PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie"

Transkrypt

1 załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe, wartościowe i ciekawe. II Sapere aude Miej odwagę być mądrym MISJA SZKOŁY 1 Horacy, listy 1,2,40 Nasza Szkoła istnieje po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności, właściwe nastawienia i zachowania. MISJA SZKOŁY 2 Nasza Szkoła istnieje po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, kształtować umysły i serca. MISJA SZKOŁY 3 Istniejemy po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności, właściwe postawy i zachowania. Absolwent naszej Szkoły to człowiek posiadający umiejętności samodzielnego uczenia się, dokształcania i doskonalenia, a takŝe przekwalifikowania. SłuŜymy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących sukcesy w zmieniającym się świecie. Dbamy o to, aby uczeń opuszczający mury naszej szkoły był solidnie i wszechstronnie wykształcony, szanował narodowe tradycje i drugiego człowieka,, potrafił odnaleźć swoje miejsce, pełen wiary we własne moŝliwości. III WIZJA SZKOŁY 1. Stwarzamy kaŝdemu uczniowi optymalne warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; 2. Tworzymy zaplecze dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia; 1

2 3. Zapewniamy bezpieczeństwo w Szkole. Obejmujemy działalnością profilaktyczną i opiekuńczą wszystkich uczniów; 4. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; 5. Struktura naszej Szkoły opiera się na dobrych stosunkach interpersonalnych miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami; 6. Aktywnie współpracujemy ze społecznością lokalną; 7. Przygotowujemy uczniów do prawidłowego podejmowania decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu; 8. Kształtujemy wraŝliwość na potrzeby innych ludzi, a takŝe poszanowanie dla poglądów, wartości i Ŝycia drugiego człowieka; 9. Uczymy komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów, które niesie dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość; 10. Wychowujemy uczniów w poszanowaniu tradycji narodowych, lokalnych i jednocześnie tolerancji wobec róŝnic kulturowych. IV CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 1. Stosowanie metod aktywizujących i innowacyjnych form nauczania w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego; 2. Stałe doskonalenie nauczycieli wspierane przez Szkołę; 3. Właściwa organizacja pracy; 4. Wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej i multimedialnej; 5. Unowocześnianie i uzupełnianie bazy i wyposaŝenia Szkoły w środki i pomoce dydaktyczne; 6. Dbanie o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy wszystkimi podmiotami Ŝycia szkolnego; 7. Realizowanie programu profilaktyki i innych programów profilaktycznych; 8. Rozpoznawanie potrzeb i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom; 9. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi organizacjami; 10. Aktywne wspieranie działalności charytatywnej; 11. Promowanie Szkoły w środowisku lokalnym, pozyskiwanie sponsorów, współdziałanie z mediami. V SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWANIA 1. Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i dbanie o ich prawidłowy, wszechstronny rozwój; 2. Rozwijanie zdolności logicznego i twórczego myślenia, a takŝe praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej; 3. Wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultury Ŝycia codziennego; 4. WdraŜanie do pracy nad sobą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, za własny rozwój intelektualny i duchowy; 5. Kształcenie i doskonalenie technik pracy umysłowej w celu lepszego i bardziej efektywnego uczenia się; 2

3 6. Uczenie poszanowania i tolerancji wobec drugiego człowieka i jego stylu myślenia; 7. Kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązania i szacunku do tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych, narodowych; 8. Uczenie i propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, przeciwdziałania uzaleŝnieniom; 9. Kształtowanie postaw asertywnych; 10. Uczenie kreatywności w myśleniu i działaniu; 11. Uczenie zdolności samooceny i oceny innych; 12. Uświadomienie uczniom konieczności akceptacji samego siebie, podnoszenie poczucia własnej wartości. VI SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 POSTAWY OBYWATEL STUDENT I PRACOWNIK CECHY OSOBOWOŚCI ABSOLWENT JAKO: zna i szanuje tradycje narodowe; zna otaczającą rzeczywistość, realia gospodarcze i polityczne i potrafi się w nich odnaleźć; jest świadomy swoich powinności wobec państwa i społeczeństwa; aktywnie uczestniczy w Ŝyciu publicznym; podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej; jest otwarty na świat i kulturę; zna i przestrzega obowiązujące normy prawne; jest świadomy zagroŝeń cywilizacyjnych, przyjazny wobec środowiska naturalnego; jest wyposaŝony w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne podjęcie dalszej edukacji oraz obowiązków zawodowych; potrafi określić swoje predyspozycje zawodowe; potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną; zna potrzeby krajowego, lokalnego i międzynarodowego rynku pracy; zna swoje mocne i słabe strony; jest asertywny, komunikatywny; potrafi korzystać z róŝnych źródeł wiedzy; rozumie konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego; potrafi komunikować się w obcych językach; potrafi w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje; jest przedsiębiorczy, otwarty, twórczy; potrafi współdziałać w zespole i nawiązywać kontakty; posługuje się w praktyce technologią informacyjną. 3

4 CZŁOWIEK ma poczucie własnej wartości; potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych; dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne; szanuje wspólne dobro; otwarty i wraŝliwy na potrzeby innych, gotowy do niesienia pomocy tolerancyjny; odpowiedzialny za przyjęte na siebie obowiązki; zna normy społeczne, moralne i obyczajowe i przestrzega je; jest samodzielny; posiada umiejętność współŝycia w grupie i w społeczeństwie; jest odpowiedzialny za siebie i innych; otwarty na rozwijanie swojej sprawności intelektualnej i fizycznej oraz osobistych zainteresowań. VII ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO Zespół Szkół w Choszcznie zapewnia uczniom warunki do: 1. Zaspokajania potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 2. Kształcenia umiejętności kierowania się w Ŝyciu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych; 3. Świadomego stosowania się do róŝnego typu przepisów szkolnych i prawnych; 4. Rozwijanie takich cech jak wraŝliwość, wytrwałość i obowiązkowość; 5. Kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku; 6. Kształcenia umiejętności współŝycia w zespole; 7. Kształcenia umiejętności formowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów; 8. Rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny; 9. Wprowadzanie uczniów w role społeczne i zawodowe; 10. Współuczestniczenia i współtworzenia Ŝycia kulturalnego; 11. Poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycją fizyczną i psychiczną; 12. Wychowania w tradycjach kultury polskiej z poszanowaniem regionalnych odrębności i równoczesnym otwarciu na wartości Europy i Świata. VIII ZADANIA DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH Zadania do realizacji w klasie I. 1. Integracja zespołu klasowego. 2. Adaptacja w nowym środowisku: realizacja programu - Jestem Licealistą. 3. Prawa i obowiązki ucznia w Szkole. 4. Samopoznanie i poznanie wzajemne uczniów. 5. Podnoszenie poczucia własnej wartości uczniów. 4

5 6. Profilaktyka uzaleŝnień: Realizacja programów profilaktycznych: Jestem sobą, Jak Ŝyć z ludźmi. 7. Kultura Ŝycia codziennego. 8. Rozwiązywanie konfliktów. 9. Profilaktyka HIV/ AIDS. 10. Orientacja zawodowa Poznajemy własne predyspozycje osobowościowe. 11. Nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. 12. Bezpieczeństwo w Szkole. 13. Przemoc i agresja czy moŝna jej zapobiec - Realizacja programu: Saper. 14. Efektywna nauka. 15. Higiena pracy umysłowej. 16. Dokonywanie samooceny. Zadania do realizacji w klasie II. 1. Rozpoznawanie, nazywanie i wyraŝanie uczuć. 2. Profilaktyka uzaleŝnień Realizacja programów profilaktycznych: Jestem sobą, Jak Ŝyć z ludźmi, RóŜowa wstąŝeczka. 3. Rozwój kreatywności i twórczego myślenia. 4. Podnoszenie poczucia własnej wartości uczniów. 5. Sposoby rozwiązywania konfliktów. 6. Umiejętność podejmowania decyzji. 7. Komunikowanie się. 8. Asertywność- sztuka bycia sobą w kontaktach z innymi. 9. Agresja w szkole przejawy i sposoby zwalczania. 10. Wartości, którymi moŝna i naleŝy kierować się w Ŝyciu. 11. Moja Mała Ojczyzna : Poznawanie dorobku kultury najbliŝszego środowiska. 12. Kultura Polski i Europy. 13. Profilaktyka HIV/ AIDS. 14. MłodzieŜ w subkulturach. 15. Zdolności i zainteresowania. 16. Orientacja zawodowa: - poznajemy zawody i kierunki studiów; - poznajemy siebie w aspekcie wyboru przyszłego zawodu. Zadania do realizacji w klasie III i IV. 1. Rola zainteresowań w Ŝyciu człowieka. 2. Cechy dorosłości. 3. Znaczenie i rozumienie tolerancji. 4. Wartości cenione w Ŝyciu. 5. Rola człowieka w rodzinie i środowisku. 6. Funkcje rodziny obowiązki rodziców. 7. Prawa dziecka. 8. Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów. 9. Miłość spojrzenie na jej rodzaje. 11. Stres przed maturą realizacja programu. 12. Orientacja zawodowa: - zawody przyszłości; - nowe kierunki studiów i specjalności; - wymagania egzaminacyjne na wybrane kierunki studiów; 5

6 - absolwent na rynku pracy proponowane programy; - wybór zawodu, a moje predyspozycje osobowościowe; - cechy idealnego pracownika. IX HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASA I SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE 1. Integracja zespołu klasowego i adaptacja do nowego środowiska szkolnego 2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i nauczycielami 3.Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia Zespołu Szkól NR 1 ( Statut Szkoły, szkolny system oceniania, Kodeks Ucznia) 4.Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, tworzenie spójnego, bezpiecznego dla ucznia zespołu klasowego 5. Kształcenie świadomości na temat warunków sprzyjających i hamujących rozwój grupy 6. Przeciwdziałanie agresji: - zapobieganie frustracji wśród młodzieŝy - radzenie sobie ze złością, stresem i gniewem - kształtowanie wśród uczniów poczucia obowiązku zgłaszania wszelkich aktów przemocy w szkole - uświadamianie potencjalnym sprawcom przemocy w szkole skutków agresji - współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w celu uwraŝliwienia na oznaki przemocy w szkole i w domu SPOSOBY I FORMY REALIZACJI lekcja wychowawcza -warsztaty lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach, badanie socjometryczne, realizacja programu adaptacyjnego Jestem Licealistą Godziny Pierwszaka -pogadanki -dyskusje lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach - wybór samorządu klasowego, - redagowanie umowy dla klasy określającej zasady i warunki współŝycia w klasie i środowisku uczniowskim, - zawarcie kontraktu Realizacja programu: Saper lekcje wychowawcze -dyskusja, ćwiczenia psychoedukacyjne, badanie ankietowe OSOBY ODPOWIEDZIAL- NE - nauczyciel WOS - opiekun SU - SU TERMIN REALIZ ACJI IX IX IX IX/X XI 6

7 7. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia. - Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem 8. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych 9. Kształtowanie umiejętności aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach udział w konkursach i przedstawieniach lekcja wychowawcza, warsztaty praca w grupach 10. Zapobieganie uzaleŝnieniom spotkania ze specjalistami, realizacja programów profilaktycznych, warsztaty, praca w grupach, ćwiczenia, badanie ankietowe, 11. Określenie swojego nastawienia do zdobywania wiedzy i uczenia się. lekcja wychowawcza, warsztaty, praca w grupach, badanie ankietowe - lider Zespołu ds. promocji zdrowia - dyrektor szkoły XI/XII XI/XII I I/II 12. Wyzwalanie wewnętrznego potencjału ucznia: - wdraŝanie do dyscypliny pracy umysłowej, - budzenie zainteresowań, - wdraŝanie do ustawicznego doskonalenia organizacji pracy, - budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się 13. Kształtowanie umiejętności poznawania siebie, innych oraz wzmacniania własnego poczucia wartości 14. Rozpoznanie warunków Ŝycia i nauki uczniów 15. Eliminowanie przyczyn trudności edukacyjnych uczniów. lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach, badanie ankietowe lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach, ćwiczenia warsztatowe, realizacja programu KaŜdego moŝna za coś pochwalić -organizowanie pomocy koleŝeńskiej dla osób słabszych -organizowanie pomocy materialnej -wnioskowanie o skierowanie uczniów na badania psychologiczno icznej - nauczyciel przedsiębiorczości - opiekun SU - SU III/IV III/IV Przez cały rok/ Według potrzeb 7

8 SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE 1. Rozwój zainteresowań i zdolności, - Kształtowanie prawidłowych nawyków przy organizacji pracy umysłowej, budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się 2. Promocja zdrowia, zapobieganie patologiom i uzaleŝnieniom: - uświadamianie zagroŝeń związanych z nałogami i uzaleŝnieniem od narkotyków, - Zapoznanie ze specyfiką choroby AIDS 3. Rozwijanie potrzeby zainteresowania własnym zdrowiem, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, zdobywanie umiejętności dokonywania wyboru zachowań sprzyjających poprawie i umacnianiu zdrowia. 3. Zapoznanie z dorobkiem kultury najbliŝszego środowiska ("mała ojczyzna") - wychowanie w duchu poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata - poznawanie kultury w poszczególnych dziedzinach : muzyki, malarstwa, rzeźby, plastyki, języka, literatury, teatru, kina 4. Kształtowanie umiejętności stawiania celów przez uczniów i osiągania ich, podejmowania własnych decyzji 5.Wprowadzenie pojęcia asertywności i jego znaczenie w funkcjonowaniu człowieka 6. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich: uwraŝliwienie na specyfikę dziejów i KLASA II SPOSOBY I FORMY REALIZACJI - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia, badanie ankietowe - lekcje wychowawcze, pogadanki, prelekcje, udział w spektaklach profilaktycznych - włączenie się w ogólnopolskie akcje "Dzień bez papierosa", "Światowy Dzień walki z AIDS" - współpraca z ośrodkami ds. uzaleŝnień, Realizacja programów profilaktycznych: Jestem sobą, Saper, RóŜowa wstąŝeczka lekcje wychowawcze, pogadanki, dyskusja, praca w grupach lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, pogadanki, udział w apelach i przedstawieniach, podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych OSOBY ODPOWIEDZIAL- NE - nauczyciel WOS, dyrektor szkoły - Lider Zespołu ds. promocji zdrowia - nauczyciel WOK - nauczyciele WOS i historii - Opiekun Klubu Europejskiego - nauczyciel WOK - nauczyciele WOS i historii TERMIN REALIZ ACJI IX/X X/XI X/XI XI/XII XII/I I/II Przez cały rok 8

9 tradycji naszego narodu - wdraŝanie do aktywnego uczestnictwa w obchodach świąt państwowych, narodowych, religijnych - kształtowanie szacunku dla symboli państwowych i narodowych - rozbudzanie wśród uczniów poszanowania godności człowieka, Ŝycia, wolności, tolerancji i solidarności 7. Orientacja zawodowa i planowanie kariery: - wykształcenie w uczniach zachowań przedsiębiorczych umoŝliwiających pozyskanie pracy - zapoznanie z zawodami i kierunkami studiów. 8. Kształcenie umiejętności twórczego myślenia. (w tym równieŝ pomoc ludziom starszym) - lekcje wychowawcze, spotkania tematyczne z przedstawicielem PUP, wycieczki, -"teczki tematyczne" -zbieranie informacji o środowisku pracy, zadaniach, czynnościach, i moŝliwości zatrudnienia - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - Opiekun Klubu Europejskiego - nauczyciel przedsiębiorczości III/IV III/IV 9. Wyrabianie umiejętności nazywania, rozpoznawania i wyraŝania własnych uczuć, - kształtowanie pozytywnej samooceny, - kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się w grupie, rozwiązywania konfliktów, słuchania innych i korzystania z ich poglądów, - zapoznanie ze specyfiką działań subkultur młodzieŝowych. - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia IV/V 10. Przeciwdziałanie agresji - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia IV/V 11. Określenie wartości słuŝących własnemu rozwojowi. - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia V 9

10 SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE 1. Rozwój zainteresowań i zdolności, - Kształtowanie prawidłowych nawyków przy organizacji pracy umysłowej w czasie przygotowania do matury, budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się 2. Rozwijanie potrzeby zainteresowania własnym zdrowiem, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, zdobywanie umiejętności dokonywania wyboru zachowań sprzyjających poprawie i umacnianiu zdrowia, -Eliminowanie przyczyn i skutków stresu 3. Kształtowanie umiejętności dokonywania odpowiedzialnych wyborów i decyzji 4.Kształtowanie postawy tolerancji 5.Uświadomienie i poszerzenie wiedzy na temat cenionych wartości, przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia właściwego miejsca w rodzinie. 6. Nabywanie wiedzy o rozwoju człowieka w wymiarze psychicznym i społecznym, Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. 7. Określenie i pogłębienie problematyki funkcji rodziny w Ŝyciu jednostkowym i społecznym, - Analiza przyczyn róŝnych sytuacji rodzinnych, znaczenie postaw rodzicielskich, - WdraŜanie do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu rodziny. 8. Orientacja zawodowa i planowanie kariery. - Kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju KLASA III i IV SPOSOBY I FORMY REALIZACJI - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, pogadanki, badanie ankietowe na temat skali zjawiska picia alkoholu, palenia i uŝywania narkotyków Realizacja programu profilaktycznego: Stres przed maturą - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia lekcje wychowania do Ŝycia w rodzinie - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia lekcje wychowania do Ŝycia w rodzinie - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia, spotkania z przedstawicielami wyŝszych uczelni, OSOBY ODPOWIEDZIAL- NE - nauczyciel WOS, dyrektor szkoły, - nauczyciel WOS, - nauczyciel wychowania do Ŝycia w rodzinie, - nauczyciel WOS, - nauczyciel wychowania do Ŝycia w rodzinie - nauczyciel przedsiębiorczości TERMIN REALIZ ACJI IX/X IX/X X/XI XI/XII XII XII XII/I I/II/III 10

11 - Pomoc w wyborze własnej drogi Ŝyciowej (wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym i kierunku studiów) - WdraŜanie do planowania pracy w związku z egzaminem maturalnym - Poszerzanie informacji na temat moŝliwości dalszego kształcenia - - WyposaŜenie absolwentów w wiedzę i umiejętność niezbędną do właściwego poruszania się po współczesnym rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, - Zorganizowanie informacji dla uczniów o moŝliwościach dalszego kształcenia w szkołach wyŝszych i szkołach policealnych Realizacja przedsięwzięcia Szkoła- Zawód-Praca X FORMY REALIZACJI 1. Pogadanki i dyskusje na temat: uczymy się aktywnie słuchać; utrzymujemy dobre relacje z rówieśnikami; sposoby przełamywania onieśmielenia, empatia i tolerancja, stres; zasady pracy w grupie; określanie dobrych i złych stron; wyraŝamy swoje poglądy i opinie; propagowanie zdrowego stylu Ŝycia; poznanie róŝnego rodzaju zagroŝeń; znaczenia funkcji rodziny w Ŝyciu kaŝdego człowieka; pozytywnych i negatywnych postaw rodzicielskich; wyraŝania podstawowych uczuć człowieka ( miłość, złość nienawiść, strach ); motywacji własnych działań; róŝnic w wychowaniu rodziców i uczniów; wpływu postaw rodzicielskich na nasze Ŝycie; znaczenia prawidłowego wyboru zawodu; jak spędzam wolny czas; pobudzania wyobraźni i twórczego myślenia; tolerancji; przydatności asertywności w Ŝyciu codziennym; sposobów przełamania niechęci do nauki, nastawienia do zdobywania wiedzy; empatii w więziach koleŝeńskich; technik szybkiego uczenia się; radzenia ze stresem maturalnym; wykorzystania potencjału intelektualnego; umiejętności korzystania z mediów; roli reklam we współczesnym świecie; praw obywatelskich; korzystania i przetwarzania wiadomości na temat UE. 11

12 2. Zajęcia warsztatowe dotyczące: uzaleŝnień (palenie papierosów, alkoholizm); problem AIDS; problemu narkomanii; subkultur młodzieŝowych; sekt i ich zagroŝeń; aktywnych form spędzania wolnego czasu; asertywności; wyraŝania własnych uczuć; szukania wzorców osobowych w rodzinie; zagroŝeń ekologicznych dla współczesnej cywilizacji; analizy materiałów reklamowych uczelni; analiza rynku pracy; wpływu mediów na nasze Ŝycie. 3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, doradcą zawodowym, specjalistą ds. uzaleŝnień i patologii, pracownikami OPS i PUP, rodzicami. 4. Projekcja filmów o tematyce: uzaleŝnień; o przemocy w rodzinie; zachowaniach asertywnych; stresu; tolerancji; 5. Ankiety dotyczące: skala zjawiska picia alkoholu; palenia tytoniu i uŝywania narkotyków; sposobu uczenia się, czy potrafię się uczyć; pokonywania stresu; sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów; predyspozycji do wyboru kierunku studiów i wykonywania zawodów. 6. Spotkania ze specjalistami. 7. Udział w dniach otwartych uczelni, targach edukacyjnych. XI METODY I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ 1. Warsztaty psycho-edukacyjne; 2. Dyskusje na forum grupy; 3. Treningi umiejętności; 4. Gry dramatyczne, dydaktyczne, burza mózgów; 5. Metody projektu; 12

13 6. Symulacja; 7. Badanie socjometryczne; 8. Wycieczki turystyczne; turystyczno-krajoznawcze oraz wycieczki integrujące młodzieŝ róŝnych krajów; 9. Ćwiczenia produkcyjne. XII PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU śycia 1. Zachęcanie uczniów do udziału w zawodach sportowych. 2. Organizacja dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego w ramach zajęć pozalekcyjnych. 3. Organizowanie prelekcji o szkodliwym wpływie substancji uzaleŝniających na młody organizm. 4. Organizowanie spotkań, prelekcji i warsztatów z udziałem specjalistów i terapeutów w celu przeciwdziałania uzaleŝnieniom i agresji wśród uczniów. 5. Organizowanie akcji promujących zdrowy styl Ŝycia (reklama zdrowia). 6. Redagowanie artykułów do gazetki szkolnej o tematyce prozdrowotnej. 7. Zachęcanie do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. 8. Ułatwianie i nabywanie podstawowych umiejętności dbania o higienę. 9. Ukazywanie zagroŝeń cywilizacji (nikotynizm, alkoholizm, narkomania). 10. Organizowanie konkursów międzyklasowych i międzyszkolnych. 11. Diagnozowanie środowiska wychowawczego ucznia. 12. Utrzymanie ścisłego kontaktu z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Choszcznie. XIII EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Efekty działań wychowawczych przejawiają się w tym, Ŝe uczeń: 1. ma poczucie przynaleŝności do klasy i szkoły jako jej waŝnego ogniwa; 2. chce i wyraŝa potrzebę działania na forum klasy, szkoły, regionu; 3. dąŝy do rozwoju właściwych zainteresowań; 4. współtworzy i respektuje normy grupowe i społeczne; 5. doświadcza współzaleŝności i współodpowiedzialności za działania grupy; 6. szanuje godność innych; 7. jest świadomy swoich praw; 8. dokonuje adekwatnej samooceny; 9. akceptuje siebie; 10. radzi sobie ze stresem, zmianami, sytuacjami trudnymi; 11. potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania; 12. potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować; 13. rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dąŝy do ich osiągnięcia; 14. preferuje zdrowy styl Ŝycia i podejmuje działania na rzecz ochrony zdrowia; 15. podejmuje działania ekologiczne w najbliŝszym otoczeniu i we własnym Ŝyciu; 16. odnajduje wartość jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura w Ŝyciu człowieka; 17. działa na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego; 18. utoŝsamia się z własnym środowiskiem; 19. przejawia postawę tolerancyjną nastawioną na akceptację róŝnych kultur i je rozumie. 13

14 XIV OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KAśDY NAUCZYCIEL JEST WYCHOWAWCĄ MŁODZIEśY ZADANIA NAUCZYCIELA 1. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. 2. Kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez, wspólną naukę, wspólne działania i wybór właściwych form spędzenia czasu wolnego. 3. Budowanie obrazu własnej osoby u uczniów w oparciu o rzetelną samoocenę i informacje zwrotne. 5. Zaszczepienie postawy pozytywnego i zróŝnicowanego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyraŝania ocen oraz sądów aprobujących lub negujących róŝne zachowania swoje i innych osób. WYCHOWAWCA KLASY Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły. Jego zadaniem jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie; ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY: 1. Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą kaŝdego ze swoich uczniów. 2. Poznawanie warunków bytowych, sytuacji rodzinnej i wychowawczej uczniów. 3. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów. 4. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie. 5. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami róŝnych form Ŝycia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół klasowy. 6. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie i koordynowanie działań wychowawczych. 7. Współpraca z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 8. Otaczanie szczególną opieką uczniów mających trudności edukacyjne. 9. Organizowanie indywidualnej lub grupowej pomocy w nauce, jeśli zajdzie taka potrzeba (wespół z Samorządem Klasowym, Szkolnym, pedagogiem szkolnym i Radą Rodziców). 10. Pomaganie w organizacji Ŝycia kulturalnego klasy. 11. Dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 12. Systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, roczny plan pracy wychowawczej itp.). 13. Zapoznanie uczniów i rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi i programem wychowawczym Szkoły. 14

15 14. Zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, promowania i klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminów. 15. Ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy w oparciu o program wychowawczy i profilaktyki szkoły oraz prowadzenie tych lekcji zgodnie z obowiązującym w danej klasie przydziałem godzin. 16. Na jeden miesiąc przed zakończeniem I i II semestru (rocznych zajęć dydaktycznych) informowanie ucznia (ustnie) i jego rodziców (powiadomienie pisemne) o przewidzianych //lepiej o groŝących dla ucznia stopniach niedostatecznych. 17. Podejmowanie działań umoŝliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. XV WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH WYCHOWANIA 1. Formami współpracy rodziców i nauczycieli są: 1. stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (co najmniej raz w semestrze); 2. nadzwyczajne spotkania wychowawców z rodzicami dla rozwiązywania problemów nie cierpiących zwłoki i omówienia zagadnień istotnych do realizacji programu nauczania oraz zadań wychowawczych; 3. organizowania imprez okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią; 4. poznawanie oczekiwań rodziców poprzez rozmowy i ankiety; 5. konsultacje z rodzicami dotyczące projektu i ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki; 6. organizowanie dla rodziców zajęć warsztatowych dotyczących problematyki uzaleŝnień dzieci od środków psychoaktywnych; 7. zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, przedstawienia, lekcje pokazowe, spotkania ze specjalistami; 8. włączanie rodziców w organizację uroczystości szkolnych, wyjazdów dzieci i spotkań ze specjalistami; 9. angaŝowanie rodziców jako opiekunów dzieci w czasie dyskotek, wycieczek. 2. Spotkania z rodzicami mają na celu w szczególności: 1. Zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamiarami dydaktycznymi oraz wychowawczymi w danej klasie i szkole; 2. Informowanie o przepisach dotyczących klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów. 3. Wychowawcy klas zobowiązani są do udzielenia rzetelnej informacji rodzicom (opiekunom) na temat zachowania, postępów w nauce i przyczyn ewentualnych trudności ich dzieci. 4. Rodzice (opiekunowie) są uprawnieni do zasięgania u wychowawcy, nauczyciela przedmiotu i Dyrektora Szkoły informacji i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci. 5. Rodzice (opiekunowie) są uprawnieni do wyraŝania i przekazywania organowi spełniającemu nadzór pedagogiczny opinii na temat Szkoły. 15

16 XVI SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM POPRZEZ: Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnaŝaniem dziedzictwa kulturowego w regionie; Udział przedstawicieli w uroczystościach, imprezach sportowych i wychowawczych na terenie Szkoły; Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo i niezaradnych. XVII ROLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I RZECZNIKA PRAW UCZNIA W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM SZKOŁY 1. W Szkole działa Rzecznik Praw Ucznia i Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie Szkoły. 2. Samorząd moŝe przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów takich jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego umoŝliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moŝliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŝliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego; 7) prawo do wyraŝania opinii o pracy nauczyciela. XVIII W TOKU CZTEROLETNIEJ LUB TRZYLETNIEJ NAUKI W SZKOLE UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMACH WYCHOWAWCZYCH: 1. Szkolny program profilaktyki. 2. Wychowanie prorodzinne. 3. Edukacja regionalna. 4. Edukacja ekologiczna. 5. Edukacja prozdrowotna. 6. Edukacja filozoficzna. 7. Edukacja medialna i czytelnicza I-II kl. 16

17 8. Edukacja zawodowa I, II, III kl. (program orientacji zawodowej); 9. Program RóŜowa wstąŝeczka. 10. Program Stres przed maturą. 11. Trening zachowań asertywnych. 12. Doskonalenie komunikacji. 13. Edukacja teatralna. Niektóre elementy edukacji regionalnej, ekologicznej i prozdrowotnej zawarte będą w całym cyklu edukacji. XIX ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE 1. Otrzęsiny klas pierwszych. 2. Kronika szkolna i kroniki klasowe. 3. Apele wychowawcze. 4. Święto Patrona Szkoły. 5. Złota Księga: wpisy najlepszych uczniów w danym roku szkolnym; laureatów olimpiad; wyróŝniających się aktywnością społeczną rodziców; dobroczyńców szkoły. 6. Puchar przechodni oraz wpis do kroniki dla klasy mającej najwyŝszą średnią w nauce oraz najwyŝszą frekwencję. 7. Gospodarz Szkoły. 8. Dzień Samorządności. XX SPOSOBY BADANIA I OCENIANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ORAZ EFEKTÓW JEGO REALIZACJI 1. Obserwacja uczniów przez nauczycieli, wychowawców, rodziców. 2. Rozmowy: wychowawca nauczyciel; nauczyciele rodzice; nauczyciele uczniowie. 3. Testy socjometryczne. 4. Analiza dokumentów szkolnych i klasowych. 5. Ankiety dla rodziców i uczniów. 6. SondaŜ dla rodziców, nauczycieli, uczniów 7. Analiza wytworów uczniów. 8. Kwestionariusze samooceny dla uczniów. 17

PROGRAM WYCHOWAWCZY. www.zschoszczno.edupage.org

PROGRAM WYCHOWAWCZY. www.zschoszczno.edupage.org PROGRAM WYCHOWAWCZY www.zschoszczno.edupage.org Wstęp Program Wychowawczy Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich

Program Wychowawczy. Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich Program Wychowawczy Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY: Absolwent naszej szkoły to samodzielny i odpowiedzialny za swoje czyny człowiek, który akceptuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 8 w Jaworznie Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna. T. Gadacz Koncepcja programu- cele

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Przesłanie naszych działań pedagogicznych: W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Jan

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania własnych opinii. 2. Kształtowanie szacunku wobec innych osób.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku szkolnym 2015/2016

Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku szkolnym 2015/2016 Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku m 2015/2016 Cele szczegółowe Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Odpowiedzialni Propagowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę tj. w Technikum Nr 6 oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ CEL OGÓLNY: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA CELE OPERACYJNE: I. BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY POPRZEZ TWORZENIE I KULTYWOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach zakłada wszechstronny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Wizja: Nasza szkoła wychowuje Polaka świadomego obywatela Europy XXI w. Misja: Nasza szkoła wychowuje człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny Żarki 2015 Wstęp: Opracowanie programu poprzedziła analiza ewaluacji programu wychowawczego z roku szkolnego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni Misja szkoły Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im podejmować naukę i pracę w kraju i za granicą. Cechuje ich wrażliwość i otwartość

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Wstęp Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obserwacji, rozmów i analizy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1. PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017. Wrocław, r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1. PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017. Wrocław, r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 we WROCŁAWIU PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Wrocław, 22.09. 2016 r. Podstawą prawną szkolnego programu profilaktycznego obowiązującego w Zespole Szkół Nr 1 we Wrocławiu są

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół w Sieniawie

Program wychowawczy Zespołu Szkół w Sieniawie Program wychowawczy Zespołu Szkół w Sieniawie Rok szkolny 2015/2016- Rok szkolny 2016-2017 1 Podstawa prawna 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. na lata szkolne 2012/2015

Program Profilaktyki. Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. na lata szkolne 2012/2015 Program Profilaktyki Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na lata szkolne 2012/2015 1. Podstawa prawna konstruowania programu 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. ( zapis postulujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna FRAGMENTY PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna realizowany w zasadniczej szkole zawodowej klasa II Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku Opracowała: mgr Małgorzata Dybka zatwierdzono- nr ZSP/SPN-1-2003/2004

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M W K U N O W I E

G I M N A Z J U M W K U N O W I E G I M N A Z J U M W K U N O W I E WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU (czas, miejsce realizacji programu). 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

- wychowawcy - psycholog, pedagog. - lekcje wychowawcze

- wychowawcy - psycholog, pedagog. - lekcje wychowawcze HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ROZWÓJ SPOŁECZNY ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI WYKONAWCA ZADANIA Integracja zespołu klasowego - lekcje wychowawcze; - spotkania integracyjne z psychologiem i pedagogiem (metody aktywizujące,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo