 0,0 C95 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 D02 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D03 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 D04 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 3,3 0,0 0,0 D05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 STRONA 31

33 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 13. i surowe zarejestrowanych zachorowań (na kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD 10 Razem Ogółem 363,1 10,8 3,6 16,6 12,0 23,6 27,7 58,4 88,7 186,5 313,9 481,9 669,7 832,8 959,7 964,0 963,5 946,8 904,5 C00 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 7,8 C01 0,7 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,1 0,0 0,9 2,5 0,0 1,6 1,7 4,8 0,0 C02 1,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,1 3,7 0,0 0,0 0,9 1,9 3,8 3,4 1,6 1,7 2,4 3,9 C03 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 1,7 1,6 3,5 0,0 3,9 C04 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,8 1,3 1,7 0,0 0,0 2,4 3,9 C05 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 C06 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 C07 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 5,0 5,1 1,6 7,0 2,4 0,0 C08 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 C09 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 1,8 3,8 1,3 3,4 0,0 7,0 2,4 0,0 C10 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,9 1,3 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 C11 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C13 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C14 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C15 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 1,1 6,3 1,9 6,3 1,7 3,3 7,0 9,6 11,8 C16 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 3,9 4,3 5,4 9,5 20,1 15,3 21,4 38,3 38,6 27,4 C17 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 1,7 3,3 0,0 4,8 3,9 C18 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,4 5,2 2,2 16,3 27,5 42,8 57,7 75,7 81,8 79,5 78,3 C19 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1 0,9 0,9 0,0 8,5 4,9 3,5 0,0 0,0 C20 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 5,4 6,3 19,9 29,0 30,6 31,3 38,3 28,9 39,2 C21 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 3,4 1,6 1,7 2,4 3,9 C22 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,1 2,7 1,9 2,5 10,2 14,8 5,2 19,3 23,5 C23 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,7 6,6 6,3 11,9 11,5 15,7 33,7 19,6 C24 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,3 1,7 1,6 8,7 9,6 3,9 C25 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,3 2,2 2,7 10,4 20,1 20,4 21,4 33,0 33,7 50,9 C26 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 4,8 7,8 C30 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 C31 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C32 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,3 5,4 9,5 5,0 13,6 4,9 0,0 0,0 0,0 C33 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 C34 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,9 18,4 41,6 59,8 66,7 76,4 37,8 53,9 55,4 35,3 C37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C38 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 1,7 6,6 7,0 0,0 0,0 C39 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 C40 0,4 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C41 0,5 1,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 1,7 1,6 0,0 2,4 0,0 C43 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,2 8,5 10,3 7,6 14,5 11,4 12,6 18,7 16,5 27,8 14,5 15,7 C44 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,9 3,9 16,3 8,1 32,3 45,3 91,7 107,0 130,5 139,8 203,7 C45 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 C46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C47 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C48 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 2,4 0,0 C49 1,6 0,0 1,8 3,0 1,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 0,0 1,3 3,4 6,6 1,7 12,1 0,0 C50 86,7 0,0 0,0 0,0 1,2 2,1 2,0 16,9 19,5 73,7 109,6 158,4 221,2 234,2 212,2 171,1 116,5 115,7 113,6 C51 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 1,9 0,0 3,4 13,2 7,0 14,5 3,9 C52 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,8 0,0 1,3 1,7 4,9 1,7 0,0 0,0 C53 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 14,6 19,4 28,2 36,2 37,0 40,3 32,3 34,6 36,5 14,5 35,3 C54 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 3,7 3,9 19,5 39,8 58,9 84,4 103,6 83,9 66,1 62,7 23,5 C55 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 C56 17,5 0,0 0,0 1,5 1,2 1,0 0,0 3,2 3,7 10,3 27,1 24,4 31,3 31,5 49,2 56,0 43,5 31,3 23,5 C57 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,5 1,7 0,0 1,7 2,4 0,0 C58 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C64 8,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,1 1,2 3,9 1,1 10,0 11,4 34,0 23,8 24,7 27,8 12,1 15,7 C65 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 C66 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 STRONA 32

34 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 13. i surowe zarejestrowanych zachorowań (na kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD 10 Razem C67 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 4,3 10,9 12,3 18,9 11,9 28,0 41,7 26,5 23,5 C68 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 C69 1,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,9 2,5 1,7 3,3 0,0 0,0 7,8 C70 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4,5 2,8 2,5 5,1 3,3 12,2 4,8 0,0 C71 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,1 2,4 7,8 5,4 10,0 13,3 17,6 20,4 26,3 12,2 19,3 7,8 C72 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,3 5,1 3,3 1,7 2,4 3,9 C73 9,3 0,0 0,0 1,5 1,2 3,1 3,9 6,3 8,5 7,8 17,4 20,8 19,9 13,8 15,3 8,2 8,7 12,1 3,9 C74 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,9 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 C75 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C76 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,9 1,3 3,4 4,9 8,7 9,6 0,0 C77 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,9 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 C78 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,8 6,3 3,4 3,3 8,7 7,2 3,9 C79 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,2 1,8 2,8 3,8 3,4 6,6 3,5 7,2 3,9 C80 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,6 2,2 0,9 5,7 10,1 15,3 21,4 19,1 38,6 31,3 C81 2,2 0,0 0,0 0,0 1,2 7,3 4,9 7,4 1,2 1,3 0,0 2,7 0,9 0,0 0,0 3,3 1,7 0,0 0,0 C82 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,8 2,5 5,1 0,0 3,5 0,0 0,0 C83 2,9 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0 0,0 0,0 2,6 2,2 3,6 6,6 2,5 6,8 16,5 3,5 2,4 7,8 C84 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C85 3,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 4,3 1,8 0,0 10,1 6,8 16,5 7,0 9,6 7,8 C88 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C90 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,1 1,8 3,8 2,5 8,5 9,9 8,7 7,2 7,8 C91 3,3 5,4 1,8 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,1 0,9 5,7 7,6 3,4 14,8 5,2 9,6 7,8 C92 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,1 1,2 0,0 3,3 4,5 4,7 3,8 13,6 11,5 15,7 9,6 19,6 C93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C94 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 0,0 2,5 1,7 0,0 3,5 0,0 0,0 C95 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,7 0,0 0,0 C96 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 C97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D03 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D05 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,3 2,2 0,0 0,9 2,5 1,7 4,9 0,0 0,0 0,0 D06 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,4 1,3 4,3 4,5 1,9 2,5 1,7 3,3 0,0 2,4 0,0 D07 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 1,7 1,6 0,0 0,0 0,0 D09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 STRONA 33

35 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 14. Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD10 województwo bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki-wschodni Łódź m. opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski Piotrków Trybunalski m. poddębicki radmoszczański rawski sieradzki Skierniewice m. skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńsko-wolski zgierski C00-D09 232,9 269,0 163,0 287,9 226,7 223,3 238,7 239,4 241,4 223,9 261,2 195,9 211,8 216,0 247,1 166,7 225,2 219,8 176,5 216,5 166,8 216,5 271,5 186,5 239,7 C00 1,7 1,8 2,6 1,5 1,7 8,4 0,0 1,2 0,7 4,2 2,7 2,2 2,1 0,0 4,0 2,1 1,6 1,0 3,3 2,2 2,4 2,2 0,0 0,0 5,4 C01 0,6 1,6 2,6 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,6 1,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 C02 1,9 1,3 0,0 2,3 3,3 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 2,0 2,4 2,8 1,1 3,8 3,8 2,4 4,8 2,8 1,6 0,0 0,0 0,0 C03 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C04 1,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,1 1,0 1,0 0,0 3,4 1,4 3,8 1,1 0,0 2,9 0,0 0,0 1,3 1,7 2,9 0,0 0,8 C05 0,3 1,2 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C06 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C07 0,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,4 1,5 0,0 4,0 1,4 2,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 C08 0,2 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 C09 1,6 1,0 4,1 1,1 0,0 0,0 1,5 0,0 2,7 2,4 1,1 2,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 1,6 C10 0,6 1,9 3,7 1,2 0,0 0,0 0,0 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,7 C11 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 C12 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 C13 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 2,6 0,4 1,6 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 C14 0,9 0,0 5,6 2,7 0,0 0,0 0,0 5,5 1,2 0,0 2,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C15 3,1 0,0 0,0 1,2 3,6 0,0 0,0 2,6 3,5 2,4 9,6 1,3 0,0 5,6 0,0 4,3 1,6 2,5 0,0 4,8 3,5 4,8 7,1 2,7 1,1 C16 11,7 11,6 13,1 8,2 8,4 16,5 15,7 20,0 11,8 15,5 11,8 6,8 9,5 9,4 6,4 13,5 15,5 8,6 9,5 20,5 7,8 13,0 7,6 9,8 12,0 C17 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,6 C18 14,6 18,3 0,0 20,8 15,6 22,4 19,6 12,5 15,3 12,9 17,0 6,9 13,6 12,4 18,8 10,2 19,3 11,5 5,0 3,0 9,1 9,0 17,3 10,4 22,5 C19 0,9 0,0 0,0 1,1 1,7 1,3 0,0 0,0 0,6 2,1 3,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,9 C20 10,3 17,0 0,0 17,2 10,1 8,8 10,6 9,9 9,4 2,7 11,7 3,7 21,2 10,2 19,7 6,4 4,0 8,1 6,5 11,0 10,2 12,9 17,0 4,1 9,5 C21 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C22 2,0 0,0 0,0 3,4 2,5 0,0 4,6 1,7 2,1 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 0,0 4,5 6,8 2,6 0,0 0,0 1,1 2,2 0,0 0,0 3,2 C23 0,6 1,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 C24 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,7 0,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 C25 5,0 6,4 0,0 7,8 2,6 10,3 1,8 13,8 5,2 4,6 6,3 0,0 6,5 5,3 0,0 2,0 16,4 3,6 0,0 0,0 3,5 8,4 8,4 0,0 5,6 C26 0,6 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,7 0,0 0,0 2,9 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C30 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C31 0,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 C32 9,1 9,8 21,4 4,8 18,4 6,2 12,8 2,3 8,2 19,4 3,5 5,5 17,2 7,9 11,6 10,3 2,4 7,2 2,2 8,2 10,3 7,4 3,7 5,9 15,9 C33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C34 49,1 56,8 43,6 74,6 61,4 52,6 43,8 31,6 44,5 61,4 51,2 84,4 50,4 53,6 34,9 30,2 66,7 56,3 29,5 36,5 24,7 56,6 71,9 71,6 39,2 C37 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 C38 0,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 C39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C40 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,1 C41 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 C43 5,4 3,1 3,0 5,6 0,0 2,3 3,2 14,3 7,1 4,1 6,1 3,4 0,0 6,9 6,8 0,7 0,0 2,9 5,0 8,5 3,4 1,8 11,6 4,2 9,0 C44 15,8 21,0 8,2 23,0 15,6 3,4 12,2 12,6 21,0 6,1 18,0 2,2 6,5 15,7 23,5 12,5 16,1 7,6 20,3 21,1 9,0 12,2 6,7 17,1 10,7 C45 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C47 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 C48 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 C49 1,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,9 0,0 1,4 0,0 2,2 0,0 1,5 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,4 0,0 0,8 C50 0,5 3,6 0,0 0,8 2,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 C51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C60 0,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,3 1,4 0,0 0,0 4,0 1,4 2,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C61 20,5 23,1 7,5 27,5 28,9 6,5 22,1 18,9 20,5 13,2 40,7 10,2 6,8 16,2 19,2 18,6 19,3 22,3 32,2 10,0 11,1 20,9 20,1 16,5 19,7 C62 5,0 6,1 10,9 5,5 3,5 0,0 4,4 10,4 5,4 4,8 5,0 6,8 8,3 5,1 2,9 1,7 4,0 3,6 10,3 5,2 4,1 4,9 0,0 2,8 2,8 C63 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 C64 8,7 15,1 3,7 3,8 2,6 13,2 8,1 5,5 8,5 5,3 7,4 9,8 6,4 8,9 13,1 5,6 6,7 8,7 5,8 6,8 9,2 14,2 4,1 2,9 12,3 C65 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C66 0,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 0,0 0,0 0,5 STRONA 34

36 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 14. Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD10 województwo bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki-wschodni Łódź m. opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski Piotrków Trybunalski m. poddębicki radmoszczański rawski sieradzki Skierniewice m. skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńsko-wolski zgierski C67 18,0 21,9 5,6 20,3 7,6 30,8 9,5 9,5 24,0 15,4 22,8 20,8 6,3 7,7 28,7 14,4 7,1 18,7 17,7 11,6 3,3 11,9 10,0 8,7 18,8 C68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C69 0,8 1,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,5 0,0 4,8 0,0 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 3,1 2,0 0,0 C70 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C71 5,5 1,0 9,4 12,2 4,9 6,1 6,6 9,2 5,0 10,6 5,8 0,0 3,4 1,7 7,0 1,7 4,4 0,7 6,4 0,0 5,8 7,7 12,5 0,0 5,8 C72 0,2 0,0 0,0 0,8 4,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 C73 1,4 1,9 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 2,6 2,1 0,0 1,3 1,3 1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 C74 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C75 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,9 0,0 C76 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 4,4 0,6 0,0 0,7 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,9 C77 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C78 1,2 3,8 0,0 0,0 2,3 1,3 2,9 0,0 0,5 3,2 1,3 0,0 3,5 0,0 7,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 4,6 4,3 0,0 0,0 C79 1,9 0,0 0,0 2,4 3,3 2,2 2,3 2,8 1,5 5,6 2,9 0,0 1,0 2,0 0,0 3,8 0,0 1,4 2,3 4,8 1,5 1,8 0,0 2,5 2,6 C80 4,1 11,0 0,0 2,7 2,6 6,0 12,9 2,8 4,5 2,4 1,1 6,5 4,5 6,4 0,0 2,0 2,8 1,9 0,0 3,5 3,1 2,4 11,2 5,0 1,8 C81 2,2 2,8 0,0 4,5 0,0 0,0 3,9 2,5 2,8 2,1 0,0 4,4 0,0 5,2 4,6 0,0 0,0 3,3 0,0 6,1 0,0 0,0 3,7 0,0 1,8 C82 0,9 1,8 0,0 0,0 2,3 0,0 2,4 0,0 0,9 0,0 1,1 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 0,0 0,0 1,5 1,1 0,0 0,0 1,5 C83 2,9 0,0 0,0 3,1 3,3 3,2 1,0 7,6 3,7 0,0 1,3 3,3 1,4 0,0 2,8 0,0 0,0 3,3 0,0 7,9 8,5 0,0 8,0 2,5 2,3 C84 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 1,5 0,0 0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C85 1,6 0,0 0,0 2,8 0,0 6,2 3,0 0,0 1,6 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 3,9 4,1 0,0 3,0 0,7 0,0 3,7 0,0 1,6 C88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C90 1,8 0,0 9,4 0,8 2,6 3,0 4,7 0,0 1,5 0,0 0,0 3,3 2,4 2,4 0,0 2,4 0,0 4,0 4,1 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 3,1 C91 5,0 6,6 0,0 2,1 8,5 1,3 3,2 12,9 6,2 1,6 4,0 0,0 4,9 7,4 0,0 3,5 0,0 3,0 7,3 6,1 5,5 0,0 2,2 5,9 5,7 C92 3,2 3,3 4,1 3,9 0,0 0,0 2,2 3,1 3,6 7,5 2,0 1,4 1,7 2,0 7,6 1,4 7,2 5,0 0,0 8,0 0,0 0,0 4,2 0,0 5,5 C93 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C94 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 3,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 C95 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 C96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 D02 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 D03 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 D04 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 STRONA 35

37 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 15. Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD10 województwo bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki-wschodni Łódź m. opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski Piotrków Trybunalski m. poddębicki radmoszczański rawski sieradzki Skierniewice m. skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńsko-wolski zgierski C00-D09 198,2 177,9 151,0 226,3 221,6 166,6 185,3 210,7 198,7 133,6 185,3 124,2 189,7 213,3 176,4 157,0 148,7 187,4 228,3 184,2 161,5 175,5 171,4 146,6 209,8 C00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 C01 0,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 C02 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 4,2 1,2 0,0 0,0 0,0 7,6 1,7 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C03 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C04 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,8 0,0 0,0 C05 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 C06 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C07 0,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5 0,5 1,0 2,8 0,9 2,8 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 C08 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C09 0,6 0,0 0,0 1,5 2,1 0,0 0,5 0,0 0,6 2,6 0,3 0,0 1,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 C10 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 C11 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C14 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C15 1,1 0,6 0,0 2,2 0,0 2,5 2,2 0,0 0,9 0,0 1,9 1,6 0,4 2,7 0,0 0,0 2,3 1,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,6 2,3 C16 3,6 2,7 4,2 3,2 3,4 5,3 7,8 0,0 3,6 5,2 2,9 4,5 2,7 1,7 1,1 3,9 0,7 2,7 2,1 0,0 2,8 4,4 6,2 3,6 3,4 C17 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 C18 9,1 5,2 2,3 10,6 4,4 4,8 8,3 11,3 8,9 8,9 11,0 4,6 17,0 8,7 6,6 4,5 5,5 12,8 16,2 4,9 5,3 5,0 9,6 6,2 7,2 C19 0,6 0,0 0,0 2,5 0,0 0,8 1,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 2,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 C20 5,0 0,6 4,2 3,9 8,3 15,5 6,9 8,3 4,2 5,5 0,9 6,3 4,9 5,2 8,3 4,4 9,8 6,1 10,1 11,6 2,1 0,0 3,2 2,3 4,8 C21 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,3 C22 1,4 0,0 1,2 1,3 2,0 0,6 2,2 5,2 1,6 0,0 2,5 0,0 2,3 0,0 2,0 0,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,8 0,4 1,2 0,0 1,3 C23 1,7 4,0 0,0 3,6 0,0 2,3 2,6 2,4 1,6 0,6 1,7 0,0 1,5 0,7 2,0 2,7 0,0 1,1 0,0 0,0 2,1 2,5 0,0 2,9 0,9 C24 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 2,1 1,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,7 1,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 C25 3,5 7,1 5,8 4,8 2,7 0,0 1,7 0,0 3,2 7,9 2,3 0,9 1,3 1,7 7,3 6,6 6,3 1,1 1,5 2,2 4,9 8,5 3,5 2,1 1,9 C26 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 C30 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,4 C31 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C32 1,6 2,9 4,4 2,5 1,7 0,0 1,6 2,1 0,9 0,0 0,0 2,4 3,6 1,4 2,8 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 2,8 3,6 4,1 C33 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C34 12,6 7,3 0,0 17,5 12,2 27,3 10,6 11,1 14,7 2,8 12,2 12,4 8,6 16,5 5,6 5,7 4,6 13,7 6,5 0,0 6,4 16,2 8,6 14,0 12,9 C37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C38 0,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,6 C39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C40 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C41 0,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,8 C43 5,1 4,1 0,0 4,2 6,4 2,3 5,0 4,6 5,9 2,6 2,0 2,6 6,3 4,8 4,5 5,3 11,2 3,0 15,0 6,3 4,5 4,6 0,0 0,8 3,3 C44 13,1 17,4 8,7 8,6 9,3 6,6 14,2 15,5 16,2 4,1 7,8 6,0 11,2 11,6 12,4 4,3 11,8 11,6 21,6 3,5 6,5 7,0 3,8 14,1 9,7 C45 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C47 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C48 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C49 1,2 1,1 4,5 5,9 3,4 0,0 0,0 2,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 1,7 0,7 0,8 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 C50 51,9 47,5 54,1 54,9 88,3 35,6 48,8 64,3 50,1 30,5 56,8 12,2 32,9 51,6 45,1 40,7 49,9 55,8 33,3 61,7 49,3 54,2 31,2 34,6 69,0 C51 0,7 2,3 0,0 0,5 1,7 1,4 0,4 2,1 0,5 1,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,1 1,1 0,7 0,4 0,0 0,0 2,0 C52 0,4 0,0 0,0 0,8 2,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C53 11,2 8,9 4,4 14,4 18,2 4,2 7,6 8,6 11,9 5,8 10,6 7,5 9,1 14,8 13,6 19,3 9,0 5,2 6,0 8,3 9,2 11,5 14,5 9,5 9,0 C54 15,4 11,4 13,8 23,3 25,8 8,8 11,6 21,8 11,8 17,0 15,8 23,0 21,9 16,5 4,7 8,8 6,3 12,8 18,4 33,7 16,6 13,1 11,7 16,3 16,5 C55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C56 10,0 8,3 8,1 5,8 4,9 3,9 7,1 3,9 8,6 8,6 9,1 5,8 14,1 11,5 0,8 7,5 4,6 9,8 20,7 3,7 13,5 10,0 19,5 16,3 12,8 C57 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 STRONA 36

38 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 15. Standaryzowane współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i powiatów w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD10 województwo bełchatowski brzeziński kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki-wschodni Łódź m. opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski Piotrków Trybunalski m. poddębicki radmoszczański rawski sieradzki Skierniewice m. skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńsko-wolski zgierski C58 0,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C64 4,8 3,2 0,0 5,0 2,7 1,4 2,3 5,8 5,7 1,2 3,2 0,8 4,5 4,8 3,3 2,3 8,7 0,8 12,7 5,4 2,7 6,2 13,7 5,9 6,2 C65 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C66 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 C67 3,8 3,9 2,3 5,9 1,0 2,5 2,2 2,4 5,2 1,8 3,3 5,2 0,0 4,2 0,0 2,8 1,3 5,0 6,3 1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 3,6 C68 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C69 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 6,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 C70 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 1,6 1,5 0,0 0,8 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,2 1,7 0,0 0,0 0,3 C71 4,3 2,7 4,0 6,7 1,0 3,8 3,9 0,0 3,8 4,2 6,3 2,8 3,6 8,5 3,6 2,9 0,0 2,5 13,7 0,0 3,0 1,8 6,0 0,0 7,8 C72 0,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,3 C73 6,4 7,4 7,2 4,9 2,1 12,5 4,3 0,8 8,1 6,2 3,9 9,1 4,7 8,6 4,7 6,3 6,0 9,3 3,1 5,0 0,8 4,0 0,0 2,0 4,8 C74 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 C75 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C76 0,6 1,1 0,0 2,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 2,4 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 1,0 C77 0,2 0,0 0,0 1,2 2,7 2,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 C78 0,8 0,0 0,0 0,9 1,0 0,6 0,0 2,1 0,8 2,1 0,4 0,0 0,0 2,4 0,0 1,1 1,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 C79 0,9 0,0 6,1 0,3 0,0 0,0 0,0 2,4 0,6 0,6 3,5 0,0 0,0 0,0 3,3 1,2 0,0 0,0 5,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 C80 2,5 1,2 7,3 8,6 3,7 4,0 3,8 0,0 2,2 0,5 3,8 2,6 3,1 2,1 0,8 0,0 0,0 2,2 3,8 1,1 0,0 2,2 0,0 1,5 0,6 C81 1,9 1,6 0,0 1,8 0,0 0,0 5,0 6,3 1,5 2,3 2,1 0,0 2,7 2,8 0,0 0,9 0,0 0,0 3,7 5,0 3,4 0,0 0,0 0,0 4,1 C82 0,5 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 3,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 C83 1,7 1,1 0,0 1,1 0,0 1,4 2,7 1,6 1,6 2,9 2,9 0,0 0,0 3,7 1,1 2,1 0,0 2,5 6,2 0,0 1,5 0,6 0,0 0,0 1,3 C84 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C85 1,7 0,6 4,4 1,2 0,0 0,0 4,3 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 1,9 0,0 0,0 1,0 1,9 8,4 3,7 0,9 C88 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 C90 1,2 1,3 0,0 2,6 3,2 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 2,3 3,1 2,1 0,0 0,8 1,8 0,0 0,0 1,1 C91 2,7 3,7 2,9 2,6 1,0 3,5 1,7 0,9 2,0 0,0 4,7 0,0 2,1 0,0 16,8 1,6 0,0 4,0 0,0 5,8 4,7 0,0 16,6 0,0 0,8 C92 2,0 1,1 1,2 2,8 0,0 0,8 2,2 2,7 2,2 3,4 2,5 0,0 1,9 0,5 2,8 3,4 0,0 1,2 4,8 0,0 0,8 4,1 0,0 0,0 1,2 C93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C94 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 C95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C96 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D03 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D05 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,5 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 3,5 0,0 0,0 D06 1,1 1,0 0,0 2,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,7 4,1 0,0 1,1 2,6 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 D07 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 D09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 STRONA 37

39 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 16. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni Umiejscowienie Liczba zgonów surowy standaryzowany Nowotwory złośliwe ogółem ,2 232,9 100,0 - C00-D09 Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry ,2 217,1 92,5 - C00-D09 bez C44 Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła ,5 10,9 4,6 - C00-C14 Nowotwory narządów trawiennych ,8 49,6 21,8 100,0 C15-C26 Nowotwory jelita grubego ,8 25,9 11,4 52,3 C18-C21 Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej ,9 59,2 25,7 100,0 C30-C39 Nowotwory narządów oddechowych ,2 58,6 25,5 99,2 C30-C34 Nowotwory klatki piersiowej 9 0,7 0,6 0,2 0,8 C37-C39 Nowotwory kości i chrząstki stawowej ,9 10,1 - C40-C44 Nowotwory międzybłonka i tkanek miękkich 26 2,1 1,7 0,6 - C45-C49 Nowotwory męskich narządów płciowych ,3 26,4 11,0 100,0 C60-C63 Nowotwory gruczołu krokowego ,5 8,9 81,6 C61 Nowotwory układu moczowego ,8 27,2 12,0 - C64-C68 Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego 111 9,1 6,8 2,6 - C69-C72 Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego 29 2,4 1,9 0,7 - C73-C75 Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu ,1 8 3,7 - C76-C80 Nowowtwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych ,7 18,4 6,9 100,0 C81-C96 Choroba Hodkina 31 2,5 2,2 0,7 10,3 C81 Chłoniaki nieziarnicze 100 8,2 5,8 2,3 33,2 C82-C85,C96 Białaczki ,3 8,6 3,2 45,5 C91-C95 Nowotwory in situ 7 0,7 0,4 0,2 - D00-D % wszystkich nowotworów % w grupie narządowej ICD10 Tabela 17. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety Umiejscowienie Liczba zgonów surowy standaryzowany % wszystkich nowotworów % w grupie narządowej Nowotwory złośliwe ogółem ,1 198,2 100,0 - C00-D09 Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry ,7 185,1 91,6 - C00-D09 bez C44 Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła 106 7,8 4,2 2,2 - C00-C14 Nowotwory narządów trawiennych ,2 27,2 16,6 100,0 C15-C26 Nowotwory jelita grubego ,2 15 8,8 53,3 C18-C21 Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej ,2 14,8 7,5 100,0 C30-C39 Nowotwory narządów oddechowych ,3 14,5 7,3 96,7 C30-C34 Nowotwory klatki piersiowej 12 0,9 0,3 0,2 3,3 C37-C39 Nowotwory kości i chrząstki stawowej ,8 19,1 11,0 - C40-C44 Nowotwory międzybłonka i tkanek miękkich ,5 0,6 - C45-C49 Nowotwór piersi ,7 51,9 23,9 - C50 Nowotwory żeńskich narządów płciowych ,4 38,1 18,5 100,0 C51-C58 Nowotwory macicy ,6 26,6 12,8 69,2 C53-C54 Nowotwory układu moczowego ,2 8,9 4,7 - C64-C68 Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego ,4 6,6 3,1 - C69-C72 Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego 130 9,7 6,6 2,7 - C73-C75 Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu ,1 - C76-C80 Nowowtwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych ,8 12,3 5,4 100,0 C81-C96 Choroba Hodkina 29 2,2 1,9 0,6 10,9 C81 Chłoniaki nieziarnicze 96 7,2 4,1 2,0 36,2 C82-C85,C96 Białaczki 106 7,9 5 2,2 40,0 C91-C95 Nowotwory in situ 38 2,9 2 0,8 - D00-D09 ICD10 STRONA 38

40 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 18. Lista kolejności powiatów według standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni Numer kolejny Powiat MĘŻCZYŹNI standaryzowany Powiat KOBIETY standaryzowany 1 kutnowski 287,9 Skierniewice m. 228,3 2 wieruszowski 271,5 kutnowski 226,3 3 bełchatowski 269,0 łaski 221,6 4 pabianicki 261,2 Piotrków Trybunalski m. 213,3 5 poddębicki 247,1 łódzki-wschodni 210,7 6 Łódź m. 241,4 zgierski 209,8 7 zgierski 239,7 Łódź m. 198,7 8 łódzki-wschodni 239,4 piotrkowski 189,7 9 łowicki 238,7 sieradzki 187,4 10 łaski 226,7 łowicki 185,3 11 rawski 225,2 pabianicki 185,3 12 opoczyński 223,9 skierniewicki 184,2 13 łęczycki 223,3 bełchatowski 177,9 14 sieradzki 219,8 poddębicki 176,4 15 wieluński 216,5 wieluński 175,5 16 skierniewicki 216,5 wieruszowski 171,4 17 Piotrków Trybunalski m. 216,0 łęczycki 166,6 18 piotrkowski 211,8 tomaszowski 161,5 19 pajęczański 195,9 radmoszczański 157,0 20 zduńsko-wolski 186,5 brzeziński 151,0 21 Skierniewice m. 176,5 rawski 148,7 22 tomaszowski 166,8 zduńsko-wolski 146,6 23 radmoszczański 166,7 opoczyński 133,6 24 brzeziński 163,0 pajęczański 124,2 STRONA 39

41 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 19. Kompletność rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe według płci i umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008 roku Tabela 1 ICD10 Ogółem C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 MĘŻCZYŹNI 64% 57% 45% 71% 33% 70% 80% 33% 82% 50% 74% 67% 86% 50% 88% 88% 71% 66% 67% KOBIETY 76% 50% 40% 47% 86% 33% 40% 67% 56% 100% 75% 20% 100% 0% 100% 100% 71% 71% 63% cd TABELA 1 ICD10 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C30 C31 C32 C33 C34 C37 C38 C39 C40 C41 MĘŻCZYŹNI 68% 65% 76% 0% 51% 50% 60% 37% 42% 75% 75% 85% 0% 59% 100% 0% 0% 60% 50% KOBIETY 68% 79% 76% 50% 45% 52% 27% 29% 50% 50% 100% 94% 50% 64% 0% 0% 0% 50% 29% cd TABELA 1 ICD10 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C60 C61 C62 MĘŻCZYŹNI 100% 67% 100% 0% 100% 50% 87% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 71% 74% 71% KOBIETY 100% 68% 100% 0% 100% 0% 76% 90% 92% 89% 93% 96% 0% 82% 50% 100% 0% 0% 0% cd TABELA 1 ICD10 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 MĘŻCZYŹNI 100% 39% 67% 20% 29% 0% 75% 100% 59% 0% 91% 80% 50% 23% 80% 17% 35% 15% 100% 100% KOBIETY 0% 27% 0% 33% 27% 67% 85% 100% 48% 25% 93% 50% 100% 10% 67% 26% 43% 18% 100% 100% cd TABELA 1 ICD10 C83 C84 C85 C88 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D09 MĘŻCZYŹNI 100% 100% 97% 0% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% KOBIETY 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% STRONA 40

42 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK 8. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku Tabela 20. Struktura zgonów w województwie łódzkim według płci w 2008 roku. MĘŻCZYŹNI KOBIETY Przyczyny zgonów ICD 10 Liczba zgonów Wskaźnik struktury % Wskaźnik na mieszkańców Liczba zgonów Wskaźnik struktury % Wskaźnik na mieszkańców Ogółem , , , ,1 Choroby zakaźne i inwazyjne A00-B ,7 10,0 67 0,4 5,0 Nowotwory C00-D ,4 318, ,1 234,9 w tym nowotwory złośliwe C00-D ,7 310, ,4 227,5 Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej D50-D ,1 1,0 20 0,1 1,5 E00-E ,3 17, ,1 23,8 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania F01-F ,4 18,5 38 0,3 2,8 Choroby układu nerwowego G00-G ,1 15, ,4 16,0 Choroby układu krążenia I00-I ,8 542, ,2 591,8 Choroby układu oddechowego J00-J ,9 80, ,8 54,0 Choroby układu trawiennego K00-K ,5 75, ,4 48,8 Choroby układu kostno-stawowego, mięsniowego i tkanki łącznej M00-M99 8 0,0 0,7 34 0,2 2,5 Choroby układu moczowo-płciowego N00-N ,1 14, ,9 10,2 Ciaża, poród i połóg O00-O ,0 0,1 Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00-P ,3 3,9 27 0,2 2,0 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe Q00-Q ,2 2,4 22 0,1 1,6 Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych R00-R ,9 135, ,9 76,8 Zewnętrzne przyczyny zgonu V01-Y ,3 126, ,7 41,2 STRONA 41

43 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Rysunek 6. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2008 roku, mężczyźni Rysunek 7. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2008 roku, kobiety STRONA 42

44 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Rysunek 8. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim w latach Rysunek 9. Standaryzowane współczynniki zgonów (na ludności) na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w latach STRONA 43

45 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Rysunek 10. Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni Rysunek 11. Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety STRONA 44

46 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 21. Zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie łódzkim w latach TABELA 1 MĘŻCZYŹNI KOBIETY Rok Liczba bezwzględna surowy standaryzowany Liczba bezwzględna surowy na na standaryzowany ,3 203, ,5 109, ,8 204, ,1 105, ,1 210, ,4 109, ,9 211, ,8 108, ,0 207, ,6 113, ,5 146, ,7 106, ,9 200, ,2 105, ,0 196, ,4 105, ,6 193, ,2 105, ,7 190, ,7 102,9 Tabela 22. Struktura zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku TABELA według 1 częstości występowania, mężczyźni Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) PŁUCO ,8 62,0 32,21 NIEOKREŚLONE ,3 14,4 7,83 GRUCZOŁ KROKOWY ,5 12,8 7,59 OKRĘŻNICA ,6 12,7 6,66 ŻOŁĄDEK ,3 12,1 6,55 PĘCHERZ MOCZOWY ,8 8,2 4,46 TRZUSTKA ,9 6,6 3,53 ODBYTNICA 117 9,6 5,9 3,10 KRTAŃ 111 9,1 6,0 2,95 NERKI 95 7,8 4,8 2,52 Tabela 23. Struktura zgonów na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2008 roku TABELA według 2 częstości występowania, kobiety Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) PŁUCO , ,86 SUTEK ,3 14,4 12,43 NIEOKREŚLONE ,6 9,1 9,94 OKRĘŻNICA ,9 7,3 8,3 JAJNIK ,7 6,5 5,58 TRZUSTKA ,28 ŻOŁĄDEK 132 9,9 3,9 4,33 WĄTROBA 111 8,3 3,2 3,64 SZYJKA MACICY 102 7,6 4,3 3,35 MÓZG 100 7,5 4 3,28 STRONA 45

47 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 24. Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD10 Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) C00-D09 Ogółem ,7 190,9 100,00 - Kolejność występowania C00 Nowotwory złośliwe wargi 6 0,5 0,3 0,16 31 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 5 0,4 0,3 0,13 32 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 22 1,8 1,2 0,58 19 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 2 0,2 0,1 0,05 35 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 11 0,9 0,6 0,29 27 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 3 0,2 0,2 0,08 34 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 9 0,7 0,5 0,24 28 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 7 0,6 0,3 0,19 30 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 2 0,2 0,1 0,05 35 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 22 1,8 1,3 0,58 19 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 4 0,3 0,2 0,11 33 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 9 0,7 0,5 0,24 28 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 2 0,2 0,1 0,05 35 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 4 0,3 0,2 0,11 33 C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła 21 1,7 1,1 0,56 20 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 59 4,9 3,2 1,57 13 C16 Nowotwór złośliwy żołądka ,3 12,1 6,55 5 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 6 0,5 0,3 0,16 31 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy ,6 12,7 6,66 4 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 6 0,5 0,3 0,16 31 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 117 9,6 5,9 3,10 8 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 18 1,5 0,8 0,48 23 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 64 5,3 3,3 1,70 12 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 22 1,8 0,9 0,58 19 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 22 1,8 1,1 0,58 19 C25 Nowotwór złośliwy trzustki ,9 6,6 3,53 7 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 36 3,0 1,8 0,96 17 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0 0,0 0,0 0,00 - C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 3 0,2 0,1 0,08 34 C32 Nowotwór złośliwy krtani 111 9,1 6,0 2,95 9 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 2 0,2 0,1 0,05 35 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,8 62,0 32,21 1 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 1 0,1 0,1 0,03 36 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 14 1,2 0,8 0,37 25 C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej 4 0,3 0,2 0,11 33 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 3 0,2 0,3 0,08 34 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 14 1,2 0,7 0,37 25 C43 Czerniak złośliwy skóry 46 3,8 2,3 1,22 15 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 26 2,1 1,3 0,69 18 C45 Międzybłoniak 0 0,0 0,0 0,00 - C46 Mięsak Kaposi'ego 2 0,2 0,1 0,05 35 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0 0,0 0,0 0,00 - C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 6 0,5 0,4 0,16 31 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 15 1,2 0,9 0,40 24 C50 Nowotwór złośliwy sutka 2 0,2 0,1 0,05 35 C60 Nowotwór złośliwy prącia 11 0,9 0,6 0,29 27 STRONA 46

48 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 24. Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD10 Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,5 12,8 7,59 3 Kolejność występowania C62 Nowotwór złośliwy jądra 12 1,0 0,6 0,32 26 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 2 0,2 0,1 0,05 35 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 95 7,8 4,8 2,52 10 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 2 0,2 0,1 0,05 35 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 2 0,2 0,1 0,05 35 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,8 8,2 4,46 6 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 3 0,2 0,1 0,08 34 C69 Nowotwór złośliwy oka 3 0,2 0,2 0,08 34 C70 Nowotwór złośliwy opon 2 0,2 0,1 0,05 35 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 93 7,6 5,4 2,47 11 C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego 8 0,7 0,5 0,21 29 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 9 0,7 0,5 0,24 28 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 4 0,3 0,3 0,11 33 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 0 0,0 0,0 0,00 - C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 6 0,5 0,3 0,16 31 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0 0,0 0,0 0,00 - C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0 0,0 0,0 0,00 - C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia ,3 14,4 7,83 2 C81 Choroba Hodgkina 9 0,7 0,5 0,24 28 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 6 0,5 0,3 0,16 31 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 19 1,6 1,0 0,50 22 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 4 0,3 0,2 0,11 33 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 20 1,6 1,0 0,53 21 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0 0,0 0,0 0,00 - C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 37 3,0 1,9 0,98 16 C91 Białaczka limfatyczna 37 3,0 2,0 0,98 16 C92 Białaczka szpikowa 56 4,6 3,0 1,49 14 C93 Białaczka monocytowa 0 0,0 0,0 0,00 - C94 Inne białaczki określonego rodzaju 1 0,1 0,1 0,03 36 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 5 0,4 0,3 0,13 32 C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek 1 0,1 0,1 0,03 36 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,0 0,0 0,00 - D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0 0,0 0,0 0,00 - D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0 0,0 0,0 0,00 - D03 Czerniak in situ 0 0,0 0,0 0,00 - D04 Rak in situ skóry 0 0,0 0,0 0,00 - D05 Rak in situ sutka 0 0,0 0,0 0,00 - D06 Rak in situ szyjki macicy 0 0,0 0,0 0,00 - D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0 0,0 0,0 0,00 - D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - STRONA 47

49 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 25. Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD10 Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) C00-D09 Ogółem ,7 102,9 100,00 - C00 Nowotwory złośliwe wargi 2 0,1 0,0 0,07 38 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 1 0,1 0,1 0,03 39 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 7 0,5 0,2 0,23 33 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 1 0,1 0,0 0,03 39 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 1 0,1 0,1 0,03 39 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 2 0,1 0,1 0,07 38 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 5 0,4 0,2 0,16 35 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 1 0,1 0,0 0,03 39 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 1 0,1 0,0 0,03 39 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 6 0,4 0,2 0,20 34 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 1 0,1 0,1 0,03 39 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 4 0,3 0,2 0,13 36 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0 0,0 0,0 0,00 - C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0 0,0 0,0 0,00 - C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustn 7 0,5 0,3 0,23 33 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 32 2,4 1,1 1,05 20 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 132 9,9 3,9 4,33 7 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 5 0,4 0,1 0,16 35 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy ,9 7,3 8,30 4 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 2 0,1 0,1 0,07 38 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 92 6,9 2,5 3,02 11 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 11 0,8 0,3 0,36 30 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 111 8,3 3,2 3,64 8 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 79 5,9 2,5 2,59 12 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 27 2,0 0,7 0,89 22 C25 Nowotwór złośliwy trzustki ,0 5,0 5,28 6 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 51 3,8 1,2 1,67 16 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 2 0,1 0,1 0,07 38 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0 0,0 0,0 0,00 - C32 Nowotwór złośliwy krtani 14 1,0 0,5 0,46 27 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0 0,0 0,0 0,00 - C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,3 15,0 12,86 1 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0 0,0 0,0 0,00 - C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 13 1,0 0,6 0,43 28 C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów 1 0,1 0,0 0,03 39 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 2 0,1 0,1 0,07 38 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 12 0,9 0,4 0,39 29 C43 Czerniak złośliwy skóry 22 1,6 0,8 0,72 24 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 28 2,1 0,6 0,92 21 C45 Międzybłoniak 0 0,0 0,0 0,00 - C46 Mięsak Kaposi'ego 1 0,1 0,0 0,03 39 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0 0,0 0,0 0,00 - C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 9 0,7 0,3 0,30 31 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 8 0,6 0,5 0,26 32 C50 Nowotwór złośliwy sutka ,3 14,4 12,43 2 Kolejność występowania C51 Nowotwór złośliwy sromu 13 1,0 0,4 0,43 28 STRONA 48

50 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 25. Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD10 Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) Kolejność występowania C52 Nowotwór złośliwy pochwy 3 0,2 0,1 0,10 37 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 102 7,6 4,3 3,35 9 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 62 4,6 2,2 2,03 13 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 39 2,9 1,4 1,28 19 C56 Nowotwór złośliwy jajnika ,7 6,5 5,58 5 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 25 1,9 0,7 0,82 23 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 0 0,0 0,0 0,00 - C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 62 4,6 1,8 2,03 13 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0 0,0 0,0 0,00 - C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0 0,0 0,0 0,00 - C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 56 4,2 1,3 1,84 14 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0 0,0 0,0 0,00 - C69 Nowotwór złośliwy oka 5 0,4 0,2 0,16 35 C70 Nowotwór złośliwy opon 2 0,1 0,1 0,07 38 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 100 7,5 4,0 3,28 10 C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego sys 5 0,4 0,3 0,16 35 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 17 1,3 0,5 0,56 26 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 2 0,1 0,1 0,07 38 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 3 0,2 0,1 0,10 37 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 4 0,3 0,1 0,13 36 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0 0,0 0,0 0,00 - C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0 0,0 0,0 0,00 - C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia ,6 9,1 9,94 3 C81 Choroba Hodgkina 9 0,7 0,4 0,30 31 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 8 0,6 0,3 0,26 32 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 13 1,0 0,6 0,43 28 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 3 0,2 0,1 0,10 37 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 21 1,6 0,8 0,69 25 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0 0,0 0,0 0,00 - C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 47 3,5 1,4 1,54 17 C91 Białaczka limfatyczna 40 3,0 1,5 1,31 18 C92 Białaczka szpikowa 52 3,9 1,9 1,71 15 C93 Białaczka monocytowa 1 0,1 0,0 0,03 39 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 1 0,1 0,0 0,03 39 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 1 0,1 0,0 0,03 39 C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 1 0,1 0,0 0,03 39 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,0 0,0 0,00 - D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0 0,0 0,0 0,00 - D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0 0,0 0,0 0,00 - D03 Czerniak in situ 0 0,0 0,0 0,00 - D04 Rak in situ skóry 0 0,0 0,0 0,00 - D05 Rak in situ sutka 0 0,0 0,0 0,00 - D06 Rak in situ szyjki macicy 0 0,0 0,0 0,00 - D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0 0,0 0,0 0,00 - D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - STRONA 49

51 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 26. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD 10 Razem Ogółem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C STRONA 50

52 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 26. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD 10 Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D STRONA 51

53 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 27. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD 10 Razem Ogółem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C STRONA 52

54 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 27. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD 10 Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D STRONA 53

55 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 28. i surowe zgonów (na mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD 10 Razem Ogółem 309,7 1,7 6,9 4,2 8,4 6,0 6,9 11,1 16,8 50,8 134,5 294,7 516,6 824, , , , , ,6 C00 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,2 1,6 2,4 2,6 0,0 0,0 0,0 C01 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,7 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 C02 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 7,8 1,1 7,9 4,7 7,9 3,3 0,0 0,0 C03 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C04 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,3 2,0 4,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C05 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 3,3 0,0 0,0 C06 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,9 2,2 1,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 C07 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,4 2,6 3,3 5,6 21,8 C08 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C09 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,3 3,9 6,6 4,7 9,5 2,6 0,0 0,0 0,0 C10 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,6 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 C11 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,3 3,1 4,7 0,0 3,3 0,0 0,0 C12 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C13 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,6 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 C14 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,1 2,0 11,0 1,6 9,5 0,0 3,3 5,6 0,0 C15 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,4 4,9 12,1 20,5 7,1 36,7 13,3 11,3 21,8 C16 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,6 6,8 15,7 37,5 53,5 64,0 99,6 149,1 168,8 141,8 C17 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,7 0,0 3,3 5,6 10,9 C18 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,3 12,8 28,7 55,1 87,7 131,1 116,0 157,5 251,0 C19 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 6,6 5,6 10,9 C20 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,4 6,9 11,0 20,5 47,4 62,9 76,2 61,9 54,6 C21 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 2,2 1,6 4,7 7,9 16,6 11,3 10,9 C22 5,3 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,0 0,0 1,3 0,0 6,9 3,3 17,3 21,3 28,8 29,8 39,4 43,6 C23 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,1 1,6 4,7 5,2 36,5 16,9 0,0 C24 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,0 1,1 7,9 4,7 13,1 9,9 22,5 0,0 C25 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 3,4 13,7 18,7 33,0 21,3 57,7 79,5 61,9 87,3 C26 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,1 2,0 2,2 12,6 7,1 13,1 19,9 33,8 21,8 C30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C31 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 2,6 3,3 0,0 0,0 C32 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 18,1 10,8 20,9 31,5 35,6 26,2 26,5 45,0 32,7 C33 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 C34 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 13,1 41,9 92,2 217,1 308,4 400,7 550,6 619,7 512,0 229,1 C37 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 C38 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1 0,0 1,1 4,7 2,4 10,5 6,6 0,0 10,9 C39 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 C40 0,2 0,0 1,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C41 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,0 0,0 1,3 0,0 0,0 4,4 1,6 0,0 2,6 6,6 11,3 10,9 C43 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 0,0 2,3 6,9 5,5 12,6 2,4 21,0 29,8 16,9 10,9 C44 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,0 0,0 0,0 7,1 15,7 6,6 22,5 87,3 C45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C46 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 C47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C48 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,1 1,6 2,4 5,2 0,0 0,0 0,0 C49 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,2 3,1 2,4 0,0 3,3 0,0 32,7 C50 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 10,9 C51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C60 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 5,5 3,1 2,4 0,0 0,0 0,0 10,9 C61 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 7,8 11,0 28,3 61,6 125,9 238,6 348,8 447,4 C62 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 2,0 1,1 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 10,9 C63 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 5,6 0,0 STRONA 54

56 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 28. i surowe zgonów (na mężczyzn) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni ICD 10 Razem C64 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 7,9 13,7 9,9 17,3 16,6 44,6 39,8 56,3 65,5 C65 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C66 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 3,3 0,0 0,0 C67 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,1 7,8 14,3 33,0 61,6 57,7 89,5 168,8 207,3 C68 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 5,6 0,0 C69 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 C70 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,6 0,0 0,0 0,0 C71 7,6 0,0 3,5 1,4 1,2 0,0 2,9 0,0 0,0 6,5 5,7 9,8 11,0 17,3 28,5 39,3 23,2 45,0 32,7 C72 0,7 0,0 0,0 1,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 2,2 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 C73 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 3,1 4,7 0,0 6,6 5,6 0,0 C74 0,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C76 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,0 1,1 1,6 0,0 2,6 0,0 5,6 0,0 C77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C80 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 10,2 21,6 34,2 59,8 71,1 125,9 175,6 219,4 240,0 C81 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,4 0,0 0,0 1,0 1,1 0,0 2,4 2,6 0,0 11,3 0,0 C82 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,4 7,9 3,3 0,0 0,0 C83 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 3,9 2,2 7,9 0,0 7,9 9,9 0,0 0,0 C84 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 C85 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 1,1 0,0 2,2 3,1 7,1 10,5 9,9 16,9 0,0 C88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C90 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 2,9 4,4 9,4 14,2 15,7 19,9 16,9 21,8 C91 3,0 0,0 1,7 0,0 1,2 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0 3,3 7,9 4,7 13,1 23,2 22,5 43,6 C92 4,6 0,0 0,0 1,4 1,2 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,3 4,9 4,4 4,7 19,0 31,5 36,5 22,5 32,7 C93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C94 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C95 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,4 5,2 0,0 5,6 0,0 C96 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 STRONA 55

57 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 29. i surowe zgonów (na kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD 10 Razem Ogółem 227,7 3,6 3,7 0,0 3,6 4,1 7,0 15,1 23,0 48,0 123,0 203,4 301,7 443,8 513,0 660,8 852, , ,3 C00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 C01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C02 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,8 1,3 0,0 0,0 0,0 2,4 3,9 C03 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 C04 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 C05 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 C06 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 C07 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C08 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C09 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,7 3,3 1,7 0,0 0,0 C10 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 C11 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 C12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C14 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,2 0,0 0,0 1,3 0,0 1,6 1,7 2,4 0,0 C15 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 5,4 2,8 5,0 3,4 1,6 3,5 9,6 31,3 C16 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 7,6 3,6 3,8 13,8 18,7 32,9 50,4 65,1 62,7 C17 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 3,3 0,0 4,8 0,0 C18 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 2,4 1,3 7,6 9,1 27,5 20,1 27,2 56,0 92,2 122,9 125,4 C19 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 C20 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 1,1 4,5 10,4 6,3 5,1 18,1 34,8 50,6 50,9 C21 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,3 0,0 4,9 3,5 2,4 7,8 C22 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,2 8,1 3,8 13,8 18,7 18,1 36,5 55,4 70,5 C23 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,6 3,8 12,6 20,4 18,1 19,1 36,2 39,2 C24 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,5 3,4 4,9 10,4 12,1 23,5 C25 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,2 3,6 11,4 25,2 35,7 44,4 53,9 65,1 58,8 C26 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,9 3,8 5,1 11,5 22,6 33,7 27,4 C30 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 3,9 C31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C32 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,8 3,8 1,3 1,7 0,0 3,5 2,4 3,9 C33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C34 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,4 3,9 20,6 35,3 60,8 80,6 96,8 70,8 71,3 77,1 105,8 C37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C38 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 1,3 0,0 0,9 1,9 1,3 5,1 1,6 3,5 0,0 0,0 C39 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 C40 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C41 0,9 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,3 1,7 1,6 3,5 7,2 3,9 C43 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 3,3 0,9 4,7 2,5 1,7 4,9 5,2 2,4 7,8 C44 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 3,3 7,0 14,5 54,8 C45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C46 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C48 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,9 0,0 3,4 3,3 3,5 0,0 0,0 C49 0,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 0,0 1,6 0,0 7,2 0,0 C50 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,7 10,3 29,3 37,1 50,3 76,8 47,5 77,3 62,6 108,5 109,7 C51 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,3 1,7 1,6 3,5 7,2 15,7 C52 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,7 0,0 0,0 C53 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 4,9 2,6 9,8 13,6 10,4 18,9 17,0 18,1 22,6 12,1 19,6 C54 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1 1,8 8,5 15,1 17,0 9,9 17,4 16,9 15,7 STRONA 56

58 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 29. i surowe zgonów (na kobiet) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety ICD 10 Razem C55 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,2 1,8 2,8 0,0 15,3 11,5 15,7 4,8 15,7 C56 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,4 2,6 8,7 17,2 23,7 30,2 39,0 32,9 43,5 28,9 35,3 C57 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,8 1,3 3,4 3,3 8,7 7,2 23,5 C58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C64 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,5 0,9 11,3 6,8 16,5 24,4 33,7 15,7 C65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C67 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,6 1,9 1,3 1,7 11,5 31,3 33,7 31,3 C68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C69 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 1,6 0,0 2,4 0,0 C70 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 C71 7,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 0,0 6,5 5,4 10,0 5,7 18,9 17,0 32,9 24,4 16,9 19,6 C72 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 C73 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,5 1,7 6,6 3,5 12,1 3,9 C74 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 C75 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 C76 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,7 0,0 0,0 2,4 3,9 C77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C80 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,6 5,4 13,6 20,9 44,1 47,5 77,3 93,9 154,3 117,5 C81 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 0,9 1,3 0,0 0,0 3,5 0,0 3,9 C82 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,3 3,5 2,4 3,9 C83 1,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,3 3,4 3,3 0,0 7,2 3,9 C84 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,7 1,6 0,0 0,0 0,0 C85 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,9 2,5 5,1 4,9 5,2 7,2 7,8 C88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C90 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,8 4,7 2,5 13,6 9,9 22,6 12,1 19,6 C91 3,0 0,0 3,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,9 5,7 1,3 1,7 11,5 13,9 9,6 31,3 C92 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,2 1,2 0,0 0,0 3,6 2,8 10,1 10,2 11,5 10,4 19,3 19,6 C93 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 C94 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 C95 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 C96 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 C97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 STRONA 57

59 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Rysunek 12. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe według powiatów i płci w województwie łódzkim w 2008 roku STRONA 58

60 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Tabela 30. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych w województwie łódzkim w 2008 roku, mężczyźni Umiejscowienie Liczba zgonów surowy standaryzowany % wszystkich nowotworów % w grupie narządowej ICD10 Nowotwory złośliwe ogółem ,7 190,9 100,0 - C00-D09 Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry ,6 189,6 99,3 - C00-D09 bez C44 Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła ,5 7 3,4 - C00-C14 Nowotwory narządów trawiennych , ,0 100,0 C15-C26 Nowotwory jelita grubego ,2 19,7 10,4 40,0 C18-C21 Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej ,9 69,3 35,8 100,0 C30-C39 Nowotwory narządów oddechowych ,3 68,2 35,3 98,6 C30-C34 Nowotwory klatki piersiowej 19 1,6 1,1 0,5 1,4 C37-C39 Nowotwory kości i chrząstki stawowej 89 7,3 4,6 2,4 - C40-C44 Nowotwory międzybłonka i tkanek miękkich 23 1,9 1,4 0,6 - C45-C49 Nowotwory męskich narządów płciowych ,6 14,1 8,3 100,0 C60-C63 Nowotwory gruczołu krokowego ,5 12,8 7,6 92,0 C61 Nowotwory układu moczowego ,2 13,3 7,2 - C64-C68 Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego 106 8,7 6,2 2,8 - C69-C72 Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego ,8 0,3 - C73-C75 Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu ,8 14,7 8,0 - C76-C80 Nowowtwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych ,9 10,4 5,2 100,0 C81-C96 Choroba Hodkina 9 0,7 0,5 0,2 4,6 C81 Chłoniaki nieziarnicze 50 4,1 2,6 1,3 25,6 C82-C85,C96 Białaczki 99 8,1 5,4 2,6 50,8 C91-C95 Nowotwory in situ 0 0,0 0,0 0,0 - D00-D09 STRONA 59

61 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 31. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych w województwie łódzkim w 2008 roku, kobiety Umiejscowienie Liczba zgonów surowy standaryzowany % wszystkich nowotworów % w grupie narządowej ICD10 Nowotwory złośliwe ogółem ,7 102,9 100,0 - C00-D09 Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry ,6 102,3 99,1 - C00-D09 bez C44 Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła 39 2,9 1,5 1,3 - C00-C14 Nowotwory narządów trawiennych ,4 27,9 31,4 100,0 C15-C26 Nowotwory jelita grubego ,7 10,2 11,7 C18-C21 Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej ,5 16,2 13,8 100,0 C30-C39 Nowotwory narządów oddechowych ,4 15,6 13,4 96,7 C30-C34 Nowotwory klatki piersiowej 14 1,1 0,6 0,5 3,3 C37-C39 Nowotwory kości i chrząstki stawowej 64 4,7 1,9 2,1 - C40-C44 Nowotwory międzybłonka i tkanek miękkich 18 1,4 0,8 0,6 - C45-C49 Nowotwór piersi ,3 14,4 12,4 - C50 Nowotwory żeńskich narządów płciowych ,9 15,6 13,6 100,0 C51-C58 Nowotwory macicy ,2 6,5 5,4 39,6 C53-C54 Nowotwory układu moczowego 118 8,8 3,1 3,9 - C64-C68 Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego 112 8,4 4,6 3,7 - C69-C72 Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego 22 1,6 0,7 0,7 - C73-C75 Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu ,9 9,2 10,1 - C76-C80 Nowowtwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych ,9 7 6,5 100,0 C81-C96 Choroba Hodkina 9 0,7 0,4 0,3 4,6 C81 Chłoniaki nieziarnicze 46 3,5 1,8 1,5 23,4 C82-C85,C96 Białaczki 95 7,2 3,4 3,1 48,2 C91-C95 Nowotwory in situ 0 0,0 0,0 0,0 - D00-D09 STRONA 60

62 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK DODATEK A Tabela 1. Słownik kodów ICD10 z zakresu nowotworów złośliwych (C00-D09) C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C30 C31 C32 C33 C34 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 Nowotwory złośliwe wargi Nowotwór złośliwy nasady języka Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka Nowotwór złośliwy dziąsła Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej Nowotwór złośliwy podniebienia Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych Nowotwory złośliwe migdałka Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła Nowotwór złośliwy przełyku Nowotwór złośliwy żołądka Nowotwór złośliwy jelita cienkiego Nowotwór złośliwy jelita grubego Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych Nowotwór złośliwy trzustki Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego Nowotwór złośliwy zatok przynosowych Nowotwór złośliwy krtani Nowotwór złośliwy tchawicy Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy grasicy Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu Czerniak złośliwy skóry Inne nowotwory złośliwe skóry Międzybłoniak Mięsak Kaposi ego Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich Nowotwór złośliwy sutka Nowotwór złośliwy sromu Nowotwór złośliwy pochwy Nowotwór złośliwy szyjki macicy STRONA 61

63 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Tabela 1. Słownik kodów ICD10 z zakresu nowotworów złośliwych (C00-D09) C54 C55 C56 C57 C58 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D09 Nowotwór złośliwy trzonu macicy Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy Nowotwór złośliwy jajnika Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych Nowotwór złośliwy łożyska Nowotwór złośliwy prącia Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Nowotwór złośliwy jądra Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy moczowodu Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych Nowotwór złośliwy oka Nowotwór złośliwy opon Nowotwór złośliwy mózgu Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego Nowotwór złośliwy tarczycy Nowotwór złośliwy nadnerczy Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Choroba Hodgkina Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) Chłoniaki nieziarnicze rozlane Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych Złośliwe choroby immunoproliferacyjne Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych Białaczka limfatyczna Białaczka szpikowa Białaczka monocytowa Inne białaczki określonego rodzaju Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego Czerniak in situ Rak in situ skóry Rak in situ sutka Rak in situ szyjki macicy Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień STRONA 62

64 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 KOPERNIK Notatki STRONA 63

65 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 5 Notatki STRONA 64

66 Kandydatem na dawcę szpiku może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 50 roku życia Zapraszamy (42)

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a UWAGI OGÓLNE 1. Karty Zgłoszenia Nowotworów Złośliwych (KZNZ) powinny być wypełniane przez wszystkie placówki słuŝby zdrowia (MZiOS,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ

ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ Poprawa dostępności do szybkiej diagnostyki onkologicznej i szybkiego leczenia nowotworów złośliwych - jak najszybsze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Diagnoza Nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce Prof. dr hab. Zbigniew Kojs CONCORD Globalny nadzór nad przeżyciami chorych na raka w latach 1995 2009: analiza indywidualnych danych dla 25 676 887 pacjentów

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo