b Oblicz wielkość bezrobocia, c Ile wynosi bezrobocie przymusowe, a ile dobrowolne?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b Oblicz wielkość bezrobocia, c Ile wynosi bezrobocie przymusowe, a ile dobrowolne?"

Transkrypt

1 Bezrobocie Zadania 1. W Hipotecji pojawiły się problemy z bezrobociem. Poniżej podajemy dane ilustrujące sytuację na rynku pracy w określonym roku. Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach osób. Na początku roku zasoby siły roboczej wynoszą , z czego 2900 stanowią bezrobotni. (I) osoby rezygnujące z dalszego poszukiwania pracy (II) osoby zwolnione z pracy (III) osoby przechodzące na emeryturę lub długoterminowy urlop (IV) osoby rezygnujące z pracy (V) pracownicy nowo zatrudnieni bądź przywróceni do pracy (byli bezrobotni) (VI) osoby wchodzące bądź powracające na rynek pracy i rejestrujące się w urzędach zatrudnienia (VII) osoby podejmujące pracę (nie będące poprzednio w rejestrze bezrobotnych) Odpowiedz na pytania: a Ile osób zasiliło, a tle opuściło w ciągu roku szeregi bezrobotnych? b Ile osób zasiliło, a ile opuściło zasoby siły roboczej? c O ile zmieniła się wielkość zatrudnienia? d Jaki był stan siły roboczej i zatrudnienia na koniec roku? e Na początku 1989 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Wielkiej Brytanii wynosiła 2050 tys. osób. W ciągu tego roku zarejestrowano 3190 tys. nowych osób poszukujących pracy, wykreślono zaś z rejestru 3620 tys. osób. Jaka była liczba bezrobotnych na koniec roku? b Oblicz wielkość bezrobocia, c Ile wynosi bezrobocie przymusowe, a ile dobrowolne? Płaca realna Popyt na pracę Podaż pracy Sita robocza Załóżmy teraz, że pracownicy kierują się w swych decyzjach wysokością zarobków netto, stawka płacy realnej jest zmienna, a podatek dochodowy wynosi 2 dolary. d Ile wynosi stawka płacy równoważąca rynek pracy - dla pracodawców (brutto) oraz pracowników (netto)? e Jaki jest poziom zatrudnienia i bezrobocia? Czy istnieje nadwyżka popytu na pracę? f Ile wynosi bezrobocie przymusowe, a ile dobrowolne? Przypuśćmy, że podatek dochodowy został zniesiony. g Tle wyniesie stawka płacy realnej równoważąca rynek pracy? h Jaka będzie wielkość zatrudnienia i bezrobocia? Jak zmieni się poziom bezrobocia? i Ilu bezrobotnych reprezentuje bezrobocie przymusowe, a ilu dobrowolne? 2. Poniżej zostały scharakteryzowane różne rodzaje bezrobocia. Wskaż, które z nich jest bezrobociem frykcyjnym, strukturalnym, koniunkturalnym, klasycznym, dobrowolnym lub przymusowym? a Bezrobocie wynikające ze zmniejszenia, produkcji w przemyśle tekstylnym przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji w przemyśle mikrokomputerów. b Osoby zmieniające z własnej inicjatywy miejsce pracy. c Osoby niepełnosprawne, niezdolne do pracy zawodowej. d Bezrobocie wynikające z faktu, że poziom płac realnych jest wyższy od poziomu zapewniającego równowagę rynku pracy. e Bezrobocie wynikające ze zbyt wolnego dostosowania się rynku pracy do spadku popytu globalnego. 3. Tablica pokazuje zmiany popytu na pracę i podaży pracy w niewielkim kraju, towarzyszące zmianom poziomu płac realnych. Przyjmijmy, że płaca realna wynosi 5 dolarów za godzinę; a Jaka jest wielkość zatrudnienia? Na początku roku 2002 zasoby siły roboczej wynosiły tys. osób, z czego tys. osób to bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. W ciągu roku: - z dalszego poszukiwania pracy zrezygnowało 500 tys. osób, - zwolnionych z pracy było tys. osób, - przeszło na emeryturę 200 tys. osób, - zrezygnowało z pracy 800 tys. osób, - pracownicy nowo zatrudnieni, bądź przywróceni do pracy po okresowym zwolnieniu liczyli tys. osób, - osób wchodzących, bądź powracających na rynek pracy i rejestrujących się w urzędach pracy było 400 tys. - osób nie będących poprzednio w rejestrze bezrobotnych, a podejmujących pracę było 100 tys. Oblicz: a ile osób zasiliło, a ile opuściło szeregi bezrobotnych, b ile osób zasiliło, a ile opuściło zasoby siły roboczej, c o ile zmieniła się wielkość zatrudnienia, d jaki na koniec roku był stan siły roboczej i zatrudnienia e ile wynosiła stopa bezrobocia.

2 5. Posługując się danymi zawartymi w tabeli oblicz dla poszczególnych lat: a stopę bezrobocia, b współczynnik aktywności zawodowej. Lata Zatrudnienie Bezrobocie Ludność w wieku produkcyjnym Przypuśćmy, że rynek pracy znajdował się początkowo w stanie równowagi. Wskutek wzrostu realnych cen ropy naftowej w latach siedemdziesiątych przedsiębiorstwa zużywające duże ilości energii stały się nierentowne. Wpływ tej zmiany na sytuację na rynku pracy ilustruje wykres. Załóżmy teraz, że następuje skokowy wzrost cen ropy naftowej. d Przyjmując, iż poziom płac realnych nie dostosuje się natychmiast do zaistniałej zmiany, wskaż, jakie będą wielkości zatrudnienia i bezrobocia. e Jakie będą wielkość zatrudnienia i wysokość płacy realnej w nowym punkcie równowagi, po dostosowaniu poziomu płac realnych? f Na jakim poziomie ukształtuje się naturalne bezrobocie? g Czy wielkość naturalnego bezrobocia zmieni się w porównaniu z sytuacją wyjściową i dlaczego? 7. Na podstawie tabeli poniżej określ: a ile wynosi stawka płacy realnej równoważąca rynek pracy, b jakie jest przy tej stawce płacowej bezrobocie naturalne, a jakie przymusowe, c co stanie się z wielkością zatrudnienia, gdy płaca realna spadnie o jedną jednostkę pieniężną, d jaka w tym przypadku będzie wielkość bezrobocia przymusowego i dobrowolnego, e jaka będzie sytuacja na rynku pracy, gdy płaca wzrośnie o dwie jednostki powyżej płacy równowagi. Realna płaca Popyt na pracę Podaż pracy Zasób siły roboczej Dana jest gospodarka w której: współczynnik aktywności zawodowej ludności wynosi 58%. ludność w wieku produkcyjnym szacowana jest na poziomie 26 mln osób, zaś zatrudnienie osiągnęło wielkość 13 mln. Jaka jest stopa bezrobocia w tej gospodarce? a Wskaż, która z krzywych popytu na pracę LDa czy LDb przedstawia sytuację wyjściową. Uzasadnij odpowiedź. b Wskaż wielkość zatrudnienia zapewniającą równowagę rynku pracy w punkcie wyjścia oraz odpowiadającą temu wysokość płacy realnej. c Jaka była na początku wielkość naturalnego bezrobocia? 26

3 Pojęcia i określenia Każdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj odpowiednie określenie oznaczone liczbą:... (a) stopa bezrobocia... (c) siła robocza... (f) ekonomia podażowa... (g) prywatny koszt bezrobocia... (h) bezrobocie strukturalne... (i) osoby rezygnujące z poszukiwania pracy... (j) bezrobocie koniunkturalne (wynikające z niewystarczającego poziomu popytu)... (1) społeczny koszt bezrobocia... (m) bezrobocie frykcyjne... (n) bezrobocie długookresowe... (o) naturalna stopa bezrobocia... (p) bezrobocie klasyczne 1. Osoby pracujące oraz zarejestrowani bezrobotni. 2. Stosunek liczby bezrobotnych (tzn. osób pozostających bez pracy i zarejestrowanych jako gotowe podjąć pracę) do całości zasobów siły roboczej. 3. Osoby bezrobotne pozostające bez pracy co najmniej przez kilka miesięcy. 4. Bezrobotni, którzy utracili nadzieję na znalezienie pracy i zaprzestają dalszych poszukiwań, opuszczając na stałe zasób siły roboczej. 5. Stopa bezrobocia występująca wówczas, gdy rynek pracy jest w stanie równowagi. 6. Bezrobocie powstające w następstwie spadku globalnego popytu i produkcji (niekiedy nazywane także bezrobociem typu keynesowskiego). 7. Bezrobocie pojawiające się wówczas, gdy stawki płac są utrzymywane na poziomie wyższym od tego, przy którym nastąpiłoby zrównanie popytu na pracę z podażą pracy (na przykład w wyniku działań podejmowanych przez związki zawodowe). 8. Minimalny poziom bezrobocia, którego nie sposób obniżyć w rozwijającej się gospodarce. Obejmuje osoby, których praktycznie nie da się zatrudnić (niewykwalifikowanych, niepełnosprawnych itp.) oraz osoby 27 pozostające przez krótki czas bez pracy w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia. 9. Koszt, jaki ponosi pracownik wskutek braku zatrudnienia (głównie utracone zarobki). 10. Jeden z nurtów współczesnej ekonomii, zalecający wykorzystanie instrumentów mikroekonomicznych do regulowania poziomu produkcji i zatrudnienia. 11. Koszt niepełnego zatrudnienia, obejmujący wartość utraconej produkcji oraz wycenę strat ponoszonych przez bezrobotnych i ich rodziny. 12. Bezrobocie wynikające z rozbieżności między strukturą kwalifikacji osób poszukujących pracy a istniejącymi ofertami pracy. Prawda/Fałsz 1. Bierni zawodowo są to osoby w wieku nieprodukcyjnym (dzieci, emeryci). 2. Zarówno bezrobotni, jak i zatrudnieni należą do grupy aktywnych zawodowo (zasobów siły roboczej). 3. Im wyższy jest współczynnik aktywności zawodowej, tym większa część ludności w wieku produkcyjnym chce pracować zawodowo. 4. Współczynnik aktywności zawodowej to stosunek zasobów siły roboczej do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 5. Strumień napływu do zasobu bezrobocia to liczba osób przechodzących do tego zasobu w określonym czasie. 6. Bezrobocie frykcyjne występuje w każdej dynamicznej gospodarce. 7. Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem niedoskonale funkcjonującego rynku pracy. 8. Bezrobocie strukturalne ma charakter długookresowy. 10. Przyczyną bezrobocia neoklasycznego jest niedostateczny popyt na dobra. 11. Gdy rynek pracy jest w stanie równowagi, nie występuje bezrobocie. 12. Bezrobocie frykcyjne i strukturalne to przykłady bezrobocia naturalnego. 13. Bezrobocie keynesowskie ma charakter przymusowy. 14. Aby ograniczyć bezrobocie neoklasyczne, konieczna jest aktywna ingerencja państwa w procesy gospodarcze. 15. Zgodnie z założeniami podejścia neoklasycznego obniżka płac realnych powoduje spadek bezrobocia. 16. Według teorii Keynesa, głównym narzędziem walki z bezrobociem jest aktywna polityka państwa, polegająca na stymulowaniu efektywnego popytu na dobra.

4 17. Celem pasywnej polityki państwa na rynku pracy jest ograniczenie rozmiarów bezrobocia. Test 1. Bezrobotni to: a) niepracujące osoby w wieku produkcyjnym, b) osoby w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, zdolne do pracy, lecz niechętne jej podjęciu, c) bierni zawodowo, d) część zasobów siły roboczej. 2. Stopa bezrobocia: a) pokazuje, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni, b) pokazuje, jaką część ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym stanowią bezrobotni, c) nie uwzględnia bezrobocia naturalnego, d) jest równa zeru, gdy rynek pracy jest w stanie równowagi. 3. Bezrobocie strukturalne spowodowane jest: a) niedostatecznym popytem na dobra, b) zbyt wysokimi płacami realnymi, c) niedopasowaniem struktury podaży i popytu na siłę roboczą, 4. Redukcje zatrudnienia w kopalniach węgla, związane z przestawianiem się gospodarki na zwiększenie wykorzystania alternatywnych nośników energii, są przykładem: a) bezrobocia frykcyjnego, b) bezrobocia strukturalnego, c) bezrobocia keynesistowskiego, d) bezrobocia ukrytego. 5. Bezrobocie keynesistowskie: a) jest rezultatem niedostatecznego popytu na dobra, b) ma charakter dobrowolny, c) ograniczane jest poprzez spadek płac realnych, Osoba, która zrezygnowała z jednej pracy i za miesiąc zamierza podjąć nową pracę, należy do zasobu bezrobocia: a) frykcyjnego, b) strukturalnego, c) keynesistowskiego, d) ukrytego. 7. Niewystarczający popyt globalny na dobra powoduje powstawanie: a) bezrobocia frykcyjnego, b) bezrobocia strukturalnego, c) bezrobocia keynesistowskiego, d) bezrobocia ukrytego. 8. Aby obniżyć naturalną stopę bezrobocia, państwo powinno: a) zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych, b) wprowadzić programy robót publicznych, c) ograniczyć niedoskonałości rynku pracy, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre. 9. Nie jest prawdą, że: a) im łatwiej jest otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, tym niższa jest naturalna stopa bezrobocia, b) naturalna stopa bezrobocia występuje nawet wtedy, gdy rynek pracy jest w stanie równowagi, c) bezrobocie frykcyjne jest krótkookresowe, 10. Bezrobocie ukryte: a) występuje wtedy, gdy osoby pozostające bez pracy nie są zarejestrowane w urzędach zatrudnienia, b) to sytuacja, gdy bezrobotni pozostają bez pracy nie dłużej niż 1 miesiąc, c) występuje wtedy, gdy osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zatrudniona w tzw. szarej strefie" gospodarki, d) ma miejsce wtedy, gdy zmniejszenie liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie nie powoduje ograniczenia rozmiarów produkcji tego przedsiębiorstwa.

5 Inflacja Zadania 1. Niniejsze zadanie pokazuje komplikacje związane z opodatkowaniem dochodów z kapitału w warunkach inflacji. Załóżmy, że początkowo nie ma inflacji, stopa procentowa wynosi 3%, a podatek od dochodów uzyskanych z odsetek - 30%. Przypuśćmy, że pożyczasz klientowi 5000 na kupno samochodu. a Oblicz wielkość swych dochodów brutto z tej transakcji w skali roku. b Ile zapłacisz podatku? c Oblicz wielkość i stopę zysku netto (po opodatkowaniu). Załóżmy teraz, że ta sama transakcja dochodzi do skutku w sytuacji, gdy inflacja wynosi 10% rocznie, ale ponieważ system bankowy przystosował się już do inflacji, więc nominalna rynkowa stopa procentowa wynosi 13% (tzn. realna stopa procentowa przed opodatkowaniem wynosi nadal 3%). d Oblicz wielkość swoich dochodów brutto oraz kwotę należnego podatku. e Oblicz wielkość i stopę zysku netto (po opodatkowaniu). 2. Długookresową tendencję gospodarki opisuje równanie ilościowej teorii pieniądza: MV = PY. Patrząc na gospodarkę w dowolnym momencie, mamy zawsze MV = PY, ponieważ szybkość obiegu definiujemy wynikowo jako stosunek nominalnego dochodu narodowego do nominalnej ilości pieniądza. Nie oznacza to jednak, że gospodarka przystosowuje się natychmiast do zmian warunków równowagi. Załóżmy, że w punkcie wyjściowym panuje równowaga, po czym następuje zmiana wielkości popytu; na przykład w celu sfinansowania dodatkowych wydatków państwa zostaje zwiększona o 10% nominalna podaż pieniądza; a O ile procent zmieni się nominalna wartość dochodu narodowego? b Jak zmienią się dochód realny i poziom cen w krótkim okresie? c Jak zmienią się dochód realny i poziom cen w długim okresie? Wychodząc znowu z sytuacji równowagi załóżmy, że w gospodarce następuje zmiana po stronie podaży, np. wzrost kosztów produkcji ważnego suci Jaki będzie krótkookresowy efekt tej zmiany? e Jak zareaguje na to rząd, jeżeli głównym jego celem jest ochrona poziomu zatrudnienia? f Jak zastosowane przez rząd środki polityki gospodarczej wpłyną na równowagę długookresową? g Co powinien zrobić rząd, którego głównym celem jest walka z inflacją? h Jak wpłynie to na długookresową równowagę? 3. Które z wymienionych przyczyn inflacji mają charakter popytowy, a które podażowy? a Wzrost wydatków państwa na zakup dóbr i usług sfinansowany poprzez dodrukowanie pieniędzy. b Wzrost cen ropy naftowej. c Wzrost podatku od wartości dodanej. d Zwiększenie zakresu ulg i zwolnień z podatku dochodowego. e Wzrost płac nominalnych. f Spadek krańcowej stopy oszczędza 4. Mając poniższe dane oblicz: Rok CPI , , , , ,8 a Wysokość poziomu cen w roku 2002 w stosunku do roku 1999, b Poziom cen w roku 2003 w stosunku do roku 200 i Jeżeli wartość produkcji w ujęciu nominalnym wynosi 500 mld zł, a wartość nominalna pieniądza krążącego w gospodarce jest równa 150 mld zł i szybkość obiegu pieniądza wynosi 4,5, to na jakim poziomie ukształtuje się poziom cen? 6. Jeśli płace nominalne w ostatnich trzech latach wzrosły o 25%, a stopa inflacji wynosiła w tym okresie odpowiednio: I rok 10%, II rok 8,5%, III rok 6,5%, to o ile zmieniły się płace realne? Prawda/Fałsz 1. Inflacja jest to wzrost ogólnego (średniego) poziomu cen w gospodarce. 2. Skokowy wzrost cen, np. na skutek jednorazowego wzrostu cen ropy naftowej, nie wpływa na poziom inflacji. 3. Inflacja umiarkowana może przekształcić się w inflację galopującą. 4. Gdy ceny rosną w tempie 200% rocznie, mamy do czynienia z hiperinflacją. 5. Im wyższa jest stopa inflacji, tym wyższe są jej koszty społeczne. 6. Inflacja może być korzystna dla osób o zmiennych dochodach. 7. Wzrost stopy inflacji zawsze powoduje zwiększenie realnych stóp procentowych. 8. Powolne procesy inflacyjne mogą przyspieszać ustalanie się właściwych relacji cen. 29

6 9. Na inflacji zyskują dłużnicy, których dług charakteryzuje się zmienną stopą procentową. 10. Przedsiębiorstwa mogą zyskać na inflacji, jeżeli sprzedadzą obecną produkcję po wyższych cenach. 11. Monetaryści uważają, iż podaż pieniądza nie powinna być zmniejszana w okresach inflacji. 12. W fazie recesji wzrost podaży pieniądza w krótkim okresie może, doprowadzić do zwiększenia dochodu oraz ogólnego poziomu cen. 13. Wzrost stopy inflacji prowadzi do spadku płacy realnej i spadku zatrudnienia. 14. Zgodnie z koncepcją długookresowej krzywej Phillipsa, spadek bezrobocia powoduje przesunięcie krótkookresowej krzywej Phillipsa w prawo. 15. Według monetarystów, próby obniżenia bezrobocia naturalnego powodują jedynie wzrost inflacji. 16. Monetaryści twierdzą, że przyczyną inflacji jest niedostateczna podaż pieniądza w gospodarce. 17. Monetaryści zakładają, że podaż pieniądza ma charakter endogeniczny. 18. Według teorii neoilościowej, zmiany podaży pieniądza w długim okresie powodują zarówno zmiany cen, jak i zmiany dochodu realnego. 19. Inflacja popytowa jest efektem nadwyżki podaży globalnej nad popytem globalnym. 21. Wzrost stopy podatku dochodowego jest przyczyną inflacji popytowej. 22. Wzrost krańcowej skłonności do konsumpcji wywołuje inflację popytową. 23. Krótkookresowa krzywa Phillipsa pokazuje, że bezrobocie można zmniejszyć kosztem wyższej inflacji. 24. Luka inflacyjna obrazuje różnicę między wielkością łącznego popytu na towary a wielkością dochodu narodowego odpowiadającego pełnemu wykorzystaniu zdolności wytwórczych. 25. Monetaryści uważają, iż koncepcja krzywej Phillipsa jest poprawna, lecz tylko w krótkim okresie. 26. W 1990 r. występowała w Polsce inflacja popytowa oraz korekcyjna. 27. Zgodnie z hipotezą racjonalnych oczekiwań, podmioty gospodarcze są w stanie dokładnie przewidzieć poziom inflacji w przyszłości. 28. Wzrost podaży pieniądza nie powoduje wzrostu poziomu inflacji. Pojęcia i określenia Każdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj odpowiednie określenie oznaczone liczbą:... (a) realna podaż pieniądza... (b) hiperinflacja (c) krzywa Phillipsa... (d) realna stopa procentowa... (e) koszty jadłospisu"... (f) złudzenie inflacyjne (iluzja pieniądza)... (g) ilościowa teoria pieniądza... (h) indeksacja... (i) stagflacja... (k) inflacja... (l) ucieczka od pieniądza 1. Wzrost średniego poziomu cen w gospodarce. 2. Stopa procentowa skorygowana o wpływ inflacji. W przybliżeniu - różnica między nominalną stopą procentową a stopą inflacji. 3. Nominalna podaż pieniądza podzielona przez wskaźnik cen. 4. Związane z inflacją koszty takich czynności, jak wymiana nalepek cenowych, przestawianie liczników w automatach samokasujących itd. 5. Teoria głosząca, że zmiany nominalnej ilości pieniądza prowadzą do odpowiednich zmian poziomu cen, nie wpływają natomiast na wielkość realnej produkcji i zatrudnienia. Wyraża to formuła: MV=PY. 6. Połączenie wysokiej inflacji z wysokim bezrobociem, powodowane zwykle przez niekorzystne zmiany po stronie podaży1. 7. Sytuacja, w której ludzie nie odróżniają zmian nominalnych od realnych, mimo że ich dobrobyt zależy od wielkości realnych, a nie nominalnych. 8. Gwałtowny spadek popytu na pieniądz w ujęciu realnym spowodowany tym, że wysoka inflacja i wysokie nominalne stopy procentowe zwiększają alternatywny koszt trzymania gotówki. 9. Inflacja o bardzo wysokiej stopie. 10. Procedura automatycznego korygowania nominalnych wartości świadczeń umownych (np. płac, emerytur i zasiłków socjalnych) o wskaźnik wzrostu cen. 11. Zależność pokazująca, że wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia i odwrotnie. Wynika z niej, że ceną za zmniejszenie bezrobocia jest wyższa inflacja i odwrotnie.

7 Test wyboru 1. Inflacja jest: a) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką rynkową, b) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką centralnie planowaną, c) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką naturalną, 2. Stagflacja jest to zjawisko polegające na: a) równoczesnym występowaniu inflacji popytowej i kosztowej, b) równoczesnym występowaniu wysokich stóp inflacji i bezrobocia, c) równoczesnym występowaniu inflacji korekcyjnej i popytowej, 3. Krótkookresowa krzywa Phillipsa pokazuje, że: a) zmniejszenie inflacji prowadzi do wzrostu bezrobocia, b) zwiększenie inflacji prowadzi do wzrostu bezrobocia, c) obie powyższe odpowiedzi są dobre, 4. Według neoilościowej teorii inflacji, wzrost ogólnego poziomu cen jest spowodowany: a) wzrostem ilości pieniądza w obiegu, b) spadkiem ilości pieniądza w obiegu, c) wzrostem kosztów produkcji w gospodarce, 5. Według keynesistów, jedną z metod zwalczania inflacji jest: a) zwiększanie podaży pieniądza, b) zwiększanie stopy procentowej, c) zwiększanie wydatków rządowych oraz obniżanie podatków, 6. Wzrost stopy inflacji spowoduje: a) spadek oszczędności gospodarstw domowych, b) zmniejszenie inwestycji przedsiębiorstw, c) wzrost bezrobocia, 7. Zgodnie z popytową teorią inflacji, przyczyną wzrostu ogólnego poziomu cen jest: a) wzrost płac, b) wzrost kosztów wytwarzania, c) ograniczoność zasobów naturalnych, 8. Według monetarystycznej teorii inflacji, zmniejszenie podaży pieniądza spowoduje w długim okresie: a) zwiększenie inflacji, b) przesunięcie długookresowej krzywej Phillipsa w lewo, c) zmniejszenie inflacji, 9. Luka inflacyjna: a) to nadwyżka popytu globalnego nad globalnymi wydatkami na dobra, b) powoduje zwiększenie inflacji w gospodarce, c) pojawia się tylko w warunkach swobodnego kształtowania się cen, 10. Inflacja kosztowa występuje wtedy, gdy: a) spada rynkowa stopa procentowa, b) płace rosną szybciej niż wydajność pracy, c) płace rosną wolniej niż wydajność pracy, 31

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06 dr Adam Salomon : ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 2 Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników, dotyczące ilości czasu, który chcą

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii. Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie

Podstawy ekonomii. Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie Podstawy ekonomii Wykład IV-V-VI Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie Bezrobocie Bezrobocie zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i bezrobocie

Rynek pracy i bezrobocie Rynek pracy i bezrobocie Podstawowe definicje na rynku pracy: Ludność w wieku produkcyjnym w zależności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Pieniądz, inflacja oraz mierzenie inflacji.

Pieniądz, inflacja oraz mierzenie inflacji. Pieniądz, inflacja oraz mierzenie inflacji. Pieniądz to towar powszechnie akceptowany, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań; Funkcje pieniądza :

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie, rodzaje i skutki bezrobocia. W literaturze można spotkać różne rodzaje bezrobocia (Kwiatkowski, 2005: 395).

1. Pojęcie, rodzaje i skutki bezrobocia. W literaturze można spotkać różne rodzaje bezrobocia (Kwiatkowski, 2005: 395). Bezrobocie Spis treści: 1. Pojęcie, rodzaje i skutki bezrobocia...2 2. Tendencje rozwoju bezrobocia w Polsce i innych krajach...2 3. Przyczyny bezrobocia: ujęcia klasyczne i keynesistowskie...3 4. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy RYNEK PRACY RYNEK PRACY RYNEK PRACY. Czynniki wpływające na podaż pracy. Czynniki wpływające na popyt na pracę

Rynek pracy RYNEK PRACY RYNEK PRACY RYNEK PRACY. Czynniki wpływające na podaż pracy. Czynniki wpływające na popyt na pracę RYNEK PRACY Rynek pracy podobny do rynku dóbr i usług; elementem wymiany jest praca ludzka; bezpośrednie powiązanie pracy z człowiekiem powoduje, że rynek ten nie może być pozostawiony sam sobie; popyt

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 2 Karol Strzeliński 1 Rynek Pracy Rynek, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia blok VII. Inflacja

Makroekonomia blok VII. Inflacja Makroekonomia blok VII Inflacja Definicja inflacji INFLACJA proces wzrostu ogólnego (średniego) poziomu cen Obliczanie inflacji konstruowany jest wskaźnik cen stanowiący procentową miarę zmian wydatków

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i inne wyzwania dla polityki rynku pracy. dr Krzysztof Kołodziejczyk

Bezrobocie i inne wyzwania dla polityki rynku pracy. dr Krzysztof Kołodziejczyk Bezrobocie i inne wyzwania dla polityki rynku pracy dr Krzysztof Kołodziejczyk Plan 1. Bezrobocie definicja, rodzaje, przyczyny 2. Państwo a bezrobocie 3. Inne wyzwania rynku pracy 4. Wskaźniki rynku

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Rynek pracy

Makroekonomia II Rynek pracy Makroekonomia II Rynek pracy D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 RÓŻNE TYPY BEZROBOCIA Bezrobocie przymusowe To liczba

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wprowadzenie 10 Część I. Główne kierunki ekonomii a teoria dynamicznej gospodarki 25

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Rynek pracy Bezrobocie. Opracowała: dr inż. Magdalena Węglarz

Makroekonomia Rynek pracy Bezrobocie. Opracowała: dr inż. Magdalena Węglarz Makroekonomia Rynek pracy Bezrobocie Opracowała: dr inż. Magdalena Węglarz Plan prezentacji 1. Pojęcie i pomiar bezrobocia 2. Typy bezrobocia 3. Przyczyny bezrobocia W warunkach równowagi Ujęcie neoklasyczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia 1 dla MSEMen Gabriela Grotkowska Struktura wykładu Inflacja, bezrobocie i PKB Krzywa Philipsa w ujęciu tradycyjnym Przyczyny sztywności na rynku pracy: czemu płace dostosowują się w wolnym

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży:

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży: Inflacja Inflacja - wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Jeśli ceny wszystkich dóbr i czynników produkcji wzrastają w takim samym tempie to mamy do czynienia z czystą inflacją. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin Pieniądz i jego funkcje Pieniądz powszechny ekwiwalent towarów i usług. Kategoria ekonomiczna, w której możemy wyrazić wartość wszelkich towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 06. dr Adam Salomon KTiL

Podstawy ekonomii wykład 06. dr Adam Salomon KTiL wykład 06 dr Adam Salomon KTiL Ekonomia: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 2 Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników, dotyczące ilości czasu, który chcą przeznaczyć na pracę.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Makroekonomiczny rynek pracy. Izabela Krzysiak

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Makroekonomiczny rynek pracy. Izabela Krzysiak WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Makroekonomiczny rynek pracy Izabela Krzysiak Makroekonomiczny rynek pracy 1. Istota i elementy rynku pracy; popytowa i podażowa strona

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny:

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny: ZADANIA DO ĆWICZEŃ Y produkt krajowy brutto, C konsumpcja, I inwestycje, Y d dochody osobiste do dyspozycji, G wydatki rządowe na zakup towarów i usług, T podatki, Tr płatności transferowe, S oszczędności,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy. 0 Korzystając z zasobów strony internetowej GUS znajdź oficjalne definicje podstawowych pojęć związanych z rynkiem pracy

Rynek Pracy. 0 Korzystając z zasobów strony internetowej GUS znajdź oficjalne definicje podstawowych pojęć związanych z rynkiem pracy Rynek Pracy 0 Podstawowe definicje 0 Korzystając z zasobów strony internetowej GUS znajdź oficjalne definicje podstawowych pojęć związanych z rynkiem pracy 0 http://www.stat.gov.pl/gus/ definicje_plk_html.htm?id=dzi-23.htm

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI 13 milionów Amerykanów traci pracę Wielka depresja w USA, 1929-1933 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936) John Maynard Keynes

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY Makroekonomia II Wykład 8 MODEL AD-AS : MIKROODSTAW Wykład 8 lan MODEL AD-AS : MIKROODSTAW 1.1 Długookresowa krzywa AS 1.2 Sztywność cen 1.3 Sztywność nominalnych płac 2.1 Zagregowany popyt 2.2 Równowaga

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk

Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/b6mlmh Plan 1. Definicja polityki fiskalnej 2. Instrumentarium polityki fiskalnej 3. Budżet państwa - deficyt budżetowy - dług

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 6 Model klasyczny Plan Założenia modelu: Produkcja skąd się bierze? Gospodarka zamknięta Gospodarka otwarta Stopa procentowa w gospodarce

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

przetwórczym (prod. na Lata roboczogodzinę) RFN Włochy Wielka Wielka RFN Włochy Brytania

przetwórczym (prod. na Lata roboczogodzinę) RFN Włochy Wielka Wielka RFN Włochy Brytania Wzrost gospodarczy i determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Które z poniższych sytuacji są symptomami trwałego wzrostu gospodarczego? a) Spadek bezrobocia, b) Wzrost wykorzystania majątku produkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i pomiar bezrobocia Typy bezrobocia Przyczyny bezrobocia Bezrobocie a działalność państwa

Pojęcie i pomiar bezrobocia Typy bezrobocia Przyczyny bezrobocia Bezrobocie a działalność państwa Pojęcie i pomiar bezrobocia Typy bezrobocia Przyczyny bezrobocia Bezrobocie a działalność państwa dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska email: anna.kowalska@pwr.wroc.pl Miary aktywności zawodowej i bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Sytuacja na rynku pracy a położenie krzywej AS Krótko-

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna i pieniężna

Polityka fiskalna i pieniężna Ćwiczenia z akroekonomii II Polityka fiskalna i pieniężna Deficyt budżetowy i cykle koniunkturalne na wstępie zaznaczyliśmy, że wielkość deficytu powinna zależeć od tego w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Przed kolokwium 90 minut Kilka zadań testowych (nie więcej niż 10), raczej z pierwszej części materiału (PKB, rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Co zdarzyło się w czasie Wielkiej Depresji w USA? Rok Stopa bezrobocia (w %) Realny PNB (w mld USD z 1958 r.) Konsumpcja (w mld USD z 1958 r.)

Bardziej szczegółowo

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu Mateusz Benedyk 1 Krótki rys historyczny Wybrane teorie głównego nurtu: - Szkoła keynesowska - Szkoła monetarystyczna - Nowa szkoła klasyczna

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD Analiza cykli koniunkturalnych model AS odstawowe założenia modelu: ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Dane makroekonomiczne

Spis treści. Część I Dane makroekonomiczne Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek dochodu

Bardziej szczegółowo

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen.

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen. Notatka model AS-AD Rozważania dotyczące procesów dostosowawczych w gospodarce rozpoczniemy od wyprowadzenia krzywej łącznego popytu AD. Krzywa łącznego popytu reprezentuje punkty równowagi modelu IS-

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasz mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy

Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy Tomasz Gajderowicz Agenda Rynek pracy Zadania Dane dot. rynku pracy Przepływy siły roboczej Zróżnicowanie stopy bezrobocia co to jest bezrobocie? Rynek pracy rodzaj

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy

Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy Tomasz Gajderowicz Agenda Rynek pracy Zadania Dane dot. rynku pracy Przepływy siły roboczej Rynek pracy rodzaj rynku, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący

Bardziej szczegółowo

Lista 5. Cykle koniunkturalne

Lista 5. Cykle koniunkturalne Zad. 1. Dopasuj definicję do podanych zdań: Lista 5 Cykle koniunkturalne 1. Cykl gospodarczy 2. Cykl koniunkturalny 3. Długość cyklu 4. Amplituda wahań 5. Trend 6. rodukt potencjalny 7. Luka KB 8. Cykl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe

Zadania powtórzeniowe Zadanie 1. Jakie argumenty przemawiają na rzecz twierdzenia o niedoskonałości PKB (i pochodnych), jako mierników poziomu życia mieszkańców? Zadanie 2. PNB Zasiedmiogórogrodu w cenach rynkowych wynosi 400

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 2-E. Ekonomia pracy

ZESTAW 2-E. Ekonomia pracy Ekonomia pracy ZESTAW 2-E 1. Populacja pewnego kraju wynosi 100 milionów, liczba osób pracujących to 63 miliony, liczba bezrobotnych to 7 milionów, a biernych zawodowo 30 milionów. Ile wynosi stopa bezrobocia?

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu Makroekonomia

Sylabus przedmiotu Makroekonomia Sylabus przedmiotu Makroekonomia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program (Kierunek studiów, poziom i profil, forma studiów): Rok akademicki: 2018/2019 Wydział Nauki o Zdrowiu Zdrowie Publiczne, studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Skuteczność polityki makroekonomicznej Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia: rewolucja Keynesowska

Makroekonomia: rewolucja Keynesowska Makroekonomia: rewolucja Keynesowska Brak dużego zainteresowania makroekonomią (wzrostem gospodarczym, cyklami koniunktury, inflacją itp.) w okresie ca 1870- ca 1930. Trwało to do czasów wielkiego kryzysu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 2. Tomasz Gajderowicz

Makroekonomia I ćwiczenia 2. Tomasz Gajderowicz Makroekonomia I ćwiczenia 2 Tomasz Gajderowicz Agenda Rynek pracy Zadania Dane dot. rynku pracy Przepływy siły roboczej Rynek pracy rodzaj rynku, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 2 Model AS-AD [AD-AS] Karol Strzeliński Model AS-AD Dotychczasowe rozważania dotyczące wyznaczania produktu dotyczyły krótkiego okresu, ponieważ zakładaliśmy, że ceny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 2. Tomasz Gajderowicz

Makroekonomia I ćwiczenia 2. Tomasz Gajderowicz Makroekonomia I ćwiczenia 2 Tomasz Gajderowicz Agenda Rynek pracy Zadania Dane dot. rynku pracy Przepływy siły roboczej Rynek pracy rodzaj rynku, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy

Bardziej szczegółowo

Poniższy rysunek obrazuje zależność między rynkiem pracy a krzywą AS tłumaczy jej dodatnie nachylenie.

Poniższy rysunek obrazuje zależność między rynkiem pracy a krzywą AS tłumaczy jej dodatnie nachylenie. AS a rynek pracy Poniższy rysunek obrazuje zależność między rynkiem pracy a krzywą AS tłumaczy jej dodatnie nachylenie. AS Zakładając, że jedynym (lub najważniejszym) czynnikiem produkcji jest praca, możemy

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Inflacja. dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska email: anna.kowalska@pwr.wroc.pl

Wykład 9. Inflacja. dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska email: anna.kowalska@pwr.wroc.pl Wykład 9. Inflacja Pojęcie i sposoby pomiaru oraz nasilenie inflacji Pieniądz i inflacja Inflacja i stopa procentowa Inflacja, bezrobocie i krzywa Phillipsa Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji Koszty

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa... Imię i nazwisko, nr albumu INSTRUKCJA 1. Najpierw przeczytaj zasady i objaśnienia. 2. Potem podpisz wszystkie kartki (tam, gdzie jest miejsce na Twoje imię

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 5. Rynek pracy - polityka wobec rynku pracy

Zajęcia 5. Rynek pracy - polityka wobec rynku pracy Zajęcia 5 Rynek pracy - polityka wobec rynku pracy 1 Kolejne zajęcia: Rynek pracy - polityka wobec rynku pracy (c.d.) 1) W. Wojciechowski, Skąd się bierze bezrobocie?, Zeszyty FOR (+słowniczek); (profil)

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo