Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej."

Transkrypt

1 Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega opodatkowaniu. Zatem prawidłowe określenie tej rezydencji ma fundamentalne znaczenie w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa podatkowego. W polskim prawie podatkowym rezydencja podatkowa została określona w art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF). W niniejszym artykule rozpatrzone zostanie zagadnienie rezydencji podatkowej osób fizycznych na podstawie UPODF. Zgodnie z postanowieniami art. 3 UPDOF należy stwierdzić, iż pojęcie rezydent podatkowy" jest tożsame z pojęciem osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu". N ieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, iż podatnik ma obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP) bez względu na miejsce położenia ich źródła, zatem także od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych za granicą. Jest to tzw. zasada rezydencji", zgodnie z którą suwerenne państwo posiada wyłączne i nieograniczone prawo do nakładania podatków na podmioty, które mają rezydencję podatkową na terytorium danego państwa. 1 / 10

2 Ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania. Podatnicy ci podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która: - posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych ) lub - przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wystarczy spełnienie jednego z powyższych warunków, aby w świetle UPDOF osoba fizyczna była traktowana jako polski rezydent podatkowy. Warto również zwrócić uwagę na to, że definicja zawiera słowo lub" co oznacza, iż dla posiadania miejsca zamieszkania wystarczy, aby osoba fizyczna miała jedynie centrum intere sów o sobistych bądź jedynie centrum interesów gospodarczych na terytorium RP. 2 / 10

3 Ustalając rezydencję podatkową należy przeprowadzić analizę wszystkich warunków wskazanych w art. 3 UPDOF. Trzeba zatem dokładnie określić, co ustawodawca rozumie przez centrum interesów osobistych i gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych osoby fizycznej. W celu zdefiniowania pojęcia centrum interesów osobistych i gospodarczych" należy uwzględnić wszelkie powiązania personalne, ekonomiczne i rodzinne danej osoby na terytorium RP i poza granicami kraju. Do takich powiązań można zaliczyć: - miejsce przebywania małżonka i dzieci, - posiadanie przez podatnika nieruchomości na terytorium RP bądź za granicą, - długość pobytu danej osoby na terytorium RP, - długość planowanego pobytu danej osoby na terytorium RP, - prowadzenie działalności biznesowej" na terytorium RP lub za granicą, - wiążący podatnika stosunek pracy na terytorium RP lub za granicą. Jeżeli osoba fizyczna opuszcza terytorium RP i wyjeżdża za granicę z zamiarem stałego tam pobytu, mamy wtedy do czynienia ze zmianą miejsca zamieszkania. Zamiar stałego pobytu w innym kraju powinien przejawiać się przeniesieniem przez podatnika za granicę również ośrodka interesów życiowych. Jeżeli wyjazd z założenia jest wyjazdem czasowym (ze zmianą miejsca zamieszkania) to nie mamy do czynienia ze zmianą rezydencji podatkowej). Wyjazd za granicę nie oznacza automatycznie zmiany miejsca zamieszkania, choćby pobyt w 3 / 10

4 innym kraju trwał nawet kilka lat. Po stronie wyjeżdżającego musi bowiem występować zamiar stałego pobytu poza granicami terytorium RP. W przedmiotowym temacie zmiany rezydencji podatkowej należy stwierdzić, iż istnieją sytuacje, w których sam fakt, iż podatnik polski pracuje i mieszka w innym kraju niż RP nie przesądza o tym, że z tym państwem ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2008 r. (sygn. IPPB2/ /08-2/AK) decydujące znaczenie w takiej sytuacji będzie miało miejsce zamieszkania jego najbliższej rodziny, czyli że - analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych - ściślejsze powiązania łączą go z RP. Przy ustalaniu miejsca zamieszkania należy zatem analizować indywidualną sytuację podatnika mając na uwadze wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na powiązania osobiste i gospodarcze danej osoby w kraju i poza jego granicami. Określając rezydencję podatkową danej osoby, poza polskimi regulacjami należy również wziąć pod uwagę przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: umowy o UPO). Zdarza się, że osoba fizyczna zgodnie z prawem polskim i prawem państwa, w którym przebywa, ma miejsce zamieszkania w obu tych krajach. Mamy wtedy do czynienia z problemem podwójnej rezydencji, tzw. domicylem podatkowym. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie reguł kolizyjnych zawartych w Modelowej Konwencji w sprawie dochodu i majątku OECD (dalej: KM OECD). Artykuł 4 KM OECD zaleca stosowanie następujących kryteriów w ustalaniu rezydencji podatkowej: 1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych), 4 / 10

5 2. jeżeli nie można ustalić, w którym państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym państwie, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, w którym zwykle przebywa, 3. jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem, 4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy umawiających się państw rozstrzygają tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia, 5. powyższe regulacje w takim samym lub adekwatnym brzmieniu znajdują się w podpisanych przez Polskę umowach o UPO, 6. podwójna rezydencja nazywana również domicylem podatkowym może wynikać z nałożenia się polskiego nieograniczonego obowiązku podatkowego powstającego ze względu na miejsce zamieszkania oraz nieograniczonego obowiązku podatkowego innego państwa, powstającego ze względu na miejsce, w którym dana osoba zwyczajowo przebywa. Kolejność przedstawionych kryteriów nie jest przypadkowa. Powyższe reguły należy stosować w odpowiedniej kolejności, tzn. jeżeli zastosowanie pierwszej regulacji nie rozstrzyga miejsca rezydencji podatnika, to należy zastosować kolejne kryterium, natomiast jeżeli to również nie dało rezultatu, stosuje się kolejne kryterium. Trudno jest wyodrębnić konkretne przesłanki, które mogą świadczyć o przeniesieniu ośrodka interesów życiowych poza granice terytorium RP. Nie jest możliwe sporządzenie zamkniętej listy działań powodujących zmianę rezydencji podatkowej. Każdy przypadek wymaga odrębnej analizy stanu faktycznego. Tematem głównym niniejszego artykułu jest jednak problem zmiany rezydencji podatkowej. Zagadnienie to dotyczy sytuacji, gdy podatnik w ciągu roku zmienia kraj, w którym znajduje się centrum jego interesów osobistych lub gospodarczych. Zdarza się bowiem, iż osoba fizyczna w pierwszej połowie roku jest rezydentem podatkowym danego kraju, a w drugiej części roku 5 / 10

6 przestaje być jej rezydentem. Sytuacja taka występuje wtedy, gdy np. obywatel obcego państwa przyjedzie do Polski 11 maja i przeniesie tu swoje centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Powinien być zatem - w świetle polskich przepisów - począwszy od tego dnia traktowany jako polski rezydent podatkowy, natomiast za okres od 1 stycznia do 10 maja jako polski nierezydent, czyli osoba o ograniczonym obowiązku podatkowym na terytorium RP. Odwrotnie będzie w przypadku, gdy obywatel polski, który wyjedzie z terytorium RP np. 13 września i przeniesie centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych za granicę, powinien być, na podstawie polskich przepisów, uznany za polskiego rezydenta podatkowego jedynie do 12 września, a po wyjeździe, od 12 września za polskiego nierezydenta. W powyższych przykładach mamy do czynienia z zmianą rezydencji podatkowej potocznie nazywaną łamaniem" rezydencji podatkowej. Inna będzie sytuacja osoby, wobec której przy ustalaniu rezydencji podatkowej weźmie się pod uwagę warunek 183 dni". Jeśli np. cudzoziemiec przyjedzie do RP 1 marca i jego pobyt na terytorium RP przekroczy 183 dni w danym roku, będzie on traktowany jak polski rezydent podatkowy za cały rok podatkowy. Jednakże w okresie od 1 stycznia do końca lutego mógł on być również rezydentem podatkowym innego kraju na podstawie przepisów tego kraju. W takim przypadku należy zastosować dodatkowe kryteria zawarte w umowie o UPO, jeżeli została zawarta między danym państwem a RP, i określić, gdzie dana osoba w okresie od 1 stycznia do końca lutego ostatecznie miała rezydencję podatkową. Adekwatnie będzie wyglądała sytuacja Polaka, który wyjechał z terytorium RP np. 21 listopada, zatem będzie traktowany jako polski rezydent za cały rok podatkowy oraz od momentu wyjazdu będzie uznawany również za rezydenta podatkowego kraju, do którego wyjeżdża. Moment przyjazdu lub wyjazdu z terytorium RP nie zawsze będzie powodował zmiany rezydencji podatkowej. Moment ten może się przesunąć, np. w przypadku, gdy rodzina przeprowadzi się później niż dana osoba albo też inne okoliczności/powiązania danej osoby zmienią się po dacie przyjazdu/wyjazdu. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania podatnik zobowiązany jest do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany na formularzu NIP-3. Obowiązek ten dotyczy zarówno obywateli polskich wyjeżdżających z kraju, jak i obcokrajowców przyjeżdżających na terytorium RP. 6 / 10

7 Również wykonywanie pracy za granicą stanowi kryterium ustalania rezydencji podatkowej. Problem zmiany rezydencji podatkowej może występować w przypadku oddelegowania pracowników polskiej firmy poza granicę kraju. Oddelegowanie do pracy w innym państwie może wiązać się ze zmianą miejsce zamieszkania. Każdorazowo niesie to za sobą konieczność ustalenia, jaki ma to wpływ na sytuację podatkową danego pracownika na terytorium RP. Rezydencja podatkowa pracowników oddelegowanych za granicę, co do zasady, może nie ulec zmianie. Generalnie, fakt położenia centrum interesów gospodarczych poza terytorium RP nie zmienia kraju rezydencji podatkowej podatnika, jeżeli centrum interesów osobistych podatnika nadal znajduje się na terytorium RP. W takiej sytuacji pracownicy oddelegowani za granicę podlegają na terytorium RP nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, natomiast za granicą ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wobec tego, np. pracownicy oddelegowani wykonujący pracę na terytorium innego państwa niż to, w którym zostali zatrudnieni, znajdują się w obszarze funkcjonowania ustawodawstwa dwóch krajów. Z jednej strony, w związku z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, dochody pracowników oddelegowanych podlegają opodatkowaniu w państwie położenia źródła przychodów. Z drugiej natomiast rezydenci podatkowi podlegają opodatkowaniu w kraju rezydencji od całości dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów. Wobec tego pracownicy oddelegowani, których rezydencja podatkowa nie uległa zmianie podlegają opodatkowaniu od dochodów z tytułu pracy najemnej uzyskanych w związku z oddelegowaniem, również na terytorium RP. W związku z tym pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Eliminowaniu podwójnego opodatkowania służą zawierane pomiędzy umawiającymi się państwami umowy o UPO. Zgodnie z postanowieniami takich umów należy ustalać nieograniczony obowiązek podatkowy osoby fizycznej, na co wskazują postanowienia art. 4 UPODF. Z umów o UPO wynikają odpowiednie metody unikania podwójnego opodatkowania. 7 / 10

8 Zdarza się, iż podatnicy są zainteresowani zmianą rezydencji podatkowej z uwagi na wysokie stawki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące na terytorium RP, co w konsekwencji prowadzi do opodatkowywania większości swoich dochodów poza granicami RP. Nie w każdym jednak przypadku wyjazd za granicę i dłuższy tam pobyt powodują zmianę miejsca zamieszkania, np. wyjazd na studia, misja dyplomatyczna, wyjazd służbowy, wyjazd w celach zarobkowych. Certyfikaty rezydencji Istotnym dokumentem, jaki Polacy stający się rezydentami podatkowymi innego kraju oraz cudzoziemcy będący polskimi rezydentami podatkowymi powinni uzyskać w przypadku zmiany miejsca zamieszkania jest certyfikat rezydencji wydany przez odpowiednie władze podatkowe w nowym kraju stałego pobytu. Jeśli podatnik osiąga w kraju, w którym jest nierezydentem, dochody takie jak np. odsetki czy dywidendy, certyfikat rezydencji jest podstawą dla płatnika (np. banku, spółki wypłacającej dywidendę itp.) do pobrania lub niedobrania w zależności od postanowień umowy o UPO od wypłacanych należności podatku według stawki podatkowej wynikającej z odpowiedniej umowy o UPO. 8 / 10

9 Udowodnienie miejsca zamieszkania jest obowiązkiem podatnika. W art. 5a pkt 21 UPDOF certyfikat rezydencji jest zdefiniowany jako: zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika". Art. 306¹ Ordynacji Podatkowej przewiduje możliwość wydawania przez polskie organy podatkowe zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych na terytorium RP. Takie zaświadczenia są wydawane na specjalnym formularzu CFR-1 na wniosek podatnika. Przepisy nie wskazują jednak formalnych wymogów, jakie powinien spełniać zagraniczny certyfikat rezydencji, ani nie wskazują elementów, jakie powinien zawierać. Należy jednak stwierdzić, iż certyfikat taki powinien zawierać dane umożliwiające zidentyfikowanie podatnika i organ wydający zaświadczenie oraz powinno się w nim znaleźć wyraźne wskazanie, że dany podatnik posiada miejsce zamieszkania w danym kraju oraz podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Posiadanie certyfikatu rezydencji innego państwa nie przesądza jednak o pozostawaniu rezydentem RP, jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2008 r., sygn. IPPB2/ /08-2/AZ: (...) rezydenta Islandii nie zwalnia z obowiązku składania zeznania rocznego i dopłaty różnicy podatku, w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada ośrodek interesów życiowych na terytorium RP. Certyfikat rezydencji może posłużyć jako dowód w ewentualnym postępowaniu podatkowym i wówczas zajdzie konieczności jego przedłożenia; tym samym należy go przechowywać do ewentualnej kontroli". Obowiązek rozliczenia rocznego Osoba wyjeżdżająca z terytorium RP na stałe powinna zwrócić również uwagę na art. 45 ust. 7 9 / 10

10 UPDOF nakładający na nierezydentów opuszczających nasz kraj obowiązek dokonania rozliczenia rocznego. Podatnikiem zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ustawy Ordynacja podatkowa jest m.in. osoba fizyczna podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. W art. 3 UPDOF rozróżnia się podatników posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy i ograniczony obowiązek podatkowy. Mając na uwadze przytoczone przepisy należy stwierdzić, iż osoba fizyczna podlegająca w Polsce nieograniczonemu bądź ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w polskim urzędzie skarbowym. Istotna jest więc zależność pomiędzy ciążącym na podatniku obowiązku podatkowym na terytorium RP, a obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego w Polsce i wykazania w nim dochodów uzyskanych za granicą. Pracownik powinien otrzymać od pracodawcy informację o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Określenie rezydencji podatkowej, a w ślad za tym kraju, w którym podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jest coraz większym problemem ze względu na możliwości uzyskiwania dochodów w różnych państwach, głównie Unii Europejskiej przez obywateli krajów do niej należących. 10 / 10

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Praca w UE podatki i składki

Praca w UE podatki i składki www.pwc.pl Praca w UE podatki i składki Marzec 2015 r. Spis treści Praca w Unii Europejskiej podatki i składki... 4 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej... 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek Sygn. akt II UK 141/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Magdalena Kostro

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo

122/10/A/2007. WYROK z dnia 7 listopada 2007 r. Sygn. akt K 18/06 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

122/10/A/2007. WYROK z dnia 7 listopada 2007 r. Sygn. akt K 18/06 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 122/10/A/2007 WYROK z dnia 7 listopada 2007 r. Sygn. akt K 18/06 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski przewodniczący Teresa Liszcz sprawozdawca Janusz

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracowników w pigułce

Zatrudnienie pracowników w pigułce www.pwc.pl/uwolnijpotencjal Zatrudnienie pracowników w pigułce Listopad, 2014 Zatrudnienie pracowników w pigułce Jeżeli w prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniamy pracowników musimy wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny Należności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: październik-grudzień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: CIT > > Ceny transferowe

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU

ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU - art. 27f updof Ulga prorodzinna obowiązuje od 01.01.2007 r. Art. 27f updof został dodany do ustawy o podatku dochodowym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2013 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101

ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101 ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101 Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo