PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie"

Transkrypt

1 załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe, wartościowe i ciekawe. II Sapere aude Miej odwagę być mądrym MISJA SZKOŁY 1 Horacy, listy 1,2,40 Nasza Szkoła istnieje po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności, właściwe nastawienia i zachowania. MISJA SZKOŁY 2 Nasza Szkoła istnieje po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, kształtować umysły i serca. MISJA SZKOŁY 3 Istniejemy po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności, właściwe postawy i zachowania. Absolwent naszej Szkoły to człowiek posiadający umiejętności samodzielnego uczenia się, dokształcania i doskonalenia, a takŝe przekwalifikowania. SłuŜymy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących sukcesy w zmieniającym się świecie. Dbamy o to, aby uczeń opuszczający mury naszej szkoły był solidnie i wszechstronnie wykształcony, szanował narodowe tradycje i drugiego człowieka,, potrafił odnaleźć swoje miejsce, pełen wiary we własne moŝliwości. III WIZJA SZKOŁY 1. Stwarzamy kaŝdemu uczniowi optymalne warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; 2. Tworzymy zaplecze dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia; 1

2 3. Zapewniamy bezpieczeństwo w Szkole. Obejmujemy działalnością profilaktyczną i opiekuńczą wszystkich uczniów; 4. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; 5. Struktura naszej Szkoły opiera się na dobrych stosunkach interpersonalnych miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami; 6. Aktywnie współpracujemy ze społecznością lokalną; 7. Przygotowujemy uczniów do prawidłowego podejmowania decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu; 8. Kształtujemy wraŝliwość na potrzeby innych ludzi, a takŝe poszanowanie dla poglądów, wartości i Ŝycia drugiego człowieka; 9. Uczymy komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów, które niesie dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość; 10. Wychowujemy uczniów w poszanowaniu tradycji narodowych, lokalnych i jednocześnie tolerancji wobec róŝnic kulturowych. IV CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 1. Stosowanie metod aktywizujących i innowacyjnych form nauczania w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego; 2. Stałe doskonalenie nauczycieli wspierane przez Szkołę; 3. Właściwa organizacja pracy; 4. Wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej i multimedialnej; 5. Unowocześnianie i uzupełnianie bazy i wyposaŝenia Szkoły w środki i pomoce dydaktyczne; 6. Dbanie o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy wszystkimi podmiotami Ŝycia szkolnego; 7. Realizowanie programu profilaktyki i innych programów profilaktycznych; 8. Rozpoznawanie potrzeb i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom; 9. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi organizacjami; 10. Aktywne wspieranie działalności charytatywnej; 11. Promowanie Szkoły w środowisku lokalnym, pozyskiwanie sponsorów, współdziałanie z mediami. V SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWANIA 1. Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i dbanie o ich prawidłowy, wszechstronny rozwój; 2. Rozwijanie zdolności logicznego i twórczego myślenia, a takŝe praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej; 3. Wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultury Ŝycia codziennego; 4. WdraŜanie do pracy nad sobą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, za własny rozwój intelektualny i duchowy; 5. Kształcenie i doskonalenie technik pracy umysłowej w celu lepszego i bardziej efektywnego uczenia się; 2

3 6. Uczenie poszanowania i tolerancji wobec drugiego człowieka i jego stylu myślenia; 7. Kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązania i szacunku do tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych, narodowych; 8. Uczenie i propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, przeciwdziałania uzaleŝnieniom; 9. Kształtowanie postaw asertywnych; 10. Uczenie kreatywności w myśleniu i działaniu; 11. Uczenie zdolności samooceny i oceny innych; 12. Uświadomienie uczniom konieczności akceptacji samego siebie, podnoszenie poczucia własnej wartości. VI SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 POSTAWY OBYWATEL STUDENT I PRACOWNIK CECHY OSOBOWOŚCI ABSOLWENT JAKO: zna i szanuje tradycje narodowe; zna otaczającą rzeczywistość, realia gospodarcze i polityczne i potrafi się w nich odnaleźć; jest świadomy swoich powinności wobec państwa i społeczeństwa; aktywnie uczestniczy w Ŝyciu publicznym; podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej; jest otwarty na świat i kulturę; zna i przestrzega obowiązujące normy prawne; jest świadomy zagroŝeń cywilizacyjnych, przyjazny wobec środowiska naturalnego; jest wyposaŝony w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne podjęcie dalszej edukacji oraz obowiązków zawodowych; potrafi określić swoje predyspozycje zawodowe; potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną; zna potrzeby krajowego, lokalnego i międzynarodowego rynku pracy; zna swoje mocne i słabe strony; jest asertywny, komunikatywny; potrafi korzystać z róŝnych źródeł wiedzy; rozumie konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego; potrafi komunikować się w obcych językach; potrafi w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje; jest przedsiębiorczy, otwarty, twórczy; potrafi współdziałać w zespole i nawiązywać kontakty; posługuje się w praktyce technologią informacyjną. 3

4 CZŁOWIEK ma poczucie własnej wartości; potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych; dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne; szanuje wspólne dobro; otwarty i wraŝliwy na potrzeby innych, gotowy do niesienia pomocy tolerancyjny; odpowiedzialny za przyjęte na siebie obowiązki; zna normy społeczne, moralne i obyczajowe i przestrzega je; jest samodzielny; posiada umiejętność współŝycia w grupie i w społeczeństwie; jest odpowiedzialny za siebie i innych; otwarty na rozwijanie swojej sprawności intelektualnej i fizycznej oraz osobistych zainteresowań. VII ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO Zespół Szkół w Choszcznie zapewnia uczniom warunki do: 1. Zaspokajania potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 2. Kształcenia umiejętności kierowania się w Ŝyciu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych; 3. Świadomego stosowania się do róŝnego typu przepisów szkolnych i prawnych; 4. Rozwijanie takich cech jak wraŝliwość, wytrwałość i obowiązkowość; 5. Kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku; 6. Kształcenia umiejętności współŝycia w zespole; 7. Kształcenia umiejętności formowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów; 8. Rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny; 9. Wprowadzanie uczniów w role społeczne i zawodowe; 10. Współuczestniczenia i współtworzenia Ŝycia kulturalnego; 11. Poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycją fizyczną i psychiczną; 12. Wychowania w tradycjach kultury polskiej z poszanowaniem regionalnych odrębności i równoczesnym otwarciu na wartości Europy i Świata. VIII ZADANIA DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH Zadania do realizacji w klasie I. 1. Integracja zespołu klasowego. 2. Adaptacja w nowym środowisku: realizacja programu - Jestem Licealistą. 3. Prawa i obowiązki ucznia w Szkole. 4. Samopoznanie i poznanie wzajemne uczniów. 5. Podnoszenie poczucia własnej wartości uczniów. 4

5 6. Profilaktyka uzaleŝnień: Realizacja programów profilaktycznych: Jestem sobą, Jak Ŝyć z ludźmi. 7. Kultura Ŝycia codziennego. 8. Rozwiązywanie konfliktów. 9. Profilaktyka HIV/ AIDS. 10. Orientacja zawodowa Poznajemy własne predyspozycje osobowościowe. 11. Nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. 12. Bezpieczeństwo w Szkole. 13. Przemoc i agresja czy moŝna jej zapobiec - Realizacja programu: Saper. 14. Efektywna nauka. 15. Higiena pracy umysłowej. 16. Dokonywanie samooceny. Zadania do realizacji w klasie II. 1. Rozpoznawanie, nazywanie i wyraŝanie uczuć. 2. Profilaktyka uzaleŝnień Realizacja programów profilaktycznych: Jestem sobą, Jak Ŝyć z ludźmi, RóŜowa wstąŝeczka. 3. Rozwój kreatywności i twórczego myślenia. 4. Podnoszenie poczucia własnej wartości uczniów. 5. Sposoby rozwiązywania konfliktów. 6. Umiejętność podejmowania decyzji. 7. Komunikowanie się. 8. Asertywność- sztuka bycia sobą w kontaktach z innymi. 9. Agresja w szkole przejawy i sposoby zwalczania. 10. Wartości, którymi moŝna i naleŝy kierować się w Ŝyciu. 11. Moja Mała Ojczyzna : Poznawanie dorobku kultury najbliŝszego środowiska. 12. Kultura Polski i Europy. 13. Profilaktyka HIV/ AIDS. 14. MłodzieŜ w subkulturach. 15. Zdolności i zainteresowania. 16. Orientacja zawodowa: - poznajemy zawody i kierunki studiów; - poznajemy siebie w aspekcie wyboru przyszłego zawodu. Zadania do realizacji w klasie III i IV. 1. Rola zainteresowań w Ŝyciu człowieka. 2. Cechy dorosłości. 3. Znaczenie i rozumienie tolerancji. 4. Wartości cenione w Ŝyciu. 5. Rola człowieka w rodzinie i środowisku. 6. Funkcje rodziny obowiązki rodziców. 7. Prawa dziecka. 8. Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów. 9. Miłość spojrzenie na jej rodzaje. 11. Stres przed maturą realizacja programu. 12. Orientacja zawodowa: - zawody przyszłości; - nowe kierunki studiów i specjalności; - wymagania egzaminacyjne na wybrane kierunki studiów; 5

6 - absolwent na rynku pracy proponowane programy; - wybór zawodu, a moje predyspozycje osobowościowe; - cechy idealnego pracownika. IX HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASA I SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE 1. Integracja zespołu klasowego i adaptacja do nowego środowiska szkolnego 2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i nauczycielami 3.Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia Zespołu Szkól NR 1 ( Statut Szkoły, szkolny system oceniania, Kodeks Ucznia) 4.Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, tworzenie spójnego, bezpiecznego dla ucznia zespołu klasowego 5. Kształcenie świadomości na temat warunków sprzyjających i hamujących rozwój grupy 6. Przeciwdziałanie agresji: - zapobieganie frustracji wśród młodzieŝy - radzenie sobie ze złością, stresem i gniewem - kształtowanie wśród uczniów poczucia obowiązku zgłaszania wszelkich aktów przemocy w szkole - uświadamianie potencjalnym sprawcom przemocy w szkole skutków agresji - współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w celu uwraŝliwienia na oznaki przemocy w szkole i w domu SPOSOBY I FORMY REALIZACJI lekcja wychowawcza -warsztaty lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach, badanie socjometryczne, realizacja programu adaptacyjnego Jestem Licealistą Godziny Pierwszaka -pogadanki -dyskusje lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach - wybór samorządu klasowego, - redagowanie umowy dla klasy określającej zasady i warunki współŝycia w klasie i środowisku uczniowskim, - zawarcie kontraktu Realizacja programu: Saper lekcje wychowawcze -dyskusja, ćwiczenia psychoedukacyjne, badanie ankietowe OSOBY ODPOWIEDZIAL- NE - nauczyciel WOS - opiekun SU - SU TERMIN REALIZ ACJI IX IX IX IX/X XI 6

7 7. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia. - Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem 8. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych 9. Kształtowanie umiejętności aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach udział w konkursach i przedstawieniach lekcja wychowawcza, warsztaty praca w grupach 10. Zapobieganie uzaleŝnieniom spotkania ze specjalistami, realizacja programów profilaktycznych, warsztaty, praca w grupach, ćwiczenia, badanie ankietowe, 11. Określenie swojego nastawienia do zdobywania wiedzy i uczenia się. lekcja wychowawcza, warsztaty, praca w grupach, badanie ankietowe - lider Zespołu ds. promocji zdrowia - dyrektor szkoły XI/XII XI/XII I I/II 12. Wyzwalanie wewnętrznego potencjału ucznia: - wdraŝanie do dyscypliny pracy umysłowej, - budzenie zainteresowań, - wdraŝanie do ustawicznego doskonalenia organizacji pracy, - budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się 13. Kształtowanie umiejętności poznawania siebie, innych oraz wzmacniania własnego poczucia wartości 14. Rozpoznanie warunków Ŝycia i nauki uczniów 15. Eliminowanie przyczyn trudności edukacyjnych uczniów. lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach, badanie ankietowe lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach, ćwiczenia warsztatowe, realizacja programu KaŜdego moŝna za coś pochwalić -organizowanie pomocy koleŝeńskiej dla osób słabszych -organizowanie pomocy materialnej -wnioskowanie o skierowanie uczniów na badania psychologiczno icznej - nauczyciel przedsiębiorczości - opiekun SU - SU III/IV III/IV Przez cały rok/ Według potrzeb 7

8 SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE 1. Rozwój zainteresowań i zdolności, - Kształtowanie prawidłowych nawyków przy organizacji pracy umysłowej, budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się 2. Promocja zdrowia, zapobieganie patologiom i uzaleŝnieniom: - uświadamianie zagroŝeń związanych z nałogami i uzaleŝnieniem od narkotyków, - Zapoznanie ze specyfiką choroby AIDS 3. Rozwijanie potrzeby zainteresowania własnym zdrowiem, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, zdobywanie umiejętności dokonywania wyboru zachowań sprzyjających poprawie i umacnianiu zdrowia. 3. Zapoznanie z dorobkiem kultury najbliŝszego środowiska ("mała ojczyzna") - wychowanie w duchu poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata - poznawanie kultury w poszczególnych dziedzinach : muzyki, malarstwa, rzeźby, plastyki, języka, literatury, teatru, kina 4. Kształtowanie umiejętności stawiania celów przez uczniów i osiągania ich, podejmowania własnych decyzji 5.Wprowadzenie pojęcia asertywności i jego znaczenie w funkcjonowaniu człowieka 6. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich: uwraŝliwienie na specyfikę dziejów i KLASA II SPOSOBY I FORMY REALIZACJI - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia, badanie ankietowe - lekcje wychowawcze, pogadanki, prelekcje, udział w spektaklach profilaktycznych - włączenie się w ogólnopolskie akcje "Dzień bez papierosa", "Światowy Dzień walki z AIDS" - współpraca z ośrodkami ds. uzaleŝnień, Realizacja programów profilaktycznych: Jestem sobą, Saper, RóŜowa wstąŝeczka lekcje wychowawcze, pogadanki, dyskusja, praca w grupach lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach lekcja wychowawcza -warsztaty, praca w grupach - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, pogadanki, udział w apelach i przedstawieniach, podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych OSOBY ODPOWIEDZIAL- NE - nauczyciel WOS, dyrektor szkoły - Lider Zespołu ds. promocji zdrowia - nauczyciel WOK - nauczyciele WOS i historii - Opiekun Klubu Europejskiego - nauczyciel WOK - nauczyciele WOS i historii TERMIN REALIZ ACJI IX/X X/XI X/XI XI/XII XII/I I/II Przez cały rok 8

9 tradycji naszego narodu - wdraŝanie do aktywnego uczestnictwa w obchodach świąt państwowych, narodowych, religijnych - kształtowanie szacunku dla symboli państwowych i narodowych - rozbudzanie wśród uczniów poszanowania godności człowieka, Ŝycia, wolności, tolerancji i solidarności 7. Orientacja zawodowa i planowanie kariery: - wykształcenie w uczniach zachowań przedsiębiorczych umoŝliwiających pozyskanie pracy - zapoznanie z zawodami i kierunkami studiów. 8. Kształcenie umiejętności twórczego myślenia. (w tym równieŝ pomoc ludziom starszym) - lekcje wychowawcze, spotkania tematyczne z przedstawicielem PUP, wycieczki, -"teczki tematyczne" -zbieranie informacji o środowisku pracy, zadaniach, czynnościach, i moŝliwości zatrudnienia - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - Opiekun Klubu Europejskiego - nauczyciel przedsiębiorczości III/IV III/IV 9. Wyrabianie umiejętności nazywania, rozpoznawania i wyraŝania własnych uczuć, - kształtowanie pozytywnej samooceny, - kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się w grupie, rozwiązywania konfliktów, słuchania innych i korzystania z ich poglądów, - zapoznanie ze specyfiką działań subkultur młodzieŝowych. - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia IV/V 10. Przeciwdziałanie agresji - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia IV/V 11. Określenie wartości słuŝących własnemu rozwojowi. - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia V 9

10 SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE 1. Rozwój zainteresowań i zdolności, - Kształtowanie prawidłowych nawyków przy organizacji pracy umysłowej w czasie przygotowania do matury, budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się 2. Rozwijanie potrzeby zainteresowania własnym zdrowiem, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, zdobywanie umiejętności dokonywania wyboru zachowań sprzyjających poprawie i umacnianiu zdrowia, -Eliminowanie przyczyn i skutków stresu 3. Kształtowanie umiejętności dokonywania odpowiedzialnych wyborów i decyzji 4.Kształtowanie postawy tolerancji 5.Uświadomienie i poszerzenie wiedzy na temat cenionych wartości, przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia właściwego miejsca w rodzinie. 6. Nabywanie wiedzy o rozwoju człowieka w wymiarze psychicznym i społecznym, Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. 7. Określenie i pogłębienie problematyki funkcji rodziny w Ŝyciu jednostkowym i społecznym, - Analiza przyczyn róŝnych sytuacji rodzinnych, znaczenie postaw rodzicielskich, - WdraŜanie do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu rodziny. 8. Orientacja zawodowa i planowanie kariery. - Kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju KLASA III i IV SPOSOBY I FORMY REALIZACJI - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, pogadanki, badanie ankietowe na temat skali zjawiska picia alkoholu, palenia i uŝywania narkotyków Realizacja programu profilaktycznego: Stres przed maturą - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia lekcje wychowania do Ŝycia w rodzinie - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia lekcje wychowania do Ŝycia w rodzinie - lekcje wychowawcze, praca w grupach, ćwiczenia, spotkania z przedstawicielami wyŝszych uczelni, OSOBY ODPOWIEDZIAL- NE - nauczyciel WOS, dyrektor szkoły, - nauczyciel WOS, - nauczyciel wychowania do Ŝycia w rodzinie, - nauczyciel WOS, - nauczyciel wychowania do Ŝycia w rodzinie - nauczyciel przedsiębiorczości TERMIN REALIZ ACJI IX/X IX/X X/XI XI/XII XII XII XII/I I/II/III 10

11 - Pomoc w wyborze własnej drogi Ŝyciowej (wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym i kierunku studiów) - WdraŜanie do planowania pracy w związku z egzaminem maturalnym - Poszerzanie informacji na temat moŝliwości dalszego kształcenia - - WyposaŜenie absolwentów w wiedzę i umiejętność niezbędną do właściwego poruszania się po współczesnym rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, - Zorganizowanie informacji dla uczniów o moŝliwościach dalszego kształcenia w szkołach wyŝszych i szkołach policealnych Realizacja przedsięwzięcia Szkoła- Zawód-Praca X FORMY REALIZACJI 1. Pogadanki i dyskusje na temat: uczymy się aktywnie słuchać; utrzymujemy dobre relacje z rówieśnikami; sposoby przełamywania onieśmielenia, empatia i tolerancja, stres; zasady pracy w grupie; określanie dobrych i złych stron; wyraŝamy swoje poglądy i opinie; propagowanie zdrowego stylu Ŝycia; poznanie róŝnego rodzaju zagroŝeń; znaczenia funkcji rodziny w Ŝyciu kaŝdego człowieka; pozytywnych i negatywnych postaw rodzicielskich; wyraŝania podstawowych uczuć człowieka ( miłość, złość nienawiść, strach ); motywacji własnych działań; róŝnic w wychowaniu rodziców i uczniów; wpływu postaw rodzicielskich na nasze Ŝycie; znaczenia prawidłowego wyboru zawodu; jak spędzam wolny czas; pobudzania wyobraźni i twórczego myślenia; tolerancji; przydatności asertywności w Ŝyciu codziennym; sposobów przełamania niechęci do nauki, nastawienia do zdobywania wiedzy; empatii w więziach koleŝeńskich; technik szybkiego uczenia się; radzenia ze stresem maturalnym; wykorzystania potencjału intelektualnego; umiejętności korzystania z mediów; roli reklam we współczesnym świecie; praw obywatelskich; korzystania i przetwarzania wiadomości na temat UE. 11

12 2. Zajęcia warsztatowe dotyczące: uzaleŝnień (palenie papierosów, alkoholizm); problem AIDS; problemu narkomanii; subkultur młodzieŝowych; sekt i ich zagroŝeń; aktywnych form spędzania wolnego czasu; asertywności; wyraŝania własnych uczuć; szukania wzorców osobowych w rodzinie; zagroŝeń ekologicznych dla współczesnej cywilizacji; analizy materiałów reklamowych uczelni; analiza rynku pracy; wpływu mediów na nasze Ŝycie. 3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, doradcą zawodowym, specjalistą ds. uzaleŝnień i patologii, pracownikami OPS i PUP, rodzicami. 4. Projekcja filmów o tematyce: uzaleŝnień; o przemocy w rodzinie; zachowaniach asertywnych; stresu; tolerancji; 5. Ankiety dotyczące: skala zjawiska picia alkoholu; palenia tytoniu i uŝywania narkotyków; sposobu uczenia się, czy potrafię się uczyć; pokonywania stresu; sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów; predyspozycji do wyboru kierunku studiów i wykonywania zawodów. 6. Spotkania ze specjalistami. 7. Udział w dniach otwartych uczelni, targach edukacyjnych. XI METODY I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ 1. Warsztaty psycho-edukacyjne; 2. Dyskusje na forum grupy; 3. Treningi umiejętności; 4. Gry dramatyczne, dydaktyczne, burza mózgów; 5. Metody projektu; 12

13 6. Symulacja; 7. Badanie socjometryczne; 8. Wycieczki turystyczne; turystyczno-krajoznawcze oraz wycieczki integrujące młodzieŝ róŝnych krajów; 9. Ćwiczenia produkcyjne. XII PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU śycia 1. Zachęcanie uczniów do udziału w zawodach sportowych. 2. Organizacja dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego w ramach zajęć pozalekcyjnych. 3. Organizowanie prelekcji o szkodliwym wpływie substancji uzaleŝniających na młody organizm. 4. Organizowanie spotkań, prelekcji i warsztatów z udziałem specjalistów i terapeutów w celu przeciwdziałania uzaleŝnieniom i agresji wśród uczniów. 5. Organizowanie akcji promujących zdrowy styl Ŝycia (reklama zdrowia). 6. Redagowanie artykułów do gazetki szkolnej o tematyce prozdrowotnej. 7. Zachęcanie do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. 8. Ułatwianie i nabywanie podstawowych umiejętności dbania o higienę. 9. Ukazywanie zagroŝeń cywilizacji (nikotynizm, alkoholizm, narkomania). 10. Organizowanie konkursów międzyklasowych i międzyszkolnych. 11. Diagnozowanie środowiska wychowawczego ucznia. 12. Utrzymanie ścisłego kontaktu z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Choszcznie. XIII EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Efekty działań wychowawczych przejawiają się w tym, Ŝe uczeń: 1. ma poczucie przynaleŝności do klasy i szkoły jako jej waŝnego ogniwa; 2. chce i wyraŝa potrzebę działania na forum klasy, szkoły, regionu; 3. dąŝy do rozwoju właściwych zainteresowań; 4. współtworzy i respektuje normy grupowe i społeczne; 5. doświadcza współzaleŝności i współodpowiedzialności za działania grupy; 6. szanuje godność innych; 7. jest świadomy swoich praw; 8. dokonuje adekwatnej samooceny; 9. akceptuje siebie; 10. radzi sobie ze stresem, zmianami, sytuacjami trudnymi; 11. potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania; 12. potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować; 13. rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dąŝy do ich osiągnięcia; 14. preferuje zdrowy styl Ŝycia i podejmuje działania na rzecz ochrony zdrowia; 15. podejmuje działania ekologiczne w najbliŝszym otoczeniu i we własnym Ŝyciu; 16. odnajduje wartość jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura w Ŝyciu człowieka; 17. działa na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego; 18. utoŝsamia się z własnym środowiskiem; 19. przejawia postawę tolerancyjną nastawioną na akceptację róŝnych kultur i je rozumie. 13

14 XIV OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KAśDY NAUCZYCIEL JEST WYCHOWAWCĄ MŁODZIEśY ZADANIA NAUCZYCIELA 1. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. 2. Kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez, wspólną naukę, wspólne działania i wybór właściwych form spędzenia czasu wolnego. 3. Budowanie obrazu własnej osoby u uczniów w oparciu o rzetelną samoocenę i informacje zwrotne. 5. Zaszczepienie postawy pozytywnego i zróŝnicowanego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyraŝania ocen oraz sądów aprobujących lub negujących róŝne zachowania swoje i innych osób. WYCHOWAWCA KLASY Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły. Jego zadaniem jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie; ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY: 1. Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą kaŝdego ze swoich uczniów. 2. Poznawanie warunków bytowych, sytuacji rodzinnej i wychowawczej uczniów. 3. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów. 4. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie. 5. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami róŝnych form Ŝycia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół klasowy. 6. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie i koordynowanie działań wychowawczych. 7. Współpraca z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 8. Otaczanie szczególną opieką uczniów mających trudności edukacyjne. 9. Organizowanie indywidualnej lub grupowej pomocy w nauce, jeśli zajdzie taka potrzeba (wespół z Samorządem Klasowym, Szkolnym, pedagogiem szkolnym i Radą Rodziców). 10. Pomaganie w organizacji Ŝycia kulturalnego klasy. 11. Dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 12. Systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, roczny plan pracy wychowawczej itp.). 13. Zapoznanie uczniów i rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi i programem wychowawczym Szkoły. 14

15 14. Zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, promowania i klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminów. 15. Ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy w oparciu o program wychowawczy i profilaktyki szkoły oraz prowadzenie tych lekcji zgodnie z obowiązującym w danej klasie przydziałem godzin. 16. Na jeden miesiąc przed zakończeniem I i II semestru (rocznych zajęć dydaktycznych) informowanie ucznia (ustnie) i jego rodziców (powiadomienie pisemne) o przewidzianych //lepiej o groŝących dla ucznia stopniach niedostatecznych. 17. Podejmowanie działań umoŝliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. XV WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH WYCHOWANIA 1. Formami współpracy rodziców i nauczycieli są: 1. stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (co najmniej raz w semestrze); 2. nadzwyczajne spotkania wychowawców z rodzicami dla rozwiązywania problemów nie cierpiących zwłoki i omówienia zagadnień istotnych do realizacji programu nauczania oraz zadań wychowawczych; 3. organizowania imprez okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią; 4. poznawanie oczekiwań rodziców poprzez rozmowy i ankiety; 5. konsultacje z rodzicami dotyczące projektu i ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki; 6. organizowanie dla rodziców zajęć warsztatowych dotyczących problematyki uzaleŝnień dzieci od środków psychoaktywnych; 7. zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, przedstawienia, lekcje pokazowe, spotkania ze specjalistami; 8. włączanie rodziców w organizację uroczystości szkolnych, wyjazdów dzieci i spotkań ze specjalistami; 9. angaŝowanie rodziców jako opiekunów dzieci w czasie dyskotek, wycieczek. 2. Spotkania z rodzicami mają na celu w szczególności: 1. Zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamiarami dydaktycznymi oraz wychowawczymi w danej klasie i szkole; 2. Informowanie o przepisach dotyczących klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów. 3. Wychowawcy klas zobowiązani są do udzielenia rzetelnej informacji rodzicom (opiekunom) na temat zachowania, postępów w nauce i przyczyn ewentualnych trudności ich dzieci. 4. Rodzice (opiekunowie) są uprawnieni do zasięgania u wychowawcy, nauczyciela przedmiotu i Dyrektora Szkoły informacji i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci. 5. Rodzice (opiekunowie) są uprawnieni do wyraŝania i przekazywania organowi spełniającemu nadzór pedagogiczny opinii na temat Szkoły. 15

16 XVI SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM POPRZEZ: Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnaŝaniem dziedzictwa kulturowego w regionie; Udział przedstawicieli w uroczystościach, imprezach sportowych i wychowawczych na terenie Szkoły; Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo i niezaradnych. XVII ROLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I RZECZNIKA PRAW UCZNIA W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM SZKOŁY 1. W Szkole działa Rzecznik Praw Ucznia i Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie Szkoły. 2. Samorząd moŝe przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów takich jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego umoŝliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moŝliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŝliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego; 7) prawo do wyraŝania opinii o pracy nauczyciela. XVIII W TOKU CZTEROLETNIEJ LUB TRZYLETNIEJ NAUKI W SZKOLE UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMACH WYCHOWAWCZYCH: 1. Szkolny program profilaktyki. 2. Wychowanie prorodzinne. 3. Edukacja regionalna. 4. Edukacja ekologiczna. 5. Edukacja prozdrowotna. 6. Edukacja filozoficzna. 7. Edukacja medialna i czytelnicza I-II kl. 16

17 8. Edukacja zawodowa I, II, III kl. (program orientacji zawodowej); 9. Program RóŜowa wstąŝeczka. 10. Program Stres przed maturą. 11. Trening zachowań asertywnych. 12. Doskonalenie komunikacji. 13. Edukacja teatralna. Niektóre elementy edukacji regionalnej, ekologicznej i prozdrowotnej zawarte będą w całym cyklu edukacji. XIX ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE 1. Otrzęsiny klas pierwszych. 2. Kronika szkolna i kroniki klasowe. 3. Apele wychowawcze. 4. Święto Patrona Szkoły. 5. Złota Księga: wpisy najlepszych uczniów w danym roku szkolnym; laureatów olimpiad; wyróŝniających się aktywnością społeczną rodziców; dobroczyńców szkoły. 6. Puchar przechodni oraz wpis do kroniki dla klasy mającej najwyŝszą średnią w nauce oraz najwyŝszą frekwencję. 7. Gospodarz Szkoły. 8. Dzień Samorządności. XX SPOSOBY BADANIA I OCENIANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ORAZ EFEKTÓW JEGO REALIZACJI 1. Obserwacja uczniów przez nauczycieli, wychowawców, rodziców. 2. Rozmowy: wychowawca nauczyciel; nauczyciele rodzice; nauczyciele uczniowie. 3. Testy socjometryczne. 4. Analiza dokumentów szkolnych i klasowych. 5. Ankiety dla rodziców i uczniów. 6. SondaŜ dla rodziców, nauczycieli, uczniów 7. Analiza wytworów uczniów. 8. Kwestionariusze samooceny dla uczniów. 17

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Wskazania ogólne 1. Edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności URSZULA GRALEWSKA NORBERT KARASZEWSKI LAURA PIOTROWSKA KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności Poniższy tekst poświęcony jest wymaganiom związanym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo