POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY WARZYWAMI W LATACH POLISH FOREIGN TRADE OF VEGETABLES IN THE YEARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY WARZYWAMI W LATACH POLISH FOREIGN TRADE OF VEGETABLES IN THE YEARS"

Transkrypt

1 162 Karolina Jąder STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 Karolina Jąder Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY WARZYWAMI W LATACH POLISH FOREIGN TRADE OF VEGETABLES IN THE YEARS Słowa kluczowe: eksport, import, warzywa, przetwory warzywne Key words: export, import, vegetables, vegetables preserves Synopsis. W opracowaniu przedstawiono analizę polskiego handlu zagranicznego warzywami i ich przetworami w latach Zbadano wielkość i wartość eksportu oraz importu i przedstawiono ich strukturę. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej i na kształtowanie się handlu zagranicznego warzywami. Wstęp Duża powierzchnia uprawy warzyw, wynosząca ponad 200 tys. ha, przy zbiorach, które sięgają około 5 mln t rocznie, stawiają Polskę w czołówce europejskich producentów. Wśród krajów Unii Europejskiej Polska zajmuje pierwsze miejsce w produkcji kapusty i marchwi, trzecie w produkcji cebuli i ogórków, czwarte w produkcji kalafiorów i siódme, tuż za krajami z rejonu Morza Śródziemnego, w produkcji pomidorów polowych [Kaniszewski 2007]. Warzywa przeznaczone są głównie na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, na który trafia około 90% towarowej produkcji, z tego ponad 68% sprzedawane jest na rynek warzyw świeżych a pozostała część do przetwórstwa. Pozostałe 10% trafia na eksport [Strategia krajowa ]. Polska jest samowystarczalna w produkcji warzyw, jak i również przetworów z tych produktów, jednak sezonowość produkcji warzywniczej, spowodowana umiarkowanym klimatem sprawia, iż produkcja krajowa musi być uzupełniana ofertą z innych krajów [Bugała 2007]. Celem artykułu była ocena polskiego handlu zagranicznego warzywami w latach Przedstawiono, jak w badanym okresie kształtowała się wielkość, wartość oraz struktura eksportu i importu warzyw oraz ich przetworów. Materiał źródłowy do artykułu stanowiły dane wtórne, zawarte w publikacjach Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Badany okres, obejmujący 10 lat wybrano celowo, gdyż pozwolił zaobserwować tendencje i zmiany w handlu zagranicznym warzywami i ich przetworami. W toku analizy szczególną uwagę zwrócono na lata przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i podjęto próbę oceny wpływu akcesji na zmiany w eksporcie i imporcie warzyw i ich przetworów. Wyniki Zmiany w wielkości i strukturze eksportu. W badanym okresie nastąpił wzrost wielkości i wartości eksportu warzyw oraz ich przetworów (tab. 1). Najniższy eksport warzyw świeżych (205,9 tys. t) odnotowano w 2002 roku. W 2003 roku ilość wywożonych za granicę warzyw wzrosła prawie dwukrotnie osiągając 386,5 tys. t i do końca analizowanego dziesięciolecia utrzymywała się na podobnym lub wyższym poziomie. Zwiększenie eksportu związane było głównie z faktem zniesienia od 1 stycznia 2001 roku stawek celnych w eksporcie większości produktów ogrodnictwa do UE-15 [Nosecka 2005a]. W ujęciu wartościowym wzrost eksportu warzyw był jeszcze bardziej znaczący. Wpływy ze sprzedaży warzyw świeżych w 2000 roku wyniosły 35,64 mln euro natomiast na końcu badanego okresu osiągnęły poziom ponad 200 mln euro. Równie wysoki wzrost wielkości eksportu odnotowano w przypadku przetworów warzywnych. Z poziomu 211,8 tys. t w pierwszym roku analizy ilość sprzedawanych za granicę produktów wzrosła w 2008 roku do 465,2 tys. t. Podobnie jak w przypadku warzyw świeżych, najbardziej znaczący wzrost miał miejsce w 2003 roku. Wartość wywiezionych z Polski warzyw zwiększyła się prawie trzykrotnie, osiągając najwyższy poziom 312 mln euro w przedostatnim roku analizy. Największy udział w strukturze ilościowej eksportu przez wszystkie analizowane lata miała cebula. Zagraniczna sprzedaż tego gatunku, kształtująca się na poziomie od 95,1 do 178,7 tys. t była najwyższa spośród wszystkich warzyw, jednak miała tendencję malejącą, a najbardziej wyraźny jej spadek odnotowano od 2005 roku. W badanym okresie zaobserwowano także zmniejszenie udziału cebuli w strukturze

2 Polski handel zagraniczny warzywami w latach eksportu z 61,9% w 2000 roku do 29% w ostatnim roku analizy, a zmiana ta szczególnie widoczna była od 2005 roku, w którym udział cebuli spadł o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podobna tendencja widoczna była w kształtowaniu się wartości eksportu. Zjawisko to było spowodowane nie tyle wyraźnym zmniejszeniem eksportu cebuli, co zwiększeniem sprzedaży zagranicznej innych gatunków warzyw. Szczególną uwagę należy zwrócić na eksport pomidorów. Ilość sprzedanych warzyw tego gatunku wzrosła prawie 10-krotnie: z 9,8 tys. t w pierwszym roku analizy do 87,2 tys. t w 2008 roku. Równie dynamicznie rosła wysokość wpływów uzyskiwanych z eksportu pomidorów, osiągając najwyższy poziom 49,6 mln euro także w 2008 roku, co w porównaniu z 2000 rokiem (4,1 mln euro) oznaczało ponad 10-krotny wzrost. Wyraźne zwiększenie wielkości sprzedaży zagranicznej tego gatunku wpłynęło na znaczący wzrost ich udziału w strukturze eksportu: z 4,5% w 2000 roku do ponad 18% w ostatnich analizowanych latach. Pod względem wielkości eksportu i udziału w jego strukturze od 2007 roku pomidory zajmują drugie miejsce po cebuli, natomiast od 2005 roku przewyższają ją pod względem uzyskiwanych wpływów ze sprzedaży. W badanym okresie wielkość sprzedaży zagranicznej wzrastała w przypadku wszystkich gatunków warzyw, z wyjątkiem cebuli, natomiast w ujęciu wartościowym zaobserwowano wzrost eksportu wszystkich gatunków, co spowodowane było dodatkowo wzrostem cen uzyskiwanych ze sprzedaży. Obok pomidorów na uwagę zasługuje także papryka oraz grupa pozostałych warzyw. W przypadku papryki, która do 2002 roku nie była nawet ujmowana w statystykach, wielkość eksportu wzrosła z 2,3 do 10,5 tys. t, natomiast wartość zwiększyła poziom z 1,0 do 7,6 mln euro. Znacząco wzrosła także ilość sprzedawanych zagranicę pozostałych warzyw, osiągając w 2009 roku 71,8 tys. t, co w porównaniu z 2000 rokiem (27 tys. t) oznaczało blisko 3-krotny wzrost. O ponad 6% wzrósł też udział tych warzyw w ogólnej strukturze eksportu. W strukturze ilościowej eksportu przetworów warzywnych w analizowanym okresie wyraźnie dominowały mrożonki, a ich średni udział wyniósł 75%. Odsetek sprzedawanych zagranicę przetworów z tej grupy w badanych latach zmniejszył się jednak z poziomu 79,5 do 68,4%. Nie było to wynikiem spadku ich eksportu, ponieważ jego poziom w badanym okresie wzrósł o ponad 130 tys. t, a konsekwencją zwiększenia ilości sprzedawanych przetworów z innych grup. Szczególnie znaczący wzrost odnotowano w przypadku konserw, keczupu, sosów i koncentratu pomidorowego oraz marynat. Podobnie sytuacja kształtowała się w wartościowej strukturze eksportu przetworów warzywnych, z tą tylko różnicą, że dominacja mrożonek była mniej wyraźna. Wyróżniające się udziały, wynoszące średnio 11,3% oraz 9,6% miały susze i marynaty. W analizowanym okresie wpływy ze sprzedaży zagranicznej wzrastały w przypadku wszystkich grup przetworów, a najbardziej wyraźnie, bo około dziesięciokrotnie zwiększyła się wartość eksportu konserw oraz keczupu, sosów i koncentratu pomidorowego. Zmiany w wielkości i strukturze importu.w badanym okr sie nastąpił wzrost ilości importowanych warzyw świeżych: z 148,2 do 348,3 tys. t (tab. 2). Jeszcze wyraźniejszą tendencję wzrostową zaobserwowano w przypadku wartości importu. Wartość środków finansowych wydanych na warzywa sprowadzane z zagranicy wzrosła ponad trzykrotnie, osiągając w 2009 roku 256,6 mln euro. Zwiększenie zarówno wielkości, jak i wartości importu odnotowano także w przypadku przetworów warzywnych. Ilość i wartość sprowadzanych przetworów zwiększyły się 2,3-krotnie, odpowiednio z: 71,3 do 164,2 tys. t oraz z 59,4 do 164,5 mln euro. Podobnie jak w przypadku świeżych warzyw, szczególnie wyraźne zwiększenie importu dotyczyło ostatnich lat analizy. Największe zwiększenie importu odnotowano od 2006 roku, co można powiązać z faktem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zmianami w wysokości stawek celnych na sprowadzane do Polski warzywa. W przypadku większości warzyw (min. pomidory, ogórki, marchew) należących do grupy produktów uznanych za wrażliwe nastąpiło zniesienie stawek celnych w imporcie z krajów rozszerzonej Unii Europejskiej oraz zastosowano niższe cła w imporcie z krajów trzecich [Nosecka 2005b]. Największy udział w strukturze ilościowej oraz wartościowej importu miały pomidory. W całym analizowanym dziesięcioleciu ich odsetek, wynoszący średnio 27,7% (w strukturze ilościowej) i 37,8% (w strukturze wartościowej) utrzymywał się na wyrównanym poziomie. W badanym okresie wielkość i wartość importu pomidorów wykazywały tendencję rosnącą, przy czym wielkość wzrosła dwukrotnie, a wartość trzykrotnie. Poza pomidorami duże znaczenie w imporcie miały także takie gatunki, jak: cebula, marchew i papryka, które średnio stanowiły 42,1% sprowadzanych z zagranicy warzyw. W analizowanym okresie wzrastała wielkość i wartość importu wszystkich ujętych w statystyce warzyw. Obok pomidorów szczególnie wysoki wzrost odnotowano w przypadku ogórków. Ilość sprowadzanych z zagranicy warzyw tego gatunku wzrosła ponad pięciokrotnie z 8,6 do 44,7 tys. t, natomiast wartość sześciokrotnie, osiągając w 2008 roku maksimum rzędu 33,9 mln euro. W przypadku wszystkich gatunków warzyw najbardziej znaczący wzrost obserwowano w latach poakcesyjnych. Z przetworów warzywnych w największych ilościach do naszego kraju sprowadzane były przetwory pomidorowe, a w szczególności koncentrat pomidorowy. Grupa ta stanowiła średnio 36,7% kupowanych przetworów warzywnych, a wielkość jej importu w badanym okresie zwiększyła się ponad dwukrotnie. Drugie miejsce, ze średnim odsetkiem 25,2%, w strukturze importu zajmowały konserwy z największym udziałem kukurydzy konserwowej. Podobnie jak

3 164 Karolina Jąder Tabela 1. Wielkość i struktura eksportu warzyw świeżych i ich przetworów Table 1. Quantity and structure of export of vegetables and their preserves Wyszczególnienie/ Wielkość i struktura eksportu/quantity share of eksport Specification tys. t/ Cebula/Onion 135,7 61,9 169,2 58,0 95,1 46,2 168,5 43,6 178,7 48,3 158,7 34,3 144,2 37,9 105,9 26,3 126,9 27,2 110,5 29,0 Kapusta biała i czerwona/white and red cabbage 21,6 9,8 57,0 19,5 26,1 12,7 72,6 18,8 33,0 8,9 97,0 20,9 48,4 12,7 62,6 15,5 72,0 15,4 56,9 14,9 Ogórki/Cucumbers 8,6 3,9 8,9 3,1 16,8 8,2 15,3 4,0 17,2 4,7 29,8 6,4 22,3 5,9 19,4 4,8 15,5 3,3 9,5 2,5 Marchew/Carrot 8,5 3,9 9,8 3,4 7,3 3,5 13,5 3,5 15,2 4,1 22,0 4,7 12,4 3,3 22,6 5,6 42,2 9,0 19,7 5,2 Kalafiory/Caulifl owers 8,2 3,7 5,9 2,0 7,4 3,6 12,2 3,2 15,1 4,1 14,6 3,2 15,1 4,0 20,6 5,1 21,1 4,5 21,5 5,6 Pomidory/Tomatos 9,8 4,5 11,1 3,8 19,4 9,4 41,3 10,7 44,8 12,1 63,6 13,7 56,5 14,9 79,5 19,7 87,2 18,7 69,9 18,4 Buraki i inne korzeniowe/beetrootes and other root vegetables ,0 2,9 19,1 4,9 13,2 3,6 15,8 3,4 11,7 3,1 11,3 2,8 18,6 4,0 10,4 2,7 Papryka/Paprika ,3 1,1 3,9 1,0 6,2 1,7 4,6 1,0 8,6 2,3 10,8 2,7 11,0 2,4 10,5 2,8 Pozostałe/Other 27,0 12,3 29,8 10,2 25,5 12,4 40,1 10,4 46,3 12,5 57,2 12,3 60,9 16,0 70,6 17,5 66,9 14,3 71,8 18,9 Razem warzywa/total vegetables 219,4 291,7 205,9 386,5 369,7 463,3 380,1 403,3 467,4 380,7 Mrożonki/Frozen products 167,3 79,0 224,4 79,5 216,0 77,8 279,8 77,9 312,8 76,6 327,4 76,0 306,8 73,3 307,7 71,4 324,4 69,7 307,0 68,4 Mrożone przetwory gotowe/ 1,7 0,8 2,3 0,8 1,3 0,5 1,9 0,5 4,4 1,1 6,8 1,6 8,0 1,9 11,4 2,6 13,5 2,9 13,5 3,0 Finished frozen products Susze/Driedes vegetables 8,8 4,2 10,3 3,6 12,4 4,5 11,4 3,2 14,2 3,5 14,1 3,3 17,4 4,2 14,1 3,3 19,4 4,2 18,9 4,2 Marynaty, w tym:/pickles, in that: 12,2 5,8 14,9 5,3 18,5 6,7 23,4 6,5 25,3 6,2 31,2 7,2 30,7 7,3 35,8 8,3 35,1 7,5 30,4 6,8 ogórki konserwowe/pickled 7,3 8,9 10,7 13,9 13,0 16,6 14,2 16,3 17,6 14,6 cucumbers Kwaszona kapusta/suerkraut 8,8 4,2 10,5 3,7 9,8 3,5 19,2 5,3 15,8 3,9 12,2 2,8 11,5 2,7 15,8 3,7 12,0 2,6 10,6 2,4 Konserwy/Tinned vegetables 5,5 2,6 13,3 4,7 14,2 5,1 15,3 4,3 25,7 6,3 23,1 5,4 25,4 6,1 25,4 5,9 32,3 6,9 32,4 7,2 zakonserwowane/temporary Keczup, sosy i koncentrat pomidorowy/ketchup, sauces and tomato concentrate Razem przetwory/ Total preserves 3,4 1,6 2,3 0,8 1,9 0,7 3,6 1,0 1,4 0,3 2,9 0,7 3,8 0,9 2,0 0,5 3,9 0,8 4,4 1,0 4,1 1,9 4,2 1,5 3,6 1,3 4,7 1,3 8,9 2,2 13,0 3,0 15,2 3,6 19,0 4,4 24,6 5,3 31,5 7,0 211,8 282,2 277,7 359,3 408,5 430,7 418,8 431,2 465,2 448,7

4 Polski handel zagraniczny warzywami w latach Tabela 2. Wielkość i struktura eksportu warzyw świeżych i ich przetworów Table 2. Quantity and structure of export of vegetables and their preserves Wyszczególnienie/ Specification mln Wartość eksportu/value of eksport Cebula/Onion 16,1 45,2 19,9 46,5 19,1 36,4 27,9 32,8 35,8 36,9 29,8 22,6 39,7 27,3 45,2 24,3 42,8 21,3 32,4 20,7 Kapusta biała i czerwona/white and red cabbage 1,5 4,2 3,2 7,5 2,7 5,1 7,7 9,0 2,7 2,8 9,7 7,4 7,1 4,9 9,9 5,3 15,2 7,6 8,1 5,2 Ogórki/Cucumbers 2,9 8,1 3,0 7,0 5,4 10,3 5,0 5,9 7,3 7,5 11,5 8,7 8,2 5,6 8,9 4,8 9,2 4,6 6,7 4,3 Marchew/Carrot 0,8 2,2 1,1 2,6 1,0 1,9 1,6 1,9 1,7 1,8 3,5 2,7 2,4 1,6 3,6 1,9 7,0 3,5 4,0 2,6 Kalafiory/Caulifl owers 1,6 4,5 1,4 3,3 1,8 3,4 2,7 3,2 3,4 3,5 4,3 3,3 5,3 3,6 8,7 4,7 11,8 5,9 9,4 6,0 Pomidory/Tomatos 4,1 11,5 4,0 9,3 9,2 17,5 22,1 26,0 21,2 21,8 44,4 33,7 44,9 30,9 65,6 35,3 65,3 32,5 49,6 31,8 Buraki i inne korzeniowe/ Beetrootes and other root ,2 23,8 1,5 2,9 3,8 4,5 2,6 2,7 2,7 2,0 3,0 2,1 3,5 1,9 5,4 2,7 3,6 2,3 vegetables Papryka/Paprika ,0 1,9 1,6 1,9 3,0 3,1 2,6 2,0 9,9 6,8 8,9 4,8 7,5 3,7 7,6 4,9 Pozostałe/Other 8,6 24, ,8 20,6 12,7 14,9 19,4 20,0 23,3 17,7 25,0 17,2 31,6 17,0 37,0 18,4 34,8 22,3 Razem warzywa/ Total vegetables 35,6 42,8 52,5 85,1 97,1 131,8 145,5 185,9 201,2 156,2 Mrożonki/Frozen products 66,0 65,9 96,0 67,7 101,2 67,2 119,8 69,4 128,4 64,6 133,5 62,7 144,7 60,2 156,5 57,8 167,1 53,6 153,1 52,4 Mrożone przetwory gotowe/ Finished frozen products 1,0 1,0 1,6 1,1 0,9 0,6 1,3 0,8 1,7 0,9 4,1 1,9 6,8 2,8 8,7 3,2 10,8 3,5 9,9 3,4 Susze/Driedes vegetables 13,5 13,5 15,6 11,0 18,7 12,4 19,0 11,0 22,3 11,2 23,1 10,9 27,7 11,5 27,8 10,3 33,2 10,6 29,8 10,2 Marynaty, w tym:/pickles, in that: 9,5 9,5 12,6 8,9 14,3 9,5 15,2 8,8 16,4 8,2 21,5 10,1 23,8 9,9 29,6 10,9 33,7 10,8 28,2 9,7 ogórki konserwowe/pickled 5,2 cucumbers 7,3 7,7 8,1 7,8 11,1 11,7 12,2 14,9 12,5 Kwaszona kapusta/suerkraut 1,9 1,9 2,3 1,6 3,0 2,0 4,5 2,6 4,2 2,1 3,7 1,7 3,9 1,6 5,2 1,9 4,9 1,6 4,0 1,4 Konserwy/Tinned vegetables 3,8 3,8 9,9 7,0 8,6 5,7 8,7 5,0 18,6 9,4 15,4 7,2 19,1 7,9 22,6 8,3 35,7 11,4 32,8 11,2 zakonserwowane/temporary Keczup, sosy i koncentrat pomidorowy/ketchup, sauces and tomato concentrate Razem przetwory/ Total preserves 1,4 1,4 1,0 0,7 1,3 0,9 0,8 0,5 0,5 0,3 1,0 0,5 1,0 0,4 1,0 0,4 2,2 0,7 2,2 0,8 3,0 3,0 2,9 2,0 2,6 1,7 3,4 2,0 6,8 3,4 10,5 4,9 12,4 5,2 19,5 7,2 24,4 7,8 32,2 11,0 100,1 141,9 150,6 172,7 198,9 212,8 240,4 270,9 312,0 292,2

5 166 Karolina Jąder Tabela 3. Wielkość i struktura importu warzyw świeżych i ich przetworów Table 3. Quantity and structure of import of vegetables and their preserves Wyszczególnienie/ Wielkość i struktura importu/quantity structure of import Specification tys. t/ Cebula/Onion 21,6 14,6 37,6 20,2 44,9 25,4 56,4 31,1 56,3 27,6 19,1 10,7 53,3 21,4 78,9 26,0 71,9 18,3 47,9 13,8 Kapusta biała i czerwona/white and red cabbage 3,4 2,3 0,8 0,4 5,5 3,1 1,2 0,7 0,8 0,4 2,3 1,3 1,8 0,7 4,4 1,5 6,7 1,7 4,8 1,4 Ogórki/Cucumbers 8,6 5,8 10,2 5,5 9,2 5,2 7,6 4,2 12,6 6,2 16,3 9,1 19,1 7,7 27,0 8,9 46,7 11,9 44,7 12,8 Marchew/Carrot 27,5 18,6 21,0 11,3 11,8 6,7 20,5 11,3 16,1 7,9 20,4 11,4 34,8 14,0 28,7 9,5 41,8 10,7 36,2 10,4 Pomidory/Tomatos 41,2 27,8 63,2 33,9 44,1 24,9 36,5 20,2 55,9 27,4 58,2 32,5 67,9 27,2 80,1 26,4 108,5 27,7 99,8 28,7 Papryka/Paprika 15,3 10,3 19,5 10,5 23,9 13,5 17,6 9,7 17,8 8,7 20,5 11,4 22,9 9,2 22,9 7,6 32,7 8,3 37,6 10,8 Czosnek/Garlic 6,9 4,7 8,2 4,4 10,3 5,8 16,2 8,9 8,8 4,3 7,7 4,3 6,1 2,4 7,3 2,4 6,9 1,8 4,6 1,3 Kalafiory/Caulifl owers 2,4 1,6 3,1 1,7 4,2 2,4 3,3 1,8 5,5 2,7 4,3 2,4 5,4 2,2 10,0 3,3 15,6 4,0 10,8 3,1 Sałata/Lettuce 4,8 3,2 6,3 3,4 6,0 3,4 4,7 2,6 4,8 2,4 5,0 2,8 8,3 3,3 11,2 3,7 15,0 3,8 16,0 4,6 Chrzan/Horse-radish 1,8 1,2 2,6 1,4 2,2 1,2 3,2 1,8 3,8 1,9 3,0 1,7 3,0 1,2 2,8 0,9 2,4 0,6 2,4 0,7 Pory i inne cebulowe/leek and 3,4 2,3 2,7 1,4 3,5 2,0 6,8 3,8 3,5 1,7 5,1 2,8 5,5 2,2 4,9 1,6 5,6 1,4 7,2 2,1 other onion vegetables Pozostałe/Other 11,3 7,6 11,1 6,0 11,3 6,4 7,1 3,9 18,3 9,0 17,2 9,6 21,3 8,5 24,9 8,2 38,2 9,7 34,5 9,9 Razem warzywa/ 148,2 186,3 176,9 181,1 204,2 179,1 249,4 303,1 392,0 348,3 Total vegetables Mrożonki/Frozen products 9,5 13,3 14,6 17,5 11,6 15,6 11,6 16,3 12,9 15,4 22,5 20,7 32,6 28,8 39,6 25,2 41,5 21,4 31,7 19,3 Susze/Driedes vegetables 4,6 6,5 4,8 5,7 6,2 8,3 8,2 11,5 7,8 9,3 8,9 8,2 9,2 8,1 12,2 7,8 18,2 9,4 12,1 7,4 Marynaty, w tym:/pickles, in that: 8,5 11,9 8,8 10,5 5,8 7,8 6,0 8,4 7,5 8,9 8,4 7,7 8,7 7,7 12,3 7,8 16,2 8,3 16,9 10,3 marynowana papryka/pickled paprika zakonserwowane/temporary Przetwory pomidorowe, w tym:/ Tomato preserves, in that: koncentrat pomodorowy/tomato concentrate Konserwy warzywne, w tym:/ Tinned vegetables, in that: 5,2 5,8 3,9 3,9 4,0 3,2 3,8 5,9 4,6 5,0 1,2 1,7 1,4 1,7 1,2 1,6 1,3 1,8 1,6 1,9 1,4 1,3 2,4 2,1 2,2 1,4 2,3 1,2 2,1 1,3 27,0 37,9 35,8 42,8 33,3 44,8 23,2 32,5 27,8 33,1 40,7 37,5 35,3 31,2 57,7 36,8 60,1 31,0 64,8 39,5 17,8 23,8 21,5 15,6 21,8 33,8 28,3 46,1 45,7 51,5 20,5 28,8 18,2 21,8 16,3 21,9 20,8 29,2 26,4 31,4 26,6 24,5 25,0 22,1 32,9 21,0 55,8 28,7 36,6 22,3 konserwowa kukurydza/tinned 13,2 12,8 10,7 14,7 13,9 12,3 15,0 18,9 17,7 17,5 corn Razem przetwory/total preserves 71,3 83,6 74,4 71,3 84,0 108,5 113,2 156,9 194,1 164,2

6 Polski handel zagraniczny warzywami w latach Tabela 4. Wartość oraz struktura importu warzyw świeżych i ich przetworów Table 4. Value and structure of import of vegetables and their preserves Wyszczególnienie/Specification Wartość importu/value of import mln Cebula/Onion 1,6 2,1 2,9 2,7 3,7 3,6 4,4 5,0 5,5 4,8 1,7 1,3 8,3 4,9 15,6 7,0 9,1 3,2 5,7 2,2 Kapusta biała i czerwona/white and red cabbage 0,3 0,4 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,7 0,4 1,4 0,6 3,1 1,1 1,3 0,5 Ogórki/Cucumbers 5,0 6,6 7,1 6,6 7,3 7,1 6,5 7,4 8,8 7,7 13,2 9,9 17,0 10,1 24,2 10,8 33,9 11,8 32,4 12,6 Marchew/Carrot 2,9 3,8 3,9 3,6 2,0 1,9 2,7 3,1 2,2 1,9 5,2 3,9 10,0 5,9 6,4 2,9 13,7 4,8 12,1 4,7 Pomidory/Tomatos 31,1 40,8 45,9 42,4 38,6 37,5 26,3 30,1 40,6 35,6 56,5 42,4 61,4 36,3 87,4 39,2 105,9 36,7 93,9 36,6 Papryka/Paprika 23,1 30,3 29,2 27,0 31,6 30,7 27,5 31,5 29,4 25,8 24,8 18,6 28,3 16,7 36,9 16,5 49,4 17,1 44,1 17,2 Czosnek/Garlic 2,0 2,6 3,2 3,0 4,8 4,7 5,9 6,8 5,7 5,0 6,6 5,0 7,8 4,6 6,9 3,1 5,4 1,9 6,8 2,7 Kalafiory/Caulifl owers 1,2 1,6 1,5 1,4 1,9 1,8 1,8 2,1 3,7 3,2 3,3 2,5 4,5 2,7 6,6 3,0 11,8 4,1 9,8 3,8 Sałata/Lettuce 3,2 4,2 4,3 4,0 4,1 4,0 3,4 3,9 3,0 2,6 5,2 3,9 6,7 4,0 10,1 4,5 14,5 5,0 13,2 5,1 Chrzan/Horse-radish 0,9 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 1,4 1,6 2,1 1,8 1,4 1,1 1,9 1,1 2,2 1,0 1,6 0,6 1,5 0,6 Pory i inne cebulowe/leek and other onion vegetables 0,9 1,2 0,8 0,7 1,8 1,8 3,0 3,4 2,1 1,8 2,4 1,8 4,6 2,7 2,3 1,0 3,5 1,2 4,5 1,8 Pozostałe/Other 4,0 5,2 5,5 5,1 5,0 4,9 4,1 4,7 10,6 9,3 12,1 9,1 17,8 10,5 23,1 10,4 36,5 12,7 31,3 12,2 Razem warzywa/total vegetables 76,2 108,3 102,8 87,3 114,0 133,1 169,0 223,1 288,4 256,6 Mrożonki/Frozen products 5,3 8,9 9,1 12,9 7,9 11,9 7,0 11,5 9,1 13,3 16,5 19,6 22,2 24,6 31,6 24,0 34,2 21,4 25,4 15,4 Susze/Driedes vegetables 10,3 17,3 10,6 15,1 11,7 17,6 12,4 20,4 10,8 15,8 13,2 15,7 14,0 15,5 20,1 15,2 22,8 14,3 23,6 14,3 Marynaty, w tym:/pickles, in that: 5,7 9,6 5,9 8,4 4,4 6,6 3,9 6,4 4,8 7,0 5,6 6,6 6,7 7,4 9,6 7,3 13,3 8,3 14,4 8,8 marynowana papryka/pickled paprika 2,9 3,5 2,6 2,1 2,2 2,0 2,3 3,8 3,7 4,0 zakonserwowane/temporary 1,2 2,0 1,1 1,6 1,0 1,5 0,9 1,5 1,1 1,6 1,0 1,2 1,8 2,0 1,6 1,2 1,8 1,1 1,4 0,9 Przetwory pomidorowe, w tym:/ Tomato preserves, in that: 20,1 33,8 26,1 37,1 25,4 38,2 17,3 28,5 18,0 26,4 23,1 27,4 20,4 22,6 35,6 27,0 46,9 29,4 58,5 35,6 koncentrat pomodorowy/tomato concentrate 14,3 18,0 17,6 11,9 13,5 18,5 15,7 26,7 34,3 45,4 Konserwy warzywne, w tym:/ Tinned vegetables, in that: 16,8 28,3 17,5 24,9 16,1 24,2 19,3 31,7 24,5 35,9 24,9 29,5 25,3 28,0 33,4 25,3 40,7 25,5 41,2 25,0 konserwowa kukurydza/tinned corn 9,6 10,2 8,0 10,9 9,5 8,8 11,2 15,2 15,9 15,7 Razem przetwory/total preserves 59,4 70,3 66,5 60,8 68,3 84,3 90,4 131,9 159,7 164,5

7 168 Karolina Jąder w przypadku przetworów pomidorowych ilość i wartość sprowadzanych z zagranicy konserw wzrosły około dwukrotnie. Obok dwóch wyżej opisanych grup, w imporcie przetworów warzywnych duże znaczenie miały też mrożonki, a ich udział w strukturze wzrósł w badanym okresie o 6%, co było związane głównie z ponad trzykrotnym zwiększeniem wielkości i pięciokrotnym wzrostem wartości ich importu. Podsumowanie i wnioski W analizowanym okresie odnotowano wzrost eksportu i importu warzyw świeżych oraz ich przetworów. Wzrost ten był szczególnie znaczący w ujęciu wartościowym, co było spowodowane obok zwiększenia ilości kupowanych i sprzedawanych warzyw wzrostem ich cen. W latach wzrastał eksport i import prawie wszystkich ujmowanych w statystykach gatunków warzyw i grup przetworów warzywnych. Wpływ na to miała akcesja Polski do Unii Europejskiej, a konkretnie zmiany w poziomie stawek celnych w handlu zagranicznym produktami ogrodnictwa [Nosecka 2005a,b]. W przypadku eksportu redukcja cła w 2001 roku spowodowała najbardziej wyraźne zwiększenie ilości i wartości sprzedaży warzyw oraz ich przetworów już w 2003 roku, a więc jeszcze przed przyłączeniem Polski do Unii. Regulacje ceł w imporcie produktów ogrodniczych miały miejsce w 2004 roku, tak więc wzrost ilości i wartości sprowadzanych warzyw i ich przetworów dotyczył głównie lat poakcesyjnych. Istotne zmiany nastąpiły w strukturze eksportu warzyw świeżych. Przez całe dziesięciolecie dominującym gatunkiem była cebula, jednak jej udział stopniowo zmniejszał się, co było spowodowane spadkiem jej sprzedaży (był to jedyny gatunek, w przypadku którego odnotowano spadek eksportu), a także wzrostem znaczenia eksportu innych gatunków warzyw takich, jak: pomidory, papryka oraz warzywa z grupy pozostałe. W strukturze eksportu przetworów warzywnych zdecydowanie dominowały mrożonki. W analizowanych latach wzrastał jednak eksport również innych grup, a w szczególności konserw, keczupu, sosów i koncentratu pomidorowego oraz marynat. W strukturze importu warzyw świeżych, która przez cały okres była dość stabilna największy udział miały pomidory, a także cebula, marchew i papryka. Spośród przetworów warzywnych w największych ilościach sprowadzane były do Polski przetwory pomidorowe, konserwy i mrożonki. Literatura Bugała A. 2007: Polski import po akcesji do Unii Europejskiej. OWK nr 7/07. Kaniszewski S. 2007: Produkcja warzyw w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Hasło Ogrodnicze, 4. Nosecka B. 2005a: Handel zagraniczny owocami i warzywami. Seria Polska wieś w Europie. IERiGŻ, Warszawa. Nosecka B. 2005b: Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe. IERiGŻ, Warszawa. Rynek owoców i warzyw : Stan i perspektywy, nr 19-37, IERiGŻ w Warszawie. Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata : Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. Summary The article presents results of study of Polish foreign trade of vegetables and their preserves in the years It was researched quantity and value of export and import und presented their structure. Especially were studied the years before and after Poland s accession to the European Union. Adres do korespondencji: dr Karolina Jąder Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu ul. Wojska Polskiego Poznań tel. (61)

Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w Polsce i w UE w latach

Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w Polsce i w UE w latach Tadeusz Filipiak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w Polsce i w UE w latach 2002 2008 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce. Production and export of processed fruit and vegetables in Poland

Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce. Production and export of processed fruit and vegetables in Poland Sylwia Kierczyńska 1 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego Poznań Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce Production and export of processed

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 16 (XXXI) Zeszyt 3 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2016 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

PERSPECTIVES OF PRODUCTION AND TURNOVER OF FRUIT AND VEGETABLES PRESERVES

PERSPECTIVES OF PRODUCTION AND TURNOVER OF FRUIT AND VEGETABLES PRESERVES FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 254 (47), 257 262 Lech PAŁASZ PERSPEKTYWY PRODUKCJI I OBROTU PRZETWORAMI OWOCOWO-WARZYWNYMI PERSPECTIVES OF PRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Ocena zewnętrznej konkurencyjności polskiego sektora ogrodniczego

Ocena zewnętrznej konkurencyjności polskiego sektora ogrodniczego Ocena zewnętrznej konkurencyjności polskiego sektora ogrodniczego dr Bożena Nosecka mgr Anna Bugała mgr inż. Łukasz Zaremba Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Warszawa, 17 stycznia 2014 Zakres prezentacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2009 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 15 (XXX) Zeszyt Wydawnictwo SGGW Warszawa 015 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NA RYNKU OWOCÓW I WARZYW W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY NA RYNKU OWOCÓW I WARZYW W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ DOI:10.18276/sip.2015.41/2-10 studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 2 Maryla Bieniek-Majka* doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZMIANY NA RYNKU OWOCÓW I WARZYW

Bardziej szczegółowo

Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach UE

Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach UE dr inż. Tadeusz Filipiak, dr inż. Mariusz Maciejczak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Produkcja warzyw w Polsce

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(29) 2013, 17-27 ZMIANY W PRODUKCJI WARZYWNICZEJ W POLSCE W LATACH 1997-2012 Barbara Ciesielska, Julian Wawrzyniak

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

198 Olga Stefko, STOWARZYSZENIE Adam Pęziak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

198 Olga Stefko, STOWARZYSZENIE Adam Pęziak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 198 Olga Stefko, STOWARZYSZENIE Adam Pęziak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 1 Olga Stefko, Adam Pęziak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ZNACZENIE ZMIAN POLITYKI KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu

Bardziej szczegółowo

196 Elżbieta M. STOWARZYSZENIE Kacperska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

196 Elżbieta M. STOWARZYSZENIE Kacperska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 196 Elżbieta M. STOWARZYSZENIE Kacperska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Elżbieta M. Kacperska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie HANDEL ARTYKUŁAMI

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku

Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku .pl https://www..pl Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku Autor: Ewa Ploplis Data: 10 października 2017 Zbiory warzyw gruntowych tej jesieni są zbliżone do ubiegłorocznych zbiorów.

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY OWOCAMI I PRZETWORAMI W POLSCE W LATACH FOREIGN TRADE OF FRUITS AND THEIR PRESERVES IN POLAND IN THE YEARS

HANDEL ZAGRANICZNY OWOCAMI I PRZETWORAMI W POLSCE W LATACH FOREIGN TRADE OF FRUITS AND THEIR PRESERVES IN POLAND IN THE YEARS STOWARZYSZENIE Handel zagraniczny EKONOMISTÓW owocami i przetworami ROLNICTWA w Polsce I AGROBIZNESU w latach - Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 5 29 Tadeusz Filipiak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

144 Karolina Jąder STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

144 Karolina Jąder STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 144 Karolina Jąder STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 3 Karolina Jąder Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu KONSUMPCJA WARZYW W POLSCE W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010 STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 463 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski *** * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, **

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 16 (XXXI) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2016 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO Polska jest istotnym producentem owoców, warzyw i pieczarek w skali Unii Europejskiej, zaś w przypadku jabłek wręcz największym wytwórcą w Europie. Przy bogatej tradycji,

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Marcin Krzemiński 1 Zakład Badań Rynkowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Duży eksport cukru będzie konieczny. A jak ceny zbytu?

Duży eksport cukru będzie konieczny. A jak ceny zbytu? .pl https://www..pl Duży eksport cukru będzie konieczny. A jak ceny zbytu? Autor: Ewa Ploplis Data: 6 czerwca 2017 Zbiory buraków cukrowych w kraju będą w 2017 r. na wyższym poziomie niż przed rokiem.

Bardziej szczegółowo

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? .pl https://www..pl Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 stycznia 2017 Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2016/2017 może przekroczyć 2 mln t. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 2 (XVII) Wydawnictwo SGGW Warszawa 27 Stanisław Stańko 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl DOI: 10.17306/JARD.2015.45 Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 3(37) 2015, 427 435 ZMIANY W SPOŻYCIU OWOCÓW I WARZYW ORAZ ICH PRZETWORÓW W POLSCE

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY NAWOZAMI MINERALNYMI I ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W LATACH

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY NAWOZAMI MINERALNYMI I ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W LATACH Stowarzyszenie Polski handel zagraniczny Ekonomistów nawozami mineralnymi Rolnictwa i środkami i Agrobiznesu ochrony roślin... Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3 267 Arkadiusz Piwowar Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I EKSPORT OWOCÓW W POLSCE W LATACH FRUIT PRODUCTION AND EXPORT IN POLAND IN THE Wstęp

PRODUKCJA I EKSPORT OWOCÓW W POLSCE W LATACH FRUIT PRODUCTION AND EXPORT IN POLAND IN THE Wstęp STOWARZYSZENIE Produkcja EKONOMISTÓW i eksport ROLNICTWA owoców w Polsce I AGROBIZNESU w latach 1994-2014 Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 5 131 Sylwia Kierczyńska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre!

Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre! .pl https://www..pl Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 grudnia 2016 Zwiększa się produkcja ziemniaka na świecie. Prognozy na najbliższe lata globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

Polska, po akcesji do UE umocniła swoją pozycję

Polska, po akcesji do UE umocniła swoją pozycję Podaż i popyt Rynek mrożonych owoców i warzyw w Polsce BOŻENA NOSECKA Polska, po akcesji do UE umocniła swoją pozycję największego we Wspólnocie producenta i eksportera mrożonych owoców i drugiego (po

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

Przemiany na rynku cebuli w latach

Przemiany na rynku cebuli w latach Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 107, 2014: 143 154 Paweł Kraciński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Przemiany

Bardziej szczegółowo

WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z KRAJAMI BRICS W LATACH

WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z KRAJAMI BRICS W LATACH Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 272 2016 Ekonomia 5 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Międzynarodowych Stosunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji I. Światowa Organizacja Cukru (ISO) szacuje, że w sezonie 2010/11:

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO PROBLEMS OF WORLD AGRICULTURE ISSN 2081-6960

Bardziej szczegółowo

RYNEK OWOCÓW I WARZYW

RYNEK OWOCÓW I WARZYW INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY AGENCJA RYNKU ROLNEGO NR 38 MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI RYNEK OWOCÓW I WARZYW stan i perspektywy ISSN 1231-2584

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 https://www. Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 grudnia 2016 W 2016 r. rosła liczbę ubojów krów. Ceny skupu wołowiny pod względem wahań był najbardziej stabilne

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja owoców i warzyw w polskich gospodarstwach domowych w latach

Konsumpcja owoców i warzyw w polskich gospodarstwach domowych w latach Edyta Gheribi Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytet Łódzki Konsumpcja owoców i warzyw w polskich gospodarstwach domowych w latach 2004 2008 Wstęp Owoce i warzywa są bardzo ważnymi produktami,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA WARZYW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH

PRODUKCJA WARZYW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH Produkcja STOWARZYSZENIE warzyw w Polsce i EKONOMISTÓW wybranych krajach ROLNICTWA Unii Europejskiej I AGROBIZNESU w latach 2000-2014 Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 3 101 Lilianna Jabłońska, Lidia Gunerka,

Bardziej szczegółowo

Nosecka. Zbiory, zapotrzebowanie i opłacalno. acalność. produkcji wybranych owoców w jagodowych (truskawki, maliny, porzeczki czarne) r.

Nosecka. Zbiory, zapotrzebowanie i opłacalno. acalność. produkcji wybranych owoców w jagodowych (truskawki, maliny, porzeczki czarne) r. Zbiory, zapotrzebowanie i opłacalno acalność produkcji wybranych owoców w jagodowych (truskawki, maliny, porzeczki czarne) Bożena Nosecka Zakład ad Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB 4 marca 211 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Jakie będą ceny jabłek w tym roku?

Jakie będą ceny jabłek w tym roku? https://www. Jakie będą ceny jabłek w tym roku? Autor: Ewa Ploplis Data: 11 kwietnia 2017 Czy będzie sezonowy wzrost cen jabłek w skupie? Czy ceny jabłek deserowych mogą być niższe w pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku?

Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku? .pl https://www..pl Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku? Autor: Ewa Ploplis Data: 3 lipca 2017 Umiarkowanie rosną ceny środków ochrony roślin w Polsce. Od początku roku obserwuje się systematyczny,

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI I ICH PRZETWORAMI PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI I ICH PRZETWORAMI PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Elżbieta M. Kacperska 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI I ICH PRZETWORAMI PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ POLISH FOREIGN TRADE

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy CZERWIEC 2013 P Ó Ł R O C Z N I K

A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy CZERWIEC 2013 P Ó Ł R O C Z N I K INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 42 AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI RYNEK OWOCÓW I WARZYW stan i perspektywy P Ó Ł R O C

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy CZERWIEC 2014 P Ó Ł R O C Z N I K

A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy CZERWIEC 2014 P Ó Ł R O C Z N I K INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 44 AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI RYNEK OWOCÓW I WARZYW stan i perspektywy P Ó Ł R O C

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy LIST OPAD 2014 P Ó Ł R O C Z N I K

A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy LIST OPAD 2014 P Ó Ł R O C Z N I K INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 45 AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI RYNEK OWOCÓW I WARZYW stan i perspektywy P Ó Ł R O C

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH ISSN

STUDIA I MONOGRAFIE HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH ISSN HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995-2009 Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr hab. Jadwigi Seremak-Bulge, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB STUDIA I MONOGRAFIE Autorzy: inż. inż. dr dr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW W POLSCE ORAZ GRUPY PRODUCENCKIEJ DAUKUS W LATACH

ANALIZA PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW W POLSCE ORAZ GRUPY PRODUCENCKIEJ DAUKUS W LATACH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr III/1/2015, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 691 699 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.1.055

Bardziej szczegółowo

POLSKI EKSPORT JABŁEK NA TLE ŚWIATOWEGO HANDLU JABŁKAMI POLISH EXPORT OF APPLES ON THE BACKGROUND OF WORLD MARKET. Wstęp

POLSKI EKSPORT JABŁEK NA TLE ŚWIATOWEGO HANDLU JABŁKAMI POLISH EXPORT OF APPLES ON THE BACKGROUND OF WORLD MARKET. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Polski eksport jabłek ROLNICTWA na tle światowego I AGROBIZNESU handlu jabłkami Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 159 Paweł Kraciński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w globalnej produkcji przetworzonych

Udział Polski w globalnej produkcji przetworzonych Przetwórstwo owoców i warzyw po akcesji Polski do Unii Europejskiej BOŻENA NOSECKA Udział Polski w globalnej produkcji przetworzonych owoców i warzyw w UE-25 (ocenianej na 25-30 mln t) wynosi 7-8%, w tym

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

LISTA FIRM Z BRANŻY

LISTA FIRM Z BRANŻY LISTA 270+80 FIRM Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO EDYCJA 2014/2013 LISTA 270+80 FIRM Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO TRUDNY CZAS Kto jak kto, ale przetwórcy owoców i warzyw mają w tym

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

SPOŻYCIE PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH THE CONSUMPTION OF GRAIN PRODUCTS IN POLAND IN THE PERIOD

SPOŻYCIE PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH THE CONSUMPTION OF GRAIN PRODUCTS IN POLAND IN THE PERIOD 264 Marcin Krzemiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 1 Marcin Krzemiński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie SPOŻYCIE

Bardziej szczegółowo

REASUMPCJA. warzyw, głównie w wyniku

REASUMPCJA. warzyw, głównie w wyniku REASUMPCJA W 2012 r. zbiory owoców w Polsce, według przedwynikowego szacunku GUS z września, były o 8,5% wyższe niż w roku poprzednim i wyniosły 3,7 mln ton. Decydujący był wzrost o niemal 10% do 2,7 mln

Bardziej szczegółowo

RYNEK OWOCÓW I WARZYW

RYNEK OWOCÓW I WARZYW INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 46 AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI RYNEK OWOCÓW I WARZYW stan i perspektywy P Ó Ł R O C

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ POLSKI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM MLEKIEM I JEGO PRZETWORAMI W LATACH

UDZIAŁ POLSKI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM MLEKIEM I JEGO PRZETWORAMI W LATACH EKONOMIA XXI WIEKU ECONOMICS OF THE 21ST CENTURY 3(3) 2014 ISSN 2353-8929 Anna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu UDZIAŁ POLSKI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM MLEKIEM I JEGO PRZETWORAMI W LATACH 2003-2014

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 Poz. 39 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI STRATEGIA KRAJOWA DLA

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu .pl https://www..pl Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 19 maja 2017 W kwietniu opłacalność produkcji trzody chlewnej znacząco się poprawiła. Rośnie sprzedaż

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych

PLAN DZIAŁANIA KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych STRESZCZENIE KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych zajmuje się opracowywaniem, adaptacją i nowelizacją norm dotyczących terminologii,

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Seria: Polska wieś w Europie Przemysł owocowo warzywny Bożena Nosecka Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Seria: Polska wieś w Europie Przemysł owocowo warzywny Bożena Nosecka Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PRZETWÓRSTWO OWOCOWO WARZYWNE INFORMACJA DLA PRZETWÓRCÓW Bożena Nosecka 1. Ogólna ocena branży Produkcja sprzedana przemysłu owocowo-warzywnego stanowi ok. 10% łącznej wartości sprzedaży przemysłu spożywczego.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 14 (XXIX) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Karolina Pawlak 1 Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Polski handel zagraniczny ziemniakami i przetworami ziemniaczanymi po integracji z Unią Europejską

Polski handel zagraniczny ziemniakami i przetworami ziemniaczanymi po integracji z Unią Europejską NR 242 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 WIESŁAW DZWONKOWSKI Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Polski handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRODUKCJI I HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN FOOD PRODUCTS IN THE EUROPEAN UNION

ZMIANY W PRODUKCJI I HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN FOOD PRODUCTS IN THE EUROPEAN UNION Krystyna Szybiga 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Rolnicza we Wrocławiu ZMIANY W PRODUKCJI I HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN FOOD PRODUCTS

Bardziej szczegółowo

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa Rynek serów i twarogów w Polsce i UE

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa   Rynek serów i twarogów w Polsce i UE dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Rynek serów i twarogów w Polsce i UE Produkcja serów w Polsce [1.] tys. ton 800 600 400 200 0 2000 2004 2008

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY WYBRANYCH CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH GOSPODARKI SADOWNICZEJ I WARZYWNICZEJ W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W LATACH

PRZEMIANY WYBRANYCH CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH GOSPODARKI SADOWNICZEJ I WARZYWNICZEJ W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W LATACH ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA IM. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 18 2010 PRZEMIANY WYBRANYCH CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH GOSPODARKI SADOWNICZEJ I WARZYWNICZEJ W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W LATACH

Bardziej szczegółowo

Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE 1

Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE 1 Tadeusz Filipiak, Mariusz Maciejczak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE 1 Wstęp Warzywnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 18 INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów

Bardziej szczegółowo

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES KONSUMPCJA BANANÓW W POLSCE Raport opracowany na podstawie danych statystycznych z lat 2002 2005. 1. Wstęp Niniejszy raport został sporządzony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM

ZMIANY W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM PRZEGLĄ D ZACHODNIOPOMORSKI ROCZNIK XXIX (LVIII) ROK 2014 ZESZYT 3 VOL. 2 ELŻBIETA KACPERSKA * Warszawa ZMIANY W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolnospożywczymi

Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolnospożywczymi Elżbieta M. Kacperska 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES Walenty Poczta 1 Anna Fabisiak 2 Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademia Rolnicza w Poznaniu SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995=2009

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995=2009 lerigz-pib HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995=2009 Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr hab. Jadwigi Seremak-Bulge, prof. nadzw. lerigż-pib Autorzy: STUDIA I MONOGRAFIE Anna

Bardziej szczegółowo

RYNEK OWOCÓW I WARZYW

RYNEK OWOCÓW I WARZYW INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 51 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI RYNEK

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Susza przyniesie podwyżki cen warzyw. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Susza przyniesie podwyżki cen warzyw. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe gru-1 gru-1 Analizy Sektorowe 11 września 215 Susza przyniesie podwyżki cen warzyw Trendy bieżące Niedobór opadów wpłynął niekorzystnie na rozwój upraw w tym sezonie. Produkcję warzyw gruntowych w 215

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PODA I POPYT CI GNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE SUPPLY AND DEMAND IN POLAND TRACTORS. Wstêp. Cel i zakres badañ

PODA I POPYT CI GNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE SUPPLY AND DEMAND IN POLAND TRACTORS. Wstêp. Cel i zakres badañ STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 393 Stanis³aw Zaj¹c *, Waldemar Izdebski **, Dariusz Kusz *** * Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Kroœnie, ** Politechnika

Bardziej szczegółowo