A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A"

Transkrypt

1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XVII (1) SECTIO EEE 2007 Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie ul. S. Leszczyskiego 58, Lublin, ARKADIUSZ CHUDZIK Produkcja wybranych gatunków warzyw gruntowych w Polsce w latach Production of the chosen field vegetables in Poland in the years Streszczenie. Badano zmiany produkcji warzyw gruntowych w Polsce w latach Analizowano dynamik zmian powierzchni uprawy i zbiorów warzyw. W ocenie tendencji zachodzcych zmian wyznaczano lini trendu. Okrelono równie rednie roczne zmiany powierzchni uprawy i zbiorów warzyw. Najczciej uprawianym warzywem polowym była kapusta. Zaobserwowano znaczne rónice w powierzchni uprawy warzyw w Polsce w poszczególnych latach. Najwiksze wahania wystpiły w powierzchni uprawy kapusty i ogórków. Równie u tych gatunków warzyw obserwowano wahania poziomu uzyskiwanych zbiorów. Analizy wykazały równie, i zarówno powierzchnia uprawy, jak i zbiory warzyw gruntowych w Polsce ulegaj stopniowemu zmniejszeniu. Jedynie zbiory marchwi i cebuli wykazywały tendencj wzrostow. Słowa kluczowe: warzywa, kapusta, cebula, marchew, pomidory, ogórki, powierzchnia, zbiory, plony WSTP Przemiany gospodarcze dokonujce si w Polsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku zmieniły diametralnie zasady funkcjonowania rynku. Zarówno koszty, jak i korzy- ci wynikajce z tego procesu mona rozpatrywa w dwu płaszczyznach: skali makro dotyczcej gospodarki ogólnopastwowej oraz mikro czyli z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa. Bardzo intensywny proces prywatyzacji gospodarki przyniósł wzrost PKB [Zalewski i Tomaszewski], czego efektem jest zarówno wzrost spoycia indywidualnego, jak i zmiana jego struktury. Negatywnym jednak skutkiem procesu przemian był bardzo silny wzrost bezrobocia, co wizało si w kolejnym etapie z obnieniem popytu na szereg produktów, m.in. z brany ogrodniczej. Nastpił równie wzrost cen rodków produkcji, co przełoyło si w sposób bezporedni na kondycj gospodarstw zajmujcych si produkcj owoców czy warzyw. Cz z nich, szczególnie tych mniejszych, nie była w sta-

2 74 A. Chudzik nie poradzi sobie w nowej rzeczywistoci i zaprzestała produkcji lub zmieniła jej profil. Pojawiło si jednak szereg gospodarstw, które nie tylko nie zaprzestały produkcji warzywniczej, ale zdecydowanie j powikszyły i zintensyfikowały. Kolejnym procesem rzutujcym na decyzje co do kierunku produkcji ogrodniczej była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Likwidacja barier celnych dla produktów importowanych do Polski z UE stawia polskich ogrodników wobec bardzo silnej konkurencji, ale równoczenie stwarza moliwoci dostpu do ogromnego, lecz wymagajcego rynku. Majc na uwadze zmiany dokonujce si w gospodarce zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej, uzasadniona staje si konieczno analizy produkcji warzyw w Polsce w latach MATERIAŁY I METODY Badania dotyczce produkcji warzyw uprawianych w gruncie w Polsce w latach oparto na danych liczbowych pochodzcych z roczników statystycznych GUS, informacjach prezentowanych na stronach internetowych FAO, jak równie na publikacjach naukowych. Wyniki zestawiono w postaci wykresów prezentujcych zmiany wielkoci powierzchni upraw i zbiorów poszczególnych gatunków warzyw. Dla danych zaprezentowanych na wykresach wyznaczono linie trendu. Trend okrelany jest jako utrzymywanie si przez pewien czas tendencji do zmian w danym kierunku [Trendy... Wyznaczono równie rednie roczne zmiany produkcji warzyw gruntowych. Powierzchnia uprawy WYNIKI Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w Polsce w latach ulegała znacznym wahaniom, od ponad 255 tys. ha w 1998 r. do 171,3 tys. ha w 2002 r. Wyznaczona linia trendu dla powierzchni uprawy warzyw gruntowych wykazuje tendencj malejc. redni roczny spadek uprawy wyniósł ponad 6 tys. ha. W tym miejscu naley zaakcentowa specyfik roku Przeprowadzony w tym okresie Powszechny Spis Rolny przyniósł korekt danych dotyczcych powierzchni upraw warzyw. Informacje te s zdecydowanie róne od prezentowanych przez GUS w latach poprzednich i nastpnych. Tradycyjnie ju, najwikszym zainteresowaniem producentów warzyw uprawianych w polu w Polsce cieszy si kapusta. rednio w latach producenci przeznaczali pod upraw tego gatunku 41,5 tys. ha, co stanowiło 18,5% ogólnej powierzchni warzyw uprawianych w Polsce w tym okresie. Powierzchnia, jak przeznaczali producenci pod upraw kapusty daje Polsce zdecydowanie pozycj lidera w uprawie tego gatunku warzyw poród krajów UE (np. Brytyjczycy uprawiali kapust rednio na powierzchni 19,5 tys. ha, a Niemcy 9,7 tys. ha). Najwikszy areał polscy producenci przeznaczyli w 1998 r. 51 tys. ha (rys. 1). Jednak w kolejnych latach powierzchnia uprawy tego gatunku ulegała stopniowemu zmniejszaniu. Przełomowy był rok 2002, kiedy kapusta była produkowana na obszarze 27 tys. ha. W nastpnych latach uprawa tego warzywa zaczła powraca do łask (wzrost powierzchni upraw do 33 tys. ha w 2005 r.). Wyznaczona krzywa trendu pokazuje jednak wyra ne zmniejszanie si zainteresowania producentów upraw kapusty. Roczny spadek powierzchni uprawy wyniósł rednio 2,5 tys. ha.

3 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE y = -2,4576x + 54,867 Pomidory gruntowe Marchew Kapusta tys. ha y = -0,1145x + 31, y = -2,4673x + 32, Lata/Years Rys. 1. Powierzchnia i dynamika powierzchni uprawy kapusty, marchwi i pomidorów gruntowych w Polsce w latach Fig. 1. Area and dynamics of the tillage of cabbage, carrot and tomato in Poland in the years Warzywem, które na przestrzeni wielu ju lat ma najwaniejsze po kapucie znaczenie w uprawie polowej jest cebula. Powierzchnia, jak przeznaczali krajowi producenci pod jej upraw wyniosła w analizowanym okresie rednio 32,9 tys. ha, co stanowiło 14,7% całego areału uprawianych warzyw. Obszar uprawy tego warzywa wahał si od 27,7 tys. ha w 2002 r. i 29 tys. ha w 2005 r. do 36,5 tys. ha w 2004 r. (rys. 2). Lata cechuje due zrónicowanie areału uprawy tego gatunku. Wystpuj tu równie znaczne odchylenia od linii trendu. wiadczy to o duej destabilizacji rynku cebuli, co nie jest korzystn sytuacj zarówno dla producentów, jak i przetwórców oraz osłabia nasz pozycj przetargow w handlu zagranicznym. Gatunkiem, który w ostatnich latach nabiera istotnego znaczenia w produkcji warzyw polowych w Polsce jest marchew. rednia powierzchnia uprawy tego gatunku w latach wyniosła 31,1 tys. ha, co stanowiło 13,9% wszystkich warzyw polowych uprawianych w tym okresie i plasowało marchew na trzeciej pozycji pod wzgldem popularnoci uprawy. Zainteresowanie producentów upraw marchwi wykazuje znacznie wiksz stabilizacj ni w przypadku dwóch wczeniej analizowanych gatunków (rys. 1). Wie si to w zdecydowanym stopniu ze stabilnym poziomem rednich cen oferowanych przez punkty skupu w poszczególnych latach [GUS 2004]. Pomimo wzgldnej stabilizacji, areał uprawy tego gatunku wykazuje trend malejcy. Najwiksz popularno- ci uprawa marchwi cieszyła si w 2000 r. (ponad 34 tys. ha). Najmniejsz powierzchni upraw notowano w 2002 r., (27,8 tys. ha).

4 76 A. Chudzik 40 y = -0,1618x + 33,74 35 tys. ha y = -0,4697x + 23,793 Ogórki gruntowe Cebula Lata/Years Rys. 2. Powierzchnia i trend uprawy cebuli i ogórków gruntowych w Polsce w latach Fig. 2. Area and trend of the tillage of onion and cucumber in Poland in the years Pomidory gruntowe w ostatnich latach ciesz si coraz mniejsz popularnoci wród producentów warzyw. Główne rejony ich produkcji zlokalizowane s wokół zakładów przetwórczych. Stwarza to producentom dogodniejsze warunki sprzeday wyprodukowanych warzyw, a dla zakładów przetwórczych stanowi dobre zaplecze surowcowe [Wrzochalska 2000]. Naley jednak wyra nie podkreli, i warunki klimatyczne panujce w naszym kraju obarczaj duym ryzykiem upraw tego gatunku. Dokonujc analizy powierzchni przeznaczanej pod upraw tego warzywa w latach , mona wydzieli dwa okresy (rys. 1). W latach powierzchnia upraw oscylowała w przedziale od 21,0 tys. ha do 23,8 tys. ha. Jednak do niski poziom cen skupu w tym okresie, a szczególnie w 2000 r., stał si przyczyn drastycznego spadku zainteresowania upraw tego warzywa poczwszy od 2001 r. [GUS 2004]. Wyznaczone trendy dla powierzchni uprawy pozwalaj dostrzec głbok tendencj spadkow. Wyra ne odchylenia od linii trendu areału upraw w poszczególnych latach wskazuj na du destabilizacj tego rynku. Produkcja ogórków gruntowych w Polsce wykazuje znacznie wiksz stabilizacj ni pomidorów. Najwiksze zainteresowanie upraw ogórków producenci wykazywali w 1996 r., kiedy pod upraw przeznaczyli 27,8 tys. ha (rys. 2). Na podobnym areale uprawiano ogórki równie w 1998 r. (23,7 tys. ha). Najmniejsz powierzchni pod produkcj tego warzywa (18,2 tys. ha) przeznaczono w 2002 r. (spadek o 23,5% w stosunku do 1996 r.). redni areał uprawy ogórków gruntowych w Polsce w latach wyniósł 21,2 tys. ha i stanowił 9,5% redniej powierzchni uprawy warzyw gruntowych w tym okresie.

5 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE Zbiory i plony Zbiory warzyw w Polsce w latach ulegały znacznym wahaniom. Mimo do duej powierzchni upraw w 1997 r. (237 tys. ha, przy redniej dla lat ,7 tys. ha), producenci uzyskali relatywnie niski poziom produkcji (4937 tys. ton). Najwyszy poziom zbiorów zanotowano w roku 1998 (5919 tys. ton). Były one wysze o 20% w porównaniu z 1997 r. W kolejnych latach obserwuje si zmniejszanie si wielko- ci produkcji warzyw gruntowych tys. ton y = 6,497x + 830,87 y = -62,091x ,2 Pomidory gruntowe Marchew Kapusta biała 500 y = -5,6667x + 294, Lata/Years Rys. 3. Zbiory i linia trendu kapusty, marchwi i pomidorów gruntowych w latach Fig. 3. Harvests and trend of cabbage, carrot and tomato in Poland in the years Wyznaczone trendy wielkoci produkcji pozwalaj zauway powoln tendencj spadkow. rednie roczne obnienie produkcji w badanym okresie wynosiło ponad 90 tys. ton. Ponadto pojawiajce si w 1998 i 2002 r. wyra ne odchylenia od linii trendu wiadcz o niestabilnej produkcji w tych latach. Rónice w poziomie osiganych plonów w Polsce i w krajach Europy Zachodniej maj swoje ródło midzy innymi w odmiennych technologiach produkcji. Rozbieno- ci te pojawiaj si czsto ju w fazie pocztkowej produkcji, a wic na etapie wysiewu nasion. Dc do obnienia kosztów producenci w Polsce wybieraj niekiedy tasze, ale gorszej jakoci nasiona. Rezultatem takiej strategii działania jest zdecydowanie mniej wartociowy materiał nasadzeniowy. Równie czstym mankamentem naszych gospodarstw produkujcych warzywa gruntowe jest brak urzdze do nawadniania upraw, co w polskich warunkach klimatycznych (nierównomierne opady atmosferyczne i czste okresy suszy) wpływa w niezmiernie istotny sposób na obnik plonów [Chudzik 2000].

6 78 A. Chudzik tys. ton y = 5,3455x + 654,8 y = -11,236x Ogórki gruntowe Cebula Lata/Years Rys. 4. Zbiory i linia trendu cebuli i ogórków gruntowych w latach Fig. 4. Harvest and trend of onion and cucumber in Poland in the years Zbiory kapusty w latach charakteryzowały si zmiennoci i wahały si od 1237 tys. ton w 2003 r. do 2020 tys. ton w 1998 (rys. 3). Wyznaczona linia trendu wskazuje wyra n tendencj spadkow wielkoci uzyskiwanych zbiorów tego warzywa w Polsce, a odchylenia wykresu zbiorów od linii trendu wskazuj na brak stabilizacji wielkoci produkcji kapusty. Poziom uzyskiwanych zbiorów w analizowanym okresie malał rokrocznie rednio o 62 tys. ton. Pomimo znacznej powierzchni uprawy kapusty (rys. 1), osigane plony (42 t. ha -1 ) pozwalały nam zaj dopiero czwart pozycj w Europie, za Holandi (ponad 65 t. ha -1 ), Niemcami (52,7 t. ha -1 ) i Austri (46 t. ha -1 ) [Food and Agriculture Organization ]. rednie zbiory cebuli w latach wyniosły 684 tys. ton, co stanowiło 13,7% globalnej produkcji warzyw w Polsce, i wykazuj tendencj wzrostow rednio o 5,4 tys. ton rocznie. Od wielu ju lat zauwaamy wahania wielkoci zbiorów tego gatunku (rys. 4) wynikajce ze zmian w poziomie osiganych plonów (od 19,2 w 1997 r. do 23,7 t. ha -1 w 2004 r.). Najwyszy poziom produkcji uzyskano w Polsce w roku 2004 (866 tys. ton). Wyznaczona linia trendu wykazuje tendencj wzrostow, a redni roczny przyrost wynosi 5,4 tys. ton. Na wysoko plonów wpływaj m.in.: cechy odmianowe, technologia uprawy oraz warunki pogodowe. Od pogody uzaleniony jest nie tylko efekt produkcyjny w postaci wielkoci zbiorów z jednostki powierzchni, ale równie jako cebul oraz ich zdolno przechowalnicza. Natomiast w latach o niesprzyjajcych warunkach pogodowych o sukcesie decyduj: właciwy dobór odmian, cisłe i terminowe stosowanie rodków ochrony rolin oraz moliwoci dosuszania. Te restrykcyjne wymagania stawiaj przed producentem konieczno posiadania zarówno odpowiedniej bazy sprztowej, jak równie odpowiedniego poziomu wiedzy. Zbiory marchwi w latach wahały si od 692 tys. ton w 2002 r. do 947 tys. ton w 2000 r. (rys. 3). rednie zbiory na przestrzeni tego okresu wynosiły 867 tys. ton, co pozwalało nam zaj pozycj jednego z głównych producentów tego warzywa w

7 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE Europie wyprzedzała nas jedynie Rosja z produkcj przekraczajc 1 mln ton [Food and Agriculture Organization ] Zbiory marchwi, w przeciwiestwie do powierzchni uprawy tego warzywa, wykazuj tendencj wzrostow, a redni wzrost wynosił 6,5 tys. ton rocznie. Wynika to z ponadprzecitnego poziomu plonów uzyskanych przez producentów w 2004 i 2005 r. (30,5 i 31,0 t. ha -1, przy redniej 27,8 t. ha -1 w badanym okresie). Ta korzystna sytuacja w produkcji ma swe ródło w sprzyjajcych uprawie warzyw korzeniowych warunkach pogodowych w tych latach [GUS 2004]. Zbiory pomidorów w Polsce ulegaj wyra nym wahaniom. Po wzrocie produkcji, jaki nastpił w 1998 r. (wzrost o ponad 62%) obserwuje si jej powolny spadek w kolejnych latach. Obrazuje to linia trendu wyznaczona dla zbiorów pomidorów w Polsce. Jej tendencja, cho mniej wyra na ni w przypadku powierzchni uprawy, jest równie spadkowa. Rocznie zmniejszenie produkcji pomidorów wynosi rednio ponad 5,7 tys. ton (rys. 3). rednie zbiory ogórków w latach kształtowały si na poziomie 320,2 tys. ton i wahały si od 256 tys. ton w 2004 r. do 400 tys. ton w 1998 r. (rys. 4). Wielko produkcji tego warzywa w poszczególnych latach badanego okresu wykazywała wiksze wahania ni powierzchnia upraw (rys. 2). Jest to skutek przede wszystkim zmiennych warunków klimatycznych w naszym kraju. W latach o niekorzystnym układzie pogodowym obserwuje si spadek zbiorów nawet o ponad 14%. Obniajca si produkcja ogórków w Polsce jest bezporednim skutkiem zmniejszajcej si powierzchni uprawy tego gatunku. Linia trendu wyznaczona dla zbiorów tego gatunku wykazuje tendencj spadkow rednio rocznie o ponad 11 tys. ton. WNIOSKI 1. Powierzchnia przeznaczana pod upraw warzyw w Polsce w latach ulegała wahaniom, a rónice pomidzy rokiem 1998 a 2002 sigały 47%. Zainteresowanie upraw warzyw gruntowych zmniejszało si rocznie rednio o 2,4%. 2. Areał uprawy wikszoci gatunków warzyw gruntowych wykazuje tendencj malejc, najwiksz zaobserwowano wród producentów kapusty. Rónice powierzchni przeznaczanej pod jej upraw pomidzy rokiem 1998 a 2002 sigały 53%. 3. Powierzchnia uprawy marchwi wykazuje tendencj wznoszc si, a redni roczny wzrost areału uprawy tego gatunku wyniósł 6,5 tys. ha. 4. Zbiory warzyw w Polsce wykazuj tendencj malejc, a redni roczny spadek produkcji wyniósł 1,5% w stosunku do najkorzystniejszego 1998 r. 5. Zbiory kapusty, pomidorów i ogórków wykazywały tendencj spadkow. Natomiast zbiory marchwi i cebuli prezentowały trend wzrostowy. 6. Wyniki bada pozwalaj stwierdzi, i pomimo stosunkowo duej powierzchni upraw i zbiorów warzyw gruntowych, inne technologie produkcji ni w takich pastwach jak Niemcy czy Holandia oraz czsto niedostateczne wyposaenie techniczne gospodarstw wpływaj m.in. na niszy poziom plonów warzyw w Polsce.

8 80 A. Chudzik PIMIENNICTWO Chudzik A Sytuacja polskiego warzywnictwa w latach na tle produkcji warzyw w Unii Europejskiej. Mat. III Ogólnopol. Konf. Ogrodn. nt. Szanse i zagroenia dla krajowegoogrodnictwa po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej, Lublin. Food and Agriculture Organization of the United Nations GUS publikacje z lat GUS Przecitne ceny skupu waniejszych produktów rolnych. Informacje i opracowania statystyczne. IERiG, ARR, MRiRW Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Warszawa. IERiG Podstawowe rynki rolne w pierwszym roku po integracji Polski z Uni Europejsk. Studia i monografie. Warszawa. Kubiak K Ekonomiczne problemy krajowego przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz sposoby ich rozwizywania przed przystpieniem do Unii Europejskiej. Mat. Konf. nt. Ekonomiczne problemy krajowego ogrodnictwa i sposoby ich rozwizywania przed przystpieniem Polski do Unii Europejskiej. Lublin. Kubiak K. (red.) Konkurencyjno polskiego ogrodnictwa wzgldem ogrodnictwa Unii Europejskiej. Cz. III. Zwizki i zalenoci polskiego i unijnego warzywnictwa. COBRO Warszawa. Mierwiski J Rynek cebuli stan obecny i perspektywy w aspekcie integracji z Unia Europejsk. Now. Warz., 37, Nosecka B., Mierzwiski J Rynek kapusty w Polsce. Now. Warz., 39, Ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych. Informacje i opracowania GUS za lata Trendy analiza trendu wykresu. wietlik J Konkurencyjno polskiej produkcji cebuli na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Now. Warz., 40, Wrzochalska A Rejony uprawy i spoycie warzyw gruntowych w Polsce w latach , IERiG, Warszawa. Zalewski J., Tomaszewski P., Korzyci i koszty przystpienia Polski do Unii Europejskiej. ZMP Gemüse Marktbilanz Bonn Summary. Changes of the production of field vegetables in Poland in the years were investigated. The dynamics of changes of the area of production and vegetables harvests and crops were analysed. In the examination of the tendency of changes the lines of the trend were marked. The most popular vegetable was cabbage. Big differences were noticed in the area of tillage of the vegetables. The highest fluctuations of the area of tillage were observed in the production of cabbage and carrot. The analyses also showed fluctuations of the level of harvests. The annual average changes of the area of vegetable production and their crops were monitored. The analyses showed that the area of the production and crops are subject to the gradual decrease. Key words: vegetables, cabbage, onion, carrot, tomatoes, cucumbers, area, harvest, crops

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(29) 2013, 17-27 ZMIANY W PRODUKCJI WARZYWNICZEJ W POLSCE W LATACH 1997-2012 Barbara Ciesielska, Julian Wawrzyniak

Bardziej szczegółowo

Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w.

Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. Lilianna Jabłońska 1 Dawid Olewnicki 2 Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod

Bardziej szczegółowo

1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A 1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL XVI SECTIO EEE 2006 Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia

Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia prof. dr hab. Eberhard Makosz IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa Białowieża, 2 6 czerwca 2014 r. Światowa produkcja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(2) 2006, 23-30 WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Stanisław Kokoszka,

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Rolbiecki Katedra Melioracji i Agrometeorologii Wydział Rolniczy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ COMPARISON OF THE FAUNA OCCURRING ON ROOT VEGETABLES CULTIVATED UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 15-21 OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Akademia

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY MECHANIZACJI PRODUKCJI GRUNTOWEJ ORAZ POD OSŁONAMI WYBRANYCH WARZYW

EKONOMICZNE ASPEKTY MECHANIZACJI PRODUKCJI GRUNTOWEJ ORAZ POD OSŁONAMI WYBRANYCH WARZYW Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 EONOMIZNE ASPETY MEHANIZAJI PRODUJI GRUNTOEJ ORAZ POD OSŁONAMI YBRANYH ARZY Zbigniew owalczyk, Anna nęk atedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w rakowie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

PODA I POPYT CI GNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE SUPPLY AND DEMAND IN POLAND TRACTORS. Wstêp. Cel i zakres badañ

PODA I POPYT CI GNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE SUPPLY AND DEMAND IN POLAND TRACTORS. Wstêp. Cel i zakres badañ STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 393 Stanis³aw Zaj¹c *, Waldemar Izdebski **, Dariusz Kusz *** * Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Kroœnie, ** Politechnika

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010 STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 463 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski *** * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, **

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

Podaż krajowa ciągników a ich rejestracja

Podaż krajowa ciągników a ich rejestracja PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2015 (IV VI): z. 2 (88) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 29 36 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 13.04.2015 r. Zrecenzowano 06.05.2015

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XVI SECTIO EEE 26 Katedra Warzywnictwa i Rolin Leczniczych AR w Lublinie 1 Katedra Agrometeorologii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA OWOCÓW I WARZYW INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW Bożena Nosecka. 1. Ogólna informacja o branży

PRODUKCJA OWOCÓW I WARZYW INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW Bożena Nosecka. 1. Ogólna informacja o branży PRODUKCJA OWOCÓW I WARZYW INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW Bożena Nosecka 1. Ogólna informacja o branży Owoce i warzywa uprawiane są na ok. 3% powierzchni użytków rolnych. Ich udział w globalnej wartości produkcji

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo

Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo Nauka Przyroda Technologie Dział: Ogrodnictwo ISSN http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt1/art_9.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 27 Tom 1 Zeszyt 1 PIOTR

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 14 (XXIX) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Paweł Kraciński 1 Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES Walenty Poczta 1 Anna Fabisiak 2 Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademia Rolnicza w Poznaniu SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Grzegorz Gołbiowski Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Wprowadzenie Istniej dwie teorie dotyczce działania małych i rednich przedsibiorstw (MSP) na rynku w obliczu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 Poz. 39 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI STRATEGIA KRAJOWA DLA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 87 87 DZIENNIK URZDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 37 TRE: Poz.: INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 87 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie strategii krajowej

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

CENY WARZYW NA POLSKIM RYNKU HURTOWYM W LATACH 2002-2010. Lilianna Jabłońska, Maria Brejtkopf, Dawid Olewnicki

CENY WARZYW NA POLSKIM RYNKU HURTOWYM W LATACH 2002-2010. Lilianna Jabłońska, Maria Brejtkopf, Dawid Olewnicki 104 LILIANNA JABŁOŃSKA, MARIA BREJTKOPF, DAWID OLEWNICKI ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 99, z. 2, 2012 CENY WARZYW NA POLSKIM RYNKU HURTOWYM W LATACH 2002-2010 Lilianna Jabłońska,

Bardziej szczegółowo

CENY DETALICZNE WARZYW A POZIOM ZAMOŻNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA CHANGES IN CONSUMER VEGETABLES PRICES RELATIVE TO POLISH SOCIETY AFFLUENCE LEVEL.

CENY DETALICZNE WARZYW A POZIOM ZAMOŻNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA CHANGES IN CONSUMER VEGETABLES PRICES RELATIVE TO POLISH SOCIETY AFFLUENCE LEVEL. STOWARZYSZENIE Ceny EKONOMISTÓW detaliczne warzyw ROLNICTWA a poziom zamożności I AGROBIZNESU społeczeństwa Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 275 Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń Biuletyn Inwestorski Nr 1/2012 Styczeń Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Przyszedł czas na podsumowanie minionego roku oraz noworoczne postanowienia. Stali czytelnicy Biuletynu nie będą zaskoczeni,

Bardziej szczegółowo

Rosja 7.69% Francja 5.96%

Rosja 7.69% Francja 5.96% 27 kwietnia 2007/XTB. Masz x możliwości. Pszenica - od kwietnia w XTB. Słowo o pszenicy Pszenica jest jednym z najczęściej uprawianym na świecie zbóż. Historia upraw tej rośliny, należącej do rodziny wiechlinowatych

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne w Polsce Dorota Komorowska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolnictwo ekologiczne w Polsce Wstęp Postęp technologiczny w rolnictwie,

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku Główny Inspektorat Jakoci Handlowej Artykułów Rolno - Spoywczych Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku ZATWIERDZAM Główny Inspektor Andrzej Czubała Opracowano na podstawie wyników kontroli upowanionych

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Instytut Ogrodnictwa

Instytut Ogrodnictwa Instytut Ogrodnictwa Analiza wpływu zwiększającej się wymiany towarowej produktów sadowniczych na rynkach światowych, przy bieżącym poziomie kosztów, na produkcję sadowniczą w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH

WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH Technica Agraria 1(1) 2, 75-81 WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH Stanisław Pietruszewsi Streszczenie. W pracy przedstawiono wpływ pola magnetycznego

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Rok 14 Numer 568(22) 4 czerwca 2009 r. W tym numerze: EKOLOGICZNA PRODUKCJA WARZYW I OWOCÓW PRODUKCJA EKOLOGICZNA NA ŚWIECIE

STRONA 1. Rok 14 Numer 568(22) 4 czerwca 2009 r. W tym numerze: EKOLOGICZNA PRODUKCJA WARZYW I OWOCÓW PRODUKCJA EKOLOGICZNA NA ŚWIECIE Rok 14 Numer 568(22) 4 czerwca 2009 r. W tym numerze: EKOLOGICZNA PRODUKCJA WARZYW I OWOCÓW PRODUKCJA EKOLOGICZNA NA ŚWIECIE Rolnictwo ekologiczne stanowi jeden z najszybciej rozwijających się systemów

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi Agnieszka Wierzbicka, Elbieta Biller, Andrzej Półtorak Zakład Techniki w ywieniu, Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ rodzaju obróbki

Bardziej szczegółowo

COMPARATIVE STUDY OF PRICES IN THE POLISH AND GERMAN ORGANIC FRUIT AND VEGETABLE MARKET

COMPARATIVE STUDY OF PRICES IN THE POLISH AND GERMAN ORGANIC FRUIT AND VEGETABLE MARKET Władysława ŁUCZKA-BAKUŁA Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Katedra Ekonomii COMPARATIVE STUDY OF PRICES IN THE POLISH AND GERMAN ORGANIC FRUIT AND VEGETABLE MARKET Summary The paper presents

Bardziej szczegółowo

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014 There are no translations available LOKALE MIESZKALNE Badaniem został objęty lokalny rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w zakresie transakcji przeprowadzonych na ryku pierwotnym, z przynależnym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

STOPIE WDROENIA GHP, GMP I HACCP W PRZEMYLE SPOYWCZYM

STOPIE WDROENIA GHP, GMP I HACCP W PRZEMYLE SPOYWCZYM YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 3 (48), 129-145 GRAYNA MORKIS STOPIE WDROENIA GHP, GMP I HACCP W PRZEMYLE SPOYWCZYM S t r e s z c z e n i e W krajach Unii Europejskiej jako wyrobów i usług jest najistotniejszym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE ROLNICZE 2014r.

KALKULACJE ROLNICZE 2014r. KALKULACJE ROLNICZE 2014r. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów. Kalkulacje pokazują nam nie

Bardziej szczegółowo

Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego

Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego Mirosław Wasilewski, Anna Wasilewska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE 1

Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE 1 Tadeusz Filipiak, Mariusz Maciejczak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE 1 Wstęp Warzywnictwo

Bardziej szczegółowo

Rozwój grup i organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce w świetle unijnego i krajowego ustawodawstwa

Rozwój grup i organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce w świetle unijnego i krajowego ustawodawstwa Wioleta Sobczak Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Michał Wielechowski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2011. Październik

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2011. Październik Biuletyn Inwestorski Nr 1/2011 Październik Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Od początku 2011 r. wyniki spółek przetwórstwa spożywczego pozostają pod presją wysokich cen surowców, co zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 13/2006 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE UWARUNKOWANIA SKŁADU SPALIN GENEROWANYCH PRZEZ WYBRANE POJAZDY TRANSPORTU OSOBOWEGO

TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE UWARUNKOWANIA SKŁADU SPALIN GENEROWANYCH PRZEZ WYBRANE POJAZDY TRANSPORTU OSOBOWEGO Technica Agraria 2(2) 23, 59-67 TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE UWARUNKOWANIA SKŁADU SPALIN GENEROWANYCH PRZEZ WYBRANE POJAZDY TRANSPORTU OSOBOWEGO Piotr Szczsny, Marek Borowiec Streszczenie. Zadymienie spalin

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w Polsce wybrane wskaźniki. Ecological agriculture in Poland selected indicators

Rolnictwo ekologiczne w Polsce wybrane wskaźniki. Ecological agriculture in Poland selected indicators Adam Pawlewicz 1 Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn Rolnictwo ekologiczne w Polsce wybrane wskaźniki Ecological agriculture in Poland selected indicators

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM

OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM Tomasz NAWROCKI OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywnoci działania spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REFORMY UNIJNEGO RYNKU CUKRU NA SYTUACJĘ CUKROWNICTWA I PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO W POLSCE

WPŁYW REFORMY UNIJNEGO RYNKU CUKRU NA SYTUACJĘ CUKROWNICTWA I PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO W POLSCE Arkadiusz Artyszak 1 Katedra Agronomii SGGW WPŁYW REFORMY UNIJNEGO RYNKU CUKRU NA SYTUACJĘ CUKROWNICTWA I PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO W POLSCE INFLUENCE OF THE REFORM OF THE EUROPEAN UNION SUGAR MARKET

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla przedsibiorców a eksport polskich przedsibiorców w okresie kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna dla przedsibiorców a eksport polskich przedsibiorców w okresie kryzysu gospodarczego Adam A. Ambroziak 1 Pomoc publiczna dla przedsibiorców a eksport polskich przedsibiorców w okresie kryzysu gospodarczego W zwizku z kryzysem gospodarczym w ostatnich latach znaczco zwikszyła si presja

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Hortorum Cultus 2(2) 2003, 115-123 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Katarzyna Skupie Streszczenie. Eksport mroonych i wieych owoców jagodowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 2/2011. Listopad

Biuletyn Inwestorski. Nr 2/2011. Listopad Biuletyn Inwestorski Nr 2/2011 Listopad Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Branża spożywcza w dalszym ciągu boryka się z rosnącymi cenami surowców. Oprócz utrzymujących się wysokich cen zbóż,

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Zbigniew Wasąg Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 URZD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WARSZAWA, PADZIERNIK 2007 Spis treci WSTP...4 I. SYTUACJA SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Jan Kuś, Krzysztof Jończyk Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Stanisław Krasowicz Wiesław Oleszek Puławy, 2010r. Nauka ogniwo

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo