Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych, którzy zawarli umowę o kartę kredytową z GE Money Bank S.A. do 31 grudnia 2009 roku - tekst jednolity- (obowiązuje od dnia 2 czerwca 2014 r.) 1

2 Spis Treści: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 I. KARTY KREDYTOWE (VISA BANKU BPH PROGRAM AUTOKARTA, VISA BANKU BPH PROGRAM KARTA ZAKUPOWA, VISA BANKU BPH PROGRAM KARTA ZŁOTÓWKA, VISA BANKU BPH PROGRAM LAZUROWY, VISA BANKU BPH PROGRAM BŁĘKITNY, VISA BANKU BPH PROGRAM GRANATOWY ) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe... 7 II. KARTY KREDYTOWE (VISA BANKU BPH PROGRAM TURKUSOWY, VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA), VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY / VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe III. KARTY KREDYTOWE (VISA CLASSIC / VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ ODSETEK), VISA EXPANDER STANDARD / VISA EXPANDER PRESTIGE) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe IV. KARTY KREDYTOWE (MASTERCARD GOLD BANKU BPH PROGRAM AUTOPLUS, MASTERCARD GOLD BANKU BPH PROGRAM BONUS, MASTERCARD GOLD BANKU BPH PROGRAM KOMFORT, AVON, VISA RYANAIR) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe V. KARTY KREDYTOWE (VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE, VISA POLOKARTA, VISA ZEPTER / VISA ZEPTER VIP, PLAY VISA) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe VI. KARTY KREDYTOWE (VISA KARTA W SAM RAZ, VISA SATURN, MEDIA MARKT, EURO-VISA / EURO-VISA VIP, MAKRO NIEBIESKA / SREBRNA / ZŁOTA) Opłaty związane z obsługą Transakcji Opłaty związane z Kartą Opłaty ubezpieczeniowe Inne opłaty Informacje dodatkowe

3 Postanowienia ogólne 1. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności faktyczne niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania za nie opłaty bankowej. 2. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności, na podstawie odrębnych umów z Klientem lub za zgodą Klienta mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości wzajemnie uzgodnionej. 3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych lub walutach wymienialnych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH S.A. kursów kupna/sprzedaży walut. 4. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 6. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 5 ppkt 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 7. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 5 powyżej. 8. Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klientów Indywidualnych. 3

4 I. Karty kredytowe ( Program Autokarta, Program Karta Zakupowa, Program Karta Złotówka, Program Lazurowy, Program Błękitny, Program Granatowy ) Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Autokarta ; Program Karta Zakupowa Program Karta Złotówka Program Lazurowy Program Błękitny Program Granatowy 1. Opłaty związane z obsługą Transakcji 1.1 Transakcje bezgotówkowe: a) Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) Stałe Spłaty (usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 1.2 Transakcje gotówkowe Wypłata (Minimalne Spłaty): a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 1 b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Operator c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Oddział Banku d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Posiadacza karty - Internet 1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1.4 Prowizja za przewalutowanie Transakcji zagranicznych 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji dokonanych w walucie innej niż EUR 2. Opłaty związane z Kartą 2.1 Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: a) Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty (pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) 2 85 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy c) Zwrot opłaty rocznej za udostępnienie i obsługę Pobrana przez Bank opłata nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Karty zostanie zwrócona na Rachunek karty, jeśli w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych poprzedzających pobranie tej opłaty na Rachunku karty zostaną zaksięgowane Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. Bank dokona zwrotu pobranej opłaty pierwszego dnia po wygenerowaniu zestawienia transakcji kończącego 12-ty pełny okres rozliczeniowy 3, 12. d) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł 4

5 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Autokarta ; Program Karta Zakupowa Program Karta Złotówka Program Lazurowy Program Błękitny Program Granatowy e) Opłata za wznowienie Karty głównej bez opłat 50 zł 28 zł 28 zł 68 zł f) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł g) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce 25 zł 50 zł 28 zł 28 zł 68 zł utraconej h) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł utraconej i) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej 25 zł 50 zł 25 zł 25 zł 65 zł j) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 20 zł 20 zł 55 zł k) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty nie dotyczy 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł W przypadku zaksięgowania na Rachunku karty Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 600 zł w bieżącym okresie rozliczeniowym pobrana przez Bank opłata zostanie zwrócona na Rachunek karty w kolejnym okresie rozliczeniowym 3, 12 l) Zapytanie o saldo: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach (o ile dany bankomat 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł umożliwia taką usługę) m) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia transakcji 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) n) Opłata za listowną przesyłką kodu PIN na życzenie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) o) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie w kraju 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie za granicą podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie q) Opłata za zmianę kodu PIN: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach - tylko dla kart z 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł mikroprocesorem (o ile dany bankomat umożliwia taką usługę) 3. Opłaty ubezpieczeniowe 3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną nie dotyczy 4 / 2,50 zł 3 nie dotyczy 4 / 2,50 zł 3 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy ubezpieczeniową Pakiet Bezpieczny Portfel 3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 4 zł 5 / nie dotyczy 6 4 zł 5 / nie dotyczy 6 2,40 zł 2,40 zł 4 zł ubezpieczeniową od następstw zagubienia lub kradzieży karty 3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 7 : 5

6 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Autokarta ; Program Karta Zakupowa (Minimalne Spłaty) Program Karta Złotówka Program Lazurowy Program Błękitny Program Granatowy 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 8 0,35% 3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 7 : (Minimalne Spłaty) 0,53% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 8 0,53% 3.5 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania w wariancie Premium 7,9 (Minimalne Spłaty b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 8 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 3.6 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt ,35% 0,53% aktualnego 0,53% 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 1% aktualnego 1% aktualnego 1% aktualnego 9 / nie dotyczy 10 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 1% aktualnego 9 / nie dotyczy 10 0,35% aktualnego 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 1% aktualnego 9 / nie dotyczy 10 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 9 / nie dotyczy 10 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 9 / nie dotyczy 10 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1% powstałego z tytułu rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty 9 / nie dotyczy 10 bez opłat bez opłat bez opłat 9 / nie dotyczy 10 bez opłat 9 / nie dotyczy 10 bez opłat 9 / nie dotyczy Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 6

7 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Autokarta ; Program Karta Zakupowa Program Karta Złotówka Program Lazurowy Program Błękitny Program Granatowy c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł oraz Dzieci Kredytobiorcy 3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego: a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 73 zł 73 zł 73 zł 73 zł 73 zł Współmałżonka albo Dziecka c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł Współmałżonka oraz dwójki Dzieci Kredytobiorcy 3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 4. Inne opłaty 4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 11 : a) opłata za monit listowny 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł zagraniczny 4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty kredytowej) 4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.7 Opłata za ustanowienie spłaty na Karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 4.8 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt. 5. Informacje dodatkowe 5.1 Miesięczna spłata 4%, 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 4%, 4%, 4%, 4%, 1 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 3 Dotyczy Umów o kartę kredytową zawartych od dnia 30 kwietnia 2009 r. 4 Dotyczy Umów o kartę kredytową zawartych do dnia 29 kwietnia 2009 r. 5 Dotyczy Umów o kartę kredytową zawartych od dnia 25 kwietnia 2008 r. do dnia 29 czerwca 2008 r. 6 Dotyczy Umów o kartę kredytową zawartych od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 29 kwietnia 2009 r. 7 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego z tytułu prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 7

8 8 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu rozłożenia Transakcji x ilość miesięcznych spłat wraz z okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / ilość miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 9 Dotyczy Klientów, którzy w momencie zawarcia umowy otrzymali ofertę ubezpieczenia w Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited oraz którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w Opcji 2 Premium. 10 Dotyczy Klientów, którzy w momencie zawarcia umowy otrzymali ofertę ubezpieczenia w TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz CARDIF Assurances Risques Divers S.A. Główny Oddział w Polsce. 11 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 12 Każdy zwrot lub anulowanie Transakcji bezgotówkowej skutkować będzie nieuwzględnieniem takiej Transakcji w limicie uprawniającym do zwrotu opłaty. 8

9 II. Karty kredytowe ( Program Turkusowy, Visa Electron, Visa Electron (Stała spłata), Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu) Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Turkusowy Visa Electron Visa Electron (Stała spłata) Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu Opłaty związane z obsługą Transakcji 1.1 Transakcje bezgotówkowe: a) Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) Stałe Spłaty (usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 1 18 zł 18 zł 1 18 zł 1.2 Transakcje gotówkowe Wypłata (Minimalne Spłaty): a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 2 b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 1 8 zł 8 zł 1 8 zł Posiadacza karty Operator c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 1 8 zł 8 zł 1 8 zł Posiadacza karty Oddział Banku d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez bez opłat 1 bez opłat bez opłat 1 bez opłat Posiadacza karty - Internet 1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1.4 Prowizja za przewalutowanie Transakcji zagranicznych 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji dokonanych w walucie innej niż EUR 2. Opłaty związane z Kartą 2.1 Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: a) Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy b) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy (pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) c) Zwrot opłaty rocznej za udostępnienie i obsługę nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Karty d) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 25 zł 15 zł 15 zł 35 zł e) Opłata za wznowienie Karty głównej 28 zł 15 zł 15 zł 35 zł f) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 25 zł 15 zł 15 zł 35 zł g) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce 28 zł 18 zł 18 zł 48 zł utraconej h) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce 25 zł 15 zł 15 zł 35 zł utraconej i) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej 25 zł bez opłat bez opłat bez opłat j) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 20 zł bez opłat bez opłat bez opłat 9

10 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Turkusowy Visa Electron Visa Electron (Stała spłata) Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu k) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty 6 zł bez opłat bez opłat 6,90 zł l) Zapytanie o saldo: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach (o ile dany bankomat 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł umożliwia taką usługę) m) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) bez opłat bez opłat bez opłat transakcji n) Opłata za listowną przesyłką kodu PIN na życzenie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) o) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie w kraju 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie za granicą podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie q) Opłata za zmianę kodu PIN: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach - tylko dla kart z 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł mikroprocesorem (o ile dany bankomat umożliwia taką usługę) 3. Opłaty ubezpieczeniowe 3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy ubezpieczeniową Pakiet Bezpieczny Portfel 3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł bez opłat ubezpieczeniową od następstw zagubienia lub kradzieży karty 3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 3 : 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego (Minimalne Spłaty) b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,35% powstałego z tytułu 0,35% powstałego z tytułu 0,35% powstałego z tytułu 0,35% powstałego z tytułu 3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 3 (Minimalne Spłaty) 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,53% powstałego z tytułu 0,53% powstałego z tytułu 0,53% powstałego z tytułu 0,53% powstałego z tytułu 10

11 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Turkusowy Visa Electron Visa Electron (Stała spłata) Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania w wariancie Premium 3,5 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1,00% aktualnego (Minimalne Spłaty b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1% 3.6 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł oraz Dzieci Kredytobiorcy 3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego: a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 73 zł 73 zł 73 zł 73 zł Współmałżonka albo Dziecka c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł Współmałżonka oraz dwójki Dzieci Kredytobiorcy 3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 4. Inne opłaty 4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 6 : a) opłata za monit listowny 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list zagraniczny 20 zł bez opłat bez opłat bez opłat 11

12 Lp. Rodzaj czynności/usługi Program Turkusowy Visa Electron Visa Electron (Stała spłata) Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny / Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty kredytowej) 4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.7 Opłata za ustanowienie spłaty na Karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 4.8 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt. 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 5. Informacje dodatkowe 5.1 Miesięczna spłata 4% Limitu kredytu 4%, 4% Limitu kredytu 4%, 1 O ile Bank udostępni taką usługę. 2 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 3 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego z tytułu prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 4 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu rozłożenia Transakcji x ilość miesięcznych spłat wraz z okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / ilość miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 5 Dotyczy Klientów, którzy w momencie zawarcia umowy otrzymali ofertę ubezpieczenia w Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited oraz którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w Opcji 2 Premium. 6 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 12

13 III. Karty kredytowe (Visa Classic / Visa Classic Super, Visa Classic (bez odsetek), Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige) Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa Classic / Visa Classic Super Visa Classic (bez odsetek) Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige Opłaty związane z obsługą Transakcji 1.1 Transakcje bezgotówkowe: a) Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat b) Stałe Spłaty (usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 18 zł 18 zł 1.2 Transakcje gotówkowe Wypłata (Minimalne Spłaty): a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 1 b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Operator c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Oddział Banku d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez bez opłat bez opłat bez opłat Posiadacza karty - Internet 1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat 1.4 Prowizja za przewalutowanie Transakcji zagranicznych 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji dokonanych w walucie innej niż EUR 2. Opłaty związane z Kartą 2.1 Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: a) Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej nie dotyczy nie dotyczy bez opłat b) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty (pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) 2 c) Zwrot opłaty rocznej za udostępnienie i obsługę Karty bez opłat nie dotyczy 55 zł - Karta Visa Expander Standard / 75 zł - Karta Visa Expander Prestige nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy d) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 35 zł 35 zł 35 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige e) Opłata za wznowienie Karty głównej 35 zł 35 zł bez opłat f) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 35 zł 35 zł 35 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige g) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce utraconej 48 zł bez opłat 45 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige h) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce utraconej 35 zł 35 zł 35 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige i) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej bez opłat bez opłat 45 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige j) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej bez opłat bez opłat 35 zł - Karta Visa Expander Standard / 49 zł - Karta Visa Expander Prestige 13

14 Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa Classic / Visa Classic Super Visa Classic (bez odsetek) Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige k) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty nie dotyczy 6,90 zł nie dotyczy l) Zapytanie o saldo: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach (o ile dany bankomat 1 zł 1 zł 1 zł umożliwia taką usługę) m) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia transakcji bez opłat bez opłat bez opłat n) Opłata za listowną przesyłką kodu PIN na życzenie 15 zł 15 zł 15 zł Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) o) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie 50 zł 50 zł 50 zł w kraju p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie za granicą podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie q) Opłata za zmianę kodu PIN: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach - tylko dla kart z 1 zł 1 zł 1 zł mikroprocesorem (o ile dany bankomat umożliwia taką usługę) 3. Opłaty ubezpieczeniowe 3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Pakiet Bezpieczny Portfel nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową od następstw zagubienia lub kradzieży karty 3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 3 : (Minimalne Spłaty) 4 zł bez opłat 4 zł - Karta Visa Expander Standard / bez opłat - Karta Visa Expander Prestige 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,35% rozłożenia transakcji 0,35% rozłożenia transakcji 0,35% rozłożenia transakcji 3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 3 : 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego 0,53% aktualnego (Minimalne Spłaty) b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,53% rozłożenia transakcji 0,53% rozłożenia transakcji 0,53% rozłożenia transakcji 3.5 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania w wariancie Premium 3,5 14

15 Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa Classic / Visa Classic Super Visa Classic (bez odsetek) Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige nie dotyczy nie dotyczy 1% aktualnego (Minimalne Spłaty b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 nie dotyczy nie dotyczy 1% rozłożenia transakcji 3.6 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na nie dotyczy nie dotyczy bez opłat wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł oraz Dzieci Kredytobiorcy 3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego: a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 73 zł 73 zł 73 zł Współmałżonka albo Dziecka c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 99 zł 99 zł 99 zł Współmałżonka oraz dwójki Dzieci Kredytobiorcy 3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 26 zł 26 zł 26 zł 4. Inne opłaty 4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 6 : a) opłata za monit listowny 30 zł 30 zł 30 zł b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list bez opłat bez opłat 10 zł krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list bez opłat bez opłat 20 zł zagraniczny 4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 15 zł 15 zł 15 zł bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty kredytowej) 4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 45 zł 45 zł 45 zł 4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 45 zł 45 zł 45 zł 15

16 Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa Classic / Visa Classic Super Visa Classic (bez odsetek) Visa Expander Standard / Visa Expander Prestige Opłata za ustanowienie spłaty na Karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 4.8 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt. 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 5. Informacje dodatkowe 5.1 Miesięczna spłata 4%, 4%, 4%, 1 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 3 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego z tytułu prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 4 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu rozłożenia Transakcji x ilość miesięcznych spłat wraz z okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / ilość miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 5 Dotyczy Klientów, którzy w momencie zawarcia umowy otrzymali ofertę ubezpieczenia w Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited oraz którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w Opcji 2 Premium. 6 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 16

17 IV. Karty kredytowe (MasterCard GOLD Banku BPH Program AutoPlus, MasterCard GOLD Banku BPH Program Bonus, MasterCard GOLD Banku BPH Program Komfort, AVON, Visa Ryanair) Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku AVON Visa Ryanair BPH Program AutoPlus BPH Program Bonus BPH Program Komfort 1. Opłaty związane z obsługą Transakcji 1.1 Transakcje bezgotówkowe: a) Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) Stałe Spłaty ( usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 1.2 Transakcje gotówkowe Wypłata (Minimalne Spłaty): a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 1 (Bank nie pobiera opłaty dla pierwszej rozliczonej wypłaty gotówki w każdym okresie rozliczeniowym) b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Operator c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Posiadacza karty Oddział Banku d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Posiadacza karty - Internet 1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1.4 Prowizja za przewalutowanie Transakcji zagranicznych dokonanych w walucie innej niż EUR 2 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 2. Opłaty związane z Kartą 2.1 Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: a) Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej 190 zł 190 zł 190 zł bez opłat bez opłat b) Zwrot opłaty jednorazowej za wydanie Karty głównej Bank zwróci opłatę na Rachunek karty, jeśli w trakcie pierwszych 3 pełnych okresów rozliczeniowych, na Rachunku karty zaksięgowane zostaną Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. c) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty (pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) 3 Bank zwróci opłatę na Rachunek karty, jeśli w trakcie pierwszych 3 pełnych okresów rozliczeniowych, na Rachunku karty zaksięgowane zostaną Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. Bank zwróci opłatę na Rachunek karty, jeśli w trakcie pierwszych 3 pełnych okresów rozliczeniowych, na Rachunku karty zaksięgowane zostaną Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. nie dotyczy nie dotyczy 190 zł 190 zł 190 zł 85 zł 85 zł 17

18 Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku AVON Visa Ryanair BPH Program AutoPlus BPH Program Bonus BPH Program Komfort d) Zwrot opłaty rocznej za udostępnienie i obsługę nie dotyczy nie dotyczy Pobrana przez Bank opłata nie dotyczy nie dotyczy Karty zostanie zwrócona na Rachunek karty, jeśli w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych poprzedzających pobranie tej opłaty na Rachunku karty zostaną zaksięgowane Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej złotych. Bank dokona zwrotu pobranej opłaty pierwszego dnia po wygenerowaniu zestawienia transakcji kończącego 12-ty pełny okres rozliczeniowy 11. e) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 50 zł 50 zł 50 zł 65 zł 85 zł f) Opłata za wznowienie Karty głównej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat g) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 50 zł 50 zł 50 zł 65 zł 29 zł h) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce 50 zł 50 zł 50 zł 65 zł 65 zł utraconej i) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce 50 zł 50 zł 50 zł 65 zł 29 zł utraconej j) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej 50 zł 50 zł 50 zł 55 zł 65 zł k) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 50 zł 50 zł 50 zł 55 zł 29 zł l) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy m) Zapytanie o saldo: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach (o ile dany bankomat 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł umożliwia taką usługę) n) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia transakcji 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) 5 zł (pierwsza zmiana bezpłatna) o) Opłata za listowną przesyłkę kodu PIN na życzenie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie w kraju 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł q) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie za granicą podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie podana na wniosku o wydanie Karty w trybie r) Opłata za zmianę kodu PIN: - w bankomatach partnerskich Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - w innych bankomatach - tylko dla kart z 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł mikroprocesorem (o ile dany bankomat umożliwia taką usługę) 3. Opłaty ubezpieczeniowe 3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Pakiet Bezpieczny Portfel bez opłat 4 zł nie dotyczy 9 / 2,50 zł 10 bez opłat + ochrona ubezpieczeniowa "Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku motoryzacyjnego" bez opłat+ ochrona ubezpieczeniowa "Kradzież lub zniszczenie towaru" 18

19 Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku AVON Visa Ryanair BPH Program AutoPlus BPH Program Bonus BPH Program Komfort 3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 4 zł 9 / nie dotyczy 10 ubezpieczeniową od następstw zagubienia lub kradzieży karty 3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 4 : (Minimalne Spłaty) 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,35% aktualnego 0,4% aktualnego 0,4% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 5 0,35% 3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 4 : (Minimalne Spłaty) 0,53% aktualnego b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 5 0,53% 3.5 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania w wariancie Premium 4,6 (Minimalne Spłaty) b) Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 1% powstałego z tytułu 3.6 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia określonego w ppkt Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 0,35% 0,53% aktualnego 0,53% 0,4% 0,8% aktualnego 0,8% 0,4% 0,8% aktualnego 0,8% 1% aktualnego 1% aktualnego 1% aktualnego 1% aktualnego 1% aktualnego 1% powstałego z tytułu 1% powstałego z tytułu 1% powstałego z tytułu 1% powstałego z tytułu nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 19

20 Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku MasterCard GOLD Banku AVON Visa Ryanair BPH Program AutoPlus BPH Program Bonus BPH Program Komfort a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł nie dotyczy nie dotyczy b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł nie dotyczy nie dotyczy c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł nie dotyczy nie dotyczy oraz Dzieci Kredytobiorcy 3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego: a) a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł nie dotyczy nie dotyczy b) b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 73 zł 73 zł 73 zł nie dotyczy nie dotyczy Współmałżonka albo Dziecka c) c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 99 zł 99 zł 99 zł nie dotyczy nie dotyczy Współmałżonka oraz dwójki Dzieci Kredytobiorcy 3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 26 zł 26 zł 26 zł nie dotyczy nie dotyczy ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 4. Inne opłaty 4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 7 : a) opłata za monit listowny 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł zagraniczny 4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty kredytowej) 4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 4.7 Opłata za ustanowienie spłaty na Karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 4.8 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju w przypadku utraty karty Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt. 5. Informacje dodatkowe 5.1 Miesięczna spłata 4%, równowartość 95 EUR równowartość 95 EUR równowartość 95 EUR nie dotyczy nie dotyczy równowartość 148 EUR równowartość 148 EUR równowartość 148 EUR nie dotyczy nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 4%, 4%, 5%, 1 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 2 Prowizja dotyczy kart kredytowych Visa. 3 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 4%, 20

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo