KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II tel.: L I P I E C Podstawowe tendencje kształtujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubuskiego w lipcu 2010 r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie niższym w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mniej zatrudnionych niż przed miesiącem odnotowano w przemyśle, w tym w przetwórstwie przemysłowym i w budownictwie. W porównaniu do lipca ub. roku w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie zwiększyło się. Wyższe było w przemyśle, w tym w przetwórstwie przemysłowym, natomiast zmniejszyło się w budownictwie i w handlu; naprawie pojazdów samochodowych. W końcu lipca br. bezrobocie rejestrowane było mniejsze niż w poprzednim miesiącu, ale wyższe w porównaniu do lipca ub. roku. Większość zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadała prawa do pobierania zasiłku. Pracodawcy w lipcu br. zgłosili mniejsze zapotrzebowanie na pracowników niż przed miesiącem, jednak było to więcej niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe niż przed miesiącem, pozostało jednak na poziomie wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Przeciętne wynagrodzenie w Lubuskiem stanowiło około 83% średniej krajowej. Efekty budownictwa mieszkaniowego były wyższe niż w czerwcu br., ale mniejsze w porównaniu do lipca ub. roku. Więcej niż w ub. roku było nowo rozpoczynanych mieszkań, a liczba wydanych pozwoleń na budowę zmniejszyła się. Wśród mieszkań oddanych i realizowanych nadal dominuje budownictwo indywidualne i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny skupu pszenicy i żyta, natomiast spadły ceny skupu żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz mleka. Na targowiskach więcej płacono za żyto, natomiast obniżyła się cena pszenicy. Wartość produkcji sprzedanej w przemyśle (w tym w przetwórstwie przemysłowym) nie osiągnęła poziomu z poprzedniego miesiąca, była jednak wyższa niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży produkcji i usług w przedsiębiorstwach budowlanych, w tym produkcji budowlano-montażowej były wyższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca br., ale mniejsze niż w lipcu poprzedniego roku. Notowano dalszy wzrost sprzedaży detalicznej w relacji do poprzedniego miesiąca. Sprzedaż hurtowa nie osiągnęła poziomu z czerwca br., była także niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Ponadto: Wobec wolniejszego wzrostu przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania w I półroczu br. pogorszyły się podstawowe relacje ekonomiczne w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Na niższym poziomie niż przed rokiem ukształtowały się wskaźniki obrazujące płynność finansową przedsiębiorstw. W I półroczu br. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących znacząco spadły w relacji do analogicznego okresu ub. roku. U W A G I Prezentowane w niniejszym komunikacie dane: - o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą sektora przedsiębiorstw, tj. podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. - o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji,,rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz,,działalność finansowa i ubezpieczeniowa ), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, - o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie wartości w cenach bieżących z wyjątkiem przemysłu, dla którego podano je na podstawie wartości w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2005 r.)

2 LUDOŚĆ W dniu 30 marca br. liczba ludności województwa lubuskiego wyniosła osób i zwiększyła się w skali roku o 1247 osób, tj. o 1,2. Przyrost demograficzny nie zwalnia: w porównaniu do 31 grudnia ub. roku, liczba ludności wzrosła o blisko 0,5 tys. osób (o 418). Progresję populacji wzmacnia dodatni przyrost naturalny; w przeliczeniu na 1000 ludności wyższy o 0,8 pkt od średniej krajowej (1,71 wobec 0,88 ). Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych na pobyt stały oscyluje wokół zera. Na poziomie powiatów najwyższy przyrost ludności, w porównaniu do I kw r., wystąpił w powiecie gorzowskim (o10,5 ) i zielonogórskim (o 6,5 ). W tych powiatach o rozwoju demograficznym niezmiennie decyduje dodatnie saldo migracji na pobyt stały w ruchu wewnętrznym. W pozostałych powiatach wyższy odpływ ludności koresponduje z niższym jej przyrostem, a także ubytkiem (o 3,0 w powiecie strzelecko-drezdeneckim). W miastach na prawach powiatu notowano: przyrost ludności o 1,9 w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze ubytek o 0,3. PRZYROST/UBYTEK LUDNOŚCI W LATACH Stan na koniec I kwartału -4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 powiat strzelecko-drezdenecki powiat żagański powiat słubicki Serie1 na 1000 ludności powiat krośnieński powiat m. Zielona Góra powiat międzyrzecki powiat żarski powiat nowosolski powiat świebodziński powiat wschowski powiat sulęciński powiat m. Gorzów Wlkp. LUBUSKIE=1,2 powiat zielonogórski powiat gorzowski W końcu marca br. 63,6% populacji zamieszkiwało w miastach ( osób); natomiast ludność na wsi liczyła osób i zyskała 1725 mieszkańców w porównaniu do I kw r. Udział kobiet w ludności ogółem pozostaje niezmienny i wynosi nieco ponad połowę populacji (51,5%). W wyniku większej nadwyżki liczby urodzeń nad liczbą zgonów w I kw r. przyrost naturalny główna determinanta przyrostu demograficznego w województwie wyniósł 433 osoby, w porównaniu do 282 osób w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Wyższy od średniej wojewódzkiej (1,71 ) współczynnik przyrostu naturalnego odnotowało 9 powiatów; najwyższy wystąpił w powiecie słubickim (5,94 ). Powiat żagański i Zielona Góra notowały deficyt przyrostu naturalnego (odpowiednio: minus 1,46 i 1,29 na 1000 ludności). W I kw r. saldo migracji na pobyt stały utrzymuje się na niezmiennie niskim poziomie (minus 0,06 ), nie powodując istotnych zmian w populacji województwa; poziom stałej migracji jest równy poziomowi migracji w kraju (minus 0,07 ).W porównaniu do końca marca ub. roku nieznacznie zmniejszyły się migracje zewnętrzne i wewnętrzne, w tym napływ ludności do gmin wiejskich (16,27 wobec 17,20 ). Natężenie ruchu migracyjnego wewnątrz województwa, w skali roku, było o 1 pkt niższe (napływ 11,99, odpływ 11,98 ). Najwyższe dodatnie saldo migracji stałej (na 1000 ludności) obserwowano w powiecie gorzowskim (7,91 ), nieco niższe w powiecie zielonogórskim (2,70 ). Największe natężenie wymeldowań z pobytu stałego miało miejsce w powiatach krośnieńskim (3,32 ) i strzelecko-drezdeneckim (2,93 ). Od stycznia do marca br. zarejestrowano 2833 urodzenia żywe, o 8,2% mniej w porównaniu do analogicznego kwartału ub. roku. W przeliczeniu na 1000 ludności więcej urodzeń notowano na wsi (12,04 ), niż w miastach (10,71 ). Współczynnik w I kw r. wyniósł 11,20 (w kraju 10,85 ). W powiatach współczynnik wahał się w granicach 9 13 urodzeń na 1000 ludności (9,00 w Zielonej Górze i 13,24 w powiecie strzelecko-drezdeneckim). W I kw r. zarejestrowano o 405 zgonów mniej niż rok wcześniej (2400 wobec 2805). To oznacza spadek o 14,4% w porównaniu do analogicznego kwartału ub. roku; współczynnik wyniósł 9,49 (w I kw r. 11,10 ). Spadek natężenia zgonów dotyczy 11 z 14 powiatów, najwyższy spadek w skali roku odnotowano w powiecie żarskim (o 3,9 pkt), powiecie słubickim (o 3,1 pkt) oraz w Gorzowie Wlkp. (o 3,4 pkt.). Natężenie zgonów, skorelowane z udziałem osób starszych w ludności ogółem, osiągnęło poziom 2

3 poniżej średniej krajowej (9,49 wobec 9,97 ). W analizowanym okresie śmiertelność niemowląt wzrosła do poziomu 7,41 zgonów na 1000 urodzeń żywych. W porównaniu do I kw r. liczba zawartych związków małżeńskich wyniosła 470 i zmniejszyła się o więcej niż ¼ (o 26,9%). Współczynnik natężenia małżeństw ukształtował się na poziomie 1,86, wobec 2,54 przed rokiem; w kraju 1,95. Większe natężenie małżeństw wystąpiło na wsi (2,04 ), niż w miastach (1,75 ). W I kw r. najwyższy współczynnik wystąpił w powiecie sulęcińskim (2,69 ), najniższy w powiatach: żagańskim (1,46 ) i międzyrzeckim (1,50 ). ZGONY NA 1000 LUDNOŚCI 15,0 10,0 5,0 0,0 Powiat sulęciński Powiat żagański M. Zielona Góra Powiat świebodziński Powiat wschowski Powiat krośnieński Powiat żarski Powiat nowosolski Powiat strzelecko-drezdenecki Powiat gorzowski Powiat międzyrzecki Powiat zielonogórski M. Gorzów Wlkp. Powiat słubicki I kw r. I kw r. RYNEK PRACY ZATRUDNIENIE Przeciętne miesięczne zatrudnienie według wybranych działów przetwórstwa przemysłowego (w osobach) Wyszczególnienie lipiec Produkcja artykułów spożywczych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży Produkcja skór i wyrobów skórzanych Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja wyrobów z metali Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja pojazdów samochodowych Produkcja mebli Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń W lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 114,4 tys. osób i było nieznacznie (o 0,1%) niższe aniżeli w poprzednim miesiącu (w kraju przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 0,3%). W sektorze prywatnym, który koncentrował 91,1% ogółu, przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1%, a w sektorze publicznym o 0,3%. W przemyśle przeciętne zatrudnienie w omawianym miesiącu wyniosło 65,0 tys. osób, tj. o 0,3% mniej niż w czerwcu br., przy czym w przetwórstwie przemysłowym spadek wyniósł 0,4%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji zanotowano wzrost o 1,0%. Liczba przeciętnie zatrudnionych w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyła się ponadto w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa o 0,6%, budownictwo o 0,2%, handel; naprawa pojazdów samochodowych o 0,1%. W skali miesiąca przeciętne zatrudnienie wzrosło m.in. w sekcji administrowanie i działalność wspierająca o 1,1%. W porównaniu do lipca ub. roku przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,0% (w kraju wzrosło o 1,4%), w tym w sektorze prywatnym o 2,3%, natomiast w sektorze publicznym zmniejszyło się o 1,3%. 3

4 W przemyśle przeciętne zatrudnienie w skali roku zwiększyło się o 2,0%, w tym w przetwórstwie przemysłowym o 2,2%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 1,0%. W przetwórstwie przemysłowym w tym okresie nastąpił wzrost w 12 działach (spośród 22). Największy wpływ na zwiększenie wielkości przeciętnego zatrudnienia w omawianej sekcji miały m.in. działy: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep wzrost o 9,6%, produkcja maszyn i urządzeń o 8,6%, produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 5,9%, produkcja artykułów spożywczych o 5,6%, produkcja mebli o 4,1%. Zmniejszyło się przeciętne zatrudnienie m.in. w działach: produkcja odzieży o 12,2%, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 2,4%, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 2,3%, produkcja wyrobów z metali o 0,1%. DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (przeciętne miesięczne 2005 = 100) 120,0 % 115,0 110,0 105,0 I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I Polska Lubuskie Powyżej poziomu notowanego w lipcu ub. roku kształtowało się również przeciętne zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej o 26,5%, transporcie i gospodarce magazynowej o 4,7%. Niższe od wielkości ubiegłorocznej było przeciętne zatrudnienie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 6,1% i budownictwie o 5,7%. STRUKTURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG SEKCJI W LIPCU 2010 R. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Przetwórstwo przemysłowe Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Administrowanie i działalność wspierająca Pozostałe sekcje W okresie styczeń lipiec br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 114,0 tys. osób i było o 0,6% niższe niż w tym samym okresie ub. roku. W kraju w omawianym okresie przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,2%. Spadek zatrudnienia w omawianym okresie obserwowano m.in. w budownictwie o 10,3%, handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 6,9%, przemyśle o 0,2%, w tym w przetwórstwie przemysłowym o 0,3%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w omawianym okresie zanotowano m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca o 15,4 %, transport i gospodarka magazynowa o 1,7%. 4

5 BEZROBOCIE W końcu lipca br. w urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było bezrobotnych, tj. o 1084 osoby (o 1,9%) mniej w porównaniu do czerwca br. i o 711 osób (o 1,3%) więcej niż przed rokiem. Od początku br. rejestrowane bezrobocie zmniejszyło się o 8,5%. Stopa bezrobocia wyniosła 14,6%, wobec 14,9% w poprzednim miesiącu i 14,6% w lipcu ub. roku. W kraju wskaźnik ten wynosił w lipcu br. 11,4%, przed miesiącem 11,6%, natomiast w lipcu ub. roku 10,7%. Liczba kobiet pozbawionych pracy wyniosła (53,3% ogółu bezrobotnych), wykazując niewielki spadek (o 0,3%) w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a do stanu sprzed roku zwiększenie o 2,3%. Bezrobocie wśród mężczyzn odpowiednio zmniejszyło się o 3,6% i wzrosło 0,1%. Wybrane grupy zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Stan w dniu 31 I Wyszczególnienie Zarejestrowani bezrobotni: do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych bezrobotnych. Mieszkańcy miast stanowili 60,0% ogółu bezrobotnych, tj. o 2,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,7% więcej niż przed rokiem. Na terenach wiejskich w końcu lipca br. ewidencja obejmowała bezrobotnych, czyli o 1,7% mniej niż w ubiegłym miesiącu i mniej o 3,4% w lipcu ub. roku. Prawa do zasiłku nie posiadało osób, tj. 79,6% populacji, wielkość ta zmniejszyła się w porównaniu do czerwca br. o 1,0%, a do stanu sprzed roku wzrosła o 12,6%. Na wsi zasiłku nie otrzymywało 80,4% Wśród bezrobotnych osób pracowało poprzednio zawodowo (80,8% ogółu). Natomiast zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowili 2,4% populacji. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI ORAZ STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W CZERWCU 2010 R. Stan w końcu miesiąca W grupach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w skali roku było o 0,8% mniej osób do 25 roku życia, o 17,8% więcej osób długotrwale bezrobotnych, o 6,8% więcej osób powyżej 50 roku życia i o 0,2% więcej osób bez kwalifikacji zawodowych. W lipcu br. w urzędach pracy zarejestrowano 9640 nowych bezrobotnych, tj. o 12,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, z kolei mniej o 9,8% niż przed rokiem. Osoby poprzednio pracujące zawodowo stanowiły 74,0% tej grupy, mieszkańcy miast 62,7%, kobiety 50,9%. Większość tej grupy (82,4%), to osoby bezrobotne po raz kolejny. Prawa do zasiłku nie posiadało 7916 zarejestrowanych w lipcu bezrobotnych (82,1% tej grupy). W omawianym miesiącu wyrejestrowano osób, tj. o 2,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 7,8% więcej niż przed rokiem. Pracę w różnych formach podjęło 3609 osób, natomiast 3166 osób wskutek niepotwierdzenia gotowości do pracy utraciło status bezrobotnego. W lipcu br. 535 bezrobotnych rozpoczęło szkolenia, 888 osób rozpoczęło staż, do prac interwencyjnych skierowano 280 osób, do robót publicznych 270 osób i prace społecznie użyteczne rozpoczęło 1190 osób. W omawianym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 4031 ofert zatrudnienia, wobec 4371 w czerwcu br. i 3759 przed rokiem. Dla osób odbywających staże było 810 propozycji pracy, a 1145 w celu wykonywania prac społecznie użytecznych. W końcu miesiąca na 1 wolne miejsce pracy przypadało 33 bezrobotnych, wobec 29 przed miesiącem i 50 przed rokiem. ogółu środków, na programy promocji zatrudnienia wydano 48,9%. W okresie siedmiu miesięcy z Funduszu Pracy wydatkowano 157,7 mln zł (w lipcu 28,4 mln zł). Na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 47,0% 5

6 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Stan w końcu miesiąca 20,0 % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I Polska Lubuskie WYNAGRODZENIA W lipcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2854,11 zł (tj. 83,1% średniej krajowej) i było o 0,5% niższe niż przed miesiącem. W kraju przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3433,32 zł, tj. o 0,9% więcej niż w czerwcu br. Średnia płaca w sektorze prywatnym wyniosła 2767,62 zł, tj. o 1,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast w sektorze publicznym wzrosła o 8,9%, tj. do poziomu 3737,25 zł. Najgłębszy spadek przeciętnego wynagrodzenia w skali miesiąca odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 46,1%), a także w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 3,6%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 2,2%). Powyżej poziomu sprzed miesiąca ukształtowały się płace m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej o 4,9%, budownictwa o 3,3%, informacji i komunikacji o 2,2%, handlu; napraw pojazdów samochodowych o 2,1%, zakwaterowania i gastronomii o 1,2% oraz administrowania i działalności wspierającej o 1,2%. W przemyśle przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9%, a w przetwórstwie przemysłowym, skupiającym 92,7% zatrudnionych w przemyśle o 0,8%. Spośród 22 działów przetwórstwa przemysłowego w 15 płace były wyższe niż przed miesiącem, m.in. w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji o 12,0% oraz w produkcji: wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych o 7,8%, odzieży o 7,3%, wyrobów z metali o 6,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 5,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 4,7%, urządzeń elektrycznych o 4,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych o 4,2%, wyrobów tekstylnych o 4,1%. W pozostałych sekcjach wzrost płac nie przekroczył 4,0%. Wśród działów, w których średnia płaca była niższa niż w poprzednim miesiącu znalazła się m.in. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 10,4%, naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń o 3,4%, produkcja metali o 1,9% oraz produkcja skór i wyrobów skórzanych o 1,2%. W relacji do lipca ub. roku przeciętne płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 3,7% (wobec wzrostu w kraju o 2,1%) i były wyższe niż przed rokiem zarówno w sektorze prywatnym (o 2,7%), jak i w publicznym (o 11,8%). Wzrost wynagrodzeń w skali roku obserwowano m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa o 8,9%, zakwaterowanie i gastronomia o 6,2%, przemysł o 5,6%, w tym przetwórstwo przemysłowe o 6,2% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 2,0%. W obsłudze rynku nieruchomości płace wzrosły średnio o 2,3%, a w handlu; naprawach pojazdów samochodowych o 1,3%. Niższe niż przed rokiem były wynagrodzenia w przedsiębiorstwach prowadzących działalność: profesjonalną, naukową i techniczną o 32,6%, związaną z informacją i komunikacją o 8,5% oraz z administrowaniem i działalnością wspierającą o 3,0%, a także w budownictwie o 0,4%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego, w 18 przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w relacji do lipca ub. roku, a najwyższy wzrost odnotowano w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 22,5%) oraz w produkcji urządzeń elektrycznych (o 21,1%). W produkcji wyrobów z metali płace wzrosły o 13,4%, a w produkcji metali o 13,0%. W pozostałych działach wzrost płac nie przekroczył 10% i wyniósł: w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 9,8%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 8,2%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 8,0%, w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 6,4%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych 5,0%. Poniżej poziomu sprzed roku ukształtowały się płace m.in. w produkcji papieru i wyrobów z papieru o 0,9% oraz w produkcji maszyn i urządzeń o 0,8%. 6

7 I DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (przeciętne miesięczne 2005 = 100) 146,0 142,0 138,0 134,0 130,0 126,0 122,0 118,0 114,0 110,0 106,0 II III IV V I II IX X XI XII II III IV V I II IX X XI XII II III IV V I II IX X XI XII II III IV V I I I I % Polska Lubuskie W okresie styczeń-lipiec br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 2759,50 zł, tj. o 3,0% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W kraju płace przekroczyły poziom ubiegłoroczny średnio o 2,5%. ODCHYLENIA PRZECIĘTNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ BRUTTO OD PRZECIĘTNEGO W WOJEWÓDZTWIE W WYBRANYCH SEKCJACH W LIPCU 2010 R. 3,3% przetwórstwo przemysłowe 3,8% dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja -3,1% budownictwo -15,4% -5,0% handel; naprawa pojazdów samochodowych transport i gospodarka magazynowa -36,3% zakwaterowanie i gastronomia informacja i komunikacja 48,6% działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 10,0% obsługa rynku nieruchomości 53,5% -41,0% administrowanie i działalność wspierająca -13,2% -21,3% działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją pozostała działalność usługowa FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W I półroczu br. przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 14061,9 mln zł i były o 10,1% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, natomiast koszty ich uzyskania zwiększyły się o 12,3%, tj. do poziomu 13549,4 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowiły 97,7% ogółu przychodów (wobec 96,6% w analogicznym okresie ub. roku). Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 606,5 mln zł i był niższy o 32,2% niż przed rokiem. Zmniejszyła się kwota zysku na pozostałej działalności operacyjnej (z 162,2 mln zł do 130,6 mln zł), a wynik na operacjach finansowych wyniósł minus 224,6 mln zł wobec minus 352,9 mln zł przed rokiem. 7

8 DYNAMIKA PRZYCHODÓW Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI ORAZ KOSZTÓW ICH UZYSKANIA (analogiczny okres ub. roku = 100) 116,0 114,0 112,0 110,0 108,0 Przychody z całokształtu działalności 106,0 104,0 102,0 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 100,0 98,0 I-III I- I-IX I-XII I-III I Wynik finansowy brutto w I półroczu br. wyniósł 512,4 mln zł, tj. o 27,3% mniej niż w I półroczu ub. roku. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto wyniosły 113,1 mln zł i były o 1,6% wyższe niż przed rokiem, a ich udział w wyniku finansowym brutto stanowił 22,1%, wobec 15,8% przed rokiem. Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji PKD w I półroczu 2010 r. (w mln zł) Wyszczególnienie Wynik finansowy brutto netto Ogółem 512,4 399,4 w tym: przetwórstwo przemysłowe 318,8 244,5 dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 135,1 109,3 budownictwo 0,9-1,3 handel, naprawa pojazdów samochodowych 18,7 16,5 transport i gospodarka magazynowa 3,4 1,5 zakwaterowanie i gastronomia 1,2 1,0 informacja i komunikacja 15,2 12,3 obsługa rynku nieruchomości 2,7 1,8 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,5 2,1 administrowanie i działalność wspierająca 2,1 1,9 opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,0 0,6 Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 399,4 mln zł, tj. o 32,7% niższym aniżeli w okresie styczeń-czerwiec ub. roku, przy czym zysk netto w przedsiębiorstwach rentownych wyniósł 618,5 mln zł, natomiast strata netto w jednostkach deficytowych 219,1 mln zł. Zysk netto osiągnęło 67,4% przedsiębiorstw, a ich udział w ogólnej wartości przychodów z całokształtu działalności wyniósł 62,2 (przed rokiem odpowiednio 71,5% i 75,4%). Gorsze niż ub. roku wyniki finansowe netto odnotowały m. in. przedsiębiorstwa najbardziej narażone na wpływ trudnych warunków meteorologicznych obserwowanych w pierwszych miesiącach br. Przedsiębiorstwa skoncentrowane w sekcji budownictwo wygenerowały stratę na poziomie minus 1,3 mln zł (wobec zysku w analogicznym okresie ub. roku w wysokości 27,1 mln zł). Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe kształtowały się mniej korzystnie niż w okresie styczeń-czerwiec ub. roku. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 4,4% (wobec 7,3% w okresie styczeń-czerwiec ub. roku), a wskaźnik rentowności obrotu brutto 3,6% (wobec 5,5%). Wskaźnik rentowności obrotu netto ukształtował się na poziomie 2,8% (wobec 4,6%), natomiast wskaźnik poziomu kosztów był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku i wyniósł 96,4% (wobec 94,5% w I półroczu ub. roku). Struktura aktywów obrotowych (w %, stan w końcu miesiąca) Wyszczególnienie Aktywa obrotowe 100,0 100,0 Zapasy 25,9 25,9 Należności krótkoterminowe 53,6 55,5 Inwestycje krótkoterminowe 18,1 16,7 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2,4 2,0 W sektorze prywatnym rentowność obrotu netto wyniosła 2,5%, a w publicznym 10,1%. W większości sekcji wskaźnik rentowności obrotu netto ukształtował się na niższym niż przed rokiem poziomie, m.in.: w sekcjach najbardziej dotkniętych skutkami srogiej zimy, tj. w budownictwie (-0,5% wobec 5,9% w analogicznym okresie ub. roku) i w transporcie i gospodarce magazynowej (0,3%, wobec 1,8%). Pogorszenie rentowności obrotu netto notowano także w obsłudze rynku nieruchomości (1,6% wobec 7,9%), w administrowaniu i działalności wspierającej (1,7% wobec 3,8%), w przetwórstwie przemysłowym (2,3% wobec 4,2%), w informacji i komunikacji (21,3% wobec 22,9%), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (4,1% wobec 4,7%), w handlu; naprawach pojazdów samochodowych (0,9% wobec 1,5%). Wyższy poziom wskaźnika rentowności obrotu netto, na tle I półrocza ub. roku, uzyskały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zakwaterowanie i gastronomii (3,7%, wobec -3,9% przed rokiem). 8

9 W okresie styczeń-czerwiec br. wskaźniki płynności finansowej, charakteryzujące zdolność przedsiębiorstw do regulowania bieżących zobowiązań ukształtowały się następująco: wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 22,2%, a II stopnia 96,2%, podczas gdy przed rokiem odpowiednio 25,9%, i 102,9%. Aktywa obrotowe omawianych przedsiębiorstw w końcu czerwca br. miały wartość 11399,1 mln zł, tj. wzrosły w skali roku o 26,8%, przy czym zwiększył się udział należności krótkoterminowych w ogólnej wartości aktywów obrotowych o 1,9 pkt. % przy spadku udziału inwestycji krótkoterminowych o 1,4 pkt. %. Udział zapasów nie zmienił się w skali roku. Zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstw wzrosły w ciągu roku do 8545,2 mln zł, tj. o 36,5%, przy czym na zobowiązania z tytułu dostaw i usług przypadało 71,7%, na kredyty bankowe i pożyczki 11,9%, a na zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5,3% (przed rokiem udziały wyniosły odpowiednio 56,2%, 18,6% oraz 7,5%). Zobowiązania krótkoterminowe były nadal zasadniczym źródłem finansowania aktywów obrotowych. Ich udział w finansowym pokryciu aktywów obrotowych w końcu omawianego okresu wyniósł 75,0%, w tym udział krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 8,9%. rokiem. INWESTYCJE Zobowiązania długoterminowe przedsiębiorstw w końcu czerwca br. wyniosły 2212,8 mln zł i były o 9,3% niższe niż przed W okresie styczeń-czerwiec br. nakłady przedsiębiorstw na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących wyniosły 366,6 mln zł i były o 27,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu ub. roku (w cenach bieżących). Zakupy maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi o wartości 212,5 mln zł zmniejszyły się w tym czasie o 25,0%, a ich udział w ogólnej sumie nakładów zwiększył się do 58,0%, wobec 56,3% w ub. roku. Na budynki i budowle przeznaczono 114,4 mln zł, tj. 31,2% ogółu nakładów, a na zakupy środków transportowych 35,4 mln zł (9,6%). Struktura nakładów inwestycyjnych wg sekcji PKD (w %, stan na koniec czerwca) Wyszczególnienie Ogółem 100,0 100,0 Przemysł 87,1 81,1 Przetwórstwo przemysłowe 70,6 65,4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 12,9 9,5 Budownictwo 1,1 1,8 Handel; naprawy pojazdów samochodowych 4,1 5,0 Transport i gospodarka magazynowa 1,8 3,9 Zakwaterowanie i gastronomia 0,7 0,1 Informacja i komunikacja 0,7 0,2 Obsługa rynku nieruchomości 1,8 3,4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0,2 0,5 Administrowanie i działalność wspierająca 0,3 1,1 Pozostałe 5,8 9,1 Import w omawianym okresie wyniósł 76,8 mln zł, wykazując w ciągu roku spadek o 24,1%, przy czym 93,1% jego wartości stanowiły zakupy maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi. Niższe niż przed rokiem nakłady inwestycyjne zrealizowano w m.in. sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia o 85,8%, informacja i komunikacja o 81,7%, przemysł o 32,1%, w tym przetwórstwo przemysłowe o 32,5% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 46,6%. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu, napraw pojazdów samochodowych poniosły nakłady inwestycyjne o 9,7% niższe niż w I półroczu ub. roku. Więcej niż przed rokiem inwestowano m.in. w budownictwie o 19,0%, w obsłudze rynku nieruchomości o 37,4%, w transporcie i gospodarce magazynowej o 52,9%, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej o 83,1% oraz w administrowaniu i działalności wspierającej 175,3%. W ogólnej sumie nakładów dominowało przetwórstwo przemysłowe, w którym zrealizowano 65,4% nakładów (wobec 70,6% przed rokiem), w tym najwięcej nakładów koncentrowało się w działach: produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 12,3% ogółu nakładów, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 11,0%, produkcja papieru i wyrobów z papieru 10,5%. Mniejszy udział w ogóle nakładów miały przedsiębiorstwa związane z produkcją: artykułów spożywczych 5,5%, maszyn i urządzeń 4,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 3,9%, wyrobów z metali 3,0%. Nakłady jednostek sektora prywatnego od początku br. wyniosły 309,2 mln zł, tj. 84,3% ogółu, z czego podmioty zagraniczne wydatkowały 162,7 mln zł (52,6% ogółu). Nakłady na zakup używanych środków trwałych osiągnęły poziom 33,7 mln zł i były o 21,5% niższe niż przed rokiem, przy czym 27,4% środków przeznaczono na zakup gruntów, 27,3% na zakup środków transportu, 22,7% na zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, 22,6% na zakup budynków i budowli. W pierwszym półroczu br. podjęto realizację 352 nowych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 185,5 mln zł, w tym w sektorze prywatnym 244 zadań o wartości kosztorysowej 161,1 mln zł. Zadania mające na celu modernizację istniejących środków trwałych stanowiły 40,6% ogółu zadań nowo rozpoczętych, a ich wartość kosztorysowa wyniosła łącznie 42,7 mln zł. W przetwórstwie przemysłowym rozpoczęto realizację 174 zadań, a ich wartość kosztorysowa stanowiła 66,8% wartości kosztorysowej wszystkich nowo rozpoczętych zadań. 9

10 MIESZKANIA W lipcu br. przekazano do użytkowania 263 mieszkania, z tego 141 w budownictwie indywidualnym, 108 w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, 12 w spółdzielniach mieszkaniowych i 2 mieszkania komunalne. Uzyskane efekty budownictwa mieszkaniowego wykazują wzrost oddanych mieszkań o 20,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca br., a spadek o 36,0% w porównaniu do lipca ub. roku. W kraju oddano mieszkań, tj. o 6,9% mniej niż przed miesiącem i o 34,2% mniej w porównaniu do lipca ub. roku. W okresie siedmiu miesięcy br. wybudowano łącznie 1484 mieszkania, a uzyskane efekty były o 26,7% niższe niż w tym samym okresie ub. roku. W kraju oddano w omawianym okresie o 19,0% mniej mieszkań. Dominowało budownictwo indywidualne, w którym od początku br. powstały 994 mieszkania (67,0% ogółu), w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem zrealizowano 298 mieszkań (20,1%), oraz 192 w pozostałych formach budownictwa mieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń - lipiec br. wyniosła 163,9 tys. m 2 i w skali roku zmniejszyła się o 21,1%. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 110,4 m 2 i była większa niż przed rokiem o 7,6%. Największy wpływ na wielkość przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań miały mieszkania oddane w budownictwie indywidualnym, ich przeciętna powierzchnia wyniosła 132,8m 2. Mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem miały przeciętną powierzchnię użytkową 69,6 m 2. Od początku br. rozpoczęto budowę 2849 mieszkań, tj. 25,2% więcej niż przed rokiem, w tym 1407 w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem i 1243 w budownictwie indywidualnym. W omawianym okresie wydano 2124 pozwolenia na budowę mieszkań, tj. o 5,6% mniej niż rok temu, w tym 1512 w budownictwie indywidualnym i 535 w realizowanym na sprzedaż lub wynajem. DYNAMIKA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA (analogiczny okres 2005 = 100) 180,0 % 155,0 130,0 105,0 80,0 55,0 30,0 I-III I- I-IX I-XII I-III I- I-IX I-XII I-III I- I-IX I-XII I-III I Polska Lubuskie ROLNICTWO W lipcu br. średnia temperatura powietrza wynosiła 21,6 o C i była wyższa o 2,9 o C od średniej temperatury wielolecia (z lat ) i o 2,1 o C wyższa od średniej temperatury z lipca ub. roku. Najcieplej było 22 lipca br., termometr w budce wskazał 36,0 o C. Temperatura gleby na głębokości 10 cm wynosiła o C. Suma opadów atmosferycznych, wynosząca 80,7 mm/m 2, była wyższa o 1,6 mm w porównaniu do lipca ub. roku i o 6,3 mm wyższa od średniej sumy opadów z lat Najwięcej deszczu, 62 mm/m 2, spadło w dniach lipca br. W lipcu br. rozpoczęto zbiór rzepaku i zbóż. Plony rzepaku zapowiadają się dobrze, natomiast ziarno zbóż, głównie jarych, jest słabo wykształcone. W trzeciej dekadzie miesiąca wystąpiły obfite opady deszczu, które wstrzymały żniwa. Długotrwała susza pogorszyła stan kukurydzy, deszcze padające pod koniec miesiąca nie wpłyną znacząco na poprawę jakości ziarna. W lipcu br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny skupu pszenicy i żyta, natomiast spadły ceny skupu żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz mleka. Na targowiskach więcej płacono za żyto, natomiast obniżyła się cena pszenicy. 10

11 Cena skupu pszenicy wynosiła 55,34 zł za dt i w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku wzrosła odpowiednio o 4,6% i 2,9%. Cena skupu żyta zwiększyła się w ciągu miesiąca o 2,9% do poziomu 37,83 zł za dt, a w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 14,7%. Na wytypowanych do badania targowiskach płacono 80,00 zł za dt pszenicy, tj. mniej niż w poprzednim miesiącu i roku odpowiednio o 1,8% i 4,2%. Cena 1 dt żyta, wynosząca 78,33 zł, zwiększyła się w ciągu miesiąca i roku odpowiednio o 1,5% i 7,1%. W obrocie giełdowym, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wystąpiły zmiany cen większości rodzajów zbóż, jedynie nie zmieniła się cena jęczmienia ozimego. Za pszenicę konsumpcyjną i paszową płacono mniej odpowiednio o 0,2% i 1,4%. Żyto konsumpcyjne staniało o 3,9%, a paszowy owies i pszenżyto podrożały odpowiednio o 1,0% i 33,8%. Szczegółowe informacje na temat wysokości cen zbóż w poszczególnych dekadach lipca br. przedstawiono w tabeli: Rodzaje zbóż I II III w złotych za tonę Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Żyto konsumpcyjne Żyto paszowe Jęczmień paszowy Owies paszowy Pszenżyto paszowe Źródło: Zielonogórska Giełda Rolno Towarowa S.A. Cena skupu żywca wołowego, wynosząca 3,60 zł za kg, obniżyła się w ciągu miesiąca i roku odpowiednio o 7,2% i 18,4%. Żywiec wieprzowy skupowano w cenie 4,46 zł za kg, tj. niższej niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 4,1% i 2,2%. Cena skupu żywca drobiowego spadła w ciągu miesiąca o 1,3% do poziomu 3,95 zł za kg, a w skali roku obniżyła się o 10,8%. Cena skupu mleka krowiego wynosiła 102,33 zł za hl i była niższa niż przed miesiącem o 2,1%, natomiast w skali roku zwiększyła się o 14,4%. W lipcu br. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 3,8 kg zestawu pasz, w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku wskaźnik ten obniżył się odpowiednio o 20,8% i 30,9%. Relacja ceny skupu żywca wieprzowego do ceny targowiskowej żyta wynosiła 5,7 i zmniejszyła się w ciągu miesiąca i roku odpowiednio o 5,0% i 12,3%. PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ Dynamika produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego według wybranych działów w lipcu 2010 r. (w %) Wyszczególnienie I 2009=100 Przetwórstwo przemysłowe 113,8 w tym: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 191,7 produkcja urządzeń elektrycznych 154,8 produkcja maszyn i urządzeń 146,7 produkcja wyrobów z metali 144,5 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 143,2 produkcja metali 123,4 produkcja odzieży 115,8 produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 114,0 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 112,4 produkcja papieru i wyrobów z papieru 109,1 produkcja wyrobów tekstylnych 108,6 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 105,4 produkcja skór i wyrobów skórzanych 97,2 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 97,2 produkcja artykułów spożywczych 96,7 produkcja mebli 92,5 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 90,3 W lipcu br. wartość przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług uzyskanych przez podmioty gospodarcze sektora przedsiębiorstw wyniosła 1953,9 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 16,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 13,4% więcej niż w lipcu ub. roku (w cenach stałych). W kraju przychody ze sprzedaży były niższe w stosunku do czerwca br. o 6,1%, a w relacji do lipca ub. roku wzrosły o 10,3%. W przetwórstwie przemysłowym, stanowiącym 96,5% ogółu przychodów w przemyśle, wartość produkcji sprzedanej ukształtowała się na poziomie o 16,2% niższym niż w poprzednim miesiącu. W kraju zmniejszyła się o 6,7%. Spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym odnotowano m.in. w produkcji: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 35,6%, mebli o 28,8%, odzieży o 19,3%, maszyn i urządzeń o 16,1%, a także w jednostkach zajmujących się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń o 15,8%, poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji o 12,3%, produkcją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 5,8% oraz produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 5,0%. Wyższa niż w czerwcu br. była produkcja wyrobów tekstylnych o 10,1%, wyrobów z metali o 3,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych o 1,2%, papieru i wyrobów z papieru oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych po 0,7%. W relacji do analogicznego miesiąca ub. roku produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 13,8%. W kraju wzrost wyniósł 10,9%. Wyższe niż przed rokiem przychody 11

12 odnotowano w 13 działach (spośród 22), których łączny udział w sprzedaży przetwórstwa przemysłowego wyniósł 72,9%. Najbardziej dynamicznie wzrosła sprzedaż wyrobów i usług w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 91,7%), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 54,8%) oraz w produkcji maszyn i urządzeń (o 46,7%). Niższa niż przed rokiem była m.in. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 9,7%). W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 13887,0 mln zł, tj. o 24,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost na poziomie 26,7%. W kraju wartość przychodów w przemyśle wzrosła w skali roku o 10,4%, a w przetwórstwie przemysłowym o 11,6%. Wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, w okresie styczeń-lipiec br., wyniosła w przemyśle 214,2 tys. zł, w tym w przetwórstwie przemysłowym 219,8 tys. zł i wzrosła w skali roku odpowiednio o 25,2% i 27,2% (w cenach stałych). DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny stałe) 190,0 % 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I Polska Lubuskie W okresie siedmiu miesięcy br., w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku, w przemyśle województwa wzrosła produkcja m.in.: tarcicy iglastej ponad 2-krotnie, drewna przetartego lub struganego wzdłużnie o 40,2%, pieczywa świeżego o 36,4%, wyrobów z tworzyw sztucznych o 21,0%, papieru i tektury o 17,2%. W omawianym okresie zanotowano spadek produkcji m.in.: obuwia z wierzchami wykonanymi ze skóry o 42,1%, mięsa wieprzowego świeżego lub chłodzonego o 20,1%, kawałków z indyków świeżych lub chłodzonych o 10,8%, mebli o 5,6%. BUDOWNICTWO W lipcu br. przychody ze sprzedaży produkcji i usług w przedsiębiorstwach budowlanych wyniosły 144,9 mln zł (w cenach bieżących) i były o 8,2% wyższe w porównaniu do czerwca br., a o 39,2% mniejsze od uzyskanych przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa w omawianym miesiącu, o wartości 101,0 mln zł, była wyższa o 12,7% aniżeli w czerwcu, a w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o 44,3% (w kraju produkcja budowlano-montażowa była o 3,0% mniejsza niż w czerwcu br., a o 0,8% wyższa w porównaniu do lipca ub. roku), licząc w cenach stałych. Od początku br. przychody ze sprzedaży w budownictwie wyniosły 790,5 mln zł, tj. o 28,6% mniej niż przed rokiem (licząc w cenach bieżących), z tego prawie całość (99,6%) zrealizowały jednostki sektora prywatnego. Produkcja budowlano-montażowa w omawianym okresie osiągnęła 466,3 mln zł i była o 35,7% niższa aniżeli w okresie siedmiu miesięcy ub. roku, a jej udział w sprzedaży ogółem stanowił 59,0% (w kraju wielkość produkcji budowlano-montażowej była w cenach stałych o 5,7% mniejsza niż przed rokiem). Spadek wartości produkcji budowlano-montażowej na tle ub. roku wystąpił w przedsiębiorstwach budowlanych wykonujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 49,1%, w przedsiębiorstwach wznoszących budynki spadek wyniósł 43,8%, a w jednostkach realizujących specjalistyczne roboty budowlane zanotowano wzrost o 40,6%. 12

13 I DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ (przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny bieżące) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 II III IV V I II IX X XI XII II III IV V I II IX X XI XII II III IV V I II IX X XI XII II III IV V I I I I % Polska Lubuskie Wydajność pracy w budownictwie, mierzona wartością przychodu ze sprzedaży na 1 zatrudnionego, w okresie styczeń - lipiec br. wyniosła 109,8 tys. zł i była o 20,4% mniejsza niż przed rokiem. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I USŁUG W BUDOWNICTWIE WEDŁUG DZIAŁÓW W OKRESIE I-I 2010 R. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% budowa budynków budowa obiektów inżynierii lądowej roboty budowlane specjalistyczne HANDEL W lipcu br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 457,7 mln zł (w cenach bieżących) i była o 1,9% wyższa niż przed miesiącem. Powyżej poziomu z czerwca br. ukształtowała się m.in. sprzedaż: żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży (o 12,2%), prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 10,1%), pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 7,5%), sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 6,4%), mebli, RTV, AGD (o 5,4%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 2,5%). Podobnie jak przed miesiącem, najbardziej znacząco spadła sprzedaż włókna, odzieży, obuwia (o 22,0%). Niższa niż w czerwcu br. była także sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 3,4%) oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 2,4%). 13

14 DYNAMIKA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ TOWARÓW (w cenach bieżących) 120,0 % 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 I II III IV V I II IX X XI XII I II III IV V I m-c poprzedni = 100 analogiczny okres roku poprzedniego=100 W relacji do lipca ub. roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,6%, przy czym utrzymał się, obserwowany od początku roku dynamiczny wzrost sprzedaży żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży (o 44,5%), oraz paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 22,0%). Wyższa niż przed rokiem była także sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach o 13,6% oraz sprzedaż mebli, RTV, AGD o 12,7%. Najgłębszy spadek sprzedaży w skali roku notowano w jednostkach zajmujących się dystrybucją farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego o 36,4% oraz włókna, odzieży, obuwia o 32,0%. Sprzedaż hurtowa zrealizowana w lipcu br. przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 577,6 mln zł i była niższa niż przed miesiącem i przed rokiem odpowiednio o 1,7% i 3,8%. Inne dane charakteryzujące województwo można znaleźć w publikacjach naszego Urzędu oraz w publikacjach ogólnopolskich GUS. Zapraszamy do Internetu na strony Zielona Góra, sierpień 2010 r. 14

15 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V I II IX X XI XII Ludność a (w tys. osób) , , , , ,5.... Bezrobotni zarejestrowani a (w tys. osób) ,7 56,3 57,3 56,2 54,7 54,4 55,2 55,6 55,6 56,1 58,1 61, ,5 68,1 66,1 61,7 58,9 57,0 55,9 Stopa bezrobocia ab (w %) ,2 14,8 15,0 14,8 14,5 14,4 14,6 14,7 14,7 14,8 15,2 15, ,2 17,4 16,9 16,0 15,3 14,9 14,6 Oferty pracy (w ciągu miesiąca) Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c ,9 115,4 114,0 113,7 113,0 112,8 112,2 112,3 112,1 112,6 112,6 112,7 (w tys. osób) ,5 113,4 113,7 113,9 114,3 114,6 114,4 poprzedni miesiąc = ,7 98,7 98,8 99,7 99,4 99,8 99,5 100,1 99,8 100,4 99,9 100, ,7 99,9 100,2 100,2 100,3 100,2 99,9 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,3 100,7 99,1 98,7 97,9 98,0 97,7 97,7 95,3 95,9 96,4 98, ,1 98,3 99,7 100,2 101,2 101,6 102,0 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze , , , , , , , , , , , ,65 przedsiębiorstw c (w zł) , , , , , , ,11 poprzedni miesiąc = ,7 100,1 106,8 96,7 99,5 102,5 102,1 99,6 100,0 99,1 104,3 106, ,2 100,2 107,4 99,3 99,2 102,1 99,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,6 103,8 106,1 102,6 103,1 101,9 102,6 103,5 104,4 103,2 107,1 105, ,6 103,7 104,2 107,1 106,8 106,4 103,7 Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) analogiczny okres poprzedniego roku = ,4 113,9 130,3 106,2 92,5 106,8 105,9 106,4 102,3 127,5 98,5 87, ,5 71,9 64,0 69,9 80,6 75,7 73,3 Nakłady inwestycyjne d (w tys. zł; ceny bieżące) analogiczny okres poprzedniego roku = ,0.. 78,5.. 80, ,9. Produkcja sprzedana przemysłu c (w cenach stałych): poprzedni miesiąc = ,4 104,0 115,8 101,0 96,0 111,9 93,5 103,6 117,2 104,9 92,2 82, ,0 105,5 110,3 97,3 110,1 106,3 83,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,8 90,7 108,5 103,1 107,8 119,1 115,7 124,3 120,6 119,6 135,9 131,7 Produkcja budowlano montażowa c (w cenach bieżących): ,4 130,0 123,6 120,0 136,2 127,5 113,4 poprzedni miesiąc = ,6 59,0 145,3 99,9 159,1 90,9 157,5 60,8 118,0 137,3 57,6 185, ,7 130,7 177,5 86,3 131,5 121,8 112,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,1 97,0 100,7 80,1 153,3 127,4 233,5 146,3 146,4 140,2 118,7 128, ,0 66,6 81,3 70,2 58,1 77,8 55,7 a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. d W przedsiębiorstwach z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco. 15

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO 29.. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO STYCZEŃ R. tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg STYCZEŃ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 22.04.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 10 październik 2005 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2009 rok Łódź Kwiecień 2010 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Wyniki wstępne Data opracowania: 29.06.2012 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Internet: http://www.stat.gov.pl/zg KOMUNIKAT O

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Wyniki wstępne Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Data opracowania: 28.03.2012 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Internet: http://www.stat.gov.pl/zg KOMUNIKAT O

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I PÓŁROCZE 2010 Warszawa, 22 lipca 2010 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W 2015 ROKU Warszawa, 25 stycznia 2016 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Kontakt: e-mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200 fax 61 27 98 100 1 Internet: http://poznan.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Internet: http://zielonagora.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu cławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław? cław, 7 listopada 2015 Z CZEGO ŻYJE WROCŁAW? STRUKTURA GOSPODARKI Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LIPCU 2013 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LIPCU 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: www.stat.gov.pl/olsz KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 30.04.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo