Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych."

Transkrypt

1 Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji i magazynowaniu. 5. Warunki budowlane ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. 6. Powierzchnia strefy pożarowej. 7. Podział budynku na strefy pożarowe oraz występowanie pomieszczeń, których elementy budowlane wymagają zachowania odpowiedniej klasy odporności ogniowej. 8. Usytuowanie obiektu budowlanego z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 9. Charakterystyka zagrożenia wybuchem. 10. Instalacje użytkowe: elektryczna, odgromowa. 11. Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej. 12. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 14. Gaśnice przenośne. 15. Urządzenia przeciwpożarowe.

2 Rozdział VI, str. 2

3 Rozdział VI, str. 3 Rozdział VI 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. Hotele, podobnie motele i pensjonaty to budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi. 2. Kategoria zagrożenia ludzi Kategoria zagrożenia ludzi Hotele pod względem bezpieczeństwa pożarowego są kwalifikowane do obiektów zamieszkania zbiorowego ZLV. W tej klasyfikacji mieszczą się ponadto motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, internaty, domy studenckie, budynki koszarowe, budynki zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynki do stałego pobytu ludzi, w szczególności domy dziecka, domy rencistów i domy zakonne Części budynku kwalifikowane do innych kategorii ZL. Jeżeli w budynku hotelu zlokalizowane zostaną pomieszczenia zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do innej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład wówczas, gdy w budynku jedno z pomieszczeń będzie przeznaczone dla ponad 50 osób niebędących jego stałymi użytkownikami. Takie pomieszczenie, lub zespół pomieszczeń, np. jadalnia, sala bankietowa, itd., należy zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi ZLI oraz zapewnić dla niego wymagania bezpieczeństwa pożarowego wymagane dla tej kategorii zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. Nie występują. 4. Materiały stosowane w produkcji i magazynowaniu. W hotelach nie prowadzi się produkcji i magazynowania żadnych materiałów mogących znacząco wpływać na bezpieczeństwo pożarowe.

4 Rozdział VI, str Warunki budowlane ze względu na bezpieczeństwo pożarowe Klasa odporności pożarowej oraz zachowanie wymaganej w związku z nią klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku (strefy pożarowej). Hotele ze względu na klasyfikację do ZLV, jeżeli znajdują się w budynku zaliczonym do jednej kategorii ZL cały obiekt pełniący jedną funkcję, bądź strefa pożarowa hotelu zlokalizowana w budynku, w którym wydzielono strefy pożarowe zaliczane do różnych kategorii zagrożenia ludzi, powinny być wykonane w następujących klasach odporności pożarowej budynków. Tabela 1 Klasa odporności pożarowej hoteli i odporność ogniowa elementów budynku. Wysokość budynku Kategoria zagrożenia ludzi Klasa odporności pożarowej 5) *) Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) niski C R60 R10 REI60 średniowysoki ZLV B R120 R30 REI60 wysoki wysokościowy A R240 R30 REI120 EI30 (o i) EI60 (o i) EI120 (o i) EI15 4) EI30 4) EI60 RE15 RE30 RE30 Oznaczenia indeksów 1 5 i oznaczeń w tabeli, jak dla tabeli 7 w rozdziale Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa pożarowego budynków. Uwaga! Obiekt hotelu, zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLV, jeżeli zostanie wyposażony w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne, za wyjątkiem hotelu w budynku wysokim i wysokościowym, można zaprojektować stosując obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z tabeli 1; można zaprojektować przyjmując klasę E odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku hotelu.

5 Rozdział VI, str. 5 Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż C. Wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia. W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. W budynkach hoteli (ZLV) klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych, z zastrzeżeniem wymagań, które określa Tabela 1, powinna wynosić co najmniej dla ścian w budynku niskim i średniowysokim EI30; wysokim i wysokościowym EI60. W samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się wykonywanie ścian wewnętrznych nierozprzestrzeniających ognia, bez wymaganej w kolumnie 9 tabeli 1 klasy odporności ogniowej Elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego budynków hoteli oraz zamknięcia otworów w tych ścianach powinny, odpowiednio do wymaganej klasy odporności pożarowej budynku, posiadać klasę odporności ogniowej, określoną w tabeli 2. Tabela 2 Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego w hotelach oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów. Klasa odporności pożarowej budynku wg tabeli Tabela 1 elementów oddzielenia przeciwpożarowego ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL stropów w ZL Klasa odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na korytarz i do pomieszczenia na klatkę schodową *) A REI240 REI120 EI120 EI60 E60 B i C REI120 REI60 EI60 EI30 E30 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

6 Rozdział VI, str. 6 Uwaga! W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, jednak klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż określa Tabela 3. Tabela 3 Wymagana klasa odporności ogniowej przepuszczających światło wypełnień otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego w hotelach. Wymagana klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie będącej obudową drogi ewakuacyjnej innej REI240 EI120 E120 REI120 EI60 E60 Uwaga! Wypełnienie ściany oddzielenia przeciwpożarowego materiałem przepuszczającym światło nie jest oknem. W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego nie dopuszcza się stosowania okien. 6. Powierzchnia strefy pożarowej. Projektując strefy pożarowe hoteli należy zachować ich dopuszczalne powierzchnie w granicach, które określa Tabela 4. Tabela 4 Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych hoteli. Kategoria zagrożenia ludzi w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m 2 niskim (N) w budynku wielokondygnacyjnym średniowysokim (SW) wysokim i wysokościowym (W) i (WW) ZLV

7 Rozdział VI, str. 7 Uwaga! Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych hoteli, z wyłączeniem stref pożarowych zamieszkania zbiorowego w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich i wysokościowych, o 100% pod warunkiem zastosowania stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych lub samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu. Przy jednoczesnym zastosowaniu ww. urządzeń dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%. 7. Podział budynku na strefy pożarowe oraz występowanie pomieszczeń, których elementy budowlane wymagają zachowania odpowiedniej klasy odporności ogniowej Podział na strefy pożarowe. Hotele, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, obiekty przeznaczone do zamieszkania zbiorowego, w większości przypadków są wznoszone w jednej strefie pożarowej ZLV. Strefy pożarowe hoteli zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii. Jeżeli w budynku hotelu wydzielone są pomieszczenia, które ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczane są do innej kategorii zagrożenia ludzi, na przykład ZLI lub ZLIII, elementy wydzielające te pomieszczenia należy projektować w klasie odporności ogniowej wymaganej dla klasy odporności pożarowej dla danej kategorii zagrożenia ludzi Kotłownie, składy opału. Kotłownia i skład opału zlokalizowane w hotelu powinny zostać wykonane z zachowaniem klasy odporności ogniowej wydzielających te pomieszczenia ścian wewnętrznych, stropów, a także zamknięć otworów w tych elementach, którą opisuje Tabela 5.

8 Rozdział VI, str. 8 Tabela 5 Klasa odporności ogniowej obudowy i zamknięć otworów w ścianach kotłowni, składach paliwa stałego, żużlowniach i magazynach oleju opałowego. Rodzaj pomieszczenia ścian wewnętrznych Klasa odporności ogniowej stropów drzwi lub innych zamknięć Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 KW Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 KW Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kw: w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) EI60 REI60 EI30 EI60 REI60 EI30 EI60 EI120 REI60 REI120 EI30 EI60 Skład paliwa stałego i żużlownia EI120 REI120 EI60 Magazyn oleju opałowego El120 REI120 EI60 Uwaga! Dla pomieszczeń, których klasę odporności ogniowej obudowy i zamknięć otworów w ścianach określa Tabela 5, klasę odporności ogniowej ścian zewnętrznych należy przyjmować zgodnie z zasadami, które określają Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3. Nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla przegród zewnętrznych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy zachowaniu warunku, iż przegrody te powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Pozostałe podstawowe wymagania dla magazynów oleju opałowego opisano w p rozdziału Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa pożarowego budynków Piwnice. Piwnice należy oddzielić od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 i zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30. Jeżeli drzwi do piwnic znajdują się poniżej poziomu terenu, schody prowadzące z tego pozio-

9 Rozdział VI, str. 9 mu powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą). W budynku wysokim i wysokościowym piwnice powinny być oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym Poddasza. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15 w budynkach niskich, EI30 w budynkach średniowysokich i wyższych. 8. Usytuowanie obiektu budowlanego z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Usytuowanie hotelu, którego ściany zewnętrzne nie są ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, które opisują Tabela 2 i Tabela 3 należy projektować zgodnie z wymogami, które określa Tabela 6. Tabela 6 Minimalne odległości pomiędzy budynkami nieoddzielonymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q d w MJ/m 2 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q d w MJ/m 2 ZL IN PM Q d < Q d 4000 Q d > ZL IN PM Q d PM 1000 < Q d PM Q d > Charakterystyka zagrożenia wybuchem. W hotelach nie występuje zagrożenie wybuchem.

10 Rozdział VI, str Instalacje użytkowe: elektryczna, odgromowa Instalacja elektryczna Zasilanie. Budynki, w których zlokalizowane są hotele, ze względu na możliwe wystąpienie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi w wyniku zaniku napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załą-czających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych hoteli o kubaturze przekraczającej m 3. Należy go umieszczać w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakować. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku Instalacja odgromowa. Obowiązek wyposażenia obiektu budowlanego w urządzenia piorunochronne odnosi się do obiektów wymienionych w normach PN-EN :2008 Ochrona odgromowa Część 1: Zasady ogólne.; PN-EN :2009 Ochrona odgromowa Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 11. Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej. Projekt hotelu wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

11 Rozdział VI, str. 11 Szczegółowe zasady uzgadniania projektów przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały omówione w rozdziale Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej niniejszego poradnika Weryfikacja odstępstw w stosunku do wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Szczegółowe zasady weryfikacji odstępstw w stosunku do wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych opisano w rozdziale Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej niniejszego poradnika. 12. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Wyjścia ewakuacyjne Ilość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń. Z pomieszczenia w hotelu przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Pozostałe pomieszczenia powinny posiadać co najmniej jedno wyście ewakuacyjne na drogi ewakuacyjne Szerokość i wysokość wyjść ewakuacyjnych. Najmniejsza szerokość w świetle ościeżnicy drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń w hotelach powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób 0,8 m. Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 2 m. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń hoteli, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nich jednocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, z zachowaniem wymiarów minimalnych, o których mowa w akapicie poprzedzającym. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości w świetle nie mniejszej niż 0,9 m. Szerokość skrzydła

12 Rozdział VI, str. 12 drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydłowych 0,6 m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, innych niż wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń lub z budynku, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, ustalona proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim jednocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej. Szerokość biegu klatki schodowej w budynku hotelu, stanowiącej drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,2 m Kierunki i sposoby otwierania drzwi. W pomieszczeniach stref pożarowych hoteli, które są przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50 osób, drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewaku-acji, a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,

13 Rozdział VI, str. 13 2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygna-lizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. Jeżeli drzwi rozsuwane nie spełniają opisanych warunków, obok tych drzwi wykonuje się drzwi otwierane ręcznie, odpowiadające warunkom dla drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń ZLV Przejścia ewakuacyjne Długość. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach hoteli nie powinna przekraczać 40 m. Możliwe jest powiększenie długości przejścia ewakuacyjnego o 25% w pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m. Ponadto długości przejść można powiększyć pod warunkiem zastosowania: 1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych o 50%; 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu o 50%. Powiększenia długości przejść ewakuacyjnych, o których mowa wyżej, podlegają sumowaniu. Uwaga! Przejście ewakuacyjne nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku ZLV. Zagrożenie życia ludzi! Niezapewnienie przez występujące w budynku warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku długości przejścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, stanowi pod-stawę do

14 Rozdział VI, str. 14 uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna przy projektowaniu jakichkolwiek budynków Szerokość. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu hotelu, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób nie mniej niż 0,8 m. Zagrożenie życia ludzi! Niezapewnienie przez występujące w budynku warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku szerokości przejścia ewakuacyjnego mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna przy projektowaniu jakichkolwiek budynków Wysokość. Wysokość przejść ewakuacyjnych jest uzależniona od wysokości pomieszczeń, w których prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego. Minimalna wysokość pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi pomieszczeń mieszkalnych oraz 1 4 osobowych, wynosi 2,5 m w świetle Dojścia ewakuacyjne Długość. Długości dojść ewakuacyjnych w hotelach (ZLV) przy jednym dojściu wynosi 10 m, natomiast przy co najmniej dwóch dojściach wynosi 40 m. Długość dojścia ewakuacyjnego przy co najmniej dwóch dojściach (40 m) została ustalona dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego max 80 m dla drugiego dojścia. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.

15 Rozdział VI, str. 15 Długości dojść ewakuacyjnych mogą być powiększone pod warunkiem ochrony: 1) strefy pożarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi o 50%, 2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu o 50%. Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia może być powiększona o 100%. Zagrożenie życia ludzi! Niezapewnienie przez występujące w budynku warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku długości dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna przy projektowaniu jakichkolwiek budynków. Z elementem zagrożenia życia ludzi będziemy mieli do czynienia, gdy długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu ewakuacyjnym będzie wynosić ponad 20 m. Przy dwóch dojściach ewakuacyjnych zagrożenie życia ludzi powoduje długość dojścia najkrótszego dłuższa niż 80 m lub długość dojścia najdłuższego większa niż 160 m. Są to skrajne przypadki, które mogą wystąpić w użytkowanych budynkach istniejących, a zadaniem projektanta jest wyeliminowanie ich przy projektowaniu przebudowy, modernizacji lub zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków Szerokość. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych dojść ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Jeżeli dojście ewakuacyjne jest przeznaczone do ewakuacji nie więcej niż 20 osób, dopuszcza się zmniejszenie jego szerokości do 1,2 m. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

16 Rozdział VI, str. 16 Zagrożenie życia ludzi! Niezapewnienie przez występujące w budynku warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku szerokości dojścia ewakuacyjnego mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna przy projektowaniu jakichkolwiek budynków Wysokość. Dojścia ewakuacyjne powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m. Dopuszcza się lokalne obniżenie wysokości dojścia ewakuacyjnego do wysokości 2 m na odcinku nie większym niż 1,5 m Klasa odporności ogniowej obudowy. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej jak dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż EI15. Szczegółowe wymagania określa Tabela 1 w kolumnie Podział. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. Uwaga! Opisane wyżej dopuszczenie długości drugiego dojścia o 100% większej od najkrótszego daje możliwość wydłużenia długości drugiego dojścia do 80 m, z koniecznością podziału dojścia ewakuacyjnego na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie: 1) spoczników ze stopniami, 2) schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną.

17 Rozdział VI, str Klatki schodowe. Dopuszcza się stosowanie na drogach ewakuacyjnych schodów wachlarzowych, pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokości stopni 0,25 m. Jeżeli na drodze ewakuacyjnej zastosowano pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów, miejsca te powinny być wyraźnie oznakowane Klasa odporności ogniowej obudowy, biegów i spoczników. Klatki schodowe powinny zostać zaprojektowane tak, aby ściany wewnętrzne i stropy stanowiące ich obudowę, miały klasę odporności ogniowej jak dla stropów budynku, w którym są wykonane (patrz Tabela 1). Wymaganie to nie dotyczy klatki schodowej komunikacji ogólnej przebiegającej w obrębie jednej strefy pożarowej z wyłączeniem przypadku, kiedy klatka schodowa jest obudowana, zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Takie warunki spełnia klatka schodowa, do której wyjście jest równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej. Odporność ogniowa biegów i spoczników schodów oraz pochylni służących do ewakuacji, które powinny być wykonane z materiałów niepalnych, powinna wynosić co najmniej: - w budynkach o klasie odporności pożarowej A, B i C R60, - w budynkach o klasie odporności pożarowej D R30. Uwaga! W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym. W budynku średniowysokim (SW) i wyższym, w strefie pożarowej ZLV, drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higienicznosanitarnych, prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI30 i być wyposażone w samozamykacze.

18 Rozdział VI, str Wyposażenie w urządzenia oddymiające lub służące do usuwania dymu. W budynkach średniowysokich, zawierających strefy pożarowe hoteli, klatki schodowe powinny być obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. W budynku wysokościowym, który zawiera strefę pożarową ZLV hotelu, klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Zagrożenie życia ludzi! Niezapewnienie przez występujące w budynku warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w określony w nich sposób, stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna przy projektowaniu jakichkolwiek budynków Szerokość biegów, spoczników, wysokość i ilość stopni. Klatki schodowe stosowane w hotelach do celów komunikacji ogólnej, ale przede wszystkim jako drogi ewakuacyjne, powinny posiadać: 1) minimalną szerokość użytkową biegów 1,2 m; 2) minimalną szerokość użytkową spoczników 1,5 m; 3) maksymalną wysokość stopni 0,175 m; 4) liczba stopni w jednym biegu schodów stałych nie powinna być większa niż 17 stopni. Uwaga! Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku. W budynkach hoteli łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach scho-

19 Rozdział VI, str. 19 dowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono wyżej w pp. 1 i Dźwigi dla ekip ratowniczych. W budynku ZLV mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, przynajmniej jeden dźwig w każdej strefie pożarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spełniając wymagania PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzić przez przedsionek przeciwpożarowy spełniający wymagania dla oddzieleń przeciwpożarowych. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku, w którym są wykonane, zgodnie z wymaganą dla tego budynku klasą odporności pożarowej Tabela 1 kol Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. W strefach pożarowych ZLV stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m 2, a w korytarzach przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych. W łazienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza się stosowanie okładzin ściennych z materiałów palnych, z tym że odległość tych urządzeń od okładzin powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Stosowanie okładzin ściennych z materiałów łatwo zapalnych w łazienkach i saunach z piecem na paliwo stałe jest zabronione.

20 Rozdział VI, str. 20 Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych Drogi pożarowe Parametry dróg pożarowych. Średniowysokie i wyższe budynki zawierające strefy pożarowe ZLV hoteli wymagają drogi pożarowej. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, a gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m długości z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku hotelu o 5 15 m. Pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych Możliwość dojazdu i dostępu do budynku Hotele powinny mieć połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, tych wyjść ewakuacyjnych z obiektu budowlanego, poprzez które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Hydranty wewnętrzne.

21 Rozdział VI, str. 21 Tabela 7 Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe wymagane w hotelach. 1. Zakres stosowania hydrantów 25, hydrantów 52 i zaworów 52. Hydranty 25 Hydranty 52 Zawór 52 na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV; na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego w strefie pożarowej ZLV o powierzchni przekraczającej 200 m 2 ; przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m 2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m 2, usytuowanych w strefie pożarowej ZLV, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim; umieszczony na pionie nawodnionym w budynkach wysokich i wysokościowych, bez wyposażenia w wąż pożarniczy, powinien być stosowany na wszystkich kondygnacjach budynków wysokich i wysokościowych. 2. Hydranty 25 i 52 oraz zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności: 1) 2) przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów hydrantowych w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych; w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych; 3) przy wejściach na poddasza; 4) 5) przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem; powinny znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach. 3. Zasięg hydrantów 25 i 52 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem: 1) 2) 3) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego, która dla hydrantu 25 nie powinna przekraczać 30 m, dla hydrantu m; efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych, czyli odległości, na którą hydrant może podać wodę, licząc od pyszczka prądownicy w budynkach ZL minimum 3 m, w pozostałych budynkach minimum 10 m; w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych 3 m.

22 Rozdział VI, str Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Hotele wymagają zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymaganą ilość wody niezbędną do celów przeciwpożarowych, do zewnętrznego gaszenia pożaru dla hoteli należy ustalić zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Budynki zamieszkania zbiorowego, w których zlokalizowano strefy pożarowe hoteli o kubaturze brutto do m 3 i o powierzchni wewnętrznej do m 2, położone na terenie jednostki osadniczej wymagają zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych w ilości 10 dm 3 /s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub zapas wody 100 m 3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Dla budynków o kubaturze brutto ponad m 3 i o powierzchni wewnętrznej ponad m 2 należy zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych w ilości 20 dm 3 /s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub zapas wody 200 m 3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne są alternatywnym źródłem zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. Jak opisano w p hotele wymagają zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych w ilościach, odpowiednio 10 dm 3 /s z jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 20 dm 3 /s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm, albo zapasu wody 100 m 3 lub odpowiednio 200 m 3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym Uzupełniające źródła wody. Jeżeli w jednostce osadniczej dla projektowanej hotelu nie można zapewnić wody do celów przeciwpożarowych w ilościach, o których mowa w p , dopuszczalne jest uzupełnienie brakującej ilości wody z następujących uzupełniających źródeł wody do celów przeciwpożarowych: studni o wydajności nie mniejszej niż 10 dm 3 /s; punktu czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemności zapewniającej odpo-

23 Rozdział VI, str. 23 wiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm 3 /s przy najniższym stanie wód; przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy. Uzupełniające źródła wody wykonuje się w odległości nie większej niż 250 m od skrajnej zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego obiektu budowlanego. Uwaga! Przy projektowaniu hoteli należy uwzględnić, że sieć wodociągowa w danej jednostce osadniczej z reguły nie zapewni wymaganej wydajności wody do celów przeciwpożarowych dla nowo projektowanego obiektu. Należy dokładnie rozpoznać możliwość zapewnienia wymaganej dla obiektu ilości wody do celów przeciwpożarowych. 14. Gaśnice przenośne Ilość. Projektując hotel, projektant wskazuje w dziale Ochrona przeciwpożarowa projektu budowlanego wymaganą w obiekcie, ze względu na powierzchnię strefy pożarowej i rodzaj materiałów palnych, mogących w nim wystąpić, ilość gaśnic, którą inwestor zobowiązany jest umieścić w budynku. Hotele wymagają wyposażenia w gaśnice przenośne zgodnie ze wskaźnikiem jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 l) zawartego w gaśnicach przypadająca na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym. Rodzaj gaśnic dostosowuje się do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

24 Rozdział VI, str. 24 Tabela 8 Grupy pożarów materiałów mogących wystąpić w obiekcie. Grupa pożarów A B F Opis Pożar materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli. Pożar cieczy i materiałów stałych topiących się ciecze łatwopalne, tworzywa sztuczne topiące się pod wpływem działania ognia. Pożar tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych Rozmieszczenie. Gaśnice przenośne powinny zostać rozmieszczone: 1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: a. przy wejściach do budynków; b. na klatkach schodowych; c. na korytarzach; d. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 3) w obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. Projektując rozmieszczenie gaśnic należy pamiętać, aby odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 15. Urządzenia przeciwpożarowe System sygnalizacji pożarowej. Hotele, których strefa pożarowa znajduje się w budynku wysokim lub wysokościowym, należy wyposażyć w system sygnalizacji pożarowej, który należy połączyć z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Inwestor jest obowiązany uzgodnić z tym komendantem sposób połączenia systemu sygnalizacji pożarowej z obiektami, o których mowa wyżej. Jeżeli hotel zlokalizowano w budynku niskim lub średniowysokim, należy go wyposażyć w system sygnalizacji pożarowej połączony jak to

25 Rozdział VI, str. 25 opisano w poprzednim akapicie, wtedy gdy liczba miejsc noclegowych przekracza Dźwiękowy system ostrzegawczy. Dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w hotelach w budynkach wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200. Dźwiękowy system ostrzegawczy należy projektować zgodnie z wymogami PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze Oświetlenie awaryjne. Wyposażenia w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne wymagają budynki, w których zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne. Budynki takie należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażyć w oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne należy projektować zgodnie z PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia Oświetlenie awaryjne Awaryjne oświetlenie zapasowe. Hotele nie wymagają zastosowania awaryjnego oświetlenia zapasowego. Awaryjne oświetlenie zapasowe stosuje się w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych w hotelach należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.

26 Rozdział VI, str. 26 Uwaga! Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest urządzeniem przeciwpożarowym i powinno zostać wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość jego działania. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy projektować na podstawie PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie dodatkowe. Jeżeli pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi w hotelu jest użytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie dodatkowe, zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim sal bankietowych, restauracyjnych i konferencyjnych i dróg komunikacyjnych.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R. Rozdział XVII, str. 1 SPIS TREŚCI Rozdział XVII Magazyn. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności.... 3 2. Kategoria zagrożenia ludzi.... 3 3. Procesy technologiczne instalacje

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R. Rozdział IX, str. 1 SPIS TREŚCI Rozdział IX Teatry, sale koncertowe. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności.... 3 2. Kategoria zagrożenia ludzi.... 3 3. Procesy technologiczne,

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Dział VI Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW ANEKS DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW Niniejszy aneks stanowi wariant ujęcia problematyki wymagania podstawowego Bezpieczeństwo pożarowe 2 Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 2003-06-16 r. (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139) Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy Przeglądy Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu Autor:.. Poznań, październik 2007 r. 1.Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projektowany

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNEK INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADANIA ŻYWNOŚCI PAN OLSZTYN UL. TUWIMA 10 Czerwiec 2013 Zarządzenie Wewnętrzne nr...... z dnia... W sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Stosowanie kryterium DH, czyli zdolności wyrobu do powstrzymania przepływu dymu i gazów pożarowych przy

Bardziej szczegółowo

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. mgr inż. Tadeusz ŁOZOWSKI Komenda Główna PSP Biuro Rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003r. Dz.U.03.121.1139 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003r.)

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną ul. Szkolna 25/27, 64-530 Kaźmierz Autor: Poznań, luty 2016 r. 1. Ogólna charakterystyka obiektu Projektowany obiekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 925 wersja obowiązująca od 2018-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi.

Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi. Wykonawca: RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOZAROWYCH RZECZOZNAWCA BUDOWLANY Temat: Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi. Adres: ul. Podgórna 50 B 65-246 Zielona Góra Inwestor: UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo