PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

2 CEL OGÓLNY: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA CELE OPERACYJNE: I. BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY POPRZEZ TWORZENIE I KULTYWOWANIE JEJ TRADYCJI II. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM ORAZ POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO III. ROZWÓJ UCZNIA I KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW IV. DBAŁOŚC O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE UCZNIÓW V. PRZYGOTOWANIE DO WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEJ DROGI EDUKACYJNEJ VI. PEDAGOGIZACJJA RODZICÓW I. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez tworzenie i kultywowanie jej tradycji akademie i uroczystości szkolne 1. Poznawanie historii szkoły i jej osiągnięć 2. Prowadzenie strony internetowej szkoły, gazetki szkolnej 3. Dbanie o wystrój szkoły oraz placówki Gazetka szkolna. Strona internetowa Aktualizowanie gazetek ściennych 4. Organizowanie wystaw prac uczniów Wystawy Nauczyciele sztuki, informatyki, języka polskiego Nauczyciele, pracownicy szkoły, wychowawcy świetlicy Nauczyciele, wychowawcy świetlicy Analiza dokumentacji Obserwacja

3 II. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego rodzice, apele i akademie historii i szkolne. WOS-u 1. Zapoznanie uczniów z obrzędami i tradycjami rodzinnymi, narodowymi, lokalnymi i kulturowymi. 2. Uwrażliwienie na specyfikę dziejów i tradycji naszego narodu. 3. Wzbudzanie chęci do uczestnictwa w obchodach świąt państwowych 4. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych 5. Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej. 6. Kształtowanie postawy patriotyzmu Lekcji historii, godziny wychowawcze, apele i akademie szkolne Akademie, godziny wychowawcze lekcje historii i WOS-u lekcje historii i WOS-u uroczystości szkolne Nauczyciele historii 7. Organizowanie wycieczek krajoznawczych Wycieczki. rodzina, historii i WOS-u rodzina, historii i WOS-u Nauczyciele, wychowawcy 8. Poznawanie swoich praw obywatelskich Lekcje historii, WOS-u Nauczyciele, rodzina 9. Poznawanie mechanizmów wyborów demokratycznych Lekcje historii, WOS-u, wybory do samorządu szkolnego i klasowego, wg. harmonogramu Nauczyciele historii i WOS-u, opiekunowie samorządu szkolnego, wychowawcy. Dyskusja, rozmowa,

4 III. Rozwój ucznia i kształtowanie prawidłowych postaw 1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia Zajęcia lekcyjne i i wyrażania własnych opinii pozalekcyjne przedmiotowi, pedagog, 2. Kształtowanie szacunku wobec innych osób 3. Propagowanie zasad Savoir-vivre 4. Rozwój umiejętności wartościowania, wyciągania wniosków, analizowania i uogólniania 5. Zrozumienie i odróżnianie pojęć: idol, autorytet 6. Pogłębianie wiedzy o sobie: Uświadamianie własnych dążeń, poczucia własnej wartości Rozwijanie odpowiedzialności za siebie 7. Rozwijanie umiejętności samooceny Rozmowa indywidualna, dyskusja Rozmowy, pogadanki, drama Zajęcia lekcyjne, zajęcia warsztatowe, spotkania okolicznościowe, wycieczki Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, szkolnym Lekcje wychowawcze, Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, szkolnym, Zajęcia lekcyjne, zajęcia warsztatowe wg. Harmonogramu pedagog,, rodzina pedagog,, wychowawcy świetlicy Nauczyciele poszczególnych przedmiotów Wychowawcy świetlicy,, wychowawcy pedagog,, rodzina Wychowawcy świetlicy,, wychowawcy, testy Rozmowa 8. Zwiększenie samodzielności myślenia i działania rozmowa, Zaspokajanie potrzeby samorealizacji, 9. Kształtowanie właściwej postawy ucznia w Zajęcia sportowe, godz., Wychowawcy Ankieta, rozmowa,

5 szkole Umiejętność korzystania z listy praw i obowiązków Respektowanie praw innych 10. Propagowanie kultury słowa wśród uczniów Wychowawcze, wycieczki, apele Zajęcia świetlicowe, Wychowawcy świetlicy, godziny wychowawcze, szkolnym 11. Dbanie o higienę osobistą i strój uczniowski. Zajęcia szkolne 12. Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność 13. Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych 14. Rozbudzanie wśród uczniów tolerancji Przyczyny i przejawy nietolerancji Tolerowanie odmienności i inności Rozwijanie empatii Wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy 15. Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia 16. Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych Uświadamianie sobie konieczności własnego wkładu w rozwój klasy Pogłębianie wiedzy o swojej klasie 17. Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie Kształtowanie postawy koleżeństwa Kształtowanie umiejętności komunikowania Zajęcia szkolne Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, szkolnym,, lekcje j. polskiego i WOS-u Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne wycieczki, zajęcia sportowe, konkursy, zajęcia świetlicowe, warsztaty Wycieczki, zajęcia sportowe, godziny wychowawcze, Według potrzeb I semestr Wychowawcy świetlicy,, wychowawcy Nauczyciele, pracownicy szkoły, Wychowawcy świetlicy,,, wychowawcy WOS-u i j. polskiego, pedagog, pedagog, pedagog,, wychowawcy świetlicy Nauczyciele, pedagog, Ankieta, rozmowa,

6 się Zaspokajanie potrzeb współdziałania Rozbudzanie otwartości na drugiego człowieka warsztaty 18. Przygotowanie do pracy grupowej i indywidualnej Zajęcia lekcyjne, zajęcia sportowe 19. Mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły Godziny wychowawcze 20. Uświadomienie roli rodziny Znalezienie swojego miejsca w rodzinie Uświadomienie wpływu rodziny na nasze życie Pielęgnowanie pozytywnych relacji w rodzinie rozmowy indywidualne, zajęcia świetlicowe, Nauczyciele przedmiotowi pedagog, pedagog,, rodzina Obserwacja 21. Kształtowanie postawy umiejętności obrony własnych poglądów i uznawanych przez siebie wartości 22. Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji Media elektroniczne Internet Reklama rozmowy indywidualne, szkolnym WOS, informatyka pedagog, wychowawcy świetlicy Nauczyciele przedmiotów Rozmowa 23. Rozwijanie umiejętności reagowania na zagrożenia: Zapoznanie uczniów z sygnałami alarmowymi oraz oznakowaniem BHP Zapoznanie uczniów z procedurami reagowania w konkretnych sytuacjach Godz. wychowawcze, zajęcia świetlicowe,, pedagog,, wychowawcy świetlicy Rozmowa, ankieta,

7 zagrożenia Organizowanie prób ewakuacji Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego 24. Umiejętność rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji. Godz. Wychowawcze,, wychowawcy klas, dyrektor, 1. Praca indywidualna z uczniem prowadzona przez pedagoga, nauczycieli i wychowawców. 2. Na czym polegają mediacje? - interwencje, konsultacje, porady iczno- - pedagogiczne, trening umiejętności interdyscyplinarnych

8 IV. DBAŁOŚC O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE UCZNIÓW rozmowy indywidualne, zajęcia świetlicowe, pedagog,, wychowawcy świetlicy, szkolnym, biologii 1. Uświadomienie bezcennej wartości życia ludzkiego 2. Poznawanie zasad zdrowego trybu życia 3. Poznanie zasad racjonalnego żywienia i uświadomienie korzyści stad płynących 4. Stosowanie zasad higieny osobistej 5. Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w szkole 6. Poznanie i uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty) Pogadanki higienistki szkolnej, zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, lekcje biologii Filmy wideo, programy profilaktyczne, zajęcia świetlicowe, lekcje biologii i chemii zajęcia świetlicowe, lekcje biologii i chemii Rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym, i wychowawcami, młodzieży Spotkania ze specjalistami, lekarzami. Psychologami, zajęcia z pedagogiem szkolnym, Higienistka szkolna, wychowawcy świetlicy, biologii biologii i chemii, wychowawcy świetlicy biologii i chemii, wychowawcy świetlicy Pedagog,, Pedagog,, Obserwacja, ankieta, rozmowa Ankiety,

9 godziny wychowawcze Spotkania ze specjalistami, lekarzami, Pedagog,, ami, zajęcia świetlicowe, z pedagogiem szkolnym 7. Propagowanie mody na niepicie, niepalenie, niebranie 8. Organizowanie ćwiczeń rekreacyjnych, konkursów sprawnościowych, wycieczek, zawodów sportowych, imprez o charakterze rekreacyjnym 9. Poznanie istoty agresji Własna i cudza agresja Prawidłowe reagowanie na agresję 10. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji 11. Kształtowanie postawy asertywności Konkursy, wycieczki Wg. harmonogramu Według potrzeb Według potrzeb Według potrzeb Nauczyciele w-f Pedagog, Pedagog, Pedagog, Analiza dokumentacji, rozmowa, Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja, ankieta Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja, ankieta Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja, ankieta

10 V. PRZYGOTOWANIE DO WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEJ DROGI EDUKACYJNEJ kontakt z pracownikami Rozmowy, ankieta, PPP, zajęcia z pedagog, pedagogiem,,rodzina 1. Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych stron, zainteresowań oraz predyspozycji 2. Przygotowanie uczniów klas III do dokonania trafnego wyboru dalszego kierunku i poziomu kształcenia 3. Przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy 4. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach 5. Egzamin kończący naukę w gimnazjum jako decydujący czynnik ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Rozmowy indywidualne, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych Spotkanie z pracownikiem powiatowego urzędu i PPP, godziny wychowawcze, lekcje Zajęcia z, godziny wychowawcze, wyjazdy do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej rozmowy indywidualne II semestr, rodzina ubiegania pedagog, rodzice, przedmiotowi, przedmiotowi, pedagog, rodzina, dyrektor szkoły Rozmowy, wywiad z rodzicami, Rozmowa, dyskusja, pogadanka Rozmowa Rozmowa, dyskusja

11 VI. PEDAGOGIZACJJA RODZICÓW 1. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły (WSO, statut, program wychowawczy i profilaktyczny, itp.) 2. Prowadzenie zajęć otwartych, prelekcji, 3. Podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach profilaktycznych 4. Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły (współorganizowanie imprez, wycieczek, spotkań) 5. Komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów (wyniki w nauce, zachowanie, egzaminy, osiągnięcia sportowe) 6. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów z dziećmi 7. Wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie dzieci Prelekcja, zebrania z rodzicami Prelekcje, lekcje otwarte, wykłady, spotkania Rozmowy indywidualne Spotkania z rodzicami, wycieczki, imprezy Rozmowy indywidualne Rozmowy indywidualne, skierowanie do poradni PPP lub innych specjalistów, pomoc w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka Pochwała dyrektora, listy gratulacyjne IX Wychowawcy Obserwacja, wywiad, według potrzeb, według potrzeb Według potrzeb VI, według uznania pedagog,, Pedagog,, Pedagog,, dyrektor szkoły Dyrektor szkoły, wychowawcy klas Rozmowy, ankieta, Rozmowy, wywiad z rodzicami, Obserwacja, analiza dokumentacji Obserwacja, analiza dokumentacji Obserwacja, analiza dokumentacji

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania własnych opinii. 2. Kształtowanie szacunku wobec innych osób.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NACPOLSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NACPOLSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NACPOLSKU Został utworzony w oparciu o dokumenty, które normują problematykę wychowawczą: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej Konkordat Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY wgimnazjum w ZSP w Hutkach

PROGRAM WYCHOWAWCZY wgimnazjum w ZSP w Hutkach CEL OGÓLNY: PROGRAM WYCHOWAWCZY wgimnazjum w ZSP w Hutkach WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA CELE OPERACYJNE: I. BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY POPRZEZ TWORZENIE I KULTYWOWANIE JEJ TRADYCJI II. KSZTAŁTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz Statucie Gimnazjum im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku

Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku Podstawa prawna konstruowania Programu Wychowawczego Szkoły: Konstytucja RP, art. 48 ust.1art. 53 ust. 3, art. 72 ust 1 (Dz. U.z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU 1 Motto: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku

Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku Podstawa prawna konstruowania Programu Wychowawczego Szkoły: Konstytucja RP, art. 48 ust.1art. 53 ust. 3, art. 72 ust 1 (Dz. U.z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku szkolnym 2015/2016

Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku szkolnym 2015/2016 Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku m 2015/2016 Cele szczegółowe Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Odpowiedzialni Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum w Makowisku. do realizacji w roku szk

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum w Makowisku. do realizacji w roku szk PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum w Makowisku do w roku szk. 2016-2017 Cel ogólny: Wszechstronny rozwój ucznia Poprzez: I. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez tworzenie i kultywowanie jej tradycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWIU NA LATA SZKOLNE 2011/2012 2012/2013 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWIU NA LATA SZKOLNE 2011/2012 2012/2013 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWIU NA LATA SZKOLNE 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Opracował zespół w składzie mgr Agnieszka Gawrońska mgr Grzegorz Konieczny mgr Katarzyna Nawrot-Raszewska

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku

Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku Program wychowawczy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku Podstawa prawna konstruowania Programu Wychowawczego Szkoły: Konstytucja RP, art. 48 ust.1art. 53 ust. 3, art. 72 ust 1 (Dz. U.z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŻYCHLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŻYCHLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŻYCHLINIE Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną J. Korczak Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 1 I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie. im. prof. E.W. Piaseckiego 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie. im. prof. E.W. Piaseckiego 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie im. prof. E.W. Piaseckiego 2013/2014 Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, oni to bowiem posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie realizowany od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 14.09.2015r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2014/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2014/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i jej osiągnięć. Godziny wychowawcze, akademie i uroczystości szkolne klas 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. PODST A W A PRA WNA PROGRAMU WYCHOW A WCZEGO SZKOŁY Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokument:

PROGRAM WYCHOWAWCZY. PODST A W A PRA WNA PROGRAMU WYCHOW A WCZEGO SZKOŁY Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokument: Załącznik Nr1 do Uchwały Nr7/IX/2008 PROGRAM WYCHOWAWCZY I Podstawa prawna II Założenia podstawowe III Cele i zdania szkoły IV Sposoby działania, czyli: program działań wychowawczych na lata 2008-2011

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych. ks. Jan Twardowski 1. WSTĘP Program ujęty został w formę rejestru różnych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 9 im. M.Skłodowskiej Curie ( )

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 9 im. M.Skłodowskiej Curie ( ) PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 9 im. M.Skłodowskiej Curie ( 2013 2016) CEL OGÓLNY: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA CELE SZCZEGÓŁOWE: I. ROZWÓJ UCZNIA I KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW. II. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO,

Bardziej szczegółowo

Program działań wychowawczych Gimnazjum Nr 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. na rok szkolny 2015/2016

Program działań wychowawczych Gimnazjum Nr 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 do Programu Wychowawczego Gimnazjum nr 119 w Warszawie Program działań wychowawczych Gimnazjum Nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 2015/2016 1 Priorytet 1: szkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 9 im. M.Skłodowskiej Curie ( )

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 9 im. M.Skłodowskiej Curie ( ) PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 9 im. M.Skłodowskiej Curie ( 2013 2016) CEL OGÓLNY: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA CELE SZCZEGÓŁOWE: I. ROZWÓJ UCZNIA I KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW. II. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Program wychowawczy Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Katowicach Program wychowawczy Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Katowicach 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48, 53, 54, 70, 72), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH NA LATA 2016/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH NA LATA 2016/2019 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH NA LATA 2016/2019 CELE ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI I. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych (realizowany w latach )

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych (realizowany w latach ) Program Wychowawczy Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych (realizowany w latach 2014-2017),,Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć. Idź po

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2015/2016 CEL OGÓLNY: Wszechstronny rozwój ucznia CELE OPERACYJNE: I. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła to nasz wspólny dom Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale Źle wychowanego człowieka nie da się

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Klikuszowej w roku szkolnym 2015/2016

Plan wychowawczy Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Klikuszowej w roku szkolnym 2015/2016 Plan wychowawczy Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Klikuszowej w roku szkolnym 2015/2016 Cele wychowawcze: 1. Wspomaganie ucznia w jego rozwoju intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie

Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY I. Dobre komunikowanie się 1. Podstawowe zasady dobrej komunikacji Poznanie zasad dobrej komunikacji:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH NA LATA Motto szkoły:

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH NA LATA Motto szkoły: PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH NA LATA 2014-2017 Motto szkoły: Takim jestem Kaszubą, Takim jestem Polakiem, Jakie moje chowanie. PROGRAM OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 Im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 Im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 Im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku 1. Wstęp Podstawy tworzenia programu wychowawczego Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego Działy wychowania Pożądane efekty

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W ZŁOTORYI PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. VALENTINA TROZENDORFA W ZŁOTORYI

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W ZŁOTORYI PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. VALENTINA TROZENDORFA W ZŁOTORYI ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W ZŁOTORYI PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. VALENTINA TROZENDORFA W ZŁOTORYI Motto :,,...szkoła musi wyposażyć dziecko w korzenie, aby mogło stanąć mocno i rosnąc, wyposażyć dziecko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Podstawna prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004.256.2572 j. t. ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum Nr 2 w Tychach w roku szkolnym

Program wychowawczy Gimnazjum Nr 2 w Tychach w roku szkolnym Program wychowawczy Gimnazjum Nr 2 w Tychach w roku szkolnym 2016-2017 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Program wychowawczy określa pracę wychowawczą jako współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Bogutach-Piankach

Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Bogutach-Piankach Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Bogutach-Piankach Gimnazjum Publiczne im. Ojca Świętego Jana Pawła II W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie ewaluacji z września 2011 roku) I. Założenia programu Program

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych Gimnazjum Nr 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. na rok szkolny 2016/2017

Plan działań wychowawczych Gimnazjum Nr 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. na rok szkolny 2016/2017 Załącznik nr 1 do Programu Wychowawczego Gimnazjum nr 119 w Warszawie Plan działań wychowawczych Gimnazjum Nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 2016/2017 Zatwierdzony uchwałą Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W KAMIEŃCU. Naczelny cel:

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W KAMIEŃCU. Naczelny cel: Naczelny cel: Wychowanie młodego człowieka wykazującego się twórczą postawą, umiejętnością komunikowania się na drodze do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i osiągania sukcesów, wrażliwego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców z dnia 25. 09. 2017 r. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26. 09.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY w Dołdze

PROGRAM WYCHOWAWCZY w Dołdze PROGRAM WYCHOWAWCZY w Dołdze REALIZUJEMY SIĘ NAJPEŁNIEJ, JEŚLI POTRAFIMY ŻYĆ DLA INNYCH. /Ks. Jan Twardowski/ 1. WSTĘP 2. CELE WYCHOWAWCZE 3. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 4. SYLWETKA ABSOLWENTA 5. OPIS RÓŻNORODNYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego.

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV-VI CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. 1. Integracja zespołu klasowego. organizacja wycieczek dramy uroczystości klasowe i szkolne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BOBROWNIKACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015 1 NACZELNY CEL PROGRAMU PROFILAKTYKI Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy I. Wychowanie 1. Organizacja uroczystości szkolnych:, wg kalendarza do

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli. Szkolny Program Profilaktyki

Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli. Szkolny Program Profilaktyki Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli Szkolny Program Profilaktyki Plan na rok szkolny 2014/2015 Poniższe działania profilaktyczne tworzą spójną całość z działaniami

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM

DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM nr 2 im. Świętego Stanisława Kostki w SZCZYTNIE Główne kierunki pracy wychowawczej l. Kształtowanie postawy moralnej ucznia. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 19 W ZESPOLE SZKÓŁ nr 15 UL. ORLA 4/8 W CZĘSTOCHOWIE rok szkolny 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 19 W ZESPOLE SZKÓŁ nr 15 UL. ORLA 4/8 W CZĘSTOCHOWIE rok szkolny 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 19 W ZESPOLE SZKÓŁ nr 15 UL. ORLA 4/8 W CZĘSTOCHOWIE rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony uchwałą nr 2/2016/2017 Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 12.09.2016

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowania. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini

Program Wychowania. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini Program Wychowania Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był a nie tylko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. GEN.K. TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. GEN.K. TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. GEN.K. TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU W wychowaniu chodzi właśnie o to, by człowiek umiał bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich (Jan Paweł II) 2 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych. im. Zesłańców Sybiru. ul. Wąska 13, Kalisz. Rok szkolny 2013/14

Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych. im. Zesłańców Sybiru. ul. Wąska 13, Kalisz. Rok szkolny 2013/14 Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz Rok szkolny 2013/14 Lp. Treść zdania Cele szczegółowe Zadania i sposoby 1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie na rok szkolny 2012/2013

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie na rok szkolny 2012/2013 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie na rok szkolny 2012/2013 Profilaktyka jest chronieniem człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jest procesem wspierającym prawidłowy rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Program uchwalony przez Radę Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Opracowany w oparciu o Konstytucję RP, ustawę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe C E L G Ł Ó W N Y : P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E P R Z E M O C Y I A G R E S J I CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA SPOSÓB REALIZACJI I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POZIOM ORGAN. ODPOWIEDZIA LNI ZA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINNYCH W SIEDLCU NA ROK SZKOLNY 2015-2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINNYCH W SIEDLCU NA ROK SZKOLNY 2015-2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINNYCH W SIEDLCU NA ROK SZKOLNY 2015-2016 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r. 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program profilaktyki opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu mającego na celu: 1. wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy 0/0 Cel: Wychowanie człowieka posługującego się dobrymi manierami, szanującego innych i swoje otoczenie. lp forma realizacji termin odpowiedzialni efekty Przeprowadzenie zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku WIZJA SZKOŁY: Sylwetka ucznia kończącego gimnazjum Absolwent Gimnazjum samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo

Bardziej szczegółowo

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZE

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZE PROGRAM NAPRAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW Podstawy konstruowania programu 1. Wytyczne organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia programu wychowawczego Gimnazjum nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Ciechanowie przeznaczone do realizacji w roku szkolnym 2014/ 2015

Główne zagadnienia programu wychowawczego Gimnazjum nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Ciechanowie przeznaczone do realizacji w roku szkolnym 2014/ 2015 Główne zagadnienia programu wychowawczego Gimnazjum nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Ciechanowie przeznaczone do realizacji w roku szkolnym 2014/ 2015 Lp. Zagadnienia Zadania i sposoby realizacji Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

- wychowawcy - psycholog, pedagog. - lekcje wychowawcze

- wychowawcy - psycholog, pedagog. - lekcje wychowawcze HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ROZWÓJ SPOŁECZNY ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI WYKONAWCA ZADANIA Integracja zespołu klasowego - lekcje wychowawcze; - spotkania integracyjne z psychologiem i pedagogiem (metody aktywizujące,

Bardziej szczegółowo