Rozwój rynku kapitałowego w Polsce Rzeszów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów"

Transkrypt

1 Rozwój rynku kapitałowego w Polsce Rzeszów

2 Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany na określonych warunkach, przez uczestników tego rynku, najczęściej na okres powyżej roku. Uczestnicy( inwestorzy) którzy posiadają nadmiar pieniędzy(kapitał) czerpią określone zyski przekazując nadwyżki tym, którzy odczuwają ich brak. Przepływ kapitału często następuje przy udziale i czynnej pomocy pośredników.

3 Historia rynku kapitałowego w Polsce *12 maja 1817 roku w Warszawie otwarta została pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce. Początkowo przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były: weksle, obligacje a w drugiej połowie XIX wieku akcje * W okresie między I a II wojną światową giełdy w Polsce działały giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. Najważniejsza giełda warszawska skupiała 90% obrotów W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowanych było 130 papierów: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta!

4 Rynek Kapitałowy w Polsce - przełomu XX/ XXI wieku - W dniu 22 marca 1991 r. Sejm uchwalił ustawę; Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Powstają główne instytucje rynku kapitałowego: -Komisja Papierów Wartościowych obecnie Komisja Nadzoru Finansowego -Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie -Domy Maklerskie -fundusze powiernicze obecnie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych -Otwarte Fundusze Emerytalne

5 Rynek Kapitałowy w Polsce - przełomu XX/ XXI wieku *16 kwietnia 1991 r. pierwsza sesja giełdowa, na której notowano akcje 5 spółek; Tonsilu, Próchnika, Krosna, Kabli, i Exbudu. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót giełdy wyniósł zł (2 tys. US$). Sesje odbywały się raz w tygodniu.

6 Schemat Rynku Finansowego Rynek Finansowy Rynek Pieniężny Rynek Kapitałowy Rynek Towarowy Rynek Niezorganizowany Rynek Zorganizowany Rynek Regulowany Rynek Nieregulowany Giełdowy Pozagiełdowy

7 Segmenty rynku kapitałowego (1) Rynek pierwotny, w regulacjach prawnych stosowana jest nazwa obrót pierwotny - jest to ten segment rynku kapitałowego, na którym wyemitowane instrumenty finansowe są sprzedawane pierwszemu posiadaczowi. Na rynku papierów wartościowych może również mieć miejsce tzw. pierwsza oferta publiczna. Jest to oferta danych papierów wartościowych, dokonywana przez ich emitenta lub właściciela, która po raz pierwszy ma charakter oferty publicznej. Rynek wtórny, (w regulacjach prawnych stosowana jest nazwa obrót wtórny ) - jest uzupełnieniem rynku pierwotnego. Jest to ten segment rynku kapitałowego, na którym dokonuje się obrotu wyemitowanymi i sprzedanymi pierwszemu posiadaczowi instrumentami finansowymi. Obrót odbywa się pomiędzy Inwestorami, nie dokonuje się zasilenie emitenta w kapitał. To właśnie na rynku wtórnym kształtuje się wartość (cena) instrumentów. W przypadku instrumentów pochodnych obrót dokonuje się od razu na rynku wtórnym, ponieważ rolę emitenta niejako przejmują bezpośrednio inwestorzy, dokonując od razu transakcji między sobą.

8 Segmenty rynku kapitałowego (2) W zależności od sposobu zawierania transakcji na rynku, czyli sposobu oferowania instrumentów finansowych przez ich emitentów i dokonywania obrotu nimi przez inwestorów, rynek kapitałowy można podzielić na: Rynek niepubliczny - nie ma sformalizowanego charakteru; obejmuje transakcje, w przypadku których wzajemne relacje stron transakcji oparte są na indywidualnych kontaktach a informowanie o możliwości nabycia instrumentów finansowych nie jest prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu. Rynek publiczny - to część rynku kapitałowego i terminowego, na której podmiot składający ofertę sprzedaży albo nabycia instrumentów finansowych, zwraca się do szerokiego grona inwestorów (nieznanych mu bezpośrednio), zwłaszcza z wykorzystaniem środków masowego przekazu. Ma z reguły charakter rynku zinstytucjonalizowanego tzn. jest ujęty w określone formy organizacyjne. Na rynku tym funkcjonują instytucje, które według określonych reguł organizują obrót w wyznaczonym miejscu i czasie. Występuje on w formie giełd papierów wartościowych, a także w postaci innych pozagiełdowych instytucji.

9

10 Instytucje/uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce (1)

11 Instytucje/uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce (2) Komisja Nadzoru Finansowego organ właściwy w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym do którego zadań między innymi należy: udzielanie licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności na rynku publicznym domom maklerskim, podmiotom organizującym rynki, funduszom inwestycyjnym czy też maklerom i doradom inwestycyjnym, dopuszczanie instrumentów do publicznego obrotu - zatwierdzanie prospektów, podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego.

12 Instytucje/uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce (3) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) - centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytoworozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce, do której podstawowych zadań należy: nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, znajdujących się w obrocie, rozliczanie transakcji zawieranych na rynku zorganizowanym w zakresie zdematerializowanych instrumentów finansowych, prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń oraz wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia systemu rejestracji, rozliczeń i rozrachunku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych.

13 Instytucje/uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce (4) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - najbardziej powszechny symbol rynku kapitałowego w Polsce. GPW organizuje obrót instrumentami finansowymi oraz odpowiada za jego bezpieczeństwo, rozwój i promocję. GPW zapewnia: koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, bezpieczny i sprawny przebieg transakcji, upowszechnianie informacji o kursach i obrotach instrumentami finansowymi. GPW prowadzi rynek regulowany oraz organizuje Alternatywny System Obrotu NewConnect

14 Instytucje/uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce (5) Biura/Domy Maklerskie instytucje za pośrednictwem których Inwestorzy mogą dokonywać obrotu na rynku zorganizowanym. Najważniejsze usługi świadczone przez domy maklerskie to: otwieranie i prowadzenie rachunków maklerskich przyjmowanie i realizacja na rynku zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, organizowanie oferty publicznej sprzedaży instrumentów finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie, czy usługi doradcze. Domy maklerskie są w transakcjach giełdowych pośrednikami inwestorów.

15 Instytucje/uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce (6) Inwestorzy - (indywidualni, Instytucjonalni w tym fundusze inwestycyjne i emerytalne) podmioty dokonujące inwestycji na rynku kapitałowym. Aby stać się inwestorem trzeba otworzyć rachunek inwestycyjny Emitenci instrumentów finansowych - podmioty dokonujące emisji papierów wartościowych (akcji i obligacji) we własnym imieniu, których celem jest pozyskanie kapitału udziałowego lub pożyczkowego na rynku kapitałowym.

16 INSTRUMENTY FINANSOWE RYNKU KAPITAŁOWEGO -Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U nr 183 poz. 1538, z późn. zm. Art. 2 ustawy podaje definicję instrumentu finansowego

17 Zgodnie z prawem polskim instrumentami finansowymi (wg ustawy o instrumentach finansowych) są: - papiery wartościowe; - niebędące papierami wartościowymi: tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (certfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa), instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe), inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.

18 PAPIERY WARTOŚCIOWE -AKCJA -OBLIGACJA -PRAWO POBORU -PRAWO DO AKCJI

19 Obrót instrumentami finansowymi NIE DOPUSZCZONYMI DO OBROTU GIEŁDOWEGO UMOWA SPRZEDAŻY DAROWIZNA SPADEK ZMIANA WŁASNOŚĆ NASTĘPUJE W MOMENCIE DOKONANIA STOSOWNYCH ZMIAN W ODPOWIEDNIM REJESTRZE

20 OBRÓT GIEŁDOWY -SESJA GIEŁDOWA -NOTOWANIA CIĄGŁE -NOTOWANIA JEDNOLITE ROLICZANIE OBROTU GIEŁDOWEGO Wszystkie transakcje giełdowe rozliczane są przez specjalnie do tego celu powołaną instytucję, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. System rozliczeń oparty jest na następujących zasadach: - rozliczanie na podstawie zapisów ewidencyjnych, - równoczesne przekazywanie papierów i pieniędzy (zasada DVP - wydanie przy płatności), - całkowite rozliczenie transakcji w ciągu 3 dni od sesji giełdowej dla akcji, 2 dni dla obligacji i 1 dzień dla kontraktów terminowych.

21 Przedmiot handlu na GPW - akcje, - obligacje, - prawa poboru, - prawa do akcji, - certyfikaty inwestycyjne instrumenty pochodne: - kontrakty terminowe, - opcje,

22 Harmonogram sesji giełdowej na GPW Notowania w systemie notowań ciągłych na GPW oraz NewConnect 8:00-9:00 Faza przed otwarciem 9:00 Otwarcie (Faza otwarcia) 9:00-17:20 Faza notowań ciagłych 17:20-17:30 Faza przed zamknięciem 17:30 Zamknięcie (Faza zamknięcia) 17:30-17:35 Dogrywka Notowania instrumentów pochodnych w systemie notowań ciągłych na GPW: 8:00-8:30 Faza przed otwarciem 8:30 Otwarcie 8:30-17:20 Faza notowań ciagłych 17:20-17:30 Faza przed zamknięciem 17:30 Zamknięcie 17:30-17:35 Dogrywka

23 Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu na GPW: 8:00-11:00 Faza przed otwarciem 11:00 Otwarcie 11:00-11:30 Dogrywka 11:30-15:00 Faza przed otwarciem 15:00 Otwarcie 15:00-15:30 Dogrywka 15:30-17:35 Faza przed otwarciem

24 Funkcje rynku kapitałowego (1) -Źródło kapitału. Rynek kapitałowy pozwala przedsiębiorstwu pozyskać kapitał niezbędny dla realizacji przedsięwzięć długoterminowych. Osoby dostarczające kapitału otrzymują wynagrodzenie stanowiące udział w zyskach przedsiębiorstwa lub z odsetek. Mogą również zarabiać na wzroście wartości rynkowej instrumentów finansowych emitowanych przez to przedsiębiorstwo. -Alokacja kapitału. Polega na transferze kapitału z miejsc, gdzie występuje jego nadwyżka, tam gdzie jest on potrzebny. Dzięki odpowiedniej alokacji kapitału nadwyżki wolnych środków u osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych pozwalają sfinansować ich niedobory u innych podmiotów gospodarczych, które potrzebują kapitału. To pozwala na harmonijny rozwój wszystkich segmentów gospodarki, regionów kraju, czy różnych przedsiębiorstw. Jednocześnie szansę rozwoju uzyskują nowoczesne dziedziny gospodarki

25 Funkcje rynku kapitałowego (2) -Mobilizacja kapitału. Na rynku kapitałowym działa duża ilość osób. Nawet niewielkie sumy dostarczone przez wiele osób dają w efekcie duży strumień pieniędzy, który odpowiednio ukierunkowany pozwala na sfinansowanie dużych projektów. Taka mobilizacja kapitału jest możliwa jedynie na rynku kapitałowym, w którym może uczestniczyć bez wyjątku każdy, w takim stopniu, na jaki pozwala zasobność jego portfela. -Ocena kapitału. Kapitał jest kierowany do najbardziej efektywnych oraz obiecujących przedsiębiorstw oraz sektorów. W ten sposób jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić strategię rozwoju i jakość zarządzania podmiotów oraz dziedzin gospodarki.

26 Funkcje rynku kapitałowego (3) -Obiektywna wycena. Każda dyspozycja kupna bądź sprzedaży instrumentu finansowego emitowanego przez dany podmiot determinuje jego ostateczną wycenę, a w konsekwencji wycenę całego przedsiębiorstwa. Ze względu na dużą ilość osób zaangażowanych w taką wycenę, stosujących różne podejścia, zmniejsza się ryzyko popełnienia błędu, jaki mógłby popełnić zespół analityków o wysokich kwalifikacjach. -Barometr koniunktury. Sytuacja na rynku kapitałowym odzwierciedla stan gospodarki w kraju. Wskazuje ona jednocześnie na nastroje panujące na danym rynku. Rynek jest miejscem gdzie następuje najszybsza, a zarazem widoczna reakcja na zmiany koniunktury. Stąd jest miejscem, na które są zwrócone oczy analityków badających sytuację ekonomiczną w kraju i na świecie.

27 Funkcje rynku kapitałowego - podsumowanie -Poprzez pozyskanie środków na rynku kapitałowym przedsiębiorstwa umożliwiają sobie realizację inwestycji, co w efekcie daje wzrost produkcji, usług i zatrudnienia. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost gospodarczy kraju oraz wzrost dochodów ludności. Takie zjawisko to najbardziej pożądany stan gospodarki danego kraju. Rynek kapitałowy pozwala na przepływ kapitału do przedsiębiorstw. Przepływ kapitału dokonujący się na rynku pozwala na uczestnictwo każdego w dowolnie długim okresie czasu. Nawet krótkoterminowe lokowanie oszczędności przez inwestorów pozwala na finansowanie długofalowych przedsięwzięć w firmach, a inwestorzy zyskują możliwość osiągnięcia zysków na rynku kapitałowym. Dzięki płynności rynku kapitałowego każdy z jego uczestników ma możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie

28 Bessa i Hossa na Rynku Kapitałowym Bessa (rynek niedźwiedzia) długotrwały spadek kursu instrumentów finansowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Hossa (rynek byka) długotrwały wzrost kursu instrumentów finansowych lub cen towarów notowanych na giełdach.

29

30 -www.knf.gov.pl -www.gpw.pl -www.dm.pkobp.pl -www.bankier.pl -www.parkiet.com -www.pb.pl -www.stooq.pl Rynek Kapitałowy w internecie

31 Literatura dotycząca rynku kapitałowego Bień W. Rynek papierów wartościowych. Warszawa 2004 Socha J. Rynek papierów wartościowych w Polsce. Warszawa 2003 Tarczyński W. Rynki Kapitałowe cz.1 i cz. 2. Warszawa 1997 Zaleśkiewicz T. PSYCHOLOGIA INWESTORA GIEŁDOWEGO. Wprowadzenie do behawioralnych finansów.gdańsk 2002

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ GRZEGORZ MARMOLA

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna

Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności M10 Spółka

Bardziej szczegółowo