A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A"

Transkrypt

1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XVII (1) SECTIO EEE 2007 Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie ul. S. Leszczyskiego 58, Lublin, ARKADIUSZ CHUDZIK Produkcja wybranych gatunków warzyw gruntowych w Polsce w latach Production of the chosen field vegetables in Poland in the years Streszczenie. Badano zmiany produkcji warzyw gruntowych w Polsce w latach Analizowano dynamik zmian powierzchni uprawy i zbiorów warzyw. W ocenie tendencji zachodzcych zmian wyznaczano lini trendu. Okrelono równie rednie roczne zmiany powierzchni uprawy i zbiorów warzyw. Najczciej uprawianym warzywem polowym była kapusta. Zaobserwowano znaczne rónice w powierzchni uprawy warzyw w Polsce w poszczególnych latach. Najwiksze wahania wystpiły w powierzchni uprawy kapusty i ogórków. Równie u tych gatunków warzyw obserwowano wahania poziomu uzyskiwanych zbiorów. Analizy wykazały równie, i zarówno powierzchnia uprawy, jak i zbiory warzyw gruntowych w Polsce ulegaj stopniowemu zmniejszeniu. Jedynie zbiory marchwi i cebuli wykazywały tendencj wzrostow. Słowa kluczowe: warzywa, kapusta, cebula, marchew, pomidory, ogórki, powierzchnia, zbiory, plony WSTP Przemiany gospodarcze dokonujce si w Polsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku zmieniły diametralnie zasady funkcjonowania rynku. Zarówno koszty, jak i korzy- ci wynikajce z tego procesu mona rozpatrywa w dwu płaszczyznach: skali makro dotyczcej gospodarki ogólnopastwowej oraz mikro czyli z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa. Bardzo intensywny proces prywatyzacji gospodarki przyniósł wzrost PKB [Zalewski i Tomaszewski], czego efektem jest zarówno wzrost spoycia indywidualnego, jak i zmiana jego struktury. Negatywnym jednak skutkiem procesu przemian był bardzo silny wzrost bezrobocia, co wizało si w kolejnym etapie z obnieniem popytu na szereg produktów, m.in. z brany ogrodniczej. Nastpił równie wzrost cen rodków produkcji, co przełoyło si w sposób bezporedni na kondycj gospodarstw zajmujcych si produkcj owoców czy warzyw. Cz z nich, szczególnie tych mniejszych, nie była w sta-

2 74 A. Chudzik nie poradzi sobie w nowej rzeczywistoci i zaprzestała produkcji lub zmieniła jej profil. Pojawiło si jednak szereg gospodarstw, które nie tylko nie zaprzestały produkcji warzywniczej, ale zdecydowanie j powikszyły i zintensyfikowały. Kolejnym procesem rzutujcym na decyzje co do kierunku produkcji ogrodniczej była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Likwidacja barier celnych dla produktów importowanych do Polski z UE stawia polskich ogrodników wobec bardzo silnej konkurencji, ale równoczenie stwarza moliwoci dostpu do ogromnego, lecz wymagajcego rynku. Majc na uwadze zmiany dokonujce si w gospodarce zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej, uzasadniona staje si konieczno analizy produkcji warzyw w Polsce w latach MATERIAŁY I METODY Badania dotyczce produkcji warzyw uprawianych w gruncie w Polsce w latach oparto na danych liczbowych pochodzcych z roczników statystycznych GUS, informacjach prezentowanych na stronach internetowych FAO, jak równie na publikacjach naukowych. Wyniki zestawiono w postaci wykresów prezentujcych zmiany wielkoci powierzchni upraw i zbiorów poszczególnych gatunków warzyw. Dla danych zaprezentowanych na wykresach wyznaczono linie trendu. Trend okrelany jest jako utrzymywanie si przez pewien czas tendencji do zmian w danym kierunku [Trendy... Wyznaczono równie rednie roczne zmiany produkcji warzyw gruntowych. Powierzchnia uprawy WYNIKI Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w Polsce w latach ulegała znacznym wahaniom, od ponad 255 tys. ha w 1998 r. do 171,3 tys. ha w 2002 r. Wyznaczona linia trendu dla powierzchni uprawy warzyw gruntowych wykazuje tendencj malejc. redni roczny spadek uprawy wyniósł ponad 6 tys. ha. W tym miejscu naley zaakcentowa specyfik roku Przeprowadzony w tym okresie Powszechny Spis Rolny przyniósł korekt danych dotyczcych powierzchni upraw warzyw. Informacje te s zdecydowanie róne od prezentowanych przez GUS w latach poprzednich i nastpnych. Tradycyjnie ju, najwikszym zainteresowaniem producentów warzyw uprawianych w polu w Polsce cieszy si kapusta. rednio w latach producenci przeznaczali pod upraw tego gatunku 41,5 tys. ha, co stanowiło 18,5% ogólnej powierzchni warzyw uprawianych w Polsce w tym okresie. Powierzchnia, jak przeznaczali producenci pod upraw kapusty daje Polsce zdecydowanie pozycj lidera w uprawie tego gatunku warzyw poród krajów UE (np. Brytyjczycy uprawiali kapust rednio na powierzchni 19,5 tys. ha, a Niemcy 9,7 tys. ha). Najwikszy areał polscy producenci przeznaczyli w 1998 r. 51 tys. ha (rys. 1). Jednak w kolejnych latach powierzchnia uprawy tego gatunku ulegała stopniowemu zmniejszaniu. Przełomowy był rok 2002, kiedy kapusta była produkowana na obszarze 27 tys. ha. W nastpnych latach uprawa tego warzywa zaczła powraca do łask (wzrost powierzchni upraw do 33 tys. ha w 2005 r.). Wyznaczona krzywa trendu pokazuje jednak wyra ne zmniejszanie si zainteresowania producentów upraw kapusty. Roczny spadek powierzchni uprawy wyniósł rednio 2,5 tys. ha.

3 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE y = -2,4576x + 54,867 Pomidory gruntowe Marchew Kapusta tys. ha y = -0,1145x + 31, y = -2,4673x + 32, Lata/Years Rys. 1. Powierzchnia i dynamika powierzchni uprawy kapusty, marchwi i pomidorów gruntowych w Polsce w latach Fig. 1. Area and dynamics of the tillage of cabbage, carrot and tomato in Poland in the years Warzywem, które na przestrzeni wielu ju lat ma najwaniejsze po kapucie znaczenie w uprawie polowej jest cebula. Powierzchnia, jak przeznaczali krajowi producenci pod jej upraw wyniosła w analizowanym okresie rednio 32,9 tys. ha, co stanowiło 14,7% całego areału uprawianych warzyw. Obszar uprawy tego warzywa wahał si od 27,7 tys. ha w 2002 r. i 29 tys. ha w 2005 r. do 36,5 tys. ha w 2004 r. (rys. 2). Lata cechuje due zrónicowanie areału uprawy tego gatunku. Wystpuj tu równie znaczne odchylenia od linii trendu. wiadczy to o duej destabilizacji rynku cebuli, co nie jest korzystn sytuacj zarówno dla producentów, jak i przetwórców oraz osłabia nasz pozycj przetargow w handlu zagranicznym. Gatunkiem, który w ostatnich latach nabiera istotnego znaczenia w produkcji warzyw polowych w Polsce jest marchew. rednia powierzchnia uprawy tego gatunku w latach wyniosła 31,1 tys. ha, co stanowiło 13,9% wszystkich warzyw polowych uprawianych w tym okresie i plasowało marchew na trzeciej pozycji pod wzgldem popularnoci uprawy. Zainteresowanie producentów upraw marchwi wykazuje znacznie wiksz stabilizacj ni w przypadku dwóch wczeniej analizowanych gatunków (rys. 1). Wie si to w zdecydowanym stopniu ze stabilnym poziomem rednich cen oferowanych przez punkty skupu w poszczególnych latach [GUS 2004]. Pomimo wzgldnej stabilizacji, areał uprawy tego gatunku wykazuje trend malejcy. Najwiksz popularno- ci uprawa marchwi cieszyła si w 2000 r. (ponad 34 tys. ha). Najmniejsz powierzchni upraw notowano w 2002 r., (27,8 tys. ha).

4 76 A. Chudzik 40 y = -0,1618x + 33,74 35 tys. ha y = -0,4697x + 23,793 Ogórki gruntowe Cebula Lata/Years Rys. 2. Powierzchnia i trend uprawy cebuli i ogórków gruntowych w Polsce w latach Fig. 2. Area and trend of the tillage of onion and cucumber in Poland in the years Pomidory gruntowe w ostatnich latach ciesz si coraz mniejsz popularnoci wród producentów warzyw. Główne rejony ich produkcji zlokalizowane s wokół zakładów przetwórczych. Stwarza to producentom dogodniejsze warunki sprzeday wyprodukowanych warzyw, a dla zakładów przetwórczych stanowi dobre zaplecze surowcowe [Wrzochalska 2000]. Naley jednak wyra nie podkreli, i warunki klimatyczne panujce w naszym kraju obarczaj duym ryzykiem upraw tego gatunku. Dokonujc analizy powierzchni przeznaczanej pod upraw tego warzywa w latach , mona wydzieli dwa okresy (rys. 1). W latach powierzchnia upraw oscylowała w przedziale od 21,0 tys. ha do 23,8 tys. ha. Jednak do niski poziom cen skupu w tym okresie, a szczególnie w 2000 r., stał si przyczyn drastycznego spadku zainteresowania upraw tego warzywa poczwszy od 2001 r. [GUS 2004]. Wyznaczone trendy dla powierzchni uprawy pozwalaj dostrzec głbok tendencj spadkow. Wyra ne odchylenia od linii trendu areału upraw w poszczególnych latach wskazuj na du destabilizacj tego rynku. Produkcja ogórków gruntowych w Polsce wykazuje znacznie wiksz stabilizacj ni pomidorów. Najwiksze zainteresowanie upraw ogórków producenci wykazywali w 1996 r., kiedy pod upraw przeznaczyli 27,8 tys. ha (rys. 2). Na podobnym areale uprawiano ogórki równie w 1998 r. (23,7 tys. ha). Najmniejsz powierzchni pod produkcj tego warzywa (18,2 tys. ha) przeznaczono w 2002 r. (spadek o 23,5% w stosunku do 1996 r.). redni areał uprawy ogórków gruntowych w Polsce w latach wyniósł 21,2 tys. ha i stanowił 9,5% redniej powierzchni uprawy warzyw gruntowych w tym okresie.

5 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE Zbiory i plony Zbiory warzyw w Polsce w latach ulegały znacznym wahaniom. Mimo do duej powierzchni upraw w 1997 r. (237 tys. ha, przy redniej dla lat ,7 tys. ha), producenci uzyskali relatywnie niski poziom produkcji (4937 tys. ton). Najwyszy poziom zbiorów zanotowano w roku 1998 (5919 tys. ton). Były one wysze o 20% w porównaniu z 1997 r. W kolejnych latach obserwuje si zmniejszanie si wielko- ci produkcji warzyw gruntowych tys. ton y = 6,497x + 830,87 y = -62,091x ,2 Pomidory gruntowe Marchew Kapusta biała 500 y = -5,6667x + 294, Lata/Years Rys. 3. Zbiory i linia trendu kapusty, marchwi i pomidorów gruntowych w latach Fig. 3. Harvests and trend of cabbage, carrot and tomato in Poland in the years Wyznaczone trendy wielkoci produkcji pozwalaj zauway powoln tendencj spadkow. rednie roczne obnienie produkcji w badanym okresie wynosiło ponad 90 tys. ton. Ponadto pojawiajce si w 1998 i 2002 r. wyra ne odchylenia od linii trendu wiadcz o niestabilnej produkcji w tych latach. Rónice w poziomie osiganych plonów w Polsce i w krajach Europy Zachodniej maj swoje ródło midzy innymi w odmiennych technologiach produkcji. Rozbieno- ci te pojawiaj si czsto ju w fazie pocztkowej produkcji, a wic na etapie wysiewu nasion. Dc do obnienia kosztów producenci w Polsce wybieraj niekiedy tasze, ale gorszej jakoci nasiona. Rezultatem takiej strategii działania jest zdecydowanie mniej wartociowy materiał nasadzeniowy. Równie czstym mankamentem naszych gospodarstw produkujcych warzywa gruntowe jest brak urzdze do nawadniania upraw, co w polskich warunkach klimatycznych (nierównomierne opady atmosferyczne i czste okresy suszy) wpływa w niezmiernie istotny sposób na obnik plonów [Chudzik 2000].

6 78 A. Chudzik tys. ton y = 5,3455x + 654,8 y = -11,236x Ogórki gruntowe Cebula Lata/Years Rys. 4. Zbiory i linia trendu cebuli i ogórków gruntowych w latach Fig. 4. Harvest and trend of onion and cucumber in Poland in the years Zbiory kapusty w latach charakteryzowały si zmiennoci i wahały si od 1237 tys. ton w 2003 r. do 2020 tys. ton w 1998 (rys. 3). Wyznaczona linia trendu wskazuje wyra n tendencj spadkow wielkoci uzyskiwanych zbiorów tego warzywa w Polsce, a odchylenia wykresu zbiorów od linii trendu wskazuj na brak stabilizacji wielkoci produkcji kapusty. Poziom uzyskiwanych zbiorów w analizowanym okresie malał rokrocznie rednio o 62 tys. ton. Pomimo znacznej powierzchni uprawy kapusty (rys. 1), osigane plony (42 t. ha -1 ) pozwalały nam zaj dopiero czwart pozycj w Europie, za Holandi (ponad 65 t. ha -1 ), Niemcami (52,7 t. ha -1 ) i Austri (46 t. ha -1 ) [Food and Agriculture Organization ]. rednie zbiory cebuli w latach wyniosły 684 tys. ton, co stanowiło 13,7% globalnej produkcji warzyw w Polsce, i wykazuj tendencj wzrostow rednio o 5,4 tys. ton rocznie. Od wielu ju lat zauwaamy wahania wielkoci zbiorów tego gatunku (rys. 4) wynikajce ze zmian w poziomie osiganych plonów (od 19,2 w 1997 r. do 23,7 t. ha -1 w 2004 r.). Najwyszy poziom produkcji uzyskano w Polsce w roku 2004 (866 tys. ton). Wyznaczona linia trendu wykazuje tendencj wzrostow, a redni roczny przyrost wynosi 5,4 tys. ton. Na wysoko plonów wpływaj m.in.: cechy odmianowe, technologia uprawy oraz warunki pogodowe. Od pogody uzaleniony jest nie tylko efekt produkcyjny w postaci wielkoci zbiorów z jednostki powierzchni, ale równie jako cebul oraz ich zdolno przechowalnicza. Natomiast w latach o niesprzyjajcych warunkach pogodowych o sukcesie decyduj: właciwy dobór odmian, cisłe i terminowe stosowanie rodków ochrony rolin oraz moliwoci dosuszania. Te restrykcyjne wymagania stawiaj przed producentem konieczno posiadania zarówno odpowiedniej bazy sprztowej, jak równie odpowiedniego poziomu wiedzy. Zbiory marchwi w latach wahały si od 692 tys. ton w 2002 r. do 947 tys. ton w 2000 r. (rys. 3). rednie zbiory na przestrzeni tego okresu wynosiły 867 tys. ton, co pozwalało nam zaj pozycj jednego z głównych producentów tego warzywa w

7 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE Europie wyprzedzała nas jedynie Rosja z produkcj przekraczajc 1 mln ton [Food and Agriculture Organization ] Zbiory marchwi, w przeciwiestwie do powierzchni uprawy tego warzywa, wykazuj tendencj wzrostow, a redni wzrost wynosił 6,5 tys. ton rocznie. Wynika to z ponadprzecitnego poziomu plonów uzyskanych przez producentów w 2004 i 2005 r. (30,5 i 31,0 t. ha -1, przy redniej 27,8 t. ha -1 w badanym okresie). Ta korzystna sytuacja w produkcji ma swe ródło w sprzyjajcych uprawie warzyw korzeniowych warunkach pogodowych w tych latach [GUS 2004]. Zbiory pomidorów w Polsce ulegaj wyra nym wahaniom. Po wzrocie produkcji, jaki nastpił w 1998 r. (wzrost o ponad 62%) obserwuje si jej powolny spadek w kolejnych latach. Obrazuje to linia trendu wyznaczona dla zbiorów pomidorów w Polsce. Jej tendencja, cho mniej wyra na ni w przypadku powierzchni uprawy, jest równie spadkowa. Rocznie zmniejszenie produkcji pomidorów wynosi rednio ponad 5,7 tys. ton (rys. 3). rednie zbiory ogórków w latach kształtowały si na poziomie 320,2 tys. ton i wahały si od 256 tys. ton w 2004 r. do 400 tys. ton w 1998 r. (rys. 4). Wielko produkcji tego warzywa w poszczególnych latach badanego okresu wykazywała wiksze wahania ni powierzchnia upraw (rys. 2). Jest to skutek przede wszystkim zmiennych warunków klimatycznych w naszym kraju. W latach o niekorzystnym układzie pogodowym obserwuje si spadek zbiorów nawet o ponad 14%. Obniajca si produkcja ogórków w Polsce jest bezporednim skutkiem zmniejszajcej si powierzchni uprawy tego gatunku. Linia trendu wyznaczona dla zbiorów tego gatunku wykazuje tendencj spadkow rednio rocznie o ponad 11 tys. ton. WNIOSKI 1. Powierzchnia przeznaczana pod upraw warzyw w Polsce w latach ulegała wahaniom, a rónice pomidzy rokiem 1998 a 2002 sigały 47%. Zainteresowanie upraw warzyw gruntowych zmniejszało si rocznie rednio o 2,4%. 2. Areał uprawy wikszoci gatunków warzyw gruntowych wykazuje tendencj malejc, najwiksz zaobserwowano wród producentów kapusty. Rónice powierzchni przeznaczanej pod jej upraw pomidzy rokiem 1998 a 2002 sigały 53%. 3. Powierzchnia uprawy marchwi wykazuje tendencj wznoszc si, a redni roczny wzrost areału uprawy tego gatunku wyniósł 6,5 tys. ha. 4. Zbiory warzyw w Polsce wykazuj tendencj malejc, a redni roczny spadek produkcji wyniósł 1,5% w stosunku do najkorzystniejszego 1998 r. 5. Zbiory kapusty, pomidorów i ogórków wykazywały tendencj spadkow. Natomiast zbiory marchwi i cebuli prezentowały trend wzrostowy. 6. Wyniki bada pozwalaj stwierdzi, i pomimo stosunkowo duej powierzchni upraw i zbiorów warzyw gruntowych, inne technologie produkcji ni w takich pastwach jak Niemcy czy Holandia oraz czsto niedostateczne wyposaenie techniczne gospodarstw wpływaj m.in. na niszy poziom plonów warzyw w Polsce.

8 80 A. Chudzik PIMIENNICTWO Chudzik A Sytuacja polskiego warzywnictwa w latach na tle produkcji warzyw w Unii Europejskiej. Mat. III Ogólnopol. Konf. Ogrodn. nt. Szanse i zagroenia dla krajowegoogrodnictwa po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej, Lublin. Food and Agriculture Organization of the United Nations GUS publikacje z lat GUS Przecitne ceny skupu waniejszych produktów rolnych. Informacje i opracowania statystyczne. IERiG, ARR, MRiRW Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Warszawa. IERiG Podstawowe rynki rolne w pierwszym roku po integracji Polski z Uni Europejsk. Studia i monografie. Warszawa. Kubiak K Ekonomiczne problemy krajowego przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz sposoby ich rozwizywania przed przystpieniem do Unii Europejskiej. Mat. Konf. nt. Ekonomiczne problemy krajowego ogrodnictwa i sposoby ich rozwizywania przed przystpieniem Polski do Unii Europejskiej. Lublin. Kubiak K. (red.) Konkurencyjno polskiego ogrodnictwa wzgldem ogrodnictwa Unii Europejskiej. Cz. III. Zwizki i zalenoci polskiego i unijnego warzywnictwa. COBRO Warszawa. Mierwiski J Rynek cebuli stan obecny i perspektywy w aspekcie integracji z Unia Europejsk. Now. Warz., 37, Nosecka B., Mierzwiski J Rynek kapusty w Polsce. Now. Warz., 39, Ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych. Informacje i opracowania GUS za lata Trendy analiza trendu wykresu. wietlik J Konkurencyjno polskiej produkcji cebuli na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Now. Warz., 40, Wrzochalska A Rejony uprawy i spoycie warzyw gruntowych w Polsce w latach , IERiG, Warszawa. Zalewski J., Tomaszewski P., Korzyci i koszty przystpienia Polski do Unii Europejskiej. ZMP Gemüse Marktbilanz Bonn Summary. Changes of the production of field vegetables in Poland in the years were investigated. The dynamics of changes of the area of production and vegetables harvests and crops were analysed. In the examination of the tendency of changes the lines of the trend were marked. The most popular vegetable was cabbage. Big differences were noticed in the area of tillage of the vegetables. The highest fluctuations of the area of tillage were observed in the production of cabbage and carrot. The analyses also showed fluctuations of the level of harvests. The annual average changes of the area of vegetable production and their crops were monitored. The analyses showed that the area of the production and crops are subject to the gradual decrease. Key words: vegetables, cabbage, onion, carrot, tomatoes, cucumbers, area, harvest, crops

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY WARZYWAMI W LATACH POLISH FOREIGN TRADE OF VEGETABLES IN THE YEARS

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY WARZYWAMI W LATACH POLISH FOREIGN TRADE OF VEGETABLES IN THE YEARS 162 Karolina Jąder STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 Karolina Jąder Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY WARZYWAMI W LATACH

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XV SECTIO EEE 2005 Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie ARKADIUSZ

Bardziej szczegółowo

Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku

Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku .pl https://www..pl Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku Autor: Ewa Ploplis Data: 10 października 2017 Zbiory warzyw gruntowych tej jesieni są zbliżone do ubiegłorocznych zbiorów.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW W POLSCE ORAZ GRUPY PRODUCENCKIEJ DAUKUS W LATACH

ANALIZA PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW W POLSCE ORAZ GRUPY PRODUCENCKIEJ DAUKUS W LATACH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr III/1/2015, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 691 699 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.1.055

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(29) 2013, 17-27 ZMIANY W PRODUKCJI WARZYWNICZEJ W POLSCE W LATACH 1997-2012 Barbara Ciesielska, Julian Wawrzyniak

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce. Production and export of processed fruit and vegetables in Poland

Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce. Production and export of processed fruit and vegetables in Poland Sylwia Kierczyńska 1 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego Poznań Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce Production and export of processed

Bardziej szczegółowo

Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w.

Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. Lilianna Jabłońska 1 Dawid Olewnicki 2 Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod

Bardziej szczegółowo

1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A 1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL XVI SECTIO EEE 2006 Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA WARZYW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH

PRODUKCJA WARZYW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH Produkcja STOWARZYSZENIE warzyw w Polsce i EKONOMISTÓW wybranych krajach ROLNICTWA Unii Europejskiej I AGROBIZNESU w latach 2000-2014 Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 3 101 Lilianna Jabłońska, Lidia Gunerka,

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

ZBIORY I ROZDYSPONOWANIE PRODUKCJI TRUSKAWEK, MALIN I PORZECZEK W POLSCE W LATACH Paweł Kraciński

ZBIORY I ROZDYSPONOWANIE PRODUKCJI TRUSKAWEK, MALIN I PORZECZEK W POLSCE W LATACH Paweł Kraciński 132 PAWEŁ KRACIŃSKI ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 101, z. 2, 2014 ZBIORY I ROZDYSPONOWANIE PRODUKCJI TRUSKAWEK, MALIN I PORZECZEK W POLSCE W LATACH 2001-2012 Paweł

Bardziej szczegółowo

Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia

Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia prof. dr hab. Eberhard Makosz IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa Białowieża, 2 6 czerwca 2014 r. Światowa produkcja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich W kwietniu br. na rynku krajowym przeway wzrosty cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NA RYNKU OWOCÓW I WARZYW W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY NA RYNKU OWOCÓW I WARZYW W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ DOI:10.18276/sip.2015.41/2-10 studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 2 Maryla Bieniek-Majka* doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZMIANY NA RYNKU OWOCÓW I WARZYW

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion

Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Wojciech Weiner Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spoywczego Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

Duży eksport cukru będzie konieczny. A jak ceny zbytu?

Duży eksport cukru będzie konieczny. A jak ceny zbytu? .pl https://www..pl Duży eksport cukru będzie konieczny. A jak ceny zbytu? Autor: Ewa Ploplis Data: 6 czerwca 2017 Zbiory buraków cukrowych w kraju będą w 2017 r. na wyższym poziomie niż przed rokiem.

Bardziej szczegółowo

Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre!

Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre! .pl https://www..pl Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 grudnia 2016 Zwiększa się produkcja ziemniaka na świecie. Prognozy na najbliższe lata globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XXIV (4) SECTIO EEE 2014 Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin e-mail:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(2) 2006, 23-30 WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Stanisław Kokoszka,

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Mgr Jolanta Sobierajewska Warszawa, 28 wrzesień 212 r 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XV SECTIO EEE 2005 Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie WIOLETTA

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich Na pocztku maja br. notowano dalszy dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie?

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? .pl https://www..pl Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 grudnia 2017 Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach? Jakich cen

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XVII (2) SECTIO EEE 2007 Katedra Warzywnictwa i Rolin Leczniczych Akademii Rolniczej w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w Polsce i w UE w latach

Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w Polsce i w UE w latach Tadeusz Filipiak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w Polsce i w UE w latach 2002 2008 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Szacuje się, że zbiory agrestu w bieżącym roku wyniosą ok. 13 tys. ton i będą o około 13,3 % niższe od ubiegłorocznych oraz o 14,6% niższe od

Szacuje się, że zbiory agrestu w bieżącym roku wyniosą ok. 13 tys. ton i będą o około 13,3 % niższe od ubiegłorocznych oraz o 14,6% niższe od Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw -możliwości prawne wsparcia tego rynku w świetle prawa Unii Europejskiej. Szacunki zbiorów owoców w 2014

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2009 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

Rynek ziemniaków cz. 1: dobre zbiory, rekordowe plony i niskie ceny

Rynek ziemniaków cz. 1: dobre zbiory, rekordowe plony i niskie ceny .pl https://www..pl Rynek ziemniaków cz. 1: dobre zbiory, rekordowe plony i niskie ceny Autor: Ewa Ploplis Data: 8 listopada 2016 Wysokie zbiory, rekordowe plony, niskie ceny, spadek konsumpcji, nieznaczny

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? .pl https://www..pl Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 stycznia 2017 Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2016/2017 może przekroczyć 2 mln t. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku Zbigniew Floriańczyk Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości PL FADN oraz działania administracyjne wpływające na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD AMME 2003 12th Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD M. Stawarz, J. Szajnar Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XVII (2) SECTIO EEE 2007 Katedra Warzywnictwa i Rolin Leczniczych Akademii Rolniczej w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM

EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 Józef Kowalczuk, Robert Podgajny Katedra Maszyn i Urządzeń Ogrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków warzyw

Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków warzyw Cezary Podsiadło, Anna Jaroszewska, Emilia Rokosz Zakład Produkcji Rolinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ COMPARISON OF THE FAUNA OCCURRING ON ROOT VEGETABLES CULTIVATED UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej

Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej Konferencja nt. WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego 26-28

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WARZYW POLOWYCH W LATACH

KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WARZYW POLOWYCH W LATACH Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 2015, 23: 5-16 KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WARZYW POLOWYCH W LATACH 2012-2015 COSTS AND PROFITABILITY OF OPEN-FIELD PRODUCTION OF VEGETABLES IN THE YEARS 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku .pl https://www..pl Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku Autor: Elżbieta Sulima Data: 28 czerwca 2016 Rosną ceny wieprzowiny i rzepaku. Prognoza produkcji mięsa na światowym rynku jest wzrostowa.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku?

Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku? .pl https://www..pl Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku? Autor: Ewa Ploplis Data: 3 lipca 2017 Umiarkowanie rosną ceny środków ochrony roślin w Polsce. Od początku roku obserwuje się systematyczny,

Bardziej szczegółowo

Jakie będą ceny jabłek w tym roku?

Jakie będą ceny jabłek w tym roku? https://www. Jakie będą ceny jabłek w tym roku? Autor: Ewa Ploplis Data: 11 kwietnia 2017 Czy będzie sezonowy wzrost cen jabłek w skupie? Czy ceny jabłek deserowych mogą być niższe w pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Rolbiecki Katedra Melioracji i Agrometeorologii Wydział Rolniczy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Ocena zewnętrznej konkurencyjności polskiego sektora ogrodniczego

Ocena zewnętrznej konkurencyjności polskiego sektora ogrodniczego Ocena zewnętrznej konkurencyjności polskiego sektora ogrodniczego dr Bożena Nosecka mgr Anna Bugała mgr inż. Łukasz Zaremba Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Warszawa, 17 stycznia 2014 Zakres prezentacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1990 2009 Streszczenie W latach 1990

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 117 122 Bogusław GOŁĘBIOWSKI, Agata WÓJCIK CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 15-21 OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Akademia

Bardziej szczegółowo

CENY SKUPU OWOCÓW MIĘKKICH DO PRZETWÓRSTWA A ROZWÓJ BAZY SUROWCOWEJ W POLSCE W LATACH Sylwia Kierczyńska

CENY SKUPU OWOCÓW MIĘKKICH DO PRZETWÓRSTWA A ROZWÓJ BAZY SUROWCOWEJ W POLSCE W LATACH Sylwia Kierczyńska CENY SKUPU OWOCÓW MIĘKKICH DO PRZETWÓRSTWA A ROZWÓJ BAZY SUROWCOWEJ... 107 ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 101, z. 3, 2014 CENY SKUPU OWOCÓW MIĘKKICH DO PRZETWÓRSTWA

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i leśnictwo

Rolnictwo i leśnictwo Rolnictwo i leśnictwo 1.Charakterystyka ogólna ROLNICTWO Powiat Kaliski jest regionem rolniczym. Posiada duże zróżnicowanie pod względem budowy gleb jak i ich wartości użytkowej. Są to gleby różnych typów

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl https://www..pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ POPULATION DYNAMICS OF THRIPS TABACI LIND. OCCURRING ON ONION CULTIVATED WITH CARROTS

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH NA PRZYKŁADZIE RYNKU PSZENICY

ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH NA PRZYKŁADZIE RYNKU PSZENICY 228 Anna Olszańska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 3 Anna Olszańska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 1 / 15 .pl Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

Wpływ obróbki termicznej na zmiany parametrów barwy na przykładzie marchwi

Wpływ obróbki termicznej na zmiany parametrów barwy na przykładzie marchwi Elbieta Biller, Agnieszka Wierzbicka, Andrzej Półtorak Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej SGGW Wpływ obróbki termicznej na zmiany parametrów barwy na przykładzie marchwi Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku Zbigniew Floriańczyk Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości PL FADN oraz działania administracyjne wpływające na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

Przemiany na rynku cebuli w latach

Przemiany na rynku cebuli w latach Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 107, 2014: 143 154 Paweł Kraciński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Przemiany

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZAPRAWIANIE NASION NIBY DROBIAZG, A TO PODSTAWA NOWOCZESNEJ OCHRONY ROŚLIN

ZAPRAWIANIE NASION NIBY DROBIAZG, A TO PODSTAWA NOWOCZESNEJ OCHRONY ROŚLIN ZAPRAWIANIE NASION NIBY DROBIAZG, A TO PODSTAWA NOWOCZESNEJ OCHRONY ROŚLIN Polskie i zagraniczne firmy nasienne zrzeszone w PIN domagają się jak najszybszego finalnego uregulowania ustaw i przepisów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, EKSPORT I CENY ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO A CENY SKUPU JABŁEK DO PRZETWÓRSTWA W POLSCE. Sylwia Kierczyńska

PRODUKCJA, EKSPORT I CENY ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO A CENY SKUPU JABŁEK DO PRZETWÓRSTWA W POLSCE. Sylwia Kierczyńska 74 SYLWIA KIERCZYŃSKA ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 102, z. 4, 2015 PRODUKCJA, EKSPORT I CENY ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO A CENY SKUPU JABŁEK DO PRZETWÓRSTWA W

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO Polska jest istotnym producentem owoców, warzyw i pieczarek w skali Unii Europejskiej, zaś w przypadku jabłek wręcz największym wytwórcą w Europie. Przy bogatej tradycji,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010 STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 463 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski *** * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, **

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY MECHANIZACJI PRODUKCJI GRUNTOWEJ ORAZ POD OSŁONAMI WYBRANYCH WARZYW

EKONOMICZNE ASPEKTY MECHANIZACJI PRODUKCJI GRUNTOWEJ ORAZ POD OSŁONAMI WYBRANYCH WARZYW Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 EONOMIZNE ASPETY MEHANIZAJI PRODUJI GRUNTOEJ ORAZ POD OSŁONAMI YBRANYH ARZY Zbigniew owalczyk, Anna nęk atedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w rakowie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT STRATEGIA KRAJOWA DLA ZRÓWNOWAŻONYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW ORAZ ZRZESZEŃ ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W POLSCE NA LATA 2018-2022 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo