Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych, którzy zawarli umowę o kartę kredytową z GE Money Bank S.A. do 31 grudnia 2009 roku - tekst jednolity- (obowiązuje od dnia 2 czerwca 2014 r.) 1

2 Spis Treści: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 I. KARTY KREDYTOWE (VISA BANKU BPH PROGRAM AUTOKARTA, VISA BANKU BPH PROGRAM KARTA ZAKUPOWA, VISA BANKU BPH PROGRAM KARTA ZŁOTÓWKA, VISA BANKU BPH PROGRAM LAZUROWY, VISA BANKU BPH PROGRAM BŁĘKITNY, VISA BANKU BPH PROGRAM GRANATOWY ) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe... 7 II. KARTY KREDYTOWE (VISA BANKU BPH PROGRAM TURKUSOWY, VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA), VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY / VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe III. KARTY KREDYTOWE (VISA CLASSIC / VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ ODSETEK), VISA EXPANDER STANDARD / VISA EXPANDER PRESTIGE) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe IV. KARTY KREDYTOWE (MASTERCARD GOLD BANKU BPH PROGRAM AUTOPLUS, MASTERCARD GOLD BANKU BPH PROGRAM BONUS, MASTERCARD GOLD BANKU BPH PROGRAM KOMFORT, AVON, VISA RYANAIR) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe V. KARTY KREDYTOWE (VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE, VISA POLOKARTA, VISA ZEPTER / VISA ZEPTER VIP, PLAY VISA) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe VI. KARTY KREDYTOWE (VISA KARTA W SAM RAZ, VISA SATURN, MEDIA MARKT, EURO-VISA / EURO-VISA VIP, MAKRO NIEBIESKA / SREBRNA / ZŁOTA) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe

3 Postanowienia ogólne 1. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności faktyczne niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania za nie opłaty bankowej. 2. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności, na podstawie odrębnych umów z Klientem lub za zgodą Klienta mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości wzajemnie uzgodnionej. 3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych lub walutach wymienialnych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH S.A. kursów kupna/sprzedaży walut. 4. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 6. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 5 ppkt 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 7. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 5 powyżej. 8. Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klientów Indywidualnych. 3

4 I. Karty kredytowe ( Program Autokarta, Program Karta Zakupowa, Program Karta Złotówka, Program Lazurowy, Program Błękitny, Program Granatowy ) Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Autokarta ; Program Karta Zakupowa Program Karta Złotówka Program Lazurowy Program Błękitny Program Granatowy 1. Opłaty związane z obsługą Transakcji 1.1 Transakcje bezgotówkowe: a) Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) Stałe Spłaty (usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 1.2 Transakcje gotówkowe Wypłata (Minimalne Spłaty): a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 1 b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Operator c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Oddział Banku d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Posiadacza karty - Internet 1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1.4 Prowizja za przewalutowanie Transakcji zagranicznych 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji dokonanych w walucie innej niż EUR 2. Opłaty związane z Kartą 2.1 Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: a) Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty (pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) 2 85 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy c) Zwrot opłaty rocznej za udostępnienie i obsługę Pobrana przez Bank opłata nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Karty zostanie zwrócona na Rachunek karty, jeśli w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych poprzedzających pobranie tej opłaty na Rachunku karty zostaną zaksięgowane Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. Bank dokona zwrotu pobranej opłaty pierwszego dnia po wygenerowaniu zestawienia transakcji kończącego 12-ty pełny okres rozliczeniowy 3, 12. d) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł 4

5 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Autokarta ; Program Karta Zakupowa Program Karta Złotówka Program Lazurowy Program Błękitny Program Granatowy e) Opłata za wznowienie Karty głównej bez opłat 50 zł 28 zł 28 zł 68 zł f) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł g) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce 25 zł 50 zł 28 zł 28 zł 68 zł utraconej h) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł utraconej i) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej 25 zł 50 zł 25 zł 25 zł 65 zł j) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 20 zł 20 zł 55 zł k) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty nie dotyczy 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł W przypadku zaksięgowania na Rachunku karty Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 600 zł w bieżącym okresie rozliczeniowym pobrana przez Bank opłata zostanie zwrócona na Rachunek karty w kolejnym okresie rozliczeniowym 3, 12 l) Zapytanie o saldo: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach (o ile dany bankomat 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł umożliwia taką usługę) m) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia transakcji 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) n) Opłata za listowną przesyłką kodu PIN na życzenie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) o) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie w kraju 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie za granicą podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie q) Opłata za zmianę kodu PIN: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach - tylko dla kart z 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł mikroprocesorem (o ile dany bankomat umożliwia taką usługę) 3. Opłaty ubezpieczeniowe 3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną nie dotyczy 4 / 2,50 zł 3 nie dotyczy 4 / 2,50 zł 3 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy ubezpieczeniową Pakiet Bezpieczny Portfel 3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 4 zł 5 / nie dotyczy 6 4 zł 5 / nie dotyczy 6 2,40 zł 2,40 zł 4 zł ubezpieczeniową od następstw zagubienia lub kradzieży karty 3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 7 : 5

6 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Autokarta ; Program Karta Zakupowa (Minimalne Spłaty) Program Karta Złotówka Program Lazurowy Program Błękitny Program Granatowy 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 8 0,35% 3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 7 : (Minimalne Spłaty) 0,53% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 8 0,53% 3.5 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania w wariancie Premium 7,9 (Minimalne Spłaty b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 8 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 3.6 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt ,35% 0,53% aktualnego 0,53% 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 1% aktualnego 1% aktualnego 1% aktualnego 9 / nie dotyczy 10 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 1% aktualnego 9 / nie dotyczy 10 0,35% aktualnego 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 1% aktualnego 9 / nie dotyczy 10 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 9 / nie dotyczy 10 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 9 / nie dotyczy 10 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 9 / nie dotyczy 10 bez opłat bez opłat bez opłat 9 / nie dotyczy 10 bez opłat 9 / nie dotyczy 10 bez opłat 9 / nie dotyczy Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 6

7 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Autokarta ; Program Karta Zakupowa Program Karta Złotówka Program Lazurowy Program Błękitny Program Granatowy c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł oraz Dzieci Kredytobiorcy 3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego: a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 73 zł 73 zł 73 zł 73 zł 73 zł Współmałżonka albo Dziecka c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł Współmałżonka oraz dwójki Dzieci Kredytobiorcy 3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 4. Inne opłaty 4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 11 : a) opłata za monit listowny 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł zagraniczny 4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty kredytowej) 4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.7 Opłata za ustanowienie spłaty na Karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 4.8 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt. 5. Informacje dodatkowe 5.1 Miesięczna spłata 4%, 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 4%, 4%, 4%, 4%, 1 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 3 Dotyczy Umów o kartę kredytową zawartych od dnia 30 kwietnia 2009 r. 4 Dotyczy Umów o kartę kredytową zawartych do dnia 29 kwietnia 2009 r. 5 Dotyczy Umów o kartę kredytową zawartych od dnia 25 kwietnia 2008 r. do dnia 29 czerwca 2008 r. 6 Dotyczy Umów o kartę kredytową zawartych od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 29 kwietnia 2009 r. 7 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego z tytułu prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 7

8 8 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu rozłożenia Transakcji x ilość miesięcznych spłat wraz z okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / ilość miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 9 Dotyczy Klientów, którzy w momencie zawarcia umowy otrzymali ofertę ubezpieczenia w Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited oraz którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w Opcji 2 Premium. 10 Dotyczy Klientów, którzy w momencie zawarcia umowy otrzymali ofertę ubezpieczenia w TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz CARDIF Assurances Risques Divers S.A. Główny Oddział w Polsce. 11 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 12 Każdy zwrot lub anulowanie Transakcji bezgotówkowej skutkować będzie nieuwzględnieniem takiej Transakcji w limicie uprawniającym do zwrotu opłaty. 8

9 II. Karty kredytowe ( Program Turkusowy, Visa Electron, Visa Electron (Stała spłata), Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu) Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Turkusowy Visa Electron Visa Electron (Stała spłata) Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu Opłaty związane z obsługą Transakcji 1.1 Transakcje bezgotówkowe: a) Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) Stałe Spłaty (usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 1 18 zł 18 zł 1 18 zł 1.2 Transakcje gotówkowe Wypłata (Minimalne Spłaty): a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 2 b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 1 8 zł 8 zł 1 8 zł Posiadacza karty Operator c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 1 8 zł 8 zł 1 8 zł Posiadacza karty Oddział Banku d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez bez opłat 1 bez opłat bez opłat 1 bez opłat Posiadacza karty - Internet 1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1.4 Prowizja za przewalutowanie Transakcji zagranicznych 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji dokonanych w walucie innej niż EUR 2. Opłaty związane z Kartą 2.1 Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: a) Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy b) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy (pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) c) Zwrot opłaty rocznej za udostępnienie i obsługę nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Karty d) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 25 zł 15 zł 15 zł 35 zł e) Opłata za wznowienie Karty głównej 28 zł 15 zł 15 zł 35 zł f) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 25 zł 15 zł 15 zł 35 zł g) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce 28 zł 18 zł 18 zł 48 zł utraconej h) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce 25 zł 15 zł 15 zł 35 zł utraconej i) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej 25 zł bez opłat bez opłat bez opłat j) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 20 zł bez opłat bez opłat bez opłat 9

10 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Turkusowy Visa Electron Visa Electron (Stała spłata) Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu k) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty 6 zł bez opłat bez opłat 6,90 zł l) Zapytanie o saldo: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach (o ile dany bankomat 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł umożliwia taką usługę) m) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) bez opłat bez opłat bez opłat transakcji n) Opłata za listowną przesyłką kodu PIN na życzenie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) o) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie w kraju 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie za granicą podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie q) Opłata za zmianę kodu PIN: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach - tylko dla kart z 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł mikroprocesorem (o ile dany bankomat umożliwia taką usługę) 3. Opłaty ubezpieczeniowe 3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy ubezpieczeniową Pakiet Bezpieczny Portfel 3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł bez opłat ubezpieczeniową od następstw zagubienia lub kradzieży karty 3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 3 : 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego (Minimalne Spłaty) b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,35% powstałego z tytułu 0,35% powstałego z tytułu 0,35% powstałego z tytułu 0,35% powstałego z tytułu 3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 3 (Minimalne Spłaty) 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,53% powstałego z tytułu 0,53% powstałego z tytułu 0,53% powstałego z tytułu 0,53% powstałego z tytułu 10

11 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Turkusowy Visa Electron Visa Electron (Stała spłata) Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania w wariancie Premium 3,5 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1,00% aktualnego (Minimalne Spłaty b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1% 3.6 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł oraz Dzieci Kredytobiorcy 3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego: a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 73 zł 73 zł 73 zł 73 zł Współmałżonka albo Dziecka c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł Współmałżonka oraz dwójki Dzieci Kredytobiorcy 3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 4. Inne opłaty 4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 6 : a) opłata za monit listowny 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list zagraniczny 20 zł bez opłat bez opłat bez opłat 11

12 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Turkusowy Visa Electron Visa Electron (Stała spłata) Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty kredytowej) 4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.7 Opłata za ustanowienie spłaty na Karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 4.8 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt. 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 5. Informacje dodatkowe 5.1 Miesięczna spłata 4% Limitu kredytu 4%, 4% Limitu kredytu 4%, 1 O ile Bank udostępni taką usługę. 2 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 3 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego z tytułu prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 4 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu rozłożenia Transakcji x ilość miesięcznych spłat wraz z okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / ilość miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 5 Dotyczy Klientów, którzy w momencie zawarcia umowy otrzymali ofertę ubezpieczenia w Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited oraz którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w Opcji 2 Premium. 6 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 12

13 III. Karty kredytowe (Visa Classic / Visa Classic Super, Visa Classic (bez odsetek), Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige) Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa Classic / Visa Classic Super Visa Classic (bez odsetek) Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige Opłaty związane z obsługą Transakcji 1.1 Transakcje bezgotówkowe: a) Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat b) Stałe Spłaty (usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 18 zł 18 zł 1.2 Transakcje gotówkowe Wypłata (Minimalne Spłaty): a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 1 b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Operator c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Oddział Banku d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez bez opłat bez opłat bez opłat Posiadacza karty - Internet 1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat 1.4 Prowizja za przewalutowanie Transakcji zagranicznych 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji dokonanych w walucie innej niż EUR 2. Opłaty związane z Kartą 2.1 Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: a) Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej nie dotyczy nie dotyczy bez opłat b) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty (pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) 2 c) Zwrot opłaty rocznej za udostępnienie i obsługę Karty bez opłat nie dotyczy 55 zł - Karta Visa Expander Standard / 75 zł - Karta Visa Expander Prestige nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy d) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 35 zł 35 zł 35 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige e) Opłata za wznowienie Karty głównej 35 zł 35 zł bez opłat f) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 35 zł 35 zł 35 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige g) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce utraconej 48 zł bez opłat 45 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige h) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce utraconej 35 zł 35 zł 35 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige i) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej bez opłat bez opłat 45 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige j) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej bez opłat bez opłat 35 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige 13

14 Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa Classic / Visa Classic Super Visa Classic (bez odsetek) Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige k) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty nie dotyczy 6,90 zł nie dotyczy l) Zapytanie o saldo: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach (o ile dany bankomat 1 zł 1 zł 1 zł umożliwia taką usługę) m) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia transakcji bez opłat bez opłat bez opłat n) Opłata za listowną przesyłką kodu PIN na życzenie 15 zł 15 zł 15 zł Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) o) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie 50 zł 50 zł 50 zł w kraju p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie za granicą podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie q) Opłata za zmianę kodu PIN: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach - tylko dla kart z 1 zł 1 zł 1 zł mikroprocesorem (o ile dany bankomat umożliwia taką usługę) 3. Opłaty ubezpieczeniowe 3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Pakiet Bezpieczny Portfel nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową od następstw zagubienia lub kradzieży karty 3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 3 : (Minimalne Spłaty) 4 zł bez opłat 4 zł - Karta Visa Expander Standard / bez opłat - Karta Visa Expander Prestige 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,35% rozłożenia transakcji 0,35% rozłożenia transakcji 0,35% rozłożenia transakcji 3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 3 : 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego (Minimalne Spłaty) b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,53% rozłożenia transakcji 0,53% rozłożenia transakcji 0,53% rozłożenia transakcji 3.5 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania w wariancie Premium 3,5 14

15 Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa Classic / Visa Classic Super Visa Classic (bez odsetek) Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige nie dotyczy nie dotyczy 1% aktualnego (Minimalne Spłaty b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 nie dotyczy nie dotyczy 1% rozłożenia transakcji 3.6 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na nie dotyczy nie dotyczy bez opłat wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł oraz Dzieci Kredytobiorcy 3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego: a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 73 zł 73 zł 73 zł Współmałżonka albo Dziecka c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 99 zł 99 zł 99 zł Współmałżonka oraz dwójki Dzieci Kredytobiorcy 3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 26 zł 26 zł 26 zł 4. Inne opłaty 4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 6 : a) opłata za monit listowny 30 zł 30 zł 30 zł b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list bez opłat bez opłat 10 zł krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list bez opłat bez opłat 20 zł zagraniczny 4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 15 zł 15 zł 15 zł bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty kredytowej) 4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 45 zł 45 zł 45 zł 4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 45 zł 45 zł 45 zł 15

16 Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa Classic / Visa Classic Super Visa Classic (bez odsetek) Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige Opłata za ustanowienie spłaty na Karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 4.8 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt. 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 5. Informacje dodatkowe 5.1 Miesięczna spłata 4%, 4%, 4%, 1 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 3 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego z tytułu prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 4 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu rozłożenia Transakcji x ilość miesięcznych spłat wraz z okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / ilość miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 5 Dotyczy Klientów, którzy w momencie zawarcia umowy otrzymali ofertę ubezpieczenia w Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited oraz którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w Opcji 2 Premium. 6 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 16

17 IV. Karty kredytowe (MasterCard GOLD Banku BPH Program AutoPlus, MasterCard GOLD Banku BPH Program Bonus, MasterCard GOLD Banku BPH Program Komfort, AVON, Visa Ryanair) Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku AVON Visa Ryanair BPH Program AutoPlus BPH Program Bonus BPH Program Komfort 1. Opłaty związane z obsługą Transakcji 1.1 Transakcje bezgotówkowe: a) Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) Stałe Spłaty ( usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 1.2 Transakcje gotówkowe Wypłata (Minimalne Spłaty): a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 1 (Bank nie pobiera opłaty dla pierwszej rozliczonej wypłaty gotówki w każdym okresie rozliczeniowym) b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Operator c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Oddział Banku d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Posiadacza karty - Internet 1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1.4 Prowizja za przewalutowanie Transakcji zagranicznych dokonanych w walucie innej niż EUR 2 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 2. Opłaty związane z Kartą 2.1 Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: a) Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej 190 zł 190 zł 190 zł bez opłat bez opłat b) Zwrot opłaty jednorazowej za wydanie Karty głównej Bank zwróci opłatę na Rachunek karty, jeśli w trakcie pierwszych 3 pełnych okresów rozliczeniowych, na Rachunku karty zaksięgowane zostaną Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. c) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty (pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) 3 Bank zwróci opłatę na Rachunek karty, jeśli w trakcie pierwszych 3 pełnych okresów rozliczeniowych, na Rachunku karty zaksięgowane zostaną Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. Bank zwróci opłatę na Rachunek karty, jeśli w trakcie pierwszych 3 pełnych okresów rozliczeniowych, na Rachunku karty zaksięgowane zostaną Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. nie dotyczy nie dotyczy 190 zł 190 zł 190 zł 85 zł 85 zł 17

18 Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku AVON Visa Ryanair BPH Program AutoPlus BPH Program Bonus BPH Program Komfort d) Zwrot opłaty rocznej za udostępnienie i obsługę nie dotyczy nie dotyczy Pobrana przez Bank opłata nie dotyczy nie dotyczy Karty zostanie zwrócona na Rachunek karty, jeśli w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych poprzedzających pobranie tej opłaty na Rachunku karty zostaną zaksięgowane Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. Bank dokona zwrotu pobranej opłaty pierwszego dnia po wygenerowaniu zestawienia transakcji kończącego 12-ty pełny okres rozliczeniowy 11. e) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 50 zł 50 zł 50 zł 65 zł 85 zł f) Opłata za wznowienie Karty głównej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat g) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 50 zł 50 zł 50 zł 65 zł 29 zł h) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce 50 zł 50 zł 50 zł 65 zł 65 zł utraconej i) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce 50 zł 50 zł 50 zł 65 zł 29 zł utraconej j) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej 50 zł 50 zł 50 zł 55 zł 65 zł k) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 50 zł 50 zł 50 zł 55 zł 29 zł l) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy m) Zapytanie o saldo: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach (o ile dany bankomat 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł umożliwia taką usługę) n) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia transakcji 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) o) Opłata za listowną przesyłkę kodu PIN na życzenie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie w kraju 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł q) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie za granicą podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie r) Opłata za zmianę kodu PIN: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach - tylko dla kart z 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł mikroprocesorem (o ile dany bankomat umożliwia taką usługę) 3. Opłaty ubezpieczeniowe 3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Pakiet Bezpieczny Portfel bez opłat 4 zł nie dotyczy 9 / 2,50 zł 10 bez opłat + ochrona ubezpieczeniowa "Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku motoryzacyjnego" bez opłat+ ochrona ubezpieczeniowa "Kradzież lub zniszczenie towaru" 18

19 Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku AVON Visa Ryanair BPH Program AutoPlus BPH Program Bonus BPH Program Komfort 3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 4 zł 9 / nie dotyczy 10 ubezpieczeniową od następstw zagubienia lub kradzieży karty 3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 4 : (Minimalne Spłaty) 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,4% aktualnego 0,4% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 5 0,35% 3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 4 : (Minimalne Spłaty) 0,53% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 5 0,53% 3.5 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania w wariancie Premium 4,6 (Minimalne Spłaty) b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 1% powstałego z tytułu 3.6 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 0,4% 0,8% aktualnego 0,8% 0,4% 0,8% aktualnego 0,8% 1% aktualnego 1% aktualnego 1% aktualnego 1% aktualnego 1% aktualnego 1% powstałego z tytułu 1% powstałego z tytułu 1% powstałego z tytułu 1% powstałego z tytułu nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 19

20 Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku AVON Visa Ryanair BPH Program AutoPlus BPH Program Bonus BPH Program Komfort a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł nie dotyczy nie dotyczy b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł nie dotyczy nie dotyczy c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł nie dotyczy nie dotyczy oraz Dzieci Kredytobiorcy 3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego: a) a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł nie dotyczy nie dotyczy b) b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 73 zł 73 zł 73 zł nie dotyczy nie dotyczy Współmałżonka albo Dziecka c) c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 99 zł 99 zł 99 zł nie dotyczy nie dotyczy Współmałżonka oraz dwójki Dzieci Kredytobiorcy 3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 26 zł 26 zł 26 zł nie dotyczy nie dotyczy ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 4. Inne opłaty 4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 7 : a) opłata za monit listowny 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł zagraniczny 4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty kredytowej) 4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.7 Opłata za ustanowienie spłaty na Karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 4.8 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju w przypadku utraty karty Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt. 5. Informacje dodatkowe 5.1 Miesięczna spłata 4%, równowartość 95 EUR równowartość 95 EUR równowartość 95 EUR nie dotyczy nie dotyczy równowartość 148 EUR równowartość 148 EUR równowartość 148 EUR nie dotyczy nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 4%, 4%, 5%, 1 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 2 Prowizja dotyczy kart kredytowych Visa. 3 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 4%, 20

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.4. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Banku BPH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr /PF/2015 z dnia.. 2015 r. TARYFA 9.7. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.9. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa - "Karta

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 3.2. Karty kredytowe prestiżowe 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia Bank lub Bank

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. TARYFA 9.8. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Alma; Visa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr /PF/2016 z dnia maja 2016 r. TARYFA 9.4. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Banku BPH Program

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.7. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Taryfa opłat i prowizji SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.7. Karty kredytowe wycofane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.9. Karty kredytowe wycofane z oferty Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH (dotyczy umów zawartych z GE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr /PF/2016 z dnia maja 2016 r. TARYFA 9.5. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Banku BPH ; Visa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.6. Karty kredytowe wycofane z oferty Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH (dotyczy umów zawartych z GE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.1. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Postanowienia ogólne TARYFA 3.1. Karty kredytowe klasyczne i partnerskie 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Taryfa opłat i prowizji SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.1. Karty kredytowe wycofane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.2. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych od 01.01.2010 r.): MasterCard Gold Banku BPH Program AutoPlus

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.3. Karty kredytowe wycofane z oferty Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH (dotyczy umów zawartych od 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne TARYFA 3.2. Karty kredytowe prestiżowe 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia Bank lub Alior

Bardziej szczegółowo

Karty kredytowe. Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU

Karty kredytowe. Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU Karty kredytowe Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU W Banku BPH udostępniamy karty, dzięki którym możesz płacić mniej za paliwo (Autokarta, KArta GOLD AutoPlus), zakupy w sklepach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego Nr 86/PMiZP/2011 z dnia 16 września 2011 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Przed zmianą Po zmianie Komentarz

(dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Przed zmianą Po zmianie Komentarz WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Karty kredytowe Przelew z rachunku karty kredytowej Przewalutowanie transakcji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/PMiZP/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/PMiZP/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych -

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../PMiZP/2012 z dnia września 2012 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych, będąca Załącznikiem Nr 8 do Decyzji Nr 010/2017 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z

Strona 1 z Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 05.05.2016 r. I. OPŁATY: 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ ZMIANA OPROCENTOWANIA ROR

WYKAZ ZMIAN W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ ZMIANA OPROCENTOWANIA ROR WYKAZ ZMIAN W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ ZMIANA OPROCENTOWANIA ROR Poniższe zestawienie opisuje wszystkie wprowadzane zmiany w zakresie Taryfy oraz

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych dla umów zawartych przed 19 maja 2014 r.: która zastępuje Tabelę oprocentowania, opłat,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 54/2015 Obowiązuje od: w przypadku umów zawartych od 11 września 2015 - od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Obowiązuje dla umów zawartych od 15 sierpnia 2016 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo