Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim"

Transkrypt

1 Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897-

2 Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów Adres: ul. Walczaka, - Gorzów Wielkopolski Prezes: mgr Jerzy Ostrouch Skład zespołu redakcyjnego Adam Ostrowski, Renata Animucka, Małgorzata Kuta, Katarzyna Barna Rok wydania 7

3 Słowo wstępne Rejestracją danych dotyczących zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie lubuskim zajmuje się Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów, funkcjonujące w strukturach Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wlkp. Obecne wydanie Biuletynu zachorowań na nowotwory złośliwe jest już trzynastym opracowanym przez zespół Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych. Przeznaczony jest dla wszystkich, dla których problematyka zachorowań na nowotwory złośliwe stanowi problem zawodowy lub naukowy dla osób zarządzających służbą zdrowia, jak i planujących jej rozwój. Dane zamieszczone w biuletynie mogą być wykorzystane do kształtowania polityki zdrowotnej, oświaty, działań profilaktycznych i propagowania zachowań prozdrowotnych w regionie. Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych powstał.9. r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (DS.IV.8/9/). Od.. r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia r. (DZ.U..poz.97). funkcjonuje pod zmienioną nazwą jako Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów. Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. Zadaniem Lubuskiego Biura Rejestracji Nowotworów jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności oraz analiza gromadzonych danych. Rejestr Nowotworów gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do struktury i wielkości. Najważniejszym z zadań, jakie stoi przed Rejestrem, jest gromadzenie informacji, które mogą być wykorzystywane do badań naukowych, opracowań, publikacji, śledzenia losów pacjenta oraz w programach zwalczania nowotworów złośliwych (badania przesiewowe). Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie Ustawy o Statystyce Publicznej z dnia 9 czerwca 99 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (punkt dotyczący zdrowia i ochrony zdrowia) oraz załącznika do rozporządzenia RM w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia r. (Dz.U. poz. 9). Nakłada ona na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) obowiązek zgłaszania co miesiąc (do dnia każdego miesiąca) do Lubuskiego Rejestru Nowotworów wszystkich przypadków rozpoznania bądź uzasadnienie podejrzenia nowotworu złośliwego. Dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań zbierane są na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N a), która jest podstawową formą służącą do rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe, a ponadto do obserwacji losów chorych z chorobą nowotworową od sposobu ustalenia rozpoznania do czasu przeżycia. W Polsce obowiązuje obecnie klasyfikacja chorób i zachorowań ICD-, X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (99 rok), zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 99 roku (Dz. Urz. MZiOS 99, nr, poz. ). Zgodnie z Ustawą o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr, poz. 7 oraz Dz. U. Nr 7, poz. 9) dane dotyczące zachorowań gromadzone są w scentralizowanej bazie danych KRN w oparciu o system ZSI-CRN zasilanej danymi z wojewódzkich biur rejestracji nowotworów.

4 Słowo wstępne Metody statystyczne Do zadań Lubuskiego Biura Rejestracji Nowotworów należy wydawanie biuletynów z uwzględnieniem współczynników standaryzowanych i współczynników surowych. W celu przedstawienia statystyki zachorowalności i umieralności, aby była porównywalna w czasie i między różnymi populacjami musimy korzystać z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę. Zapadalność ( zachorowalność) jest zdefiniowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w określonym przedziale czasu i określonej populacji. Miernikiem zapadalności jest współczynnik zapadalności określający liczbę nowych zachorowań w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji (np. na. mieszkańców). Umieralność jest zdefiniowana analogicznie jak zapadalność, przy czym zdarzeniem, które jest zliczane to zgon z powodu określonej choroby. Miernikiem umieralności jest współczynnik umieralności określający liczbę zgonów z powodu danego schorzenia w określonym czasie na jednostkę populacji. Chorobowość określa liczbę wszystkich chorych na daną chorobę w określonym czasie w danej populacji. Współczynnik chorobowości wyraża liczbę wszystkich chorych na dane schorzenie w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji. Standaryzacja współczynników jest konieczna, gdy chcemy porównać między sobą dwie lub więcej grup, lub obserwować jedną populację w dłuższym okresie czasu. Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu zależy zarówno od wielkości populacji jak i jej struktury wieku. Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na ludności badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Wielkość współczynników surowych zależy wyłącznie od ilości przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku populacji. Standaryzacja współczynników umieralności pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze wieku ludności. Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najczęściej stosowany jest standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności ( umieralności). Współczynniki standaryzowane określają ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Wskaźnik struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zarejestrowanych zachorowań) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zgłoszonych zachorowań) przedstawionych w procentach. Miarą kompletności rejestracji nowotworów złośliwych jest wskaźnik zachorowania/zgony, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie. Przedstawione w obecnym biuletynie dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach z powodu nowotworów, opracowane zostały w oparciu o dane gromadzone przez Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń nowotworu złośliwego (MZ/N-a) przez jednostki służby zdrowia dot. Lubuskich pacjentów leczonych na terenie całego kraju.

5 Wydanie niniejszego biuletynu zostało sfinansowane przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie zadania pn. "Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów".

6 Dane geograficzno-administracyjne województwa lubuskiego Województwo lubuskie liczyło w r. stan na dzień XII - 7 mieszkańców ( kobiet i 9 mężczyzn). W latach - liczba mieszkańców wzrosła o,%. Średni wiek mieszkańców wynosi, lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Woj. lubuskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -, na mieszkańców lubuskiego. W roku urodziło się 9 7 dzieci, w tym 8,8% dziewczynek i,% chłopców. Średnia waga noworodków to, gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi,98 i jest porównywalny do średniej dla całego kraju.,% mieszkańców lubuskiego jest w wieku produkcyjnym, 8,% w wieku przedprodukcyjnym, a 9,% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Zagęszczenie ludności na powierzchni km² wynosi 7 osoby. Województwo tworzy powiatów ziemskich i grodzkie. W skład powiatów wchodzą 8 gminy, w tym 9 gmin miejskich, gminy miejsko - wiejskie i gmin wiejskich. Stolicą województwa lubuskiego jest Gorzów Wielkopolski, w którym znajduje się siedziba Wojewody Lubuskiego. Siedzibą samorządu - sejmiku i zarządu województwa - jest miasto Zielona Góra. W roku,% zgonów w lubuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną,% zgonów w lubuskim były nowotwory, a,% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na ludności lubuskiego przypada 9.78 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla Polski.

7 Rysunek. Mapa województwa lubuskiego dostęp: --7 r 7

8 Tabela. Dane statystyczne o ludności województwa lubuskiego stan na dzień grudnia r. Wykres. Dane statystyczne o ludności województwa lubuskiego stan na dzień grudnia r. Ogółem Kobiety Mężczyźni Kobiety Mezczyzni Populacja 7 9 Gęstość zaludnienia (mieszk./ km²) 7,8 % 7,87,%,9 8,8% 9.. 8

9 Wykres. Populacja dla województwa lubuskiego w podziale na grupy wiekowe w r. Ogółem,7 7 79,8 9 88, 89,897 Ogółem,7, 7,7,88,,79 77,7 9,,7 8,,8 9,8, 9,,,7 8, 9,97 7,9,,77,9 Mężczyźni, 8,97,9 8,9 9,7,8 7,7 8,9 8,8, Kobiety, 7,8,87,9, 8,7,7,77,9 9,79,9,9 9,7 9,9,,7 9,8 7, 9,9,,8,,88, i więcej i więcej - 9

10 Wykres. Populacja w województwie lubuskim w roku wg płci i przedziałów wiekowych Wykres. Populacja w województwie lubuskim w roku wg powiatów MĘŻCZYŹNI KOBIETY per. Mov. Avg. (MĘŻCZYŹNI) per. Mov. Avg. (KOBIETY) wschowski 9 żarski 98 żagański 8 zielonogórski 99 świebodziński Wykres. Populacja w województwie lubuskim w roku wg przedziałów wiekowych sulęciński 7 strzelecko-drezdenecki słubicki nowosolski międzyrzecki krośnieński gorzowski

11 Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego Dokumentem źródłowym danych gromadzonych przez Rejestry Nowotworów są Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ-MZN/-a), które powinny być wypełniane przez lekarzy wszystkich jednostek służby zdrowia w przypadkach rozpoznania nowego przypadku, bądź stwierdzenia zgonu z powodu nowotworu złośliwego, a także, jako karty kontrolne w przypadkach kontaktu ze służbą zdrowia pacjentów z wywiadem nowotworowym. Od roku obowiązuje nowy wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-a) Jej wzór określa Dz.U. poz. : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia września r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok. Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać: przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu. przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania. stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia. wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby). na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C-C97, D-D9 oraz D7-D8 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

12 Zasady wypełniania karty (/) Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem. używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola. Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr,, 7) Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON) Należy wpisać pełny numer PESEL Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta Należy wpisać imię (imiona) pacjenta Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny) Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: ddmm-rrrr Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii inne ) Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-: wyjściową, wtórną i bezpośrednią Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi umiejscowienie pierwotne. czy przerzut. a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznany Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić nie pobrano materiału do badania". Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić pobrano wycinek - badanie w toku". Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić wynik negatywny", jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić wynik pozytywny". W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny 7 Pola kodowego nie wypełniać 8 Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest on pierwszym, czy kolejnym różnym histologicznie nowotwórem. W przypadku przerzutu zakreślić pole przerzut 9 Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu Wpisać datę wykrycia przerzutu W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7 Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C-C8). Ann Arbor dla chłoniaków (C8-C8). Astler- Coller dla jelita grubego (C8-C). Breslow/Clark dla czerniaka (C) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C) Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7 Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii

13 Zasady wypełniania karty (/) Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem. używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola. Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr,, 7). 7 8 Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić. jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej. jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól Należy określić. jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę Czytelny podpis i pieczątka lekarza Rysunek. Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego wzór 9 W przypadku raka piersi (C. D) podać. czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia). Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości

14 Zachorowania W roku zarejestrowano łącznie u osób mieszkających na terenie województwa lubuskiego 8 zachorowań na nowotwory złośliwe z tego zachorowań u kobiet (8,%) i zachorowań u mężczyzn (,8%) Liczba zachorowań wśród mężczyzn w roku w porównaniu do roku wzrosła o 9, natomiast wśród kobiet o 99 Wskaźnik dynamiki zachorowań w roku wyniósł.8% Współczynnik surowy zachorowalności w roku wyniósł 8, u kobiet oraz 7,9 u mężczyzn. Współczynnik standaryzowany wyniósł u kobiet,, a u mężczyzn 7, Największą liczbę zachorowań odnotowano w w Gorzowie Wlkp. () i Zielonej Górze (), natomiast najmniejszą liczbę zachorowań odnotowano w powiecie wschowskim () Różnice w zachorowalności pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa lubuskiego wynikają z rozkładu geograficznego gęstości zaludnienia Najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet jest nowotwór złośliwy sutka (,7%) Najwięcej rozpoznanych nowotworów sutka obserwujemy w grupie wiekowej kobiet - lata Najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ( 8,7) oraz gruczołu krokowego ( %%) Najwięcej rozpoznanych nowotworów złośliwych gruczołu krokowego obserwujemy w grupie wiekowej mężczyzn -9 lat, natomiast w przypadku nowotworu złośliwego oskrzela i płuca są to mężczyźni w wieku -9 lata Przedstawione w dalszej części dane obrazują dynamikę zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie lubuskim w latach 999- Wykres. Liczba zarejestrowanych zachorowań w podziale na powiaty w roku m. Zielona Góra m. Gorzów Wielkopolski wschowski żarski żagański zielonogórski świebodziński sulęciński strzeleckodrezdenecki słubicki nowosolski międzyrzecki krośnieński gorzowski MĘŻCZYŹNI KOBIETY Tabela. Liczba zarejestrowanych zachorowań w podziale na powiaty w roku Powiat Województwo lubuskie Gorzowski Krośnieński Międzyrzecki Nowosolski Słubicki Strzelecko-Drezdenecki Sulęciński Świebodziński Zielonogórski Żagański Żarski Wschowski M. Gorzów Wielkopolski M. Zielona Góra Kobiety Mężczyźni Ogółem

15 Tabela. Liczba zarejestrowanych zachorowań dla kobiet w podziale na powiaty w latach Gorzowski Tabela. Liczba zarejestrowanych zachorowań dla mężczyzn w podziale na powiaty w latach Gorzowski Krośnieński Krośnieński Międzyrzecki Międzyrzecki Nowosolski Nowosolski Słubicki Słubicki Strzelecko- Drezdenecki Strzelecko- Drezdenecki Sulęciński Sulęciński Świebodziński Świebodziński Zielonogórski Zielonogórski Żagański Żagański Żarski Żarski Wschowski Wschowski M.Gorzów Wielkopolski M.Gorzów Wielkopolski M.Zielona Góra M.Zielona Góra

16 Tabela. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. lubuskim wg płci w latach 999- Wykres 7. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. lubuskim wg płci w latach 999- Rok Kobiety Mężczyźni Zachorowania ogółem 9 7 Wskaźnik dynamiki, 9, Kobiety Mężczyźni Zachorowania ogółem Zachorowania ogółem, ,, 9, ,, 8, , ,, 99, , ,87 8,8

17 Tabela. Współczynniki surowe i standaryzowane zachorowań wg płci w woj. lubuskim w latach 999- Wykres 8. Dynamika wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubuskim w latach 999- wraz z linią trendu Rok 999 Kobiety Współczynnik zachorowalności surowy, Współczynnik zachorowalności standaryzowany 78, Mężczyźni Współczynnik zachorowalności surowy 8, Współczynnik zachorowalności standaryzowany 7, Kobiety Mężczyźni Ogółem Ogółem, 98, 8,, 9, 7,9 8,,8,,9 9,8,,,8 7,9, 8, 7, 9, 8, 7,,, 7, ,, 7, 8,,,9 8,8 8,8,8 8, 8,8,9 9,,,,,9,8 8, 7,7,,9 8,7, 7,, 99, 8,7,,7 8,7 7, 7

18 Kobiety Mężczyźni Średnia (kobiety) Średnia (mężczyźni) Wykres 9. Dynamika zachorowań w powiecie gorzowskim w latach 999- Wykres. Dynamika zachorowań w powiecie krośnieńskim w latach 999- Wykres. Dynamika zachorowań w powiecie międzyrzeckim w latach Wykres. Dynamika zachorowań w powiecie nowosolskim w latach 999- Wykres. Dynamika zachorowań w powiecie słubickim w latach 999- Wykres. Dynamika zachorowań w powiecie strzeleckodrezdeneckim w latach

19 Kobiety Mężczyźni Średnia (kobiety) Średnia (mężczyźni) Wykres. Dynamika zachorowań w powiecie sulęcińskim w latach 999- Wykres. Dynamika zachorowań w powiecie świebodzińskim w latach 999- Wykres 7. Dynamika zachorowań w powiecie zielonogórskim w latach Wykres 8. Dynamika zachorowań w powiecie żagańskim w latach 999- Wykres 9. Dynamika zachorowań w powiecie żarskim w latach 999- Wykres. Dynamika zachorowań w powiecie wschowskim w latach

20 Kobiety Mężczyźni Średnia (kobiety) Średnia (mężczyźni) Wykres. Dynamika zachorowań w Gorzowie Wielkopolskim w latach 999- Wykres. Dynamika zachorowań w Zielonej Górze w latach 999-

21 Kobiety Mężczyźni Wykres. Współczynniki surowe zachorowań wg płci w woj. lubuskim w latach 999- Wykres. Współczynniki standaryzowane zachorowań wg płci w woj. lubuskim w latach 999-

22 Tabela 7. Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku ICD- C-D9 C C C C C C C C7 C9 C C C C C C C C7 C8 C9 C C C C C C C C C C C7 C8 C C C ICD- C C C8 C9 C C C C C C C7 C C7 C9 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C78 C79 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C9 C9 C9 C9 D D D D7

23 Wykres. Najczęstsze umiejscowienia nowotworów złośliwych u kobiet w województwie lubuskim w roku wg odsetka zarejestrowanych zachorowań, w procentach Wykres. Najczęstsze umiejscowienia nowotworów złośliwych u kobiet w województwie lubuskim w roku wg odsetka zarejestrowanych zachorowań, w procentach,,9,,,9,9,7 Nowotwór złośliwy sutka Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotów złosliwy skóry,78 9,9,7 8, Nowotwór złosliwy trzonu macicy 8, 9,9,78,7 Nowotwór złośliwy jelita grubego Nowotwór złosliwy jajnika,9,9 Nowotwór złośliwy szyjki macicy,9 Inne Nowotwór złośliwy trzonu macicy Nowotwór złośliwy tarczycy Nowotwór złośliwy tarczycy, Nowotwór złośliwy sutka Nowotwór złośliwy jelita grubego Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy odbytnicy, Nowotwór złosliwy oskrzela i płuca Nowotór złośliwy skóry Za wyjątkiem miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy jajnika Nowotwór złośliwy szyjki macicy Nowotwór złośliwy żołądka Nowotwór złośliwy żołądka Inne,,7

24 Tabela 8. Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku (/) ICD- C-D9 C C C C C C C C7 C8 C9 C C C C C C C7 C8 C9 C C C C C C C C C C C C C8 C C ICD- C C C7 C8 C9 C C C C C C C C7 C9 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C77 C78 C79 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C88 C9 C9 C9 C9 C

25 Tabela 8. Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku (/) ICD- C97 D D D D D

26 Wykres 7. Najczęstsze umiejscowienia nowotworów złośliwych u mężczyzn w województwie lubuskim w roku wg odsetka zarejestrowanych zachorowań, w procentach Wykres 8. Najczęstsze umiejscowienia nowotworów złośliwych u mężczyzn w województwie lubuskim w roku wg odsetka zarejestrowanych zachorowań, w procentach, Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 8,7,,,,98, Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego,,8 Nowotów złosliwy skóry 9, 7, Nowotwór złośliwy jelita grubego 7, 9, 8,7 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego,8, Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej,, Inne Nowotwór złośliwy jelita grubego Nowotwór złośliwy żołądka Nowotwór złośliwy żołądka, Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego Nowotwór złośliwy mózgu Nowotwór złośliwy mózgu, Nowotwór złosliwy gruczołu krokowego Nowotór złośliwy skóry Za wyjątkiem miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy nerki Nowotwór złośliwy trzustki Nowotwór złośliwy trzustki Inne,98,

27 7 Tabela 9. Kobiety - współczynniki surowe dla zachorowań w podziale na kody rozpoznań wg ICD w województwie lubuskim w roku ICD- C-D9 C C C C C C C C7 C9 C C C C C C C C7 C8 C9 C C C C C C C C C C C7 C8 C C C C C C Ogółem ICD- C9 C C C C C C C7 C C7 C9 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C78 C79 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C9 C9 C9 C9 D D D D Ogółem

28 8 Tabela. Mężczyźni współczynniki surowe dla zachorowań w podziale na kody rozpoznań wg ICD w województwie lubuskim w roku ICD- C-D9 C C C C C C C C7 C9 C C C C C C C C7 C8 C9 C C C C C C C C C C C7 C8 C C C C C C Ogółem ICD- C9 C C C C C C C C7 C9 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C77 C78 C79 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C88 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C Ogółem D D D D D

29 Tabela. Zachorowania, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane dla zachorowań w podziale na rozpoznanie wg ICD w województwie lubuskim w roku Współczynnik Współczynnik Współczynnik ICD- Typ nowotworu Surowy Zachorowania Standaryzowany (W) Ryzyko skumulowane C-D9 Nowotwory ogółem C Nowotwory złośliwe wargi C Nowotwór złośliwy nasady języka.9.. C Nowotwór złośliwy innych i.7.. nieokreślonych części języka C Nowotwór złośliwy dziąsła..9. C Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej.7.9. C Nowotwór złośliwy podniebienia C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C7 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej.9.. C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych..9. dużych gruczołów ślinowych C9 Nowotwory złośliwe migdałka.7.9. C Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C Nowotwór złośliwy części nosowej.9.. gardła (nasopharynx) C Nowotwór złośliwy zachyłka... gruszkowatego C Nowotwór złośliwy części krtaniowej... gardła (hypopharynx) C Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C Nowotwór złośliwy przełyku...9 C Nowotwór złośliwy żołądka C7 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego.9.. C8 Nowotwór złośliwy jelita grubego...78 C9 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczoodbytniczego C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy odbytu i kanału.8.. odbytu C Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C Nowotwór złośliwy pęcherzyka... żółciowego C Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych C Nowotwór złośliwy trzustki C Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie.9.. określonych narządów trawiennych C Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha.9.. środkowego C Nowotwór złośliwy zatok przynosowych.9.. C Nowotwór złośliwy krtani C Nowotwór złośliwy tchawicy.. C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca..7.9 ICD- Typ nowotworu 9 Surowy C7 Nowotwór złośliwy grasicy... C8 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i... opłucnej C9 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki... stawowej kończyn - C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki.9.9. stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C Czerniak złośliwy skóry C Inne nowotwory złośliwe skóry C Międzybłoniak.9.. C Mięsak kaposi'ego C7 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych... i autonomicznego układu nerwo- wego C8 Nowotwór złośliwy przestrzeni.9.7. zaotrzewnowej i otrzewnej C9 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C Nowotwór złośliwy sutka C Nowotwór złośliwy sromu C Nowotwór złośliwy pochwy.9.7. C Nowotwór złośliwy szyjki macicy C Nowotwór złośliwy trzonu macicy C Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C Nowotwór złośliwy jajnika C7 Nowotwór złośliwy innych i..7. nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C8 Nowotwór złośliwy łożyska C Nowotwór złośliwy prącia.9.. C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. 7.. C Nowotwór złośliwy jądra... C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej.9.. C Nowotwór złośliwy moczowodu... C7 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C9 Nowotwór złośliwy oka.9.. C7 Nowotwór złośliwy opon... C7 Nowotwór złośliwy mózgu 8... Zachorowania Standaryzowany (W) ICD- Typ nowotworu Surowy Ryzyko skumulowane Zachorowania Standaryzowany (W) Ryzyko skumulowane C7 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego,... nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C7 Nowotwór złośliwy tarczycy C7 Nowotwór złośliwy nadnerczy.9.. C7 Nowotwór złośliwy innych gruczołów.9.. wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C7 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i..9.7 niedokładnie określonych C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory.9.. węzłów chłonnych C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych... umiejscowień C8 Nowotwór złośliwy bez określenia jego... umiejscowienia C8 Choroba hodgkina...7 C8 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C8 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C8 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t.9.. C8 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków... nieziarniczych C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne... C9 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C9 Białaczka limfatyczna..9. C9 Białaczka szpikowa... C9 Białaczka monocytowa... C9 Inne białaczki określonego rodzaju C9 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C9 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy... tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C97 Nowotwory złośliwe niezależnych... (pierwotnych) mnogich umiejscowień D Rak in situ jamy ustnej, przełyku i... żołądka D Raki in situ innych i nieokreślonych... części narządów trawiennych D Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D Czerniak in situ.9.. D Rak in situ skóry... D Rak in situ sutka D Rak in situ szyjki macicy.9.. D7 Rak in situ innych i nieokreślonych.9.. narządów płciowych D9 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień

30 Tabela. Zachorowania, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane dla zachorowań w podziale na rozpoznanie wg ICD dla kobiet w województwie lubuskim w roku Współczynnik Współczynnik Współczynnik ICD- Typ nowotworu Surowy Zachorowania Standaryzowany (W) Ryzyko skumulowane C-D9 Nowotwory ogółem 8... C Nowotwory złośliwe wargi.8.9 C Nowotwór złośliwy nasady języka.9.. C Nowotwór złośliwy innych i..9.7 nieokreślonych części języka C Nowotwór złośliwy dziąsła.9. C Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej.7.. C Nowotwór złośliwy podniebienia.9.7. C Nowotwór złośliwy innych i.9.. nieokreślonych części jamy ustnej C7 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej.9. C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C9 Nowotwory złośliwe migdałka.9.. C Nowotwór złośliwy części ustnej gardła.7.. (oropharynx) C Nowotwór złośliwy części nosowej.7.. gardła (nasopharynx) C Nowotwór złośliwy zachyłka.9.. gruszkowatego C Nowotwór złośliwy części krtaniowej.8.. gardła (hypopharynx) C Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym.9.. umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C Nowotwór złośliwy przełyku.8.8. C Nowotwór złośliwy żołądka C7 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego.7.8. C8 Nowotwór złośliwy jelita grubego C9 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczoodbytniczego.7.7. C Nowotwór złośliwy odbytnicy...7 C Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów.9.8. żółciowych wewnątrzwątrobowych C Nowotwór złośliwy pęcherzyka.8.7. żółciowego C Nowotwór złośliwy innych i nie... określonych części dróg żółciowych C Nowotwór złośliwy trzustki..87. C Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie.9.. określonych narządów trawiennych C Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C Nowotwór złośliwy zatok przynosowych.8.. C Nowotwór złośliwy krtani C Nowotwór złośliwy tchawicy C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca...8 ICD- Typ nowotworu Surowy C7 Nowotwór złośliwy grasicy.9.9. C8 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i.9.9. opłucnej C9 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki.8.. stawowej kończyn - C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki.9. stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C Czerniak złośliwy skóry C Inne nowotwory złośliwe skóry C Międzybłoniak.8.7. C Mięsak kaposi'ego C7 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwo- wego C8 Nowotwór złośliwy przestrzeni.8.. zaotrzewnowej i otrzewnej C9 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i.7.. innych tkanek miękkich C Nowotwór złośliwy sutka 8... C Nowotwór złośliwy sromu 7... C Nowotwór złośliwy pochwy C Nowotwór złośliwy szyjki macicy C Nowotwór złośliwy trzonu macicy.7.. C Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C Nowotwór złośliwy jajnika C7 Nowotwór złośliwy innych i.9.. nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C8 Nowotwór złośliwy łożyska C Nowotwór złośliwy prącia C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Nowotwór złośliwy jądra C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy moczowodu C7 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego.8..9 C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C9 Nowotwór złośliwy oka.7.8. C7 Nowotwór złośliwy opon.8.. C7 Nowotwór złośliwy mózgu Zachorowania Standaryzowany (W) ICD- Typ nowotworu Surowy Ryzyko skumulowane Zachorowania Standaryzowany (W) Ryzyko skumulowane C7 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C7 Nowotwór złośliwy tarczycy C7 Nowotwór złośliwy nadnerczy.8.8. C7 Nowotwór złośliwy innych gruczołów.9.9. wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C7 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu..9. oddechowego i trawiennego C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych.9.. umiejscowień C8 Nowotwór złośliwy bez określenia jego.9.. umiejscowienia C8 Choroba hodgkina..9. C8 Chłoniak nieziarniczy guzkowy.8.. (grudkowy) C8 Chłoniaki nieziarnicze rozlane.8.7. C8 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t.7.8. C8 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C9 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C9 Białaczka limfatyczna 9... C9 Białaczka szpikowa.7..7 C9 Białaczka monocytowa C9 Inne białaczki określonego rodzaju.7.9. C9 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C9 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień D Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych D Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D Czerniak in situ.8.. D Rak in situ skóry D Rak in situ sutka D Rak in situ szyjki macicy D7 Rak in situ innych i nieokreślonych.7..7 narządów płciowych D9 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień -

31 Tabela. Zachorowania, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane dla zachorowań w podziale na rozpoznanie wg ICD dla mężczyzn w województwie lubuskim w roku Współczynnik Współczynnik Współczynnik ICD- Typ nowotworu Surowy Zachorowania Standaryzowany (W) Ryzyko skumulowane C-D9 Nowotwory ogółem C Nowotwory złośliwe wargi..7. C Nowotwór złośliwy nasady języka..9. C Nowotwór złośliwy innych i... nieokreślonych części języka C Nowotwór złośliwy dziąsła... C Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej...9 C Nowotwór złośliwy podniebienia..9. C Nowotwór złośliwy innych i..9. nieokreślonych części jamy ustnej C7 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej..8. C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych... dużych gruczołów ślinowych C9 Nowotwory złośliwe migdałka.8.8. C Nowotwór złośliwy części ustnej gardła.8..9 (oropharynx) C Nowotwór złośliwy części nosowej... gardła (nasopharynx) C Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C Nowotwór złośliwy części krtaniowej..7. gardła (hypopharynx) C Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C Nowotwór złośliwy przełyku..7.9 C Nowotwór złośliwy żołądka C7 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego... C8 Nowotwór złośliwy jelita grubego C9 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczoodbytniczego C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy odbytu i kanału... odbytu C Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów..7.8 żółciowych wewnątrzwątrobowych C Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C Nowotwór złośliwy innych i nie.8..7 określonych części dróg żółciowych C Nowotwór złośliwy trzustki 8... C Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie... określonych narządów trawiennych C Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha... środkowego C Nowotwór złośliwy zatok przynosowych..8. C Nowotwór złośliwy krtani C Nowotwór złośliwy tchawicy.. C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ICD- Typ nowotworu Surowy C7 Nowotwór złośliwy grasicy C8 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i... opłucnej C9 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn - C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki.8..9 stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C Czerniak złośliwy skóry 8... C Inne nowotwory złośliwe skóry C Międzybłoniak..8. C Mięsak kaposi'ego C7 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych... i autonomicznego układu nerwo- wego C8 Nowotwór złośliwy przestrzeni..7. zaotrzewnowej i otrzewnej C9 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i.8.. innych tkanek miękkich C Nowotwór złośliwy sutka... C Nowotwór złośliwy sromu C Nowotwór złośliwy pochwy C Nowotwór złośliwy szyjki macicy C Nowotwór złośliwy trzonu macicy C Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C Nowotwór złośliwy jajnika C7 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C8 Nowotwór złośliwy łożyska C Nowotwór złośliwy prącia..7.9 C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Nowotwór złośliwy jądra.8..7 C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej.8.. C Nowotwór złośliwy moczowodu..8. C7 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C9 Nowotwór złośliwy oka... C7 Nowotwór złośliwy opon C7 Nowotwór złośliwy mózgu Zachorowania Standaryzowany (W) ICD- Typ nowotworu Surowy Ryzyko skumulowane Zachorowania Standaryzowany (W) Ryzyko skumulowane C7 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego,... nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C7 Nowotwór złośliwy tarczycy C7 Nowotwór złośliwy nadnerczy... C7 Nowotwór złośliwy innych gruczołów..8. wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C7 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i..8. niedokładnie określonych C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory.8.. węzłów chłonnych C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych.8.. umiejscowień C8 Nowotwór złośliwy bez określenia jego..7.9 umiejscowienia C8 Choroba hodgkina... C8 Chłoniak nieziarniczy guzkowy... (grudkowy) C8 Chłoniaki nieziarnicze rozlane... C8 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t..8 C8 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne... C9 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C9 Białaczka limfatyczna..7. C9 Białaczka szpikowa..8. C9 Białaczka monocytowa... C9 Inne białaczki określonego rodzaju C9 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C9 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy...7 tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C97 Nowotwory złośliwe niezależnych... (pierwotnych) mnogich umiejscowień D Rak in situ jamy ustnej, przełyku i... żołądka D Raki in situ innych i nieokreślonych... części narządów trawiennych D Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D Czerniak in situ... D Rak in situ skóry..9. D Rak in situ sutka D Rak in situ szyjki macicy D7 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D9 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień

32 Zgony W roku zarejestrowano łącznie na terenie województwa lubuskiego 89 zgonów z powodu nowotworu złośliwego z tego 7 wśród kobiet (,78%) i 8 zgonów wśród mężczyzn (,%) Liczba zgonów wśród mężczyzn w roku w porównaniu do roku wzrosła o, natomiast wśród kobiet o Wskaźnik dynamiki zgonów w roku wyniósł,% Współczynnik surowy umieralności w roku wyniósł, u kobiet oraz 78,9 u mężczyzn. Współczynnik standaryzowany wyniósł u kobiet,8, a u mężczyzn, Największą liczbę zgonów odnotowano mieście Gorzów Wielkopolski 9 i mieście Zielona Góra 8, natomiast najmniejszą liczbę zgonów odnotowano w powiecie sulęcińskim Największą liczbę zgonów na nowotwory złośliwe wśród mieszkańców województwa lubuskiego obserwujemy w grupie wiekowej - lata Najczęstszym umiejscowieniem nowotworów złośliwych u kobiet w województwie lubuskim w roku wg odsetka zarejestrowanych zgonów jest nowotwór złośliwy złośliwy oskrzela i płuca (8,%) i sutka (,9%) Najwyższa śmiertelność wśród kobiet z powodu nowotworu oskrzela i płuca oraz piersi jest w grupie wiekowej -9 Najczęstszym umiejscowieniem nowotworów złośliwych u mężczyzn w województwie lubuskim w roku wg odsetka zarejestrowanych zgonów jest nowotwór złośliwy oskrzela i płuca (,%) Najwyższa śmiertelność wśród mężczyzn z powodu nowotworu oskrzela i płuca jest w grupie wiekowej -7 lat, natomiast z powody nowotworu gruczołu krokowego w grupie wiekowej 7-79 lat Przedstawione w dalszej części dane obrazują dynamikę umieralności z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w latach 999-

33 Tabela. Liczba zarejestrowanych zgonów w podziale na powiaty w roku Wykres 9. Liczba zarejestrowanych zgonów w podziale na powiaty w roku Powiat Kobiety Mężczyźni Ogółem Mężczyźni Kobiety Województwo lubuskie Gorzowski Krośnieński Międzyrzecki Nowosolski M. Zielona Góra M. Gorzów Wielkopolski Wschowski Zarski Żagański Słubicki Zielonogórski Strzelecko-Drezdenecki 9 Świebodziński Sulęciński 8 Sulęciński Świebodziński Zielonogórski Żagański Żarski Wschowski M. Gorzów Wielkopolski M. Zielona Góra Strzelecko-Drezdenecki Słubicki Nowosolski Międzyrzecki Krośnieński Gorzowski

34 Tabela. Liczba zarejestrowanych zgonów dla kobiet w podziale na powiaty w latach - Tabela. Liczba zarejestrowanych zgonów dla mężczyzn w podziale na powiaty w latach Gorzowski Gorzowski Krośnieński Krośnieński Międzyrzecki Międzyrzecki Nowosolski Nowosolski 78 7 Słubicki Słubicki Strzeleckodrezdenecki Strzeleckodrezdenecki Sulęciński Sulęciński Świebodziński Świebodziński Zielonogórski Zielonogórski Żagański Żagański Żarski Żarski Wschowski 8 9 Wschowski M. Gorzów Wielkopolski M. Gorzów Wielkopolski M. Zielona Góra 8 M. Zielona Góra 8 9 Województwo lubuskie Województwo lubuskie

35 Kobiety Mężczyźni Średnia (kobiety) Średnia (mężczyźni) Wykres. Dynamika zgonów w powiecie gorzowski w latach 999- Wykres. Dynamika zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 999- Wykres. Dynamika zgonów w powiecie międzyrzeckim w latach Wykres. Dynamika zgonów w powiecie nowosolskim w latach 999- Wykres. Dynamika zgonów w powiecie słubickim w latach 999- Wykres. Dynamika zgonów w powiecie strzeleckodrezdeneckim w latach

36 Kobiety Mężczyźni Średnia (kobiety) Średnia (mężczyźni) Wykres. Dynamika zgonów w powiecie sulęcińskim w latach 999- Wykres 7. Dynamika zgonów w powiecie świebodzińskim w latach 999- Wykres 8. Dynamika zgonów w powiecie zielonogórskim w latach Wykres 9. Dynamika zgonów w powiecie żagańskim w latach 999- Wykres. Dynamika zgonów w powiecie żarskim w latach 999- Wykres. Dynamika zgonów w powiecie wschowskim w latach

37 Kobiety Mężczyźni Średnia (kobiety) Średnia (mężczyźni) Wykres. Dynamika zgonów w Gorzowie Wielkopolski w latach 999- Wykres. Dynamika zgonów w Zielonej Górze w latach

38 Tabela 7. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w woj. lubuskim wg płci w latach 999- Wykres. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w woj. lubuskim wg płci w latach 999- Rok 999 Kobiety 9 Mężczyźni 9 Zgony ogółem Wskaźnik dynamiki w procentach, Kobiety Mężczyźni Zgony ogółem Zgony ogółem , ,, 9, ,, 9, Wykres. Dynamika wzrostu liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w latach 999- wraz z linią trendu 7 8, Kobiety , 97,,, Mężczyźni Ogółem Ogółem 9, 7 97, , 8

39 Kobiety Mężczyźni Tabela 8. Współczynniki surowe i standaryzowane umieralności wg płci w woj. lubuskim w latach 999- Rok Kobiety Współczynnik zachorowalności surowy 8, 7, 8,9 7,7 7, 8,, 9, 9,, 9, 7, 8,,,9 Współczynnik zachorowalności standaryzowany 9,,, 9,, 7,8,9, 8,,7 97,9,,,7,8 Mężczyźni Współczynnik zachorowalności surowy 8,,,,,9,7 7, 9, 7,7 7, 7,, 78, 7,7, Współczynnik zachorowalności standaryzowany 8,,7,,8 9,,9, 8,9 99, 9, 97, 7,7 9, 78, 7,,,8 78,9 7, Wykres. Współczynniki surowe umieralności wg płci w woj. lubuskim w latach 999- Wykres 7. Dynamika wzrostu liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w latach 999- wraz z linią trendu

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a UWAGI OGÓLNE 1. Karty Zgłoszenia Nowotworów Złośliwych (KZNZ) powinny być wypełniane przez wszystkie placówki słuŝby zdrowia (MZiOS,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Diagnoza Nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU LECZNICTWA W ZAKRESIE ONKOLOGII I ONKOHEMATOLOGII W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA LATA 2012-2020

KIERUNKI ROZWOJU LECZNICTWA W ZAKRESIE ONKOLOGII I ONKOHEMATOLOGII W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA LATA 2012-2020 KIERUNKI ROZWOJU LECZNICTWA W ZAKRESIE ONKOLOGII I ONKOHEMATOLOGII W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA LATA 2012-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra - 2012 rok Spis treści 1 WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp.

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71 Załącznik C.41. METHOTREXATUM 1. METHOTREXATUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. METHOTREXATUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. METHOTREXATUM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz.

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. 27 Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE 1 BLEOMYCIN SULPHATE C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 BLEOMYCIN SULPHATE C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 BLEOMYCIN

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp.

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz. 133 Załącznik C.14. CYTARABINUM 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Załącznik nr 2 28) WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo