KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: Kontakt: tel.: ; KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Grudzień 2008 Nr 12 WYBRANE SYMPTOMY ZMIAN W grudniu 2008 r. przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego obniżyło się w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale było większe niż przed rokiem. W Wielkopolsce zatrudnienie rośnie szybciej niż przeciętnie w kraju. Powiatowe urzędy pracy w Wielkopolsce w grudniu 2008 r. zarejestrowały więcej bezrobotnych niż przed miesiącem, odnotowując jednocześnie spadek wyrejestrowań. Wpłynęło to na zwiększenie liczby bezrobotnych w końcu miesiąca (w stosunku do listopada 2008 r.), a także na wzrost wskaźnika bezrobocia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, notowane w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego w grudniu 2008 r., było wyższe aniżeli przed miesiącem i w porównaniu z grudniem 2007 r. Średnia płaca w Wielkopolsce kształtuje się poniżej przeciętnego poziomu w kraju. W porównaniu z poprzednim miesiącem, w grudniu 2008 r. w Wielkopolsce zanotowano spadek cen ziarna zbóż (z wyjątkiem, pszenicy w skupie oraz jęczmienia na targowiskach), ziemniaków jadalnych, bydła, drobiu i mleka. W skali roku na wielkopolskim rynku rolnym obniżyły się ceny wszystkich zbóż objętych obserwacją w skupie i na targowiskach, a także drobiu i mleka, wzrosły natomiast ceny ziemniaków jadalnych, bydła, trzody chlewnej oraz zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem jałówek. W grudniu 2008 r. w województwie wielkopolskim zanotowano większy niż przed rokiem skup ziarna zbóż, żywca wołowego i wieprzowego oraz mleka. Natomiast zmniejszył się w tym czasie skup drobiu. Według wstępnych danych, w grudniu 2008 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w listopadzie 2008 r. i w grudniu 2007 r. W Wielkopolsce dominują dwie formy budownictwa: indywidualne oraz przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Liczba podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego, według stanu na koniec 2008 r., była większa niż w 2007 r. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, natomiast największa dynamika charakteryzowała spółki handlowe.

2 Przychody uzyskane przez wielkopolskie przedsiębiorstwa ze sprzedaży produkcji przemysłowej w grudniu 2008 r. były mniejsze od notowanych w poprzednim miesiącu i przed rokiem. Pomimo tego spadku, w województwie wielkopolskim utrzymuje się tendencja wzrostowa dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu (w relacji do średniego poziomu w 2000 r.), a tempo wzrostu jest tu większe niż przeciętnie w kraju. Wartość produkcji budowlano-montażowej, zrealizowanej przez wielkopolskie przedsiębiorstwa w grudniu 2008 r., wzrosła w stosunku do listopada 2008 r., jednak była mniejsza od notowanej w grudniu 2007 r. W ogólnej kwocie przychodów sekcji Budownictwo udział produkcji budowlano-montażowej zwiększył się w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale zmniejszył w relacji do grudnia 2007 r. Wartość sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez wielkopolskie przedsiębiorstwa w grudniu 2008 r., podobnie jak obroty hurtowe jednostek handlowych, zwiększyły się w stosunku do listopada 2008 r. i w porównaniu z grudniem 2007 r. UWAGI 1. Prezentowane w niniejszym komunikacie dane: o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9; o wynikach finansowych przedsiębiorstw w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw sekcji: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, Rybactwo, Pośrednictwo finansowe ), w których liczba pracujących przekracza 49; o nakładach inwestycyjnych w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza Dane w ujęciu wartościowym wyrażone są w cenach bieżących i stanowią podstawę dla obliczenia wskaźników struktury. Wskaźniki dynamiki produkcji (sprzedaży) obliczono na podstawie wartości w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, dla którego podstawą obliczeń była wartość w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2000 r.). 3. Nazwy województwo wielkopolskie i Wielkopolska używane są zamiennie. -2-

3 -3- RYNEK PRACY W grudniu 2008 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim wyniosło 577,3 tys. osób i w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszyło się o 0,3%, ale wzrosło o 3,7% w stosunku do grudnia 2007 r. W kraju przeciętne zatrudnienie w ciągu miesiąca spadło o 0,6%, natomiast w skali roku zwiększyło się o 2,3%. DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (przeciętna miesięczna 2000 = 100) % Polska Wiel kopolska III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII Największy wzrost zatrudnienia w stosunku do analogicznego miesiąca 2007 r., w grudniu 2008 r. zanotowały w województwie wielkopolskim przedsiębiorstwa zajmujące się: działalnością wspomagającą transport; działalnością związaną z turystyką (wzrost o 32,1%), pocztą i telekomunikacją (o 27,2%), informatyką (o 25,4%), produkcją instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (o 18,2%), a także handlem detalicznym oraz naprawą artykułów użytku osobistego i domowego (o 17,8%). Spadek zatrudnienia wystąpił m.in. w działach: produkcja metali (o 20,1%), włókiennictwo (o 12,8%), produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 11,8%) oraz produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (o 11,1%). Przeciętne zatrudnienie w wielkopolskich przedsiębiorstwach w całym roku 2008 ukształtowało się na poziomie 578,3 tys. i w ciągu roku zwiększyło się o 6,6%, przy średnim wzroście w kraju o 4,8%. Najwięcej osób zatrudniały przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym oraz naprawą artykułów użytku osobistego i domowego (12,2% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw), produkcją artykułów spożywczych i napojów (9,8%), handlem hurtowym i komisowym (9,5%), budownictwem (7,2%) oraz produkcją mebli; pozostałą działalnością gospodarczą (6,0%). Podobnie jak w grudniu, także w skali całego roku przeciętne zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w działach: działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (wzrost o 35,0%), produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (o 19,5%), handel detaliczny oraz naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (o 18,6%), poczta i telekomunikacja (o 17,6%) oraz informatyka (o 16,3%), natomiast największy spadek zatrudnienia dotyczył działów: produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 11,1%), pozostałe górnictwo (o 9,8%), produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (o 8,7%)oraz produkcja metali (o 8,5%).

4 * * * W grudniu 2008 r. w powiatowych urzędach pracy w Wielkopolsce zarejestrowało się bezrobotnych, tj. o 10,8% więcej niż w listopadzie br. Blisko 80% spośród tych osób poprzednio pracowało. Po raz pierwszy w ewidencji bezrobotnych znalazły się 2942 osoby (o 10,3% mniej niż przed miesiącem), natomiast osób (o 15,6% więcej niż w listopadzie 2008 r.) zarejestrowało się po raz kolejny. W grudniu 2008 r. z rejestru bezrobotnych wyłączono osoby (o 10,7% mniej niż w listopadzie 2008 r.), z tego 6019 osób (46,0%) po podjęciu przez nie pracy. W końcu grudnia 2008 r. w rejestr bezrobotnych w województwie wielkopolskim obejmował osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ta zwiększyła się o 7,7%, jednak była o 19,0% mniejsza w porównaniu z grudniem 2007 r. Prawo do zasiłku miało osób, tj. 20,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu grudnia 2008 r. w zbiorowości bezrobotnych w województwie wielkopolskim osoby w wieku do 25 lat w stanowiły 23,9% (w stosunku do listopada 2008 r. wzrost udziału o 0,1 pkt.), zaś osoby powyżej 50 roku życia 19,3% (spadek o 0,1 pkt.). Udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ciągu miesiąca zmniejszył się o 0,2 pkt. i wyniósł 26,0%. Osoby długotrwale poszukujące pracy w grudniu 2008 r. stanowiły 43,7%, czyli o 2,2 pkt. mniej niż przed miesiącem, a ich liczba zwiększyła się w tym czasie o 2,6%. W grudniu 2008 r. powiatowe urzędy pracy w Wielkopolsce przedstawiły łącznie 3399 ofert pracy, tj. o 25,3% mniej niż przed miesiącem. Oferty te obejmowały 365 propozycji odbycia stażu, 184 miejsca przygotowania zawodowego, 28 propozycji udziału w pracach społeczno-użytecznych, 93 oferty dla osób niepełnosprawnych oraz 69 ofert dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Według stanu w końcu grudnia 2008 r., powiatowe urzędy pracy w Wielkopolsce dysponowały propozycjami zatrudnienia dla 1765 osób. Na 1 ofertę przypadało 52 bezrobotnych, tj. o 24 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu % STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Stan w końcu miesiąca Polska Wielkopolska III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII W grudniu 2008 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 0,5 pkt. i wyniosła 6,4%, utrzymując 1. lokatę w kraju. Wskaźnik krajowy w ciągu miesiąca wzrósł o 0,4 pkt., do 9,5%. Stopę bezrobocia niższą od przeciętnej w kraju zanotowały m.in. województwa: śląskie (6,9%; wzrost o 0,2 pkt.), mazowieckie (7,3%; wzrost o 0,2 pkt.) i małopolskie (7,6%; wzrost o 0,4 pkt.). Natomiast najwyższą stopę bezrobocia w Polsce zanotowano w województwie warmińskomazurskim (16,8%, tj. o 7,3 pkt. więcej niż przeciętnie w kraju), przy jednoczesnym największym wzroście (o 1 punkt w porównaniu z listopadem ub.r.). -4-

5 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WEDŁUG POWIATÓW W 2008 R. Stan w końcu grudnia złotowski 17,2% pilski 7,4% Polska 9,5% -5- czarnkowsko- -trzcianecki 11,5% chodzieski 12,0% wągrowiecki 12,6% międzychodzki 4,4% szamotulski 7,1% obornicki 5,9% gnieźnieński 10,3% nowotomyski 4,2% grodziski 4,7% Poznań 1,7% poznański 1,8% średzki 9,4% wrzesiński 10,8% słupecki 13,4% koniński 13,3% Konin 8,5% kolski 12,5% wolsztyński 4,1% kościański 5,5% leszczyński 5,9% Leszno 5,0% śremski 4,9% gostyński 10,8% rawicki 7,5% jarociński 10,2% krotoszyński 10,6% pleszewski 10,2% ostrowski 8,6% kaliski 6,0% Kalisz 5,8% turecki 9,3% Województwo wielkopolskie 6,4% ostrzeszowski 5,5% W procentach kępiński 3,1% 3,0 i mniej 3,1 6,0 6,1 9,0 9,1 12,0 12,1 i więcej

6 WYNAGRODZENIA Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w grudniu 2008 r. wyniosło 3007,62 zł i w stosunku do listopada 2008 r. wzrosło o 1,4%, a w porównaniu z grudniem 2007 r. o 7,2%. W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w tym czasie 3419,82 zł, tj. o 3,0% więcej niż przed miesiącem i o 5,4% więcej niż przed rokiem. DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (przeciętna miesięczna 2000 = 100) 170 % Pol ska Wielkopolska III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII W grudniu 2008 r. utrzymały się w Wielkopolsce obserwowane od dłuższego czasu relacje płacowe. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali zatrudnieni w sekcjach Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (o 74,6% wyższe od średniej wojewódzkiej) oraz Górnictwo (o 58,9% wyższe od średniej), natomiast najniższa była płaca zatrudnionych w sekcji Hotele i restauracje (o 26,5% niższa od średniej wojewódzkiej). -6-

7 PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W GRUDNIU 2008 R. (średnia wojewódzka = 100) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz, wodę Górnictwo Budownictwo Działalno ść usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Obsługa nieruchomości i firm Transport, gospodarka magazynowa i łączność Handel i naprawy Przetwórstwo przemysłowe Hotele i restauracje % % Wysokie wynagrodzenie (w porównaniu z przeciętnym w województwie) w grudniu 2008 r. otrzymali zatrudnieni w działach: pozostałe górnictwo (ponad 2-krotnie więcej od średniej płacy w województwie), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 90,2% więcej od średniej), informatyka (o 60,5% więcej od średniej), produkcja maszyn biurowych i komputerów (o 50,2% więcej od średniej) oraz górnictwo węgla kamiennego i brunatnego; wydobywanie torfu (o 42,4% więcej od średniej). Najniższe wynagrodzenia utrzymały się w przedsiębiorstwach produkujących skóry wyprawione i wyroby z nich (o 46,5% niższe od średniej dla województwa) oraz odzież i wyroby futrzarskie (o 45,7% niższe od średniej). W porównaniu z analogicznym miesiącem 2007 r. największy wzrost wynagrodzeń w grudniu 2008 r. zanotowano w działach: przetwarzanie odpadów (o 27,2%, przy spadku zatrudnienia o 6,3%), produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 23,2%, przy spadku zatrudnienia o 11,8%), pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 20,7%, przy spadku zatrudnienia o 0,1%) oraz pozostała działalność usługowa (o 18,3%, przy spadku zatrudnienia o 8,0%). Spadek wynagrodzeń wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się: produkcją metali (o 7,8%, przy spadku zatrudnienia o 20,1%), informatyką (o 7,0%, przy wzroście zatrudnienia o 25,4%), a także produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,1%, przy wzroście zatrudnienia o 6,4%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w całym roku 2008 ukształtowało się na poziomie 2896,34 zł i było o 10,3% większe od notowanego przed rokiem. W kraju przeciętna płaca wyniosła w tym czasie 3179,01 zł i była o 10,1% wyższa aniżeli w 2007 r. W ciągu roku największy wzrost przeciętnych wynagrodzeń wystąpił w działach: produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 25,4%, przy spadku zatrudnienia o 11,1%), pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 21,4%, przy wzroście zatrudnienia o 6,2%) oraz pozostała działalność usługowa (o 19,0%, przy spadku zatrudnienia o 1,0%), natomiast spadek przeciętnych wynagrodzeń zanotowały przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn biurowych i komputerów (o 6,4%, przy spadku zatrudnienia o 4,6%). -7-

8 CENY NA RYNKU ROLNYM W porównaniu z poprzednim miesiącem w grudniu 2008 r. na wielkopolskim rynku rolnym zanotowano spadek cen ziarna zbóż (z wyjątkiem pszenicy w skupie i jęczmienia na targowiskach) oraz ziemniaków jadalnych, bydła, drobiu i mleka. W stosunku do grudnia 2007 r. obniżyły się ceny wszystkich zbóż objętych obserwacją w skupie i na targowiskach, a także drobiu i mleka, wzrosły natomiast ceny ziemniaków jadalnych, bydła, trzody chlewnej oraz zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem jałówek. Cena skupu pszenicy w grudniu 2008 r. w województwie wielkopolskim wyniosła 49,33 zł za 1 dt i była o 3,0% wyższa od notowanej w listopadzie, ale o 38,3% niższa aniżeli w grudniu 2007 r. (w kraju za pszenicę w skupie płacono średnio 47,06 zł; odpowiednio: wzrost o 2,3% i spadek o 41,5%). Na wielkopolskich targowiskach za 1 dt pszenicy płacono w tym czasie 68,03 zł, tj. o 2,2% mniej niż przed miesiącem i o 22,1% mniej niż przed rokiem (w kraju cena targowiskowa pszenicy wyniosła 62,67 zł; spadek, odpowiednio: o 2,2% i o 24,9%). Za żyto w skupie w grudniu 2008 r. w Wielkopolsce płacono 37,58 zł za 1 dt. Cena ta była o 0,8% niższa od uzyskanej przed miesiącem i o 43,2% niższa aniżeli w grudniu 2007 r. (w kraju cena skupu żyta ukształtowała się na poziomie 35,55 zł za 1 dt, tj. niżej, odpowiednio: o 1,8% i o 46,3%). Na wielkopolskich targowiskach w grudniu 2008 r. za 1 dt żyta wielkopolscy rolnicy uzyskali średnią cenę 52,64 zł, co w porównaniu z listopadem 2008 r. oznacza spadek o 5,1%, a w stosunku do grudnia 2007 r. o 30,9% (w kraju 52,22 zł za 1 dt; spadek, odpowiednio: o 3,2% i o 26,8%). Cena targowiskowa jęczmienia w grudniu 2008 r. w Wielkopolsce wyniosła 64,69 zł za 1 dt, tj. o 1,5% więcej niż przed miesiącem, ale o 22,3% mniej niż przed rokiem (w kraju 58,98 zł; spadek, odpowiednio: o 1,4% i o 22,9%). Cena owsa, jaką w grudniu 2008 r. rolnicy uzyskali na wielkopolskich targowiskach, była o 10,1% niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca, a o 23,0% niższa w odniesieniu do grudnia 2007 r. i ukształtowała się na poziomie 65,93 zł za 1 dt wobec 55,50 zł w kraju (spadek, odpowiednio: o 0,5% i o 19,3%). Cena ziemniaków jadalnych w obrocie targowiskowym w województwie wielkopolskim wyniosła 83,97 zł za 1 dt i była o 1,5% niższa od notowanej przed miesiącem, ale o 47,7% wyższa aniżeli przed rokiem (w kraju 72,73 zł za 1 dt; wzrost, odpowiednio: o 2,1% i o 30,5%). Za 1 hl mleka w skupie w grudniu 2008 r. w Wielkopolsce płacono 92,17 zł, tj. o 0,1% mniej niż w listopadzie 2008 r. i o 28,8% mniej niż przed rokiem (w kraju cena 1 hl mleka w skupie wyniosła 88,97 zł, tj. o 1,4% mniej niż przed miesiącem i o 32,7% mniej niż w grudniu 2007 r.). Za żywiec wołowy w skupie w grudniu 2008 r. w województwie wielkopolskim płacono o 1,3% mniej niż w listopadzie 2008 r., ale o 7,7% więcej niż przed rokiem (w kraju cena bydła wzrosła, odpowiednio: o 1,0% i o 5,6%). Cena żywca wieprzowego w skupie w ciągu miesiąca wzrosła o 7,0%, a w stosunku do grudnia 2007 r. zwiększyła się o 37,6%. W kraju cena żywca wieprzowego była wyższa, odpowiednio: o 5,1% i o 34,0%. Cena skupu drobiu obniżyła się o 10,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,8% w odniesieniu do grudnia 2007 r. (w kraju w obu ujęciach zanotowano spadek o 4,5%). W grudniu 2008 r. za prosię na chów na wielkopolskich targowiskach płacono średnio 143,42 zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem cena prosiąt wzrosła o 9,2%, a w relacji do grudnia 2007 r. zwiększyła się ponad 2-krotnie. W kraju za prosię w obrocie targowiskowym płacono średnio 145,81 zł za 1 sztukę, tj. o 3,8% więcej niż w listopadzie 2008 r. i o 94,2% więcej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem w grudniu 2008 r. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (odpowiednio: z 7,6 do 8,6; w kraju z 7,9 do 8,6), a także -8-

9 relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio: z 6,7 do 7,0; w kraju wzrost z 7,2 do 7,6). SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH W grudniu 2008 r. od producentów z terenu województwa wielkopolskiego skupiono łącznie 29,9 tys. ton zbóż, tj. o 19,4% więcej niż przed miesiącem i o 33,2% więcej niż przed rokiem (w kraju skup zbóż wyniósł 289,9 tys. ton i w porównaniu z listopadem 2007 r. zwiększył się o 9,2%, a w stosunku do grudnia 2007 r. o 67,9%). Skup pszenicy w Wielkopolsce okazał się większy, odpowiednio: o 15,5% i o 59,9%, a skup żyta, odpowiednio: o 32,3% i o 31,1%. Skup żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso w grudniu 2008 r. w województwie wielkopolskim objął łącznie 39,9 tys. ton bydła, cieląt, trzody chlewnej, owiec, koni i drobiu, co oznacza wzrost o 3,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 4,6% w skali roku (w kraju 172,3 tys. ton; wzrost, odpowiednio: o 4,4% i o 2,9%). Żywca wołowego (łącznie z cielęcym) w grudniu 2008 r. skupiono o 5,0% więcej niż w listopadzie 2008 r. i o 0,7% więcej niż przed rokiem. Skup żywca wieprzowego zwiększył się, odpowiednio: o 3,8% i o 8,9%, natomiast skup drobiu był o 1,9% większy niż w listopadzie 2008 r., ale o 1,4% mniejszy niż przed rokiem. W grudniu 2008 r. w Wielkopolsce skupiono łącznie tys. litrów mleka, tj. o 6,6% więcej niż w listopadzie 2008 r. i o 4,6% więcej niż w grudniu 2007 r. (w kraju wzrost, odpowiednio: o 4,2% i o 5,4%). MIESZKANIA Według wstępnych danych, w grudniu 2008 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 3130 mieszkań, tj. 2,7-krotnie więcej niż w listopadzie 2008 r. i o 62,1% więcej niż w grudniu 2007 r. W kraju przekazano w tym czasie mieszkań, czyli 2,4-krotnie więcej niż przed miesiącem i o 80,3% więcej niż w grudniu 2007 r. DYNAMIKA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) % Pol ska Wielkopolska I-VI I-XII I-VI I-XII I-VI I-XII I-VI I-XII I-VI I-XII I-VI I-XII I-VI I-XII I-VI I-XII

10 Według wstępnych danych, w całym 2008 roku w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania mieszkań, tj. o 15,6% więcej niż w przed rokiem (w kraju mieszkania, tj. o 24,0% więcej niż przed rokiem). W Wielkopolsce najwięcej mieszkań powstaje w ramach budownictwa indywidualnego. W 2008 r. ta forma budownictwa przekazała do eksploatacji 9873 mieszkania, czyli o 19,4% więcej niż przed rokiem (w kraju mieszkania; wzrost o 15,3%). Udział budownictwa indywidualnego w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł 60,0% i w porównaniu z rokiem 2007 zwiększył się o 1,9 pkt. (w kraju mieszkania indywidualne stanowiły 49,8%). Z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem w całym roku 2008 wybudowano w Wielkopolsce 5308 mieszkań, tj. o 14,0% więcej niż w 2007 r. Ich udział w ogólnej liczbie zrealizowanych mieszkań kształtował się na poziomie 32,3%, tj. zbliżonym do osiągniętego przed rokiem (32,7%). W kraju oddano w tym czasie do użytkowania mieszkań tego typu (o 48,7% więcej niż przed rokiem), które w ogólnej liczbie zrealizowanych mieszkań stanowiły 40,9%. Ogólna powierzchnia mieszkań przekazanych do eksploatacji w Wielkopolsce w 2008 r. wyniosła m 2 i była o 19,0% większa niż w 2007 r. Nowo budowane mieszkanie miało tu przeciętnie 112,3 m 2, przy czym w budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 140,8 m 2, a w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 74,0 m 2. W 2008 r. w województwie wielkopolskim wydano pozwolenia na realizację łącznie mieszkań (w tym w budownictwie indywidualnym i 6541 na sprzedaż lub wynajem), tj. o 6,7% mniej niż w przed rokiem. W 2008 r. w Wielkopolsce rozpoczęto budowę mieszkań. W porównaniu z rokiem 2007 ta liczba zmniejszyła się o 19,0%. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ Według stanu na koniec grudnia 2008 r., rejestr REGON dla województwa wielkopolskiego obejmował łącznie podmiotów (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), tj. o 2,5% więcej niż przed rokiem. Zdecydowana większość podmiotów (97,3%) należała do sektora prywatnego, w którym dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,4% ogółu firm prywatnych). W województwie wielkopolskim najwięcej jednostek skupia się w sekcji Handel i naprawy ; w grudniu 2008 r. jednostki prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu stanowiły 29,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów (przed rokiem 30,6%). Stosunkowo liczny udział miały również jednostki sekcji Obsługa nieruchomości i firm (15,9%; 15,6% w 2007 r.), Budownictwo (12,6%; 11,9% przed rokiem) oraz Przetwórstwo przemysłowe (10,7%; 11,1% w 2007 r.). Ze względu na formę prawną, najliczniejszą grupę wśród podmiotów ujętych w rejestrze REGON stanowią osoby fizyczne (78,2%), natomiast największy przyrost w skali roku charakteryzował spółki handlowe, stanowiące 6,7% ogółu podmiotów. W porównaniu ze stanem w końcu grudnia 2007 r. liczba spółek handlowych w województwie wielkopolskim zwiększyła się średnio o 5,0%, przy czym w sekcji Obsługa nieruchomości i firm wzrost wyniósł 13,6%, a w sekcji. Budownictwo 6,0%. Najwięcej wielkopolskich podmiotów gospodarki narodowej ma swą siedzibę w Poznaniu (25,8% ogółu jednostek zarejestrowanych w województwie). Działa tu blisko połowa (47,8%) wszystkich spółek handlowych, w tym także spółek z udziałem kapitału zagranicznego (47,7%), ponad jedna trzecia (34,5%) spółek cywilnych i blisko jedna czwarta (23,7%) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wśród poznańskich spółek handlowych zdecydowanie przeważają spółki kapitałowe; w grudniu 2008 r. stanowiły one 89,5%, podczas gdy w województwie wielkopolskim ich udział wynosił średnio 85,1%. -10-

11 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO W grudniu 2008 r. wielkopolskie przedsiębiorstwa przemysłowe sprzedały swą produkcję za łączną kwotę 7112,6 mln zł (w bieżących cenach bazowych). W porównaniu z listopadem 2008 r. sprzedaż produkcji spadła (licząc w cenach stałych) o 8,7%, a w odniesieniu do grudnia 2007 r. o 1,4%. Według wstępnych danych, w kraju wartość produkcji przemysłowej sprzedanej w grudniu 2008 r. była mniejsza o 3,7% niż przed miesiącem i o 4,4% aniżeli przed rokiem. Pomimo spadku produkcji w stosunku do listopada 2008 r. i do grudnia 2007 r., przyjęcie jako podstawy porównań przeciętnego miesięcznego poziomu sprzedaży produkcji przemysłowej w roku 2000 wskazuje tak w Wielkopolsce jak i w kraju na utrzymywanie się tendencji wzrostowej. W województwie wielkopolskim tempo wzrostu jest ciągle większe od średniej ogólnopolskiej; w grudniu 2008 r. wskaźnik dynamiki wyniósł tu 164,0% wobec 150,7% w kraju. DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (przeciętna miesięczna 2000 = 100; ceny stałe) % Polska Wielkopolska III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług, przeliczony na 1 zatrudnionego w przemyśle Wielkopolski, w grudniu 2008 r. wyniósł 23,2 tys. zł (w bieżących cenach bazowych), tj. o 0,7% mniej (w cenach stałych) niż przed rokiem. W większości działów przemysłu w Wielkopolsce przychód ze sprzedaży produkcji i usług, uzyskany w grudniu 2008 r., był mniejszy niż przed rokiem. Największy spadek zanotowały przedsiębiorstwa produkujące: metale (o 50,5%), a także sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i telekomunikacyjne (o 28,2%) oraz maszyny i urządzenia (o 18,8%). Stosunkowo duży wzrost sprzedaży wystąpił w działach: produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (wzrost o 113,0%), pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (o 24,4%) oraz produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (o 21,8%). Wartość produkcji sprzedanej przez wielkopolskie przedsiębiorstwa przemysłowe w całym roku 2008 wyniosła 93038,9 mln zł (w bieżących cenach bazowych), tj. o 4,4% więcej (licząc w cenach stałych) niż w 2007 r. (w kraju odnotowano w tym czasie wzrost sprzedaży o 3,5%). Większość przedsiębiorstw przemysłowych osiągnęła poziom sprzedaży produkcji wyższy aniżeli w 2007 r. Największy wzrost dotyczył działów: produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (o 81,1%), produkcja maszyn biurowych i komputerów (o 22,0%), produkcja pozostałego sprzętu -11-

12 transportowego (o 19,3%), produkcja wyrobów chemicznych (o 16,3%), pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (o 15,7 %) oraz produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (o 12,1%). Spadek produkcji zanotowały przedsiębiorstwa zajmujące się: produkcją metali (o 21,3%), produkcją mebli; pozostałą działalnością produkcyjną (o 15,0%), produkcją skór wyprawionych i wyrobów z nich (o 13,0%), przetwarzaniem odpadów (o 10,8%), a także pozostałym górnictwem (o 10,7%). Działalność przemysłową w województwie wielkopolskim w 2008 r. zdominowało 12 działów, które zrealizowały 89,6% wartości produkcji sprzedanej całego województwa. Największy udział miały przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją artykułów spożywczych i napojów (27,8%) oraz produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (15,3%). Stosunkowo duży wkład wniosły także działy: produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (6,4%), produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna (5,7%), produkcja maszyn i aparatury elektrycznej (5,5%), produkcja wyrobów z metali (5,2%), produkcja wyrobów chemicznych (5,1%), produkcja maszyn i urządzeń (4,9%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (4,8%), produkcja drewna i wyrobów z drewna (3,1%) oraz produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (2,9%) i produkcja masy włóknistej oraz papieru (2,9%). Na 1 zatrudnionego w wielkopolskich przedsiębiorstwach przemysłowych w 2008 r. przypadał przychód w wysokości 297,4 tys. zł (w bieżących cenach bazowych). W porównaniu z rokiem 2007 kwota ta zwiększyła się średnio o 1,4% (w cenach stałych). Stosunkowo dużą wydajnością charakteryzowały się przedsiębiorstwa produkujące wyroby chemiczne, gdzie przychód na 1 zatrudnionego był ponad 2-krotnie większy niż przeciętnie w przemyśle oraz przedsiębiorstwa produkujące pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 96,0% więcej od średniej wojewódzkiej), artykuły spożywcze i napoje (o 54,4% więcej od średniej), a także masę włóknistą oraz papier (o 49,2% więcej od średniej). Największą dynamikę w relacji do 2007 r. odnotowały pod tym względem przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją: instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (wzrost o 51,6%), maszyn biurowych i komputerów (wzrost o 27,9%), sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 23,6%) oraz wyrobów chemicznych (o 23,3%). * * * W grudniu 2008 r. wielkopolskie przedsiębiorstwa budowlane uzyskały przychody ze sprzedaży produkcji i usług w kwocie 1956,9 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 67,4% większej niż przed miesiącem i o 6,3% większej niż przed rokiem. Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług, przeliczony na 1 zatrudnionego w budownictwie, wyniósł 47,9 tys. zł, tj. o 67,3% więcej niż w listopadzie 2008 r., ale o 1 punkt mniej niż w grudniu 2007 r. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2008 r. przyniosła przychód w kwocie 1126,4 mln zł (w cenach bieżących), co w porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza wzrost wartości o 84,0%, ale w odniesieniu do grudnia 2007 r. spadek o 1,8%. W ogólnej kwocie przychodów sekcji Budownictwo, uzyskanych w województwie wielkopolskim w grudniu 2008 r., produkcja budowlano-montażowa stanowiła 57,6%, tj. o 5,3 pkt. więcej niż przed miesiącem, ale o 4,7 pkt. mniej niż przed rokiem. -12-

13 % DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ (analogiczny okres roku poprzedniego = 100; ceny bieżące) Polska Wielkopolska III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII Wartość produkcji sprzedanej przez wielkopolskie przedsiębiorstwa budowlane w całym roku 2008 wyniosła 16000,5 mln zł i o 26,4% przekroczyła sumę uzyskaną z jej sprzedaży w 2007 r. Na 1 zatrudnionego w budownictwie przypadało w tym czasie średnio 384,1 tys. zł, tj. o 13,0% więcej niż w 2007 r. Produkcja budowlano-montażowa (w kwocie 8206,8 mln zł), zrealizowana w okresie styczeńgrudzień 2008 r., stanowiła 51,3% przychodu sekcji Budownictwo wobec 56,7% przed rokiem. Wartość produkcji budowlano-montażowej w ciągu roku zwiększyła się o 14,4%. HANDEL W grudniu 2008 r. w punktach sprzedaży detalicznej wielkopolskie przedsiębiorstwa sprzedały towary o łącznej wartości 4229,2 mln zł., tj. o 21,7% większej niż w listopadzie 2008 r. i o 11,8% większej niż przed rokiem (w kraju odnotowano wzrost sprzedaży, odpowiednio: o 20,2% i o 6,6%). Wartość sprzedaży detalicznej zrealizowanej w całym roku 2008 wyniosła 50647,6 mln zł, tj. o 18,9% więcej niż w 2007 r. (w kraju więcej o 12,9%). W ciągu roku w województwie wielkopolskim najbardziej (ponad 2-krotnie) zwiększyła się sprzedaż prasy, książek i pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach, a także sprzedaż włókna, odzieży i obuwia (o 63,2%) oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 59,5%). Natomiast spadek odnotowano w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 5,4%) oraz mebli, sprzętu RTV i AGD (o 0,6%). W kraju największy wzrost dotyczył obrotów detalicznych włóknem, odzieżą i obuwiem (o 34,1%) oraz meblami, sprzętem RTV i AGD (o 27,5%). Sprzedaż hurtowa wielkopolskich jednostek handlowych w grudniu 2008 r. zamknęła się kwotą 4665,8mln zł, tj. o 2,5% większą niż w listopadzie 2008 r. i o 3,0% większą niż w grudniu 2007 r. (w kraju zanotowano, odpowiednio: spadek o 1,6% i wzrost o 4,0%). Wartość sprzedaży hurtowej jednostek handlowych, zrealizowanej w okresie styczeń-grudzień 2008 r., wyniosła 62514,8 mln zł, tj. o 7,2% więcej niż w 2007 r. (w kraju więcej o 10,0%). W 2008 r. obroty hurtowe przedsiębiorstw, dla których podstawowym rodzajem działalności jest hurt i komis, były o 11,4% większe niż przed rokiem. Największy wzrost dotyczył sprzedaży hurtowej płodów rolnych i żywych zwierząt (o 61,0%). -13-

14 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM WYSZCZEGÓLNIENIE A 2007 r., B 2008 r. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ludność a (w tys. osób)... A , , , ,9 B , , ,8... Bezrobotni zarejestrowani a (w tys. osób)... A 172,8 169,8 161,7 149,8 138,5 130,8 127,4 123,4 117,1 112,1 111,6 112,8 B 117,7 112,8 107,1 99,5 93,7 88,7 86,3 84,7 83,7 81,9 84,9 91,4 Stopa bezrobocia ab (w %)... A 11,9 11,7 11,2 10,4 9,7 9,2 9,0 8,7 8,3 7,9 7,9 7,8 B 8,0 7,7 7,4 6,9 6,5 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,9 6,4 Oferty pracy (w ciągu miesiąca)... A B Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a... A B Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c w tys. osób... A 530,3 533,3 534,9 537,1 538,7 541,4 542,8 546,6 549,1 552,9 555,4 556,7 B 569,3 573,3 574,2 575,2 575,7 576,2 577,1 577,3 578,9 580,5 579,3 577,3 poprzedni miesiąc= A 101,2 100,6 100,3 100,4 100,3 100,5 100,3 100,7 100,5 100,7 100,4 100,2 B 102,3 100,7 100,2 100,2 100,1 100,1 100,2 100,0 100,3 100,3 99,8 99,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 104,1 104,9 104,4 104,6 104,8 105,3 105,6 105,9 106,0 106,6 106,6 106,3 B 107,4 107,5 107,3 107,1 106,9 106,4 106,3 105,6 105,4 105,0 104,3 103,7 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw c w zł... A 2424, , , , , , , , , , , ,48 B 2716, , , , , , , , , , , ,62 poprzedni miesiąc= A 94,5 98,0 108,2 98,0 102,0 103,3 98,9 100,9 99,0 102,4 105,1 99,4 B 96,9 99,9 105,0 102,0 98,5 102,1 101,6 97,3 100,8 100,2 101,6 101,4 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 109,5 108,5 109,8 109,8 110,0 112,9 110,9 112,1 111,5 112,3 112,3 109,2 B 112,0 114,1 110,7 115,3 111,3 110,1 113,1 109,1 111,0 108,7 105,1 107,2 Mieszkania oddane do użytkowania... A B analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 133,9 167,8 113,9 111,6 101,3 122,7 132,5 140,3 139,8 137,5 153,3 147,4 B 120,4 79,6 165,9 151,9 142,9 164,6 120,1 73,4 67,2 102,1 88,6 162,1 Nakłady inwestycyjne d (ceny bieżące) w tys. zł... A B analogiczny okres poprzedniego roku = A , , ,4 B , ,4... Produkcja sprzedana przemysłu c (w cenach stałych): poprzedni miesiąc= A 100,9 94,4 114,6 89,2 102,9 100,6 96,4 103,4 102,8 107,8 96,5 87,0 B 109,2 98,3 102,7 104,0 91,6 106,3 94,1 96,0 116,2 97,6 93,2 91,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 113,2 105,8 104,5 106,3 105,2 101,0 105,2 106,2 100,5 106,4 104,1 97,1 B 105,8 109,4 96,8 112,5 101,8 108,3 104,8 98,6 110,5 100,7 95,3 98,6 Produkcja budowlano-montażowa c (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc= A 26,7 124,2 133,6 115,2 111,4 113,3 95,7 108,3 119,6 121,2 73,1 187,3 B 17,4 200,5 112,7 120,6 109,5 116,2 98,7 94,5 126,5 111,9 67,1 184,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 121,3 168,0 118,4 139,1 129,3 118,3 125,7 125,9 122,1 122,7 115,9 132,1 B 86,1 138,9 117,2 122,8 120,7 123,8 127,7 111,5 117,9 108,8 99,9 98,2 Sprzedaż detaliczna towarów c (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc= A 77,9 101,3 118,2 102,5 98,7 104,3 102,1 100,1 96,4 109,2 97,0 117,2 B 80,9 101,1 121,9 97,7 95,7 101,3 106,2 94,4 99,7 105,3 92,4 121,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 123,7 125,1 126,1 124,6 124,6 125,5 122,5 125,3 120,3 127,3 128,4 120,5 B 125,1 124,8 128,7 122,7 119,0 115,6 120,2 113,3 117,2 113,0 107,6 111,8 a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. d W przedsiębiorstwach z większą od 49 liczbą pracujących; dane za okresy narastające (I-VI, I-IX, I-XII)

15 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM WYSZCZEGÓLNIENIE A 2007 r., B 2008 r. Wskaźnik cen: towarów i usług konsumpcyjnych a : I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII analogiczny okres poprzedniego roku= A.. 101, , , ,7 B.. 104, , ,4... skupu ziarna zbóż: (dok.) poprzedni miesiąc= A 115,1 103,2 99,2 96,9 97,3 96,7 99,7 114,5 124,3 98,9 97,7 96,8 B 107,9 103,7 101,9 102,2 96,5 90,7 82,3 91,3 92,0 92,1 95,5 101,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 167,1 169,2 163,5 156,8 146,8 140,5 150,2 156,0 163,8 158,8 149,0 142,7 B 133,8 134,4 137,9 145,5 144,3 135,3 111,7 89,1 65,9 61,4 60,0 62,6 skupu żywca rzeźnego wołowego: poprzedni miesiąc= A 104,8 101,7 98,2 98,4 95,1 99,4 100,0 108,2 101,6 96,7 96,6 101,1 B 103,8 102,6 98,2 101,9 99,6 102,3 96,4 101,7 100,8 99,7 102,1 98,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 103,4 99,5 96,5 94,2 89,3 87,9 91,1 103,0 101,1 98,4 100,2 101,0 B 100,0 100,9 100,9 104,5 109,5 112,7 108,7 102,2 101,3 104,4 110,3 107,7 skupu żywca rzeźnego wieprzowego: poprzedni miesiąc= A 96,8 104,2 100,9 98,9 97,7 110,1 112,0 102,6 100,3 88,0 91,1 101,3 B 103,8 94,5 111,5 100,1 110,4 107,0 103,7 100,6 102,8 93,7 98,9 107,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= A 92,6 102,7 98,7 97,9 94,2 98,5 100,7 93,4 99,0 96,3 95,9 101,3 B 108,8 98,7 109,0 110,3 124,6 121,2 112,2 110,0 112,7 120,0 130,3 137,6 Relacje cen skupu b żywca wieprzowego A 5,3 4,9 4,8 4,8 4,7 5,2 6,0 6,2 5,6 4,6 4,2 4,3 do cen targowiskowych 1 kg żyta B 4,4 4,0 4,3 4,2 4,6 5,0 5,2 6,0 6,7 6,5 7,6 8,6 Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach c brutto d (w %)... A.. 5,6.. 5,4.. 5,5.. 5,3 B.. 5,2.. 5,5.. 5,3... netto e (w %)... A.. 4,6.. 4,5.. 4,5.. 4,7 B.. 4,1.. 4,5.. 4,3... Podmioty gospodarki narodowej f... A B w tym spółki handlowe... A B w tym z udziałem kapitału zagranicznego... A B a W kwartale. b Ceny bieżące bez VAT. c Z większą od 49 liczbą pracujących; dane za okresy narastające (I-III, I-VI, I-IX, I-XII). d Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. e Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. f W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 25.06.2008 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.05.2008 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.11.2007 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 822 49 11, w. 320, 325 http://www.stat.gov.pl/urzedy/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 3 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 25.04.2007 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 822 49 11, w. 320, 325 http://www.stat.gov.pl/urzedy/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2006 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich wynosiła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 10 październik 2005 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.08.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 r. W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20. 02. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r. Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 75,76 64,45 66,68 64,58 101,2 96,9. Żyto... 57,36 50,50 50,55 50,36 96,1 99,6. Jęczmień... 73,38 60,41 60,85 63,19 102,5 103,8

Pszenica... 75,76 64,45 66,68 64,58 101,2 96,9. Żyto... 57,36 50,50 50,55 50,36 96,1 99,6. Jęczmień... 73,38 60,41 60,85 63,19 102,5 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 18.09.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu 2015 r. Na rynku rolnym w sierpniu 2015 r., w porównaniu z lipcem 2015 r., obniżyły ceny większości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21. 03. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lutym 2017 r. Na rynku rolnym w lutym 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 22.04.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 19.04.2016 Ceny produktów rolnych w marcu 2016 r. Na rynku rolnym w marcu 2016 r., w porównaniu z lutym 2016 r. odnotowano w skupie spadek większości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! .pl https://www..pl Ceny rolnicze - 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 lutego 2018 Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Kontakt: e-mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200 fax 61 27 98 100 1 Internet: http://poznan.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 2007 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 2007 r. CENY SKUPU Warszawa, 27.1.17 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 27 r. Produkty 26 27 I-VI VII-XII VIII w złotych 26 = 1 VIII 27 = 1 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 39,56 48,17 67,86 83,73

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 5 maj 2006 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: DyrekcjaKCE@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4 Warszawa, 2013.03.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU II 2012 = 100 I 2013= 100 Pszenica... 84,88 92,49

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W MARCU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W MARCU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Kontakt: e-mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200 fax 61 27 98 100 Internet: http://poznan.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT O

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 30.04.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo