KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. tel.:

2 MAJ 2011 Podstawowe tendencje kształtujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubuskiego Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale wzrosło w stosunku do ub. roku. W skali roku przeciętne zatrudnienie wzrosło m.in. w przemyśle, budownictwie oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych. W końcu maja br. bezrobocie rejestrowane było mniejsze niż przed rokiem. W skali roku nastąpił spadek liczby nowych rejestracji zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Zdecydowana większość bezrobotnych rejestrujących się w maju br. znalazła się w rejestrach urzędów pracy po raz kolejny. Pracodawcy zgłosili mniej niż przed rokiem ofert zatrudnienia. Obserwowano spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w relacji do poprzedniego miesiąca. Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw pozostała jednak na poziomie wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Efekty budownictwa mieszkaniowego w maju br. były mniejsze niż w poprzednim miesiącu i analogicznym miesiącu ub. roku. Nadal dominuje budownictwo inwestorów indywidualnych i budujących na sprzedaż lub wynajem. W porównaniu do pięciu miesięcy ub. roku zarówno w wydanych pozwoleniach na budowę nowych mieszkań jak i w rozpoczętych budowach zanotowano zmniejszenie efektów. W maju br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny skupu zbóż i żywca drobiowego, natomiast spadły ceny skupu żywca wołowego i wieprzowego oraz mleka. Na targowiskach wzrosły ceny sprzedaży zbóż. Wartość produkcji sprzedanej w przemyśle (w tym w przetwórstwie przemysłowym) wzrosła w relacji do poprzedniego miesiąca, jednak po raz pierwszy od marca 2008 r. nie osiągnęła poziomu z analogicznego miesiąca ub. roku. Wielkość przychodów przedsiębiorstw budowlanych była mniejsza niż w kwietniu poprzedniego roku, ale wyższa niż przed miesiącem. Wielkość przychodów z produkcji budowlano- montażowej była niższa niż przed rokiem i przed miesiącem. Podobnie jak w kwietniu br. sprzedaż detaliczna zrealizowana w sektorze przedsiębiorstw była wyższa zarówno w relacji do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego miesiąca ub. roku. Tempo wzrostu w skali miesiąca było nieco wolniejsze niż w kwietniu br, natomiast wysoka dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym notowana w poprzednich miesiącach br., w maju br. uległa dalszemu przyspieszeniu. Sprzedaż hurtowa ukształtowała się na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem. U W A G I Prezentowane w niniejszym komunikacie dane: - o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą sektora przedsiębiorstw, tj. podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. - o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji,,rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz,,działalność finansowa i ubezpieczeniowa ), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, - o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie wartości w cenach bieżących z wyjątkiem przemysłu, dla którego podano je na podstawie wartości w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2005 r.) - 2 -

3 RYNEK PRACY ZATRUDNIENIE Przeciętne miesięczne zatrudnienie według wybranych W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw działów przetwórstwa przemysłowego (w osobach) wyniosło 117,2 tys. osób i było o 0,1% niższe w porównaniu Wyszczególnienie V do poprzedniego miesiąca (w kraju przeciętne zatrudnienie pozostało Produkcja artykułów spożywczych Produkcja wyrobów tekstylnych na niezmienionym poziomie). Sektor prywatny koncentrował 91,8% ogółu Produkcja odzieży zatrudnionych. Zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym przeciętne Produkcja skór i wyrobów skórzanych Produkcja wyrobów z drewna, korka, zatrudnienie w skali miesiąca zmniejszyło się o 0,1%. słomy i wikliny W porównaniu do maja ub. roku przeciętne zatrudnienie Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,5% (w kraju o 3,6%), w tym nośników informacji w sektorze prywatnym o 3,4%, natomiast w sektorze publicznym Produkcja chemikaliów i wyrobów Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych mineralnych surowców niemetalicznych chemicznych Produkcja wyrobów z pozostałych Produkcja metali zmniejszyło się o 6,1%. W przemyśle przeciętne zatrudnienie w omawianym miesiącu wyniosło 66,3 tys. osób i w skali roku zwiększyło się o 2,0%, w tym w przetwórstwie przemysłowym o 3,0%. W przetwórstwie przemysłowym Produkcja wyrobów z metali tendencje wzrostowe w omawianym okresie odnotowano w 13 działach Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń (spośród 22), największy wpływ na ogólny wzrost przeciętnego Produkcja pojazdów samochodowych Produkcja mebli zatrudnienia w omawianej sekcji miało zwiększenie jego poziomu m.in. w działach: produkcja skór i wyrobów skórzanych o 19,7%, produkcja Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń wyrobów tekstylnych o 17,8%, produkcja mebli o 6,6%, produkcja papieru i wyrobów z papieru o 6,2%, produkcja wyrobów z metali o 3,9%, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 2,5%, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 1,3%, produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 0,9%. Mniejszy poziom przeciętnego zatrudnienia zanotowano m.in. w działach: produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 7,1%, produkcja artykułów spożywczych o 4,9%, produkcja odzieży o 4,3%. Powyżej poziomu notowanego w maju ub. roku kształtowało się ponadto zatrudnienie w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca o 9,8%, obsługa rynku nieruchomości o 8,1%, budownictwo o 4,3%, transport i gospodarka magazynowa o 2,8%, handel; naprawa pojazdów samochodowych o 1,1%. W okresie styczeń-maj br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 117,2 tys. osób i było o 3,2% wyższe niż w tym samym okresie ub. roku. W kraju wielkość przeciętnego zatrudnienia wzrosła o 3,9%. DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (przeciętne miesięczne 2005 = 100) 120,0 % 115,0 110,0 105,0 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V Polska Lubuskie - 3 -

4 STRUKTURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG SEKCJI W MAJU 2011 R. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Przetwórstwo przemysłowe Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Administrowanie i działalność wspierająca Pozostałe sekcje BEZROBOCIE W końcu maja br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI ORAZ w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie osób i zmniejszyła się STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW o 0,8% (tj. o 481 osób) w stosunku do maja ub. roku oraz o 4,1% (2503 osób) W MAJU 2011 R. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Stan w końcu miesiąca Stopa bezrobocia kształtowała się w końcu maja br. na poziomie 15,3% w województwie lubuskim i 12,2% w Polsce. W stosunku do poprzedniego miesiąca obie wartości uległy zmniejszeniu odpowiednio o 0,5 pkt. proc. i 0,4 pkt. proc. W strukturze bezrobotnych 54,1% stanowiły kobiety. W stosunku do sytuacji sprzed roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych kobiet o 1208 osób, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca zanotowano spadek o 2,3% (730 osób). Bezrobocie wśród mężczyzn wykazywało w tych okresach spadek odpowiednio o 5,9% (1689 osób) i o 6,2% (1773 osoby). Ponad połowę zarejestrowanych bezrobotnych (59,3%) stanowili mieszkańcy miast. Na wsi liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja br. wyniosła osób, tj. o 1,6% mniej niż w ub. roku oraz o 4,2% mniej niż w poprzednim miesiącu. Zdecydowana większość zarejestrowanych bezrobotnych (81,2%) nie posiadała prawa do pobierania zasiłku. Przed rokiem było to 78,5%. Na wsi zasiłku nie otrzymywało 82,0% osób, wobec 79,3% przed rokiem. Wśród bezrobotnych dominowały osoby pracujące wcześniej zawodowo (80,2% ogółu osób). W grupie tej odnotowano spadek liczby bezrobotnych w skali roku o 2,0%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,8%. Wybrane grupy zarejestrowanych Najliczniejszą grupę wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na bezrobotnych, będących w szczególnej rynku pracy stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Ich udział zwiększył się w skali sytuacji na rynku pracy Stan w dniu 31 V roku o 12,6%, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w tej Wyszczególnienie grupie spadek o 2,9% (813 osób). W skali roku o 3,8% wzrosła liczba bezrobotnych Zarejestrowani bezrobotni: do 25 roku życia do 25 roku życia, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. liczba długotrwale bezrobotni bezrobotnych w tej grupie zmniejszyła się o 3,1%. W porównaniu do kwietnia br. spadł powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych również odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - o 3,6%, w stosunku do ub. roku nastąpił wzrost o 0,9%. Wśród osób bez kwalifikacji zawodowych w ciągu roku nastąpił wzrost o 10,4%, tj o 1734 osoby, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek o 629 osoby

5 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Stan w końcu miesiąca 20,0 % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V Polska Lubuskie W maju br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 6857 osób i była większa o 5,9% niż przed miesiącem, a o 18,2% mniejsza niż przed rokiem. Większość stanowiły osoby, które poprzednio pracowały zawodowo (76,1%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych przybyło osób bez prawa do zasiłku o 5,1% oraz osób rejestrujących się kolejny raz (wzrost o 1,0% do 5643 osób). W omawianym miesiącu z ewidencji bezrobotnych wyłączono 9360 osób, czyli o 16,4% mniej aniżeli w maju ub. roku, a o 4,0% więcej niż w poprzednim miesiącu. Pracę w różnych formach podjęło w tym czasie 3761 osób. Wśród osób wyłączonych z rejestracji urzędów pracy było 2208 osób do 25 roku życia, tj. o 23,0% mniej niż w ub. roku, 3923 osoby długotrwale bezrobotne spadek o 2,3% w skali roku oraz 1929 osób powyżej 50 roku życia. Wskutek niepotwierdzenia gotowości do pracy status bezrobotnego utraciło 2636 osób, o 6,5% mniej w porównaniu do zeszłego roku, a o 10,9% więcej w stosunku do kwietnia br. W maju pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 2951 ofert pracy, tj. mniej o 32,7% niż przed rokiem i o 10,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W omawianym miesiącu przygotowano 342 oferty staży i 978 oferty prac społecznie użytecznych. Dla niepełnosprawnych przeznaczono 100 ofert pracy. W końcu miesiąca na jedną ofertę przypadało 43 bezrobotnych, tj. o 13 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. Wydatki z Funduszu Pracy w maju br. wyniosły 15,4 mln zł wobec 29,2 mln wykorzystanych w analogicznym okresie ub. roku, od początku roku było to 69,1 mln zł, o 32,1% mniej niż w końcu maja 2010 r. Na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych przeznaczono w maju br. 61,1% środków (9,4 mln zł), natomiast na programy na rzecz promocji zatrudnienia 32,0% środków (4,9 mln zł). WYNAGRODZENIA W maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2883,37 zł (tj. 82,8% średniej krajowej) i było o 2,3% niższe niż przed miesiącem (wobec wzrostu w kwietniu br. o 1,2%). Przeciętna płaca w kraju, wyniosła 3483,99 zł, tj. o 3,2% mniej niż w kwietniu br. W relacji do analogicznego miesiąca ub. roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,6%, tj. wolniej niż przed miesiącem (wzrost płac w kwietniu br. wyniósł 4,2%) oraz mniej dynamicznie niż średnio w kraju (podobnie jak przed miesiącem wzrost przeciętnej płacy w kraju wyniósł 4,1%). W sektorze prywatnym przeciętna płaca brutto wzrosła w ujęciu rocznym do poziomu 2843,37 zł (tj. o 2,4%), a w publicznym 3330,36 zł (tj. o 5,6%). W większości sekcji płace były wyższe niż przed rokiem, m.in.: w informacji i komunikacji (o 17,4%), w budownictwie (o 11,6%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,2%), w handlu; naprawach pojazdów samochodowych (o 4,9%). W przemyśle przeciętne miesięczne wynagrodzenie przekroczyło poziom ubiegłoroczny o 4,1%, w tym w przetwórstwie przemysłowym o 4,9% oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami o 2,3%. Poniżej poziomu z ub. roku ukształtowały się wynagrodzenia m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną o 39,6% oraz w jednostkach zajmujących się obsługą rynku nieruchomości o 1,1%

6 DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (przeciętna miesięczna 2005=100) 154,0 % 150,0 146,0 142,0 138,0 134,0 130,0 126,0 122,0 118,0 114,0 110,0 106,0 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V Polska Lubuskie Spośród 22 działów przetwórstwa przemysłowego w 20 przeciętne miesięczne wynagrodzenia wzrosły w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku. Najwyższy wzrost płac notowano w produkcji metali (o 18,1%), w produkcji odzieży (o 11,0%) oraz w produkcji mebli (o 10,1%). Wyższe niż przed rokiem były także wynagrodzenia m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją: wyrobów z metali (o 8,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 8,4%), maszyn i urządzeń (o 6,9%), artykułów spożywczych (o 6,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 5,7%). Niższe niż w maju ub. roku były m.in. wynagrodzenia w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 3,0%). ODCHYLENIA PRZECIĘTNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ BRUTTO OD PRZECIĘTNEGO W WOJEWÓDZTWIE W WYBRANYCH SEKCJACH W MAJU 2011 R. 5,3% przetwórstwo przemysłowe 11,8% dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 0,7% budownictwo -13,8% handel; naprawa pojazdów samochodowych -7,4% transport i gospodarka magazynowa -38,1% zakwaterowanie i gastronomia informacja i komunikacja 69,7% 5,1% obsługa rynku nieruchomości działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 68,2% -40,1% administrowanie i działalność wspierająca -5,2% działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 6 -

7 MIESZKANIA W maju br. przekazano do użytkowania 209 nowych mieszkań tj. o 6,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 17,7% mniej niż w maju ub. roku (w kraju w analogicznych okresach odpowiednio więcej o 0,6% i o 2,2%). W omawianym miesiącu zakończono budowę 108 mieszkań indywidualnych, 52 społecznych czynszowych, 26 w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem i 23 w pozostałych formach budownictwa mieszkaniowego. Od początku roku oddano łącznie 992 mieszkania. Efekty budownictwa były o 1,9% niższe od uzyskanych w analogicznym okresie ub. r. (w kraju mniej o 14,9%). Większość mieszkań 691 (69,7% ogółu) powstała w budownictwie indywidualnym. W pozostałych formach budownictwa powstało: 183 mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, 52 społeczne czynszowe, 44 komunalne i 22 w pozostałych formach budownictwa. Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań zrealizowanych w omawianym okresie wyniosła 110,9 tys. m 2 i zmniejszyła się w ciągu roku o 0,3%. Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania wyniosła 111,8 m 2 i była większa niż przed rokiem o 1,5%. Największe mieszkania powstały w budownictwie indywidualnym 133,9 m 2. Mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem miały przeciętną powierzchnię 69,8 m 2, spółdzielcze 52,0 m 2, a społeczne czynszowe 48,3 m 2. Od początku roku rozpoczęto budowę 1355 mieszkań (wobec 2077 przed rokiem), w tym 835 w budownictwie indywidualnym i 479 mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W omawianym okresie wydano 1804 pozwolenia na budowę mieszkań (wobec 1459 w ub. roku), w tym 1019 w budynkach indywidualnych i 785 przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. DYNAMIKA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA (analogiczny okres 2005 = 100) 180,0 % 155,0 130,0 105,0 80,0 55,0 30,0 I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI I-IX I-XII I-III Polska Lubuskie ROLNICTWO W maju br. średnia temperatura powietrza wynosiła 14,5 o C i w porównaniu do średniej temperatury wielolecia (z lat ) i średniej temperatury maja ub. roku była wyższa odpowiednio o 0,6 o C i 2,6 o C. Najchłodniej było w dniach 4-7 maja br., temperatura przy gruncie spadała do minus 7 o C, a lokalnie nawet do minus 10 o C. Najcieplej było w dniach maja br., termometr w budce meteorologicznej wskazywał 30 o C. Suma opadów atmosferycznych wynosiła 38,1 mm/m 2, tj. o 70,4 mm mniej niż przed rokiem i o 9,8 mm mniej w porównaniu do średniej wieloletniej. Od początku roku zanotowano o 64,3% mniej opadów niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mróz, który wystąpił na początku maja br., spowodował duże szkody w sadach i jagodnikach. Przemarzła większość kwiatów, małych zawiązków owoców, młodych pędów. Ucierpiały wszystkie gatunki drzew i krzewów owocowych. Na skutek mrozu straty ponieśli również plantatorzy rzepaku i wczesnych odmian ziemniaków. Zimna wiosna i brak opadów spowodowały słabe wschody zbóż jarych i opóźnienie wegetacji roślin, zwłaszcza rosnących na lekkich glebach. Na polach pojawiają się plamy wypalonych suszą zbóż. Słabo odrasta trawa na łąkach i pastwiskach

8 W maju br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny skupu zbóż i żywca drobiowego, natomiast spadły ceny skupu żywca wołowego i wieprzowego oraz mleka. Na targowiskach wzrosły ceny sprzedaży zbóż. Cena skupu pszenicy wynosiła 99,26 zł za dt i w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku była wyższa odpowiednio o 6,0% i 111,5%. Cena skupu żyta zwiększyła się w ciągu miesiąca o 2,9% do poziomu 78,46 zł za dt, a w skali roku wzrosła o 133,0%. Na wytypowanych do badania targowiskach płacono 103,33 zł za dt pszenicy, tj. więcej niż w poprzednim miesiącu o 6,9% i więcej niż przed rokiem o 32,5%. Cena 1 dt żyta, wynosząca 91,67 zł, była wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 5,2% i 26,4%. Ceny zbóż w poszczególnych dekadach maja 2011 r. Biuro Maklerskie Zielonogórskiego Rynku I II II Rodzaje zbóż Rolno-Towarowego S.A. oferowało do sprzedaży w złotych za tonę Pszenica konsumpcyjna pszenicę w cenie wyższej niż przed miesiącem Pszenica paszowa odpowiednio o 5,7% za konsumpcyjną i 3,2% za Żyto konsumpcyjne Żyto paszowe paszową. Żyto konsumpcyjne i paszowe podrożało Jęczmień paszowy Owies paszowy odpowiednio o 3,3% i 6,6%. Natomiast ceny Pszenżyto paszowe paszowego jęczmienia, owsa i pszenżyta obniżyły się Źródło: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w ciągu miesiąca odpowiednio o 0,4%, 5,8% i 0,3%. Cena skupu żywca wołowego, wynosząca 5,41 zł za kg, obniżyła się w ciągu miesiąca o 1,8%, natomiast w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się o 38,4%. Żywiec wieprzowy skupowano w cenie 4,50 zł za kg, tj. niższej niż przed miesiącem o 2,4%, ale wyższej niż przed rokiem o 11,9%. Cena skupu 1 kg żywca drobiowego wynosiła 4,43 zł i w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku była wyższa odpowiednio o 3,5% i 16,0%. Mleko krowie skupowano w cenie 122,69 zł za hl, tj. niższej niż przed miesiącem o 0,3%, ale wyższej niż przed rokiem o 17,5%. W maju br. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 3,1 kg zestawu pasz, w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku wskaźnik ten zmniejszył się odpowiednio o 3,1% i 31,1%. Relacja ceny skupu żywca wieprzowego do ceny targowiskowej żyta, wynosząca 4,9, zmniejszyła się w ciągu miesiąca i roku odpowiednio o 7,5% i 10,9%. PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ W maju br. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług uzyskane przez podmioty gospodarcze sektora przedsiębiorstw ukształtowały się na poziomie 2136,8 mln zł (w cenach bieżących). Było to, licząc w cenach stałych, o 4,1% więcej niż przed miesiącem (wobec spadku w kwietniu br. o 8,7%). W Polsce odnotowano wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów o 2,6%. Po raz pierwszy od marca 2008 r. produkcja sprzedana Struktura produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego według wybranych działów w maju 2011 r. przemysłu ukształtowała się na poziomie niższym niż w analogicznym Wyszczególnienie W % miesiącu ub. roku. W maju br. była o 1,8% niższa niż przed rokiem Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 15,6 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 14,8 (wobec dynamicznego wzrostu notowanego w maju ub. roku Produkcja artykułów spożywczych 9,5 o 20,0%). W przetwórstwie przemysłowym produkcja sprzedana Produkcja papieru i wyrobów z papieru 8,5 Produkcja wyrobów z metali 6,2 zmniejszyła się o 1,7%. Jednocześnie w kraju notowano dalszy wzrost Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 5,9 produkcji sprzedanej w skali roku: w przemyśle o 7,7%, w tym Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 3,7 w przetwórstwie przemysłowym 8,1%. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja mebli 3,5 2,7 Produkcja maszyn i urządzeń Pozostałe 3,3 26,3 Niższe niż przed rokiem przychody odnotowano w 7 działach przetwórstwa przemysłowego (spośród 22), których łączny udział w sprzedaży zrealizowanej w tej sekcji PKD wyniósł 44,8%. Głęboki spadek sprzedaży wyrobów i usług odnotowano m.in. w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 31,0%), w produkcji wyrobów tekstylnych (o 19,9%), w produkcji metali (16,2%), w produkcji artykułów spożywczych (o 6,2%) oraz w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,0%). Wyższa niż w maju ub. roku była m.in. produkcja odzieży (o 34,6%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 30,8%) oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 22,1%). Powyżej poziomu sprzed roku ukształtowała się także produkcja wyrobów z metali (o 17,6%), produkcja wyrobów mineralnych z pozostałych surowców niemetalicznych (o 7,1%) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 2,5%)

9 DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny stałe) 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V Polska Lubuskie Wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego okresie styczeń maj br. wyniosła w przemyśle 157,0 tys. zł, w tym w przetwórstwie przemysłowym 160,8 tys. zł i wzrosła w skali roku po 3,3% (w cenach stałych). STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI I SEKCJI W MAJU 2011 R. według sektorów własności według sekcji 3,1% 1,5% 2,4% przetwórstwo przemysłowe 96,9% 96,1% dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja pozostałe sekcje sektor publiczny sektor prywatny Lubuskie przedsiębiorstwa przemysłowe w porównaniu do maja ub. roku zanotowały zwiększenie produkcji m.in.: wyrobów z tworzyw sztucznych o 46,6%, palet płaskich i nadstawek do palet płaskich z drewna o 31,2%, mebli o 21,0%, kawałków z indyków świeżych lub chłodzonych o 6,1%, pieczywa świeżego o 3,1%. Poniżej ubiegłorocznego poziomu zanotowano produkcję m.in.: papieru i tektury o 0,8%, tarcicy iglastej o 22,6%, mięsa wieprzowego świeżego lub chłodzonego o 34,0% BUDOWNICTWO W maju br. przychody ze sprzedaży produkcji i usług w przedsiębiorstwach budowlanych wyniosły 164,4 mln zł (licząc w cenach bieżących) i były o 3,7% wyższe aniżeli w kwietniu br., natomiast o 11,5% niższe od uzyskanych przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa, o wartości 69,0 mln zł, zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 8,4% i o 6,3% w stosunku do maja ub. roku. W kraju przychody z produkcji budowlano-montażowej (licząc w cenach stałych) były wyższe w porównaniu do kwietnia br. o 25,9%, a do maja ub. roku o 23,9%

10 Przedsiębiorstwa budowlane, które zajmują się wznoszeniem budynków zanotowały spadek przychodów w produkcji budowlano-montażowej zarówno w skali roku jak i miesiąca odpowiednio o 33,3% i 24,9%. Jednostki wykonujące obiekty inżynierii lądowej i wodnej w maju br. osiągnęły wyższe przychody w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. roku o 30,4%, ale niższe w stosunku do kwietnia br. o 17,1%. Jedynie przedsiębiorstwa wykonujące specjalistyczne roboty budowlane zanotowały wzrost wartości przychodów z produkcji budowlano montażowej w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. roku o 59,8% i poprzedniego miesiąca br. o 53,7%. DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ (przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny bieżące) 400,0 % 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V Polska Lubuskie W okresie pięciu miesięcy br. przychody ze sprzedaży w budownictwie ukształtowały się na poziomie 729,5 mln zł, tj. o 44,0% wyższym niż przed rokiem (w cenach bieżących), przy czym prawie całość sprzedaży zrealizowały jednostki sektora prywatnego. Produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie 352,2 mln zł, tj. 29,7% wyższym niż przed rokiem. W kraju wielkość produkcji budowlano-montażowej wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 19,3% (licząc w cenach stałych). Wydajność pracy w budownictwie w okresie styczeń-maj br., mierzona wartością przychodu ze sprzedaży na 1 zatrudnionego, wyniosła 97,7 tys. zł, wykazując na tle ub. roku wzrost o 37,4%. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I USŁUG W BUDOWNICTWIE WEDŁUG DZIAŁÓW W MAJU 2011 R. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% budowa budynków budowa obiektów inżynierii lądowej roboty budowlane specjalistyczne

11 HANDEL W maju br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wzrosła w relacji do poprzedniego miesiąca o 2,0%, jednak tempo wzrostu uległo dalszemu spowolnieniu (w kwietniu br. notowano wzrost w skali miesiąca na poziomie 2,9%). W stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku obroty w handlu detalicznym wzrosły o 18,9%, tj. bardziej dynamicznie niż przed miesiącem (w kwietniu br. obserwowano wzrost w skali roku o 17,3%). Dla porównania w maju ub. roku sprzedaż detaliczna wzrosła w ujęciu rocznym o 11,4%. Podobnie jak przed miesiącem zdecydowanie powyżej poziomu ubiegłorocznego ukształtowała się sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 65,7%) oraz sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 40,9%). Wyższa niż przed rokiem była także pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 11,0%), sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (o 52,1%) oraz sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,2%). Najgłębszy spadek sprzedaży notowano w przedsiębiorstwach prowadzących dystrybucję mebli, RTV, AGD (o 22,1%). Nie osiągnęła poziomu sprzed roku sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego była o 7,9% niższa niż w maju ub. roku oraz sprzedaż włókna, odzieży, obuwia (o 4,1%). Sprzedaż hurtowa zrealizowana w maju br. przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była wyższa niż przed miesiącem i przed rokiem odpowiednio o 0,5% i 29,3%. DYNAMIKA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ TOWARÓW (w cenach bieżących) 120,0 % 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V m-c poprzedni = 100 analogiczny okres roku poprzedniego=100 Inne dane charakteryzujące województwo można znaleźć w publikacjach naszego Urzędu oraz w publikacjach ogólnopolskich GUS. Zapraszamy do Internetu na strony Zielona Góra, czerwiec 2011 r

12 12 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ludność a (w tys. osób) , , , , Bezrobotni zarejestrowani a (w tys. osób) ,5 68,1 66,1 61,7 58,9 57,0 55,9 55,5 55,4 55,2 56,0 59, ,0 65,0 63,5 61,0 58,5 Stopa bezrobocia ab (w %) ,5 17,7 17,2 16,3 15,6 15,2 14,9 14,8 14,8 14,7 14,9 15, ,7 16,7 16,4 15,8 15,3 Oferty pracy (w ciągu miesiąca) Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c ,5 113,4 113,7 113,9 114,3 114,6 114,4 114,7 114,7 115,1 115,2 115,0 (w tys. osób) ,1 117,7 117,4 117,4 117,2 poprzedni miesiąc = ,7 99,9 100,2 100,2 100,3 100,2 99,9 100,2 100,0 100,3 100,1 99, ,8 100,5 99,8 99,9 99,9 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,1 98,3 99,7 100,2 101,2 101,6 102,0 102,1 102,3 102,2 102,4 102, ,2 103,7 103,3 103,0 102,5 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze , , , , , , , , , , , ,44 przedsiębiorstw c (w zł) , , , , ,37 poprzedni miesiąc = ,2 100,2 107,4 99,3 99,2 102,1 99,5 100,7 98,6 101,0 102,5 107, ,5 98,9 105,5 101,2 97,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,6 103,7 104,2 107,1 106,8 106,4 103,7 104,8 103,3 105,3 103,4 105, ,4 104,0 102,2 104,2 102,6 Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) analogiczny okres poprzedniego roku = ,5 71,9 64,0 70,8 81,2 75,9 75,2 73,5 78,3 81,3 86,2 92, ,9 102,7 104,5 103,3 98,1 Nakłady inwestycyjne d (w tys. zł; ceny bieżące) analogiczny okres poprzedniego roku = ,9.. 73,5.. 79, Produkcja sprzedana przemysłu c (w cenach stałych): poprzedni miesiąc = ,0 105,5 110,3 97,3 110,1 106,3 83,3 101,0 111,5 105,2 103,0 81, ,4 103,1 109,8 91,3 104,1 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,4 130,0 123,6 120,0 136,2 127,5 113,4 110,7 104,7 104,5 116,5 115, ,1 111,1 108,4 102,2 98,2 Produkcja budowlano montażowa c (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = ,7 130,7 177,5 86,3 131,5 121,8 112,7 100,0 106,1 155,3 68,1 136, ,7 117,6 122,5 106,2 91,6 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,0 66,6 81,3 70,2 58,1 77,8 55,7 91,7 82,4 93,3 110,2 81, ,1 158,4 109,3 134,6 93,7 a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. d W przedsiębiorstwach z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco.

13 13 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sprzedaż detaliczna towarów a (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = ,6 98,9 114,9 99,5 100,6 101,9 101,9 100,6 98,6 102,4 93,3 119, ,7 103,5 118,8 102,9 102,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,3 103,4 110,4 99,3 111,4 110,1 107,6 114,7 113,1 114,8 114,4 114, ,9 109,7 113,4 117,3 118,9 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych b : analogiczny okres poprzedniego roku = , , , , ,7*.. skupu ziarna zbóż: poprzedni miesiąc = ,1 97,6 96,1 101,0 108,1 109,5 90,2 130,4 137,9 112,3 163,9 195, ,9 105,9 99,6 102,5 110,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,5 78,8 84,6 89,1 93,9 93,5 106,4 150,7 99,4 174,5 104,2 110, ,6 211,0 218,7 221,9 226,3 skupu żywca rzeźnego wołowego: poprzedni miesiąc = ,0 102,5 97,1 89,9 107,1 99,2 92,8 106,4 99,8 99,3 114,2 104, ,4 102,7 109,7 108,7 98,2 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,5 104,0 94,6 84,3 85,9 91,1 81,6 101,9 106,5 102,5 107,4 97, ,3 110,5 124,9 151,0 138,4 skupu żywca rzeźnego wieprzowego: poprzedni miesiąc = ,5 96,9 105,9 94,7 107,8 115,7 95,9 102,2 101,6 89,9 94,6 103, ,1 108,8 108,6 104,3 97,6 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,7 82,9 83,5 75,1 82,9 91,7 97,8 95,8 97,8 90,5 97,0 106, ,4 109,4 112,2 123,6 111,9 Relacje cen skupu c żywca wieprzowego do cen 1 kg ,5 4,3 4,6 4,3 4,5 4,8 3,8 4,0 4,1 3,8 3,6 3,6 zestawu pasz d ,1 3,2 3,2 3,2 3,1 Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach e brutto f (w %) ,5.. 3,6.. 3,9.. 3, ,6.. netto g (w %) ,7.. 2,8.. 3,3.. 3, ,9.. Podmioty gospodarki narodowej h w tym spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego a b c d W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. W kwartale. Ceny bieżące bez VAT. Zestaw pasz obejmuje: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 kg zbóż (wg cen targowiskowych) oraz 0,07 kg mieszanki PT-2 (wg cen detalicznych). e Z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco. f Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. g Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. h W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu. U w a g a. Znak * oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO 29.. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO STYCZEŃ R. tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg STYCZEŃ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 22.04.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 30.04.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LISTOPADZIE 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LISTOPADZIE 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Internet: http://www.stat.gov.pl/zg KOMUNIKAT O

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: www.stat.gov.pl/warsz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Wyniki wstępne Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Data opracowania: 28.03.2012 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Wyniki wstępne Data opracowania: 1.06.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatusbdg@stat.gov.pl tel. 52 366 93 90 faks 52 366 93 56 Internet:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Kontakt: e-mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200 fax 61 27 98 100 1 Internet: http://poznan.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 10 październik 2005 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl; tel.: 17 853 52 10, 853 52 19 faks: 17 853 51 57 Internet: http://rzeszow.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Wyniki wstępne Data opracowania: 29.06.2012 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Internet: http://www.stat.gov.pl/zg KOMUNIKAT O

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LIPCU 2013 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LIPCU 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: www.stat.gov.pl/olsz KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W 2015 ROKU Warszawa, 25 stycznia 2016 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 3 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Kwiecień 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo