Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku"

Transkrypt

1 Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

2 OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW tel kierownik - Wies³awa Kaczmarek tel Redakcja dr n. med. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer mgr Wies³aw Duda mgr Wies³awa Kaczmarek Druk Studio Druku Cyfrowego EUROCENT Opole, ul. Koœnego 70 tel Biuletyn zosta³ sfinansowany ze œrodków przeznaczonych na rozwój rejestracji nowotworów z³oœliwych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Opolski Rejestr Nowotworów Opole 2007

3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów funkcjonuje w strukturach Opolskiego Centrum Onkologii, obejmuje swoim zasiêgiem województwo opolskie (dane dotycz¹ce zachorowañ i zgonów na nowotwory z³oœliwe dotycz¹ osób zameldowanych na pobyt sta³y w województwie opolskim). Zadaniem Regionalnego Rejestru Nowotworów jest przetwarzanie danych o zachorowaniach na nowotwory z³oœliwe, tj. ich pozyskiwanie, gromadzenie, aktualizowanie, udostêpnianie. Podstaw¹ prawn¹ rejestracji zachorowañ na nowotwory z³oœliwe jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz coroczne rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów: Program badañ statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata, które nak³adaj¹ obowi¹zek, na wszystkie jednostki s³u by zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne), zg³aszania co miesi¹c ( - do 15 dnia ka dego miesi¹ca) wszystkich przypadków rozpoznania b¹dÿ podejrzenia nowotworu z³oœliwego (ICD10: C00 - D09) do wojewódzkiego rejestru nowotworów. Od 1997 roku obowi¹zuje w Polsce X Rewizja Miêdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ( 1994 rok) ( Dz. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz.35). Noœnikiem informacji jest Karta Zg³oszenia Nowotworu Z³oœliwego ( wzór MZ/N- 1a). Dane z rejestrów wojewódzkich przekazywane s¹ corocznie do Krajowego Rejestru Nowotworów, gdzie s¹ weryfikowane i ³¹czone w ogólnopolski zbiór roczny. Przedstawione w niniejszym biuletynie dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach z powodu nowotworów z³oœliwych, oparte s¹ o dane gromadzone przez Regionalny Rejestr Nowotworów dla woj. Opolskiego, funkcjonuj¹cy w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. Chocia rejestr nowotworów w woj. opolskim dzia³a od 1974, to dopiero w roku 1985 wprowadzono aktywny system rejestracji wszystkich zachorowañ. Aktywna rejestracja, znacznie przyczyni³a siê do poprawy jakoœci gromadzonych danych. Najlepiej uwidacznia to porównanie danych z Rejestru Opolskiego, z danymi dla ca³ej Polski, przedstawionymi przez Krajowy Rejestr Nowotworów w Warszawie. W 1985 roku, standaryzowany wspó³czynnik zarejestrowanej zachorowalnoœci na nowotwory z³oœliwe dla Polski wyniós³ 211,2 (mê czyÿni) i 135,0 (kobiety), podczas gdy dla woj. opolskiego odpowiednio 272,9 i 160,6. Na pewno populacja woj. opolskiego, jak i warunki œrodowiskowe nie by³y na tyle ró ne, aby wyt³umaczyæ tak du e ró nice. W kolejnych latach, system aktywnej rejestracji zosta³ wprowadzony równie w innych województwach, co spowodowa³o stopniowe eliminowanie ró nicy w rejestracji. Dane pochodz¹ce z roku 1995, s¹ ju bardzo zbli one; wspó³czynnik zachorowalnoœci dla mê czyzn w Polsce wyniós³ 256,2; a dla woj. opolskiego 275,2; natomiast dla kobiet odpowiednio 186,1 i 179,0. Na tej podstawie mo emy stwierdziæ, e od 1985 roku Regionalny Rejestr Nowotworów w Opolu charakteryzuje siê wysok¹ jakoœci¹ danych oraz kompletnoœci¹ rejestracji. Metody statystyczne W celu przedstawienia statystyki zachorowalnoœci i umieralnoœci, aby by³a porównywalna w czasie i miêdzy ró nymi populacjami korzysta siê z metod uwzglêdniaj¹cych wielkoœæ populacji oraz jej strukturê. W opracowaniu zastosowano podstawowe wskaÿniki statystyczne: liczby bezwzglêdne, odsetki, wspó³czynniki standaryzowane wed³ug wieku oraz nastêpuj¹ce sformu³owania: Zapadalnoœæ (zachorowalnoœæ) jest definiowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w okreœlonym przedziale czasu i w okreœlonej populacji. Miernikiem zapadalnoœci jest wspó³czynnik zapadalnoœci okreœlaj¹cy liczbê nowych zachorowañ w okreœlonym przedziale czasu na jednostkê populacji (np. na mieszkañców). Umieralnoœæ jest definiowana analogicznie jak zapadalnoœæ, przy czym zdarzeniem, które jest liczone stanowi zgon z powodu okreœlonej choroby. Miernikiem umieralnoœci jest wspó³czynnik umieralnoœci okreœlaj¹cy liczbê zgonów w okreœlonym przedziale czasu na jednostkê populacji. Chorobowoœæ okreœla liczbê wszystkich chorych na dan¹ chorobê w okreœlonym czasie w danej populacji. Wspó³czynnik chorobowoœci wyra a liczbê wszystkich chorych na dane schorzenie w okreœlonym przedziale czasu na jednostkê populacji. Standaryzacja wspó³czynników jest konieczna, gdy porównuje siê miêdzy sob¹ dwie lub wiêcej grup lub obserwuje jedn¹ populacjê w d³u szym okresie czasu. Bezwzglêdna liczba przypadków zachorowañ lub zgonów z powodu nowotworów wystêpuj¹cych w danej populacji w okreœlonym przedziale czasu zale y od wielkoœci populacji jak i jej struktury. Wspó³czynnik surowy zachorowalnoœci (umieralnoœci) okreœla liczbê zachorowañ (zgonów) na ludnoœci badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzglêdnia struktury wieku populacji. Wielkoœæ wspó³czynników surowych zale y wy³¹cznie od iloœci przypadków danej choroby i wielkoœci populacji, nie zale y natomiast od struktury wieku populacji. Standaryzacja wspó³czynników umieralnoœci pozwala na uniezale nienie porównywanych wspó³czynników od ró nic 1

4 w strukturze ludnoœci. Istnieje kilka metod zapewniaj¹cych porównywalnoœæ wystêpowania chorób w ró nych populacjach (wspó³czynniki cz¹stkowe, obciête, skumulowane), wœród których najczêœciej stosowany jest standaryzowany wspó³czynnik zachorowalnoœci (umieralnoœci). Wspó³czynniki standaryzowane okreœlaj¹ ile zachorowañ (zgonów) wyst¹pi³oby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji by³a taka sama jak struktura wieku populacji przyjêtej za standard. WskaŸnik struktury zgonów (lub zarejestrowanych zachorowañ) na nowotwory z³oœliwe jest ilorazem bezwzglêdnej liczby zgonów (lub zarejestrowanych zachorowañ) na poszczególne nowotwory i ca³kowitej liczby zgonów (lub zarejestrowanych zachorowañ) przedstawionych w procentach. Miar¹ kompletnoœci rejestracji nowotworów z³oœliwych jest wskaÿnik zachorowania/zgony, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów z³oœliwych ogó³em i liczby zgonów z powodu nowotworów z³oœliwych w tym samym okresie. W opracowaniach danych, ze zbiorów rejestrów nowotworów, na temat zachorowalnoœci na choroby nowotworowe w Polsce, jeszcze do chwili obecnej, nale y mieæ na uwadze zarejestrowan¹ zachorowalnoœæ. Dane geograficzno - administracyjne Województwo opolskie po³o one jest w po³udniowo - zachodniej czêœci Polski. Powierzchnia województwa wynosi km. Województwo podzielone jest na 12 powiatów (w tym jedno miasto Opole na prawach powiatu)[1]. Ludnoœæ województwa opolskiego Dane dotycz¹ce woj. opolskiego oparte s¹ o raport ze Spisu Powszechnego przeprowadzonego w roku 2002 [2]. Opolszczyzna w 2002 roku liczy³a 1 065,0 tyœ. mieszkañców (mê czyÿni 517,0 tyœ., kobiety 548,0 tyœ.). Stanowi³o to 2,8 % ogó³u ludnoœci Polski (plasowa³o woj. opolskie na 15 miejscu w kraju). W porównaniu ze spisem przeprowadzonym w roku 1988 liczba mieszkañców województwa zmniejszy³a siê o 1,4 % (mê czyzn o 2,0 %, kobiet o 0,9 %). Z punktu widzenia epidemiologii nowotworów, istotne s¹ zmiany struktury wiekowej ludnoœci, szczególnie wzrost liczby mieszkañców w wieku powy ej 50 lat w porównaniu z rokiem Przyrost ten wyniós³ 42,5 tyœ. osób, czyli 4,4 %. Starzenie siê populacji niew¹tpliwie przyczyni siê do wzrostu bezwzglêdnej liczby zachorowañ na nowotwory z³oœliwe w kolejnych latach. Dane dotycz¹ce ludnoœci przedstawiono w tabeli 1. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory z³oœliwe w roku 2002 Mê czyÿni W 2002 roku zarejestrowano ³¹cznie 1718 nowych zachorowañ na nowotwory z³oœliwe u mê czyzn mieszkaj¹cych na terenie województwa opolskiego. Wspó³czynnik surowy zachorowalnoœci wyniós³ 332,6 (zachorowañ na 100 tyœ.), wspó³czynnik standaryzowany 259,2. Plasuje to woj. opolskie na ósmym miejscu w kraju. Najczêstszymi nowotworami z³oœliwymi u mê czyzn s¹ nowotwory p³uca. Zachorowalnoœæ na te nowotwory stanowi 23,7 % wszystkich nowych zachorowañ. Kolejne pod wzglêdem czêstoœci zachorowañ to nowotwory skóry, gruczo³u krokowego, pêcherza moczowego, o³¹dka, okrê nicy i odbytnicy. Dok³adne dane przedstawia tabela 2. Jeœli zsumujemy zachorowania na nowotwory okrê nicy i odbytnicy (11,41 % wszystkich zachorowañ) to okazuje siê, e zachorowalnoœæ na nowotwory jelita grubego znajduje siê na drugim miejscu po nowotworach p³uca. Zmiany w zachorowalnoœci na nowotwory u mê czyzn w latach przedstawia tabela 3 oraz wykresy na rycinach 1, 2 i 3 (uwzglêdniono zarówno liczby bezwzglêdne jak wspó³czynnik zachorowalnoœci standaryzowany i surowy). W tabeli 4 przedstawiono bezwzglêdne liczby zachorowañ w poszczególnych grupach wiekowych. Najwiêcej zachorowañ stwierdzono u mê czyzn w wieku lata (54 % wszystkich nowych zachorowañ). Pewne ró nice w zachorowalnoœci u mê czyzn stwierdza siê pomiêdzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego. W tabeli 5 przedstawiono bezwzglêdne liczby zachorowañ w latach , natomiast w tabeli 6 surowe wskaÿniki zachorowalnoœci dla poszczególnych powiatów. Te same dane znajduj¹ siê w wykresie na rycinie 4. Kobiety W roku 2002 zarejestrowano u kobiet w woj. opolskim 1626 nowych zachorowañ na nowotwory z³oœliwe. Wspó³czynnik surowy zachorowalnoœci i wspó³czynnik standaryzowany wyniós³ odpowiednio 297,0 i 189,0. Plasuje to województwo opolskie na siódmym miejscu w kraju. Najczêœciej rozpoznawanymi nowotworami u kobiet s¹ nowotwory piersi, które stanowi¹ 19,6 %, wszystkich nowych 2

5 zachorowañ (wspó³czynnik standardowy - 39,4). Jest to jednak nadal mniej ni w wiêkszoœci krajów europy zachodniej. Kolejnymi nowotworami pod wzglêdem czêstoœci, s¹ nowotwory skóry, trzonu macicy, szyjki macicy, jajnika, oskrzela, okrê nicy i odbytnicy. Suma zachorowañ na nowotwory z³oœliwe okrê nicy i odbytnicy (10,4 %) wskazuje, e u kobiet zachorowalnoœæ na nowotwory jelita grubego znajduje siê na trzecim miejscu po nowotworach piersi i skóry. Dok³adne dane przedstawiono w tabeli 7. Zmiany w zachorowalnoœci na nowotwory z³oœliwe u kobiet w latach przedstawia tabela 8 oraz wykresy na rycinach 5, 6 i 7. W tabeli 9 przedstawiono bezwzglêdne liczby zachorowañ w poszczególnych grupach wiekowych. Najwiêcej zachorowañ stwierdza siê u kobiet w grupach wiekowych lat. Jest to zakres wyraÿnie szerszy ni w grupie mê czyzn. Pomiêdzy poszczególnymi powiatami woj. opolskiego stwierdza siê ró nice w zachorowalnoœci. Dotyczy to bezwzglêdnej liczby zachorowañ, co jest niew¹tpliwie wynikiem ró nic w wielkoœci populacji poszczególnych powiatów, oraz surowych wskaÿników zachorowalnoœci. Dane przedstawiono w tabeli 10 i 11 oraz wykresie na rycinie 8. Zgony z powodu nowotworów z³oœliwych w roku 2002 Wed³ug Rocznika Statystycznego 2003, w województwie opolskim w roku 2002 stwierdzono 9288 zgonów. Z kolei wg danych Regionalnego Rejestru Nowotworów w Opolu z powodu nowotworów z³oœliwych zmar³o w tym czasie 2269 osób. Zgony z powodu nowotworów z³oœliwych, stanowi³y 24,4 % wszystkich zgonów. Mê czyÿni W 2002 roku choroby nowotworowe by³y przyczyn¹ zgonu 1315 mê czyzn. Standaryzowany i surowy wspó³czynnik umieralnoœci wyniós³ odpowiednio 254,6 i 199,0 zgonów na 100 tyœ. populacji. Najczêstsz¹ nowotworow¹ przyczyn¹ zgonu by³y nowotwory p³uca - 33,5 %. W ten sposób, co trzeci zgon by³ wynikiem tej choroby. W dalszej kolejnoœci znalaz³y siê zgony z powodu nowotworów o³¹dka, nowotworów o niedok³adnie okreœlonym umiejscowieniu, nowotworów gruczo³u krokowego, pêcherza moczowego i okrê nicy. Suma zgonów z powodu nowotworów okrê nicy i odbytnicy (8,29 % wszystkich zgonów nowotworowych) wskazuje, e nowotwory jelita grubego stanowi¹ u mê czyzn drug¹, po nowotworach p³uca, nowotworow¹ przyczynê zgonu. Dok³adne dane przedstawione s¹ w tabeli 12. Podobnie jak w zachorowalnoœci, wystêpuj¹ ró nice w umieralnoœci pomiêdzy poszczególnymi powiatami. Przedstawiono to w tabeli 13 i 14 oraz na wykresie na rycinie 9. Kobiety W 2002 roku zmar³y w woj. opolskim z powodu nowotworów z³oœliwych 954 kobiety. Standaryzowany wspó³czynnik umieralnoœci wyniós³ 174,3 a wspó³czynnik surowy 98,4 zgonów na 100 tyœ. populacji. Dominuj¹c¹ nowotworow¹ przyczyn¹ zgonu, by³y nowotwory piersi - 13,3 % zgonów. W dalszej kolejnoœci zgony by³y spowodowane nowotworami p³uca, jajnika, okrê nicy, nowotworami bez okreœlonego umiejscowienia i nowotworami o³¹dka. Szczegó³owe dane przedstawione s¹ w tabeli 15. Pomiêdzy poszczególnymi powiatami woj. opolskiego wystêpuj¹ ró nice w umieralnoœci kobiet z powodu nowotworów z³oœliwych. Dane przedstawiono w tabeli 15 i 16 oraz na wykresie na rycinie 10. Piœmiennictwo 1. Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego Wyd.: Urz¹d Statystyczny w Opolu. 2. Raport z Wyników Spisów Powszechnych - Województwo Opolskie Wyd.: Urz¹d Statystyczny w Opolu. 3

6 Tabela 1. Ludnoœæ woj. opolskiego w roku 2002 Wiek Miasto Wieœ Suma w tyœ. w tyœ. w tyœ. ogó³em 560,1 504,9 1065,0 0-2 lata 14,0 14,1 28, ,3 22,1 43, ,9 41,4 82, ,4 25,1 50, ,6 27,4 57, ,2 47,0 104, ,0 36,2 79, ,3 35,4 72, ,9 38,9 76, ,7 40,6 85, ,6 35,8 83, ,4 48,2 119, ,5 25,6 52, ,9 24,4 48,3 70 i wiêcej 39,7 43,0 82,7 Tab. 5 Bezwzglêdna liczba zachorowañ wg.powiatów w latach Mê czyÿni Liczba mê czyzn brzeski g³ubczycki kêdzierzyñsko-kozielski kluczborski krapkowicki namys³owski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki m.opole Tab. 6 WskaŸniki surowe zachorowalnoœci wg. powiatów w latach Mê czyÿni Liczba mê czyzn brzeski ,2 410,6 344,0 375,1 g³ubczycki ,2 379,1 375,2 351,5 kêdzierzyñsko-kozielski ,9 367,8 379,7 310,5 kluczborski ,2 359,0 353,2 367,6 krapkowicki ,0 273,6 291,3 367,8 namys³owski ,0 395,9 437,4 354,5 nyski ,3 384,2 377,2 327,3 oleski ,4 248,9 345,5 289,9 opolski ,1 299,7 289,2 307,2 prudnicki ,9 341,8 355,3 335,0 strzelecki ,9 277,2 326,7 254,9 m.opole ,5 362,1 349,0 381,9 4

7 Tab.2 Zachorowalnoœæ na nowotwory z³oœliwe w woj. opolskim w 2002 r. - MÊ CZY NI Liczby bezwzglêdne, wskaÿniki surowe i standaryzowane ICD 10 Nazwa rozpoznania Liczba Wsp sur Wsp std % C34 Nowotwór z³oœliwy oskrzela i p³uca , ,69 C44 Inne nowotwory z³oœliwe skóry ,6 24,5 9,49 C61 Nowotwór z³oœliwy gruczo³u krokowego ,9 19,8 7,8 C67 Nowotwór z³oœliwy pêcherza moczowego ,4 18,1 7,04 C16 Nowotwór z³oœliwy o³¹dka ,3 15,5 6,11 C18 Nowotwór z³oœliwy okrê nicy 99 19,2 14,9 5,76 C20 Nowotwór z³oœliwy odbytnicy 97 18,8 14,6 5,65 C64 Nowotwór z³oœliwy nerki za wyj¹tkiem miedniczki nerkowej 84 16,3 12,8 4,89 C32 Nowotwór z³oœliwy krtani 60 11,6 9,1 3,49 C71 Nowotwór z³oœliwy mózgu 38 7,4 6,1 2,21 C25 Nowotwór z³oœliwy trzustki ,6 2,1 C15 Nowotwór z³oœliwy prze³yku 35 6,8 5,2 2,04 C62 Nowotwór z³oœliwy j¹dra 23 4,5 3,9 1,34 C80 Nowotwór z³oœliwy bez okreœlenia jego umiejscowienia 22 4,3 3,6 1,28 C91 Bia³aczka limfatyczna 19 3,7 3,3 1,11 C43 Czerniak z³oœliwy skóry 21 4,1 3,1 1,22 C22 Nowotwór z³oœliwy w¹troby i przewodów ó³ciowych wewn¹trzw¹trobowych 16 3,1 2,3 0,93 C83 Ch³oniaki nieziarnicze rozlane 15 2,9 2,3 0,87 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 15 2,9 2,3 0,87 C13 Nowotwór z³oœliwy czêœci krtaniowej gard³a (hypopharynx) 14 2,7 2,2 0,81 C78 Wtórne nowotwory z³oœliwe uk³adu oddechowego i trawiennego 14 2,7 2,1 0,81 C19 Nowotwór z³oœliwy zgiêcia esiczo-odbytniczego 12 2,3 1,8 0,7 C02 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci jêzyka 12 2,3 1,7 0,7 C81 Choroba Hodgkina 9 1,7 1,6 0,52 C79 Wtórny nowotwór z³oœliwy innych umiejscowieñ 10 1,9 1,4 0,58 C24 Nowotwór z³oœliwy innych i nie okreœlonych czêœci dróg ó³ciowych 9 1,7 1,3 0,52 C49 Nowotwory z³oœliwe tkanki ³¹cznej i innych tkanek miêkkich 8 1,5 1,3 0,47 C92 Bia³aczka szpikowa 9 1,7 1,3 0,52 C77 Wtórne i nieokreœlone nowotwory wêz³ów ch³onnych 8 1,5 1,2 0,47 C14 Nowotwór z³oœliwy o innym i bli ej nieokreœlonym umiejscowieniu w obrêbie wargi, jamy ustnej i gard³a 7 1,4 1,1 0,41 C76 Nowotwór z³oœliwy umiejscowieñ innych i niedok³adnie okreœlonych 8 1,5 1,1 0,47 C00 Nowotwory z³oœliwe wargi 7 1,4 1 0,41 C73 Nowotwór z³oœliwy tarczycy 7 1,4 1 0,41 C10 Nowotwór z³oœliwy czêœci ustnej gard³a (oropharynx) 6 1,2 0,9 0,35 C85 Inne i nieokreœlone postacie ch³oniaków nieziarniczych 6 1,2 0,9 0,35 C04 Nowotwór z³oœliwy dna jamy ustnej 5 1 0,8 0,29 C05 Nowotwór z³oœliwy podniebienia 5 1 0,8 0,29 C23 Nowotwór z³oœliwy pêcherzyka ó³ciowego 6 1,2 0,8 0,35 C09 Nowotwory z³oœliwe migda³ka 4 0,8 0,6 0,23 C17 Nowotwór z³oœliwy jelita cienkiego 4 0,8 0,6 0,23 C48 Nowotwór z³oœliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 3 0,6 0,5 0,17 C50 Nowotwór z³oœliwy sutka 3 0,6 0,5 0,17 C60 Nowotwór z³oœliwy pr¹cia 4 0,8 0,5 0,23 C21 Nowotwór z³oœliwy odbytu i kana³u odbytu 3 0,6 0,4 0,17 C38 Nowotwór z³oœliwy serca, œródpiersia i op³ucnej 3 0,6 0,4 0,17 C07 Nowotwór z³oœliwy œlinianki przyusznej 2 0,4 0,3 0,12 C11 Nowotwór z³oœliwy czêœci nosowej gard³a (nasopharynx) 2 0,4 0,3 0,12 C40 Nowotwór z³oœliwy koœci i chr¹stki stawowej koñczyn 2 0,4 0,3 0,12 C45 Miêdzyb³oniak 2 0,4 0,3 0,12 C72 Nowotwór z³oœliwy rdzenia krêgowego, nerwów czaszkowych i innych czêœci centralnego systemu nerwowego 2 0,4 0,3 0,12 C08 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych du ych gruczo³ów œlinowych 1 0,2 0,2 0,06 C33 Nowotwór z³oœliwy tchawicy 1 0,2 0,2 0,06 C75 Nowotwór z³oœliwy innych gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego i struktur pokrewnych 1 0,2 0,2 0,06 C82 Ch³oniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 1 0,2 0,2 0,06 C84 Obwodowy i skórny ch³oniak z komórek T 1 0,2 0,2 0,06 C95 Bia³aczka z komórek nieokreœlonego rodzaju 1 0,2 0,2 0,06 C03 Nowotwór z³oœliwy dzi¹s³a 1 0,2 0,1 0,06 C37 Nowotwór z³oœliwy grasicy 1 0,2 0,1 0,06 C41 Nowotwór z³oœliwy koœci i chrz¹stki stawowej o innym i nieokreœlonym umiejscowieniu 1 0,2 0,1 0,06 C70 Nowotwór z³oœliwy opon 1 0,2 0,1 0,06 C74 Nowotwór z³oœliwy nadnerczy 1 0,2 0,1 0,06 D02 Rak in situ ucha œrodkowego i uk³adu oddechowego 1 0,2 0,1 0,06 C01 Nowotwór z³oœliwy nasady jêzyka C63 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych mêskich narz¹dów p³ciowych C65 Nowotwór z³oœliwy miedniczki nerkowej C66 Nowotwór z³oœliwy moczowodu C88 Z³oœliwe choroby immunoproliferacyjne Ogó³em ,6 259,2 100,01 5

8 Tab. 3. Zachorowalnoœæ na nowotwory z³oœliwe w woj. opolskim w latach MÊ CZY NI Liczby bezwzglêdne, wskaÿniki surowe i standaryzowane Liczby bezwzglêdne Wsp. surowy Wsp. standaryzowany ICD C ,2 3,6 2,8 1,4 2,7 3 2,2 1 C ,2 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0 C ,8 1,5 2,7 2,3 0,7 1,3 2,1 1,7 C ,2 0, ,2 0,1 C ,7 1,9 2,3 1 1,4 1,5 2 0,8 C ,2 0, ,2 0,3 0 0,8 C , ,1 0 0 C ,2 0,4 0,8 0,4 0,2 0,3 0,6 0,3 C ,2 0,6 0,6 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 C ,2 4,5 1,3 0,8 2,7 3,8 1 0,6 C ,7 4 1,7 1,2 1,4 3,2 1,4 0,9 C ,2 0,8 0,9 0,4 0,1 0,6 0,8 0,3 C ,6 0,4 0,4 0 0,4 0,3 0,3 0 C ,7 2,3 2,7 2,4 1,5 1,9 2,2 C ,4 0 1,1 1,4 0,3 0 0,8 1,1 C ,9 8,3 9,1 6,8 6,8 6,8 7,6 5,2 C ,1 19,2 20,1 20,3 17,7 15,7 15,9 15,5 C ,2 0, ,2 0,6 C ,3 15,3 21,8 19,2 14,3 12,5 17,2 14,9 C ,7 1,1 2,1 2,3 1,4 0,9 1,6 1,8 C ,3 18,1 16,5 18,8 12,1 14,8 13,1 14,6 C ,2 0,6 0,4 0,6 2,8 0,4 0,3 0,4 C ,3 1,5 3,6 3,1 4,3 1,2 2,8 2,3 C ,6 1,9 1,9 1,2 2,1 1,6 1,5 0,8 C ,5 0,6 1,1 1,7 1,3 0,4 1 1,3 C ,7 10,4 7,4 7 6,3 8,6 5,8 5,6 C ,1 0,2 0,8 0 0,9 0,2 0,6 0 C ,2 0,4 0,2 0 0,2 0,3 0,2 0 C ,6 0 0,4 0 0,4 0 0,3 0 C ,6 16,2 12,1 11,6 10,7 13,3 9,7 9,1 C ,2 0 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,2 C ,7 78,8 76,3 70,4 67,5 61 C , ,1 C ,5 0,9 1,7 0,6 1,4 0,9 1,4 0,4 C C ,2 0,8 0,4 0,4 0,2 0,7 0,3 0,3 C ,1 0 0,4 0,2 0,9 0 0,3 0,1 C ,1 4,3 3,8 4,1 3,6 3,5 3 3,1 C ,7 25,8 26,5 31, ,3 20,9 24,5 C ,9 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3 0,3 C , ,3 0 C C ,8 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 C ,1 0,6 2,1 1,5 1,9 0,4 1,7 1,3 C ,2 0,8 0,6 0,6 0,2 0,6 0,5 0,5 C C C C C C C C C ,8 0,4 1,3 0,8 0,6 0,3 1 0,5 C ,1 23,4 23,9 25,9 22,8 19,1 18,8 19,8 C ,4 3,4 3,4 4,5 2, ,9 C ,2 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 C ,2 15,1 13,3 16,3 15,8 12,1 10,4 12,8 C , ,3 0 C ,2 0, ,2 0,6 0 0 C ,4 20, ,4 16,3 16,3 17,2 18,1 C C ,6 0, ,5 0,3 0 0 C ,2 0, ,2 0,1 C ,3 6,4 4,4 7,4 7,1 4,9 3,7 6,1 C ,2 0 0,4 0,4 0,2 0 0,3 0,3 C ,9 0,8 0,4 1,4 0,8 0,6 0,3 1 C , ,2 0, ,1 C , ,2 C ,2 0,2 0,8 1,5 0,2 0,1 0,6 1,1 C ,8 1,1 1,7 1,5 2,5 0,9 1,4 1,2 C ,7 2,5 3,8 2,7 1,4 2 3,1 2,1 C ,1 3,4 1,7 1,9 3,4 2,8 1,6 1,4 C ,2 5,5 5,9 4,3 2,7 4,5 4,6 3,6 C ,3 1,5 2,5 1,7 1 1,6 2 1,6 C ,6 0, ,4 0,2 C ,5 4,5 2,3 2,9 4,7 3,8 1,9 2,3 C , ,2 C ,6 0,2 0,9 1,2 0,4 0,1 0,7 0,9 C ,1 1,5 0,2 0 0,9 1,3 0,2 0 C ,8 0,4 2,5 2,9 0,7 0,3 1,9 2,3 C ,2 2,6 4,7 3,7 3 2,4 3,9 3,3 C ,3 3,6 3,4 1,7 1,8 2,9 2,7 1,3 C , , C ,8 0, ,6 0,3 0 C ,4 0 1,1 0,2 0,3 0 0,8 0,2 C ,2 0 0,4 0 0,2 0 0,3 0 C D D D , ,1 D D D D D D C00-D ,1 332,9 339,1 332,6 285,8 272,9 270,2 259,2 6

9 Tab. 4 Liczba zachorowañ w podziale na kody rozpoznañ oraz grupy wiekowe dla mê czyzn w roku 2002 w województwie opolskim ICD Razem Nieznany C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D Ogó³em

10 Tab. 7. Zachorowalnoœæ na nowotwory z³oœliwe w woj. opolskim w 2002 r. - KOBIETY Liczby bezwzglêdne, wskaÿniki surowe i standaryzowane ICD 10 Rozpoznanie Liczba Wsp sur Wsp std % C50 Nowotwór z³oœliwy sutka ,1 39,4 19,56 C44 Inne nowotwory z³oœliwe skóry , ,05 C54 Nowotwór z³oœliwy trzonu macicy ,6 7,75 C53 Nowotwór z³oœliwy szyjki macicy ,1 14,8 6,77 C56 Nowotwór z³oœliwy jajnika ,5 13,3 6,58 C34 Nowotwór z³oœliwy oskrzela i p³uca 91 16,6 10,6 5,6 C18 Nowotwór z³oœliwy okrê nicy ,4 10 6,21 C20 Nowotwór z³oœliwy odbytnicy 68 12,4 6,8 4,18 C64 Nowotwór z³oœliwy nerki za wyj¹tkiem miedniczki nerkowej 45 8,2 5,1 2,77 C16 Nowotwór z³oœliwy o³¹dka 50 9,1 4,7 3,08 C71 Nowotwór z³oœliwy mózgu 35 6,4 4,4 2,15 C73 Nowotwór z³oœliwy tarczycy ,3 2,03 C25 Nowotwór z³oœliwy trzustki 32 5,8 3,3 1,97 C23 Nowotwór z³oœliwy pêcherzyka ó³ciowego 32 5,8 3,2 1,97 C67 Nowotwór z³oœliwy pêcherza moczowego 21 3,8 2,5 1,29 C43 Czerniak z³oœliwy skóry ,4 1,35 C76 Nowotwór z³oœliwy umiejscowieñ innych i niedok³adnie okreœlonych 18 3,3 1,8 1,11 C92 Bia³aczka szpikowa 10 1,8 1,6 0,62 C83 Ch³oniaki nieziarnicze rozlane 12 2,2 1,5 0,74 C91 Bia³aczka limfatyczna 14 2,6 1,5 0,86 C80 Nowotwór z³oœliwy bez okreœlenia jego umiejscowienia 16 2,9 1,4 0,98 C85 Inne i nieokreœlone postacie ch³oniaków nieziarniczych 12 2,2 1,4 0,74 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 13 2,4 1,4 0,8 C51 Nowotwór z³oœliwy sromu 15 2,7 1,3 0,92 C22 Nowotwór z³oœliwy w¹troby i przewodów ó³ciowych wewn¹trzw¹trobowych ,1 0,68 C81 Choroba Hodgkina 6 1,1 1,1 0,37 C79 Wtórny nowotwór z³oœliwy innych umiejscowieñ 8 1,5 1 0,49 D06 Rak in situ szyjki macicy 7 1,3 1 0,43 C32 Nowotwór z³oœliwy krtani 7 1,3 0,9 0,43 C78 Wtórne nowotwory z³oœliwe uk³adu oddechowego i trawiennego 9 1,6 0,9 0,55 C15 Nowotwór z³oœliwy prze³yku 6 1,1 0,7 0,37 C49 Nowotwory z³oœliwe tkanki ³¹cznej i innych tkanek miêkkich 6 1,1 0,7 0,37 C19 Nowotwór z³oœliwy zgiêcia esiczo-odbytniczego 5 0,9 0,6 0,31 C69 Nowotwór z³oœliwy oka 4 0,7 0,6 0,25 C70 Nowotwór z³oœliwy opon 4 0,7 0,6 0,25 C00 Nowotwory z³oœliwe wargi 5 0,9 0,5 0,31 C02 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci jêzyka 4 0,7 0,5 0,25 C11 Nowotwór z³oœliwy czêœci nosowej gard³a (nasopharynx) 3 0,5 0,5 0,18 C21 Nowotwór z³oœliwy odbytu i kana³u odbytu 4 0,7 0,5 0,25 C07 Nowotwór z³oœliwy œlinianki przyusznej 4 0,7 0,4 0,25 C24 Nowotwór z³oœliwy innych i nie okreœlonych czêœci dróg ó³ciowych 4 0,7 0,4 0,25 C05 Nowotwór z³oœliwy podniebienia 3 0,5 0,3 0,18 C09 Nowotwory z³oœliwe migda³ka 2 0,4 0,3 0,12 C17 Nowotwór z³oœliwy jelita cienkiego 3 0,5 0,3 0,18 C74 Nowotwór z³oœliwy nadnerczy 2 0,4 0,3 0,12 C13 Nowotwór z³oœliwy czêœci krtaniowej gard³a (hypopharynx) 2 0,4 0,2 0,12 C48 Nowotwór z³oœliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 2 0,4 0,2 0,12 C52 Nowotwór z³oœliwy pochwy 2 0,4 0,2 0,12 C72 Nowotwór z³oœliwy rdzenia krêgowego, nerwów czaszkowych i innych czêœci centralnego systemu nerwowego 1 0,2 0,2 0,06 C82 Ch³oniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 2 0,4 0,2 0,12 C94 Inne bia³aczki okreœlonego rodzaju 2 0,4 0,2 0,12 C04 Nowotwór z³oœliwy dna jamy ustnej 1 0,2 0,1 0,06 C26 Nowotwór z³oœliwy innych i niedok³adnie okreœlonych narz¹dów trawiennych 1 0,2 0,1 0,06 C31 Nowotwór z³oœliwy zatok przynosowych 1 0,2 0,1 0,06 C33 Nowotwór z³oœliwy tchawicy 1 0,2 0,1 0,06 C57 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych eñskich narz¹dów p³ciowych 2 0,4 0,1 0,12 C65 Nowotwór z³oœliwy miedniczki nerkowej 1 0,2 0,1 0,06 C77 Wtórne i nieokreœlone nowotwory wêz³ów ch³onnych 1 0,2 0,1 0,06 D03 Czerniak in situ 1 0,2 0,1 0,06 D04 Rak in situ skóry 2 0,4 0,1 0,12 C66 Nowotwór z³oœliwy moczowodu C68 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych narz¹dów moczowych Ogó³em

11 Tab. 8. Zachorowalnoœæ na nowotwory z³oœliwe w woj. opolskim w latach KOBIETY Liczby bezwzglêdne, wskaÿniki surowe i standaryzowane Liczby bezwzglêdne Wsp. surowy Wsp. standaryzowany ICD C ,9 0,4 0,2 0,9 0,5 0,2 0,1 0,5 C , ,3 0 C ,2 0 0,7 0 0,1 0 0,5 C ,2 0, ,1 0,1 0 C ,2 0,5 0,2 0 0,1 0,3 0,1 C ,2 0,2 0,5 0 0,1 0,2 0,3 C ,2 0, ,1 0,1 0 C ,5 0 0,2 0,7 0,5 0 0,1 0,4 C ,2 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 C ,9 0,4 0 0,4 0,6 0,2 0 0,3 C , ,3 0 C ,5 0,4 0 0,5 0,4 0,3 0 0,5 C C ,2 0, ,1 0,2 C , , C ,1 3,1 1,3 1,1 0,6 2,1 0,8 0,7 C ,7 11 9,1 7,2 6,9 6,3 4,7 C ,2 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 C ,6 15,6 17,5 18,4 9,3 9,7 10,1 10 C ,4 0,7 1,8 0,9 0,8 0,4 1,2 0,6 C ,5 11,3 10,3 12,4 5,6 6,6 5,4 6,8 C ,8 1,3 1,8 0,7 1 0,7 1,1 0,5 C ,9 3,2 1,8 2 1,7 1,7 1,3 1,1 C ,9 6,5 4,9 5,8 3,6 3,5 2,9 3,2 C ,1 1,1 0,2 0,7 0,7 0,5 0,1 0,4 C ,5 7,7 7 5,8 4,7 4,2 3,9 3,3 C ,3 0,9 1,3 0,2 0,7 0,4 0,7 0,1 C , ,1 0 C ,4 0,2 0 0,2 0,3 0,1 0 0,1 C ,8 1,3 0,7 1,3 1,1 0,9 0,6 0,9 C , ,1 C ,5 22,3 18,4 16,6 12,7 13, ,6 C ,2 0, ,1 0,4 0 C ,4 0,5 0,4 0 0,2 0,4 0,3 0 C , , C ,2 1,1 0,5 0 0,2 0,9 0,5 0 C ,2 0 0,5 0 0,1 0 0,4 0 C ,3 6,3 7,6 4 4,6 4,4 5,5 2,4 C ,8 22,1 26,2 35,8 12,9 12,5 15,5 21 C ,2 0, ,1 0,1 0 C C C ,3 0,7 0,5 0,4 0,8 0,5 0,4 0,2 C ,8 2 1,8 1,1 1,3 1,4 1,4 0,7 C ,6 54,7 57,4 58,1 35,6 38,6 40,3 39,4 C ,2 2 1,8 2,7 1,2 1 1,2 1,3 C ,2 0,5 0,7 0,4 0,1 0,3 0,5 0,2 C ,3 18,7 17,1 20,1 11,7 13,8 12,7 14,8 C ,7 19,2 22, ,3 13,2 14,9 15,6 C ,2 0, ,1 0,2 0 0 C ,8 18,7 15,2 19,5 15,8 13,2 11,1 13,3 C ,4 0,5 1,1 0,4 0,3 0,4 0,7 0,1 C C C C C C ,7 10,6 10,8 8,2 6,4 7,2 6,6 5,1 C ,2 0, ,1 0,1 C ,2 0,4 0,4 0 0,1 0,2 0,2 0 C ,2 4,7 4,9 3,8 1,7 2,8 2,8 2,5 C , , C ,5 0,4 0,9 0,7 0,3 0,3 0,6 0,6 C ,2 0,2 0,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0,6 C ,5 6,8 4,5 6,4 5 4,9 3,3 4,4 C ,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 C ,7 4,7 4, ,5 3,3 4,3 C ,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 C C ,6 0,9 1,6 3,3 0,9 0,5 0,9 1,8 C ,9 0,7 0,5 0,2 0,7 0,5 0,3 0,1 C ,4 2 1,6 1,2 0,7 1,2 0,9 C ,7 1,3 0,9 1,5 0,5 0,7 0,7 1 C ,1 3,4 2,7 2,9 1,8 2 1,2 1,4 C ,2 0,7 2,3 1,1 2 0,6 1,8 1,1 C ,1 0, ,7 0,2 C ,1 2,3 2,5 2,2 2,6 1,8 1,6 1,5 C ,2 0, ,1 0,1 0 C ,4 0,7 0,9 2,2 0,2 0,6 0,7 1,4 C ,4 1,6 0,2 0 0,8 1,1 0,1 0 C ,5 1,6 4,1 2,4 0,3 1,1 2,4 1,4 C ,1 3,2 2,2 2,6 0,9 2,4 1,3 1,5 C ,3 0,9 4 1,8 1,7 0,5 3 1,6 C C ,4 0, ,2 0,2 C ,7 0,2 0,2 0 0,4 0,1 0,3 0 C ,2 0, ,3 0,1 0 0 C D D D D ,2 0 0,2 0 0,1 0 0,1 D , ,1 D D ,4 0,9 2,3 1,3 0,3 0,7 1,8 1 D D ,5 285,6 290, ,3 186,6 188,

12 Tab. 9. Liczba zachorowañ w podziale na kody rozpoznañ oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2002 w województwie opolskim ICD Razem Nieznany C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D Ogó³em

13 Tab. 10 Bezwzglêdna liczba zachorowañ wg. ów w latach Kobiety Liczba kobiet brzeski g³ubczycki kêdzierzyñsko-kozielski kluczborski krapkowicki namys³owski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki m.opole Tab. 11 Surowe wskaÿniki zachorowalnoœci wg. ów w latach Kobiety Liczba kobiet brzeski ,8 316,8 293,7 381,8 g³ubczycki ,6 303,5 368,1 326,3 kêdzierzyñsko-kozielski ,1 315,5 352,9 291,3 kluczborski ,4 321,4 299,4 343,4 krapkowicki ,0 241,5 303,3 221,9 namys³owski ,5 287,2 198,8 212,1 nyski ,6 326,2 289,4 331,5 oleski ,0 213,4 252,7 247,1 opolski ,5 231,5 238,7 251,7 prudnicki ,0 272,1 287,8 300,3 strzelecki ,4 239,3 236,9 215,6 m.opole ,6 360,1 370,3 361,6 11

14 Tab. 12 Umieralnoœæ z powodu nowotworów z³oœliwych w woj. opolskim w 2002 r. - MÊ CZY NI Liczby bezwzglêdne, wskaÿniki surowe i standaryzowane ICD 10 Rozpoznanie Liczba Wsp sur Wsp std % C34 Nowotwór z³oœliwy oskrzela i p³uca ,2 66,7 33,46 C16 Nowotwór z³oœliwy o³¹dka ,7 16 8,14 C80 Nowotwór z³oœliwy bez okreœlenia jego umiejscowienia 91 17,6 14 6,92 C61 Nowotwór z³oœliwy gruczo³u krokowego 83 16,1 13,1 6,31 C18 Nowotwór z³oœliwy okrê nicy 75 14,5 11 5,7 C67 Nowotwór z³oœliwy pêcherza moczowego 55 10,6 8,1 4,18 C25 Nowotwór z³oœliwy trzustki 47 9,1 7 3,57 C32 Nowotwór z³oœliwy krtani 45 8,7 6,9 3,42 C64 Nowotwór z³oœliwy nerki za wyj¹tkiem miedniczki nerkowej 44 8,5 6,8 3,35 C15 Nowotwór z³oœliwy prze³yku 38 7,4 6 2,89 C20 Nowotwór z³oœliwy odbytnicy 34 6,6 5 2,59 C22 Nowotwór z³oœliwy w¹troby i przewodów ó³ciowych wewn¹trzw¹trobowych 24 4,6 3,5 1,83 C71 Nowotwór z³oœliwy mózgu 22 4,3 3,5 1,67 C92 Bia³aczka szpikowa 21 4,1 3,2 1,6 C14 Nowotwór z³oœliwy o innym i bli ej nieokreœlonym umiejscowieniu w obrêbie wargi, jamy ustnej i gard³a 16 3,1 2,3 1,22 C21 Nowotwór z³oœliwy odbytu i kana³u odbytu 15 2,9 2,3 1,14 C91 Bia³aczka limfatyczna 13 2,5 2 0,99 C43 Czerniak z³oœliwy skóry 11 2,1 1,6 0,84 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 10 1,9 1,5 0,76 C49 Nowotwory z³oœliwe tkanki ³¹cznej i innych tkanek miêkkich 8 1,5 1,2 0,61 C44 Inne nowotwory z³oœliwe skóry 7 1,4 1,1 0,53 C23 Nowotwór z³oœliwy pêcherzyka ó³ciowego 7 1,4 1 0,53 C85 Inne i nieokreœlone postacie ch³oniaków nieziarniczych 7 1,4 1 0,53 C83 Ch³oniaki nieziarnicze rozlane 6 1,2 0,9 0,46 C04 Nowotwór z³oœliwy dna jamy ustnej 5 1 0,8 0,38 C02 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci jêzyka 5 1 0,7 0,38 C10 Nowotwór z³oœliwy czêœci ustnej gard³a (oropharynx) 5 1 0,7 0,38 C48 Nowotwór z³oœliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 4 0,8 0,7 0,3 C62 Nowotwór z³oœliwy j¹dra 4 0,8 0,7 0,3 C24 Nowotwór z³oœliwy innych i nie okreœlonych czêœci dróg ó³ciowych 4 0,8 0,6 0,3 C78 Wtórne nowotwory z³oœliwe uk³adu oddechowego i trawiennego 4 0,8 0,6 0,3 C79 Wtórny nowotwór z³oœliwy innych umiejscowieñ 4 0,8 0,6 0,3 C38 Nowotwór z³oœliwy serca, œródpiersia i op³ucnej 3 0,6 0,5 0,23 C41 Nowotwór z³oœliwy koœci i chrz¹stki stawowej o innym i nieokreœlonym umiejscowieniu 3 0,6 0,5 0,23 C73 Nowotwór z³oœliwy tarczycy 3 0,6 0,5 0,23 C81 Choroba Hodgkina 4 0,8 0,5 0,3 C06 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci jamy ustnej 3 0,6 0,4 0,23 C07 Nowotwór z³oœliwy œlinianki przyusznej 2 0,4 0,4 0,15 C09 Nowotwory z³oœliwe migda³ka 3 0,6 0,4 0,23 C13 Nowotwór z³oœliwy czêœci krtaniowej gard³a (hypopharynx) 3 0,6 0,4 0,23 C30 Nowotwór z³oœliwy jamy nosowej i ucha œrodkowego 2 0,4 0,4 0,15 C76 Nowotwór z³oœliwy umiejscowieñ innych i niedok³adnie okreœlonych 3 0,6 0,4 0,23 C01 Nowotwór z³oœliwy nasady jêzyka 2 0,4 0,3 0,15 C05 Nowotwór z³oœliwy podniebienia 2 0,4 0,3 0,15 C11 Nowotwór z³oœliwy czêœci nosowej gard³a (nasopharynx) 2 0,4 0,3 0,15 C26 Nowotwór z³oœliwy innych i niedok³adnie okreœlonych narz¹dów trawiennych 2 0,4 0,3 0,15 C50 Nowotwór z³oœliwy sutka 2 0,4 0,3 0,15 C17 Nowotwór z³oœliwy jelita cienkiego 1 0,2 0,2 0,08 C74 Nowotwór z³oœliwy nadnerczy 1 0,2 0,2 0,08 C94 Inne bia³aczki okreœlonego rodzaju 1 0,2 0,2 0,08 C00 Nowotwory z³oœliwe wargi 1 0,2 0,1 0,08 C08 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych du ych gruczo³ów œlinowych 1 0,2 0,1 0,08 C31 Nowotwór z³oœliwy zatok przynosowych 1 0,2 0,1 0,08 C33 Nowotwór z³oœliwy tchawicy 1 0,2 0,1 0,08 C39 Nowotwór z³oœliwy innych i niedok³adnie okreœlonych czêœci uk³adu oddechowego i narz¹dów klatki piersiowej 1 0,2 0,1 0,08 C40 Nowotwór z³oœliwy koœci i chr¹stki stawowej koñczyn 1 0,2 0,1 0,08 C45 Miêdzyb³oniak 1 0,2 0,1 0,08 C72 Nowotwór z³oœliwy rdzenia krêgowego, nerwów czaszkowych i innych czêœci centralnego systemu nerwowego 1 0,2 0,1 0,08 C82 Ch³oniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 1 0,2 0,1 0,08 C96 Inny i nieokreœlony nowotwór z³oœliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 2 0,4 0,1 0,15 C69 Nowotwór z³oœliwy oka 1 0,2 0 0,08 Ogó³em ,

15 Tab. 13 Bezwzglêdna liczba zgonów wg.powiatów w latach Mê czyÿni Liczba mê czyzn brzeski g³ubczycki kêdzierzyñsko-kozielski kluczborski krapkowicki namys³owski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki m.opole Tab. 14 WskaŸniki surowe umieralnoœcii wg. powiatów w latach Mê czyÿni Liczba mê czyzn brzeski ,1 297,4 244,1 281,9 g³ubczycki ,5 288,3 335,7 296,2 kêdzierzyñsko-kozielski ,1 278,8 257,1 270,9 kluczborski ,0 252,7 278,6 238,4 krapkowicki ,9 214,8 211,8 253,0 namys³owski ,8 285,5 271,6 234,8 nyski ,3 271,8 266,3 281,5 oleski ,0 246,0 246,0 269,4 opolski ,7 233,4 219,9 224,4 prudnicki ,3 284,2 304,5 291,0 strzelecki ,6 252,4 190,6 215,3 m.opole ,6 235,4 209,1 228,8 13

16 Tab. 15. Umieralnoœæ z powodu nowotworów z³oœliwych w woj. opolskim w 2002 r. - KOBIETY Liczby bezwzglêdne, wskaÿniki surowe i standaryzowane ICD 10 Rozpoznanie Liczba Wsp sur Wsp std % C50 Nowotwór z³oœliwy sutka ,2 14,5 13,31 C34 Nowotwór z³oœliwy oskrzela i p³uca 98 17,9 10,3 10,27 C56 Nowotwór z³oœliwy jajnika 84 15,3 9,7 8,81 C18 Nowotwór z³oœliwy okrê nicy 73 13,3 6,5 7,65 C80 Nowotwór z³oœliwy bez okreœlenia jego umiejscowienia 65 11,9 5,9 6,81 C16 Nowotwór z³oœliwy o³¹dka 59 10,8 5,4 6,18 C25 Nowotwór z³oœliwy trzustki ,9 5,14 C53 Nowotwór z³oœliwy szyjki macicy 38 6,9 4,7 3,98 C71 Nowotwór z³oœliwy mózgu 25 4,6 3 2,62 C23 Nowotwór z³oœliwy pêcherzyka ó³ciowego 32 5,8 2,9 3,35 C64 Nowotwór z³oœliwy nerki za wyj¹tkiem miedniczki nerkowej 30 5,5 2,9 3,14 C22 Nowotwór z³oœliwy w¹troby i przewodów ó³ciowych wewn¹trzw¹trobowych 25 4,6 2,8 2,62 C20 Nowotwór z³oœliwy odbytnicy 26 4,7 2,1 2,73 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 18 3,3 2 1,89 C55 Nowotwór z³oœliwy nieokreœlonej czêœci macicy 17 3,1 1,9 1,78 C54 Nowotwór z³oœliwy trzonu macicy 15 2,7 1,6 1,57 C91 Bia³aczka limfatyczna 12 2,2 1,4 1,26 C92 Bia³aczka szpikowa ,4 1,15 C21 Nowotwór z³oœliwy odbytu i kana³u odbytu 14 2,6 1,3 1,47 C44 Inne nowotwory z³oœliwe skóry 12 2,2 1,1 1,26 C85 Inne i nieokreœlone postacie ch³oniaków nieziarniczych ,1 1,15 C26 Nowotwór z³oœliwy innych i niedok³adnie okreœlonych narz¹dów trawiennych 10 1,8 0,9 1,05 C43 Czerniak z³oœliwy skóry 8 1,5 0,9 0,84 C67 Nowotwór z³oœliwy pêcherza moczowego 8 1,5 0,8 0,84 C15 Nowotwór z³oœliwy prze³yku 7 1,3 0,7 0,73 C57 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych eñskich narz¹dów p³ciowych 7 1,3 0,7 0,73 C73 Nowotwór z³oœliwy tarczycy 7 1,3 0,7 0,73 C24 Nowotwór z³oœliwy innych i nie okreœlonych czêœci dróg ó³ciowych 8 1,5 0,6 0,84 C32 Nowotwór z³oœliwy krtani 4 0,7 0,6 0,42 C76 Nowotwór z³oœliwy umiejscowieñ innych i niedok³adnie okreœlonych 7 1,3 0,6 0,73 C81 Choroba Hodgkina 4 0,7 0,5 0,42 C38 Nowotwór z³oœliwy serca, œródpiersia i op³ucnej 4 0,7 0,4 0,42 C51 Nowotwór z³oœliwy sromu 4 0,7 0,4 0,42 C69 Nowotwór z³oœliwy oka 4 0,7 0,4 0,42 C78 Wtórne nowotwory z³oœliwe uk³adu oddechowego i trawiennego 4 0,7 0,3 0,42 C79 Wtórny nowotwór z³oœliwy innych umiejscowieñ 2 0,4 0,3 0,21 C83 Ch³oniaki nieziarnicze rozlane 3 0,5 0,3 0,31 C95 Bia³aczka z komórek nieokreœlonego rodzaju 2 0,4 0,3 0,21 C17 Nowotwór z³oœliwy jelita cienkiego 2 0,4 0,2 0,21 C02 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci jêzyka 1 0,2 0,1 0,1 C06 Nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci jamy ustnej 2 0,4 0,1 0,21 C09 Nowotwory z³oœliwe migda³ka 1 0,2 0,1 0,1 C14 Nowotwór z³oœliwy o innym i bli ej nieokreœlonym umiejscowieniu w obrêbie wargi, jamy ustnej i gard³a 1 0,2 0,1 0,1 C19 Nowotwór z³oœliwy zgiêcia esiczo-odbytniczego 1 0,2 0,1 0,1 C41 Nowotwór z³oœliwy koœci i chrz¹stki stawowej o innym i nieokreœlonym umiejscowieniu 1 0,2 0,1 0,1 C46 Miêsak Kaposi'ego 1 0,2 0,1 0,1 C48 Nowotwór z³oœliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 1 0,2 0,1 0,1 C49 Nowotwory z³oœliwe tkanki ³¹cznej i innych tkanek miêkkich 2 0,4 0,1 0,21 C52 Nowotwór z³oœliwy pochwy 1 0,2 0,1 0,1 C74 Nowotwór z³oœliwy nadnerczy 1 0,2 0,1 0,1 C77 Wtórne i nieokreœlone nowotwory wêz³ów ch³onnych 1 0,2 0,1 0,1 C82 Ch³oniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 1 0,2 0,1 0,1 C93 Bia³aczka monocytowa 1 0,2 0,1 0,1 C96 Inny i nieokreœlony nowotwór z³oœliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 2 0,4 0,1 0,21 Ogó³em ,3 98,4 14

17 Tab. 16 Bezwzglêdna liczba zgonów wg. powiatów w latach Kobiety Liczba kobiet brzeski g³ubczycki kêdzierzyñsko-kozielski kluczborski krapkowicki namys³owski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki m.opole Tab. 17 Surowe wskaÿniki umieralnoœci wg. ów w latach Kobiety Liczba kobiet brzeski ,5 146,8 151,0 211,9 g³ubczycki ,6 227,7 216,3 170,7 kêdzierzyñsko-kozielski ,0 123,2 183,0 188,6 kluczborski ,4 200,5 131,9 219,8 krapkowicki ,4 154,5 132,0 112,3 namys³owski ,8 159,1 172,3 150,2 nyski ,0 186,8 218,3 173,6 oleski ,3 188,2 165,7 165,7 opolski ,4 135,2 155,3 158,2 prudnicki ,3 134,5 225,2 187,7 strzelecki ,5 154,0 142,2 154,0 m.opole ,5 202,7 180,8 185,2 15

18 Ryc. 1. Zachorowalnoœæ , mê czyÿni, liczby bezwzlêdne Ryc. 2. Surowy wskaÿnik zachorowalnoœci , mê czyÿni C71 n. mózgu C71 n. mózgu C32 n. krtani C32 n. krtani C64 n. nerki C64 n. nerki C20 n. odbytnicy C20 n. odbytnicy rozpoznanie rozpoznanie C61 n. gr. krok. C61 n. gr. krok. C44 n. skóry C44 n. skóry Ryc. 3. Standaryzowany wskaÿnik zachorowalnoœci , mê czyÿni Ryc. 4 Surowy wskaÿnik zachorowalnoœci wg. powiatów w latach Mê czyÿni C71 n. mózgu m.opole C32 n. krtani strzelecki C64 n. nerki prudnicki C20 n. odbytnicy opolski rozpoznanie m. C61 n. gr. krok oleski nyski krapkowicki kluczborski C44 n. skóry brzeski ,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Ryc. 5. Zachorowalnoœæ , kobiety, liczby bezwzlêdne Ryc. 6. Surowy wskaÿnik zachorowalnoœci , kobiety C64 n. nerki C64 n. nerki C20 n. odbytnicy C20 n. odbytnicy rozpoznanie C56 n. jajnika rozpoznanie C56 n. jajnika C53 n. szyjki m. C53 n. szyjki m. C54 n. trzonu m. C54 n. trzonu m. C44 n. skóry C44 n. skóry C50 n. piersi C50 n. piersi

19 Ryc. 7. Standaryzowany wskaÿnik zachorowalnoœci , kobiety Ryc. 8. Surowy wskaÿnik zachorowalnoœci wg. powiatów w latach Kobiety Kobiety C64 n. nerki C20 n. odbytnicy m.opole strzelecki prudnicki opolski rozpoznanie C56 n. jajnika C53 n. szyjki m oleski nyski krapkowicki C54 n. trzonu m. kluczborski C44 n. skóry C50 n. piersi brzeski ,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Ryc. 9 Surowy wskaÿnik umieralnoœci wg. powiatów w latach Mê czyÿni Ryc. 10 Surowy wskaÿnik umieralnoœci wg. powiatów w latach Kobiety m.opole strzelecki prudnicki opolski oleski nyski krapkowicki m.opole strzelecki prudnicki opolski oleski nyski krapkowicki kluczborski kluczborski brzeski brzeski 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

20

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2008 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2008 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Serdecznie dziêkujemy za szczególne

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 C88.9 49 B 52 53 54 55 C00.5 56 57 58 59 C02 62 63 64 C02.3 65 66 67 68 69

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82.

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653 Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 Dziennik Ustaw Nr 111 6451 Poz. 653 C88.9

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp.

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz. 133 Załącznik C.14. CYTARABINUM 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI REJESTR NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Cancer in Swietokrzyskie Voivodeship

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz.

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. 27 Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE 1 BLEOMYCIN SULPHATE C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 BLEOMYCIN SULPHATE C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 BLEOMYCIN

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Załącznik nr 2 28) WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz.

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. 71 Załącznik C.55. THIOTEPUM 1. THIOTEPUM C38 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 2. THIOTEPUM C38.0 SERCE 3. THIOTEPUM C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Kędzierzyn-Koźle, 20 września 2012 Wojciech Redelbach C6H6 + KK = CA? Benzen

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Diagnoza Nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1 ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2006 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca WOJEWÓDZKI REJESTR

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBO PLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBO PLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBO PLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ

Bardziej szczegółowo

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp.

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71 Załącznik C.41. METHOTREXATUM 1. METHOTREXATUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. METHOTREXATUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. METHOTREXATUM

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Marek Bębenek PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-4 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 11 Dolnośląskie Centrum Onkologii we

Bardziej szczegółowo