URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: , KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Marzec 2006 Nr 3 W I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano: wyższy niż w kraju i wyższy niż przed rokiem wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze prywatnym, a także utrzymywanie się tendencji wzrostowej miesięcznych poziomów przeciętnego zatrudnienia; niższe miesięczne poziomy zarejestrowanych bezrobotnych i malejącą stopę bezrobocia; wzrost przeciętnych wynagrodzeń (nominalny i realny) - większy w sektorze prywatnym, w którym wynagrodzenia są o ponad jedną trzecią niższe niż w publicznym; zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, w tym spółek prawa handlowego; niższy niż w kraju wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, m.in. za sprawą produkcji pozostałego sprzętu transportowego charakteryzującej się nieregularnymi wahaniami; wysoką dynamikę wzrostu przychodu ze sprzedaży wyrobów i usług przedsiębiorstw budowlanych i produkcji budowlano-montażowej, a także wzrost wydajności pracy; w przeciwieństwie do roku ubiegłego spadek sprzedaży hurtowej i detalicznej; wzrost przeładunków w morskich portach handlowych, w wyniku którego nastąpił wzrost udziału województwa w przeładunkach w kraju; w budownictwie mieszkaniowym, w przeciwieństwie do wzrostów przed rokiem i aktualnie w kraju, spadek liczby oddanych do użytkowania mieszkań i jednocześnie wysoką dynamikę wzrostu liczby mieszkań na sprzedaż lub wynajem, spadek liczby mieszkań w budownictwie indywidualnym oraz większą liczbę wydanych pozwoleń na realizację inwestycji i liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto; na rynku rolnym wzrost cen ziemniaków i żyta, natomiast spadek cen pozostałych płodów rolnych oraz wyższy skup zbóż i mleka, a mniejszy - żywca rzeźnego (szczególnie wołowego). W marcu br., zarówno wobec lutego br. jak i analogicznego okresu ub. roku, największe zmiany wystąpiły na rynku pracy - wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, znaczący spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia. Odnotowano również znaczną dynamikę wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, produkcji sprzedanej budownictwa i przeładunków w portach morskich. W IV kwartale i w 2005 r. odnotowano dużo niższy niż przed rokiem poziom inflacji i niższy od analogicznego w Polsce. Największe ograniczenie tempa wzrostu cen dotyczyło żywności i napojów bezalkoholowych, nieznacznie więcej niż poziom inflacji wzrosły ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz towarów i usług z zakresu ochrony zdrowia, a pogłębił się spadek cen (deflacja) odzieży i obuwia. UWAGI Prezentowane w Komunikacie dane: o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarski magazynowej i łączności, sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, o wynikach finansowych przedsiębiorstw w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa, pośrednictwa finansowego), w których liczba pracujących przekroczyła 49 osób, o nakładach inwestycyjnych w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie wartości w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, dla którego wskaźniki podano na podstawie wartości w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2000 r.).

2 Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2006 r. Rynek pracy Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 155,1 tys. osób i było o 0,4% wyższe niż przed miesiącem oraz o 4,2% wyższe niż w marcu ub. roku (wobec wzrostu o 1,8% przed rokiem). W kraju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku o 2,7%. DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W I kwartale br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 154,7 tys. osób i było wyższe o 3,8% niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 1,9% w I kwartale 2005 r.). W kraju odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia o 2,6%. W porównaniu z I kwartałem ub. roku przeciętne zatrudnienie wzrosło w hotelach i restauracjach (o 14,7%), obsłudze nieruchomości i firm (o 6,7%), budownictwie (o 5,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 4,8%), transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 1,4%), handlu i naprawach (o 1,0%). Spadek zatrudnienia utrzymał się w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 4,6%, wobec spadku w ub. roku o 7,7%). Wśród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu dynamikę wzrostu odnotowano m.in. w jednostkach produkcji wyrobów z metali (o 13,1%), drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny (o 10,8%), zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną (o 5,0%), produkcji artykułów spożywczych i napojów (o 3,5%) oraz pozostałego sprzętu transportowego (o 3,0%). W I kwartale br. przeciętne zatrudnienie w sektorze publicznym ukształtowało się na poziomie 29,8 tys. osób, tj. wyższym o 0,2% niż w analogicznym okresie ub. roku, natomiast w sektorze prywatnym wyniosło 124,9 tys. osób i było wyższe o 4,7% (przed rokiem odpowiednio - w sektorze publicznym spadek o 6,3%, a prywatnym - wzrost o 4,2%). Bezrobocie W końcu marca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 168,7 tys. i była o 4,3 tys. (o 2,5%) mniejsza niż w poprzednim miesiącu oraz o 16,1 tys. (o 8,7%) mniejsza niż przed rokiem. Z ogólnej liczby bezrobotnych: 15,5% posiadało prawo do zasiłku (wobec 15,1% przed rokiem); 53,1 % to kobiety (wobec 51,9%); 40,2% to mieszkańcy wsi (wobec 40,1%); 22,0% stanowiły osoby bez stażu pracy (wobec 21,8%); 3,1% stanowili zarejestrowani w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (wobec 2,8%). Bezrobotni Stan na koniec III 2006 Napływ w miesiącu w tys. Odpływ w miesiącu Stopa bezrobocia rejestrowanego w % Polska ,0 221,8 265,7 17,8 Zachodniopomorskie 168,7 11,9 16,2 25,5 Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w marcu br. wyniosła 11,9 tys. osób i była o 0,2 tys. większa niż przed miesiącem i o 0,6 tys. większa niż w marcu ub. roku. Z ewidencji bezrobotnych skreślono 16,2 tys. osób, tj. o 3,0 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1,9 tys. więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy wyniosła 7,4 tys. osób (46,0% ogółu wyrejestrowanych, wobec 47,0% przed rokiem) i była o 0,7 tys. większa niż w marcu ub. roku. Pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 6,8 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) - 0,6 tys. osób (w marcu ub. roku odpowiednio 5,7 tys. i 1,0 tys.).

3 Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2006 r. 3 Spośród pozostałych osób wykreślonych z ewidencji, zmniejszył się udział osób, które utraciły status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do pracy (29,3% wobec 31,0% w ub. roku). Zmniejszył się także udział osób wyrejestrowanych w związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pracodawców (11,1% wobec 12,0%). Udział bezrobotnych, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe pozostał na poziomie ubiegłorocznym (0,7%). STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W 2006 R. Stan w końcu marca województwo: 25,5% 19,6 30,1 14,1 33,2 27,3 32,4 26,4 36,0 30,4 40,3 Stopa bezrobocia w % (4) (1) (3) (7) (6) 14,0 18,6 35,6 39,0 38,0 18,7 37,5 31,0 34,0 36,5 34,0 21,0 26,0 31,0 36,0 41,0 Na koniec marca br. większość bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym (odpowiednio 39,2% i 30,6%). Wśród bezrobotnych kobiet 37,6% posiadało wykształcenie wyższe i średnie, a odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wynosił 21,7%. Najliczniejszą grupą bezrobotnych były osoby w wieku i lata stanowiące ponad połowę całej populacji bezrobotnych (54,5% wobec 54,2% przed rokiem). Udział osób poszukujących pracy dłużej niż 1 rok zmniejszył się do 47,8% ogólnej liczby bezrobotnych i był wyższy wśród kobiet (52,8%) niż mężczyzn (42,2%). Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 25,5%, tj. niższym o 0,5 pkt niż przed miesiącem, a o 2,0 pkt niż w marcu ub. roku. Najwyższą stopę bezrobocia notowano w powiatach: łobeskim (40,3%), świdwińskim (39,0%) i drawskim (38,0%), a najniższą - w Szczecinie (14,1%). W kraju stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się o 0,2 pkt do poziomu 17,8%, tj. niższego niż przed rokiem o 1,5 pkt. Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą: długotrwale bezrobotni a - 67,1% (wobec 69,3% przed rokiem); bez kwalifikacji zawodowych - 30,6% (wobec 23,5%); poniżej 25 roku życia - 19,3% (wobec 17,4%); powyżej 50 roku życia - 19,0% (wobec 18,9%); samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia - 6,1% (wobec 5,7%); niepełnosprawni - 1,7% (wobec 1,4%). W końcu marca br. urzędy pracy dysponowały 2460 ofertami pracy (wobec 1811 przed miesiącem i 1816 przed rokiem), tj. na jedną ofertę pracy przypadało 69 bezrobotnych (wobec odpowiednio 95 i 102). W marcu br. liczba ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzędów pracy wyniosła 6,3 tys. i była o 1,2 tys. większa niż w ub. roku. Spośród wszystkich ofert 21,7% dotyczyło przyjęcia na staż, 6,4% - przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 1,3% adresowanych było do osób niepełnosprawnych, a 0,5% - do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. W marcu br. 5 zakładów pracy (w tym 2 zakłady z sektora publicznego) zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 72 pracowników. a Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do długotrwale bezrobotnych zalicza się osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

4 4 Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2006 r. Wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 2353,93 zł (co stanowiło 90,1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju) i było wyższe o 8,6% niż przed miesiącem oraz o 7,9% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,3% w ub. roku). W okresie styczeń - marzec br. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 2248,92 zł, tj. wyższym o 4,8% niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem było wyższe o 1,3%). W kraju w analizowanym okresie odnotowano wzrost o 4,7%. Najwyższy wzrost płac wystąpił w budownictwie (o 14,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 9,7%), handlu i naprawach (o 6,1%) oraz transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 5,6%), a najniższy w przetwórstwie przemysłowym (o 2,0%) oraz obsłudze nieruchomości i firm (o 3,9%). Zmniejszyło się natomiast przeciętne wynagrodzenie w hotelach i restauracjach (o 3,6% wobec wzrostu o 2,0% w ub. roku). ODCHYLENIA PRZECIĘTNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ BRUTTO OD PRZECIĘTNEGO W WOJEWÓDZTWIE W MARCU 2006 R. Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Hotele i restauracje Górnictwo Wśród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu wzrosły płace w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną (o 13,7%), handlem hurtowym i komisowym (o 7,1%), produkcją mebli; pozostałą działalnością produkcyjną (o 6,9%), produkcją wyrobów z metali (o 5,0%) oraz handlem detalicznym; naprawą artykułów użytku osobistego i domowego (o 4,8%). Zmniejszyły się natomiast wynagrodzenia w przedsiębiorstwach produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny (o 7,9%) oraz artykułów spożywczych i napojów (o 2,4%). W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kwartale br. wyniosło 3171,49 zł tj. o 3,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze prywatnym przeciętna płaca brutto ukształtowała się na poziomie 2028,83 zł i była o 6,0% wyższa niż w I kwartale ub. roku, a relacja tego wynagrodzenia do przeciętnej płacy w sektorze publicznym wyniosła 64,0% (wobec 62,3% przed rokiem). Ceny W IV kwartale 2005 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, odnotowano w skali roku dalsze spowolnienie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik inflacji wyniósł 0,7% wobec 4,3% przed rokiem (w kraju odpowiednio 1,1% wobec 4,4%). WSKAŹNIKI CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W 2005 R. W 2005 r. wzrost cen towarów i usług (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) konsumpcyjnych był niższy niż w roku 105,0 104,0 poprzednim (o 1,8% wobec 3,4%). Wskaźniki krajowe ukształtowały się na wyż- 103,0 102,0 szym poziomie i wyniosły: 2,1% i 3,5%. 101,0 Odzież i obuwie 100,0 Mniej niż przed rokiem wzrosły ceny Mieszkanie Zdrowie Transport Rekreacja i kultura Edukacja 99,0 związane z transportem (o 2,9 pkt, do 98,0 97,0 4,2%), opłaty związane z użytkowaniem 96,0 mieszkania (o 0,8 pkt, do 2,9%), z edukacją (o 2,3 pkt, do 2,8%), ceny żywno- 95,0 94,0 ści i napojów bezalkoholowych (o 4,8 pkt, do 1,3%) oraz z zakresu rekreacji i kultury (o 0,2 pkt, do 0,8%). Większy wzrost cen niż w 2004 r. odnotowano w grupie napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,1 pkt, do 2,8%) oraz towarów i usług z zakresu ochrony zdrowia (o 0,5 pkt, do 2,6%). W 2005 r. pogłębiła się tendencja spadkowa cen odzieży i obuwia (spadek o 1,0 pkt, do 5,9%).

5 Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2006 r. 5 Podmioty gospodarki narodowej W końcu marca br. rejestr REGON obejmował 206,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), tj. o 3,4 tys. (o 1,7%) więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,3% w ub. roku). Liczba jednostek sektora prywatnego wyniosła 197,6 tys., a publicznego - 8,4 tys. (co oznacza wzrost w skali roku odpowiednio o 1,7% i 2,0%, przed rokiem - wzrost o 1,3% i 3,1%). Sektor prywatny, podobnie jak przed rokiem, skupiał 95,9% ogólnej liczby podmiotów. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność handlową (29,8% ogółu zarejestrowanych podmiotów) oraz zajmowało się obsługą nieruchomości i firm (18,3%), wobec odpowiednio przed rokiem: 30,5% i 18,1 %. Liczba przedsiębiorstw państwowych wyniosła 69 i w skali roku zmniejszyła się o 5 podmiotów (wobec spadku o 37 w analogicznym okresie ub. roku). Liczba spółek prawa handlowego wyniosła 11,2 tys. i w ujęciu rocznym wzrosła o 498, tj. o 4,7% (wobec wzrostu o 4,9% przed rokiem). Wśród spółek prawa handlowego 3,7 tys.(33,1%) stanowiły spółki z udziałem kapitału zagranicznego (o 165 więcej niż w marcu ub. roku), w tym 1,9 tys. to spółki, w których kapitał pochodzący z zagranicy wynosi 100% (o 118 więcej niż w marcu 2005 r.). Działalność gospodarczą prowadzono głównie w handlu i naprawach (29,3%) oraz przetwórstwie przemysłowym (20,8%) - wobec odpowiednio przed rokiem 30,0% i 20,9%. Najliczniejszą grupę (78,5%, wobec 78,9% w ub. roku) podmiotów stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec marca br. wyniosła 161,8 tys. i wzrosła w skali roku o 2,0 tys., tj. o 1,2% (wobec wzrostu o 0,7% w ub. roku). Głównymi rodzajami działalności gospodarczej prowadzonymi przez osoby fizyczne były: handel i naprawy (32,0%), obsługa nieruchomości i firm (15,1%), budownictwo (11,2%), przetwórstwo przemysłowe (8,5%) - wobec odpowiednio przed rokiem: 32,7%, 15,1%, 10,9% i 8,3%. Z podmiotów objętych rejestrem 198,1 tys. (96,2%) to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób, a wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podmioty te stanowiły 98,9%. Podmiotów o liczbie pracujących osób zarejestrowanych było 6,4 tys. (3,1%), a jednostek o liczbie pracujących 50 i więcej - 1,5 tys. (0,7% podmiotów w rejestrze REGON). Rolnictwo W okresie styczeń - marzec br. wystąpiły następujące zmiany cen podstawowych produktów rolnych: Spadek cen pszenicy, a wzrost cen żyta zarówno w skupie jak i na targowiskach. Średnio za 1 dt pszenicy w skupie płacono 36,95 zł, tj. mniej o 9,5% niż przed rokiem; natomiast na targowiskach - 46,38 zł, tj. mniej o 2,1%. Średnia cena żyta wynosiła w skupie 33,86 zł/dt i była o 12,3% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, a w obrocie targowiskowym - 32,33 zł/dt (wyższa o 4,7%). W marcu br. średnia cena skupu pszenicy wzrosła w skali miesiąca (o 5,9%) do 38,86 zł/dt, a żyta (o 1,0%) do 35,89 zł/dt, natomiast w porównaniu z marcem ub. roku cena pszenicy była niższa o 3,6%, a żyta - wyższa o 17,2%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 47,57 zł, a za 1 dt żyta - 33,44 zł, tj. więcej odpowiednio o 2,8% i 1,5% niż przed miesiącem oraz o 3,1% i 10,9% niż przed rokiem. Ceny ziemniaków na targowiskach wykazywały tendencję rosnącą; średnio za 1 dt ziemniaków jadalnych rolnicy otrzymywali 71,60 zł (więcej o 62,6% niż przed rokiem). W marcu br. odnotowano wzrost cen ziemniaków wobec poprzedniego miesiąca oraz marca ub. roku odpowiednio o 0,7% i 75,5%; Średnia cena 1 kg żywca wieprzowego w skupie wyniosła 3,54 zł, a na RELACJA CEN SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO DO CEN ZESTAWU PASZ targowiskach - 3,11 zł i była niższa odpowiednio o 10,2% i 12,6% niż w analogicznym okresie ub. roku. Za 1 prosię na targowiskach płacono średnio 101,00 zł, tj. o 9,2% mniej niż przed rokiem. W marcu br. średnia cena 1 kg żywca wieprzowego w skupie wyniosła 3,55 zł i była o 2,0% wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 10,8% niższa niż w marcu ub. roku. w obrocie targowiskowym płacono średnio 2,95 zł, tj. mniej odpowiednio o 5,4% i 19,0%; Relacja średniej ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do ceny 1 kg zestawu pasz w marcu br. wyniosła 5,7 (wobec 9,0 przed rokiem). Ceny żywca wołowego w skupie wyniosły 3,87 zł/kg, tj. o 2,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. W marcu br. cena 1 kg żywca wołowego w skupie obniżyła się do 3,79 zł, tj. o 5,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 7,3% w skali roku.

6 6 Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2006 r. Przy wysokiej podaży mleka do skupu, jego ceny ulegały nieznacznym wahaniom; średnio w I kwartale za 100 litrów płacono 98,68 zł, tj. o 3,1% mniej niż przed rokiem. Ceny skupu mleka w marcu br. (98,92 zł/hl) wzrosły o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i ukształtowały się na poziomie o 7,6% niższym niż przed rokiem. Jednostka miary 1 dt 1 dt 1 kg DYNAMIKA CEN NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W MARCU 2006 R. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) skupu targowiskowe w zł 38,86 47,57 35,89 33,44 3,55 2,95 pszenica żyto żywiec rzeźny wieprzowy skupu targowiskowe Skup zbóż podstawowych (łącznie z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) w okresie lipiec 2005 r. - marzec 2006 r. a wyniósł 717,0 tys. ton i był o 6,3% większy niż w poprzednim roku gospodarczym. Skup ten stanowił 40,4% zbiorów (przed rokiem - 34,7%). Pszenicy skupiono 424,1 tys. ton (o 5,8% więcej niż w ub. roku) tj. 49,0% zbiorów (wobec 42,9% przed rokiem). Skup żyta wyniósł 102,1 tys. ton (o 19,7% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku) i stanowił 42,4% zbiorów (przed rokiem 38,7%). W marcu br. skup zbóż wyniósł 21,8 tys. ton i był o 33,2% większy niż w ub. roku, w tym pszenicy skupiono 16,6 tys. ton (więcej o 84,5%), a żyta - 1,1 tys. ton (mniej o 60,1%). W okresie styczeń - marzec br. skupiono 25,5 tys. ton żywca rzeźnego (w wbc), tj o 2,4% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, w tym żywca wieprzowego - 10,7 tys. ton (o 0,7% mniej), a wołowego (łącznie z cielęcym) - 0,6 tys. ton (o 23,7% mniej). Skup żywca rzeźnego w marcu br. wyniósł łącznie 8,2 tys. ton (w wbc) i był o 3,7% mniejszy niż w poprzednim miesiącu i o 16,9% mniejszy niż w marcu ub. roku. Żywca wieprzowego skupiono 3,2 tys. ton, tj. mniej niż przed miesiącem i przed rokiem odpowiednio o 15,3% i 29,1%. Skup żywca wołowego (łącznie z cielęcym) wyniósł 217 ton i był większy o 16,4% w porównaniu do lutego br., ale o 29,1% mniejszy w stosunku do marca ub. roku. W I kwartale br. skupiono 34,6 mln litrów mleka, tj. 6,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Skup mleka wynoszący w marcu br. 12,2 mln litrów był większy o 13,5% niż w lutym br., a w skali roku - o 2,2%. Przemysł Produkcja sprzedana przemysłu w marcu br. wyniosła 1607,8 mln zł (w bieżących cenach bazowych) i ukształtowała się na poziomie wyższym niż w poprzednim miesiącu o 20,2% oraz w skali roku o 5,9%. W kraju produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 16,4%. Dynamika produkcji sprzedanej (ceny stałe) II 2006 =100 III 2005 =100 I-III 2005 =100 Przemysł 120,2 105,9 103,1 z tego: Górnictwo 167,1 114,1 94,3 Przetwórstwo przemysłowe 119,9 104,9 102,2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 121,5 116,6 112,8 DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (analogiczny okres roku poprzedniego = 100; ceny stałe) W I kwartale br. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 4362,5 mln zł i była wyższa o 3,1% niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec spadku o 0,9% w 2005 r.). W kraju produkcja sprzedana przemysłu była wyższa od ubiegłorocznej o 12,4%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w I kwartale br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, odnotowano w 17 działach przemysłu, których łączny udział w wartości produkcji sprzedanej wyniósł 80,2%. Wzrost wystąpił m.in. w produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz słomy i wikliny (o 24,1%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 14,9%), w produkcji wyrobów z metali (o 14%), mebli; pozostałej działalności produkcyjnej (o 7,1%), artykułów spożywczych i napojów (o 6,2%). Spadek natomiast odnotowano m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 75,1%). a Według danych sprawozdawczych za II półrocze ub. roku oraz danych meldunkowych za styczeń - marzec br.

7 Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2006 r. 7 Z wyrobów objętych badaniem w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 49 osób wzrosła produkcja m.in.: masy betonowej prefabrykowanej (o 65,3%), produktów uboju trzody chlewnej (o 42,6%), energii elektrycznej (o 36,2%), oklein (o 17,8%), kontenerów specjalnych (o 16,7%), mięsa drobiowego (o 15,7%), wody mineralnej i wody gazowanej (o 15,5%). Spadek w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wystąpił m.in.: w produkcji mleka płynnego przetworzonego (o 47,2%), mąki pszennej (o 34,4%), ryb morskich mrożonych (o 33,7%), tarcicy iglastej (o 13,6%), nawozów fosforowych (o 6,6%). Wydajność pracy w I kwartale br. wyniosła 50,5 tys. zł, i była o 0,8% niższa niż przed rokiem (wobec spadku o 3,6% w I kwartale 2005 r.), przy większym o 3,9% zatrudnieniu. Budownictwo Przedsiębiorstwa budowlane w marcu br. zrealizowały przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 150,0 mln zł, tj. wyższy zarówno wobec poprzedniego miesiąca jak i marca ub. roku (odpowiednio o 18,6% i 34,4%). Przychód ze sprzedaży na 1 zatrudnionego w budownictwie wyniósł 13,4 tys. zł i wzrósł w skali roku o 27,7%. DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA (analogiczny okres roku poprzedniego = 100; ceny bieżące) narastająco od początku roku W okresie styczeń - marzec br. przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 371,9 mln zł, tj. wyższy o 20,7% niż przed rokiem. Przychód na 1 zatrudnionego w budownictwie wyniósł 33,0 tys. zł i wzrósł o 14,6% w stosunku do ub. roku. Produkcja budowlano - montażowa ukształtowała się na poziomie 107,1 mln zł i była wyższa o 23,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 39,0% wobec marca ub. roku. W I kwartale 2006 r. produkcja budowlano-montażowa wyniosła 250,3 mln zł i była wyższa o 18,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, na co miało wpływ zwiększenie sprzedaży we wszystkich rodzajach działalności budowlanej, tj. w jednostkach zajmujących się wykonywaniem instalacji budowlanych (o 65,3%), budowlanymi pracami wykończeniowymi (o 34,2%) oraz wznoszeniem budowli; inżynierią lądową i wodną (o 10,1%). Udział produkcji budowlano-montażowej w przychodach budownictwa wyniósł 67,3%, tj. o 1,3 pkt mniej niż przed rokiem. Budownictwo mieszkaniowe Według wstępnych danych a w marcu br. oddano do użytkowania 405 mieszkań, tj. mniej wobec poprzedniego miesiąca oraz marca ub. roku odpowiednio o 3 i 71 mieszkań, co oznacza spadek o 0,7% i 14,9% (w kraju - wzrost o 11,2% i 38,0%). DYNAMIKA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) narastająco od początku roku W okresie styczeń - marzec br. oddano do użytkowania 1195 mieszkań, tj. o 174 (o 12,7%) mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu w kraju o 1,4%), w tym w budownictwie indywidualnym (mniej o 244), społecznym czynszowym - 22 (o 38), spółdzielczym (o 20), zakładowym - 6 (o 14). Natomiast więcej niż przed rokiem zrealizowano mieszkań w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (wzrost o 137) oraz komunalnym - 8 (wzrost o 5). a Dane meldunkowe - mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.

8 8 Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2006 r. W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania w skali roku zmniejszył się udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych (o 11,6 pkt, do 48,8%), natomiast znacznie zwiększył - mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 14,1 pkt, do 32,0%). MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA WEDŁUG WYBRANYCH INWESTORÓW indywidualne społeczne czynszowe Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń - marzec br. wyniosła 108,4 m 2 (o 3,3 m 2 mniej niż przed rokiem). Mieszkania o mniejszej przeciętnej powierzchni użytkowej niż w ub. roku przekazano w budownictwie komunalnym - 32,9 m 2 (o 30,8 m 2 mniej), społecznym czynszowym - 42,6 m 2 (o 8,2 m 2 mniej), przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem - 64,0 m 2 (o 2,9 m 2 mniej). Większą przeciętną powierzchnię użytkową odnotowano w budownictwie zakładowym - 122,3 m 2 (o 33,7 m 2 więcej), spółdzielczym - 69,6 m 2 (o 11,5 m 2 więcej) i indywidualnym - 153,8 m 2 (o 9,7 m 2 więcej). Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 7,0%, do 731) oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia (o 88,1%, do 2078), z czego 1112 przypadło na budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem (wzrost w skali roku o 274,4%), na budownictwo indywidualne, społeczne czynszowe, 43 - komunalne, 24 - spółdzielcze oraz 1 - zakładowe. Handel Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w marcu br. osiągnęła wartość 639,3 mln zł, tj. większą o 22,6% wobec poprzedniego miesiąca, ale mniejszą o 7,3% niż przed rokiem. pojazdy samochodowe sprzedaż bez specjalizacji UDZIAŁ SPRZEDAŻY WYBRANYCH GRUP SPECJALNOŚCI BRANŻOWEJ W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ OGÓŁEM paliwa żywność, napoje, tytoń farmaceutyki, kosmetyki prasa, książki pozostałe W okresie styczeń-marzec br. sprzedaż detaliczna osiągnęła wartość 1700,2 mln zł, tj. o 7,9% niższą niż w analogicznym okresie ub. roku, przy czym w roku poprzednim odnotowano w tym okresie wzrost o 2,0%. Największy spadek sprzedaży wystąpił w przedsiębiorstwach sprzedających prasę i książki (o 60,9%, wobec wzrostu o 21,1% w ub. roku), a udział sprzedaży zrealizowanej przez te jednostki w ogólnej wartości sprzedaży detalicznej obniżył się o 14,2 pkt, do 10,5%. Spadek odnotowano również w jednostkach sprzedających meble, RTV, AGD (o 53,0%, wobec spadku o 23,8% w ub. roku) oraz farmaceutyki i kosmetyki (o 15,3%, wobec wzrostu o 87,5%). Największy wzrost sprzedaży osiągnęły jednostki prowadzące sprzedaż artykułów z grupy włókno, odzież, obuwie (o 100,6%), paliw (o 30,9%) oraz artykułów sklasyfikowanych jako pozostałe (o 25,7%). Największy wzrost udziału sprzedaży w ogólnej wartości sprzedaży detalicznej odnotowano w przedsiębiorstwach zaliczanych do grupy pozostałe (o 5,9 pkt, do 22,2%), sprzedających paliwa (o 4,0 pkt, do13,3%) oraz żywność, napoje, tytoń (o 3,0 pkt, do 22,9%). Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w marcu br. ukształtowała się na poziomie 545,5 mln zł i była wyższa o 21,9% niż przed miesiącem, ale o 22,2% niższa niż w marcu ub. roku. W I kwartale br. sprzedaż hurtowa wyniosła 1438,1 mln zł i obniżyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 35,6% (wobec wzrostu o 20,8% w roku poprzednim), a największy spadek sprzedaży odnotowały jednostki zajmujące się dystrybucją półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 65,5%).

9 Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2006 r. 9 Porty morskie W morskich portach handlowych woj. zachodniopomorskiego w marcu br. przeładowano 1848,1 tys. ton ładunków, tj. o 4,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 20,9% więcej niż przed rokiem (w kraju wzrost odpowiednio o 6,2% i 1,7%). Na przeładunki w międzynarodowym obrocie morskim przypadło 98,3% obrotów ładunkowych ogółem. węgiel i koks rudy zboże drewno ropa i przetwory naft. inne masowe OBROTY ŁADUNKOWE W PORTACH MORSKICH OBROTY ŁADUNKOWE W MORSKICH PORTACH HANDLOWYCH WEDŁUG ŁADUNKÓW W MARCU 2006 R. drobnica w tys. t W okresie styczeń-marzec br. przeładowano 5512,9 tys. ton (co stanowiło 36,7% przeładunków w kraju, wobec 34,1% przed rokiem), tj. o 19,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W skali kraju odnotowano wzrost o 11,1%. Wzrosły obroty ładunkowe większości grup: węgla i koksu (o 142,5%), ropy i przetworów naftowych (o 75,5%), drewna (o 46,2%), drobnicy (o 22,6%) i zboża (o 17,4%). Zmniejszyły się natomiast przeładunki rud (o 49,9%) i innych masowych (o 19,0%). W strukturze ładunków dominujący udział przypadł przeładunkom drobnicy (34,6% wobec 33,7% przed rokiem), węgla i koksu (29,8% wobec 14,7%) oraz ładunków zaliczanych do kategorii inne masowe (18,8% wobec 27,7%). Wzrost przeładunków odnotowano w portach: w Kołobrzegu (o 37,0%), w Świnoujściu (o 35,6%) i w Szczecinie (o 16,5%), natomiast spadek - w Policach (o 17,2%). Szczecin, kwiecień 2006 r.

10 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYSZCZEGÓLNIENIE a 2005 r. b 2006 r. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ludność a (w tys. osób) a , , ,3... b... Bezrobotni zarejestrowani a (w tys. osób) a 188,8 187,8 184,7 177,8 171,4 167,4 165,5 164,1 164,8 163,0 164,8 168,8 b 174,4 172,9 168,7 Stopa bezrobocia ab (w %) a 28,0 27,9 27,5 26,8 26,0 25,5 25,3 25,1 25,2 24,9 25,1 25,6 b 26,1 26,0 25,5 Oferty pracy (w ciągu miesiąca) a b Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a a b Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c (w tys. osób) a 149,9 149,5 148,9 149,4 149,1 149,7 149,9 150,2 150,6 150,6 150,5 150,9 b 154,8 154,5 155,1 poprzedni miesiąc = 100 a 101,7 99,8 99,6 100,3 99,8 100,4 100,1 100,2 100,3 100,0 99,9 100,3 b 102,5 99,8 100,4 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 102,1 101,8 101,8 102,0 101,2 101,5 101,5 102,1 102,3 101,7 101,8 102,4 b 103,2 103,3 104,2 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw a 2086, , , , , , , , , , , ,79 c (w zł) b 2173, , ,93 poprzedni miesiąc = 100 a 90,4 103,4 101,1 102,3 96,0 103,8 101,4 98,4 101,3 99,5 101,8 104,3 b 90,3 99,7 108,6 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 101,5 100,7 101,3 103,4 100,0 105,4 104,5 101,7 103,6 104,0 103,6 105,9 b 104,2 100,5 107,9 Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) a b analogiczny okres poprzedniego roku = 100 a 84,8 106,6 116,4 121,0 123,1 120,3 127,2 124,2 114,5 113,5 112,2 101,5 b 75,0 88,5 87,3 Nakłady inwestycyjne d (w tys. zł, ceny bieżące) a b... analogiczny okres poprzedniego roku = 100 (ceny bieżące) a , ,3.. 98,6 b... a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. d W przedsiębiorstwach z większą od 49 liczbą pracujących.

11 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE a 2005 r. b 2006 r. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Produkcja sprzedana przemysłu a (w cenach stałych): poprzedni miesiąc = 100 a 100,2 90,2 114,4 113,1 81,2 104,7 109,3 89,9 106,4 121,2 86,6 106,4 b 81,6 95,6 120,2 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 115,9 84,8 105,2 123,9 95,5 104,8 107,4 89,9 95,8 127,3 98,7 117,1 b 95,3 100,6 105,9 Produkcja budowlano-montażowa a (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = 100 a 31,0 122,0 104,6 120,2 111,7 131,3 92,0 121,9 99,9 108,6 73,7 192,1 b 20,6 180,1 118,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 115,7 132,4 94,5 87,6 140,9 133,8 113,9 142,1 118,8 124,5 80,6 120,4 b 79,8 117,8 139,0 Sprzedaż detaliczna towarów a (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = 100 a 65,0 104,0 116,6 94,5 103,8 100,0 103,1 102,0 105,2 90,5 96,2 129,7 b 64,3 96,1 122,6 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 107,1 104,3 99,0 83,1 109,0 110,9 103,0 99,4 101,0 98,3 87,1 96,5 b 95,4 88,1 92,7 Wskaźnik cen: towarów i usług konsumpcyjnych b analogiczny okres poprzedniego roku = 100 a.. 103, , , ,7 b... skupu ziarna zbóż poprzedni miesiąc = 100 a 99,4 98,8 96,5 98,1 101,0 96,8 98,3 91,5 107,3 101,5 101,2 97,0 b 101,1 104,8 104,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 62,9 59,2 56,8 55,1 57,3 54,2 63,8 82,5 86,1 88,6 89,4 87,2 b 88,7 94,1 101,7 a W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. b W kwartale.

12 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE a 2005 r. b 2006 r. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen (dok.): skupu żywca rzeźnego wołowego: poprzedni miesiąc = 100 a 109,2 103,7 104,1 96,3 103,3 106,4 102,3 94,6 95,7 100,0 96,5 98,4 b 99,7 105,8 94,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 144,7 148,3 151,5 141,2 132,1 118,3 114,8 110,0 100,5 107,5 111,5 109,8 b 100,3 102,3 92,7 skupu żywca rzeźnego wieprzowego: poprzedni miesiąc = 100 a 88,3 98,7 102,6 95,2 95,8 100,3 108,0 105,6 101,2 94,5 94,5 102,7 b 93,2 96,9 102,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 124,4 116,9 104,7 94,3 90,1 82,4 86,6 89,1 87,3 83,6 82,6 86,5 b 91,3 89,7 89,2 Relacje cen skupu a: żywca wieprzowego do cen 1 kg zestawu pasz a 8,4 8,4 9,0 8,4 7,6 7,6 6,8 7,5 7,4 7,6 6,9 6,9 b 6,3 5,6 5,7 Wskaźniki rentowności obrotu w przedsiębiorstwach c brutto d (w %) a.. 1,8.. 2,7.. 3,0.. 3,0 b... netto e (w %) a.. 0,8.. 2,0.. 2,4.. 2,3 b... Podmioty gospodarki narodowej f a b w tym spółki handlowe a b w tym z udziałem kapitału zagranicznego a b Obroty ładunkowe w portach morskich: poprzedni miesiąc = 100 a 86,3 99,8 99,3 109,1 100,3 104,0 104,9 103,4 130,9 94,0 97,3 105,7 b 79,7 92,5 104,9 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 a 102,3 90,2 97,9 84,3 103,2 95,1 89,5 88,7 124,6 108,0 128,9 133,7 b 123,5 114,4* 120,9 a Ceny bieżące bez VAT. b Zestaw pasz obejmuje: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 kg zbóż (wg cen targowiskowych) oraz 0,07 kg mieszanki PT-2 (wg cen detalicznych). c Z większą od 49 liczbą pracujących: dane są prezentowane narastająco. d Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. e Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. f W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych: stan w końcu okresu.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 10 październik 2005 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! .pl https://www..pl Ceny rolnicze - 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 lutego 2018 Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 5 maj 2006 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: DyrekcjaKCE@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 30.04.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO STYCZEŃ R. tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg STYCZEŃ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 22.04.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU KWIECIEŃ 2010 R. Warszawa, 25 maja 2010 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: www.stat.gov.pl/warsz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W KWIETNIU 2014 R. Warszawa, 23 maja 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO 29.. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21. 03. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lutym 2017 r. Na rynku rolnym w lutym 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo