A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A"

Transkrypt

1 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XVII (1) SECTIO EEE 2007 Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie ul. S. Leszczyskiego 58, Lublin, ARKADIUSZ CHUDZIK Produkcja wybranych gatunków warzyw gruntowych w Polsce w latach Production of the chosen field vegetables in Poland in the years Streszczenie. Badano zmiany produkcji warzyw gruntowych w Polsce w latach Analizowano dynamik zmian powierzchni uprawy i zbiorów warzyw. W ocenie tendencji zachodzcych zmian wyznaczano lini trendu. Okrelono równie rednie roczne zmiany powierzchni uprawy i zbiorów warzyw. Najczciej uprawianym warzywem polowym była kapusta. Zaobserwowano znaczne rónice w powierzchni uprawy warzyw w Polsce w poszczególnych latach. Najwiksze wahania wystpiły w powierzchni uprawy kapusty i ogórków. Równie u tych gatunków warzyw obserwowano wahania poziomu uzyskiwanych zbiorów. Analizy wykazały równie, i zarówno powierzchnia uprawy, jak i zbiory warzyw gruntowych w Polsce ulegaj stopniowemu zmniejszeniu. Jedynie zbiory marchwi i cebuli wykazywały tendencj wzrostow. Słowa kluczowe: warzywa, kapusta, cebula, marchew, pomidory, ogórki, powierzchnia, zbiory, plony WSTP Przemiany gospodarcze dokonujce si w Polsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku zmieniły diametralnie zasady funkcjonowania rynku. Zarówno koszty, jak i korzy- ci wynikajce z tego procesu mona rozpatrywa w dwu płaszczyznach: skali makro dotyczcej gospodarki ogólnopastwowej oraz mikro czyli z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa. Bardzo intensywny proces prywatyzacji gospodarki przyniósł wzrost PKB [Zalewski i Tomaszewski], czego efektem jest zarówno wzrost spoycia indywidualnego, jak i zmiana jego struktury. Negatywnym jednak skutkiem procesu przemian był bardzo silny wzrost bezrobocia, co wizało si w kolejnym etapie z obnieniem popytu na szereg produktów, m.in. z brany ogrodniczej. Nastpił równie wzrost cen rodków produkcji, co przełoyło si w sposób bezporedni na kondycj gospodarstw zajmujcych si produkcj owoców czy warzyw. Cz z nich, szczególnie tych mniejszych, nie była w sta-

2 74 A. Chudzik nie poradzi sobie w nowej rzeczywistoci i zaprzestała produkcji lub zmieniła jej profil. Pojawiło si jednak szereg gospodarstw, które nie tylko nie zaprzestały produkcji warzywniczej, ale zdecydowanie j powikszyły i zintensyfikowały. Kolejnym procesem rzutujcym na decyzje co do kierunku produkcji ogrodniczej była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Likwidacja barier celnych dla produktów importowanych do Polski z UE stawia polskich ogrodników wobec bardzo silnej konkurencji, ale równoczenie stwarza moliwoci dostpu do ogromnego, lecz wymagajcego rynku. Majc na uwadze zmiany dokonujce si w gospodarce zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej, uzasadniona staje si konieczno analizy produkcji warzyw w Polsce w latach MATERIAŁY I METODY Badania dotyczce produkcji warzyw uprawianych w gruncie w Polsce w latach oparto na danych liczbowych pochodzcych z roczników statystycznych GUS, informacjach prezentowanych na stronach internetowych FAO, jak równie na publikacjach naukowych. Wyniki zestawiono w postaci wykresów prezentujcych zmiany wielkoci powierzchni upraw i zbiorów poszczególnych gatunków warzyw. Dla danych zaprezentowanych na wykresach wyznaczono linie trendu. Trend okrelany jest jako utrzymywanie si przez pewien czas tendencji do zmian w danym kierunku [Trendy... Wyznaczono równie rednie roczne zmiany produkcji warzyw gruntowych. Powierzchnia uprawy WYNIKI Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w Polsce w latach ulegała znacznym wahaniom, od ponad 255 tys. ha w 1998 r. do 171,3 tys. ha w 2002 r. Wyznaczona linia trendu dla powierzchni uprawy warzyw gruntowych wykazuje tendencj malejc. redni roczny spadek uprawy wyniósł ponad 6 tys. ha. W tym miejscu naley zaakcentowa specyfik roku Przeprowadzony w tym okresie Powszechny Spis Rolny przyniósł korekt danych dotyczcych powierzchni upraw warzyw. Informacje te s zdecydowanie róne od prezentowanych przez GUS w latach poprzednich i nastpnych. Tradycyjnie ju, najwikszym zainteresowaniem producentów warzyw uprawianych w polu w Polsce cieszy si kapusta. rednio w latach producenci przeznaczali pod upraw tego gatunku 41,5 tys. ha, co stanowiło 18,5% ogólnej powierzchni warzyw uprawianych w Polsce w tym okresie. Powierzchnia, jak przeznaczali producenci pod upraw kapusty daje Polsce zdecydowanie pozycj lidera w uprawie tego gatunku warzyw poród krajów UE (np. Brytyjczycy uprawiali kapust rednio na powierzchni 19,5 tys. ha, a Niemcy 9,7 tys. ha). Najwikszy areał polscy producenci przeznaczyli w 1998 r. 51 tys. ha (rys. 1). Jednak w kolejnych latach powierzchnia uprawy tego gatunku ulegała stopniowemu zmniejszaniu. Przełomowy był rok 2002, kiedy kapusta była produkowana na obszarze 27 tys. ha. W nastpnych latach uprawa tego warzywa zaczła powraca do łask (wzrost powierzchni upraw do 33 tys. ha w 2005 r.). Wyznaczona krzywa trendu pokazuje jednak wyra ne zmniejszanie si zainteresowania producentów upraw kapusty. Roczny spadek powierzchni uprawy wyniósł rednio 2,5 tys. ha.

3 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE y = -2,4576x + 54,867 Pomidory gruntowe Marchew Kapusta tys. ha y = -0,1145x + 31, y = -2,4673x + 32, Lata/Years Rys. 1. Powierzchnia i dynamika powierzchni uprawy kapusty, marchwi i pomidorów gruntowych w Polsce w latach Fig. 1. Area and dynamics of the tillage of cabbage, carrot and tomato in Poland in the years Warzywem, które na przestrzeni wielu ju lat ma najwaniejsze po kapucie znaczenie w uprawie polowej jest cebula. Powierzchnia, jak przeznaczali krajowi producenci pod jej upraw wyniosła w analizowanym okresie rednio 32,9 tys. ha, co stanowiło 14,7% całego areału uprawianych warzyw. Obszar uprawy tego warzywa wahał si od 27,7 tys. ha w 2002 r. i 29 tys. ha w 2005 r. do 36,5 tys. ha w 2004 r. (rys. 2). Lata cechuje due zrónicowanie areału uprawy tego gatunku. Wystpuj tu równie znaczne odchylenia od linii trendu. wiadczy to o duej destabilizacji rynku cebuli, co nie jest korzystn sytuacj zarówno dla producentów, jak i przetwórców oraz osłabia nasz pozycj przetargow w handlu zagranicznym. Gatunkiem, który w ostatnich latach nabiera istotnego znaczenia w produkcji warzyw polowych w Polsce jest marchew. rednia powierzchnia uprawy tego gatunku w latach wyniosła 31,1 tys. ha, co stanowiło 13,9% wszystkich warzyw polowych uprawianych w tym okresie i plasowało marchew na trzeciej pozycji pod wzgldem popularnoci uprawy. Zainteresowanie producentów upraw marchwi wykazuje znacznie wiksz stabilizacj ni w przypadku dwóch wczeniej analizowanych gatunków (rys. 1). Wie si to w zdecydowanym stopniu ze stabilnym poziomem rednich cen oferowanych przez punkty skupu w poszczególnych latach [GUS 2004]. Pomimo wzgldnej stabilizacji, areał uprawy tego gatunku wykazuje trend malejcy. Najwiksz popularno- ci uprawa marchwi cieszyła si w 2000 r. (ponad 34 tys. ha). Najmniejsz powierzchni upraw notowano w 2002 r., (27,8 tys. ha).

4 76 A. Chudzik 40 y = -0,1618x + 33,74 35 tys. ha y = -0,4697x + 23,793 Ogórki gruntowe Cebula Lata/Years Rys. 2. Powierzchnia i trend uprawy cebuli i ogórków gruntowych w Polsce w latach Fig. 2. Area and trend of the tillage of onion and cucumber in Poland in the years Pomidory gruntowe w ostatnich latach ciesz si coraz mniejsz popularnoci wród producentów warzyw. Główne rejony ich produkcji zlokalizowane s wokół zakładów przetwórczych. Stwarza to producentom dogodniejsze warunki sprzeday wyprodukowanych warzyw, a dla zakładów przetwórczych stanowi dobre zaplecze surowcowe [Wrzochalska 2000]. Naley jednak wyra nie podkreli, i warunki klimatyczne panujce w naszym kraju obarczaj duym ryzykiem upraw tego gatunku. Dokonujc analizy powierzchni przeznaczanej pod upraw tego warzywa w latach , mona wydzieli dwa okresy (rys. 1). W latach powierzchnia upraw oscylowała w przedziale od 21,0 tys. ha do 23,8 tys. ha. Jednak do niski poziom cen skupu w tym okresie, a szczególnie w 2000 r., stał si przyczyn drastycznego spadku zainteresowania upraw tego warzywa poczwszy od 2001 r. [GUS 2004]. Wyznaczone trendy dla powierzchni uprawy pozwalaj dostrzec głbok tendencj spadkow. Wyra ne odchylenia od linii trendu areału upraw w poszczególnych latach wskazuj na du destabilizacj tego rynku. Produkcja ogórków gruntowych w Polsce wykazuje znacznie wiksz stabilizacj ni pomidorów. Najwiksze zainteresowanie upraw ogórków producenci wykazywali w 1996 r., kiedy pod upraw przeznaczyli 27,8 tys. ha (rys. 2). Na podobnym areale uprawiano ogórki równie w 1998 r. (23,7 tys. ha). Najmniejsz powierzchni pod produkcj tego warzywa (18,2 tys. ha) przeznaczono w 2002 r. (spadek o 23,5% w stosunku do 1996 r.). redni areał uprawy ogórków gruntowych w Polsce w latach wyniósł 21,2 tys. ha i stanowił 9,5% redniej powierzchni uprawy warzyw gruntowych w tym okresie.

5 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE Zbiory i plony Zbiory warzyw w Polsce w latach ulegały znacznym wahaniom. Mimo do duej powierzchni upraw w 1997 r. (237 tys. ha, przy redniej dla lat ,7 tys. ha), producenci uzyskali relatywnie niski poziom produkcji (4937 tys. ton). Najwyszy poziom zbiorów zanotowano w roku 1998 (5919 tys. ton). Były one wysze o 20% w porównaniu z 1997 r. W kolejnych latach obserwuje si zmniejszanie si wielko- ci produkcji warzyw gruntowych tys. ton y = 6,497x + 830,87 y = -62,091x ,2 Pomidory gruntowe Marchew Kapusta biała 500 y = -5,6667x + 294, Lata/Years Rys. 3. Zbiory i linia trendu kapusty, marchwi i pomidorów gruntowych w latach Fig. 3. Harvests and trend of cabbage, carrot and tomato in Poland in the years Wyznaczone trendy wielkoci produkcji pozwalaj zauway powoln tendencj spadkow. rednie roczne obnienie produkcji w badanym okresie wynosiło ponad 90 tys. ton. Ponadto pojawiajce si w 1998 i 2002 r. wyra ne odchylenia od linii trendu wiadcz o niestabilnej produkcji w tych latach. Rónice w poziomie osiganych plonów w Polsce i w krajach Europy Zachodniej maj swoje ródło midzy innymi w odmiennych technologiach produkcji. Rozbieno- ci te pojawiaj si czsto ju w fazie pocztkowej produkcji, a wic na etapie wysiewu nasion. Dc do obnienia kosztów producenci w Polsce wybieraj niekiedy tasze, ale gorszej jakoci nasiona. Rezultatem takiej strategii działania jest zdecydowanie mniej wartociowy materiał nasadzeniowy. Równie czstym mankamentem naszych gospodarstw produkujcych warzywa gruntowe jest brak urzdze do nawadniania upraw, co w polskich warunkach klimatycznych (nierównomierne opady atmosferyczne i czste okresy suszy) wpływa w niezmiernie istotny sposób na obnik plonów [Chudzik 2000].

6 78 A. Chudzik tys. ton y = 5,3455x + 654,8 y = -11,236x Ogórki gruntowe Cebula Lata/Years Rys. 4. Zbiory i linia trendu cebuli i ogórków gruntowych w latach Fig. 4. Harvest and trend of onion and cucumber in Poland in the years Zbiory kapusty w latach charakteryzowały si zmiennoci i wahały si od 1237 tys. ton w 2003 r. do 2020 tys. ton w 1998 (rys. 3). Wyznaczona linia trendu wskazuje wyra n tendencj spadkow wielkoci uzyskiwanych zbiorów tego warzywa w Polsce, a odchylenia wykresu zbiorów od linii trendu wskazuj na brak stabilizacji wielkoci produkcji kapusty. Poziom uzyskiwanych zbiorów w analizowanym okresie malał rokrocznie rednio o 62 tys. ton. Pomimo znacznej powierzchni uprawy kapusty (rys. 1), osigane plony (42 t. ha -1 ) pozwalały nam zaj dopiero czwart pozycj w Europie, za Holandi (ponad 65 t. ha -1 ), Niemcami (52,7 t. ha -1 ) i Austri (46 t. ha -1 ) [Food and Agriculture Organization ]. rednie zbiory cebuli w latach wyniosły 684 tys. ton, co stanowiło 13,7% globalnej produkcji warzyw w Polsce, i wykazuj tendencj wzrostow rednio o 5,4 tys. ton rocznie. Od wielu ju lat zauwaamy wahania wielkoci zbiorów tego gatunku (rys. 4) wynikajce ze zmian w poziomie osiganych plonów (od 19,2 w 1997 r. do 23,7 t. ha -1 w 2004 r.). Najwyszy poziom produkcji uzyskano w Polsce w roku 2004 (866 tys. ton). Wyznaczona linia trendu wykazuje tendencj wzrostow, a redni roczny przyrost wynosi 5,4 tys. ton. Na wysoko plonów wpływaj m.in.: cechy odmianowe, technologia uprawy oraz warunki pogodowe. Od pogody uzaleniony jest nie tylko efekt produkcyjny w postaci wielkoci zbiorów z jednostki powierzchni, ale równie jako cebul oraz ich zdolno przechowalnicza. Natomiast w latach o niesprzyjajcych warunkach pogodowych o sukcesie decyduj: właciwy dobór odmian, cisłe i terminowe stosowanie rodków ochrony rolin oraz moliwoci dosuszania. Te restrykcyjne wymagania stawiaj przed producentem konieczno posiadania zarówno odpowiedniej bazy sprztowej, jak równie odpowiedniego poziomu wiedzy. Zbiory marchwi w latach wahały si od 692 tys. ton w 2002 r. do 947 tys. ton w 2000 r. (rys. 3). rednie zbiory na przestrzeni tego okresu wynosiły 867 tys. ton, co pozwalało nam zaj pozycj jednego z głównych producentów tego warzywa w

7 PRODUKCJA WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW GRUNTOWYCH W POLSCE Europie wyprzedzała nas jedynie Rosja z produkcj przekraczajc 1 mln ton [Food and Agriculture Organization ] Zbiory marchwi, w przeciwiestwie do powierzchni uprawy tego warzywa, wykazuj tendencj wzrostow, a redni wzrost wynosił 6,5 tys. ton rocznie. Wynika to z ponadprzecitnego poziomu plonów uzyskanych przez producentów w 2004 i 2005 r. (30,5 i 31,0 t. ha -1, przy redniej 27,8 t. ha -1 w badanym okresie). Ta korzystna sytuacja w produkcji ma swe ródło w sprzyjajcych uprawie warzyw korzeniowych warunkach pogodowych w tych latach [GUS 2004]. Zbiory pomidorów w Polsce ulegaj wyra nym wahaniom. Po wzrocie produkcji, jaki nastpił w 1998 r. (wzrost o ponad 62%) obserwuje si jej powolny spadek w kolejnych latach. Obrazuje to linia trendu wyznaczona dla zbiorów pomidorów w Polsce. Jej tendencja, cho mniej wyra na ni w przypadku powierzchni uprawy, jest równie spadkowa. Rocznie zmniejszenie produkcji pomidorów wynosi rednio ponad 5,7 tys. ton (rys. 3). rednie zbiory ogórków w latach kształtowały si na poziomie 320,2 tys. ton i wahały si od 256 tys. ton w 2004 r. do 400 tys. ton w 1998 r. (rys. 4). Wielko produkcji tego warzywa w poszczególnych latach badanego okresu wykazywała wiksze wahania ni powierzchnia upraw (rys. 2). Jest to skutek przede wszystkim zmiennych warunków klimatycznych w naszym kraju. W latach o niekorzystnym układzie pogodowym obserwuje si spadek zbiorów nawet o ponad 14%. Obniajca si produkcja ogórków w Polsce jest bezporednim skutkiem zmniejszajcej si powierzchni uprawy tego gatunku. Linia trendu wyznaczona dla zbiorów tego gatunku wykazuje tendencj spadkow rednio rocznie o ponad 11 tys. ton. WNIOSKI 1. Powierzchnia przeznaczana pod upraw warzyw w Polsce w latach ulegała wahaniom, a rónice pomidzy rokiem 1998 a 2002 sigały 47%. Zainteresowanie upraw warzyw gruntowych zmniejszało si rocznie rednio o 2,4%. 2. Areał uprawy wikszoci gatunków warzyw gruntowych wykazuje tendencj malejc, najwiksz zaobserwowano wród producentów kapusty. Rónice powierzchni przeznaczanej pod jej upraw pomidzy rokiem 1998 a 2002 sigały 53%. 3. Powierzchnia uprawy marchwi wykazuje tendencj wznoszc si, a redni roczny wzrost areału uprawy tego gatunku wyniósł 6,5 tys. ha. 4. Zbiory warzyw w Polsce wykazuj tendencj malejc, a redni roczny spadek produkcji wyniósł 1,5% w stosunku do najkorzystniejszego 1998 r. 5. Zbiory kapusty, pomidorów i ogórków wykazywały tendencj spadkow. Natomiast zbiory marchwi i cebuli prezentowały trend wzrostowy. 6. Wyniki bada pozwalaj stwierdzi, i pomimo stosunkowo duej powierzchni upraw i zbiorów warzyw gruntowych, inne technologie produkcji ni w takich pastwach jak Niemcy czy Holandia oraz czsto niedostateczne wyposaenie techniczne gospodarstw wpływaj m.in. na niszy poziom plonów warzyw w Polsce.

8 80 A. Chudzik PIMIENNICTWO Chudzik A Sytuacja polskiego warzywnictwa w latach na tle produkcji warzyw w Unii Europejskiej. Mat. III Ogólnopol. Konf. Ogrodn. nt. Szanse i zagroenia dla krajowegoogrodnictwa po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej, Lublin. Food and Agriculture Organization of the United Nations GUS publikacje z lat GUS Przecitne ceny skupu waniejszych produktów rolnych. Informacje i opracowania statystyczne. IERiG, ARR, MRiRW Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Warszawa. IERiG Podstawowe rynki rolne w pierwszym roku po integracji Polski z Uni Europejsk. Studia i monografie. Warszawa. Kubiak K Ekonomiczne problemy krajowego przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz sposoby ich rozwizywania przed przystpieniem do Unii Europejskiej. Mat. Konf. nt. Ekonomiczne problemy krajowego ogrodnictwa i sposoby ich rozwizywania przed przystpieniem Polski do Unii Europejskiej. Lublin. Kubiak K. (red.) Konkurencyjno polskiego ogrodnictwa wzgldem ogrodnictwa Unii Europejskiej. Cz. III. Zwizki i zalenoci polskiego i unijnego warzywnictwa. COBRO Warszawa. Mierwiski J Rynek cebuli stan obecny i perspektywy w aspekcie integracji z Unia Europejsk. Now. Warz., 37, Nosecka B., Mierzwiski J Rynek kapusty w Polsce. Now. Warz., 39, Ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych. Informacje i opracowania GUS za lata Trendy analiza trendu wykresu. wietlik J Konkurencyjno polskiej produkcji cebuli na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Now. Warz., 40, Wrzochalska A Rejony uprawy i spoycie warzyw gruntowych w Polsce w latach , IERiG, Warszawa. Zalewski J., Tomaszewski P., Korzyci i koszty przystpienia Polski do Unii Europejskiej. ZMP Gemüse Marktbilanz Bonn Summary. Changes of the production of field vegetables in Poland in the years were investigated. The dynamics of changes of the area of production and vegetables harvests and crops were analysed. In the examination of the tendency of changes the lines of the trend were marked. The most popular vegetable was cabbage. Big differences were noticed in the area of tillage of the vegetables. The highest fluctuations of the area of tillage were observed in the production of cabbage and carrot. The analyses also showed fluctuations of the level of harvests. The annual average changes of the area of vegetable production and their crops were monitored. The analyses showed that the area of the production and crops are subject to the gradual decrease. Key words: vegetables, cabbage, onion, carrot, tomatoes, cucumbers, area, harvest, crops

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Jerzy Kopiński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach OKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców w Polsce

Rynek owoców w Polsce 2014 Rynek owoców w Polsce Polska znaczącym producentem owoców na świecie i w UE Polska jest ważnym w skali globalnej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW KESRA NERMEND, ANDRZEJ KUCIŃSKI Streszczenie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat swego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

224 Joanna Pawlak, STOWARZYSZENIE Wioletta Wróblewska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

224 Joanna Pawlak, STOWARZYSZENIE Wioletta Wróblewska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 224 Joanna Pawlak, STOWARZYSZENIE Wioletta Wróblewska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 97 106 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Rozwój infrastruktury...

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2014 Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU GIEŁDOWEGO NA TLE SYTUACJI GIEŁD EUROPEJSKICH W XXI WIEKU

ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU GIEŁDOWEGO NA TLE SYTUACJI GIEŁD EUROPEJSKICH W XXI WIEKU WIESŁAWA PRZYBYLSKA KAPUŚCIŃSKA ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU GIEŁDOWEGO NA TLE SYTUACJI GIEŁD EUROPEJSKICH W XXI WIEKU Streszczenie: Opracowanie podejmuje tematykę rozwoju polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo