POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, Elbląg 55/ , fax ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, Elbląg 55/ , fax , RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Elbląg październik 2014 r.

2 2 Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone jest wyłącznie z podaniem źródła. Powiatowy Urząd Pracy ul. Saperów Elbląg tel

3 3 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA 6 2. BEZROBOCIE WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP ZAWODÓW RANKING PIERWSZYCH TRZYDZIESTU ZAWODÓW WEDŁUG LICZBY BEZROBOTNYCH BEZROBOTNI W UKŁADZIE BRANŻOWYM OFERTY PRACY WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP ZAWODÓW RANKING PIERWSZYCH TRZYDZIESTU ZAWODÓW WEDŁUG LICZBY OFERT PRACY OFERTY PRACY W UKŁADZIE BRANŻOWYM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE ZAWODY NADWYŻKOWE ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE ZAWODY DEFICYTOWE PODSUMOWANIE 39 ANEKS STATYSTYCZNY 42

4 4 WSTĘP Wiedza o lokalnym rynku pracy pozwala pomagać bezrobotnym w poszukiwaniu pracy i lepiej zaspakajać potrzeby kadrowe pracodawców. Ważnym komponentem tej wiedzy jest znajomość ofert pracodawców poszukujących pracowników i kwalifikacji osób bezrobotnych ubiegających się o pracę. Istotnym elementem charakterystyki popytu na pracę jest struktura zawodowa zgłoszonych ofert. Dla pełniejszego określenia sytuacji na rynku pracy w powiecie elbląskim konieczne jest odniesienie tej struktury do struktury zawodowej bezrobotnych. Stopień zależności tych dwóch struktur pozwala stwierdzić na ile zjawisko bezrobocia w powiecie elbląskim ma charakter strukturalny wynikający z niedopasowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do potrzeb zgłoszonych przez pracodawców. Analiza wielkości i struktury zgłaszanego przez pracodawców popytu na pracę jest ze względu na dostępne źródła informacji stosunkowo trudna, a uzyskane wyniki mogą być niejednoznaczne. W przedstawionym raporcie nie uwzględniono np. ofert pracy publikowanych w prasie i ogłaszanych w komunikatach radiowo-telewizyjnych oraz gromadzonych przez niepubliczne instytucje pośrednictwa pracy. Brakuje w nim też informacji na temat pracodawców, którzy korzystają ze swoich własnych kontaktów w poszukiwaniu potrzebnych im pracowników. Podstawowe definicje Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Zawód deficytowy jest to zawód, na który występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie.

5 5 Cel opracowania analizy Informacje o bezrobociu i ofertach pracy według zawodów posłużą w szczególności jako źródło informacji do: Dostosowania poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Określania zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkoleń osób bezrobotnych; Prowadzenia racjonalnej i zgodnej z realiami rynku pracy gospodarki środkami Funduszu Pracy, pozostającymi w dyspozycji powiatowych urzędów pracy; w zakresie asygnowania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie w zakresie programów specjalnych i aktywizacji absolwentów; Opracowania przez samorządy lokalnej strategii działania oraz oceny i weryfikacji ich założeń w części dotyczącej łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia; Planowania działań przez instytucje i organizacje współpracujące na lokalnym rynku pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu; Podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego poprzez bieżące wskazywanie doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie; Usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie bieżących informacji o planach zatrudnieniowych zakładów pracy. Podstawa opracowania Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi w opracowaniu były: Sporządzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zestawienia danych statystycznych dotyczących osób bezrobotnych oraz ofert pracy będących w dyspozycji urzędu w układzie według grup zawodów. Metodologia opracowania Raport sporządzony zgodnie z Zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanymi przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

6 6 Monitoring oparty jest o trzy źródła danych: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 1 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu, Załącznik 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywności zawodowej oraz Załącznik 3 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności. Jednostką analizy w monitoringu jest zawód oraz specjalność. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) poszczególnych zawodów; Wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów (grup zawodów); Wskaźnik struktury bezrobotnych według PKD; Wskaźniki struktury ofert pracy według zawodów (grup zawodów); Wskaźniki struktury ofert pracy według PKD. 1/. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W powiecie elbląskim prowadzona jest wszechstronna dyskusja na temat rynku pracy i bezrobocia w kontekście systemu kształcenia na różnych szczeblach i poziomach. Analiza danych o osobach bezrobotnych w podziale na grupy zawodowe i wykształcenie wskazuje na konieczność zsynchronizowania działań w zakresie programów edukacyjnych i szkoleniowych z wymogami naszego rynku pracy. Prezentowane w raporcie dane pokazują, jaki procent osób w danej grupie zawodowej może liczyć na w miarę szybkie zatrudnienie. Dokonano tego na podstawie wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów oraz wskaźnika struktury bezrobotnych według zawodów i ofert. Prezentowane opracowanie stanowi syntezę danych na temat rankingu zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie elbląskim. Punktem wyjścia analizy struktury bezrobotnych jest charakterystyka całej tej populacji według stanu liczebnego, w tym w odniesieniu do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji, stopy bezrobocia, wieku, poziomu wykształcenia, stażu oraz czasu pozostawania bez pracy.

7 7 LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych z terenu powiatu elbląskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu na dzień r. wynosiła 5414 osób. W porównaniu do końca czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych z terenu powiatu elbląskiego zmniejszyła się o 168 osób, tj. o 3,0 %. Kształtowanie się liczby bezrobotnych w latach przedstawia wykres nr 1. Wykres nr 1. Liczba bezrobotnych w powiecie elbląskim I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

8 8 STOPA BEZROBOCIA Wskaźnik stopy bezrobocia mierzony stosunkiem bezrobotnych do czynnych zawodowo mieszkańców, na koniec czerwca 2013 roku wyniósł dla powiatu elbląskiego 27,7% (w porównaniu do czerwca 2012 r., wysokość tego wskaźnika zwiększyła się o 2,0 p.p.). Sytuacja powiatu elbląskiego na tle kraju i województwa przedstawia się następująco: w stosunku do średniej krajowej stopa bezrobocia w powiecie elbląskim jest wyższa o 14,5 p.p. (kraj 13,2%), w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego stopa bezrobocia w powiecie elbląskim jest wyższa o 7,5 p.p. (województwo 20,2%). Wykres nr 2. Stopa bezrobocia w powiecie elbląskim ,6 29, ,9 27,1 27,7 27, , , Lata I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,6 30,8 29,9 28,9 28,3 27, ,9 29, ,2 28,4 27,7 27,8 27,9 28,5 28,8 29,2 29, ,1 27,4 27,3 26,7 26,2 25,7 25,1 25, ,6 27,1 27,9

9 9 PŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA W okresie 6 miesięcy 2013 r. w PUP w Elblągu zarejestrowano 2349 osób bezrobotnych z powiatu elbląskiego, tj. o 273 (10,4%) osoby więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Rejestrujący się kolejny raz stanowili 84,2% (o 0,2 p.p. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), a po raz pierwszy stanowili 15,8% (wzrost o 0,2 p.p.). W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 3051 osób bezrobotnych z powiatu elbląskiego, tj. o 396 (14,9%) osób więcej niż w roku ubiegłym. Wykres nr 3. Odpływy i napływy do bezrobocia w powiecie elbląskim w okresie 6 miesięcy Napływ Odpływ Najwięcej osób bezrobotnych wyrejestrowano z powodu podjęcia pracy osób (co stanowiło 41,8% odpływu, tj. o 2 p.p. mniej niż w 2013 r.), o 114 osób więcej (9,8%) niż w 2013 r., natomiast 18,1% ogółu wyłączonych z ewidencji bezrobotnych to osoby, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy (645 osób).

10 10 STRUKTURA BEZROBOCIA Powiatowy Urząd Pracy dokonuje analizy struktury osób bezrobotnych według następujących kryteriów: a) wykształcenia; b) wieku; c) stażu; d) czasu pozostawania bez pracy, e) wybranych kategorii bezrobotnych. Strukturę bezrobocia na koniec czerwca 2014 r. z podziałem na wykształcenie, wiek, staż oraz czas pozostawania bez pracy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela nr 1. Struktura socjodemograficzna bezrobotnych w latach Bezrobotni - stan na 30.VI. Ogółem w tym: Koniec czerwca 2013 r. Koniec czerwca 2014 r. Zmiany w stosunku do 2013r. w % Udział do ogółu bezrobotnych w % 2013 r r ,0 100,0 100,0 Wykształcenie wyższe ,0 5,8 5,7 policealne i średnie ,6 14,7 14,9 zawodowe ogólnokształcące ,7 11,0 10,7 zasadnicze zawodowe ,7 31,5 30,9 gimnazjalne i niższe ,2 37,1 37,8 Wiek ,5 20,1 17, ,7 31,3 30, ,9 21,0 22, ,9 17,4 17, ,2 7,9 9, ,3 2,4 3,3 Czas pozostawania bez pracy do 1 miesiąca ,9 6,0 5,4 1 3 miesiące ,8 10,4 10,3 3 6 miesięcy ,3 17,3 13,7

11 miesięcy ,2 22,8 23, miesiące ,2 21,8 21,1 pow. 24 miesięcy ,7 21,6 26,0 Staż pracy do 1 roku ,1 14,4 15, ,1 26,3 25, ,9 16,1 15, ,8 15,2 15, ,4 8,1 8,5 30 i więcej ,5 2,0 1,9 bez stażu ,4 18,0 17,3 Źródło: opracowanie własne, na podstawie sprawozdania MPiPS-01. a) WYKSZTAŁCENIE Analizując dane dotyczące wykształcenia z tabeli nr 1, należy zauważyć, że największą populację wśród osób bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (37,8 % ogółu bezrobotnych). Drugą co do wielkości grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, tj. 30,9%. 14,9 % to osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stanowiły 10,7% populacji bezrobotnych. Do najmniej licznej grupy bezrobotnych należały osoby legitymujące się wykształceniem wyższym 5,7 %. W stosunku do stanu z końca pierwszego półrocza 2013 r., nastąpił spadek liczby bezrobotnych na każdym poziomie wykształcenia, w tym największy wśród bezrobotnych z wykształceniem ogólnokształcącym (-5,7%), wyższym (o 4,0) i zasadniczym zawodowym (-4,7). Najmniejszy spadek liczby bezrobotnych odnotowano wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (-1,2%) oraz policealnym i średnim zawodowym (-1,6%). Analogicznie przedstawiają się zmiany procentowego udziału bezrobotnych do ogółu. Wzrósł w stosunku do ogółu, udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (o 0,7 p. p.) oraz policealnym i średnim zawodowym (o 0,2 p.p.), a zmalał z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o -0,5 p.p.), średnim ogólnokształcącym (-0,3 p.p.), oraz wyższym (o -0,1 p.p.) Bezrobotnych według wykształcenia obrazuje wykres nr 4.

12 12 Wykres nr 4. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia wyższe 5,7% gimnazjalne i poniżej 37,8% policealne i śr. zaw. 14,9% śr. ogólnokształcące 10,7% zasadnicze zawodowe 30,9% b) WIEK Analizując strukturę wieku zarejestrowanych bezrobotnych stwierdzamy, że najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku lata (30,8%). W ujęciu rocznym nastąpił spadek o 83 osoby, tj. 4,7%. Drugie miejsce przypadło bezrobotnym w wieku lata (22,0%). W stosunku do końca czerwca 2013 r. nastąpił wzrost o 22, tj. 1,9%. Najmniej liczne grupy tworzyły osoby w wieku: lat (9,2%) i lata (3,3%). Porównując stan w końcu półrocza 2013 i 2014 r., możemy stwierdzić, że największy wzrost liczby bezrobotnych zaobserwowano w przedziale wiekowym od 60 do 65 lat (+33,3%), ze względu na nowe unormowania prawne dotyczące wieku emerytalnego.

13 13 Wykres nr 5. Struktura bezrobocia według wieku 60 i powyżej lat 3,3% 9,2% lata 17,1% lata 17,7% lata 30,8% lata 22,0% c) STAŻ PRACY Ponad 80% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych legitymuje się stażem pracy. Według stanu na koniec czerwca 2014 r. najliczniejsza grupa bezrobotnych posiadała staż pracy od 1 do 5 lat (1376 osób 25,4% ogólnej liczby bezrobotnych). Drugą co do wielkości grupę tworzyły osoby bez stażu pracy 17,3%. W ujęciu rocznym wzrost bezrobocia zaobserwowano w grupie bezrobotnych ze stażem pracy do 1 roku (wzrost o 6,1%) oraz wśród osób ze stażem pracy od 20 do 30 lat (wzrost o 2,4%). W pozostałych przedziałach odnotowano spadek bezrobocia, w tym najbardziej znaczny wśród bezrobotnych bez stażu (-6,4%) oraz z 30 letnim stażem (-5,5%). Z przedstawionych danych wynika że struktura bezrobotnych według stażu na koniec czerwca 2014 r. w stosunku do poprzedniego czasookresu, negatywnym zmianom uległa w przedziałach do roku wzrost o 1,4 p.p., lat wzrost o 0,5 p. p., a pozytywnym w pozostałych przedziałach.

14 14 d) CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY W grupie bezrobotnych klasyfikowanych ze względu na czas pozostawania bez pracy, największą grupę, według stanu w końcu pierwszego półrocza 2014 r., stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy. W porównaniu z rokiem ubiegłym ich liczba wzrosła o 201, tj.16,7%, a w ewidencji urzędu pracy figurowało 1407 takich osób. Najkorzystniejsze zmiany obserwujemy w grupie bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia przez okres od 3 do 6 miesięcy (spadek o 225 osób, tj. 23,3%). Wykres nr 6. Struktura bezrobocia według czasu pozostawania bez pracy pow ,0% do 1 5,4% ,3% ,7% ,1% ,5%

15 15 e) BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Udział osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do ogółu bezrobotnych. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy to: 1) Bezrobotni do 25 roku życia; 2) Bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 3) Bezrobotni powyżej 50 roku życia; 4) Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; 5) Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; 6) Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; 7) Bezrobotni niepełnosprawni, 8) Bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy od dnia 27 maja 2014 r. to: 1) bezrobotni do 30 roku życia; 2) bezrobotni długotrwale; 3) bezrobotni powyżej 50 roku życia; 4) bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej; 5) bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko do niepełnosprawne do 18 roku życia; 6) bezrobotni niepełnosprawni. Do ww. kategorii bezrobotnych przysługuje pierwszeństwo do udziału w programach specjalnych oraz mogą być dodatkowo stosowane instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy instrumenty rynku pracy takie jak: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne albo innej formy pomocy określonej w ustawie. Na dzień roku zarejestrowanych było ogółem osoby bezrobotne będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z czego 4733 osoby to bezrobotni z powiatu elbląskiego.

16 16 Wykres nr 12. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec czerwca 2014 r. Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych z tzw. grupy ryzyka stanowiły osoby bez wykształcenia średniego (50,3%) i długotrwale bezrobotne (61,8%). Udział osób bez wykształcenia średniego do ogółu bezrobotnych zmniejszył się o 0,1 p.p., a osób długotrwale bezrobotnych zwiększył się o 2,9 p.p. w porównaniu do końca czerwca 2013 r. Wzrost liczby bezrobotnych w grupach ryzyka obserwowaliśmy wśród: osób powyżej 50 roku życia (7,7%); osób długotrwale bezrobotnych (1,9%); osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (9%); samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (8,4%).

17 17 2/. BEZROBOCIE WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP ZAWODÓW W strukturze bezrobocia według zawodów najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni pracownicy bez zawodu. W końcu czerwca 2012 r. do tej grupy zaliczano 1289 osób, rok później 1569 osób, a na koniec czerwca 2014 roku liczba ta wzrosła do 1625 osób. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych w tej grupie wzrosła o 56 osób, tj. 3,6%, a w stosunku do czerwca 2012r. o 336 osób, tj. 26,1%. Zmniejszyła się, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 liczba bezrobotnych bez zawodu nowo zarejestrowanych (o 56 osób, tj. 6,7%), w tym absolwentów o 3 osoby, tj. 2,3%. W końcu czerwca 2014 roku bezrobotni wchodzący w skład tej grupy zawodowej stanowili 30% (rok ,1%) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Drugie miejsce zajmowali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W końcu czerwca 2012 r. było ich 1194 osoby, w 2013 r. o 85 osób więcej (1279), a na koniec czerwca 2014 roku liczba ta wynosiła 1148 osób. W stosunku do końca czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych w tej grupie spadła o 131 osób, tj. 12,2%, a stosunku do czerwca 2012 r. zmniejszyła się o 46 osób, tj. 12,2%. W 2014 roku grupa robotników i rzemieślników stanowiła 21,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Trzecie miejsce przypadło pracownikom usług osobistych i sprzedawcom. Na koniec czerwca 2012 r. było 1051 osób, na koniec czerwca 2013 grupa ta zmniejszyła się o 11 osób, a na koniec czerwca 2014 r. zmniejszyła się o 50 osób i wynosiła 990 osób. W okresie dwóch lat liczba bezrobotnych w tej grupie zawodowej zmniejszyła się o 61 osób, tj. 5,8%. W 2014 r. bezrobotni wchodzący w skład tej grupy zawodowej stanowili 18,3% ogółu bezrobotnych. Coraz mniejsze trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają technicy i inny średni personel. Bezrobotni zaliczani do tej grupy pracowników zajmowali czwarte miejsce pod względem liczebności (co stanowi 8,6% ogółu bezrobotnych). Na koniec czerwca 2014 r. zarejestrowanych było 466 osób z omawianej grupy - i w odniesieniu do stanu z końca czerwca 2013 roku liczebność tej kategorii bezrobotnych wzrosła o 29, tj. o 6,6%, a w stosunku do końca czerwca 2012 r. wzrosła się o 19 osób, tj. o 4,3%. Warto zaznaczyć, że spadek poziomu bezrobocia w I półroczu 2014 w porównaniu do I półrocza 2013 r. wystąpił w siedmiu wielkich grupach zawodowych (w 2013 w pięciu

18 18 grupach), w tym najliczniej w grupie: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy i operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, najbardziej zagregowany podział obejmuje 11 wielkich grup zawodowych, co ilustruje tabela 2. Tabela nr 2. Bezrobotni według grup zawodów w I półroczu BEZROBOTNI GRUPY ZAWODÓW I półrocze I półrocze I półrocze Zmiana liczby bezrobotnych w w porównaniu z Zmiana liczby bezrobotnych w w porównaniu z r. 2013r. 2014r. liczba liczba liczba % OGÓŁEM,z tego: , ,0 Siły zbrojne ,0 0 0,0 Wyżsi urzędnicy i kierownicy ,0 1 14,3 Specjaliści , ,8 Technicy i inny średni personel ,2 29 6,6 Pracownicy biurowi ,3-3 -2,4 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy , ,8 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,1-2 -1,4 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,2 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń , ,2 Pracownicy przy pracach prostych , ,4 Bez zawodu ,7 56 3,6 Źródło: Sprawozdawczość nr.1 MPiPS załącznik 3. Obliczenia własne Na koniec czerwca 2014 roku bezrobotnych o najwyższych kwalifikacjach zawodowych legitymującymi się dyplomami wyższych uczelni było 280 osób, co stanowi 5,2% ogółu bezrobotnych z powiatu elbląskiego. W 2013 r. w odniesieniu do 2012 roku liczebność tej kategorii zmniejszyła się o 3 osoby, tj. o 1,0%, a w 2014r. do 2013 r. zmniejszyła się o 11 osób, tj. 3,8%.

19 19 Wykres nr 8. Struktura bezrobocia według grup zawodów (koniec czerwca 2014r.) Bez zawodu; 30,0% Wyższi urzędnicy i kierownicy; 0,1% Specjaliści; 5,2% Technicy i inny personel średni; 8,6% Pracownicy biurowi; 2,3% Pracownicy przy pracach prostych; 6,8% Pracownicy usłu osobistych i sprzedawcy; 18,3% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; 4,8% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; 21,2% Rolnicy, ogrodnicy, lesniczy i rybacy; 2,7% 3/. RANKING PIERWSZYCH TRZYDZIESTU ZAWODÓW WEDŁUG LICZBY BEZROBOTNYCH Wnikliwa analiza bezrobotnych według 6-cyfrowych kodów zawodów pozwoliła na sporządzenie rankingu, w którym znalazła się grupa 30 najliczniej występujących zawodów wśród bezrobotnych patrz tabela 3. Bezrobotni posiadający zawody, wymienione w tabeli 3, na koniec czerwca 2014 r. stanowili 71,1% (3848) z 5414 osób zarejestrowanych jako bezrobotni ogółem. W odniesieniu do stanu z końca czerwca 2013 r. (3872) liczba zarejestrowanych bezrobotnych w ww. zawodach zmniejszyła się o 24 osoby, tj. o 0,6%. Spośród 30 najliczniejszych zawodów poziom bezrobocia wzrósł w 14 zawodach - najwięcej w takich zawodach jak: - mechanik pojazdów samochodowych (14,1%); - robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (36,4%); - ekonomista (29,4%); - rolnik (29,1%); - technik mechanik (19,2%). - kucharz małej gastronomii (19,6%).

20 20 Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w 16 zawodach - najwięcej w takich zawodach jak: - stolarz meblowy (22,6%); - robotnik budowlany (17,0%); - stolarz (28,7%); - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (16,3%), - murarz (10,6%); - tokarz w metalu (10,0%). W rankingu zawodów bezrobotnych niezmiennie pierwsze miejsce (poza bezrobotnymi bez zawodu) pod względem liczebności zajmują sprzedawcy. W końcu czerwca 2014 roku zarejestrowanych było 467 osób bezrobotnych poszukujących pracy w tym zawodzie. W odniesieniu do końca czerwca 2013 r. populacja ta spadła o 32 osoby, tj. o 6,4%. Drugie miejsce przypadło robotnikom gospodarczym 160 bezrobotnych (spadek o 10 osób, tj. o 5,9%. Dalsze miejsca według liczby bezrobotnych uzyskali: kucharz, krawiec, stolarz meblowy, murarz, robotnik budowlany, mechanik pojazdów samochodowych. Tabela nr 3. Ranking pierwszych trzydziestu zawodów według liczby bezrobotnych L.p Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych I półrocze 2013r. OGÓŁEM Liczba bezrobotnych I półrocze 2014r. OGÓŁEM Zmiana liczby bezrobotnych w porównaniu z 2013r. [liczba] Zmiana liczby bezrobotnych w porównaniu z 2013r. [%] 1 0 Bez zawodu , Sprzedawca , Robotnik gospodarczy , Kucharz , Krawiec Technik ekonomista , Stolarz meblowy , Murarz , Robotnik budowlany , Stolarz , Mechanik pojazdów samochodowych , Kaletnik , Rolnik , Kucharz małej gastronomii , Technik rolnik ,2

21 Technik handlowiec , Piekarz , Cukiernik , Sprzątaczka biurowa , Ślusarz , Ekonomista , Fryzjer , Specjalista administracji publicznej , Technik prac biurowych ,1 25 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych , Robotnik placowy , Kierowca ciągnika rolniczego , Technik mechanik ,2 29 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym , Tokarz w metalu Pierwsze miejsce wśród zawodów nierobotniczych przypadło technikom ekonomistom pozycja 6 w rankingu (trzy miejsca w górę) i technikom rolnikom pozycja 15 w rankingu (na poziomie 2013 r.). Na koniec czerwca 2014 zarejestrowanych było 96 osób bezrobotnych w zawodzie technik ekonomista, tj. o 2 osoby, tj. 2,1% więcej niż w 2013 r. i 61 bezrobotnych w zawodzie technik rolnik, tj. o 3 osoby, tj. 5,2% więcej niż w 2013 r. Stanowili oni odpowiednio 1,7% i 1,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Pierwszą lokatę z grupy osób posiadających wykształcenie wyższe zajeli ekonomiści. Znajdują się oni na 21 pozycji w rankingu (pięć miejsc w górę). Na koniec czerwca 2014 r. zarejestrowane były 44 osoby posiadające ten zawód. W odniesieniu do końca czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych ekonomistów wzrosła o 10 osób, tj. o 29,4%. Kolejną pozycję zajęli specjaliści administracji publicznej 41 osób, (trzy miejsca w dół).

22 22 4/. BEZROBOTNI W UKŁADZIE BRANŻOWYM Kolejnym ważnym aspektem analizy jest przyjrzenie się, w jakich branżach występuje najwięcej bezrobotnych, a w jakich najmniej. W końcu czerwca 2014 r. zarejestrowanych było 4475 bezrobotnych poprzednio pracujących, wśród których nieznacznie dominowały kobiety (51,5%, tj osób). W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych, legitymujących się stażem pracy spadła o 2,3%, tj. 104 osoby ( r. zarejestrowanych było 4579 bezrobotnych poprzednio pracujących). W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu zarejestrowało się 1910 osób poprzednio pracujących tzw. napływ do bezrobocia, którego wielkość była o 8,7% niższa do zanotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku (2013 r osoby). Wśród nowo rejestrujących się obserwowano znaczną nadprezentację mężczyzn, którzy stanowili 55% poprzednio pracujących, napływających do bezrobocia. Napływający do bezrobocia najliczniej reprezentowali następujące sekcje PKD: przetwórstwo przemysłowe 409 osób (21,4% ogółu*); handel hurtowy i detaliczny 337 osób (17,6%); budownictwo 211 osób (11,0%); działalność niezidentyfikowana 177 osób (9,3%); administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 121 osób (6,3%); pozostała działalności usługowa 99 osób (5,2%); rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 87 osób (4,5%); transport i gospodarka magazynowa 66 osób (3,5% ogółu); działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 61 osób (3,2%); najmniej zaś w: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 1 osoba (0,1); informacji i komunikacji 3 osoby (0,2); działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 9 osób (0,3%); wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych 9 osób (0,5%); górnictwo i wydobywanie 5 osób (0,3%).

23 23 *% do liczby poprzednio pracujących tj osób Z przeprowadzonej szczegółowej analizy patrz tabela 4 wynika, iż w I półroczu 2014 roku wzrost bezrobocia wystąpił w 6 sektorach gospodarczych: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo wzrost o 21 osób, tj. 10,5%; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz itp. wzrost o 2 osoby, tj. 33,3%; dostawa wody i rekultywacja wzrost o 2 osoby, tj. 9,1%; obsługa rynku nieruchomości wzrost o 5 osób, tj. 33,3%. działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca wzrost o 31 osób, tj. 18,8%; działalność niezidentyfikowana wzrost o 7 osób, tj. 1,4%. Tabela nr 4. Bezrobotni według sekcji PKD w latach Bezrobotni stan na koniec czerwca Zmiana w stosunku Sekcje PKD 2013 r r. do 2013 r. liczba % liczba % liczba % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 199 3, , ,5 Górnictwo i wydobywanie 9 0,2 7 0, ,2 Przetwórstwo przemysłowe , ,9-4 -0,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 6 0,1 8 0,1 2 33,3 energię elektryczną, gaz itp. Dostawa wody i rekultywacja 22 0,4 24 0,4 2 9,1 Budownictwo 548 9, , ,0 Handel hurtowy i detaliczny , , ,9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 151 2, , ,9 Transport i gospodarka magazynowa 141 0, ,5-4 -2,8 Informacja i komunikacja 10 0,2 10 0,2 - - Finanse i ubezpieczenia 52 0,9 47 0,9-5 -9,6 Obsługa rynku nieruchomości 15 0,3 20 0,4 5 33,3 Działalność naukowa 79 1,4 70 1, ,4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 165 3, , , , ,4-8 1,9 Edukacja 86 1,5 85 1,6-1 1,2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 65 1,2 61 1,1-4 6,2

24 24 Kultura, rozrywka, rekreacja 56 1,0 53 1,0-3 5,4 Pozostała działalność usługowa 231 4, , ,8 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 2 0,0 2 0,0 0,0 0,0 Działalność niezidentyfikowana 517 9, ,7 7 1,4 Dotychczas niepracujący , ,3-64 6,4 Razem: , , ,0 Struktura osób bezrobotnych według Polskiej Klasyfikacji Działalności na koniec czerwca 2014 r. - najliczniejsze sekcje: przetwórstwo przemysłowe 969 osób (17,9% ogółu); handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 783 osoby (14,5%); działalność niezidentyfikowanej 524 osoby (9,7%); budownictwo 504 osoby(9,3%); administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 403 osoby (7,4%); - najmniej liczne sekcje: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 2 osoby (0,03); górnictwo i wydobywanie 7 osób (0,1%); wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych 8 osób (0,1%). 5/. OFERTY PRACY WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP ZAWODÓW W I półroczu 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wpłynęło 895 wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej z powiatu elbląskiego, w tym 691 subsydiowanych, co stanowiło 77,2%. W bieżącym roku pracodawcy zgłosili o 14,4% (113) więcej niż w analogicznym okresie roku W strukturze ofert pracy od lat najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla pracowników usług osobistych i sprzedawców. W I półroczu 2014 r. tej grupie zawodowej oferowano 343 miejsca pracy, tj. o 19 ofert więcej (5,9%) niż w 2013r. i o 88 więcej (34,5%) niż w 2012 r. Stanowiły one 38,3% wszystkich ofert pracy w powiecie elbląskim. Druga lokata przypadła robotnikom przemysłowym i rzemieślnikom.

25 25 W I półroczu 2014 r. dla tej populacji było 151 ofert pracy wzrost o 23, tj. o 18,0%. Stanowiło to 16,9% wszystkich ofert pracy. Trzecie miejsce zajeli pracownicy przy pracach prostych. Dla nich w I półroczu 2014 r. było 121 ofert pracy - spadek o 16 tj. o 11,7%. Stanowiły one 13,5% wszystkich oferowanych miejsc pracy z powiatu elbląskiego. Według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, najbardziej zagregowany podział obejmuje 11 wielkich grup zawodowych patrz tabela 5. Tabela nr 5. Oferty pracy według wielkich grup zawodów na koniec czerwca OFERTY PRACY GRUPY ZAWODÓW I półrocze I półrocze I półrocze Zmiana liczby ofert pracy w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. Zmiana liczby ofert pracy w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. 2012r. 2013r. 2014r. liczba % liczba % OGÓŁEM , ,4 z tego: Siły zbrojne Wyżsi urzędnicy i kierownicy , ,0 Specjaliści ,1 2 12,5 Technicy i inny średni personel ,1 5 12,5 Pracownicy biurowi ,0 7 8,6 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,1 19 5,9 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,0 - - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,0 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń , ,6 Pracownicy przy pracach prostych , ,7 Bez zawodu , ,6 Źródło: Sprawozdawczość nr.1 MPiPS załącznik 3. Obliczenia własne. Analiza popytu na pracę na poziomie wielkich grup zawodowych wykazała, że w I półroczu 2014 r. w odniesieniu do sytuacji w okresie styczeń czerwiec 2013 r. wzrost liczby zgłoszonych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w ośmiu grupach zawodów:

26 26 - operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ; (163,6%); - bez zawodu (128,6%); - pracowników przy pracach prostych ; (124,6%); - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. (18,0%). Wykres nr 9. Struktura ofert pracy wg grup zawodów(oferty pracy za I półrocze 2014r.) Pracownicy przy pracach prostych; 13,5% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; 9,7% Bez zawodu; 3,6% Wyższi urzędnicy i kierownicy 0,2% Specjaliści; 2,0% Technicy i inny personel średni; 5,0% Pracownicy biurowi; 9,8% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; 16,9% Rolnicy, ogrodnicy, lesniczy i rybacy; 0,9% Pracownicy usłu osobistych i sprzedawcy; 38,3% 6/. RANKING PIERWSZYCH TRZYDZIESTU ZAWODÓW WEDŁUG LICZBY OFERT PRACY Szczegółowa analiza ofert pracy pozwoliła sporządzić ranking pierwszych trzydziestu zawodów i specjalności według ich liczby, co ilustruje tabela 6.

27 27 Tabela nr 6. Ranking pierwszych 30 zawodów według liczby ofert pracy w I połowie r. L.p Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy I półrocze 2013r. OGÓŁEM Liczba ofert pracy I półrocze 2014r. OGÓŁEM Zmiana liczby ofert pracy w porównaniu z 2013r. [liczba] Zmiana liczby ofert pracy w porównaniu z [%] Robotnik gospodarczy , Pozostali pracownicy obsługi biurowej , Sprzedawca , Robotnik budowlany , Bez zawodu , Szwaczka , Stolarz + stolarz meblowy + pozostali stolarze meblowi i pokrewni Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury , , Operator urządzeń przetwórstwa drobiu , Pomoc kuchenna , Sprzątaczka biurowa , Monter / składacz okien Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Krojczy , Kelner Pozostałe kosmetyczki i pokrewni Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej , Robotnik drogowy Pomocniczy robotnik polowy Fryzjer Kierowca ciągnika rolniczego , Pokojowa , Pozostali spawacze i pokrewni Kierowca samochodu ciężarowego , Technik administracji , Opiekunka domowa , Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu , Mechanik pojazdów samochodowych , Magazynier , Przetwórca ryb Liczba ofert pracy wymieniona w tabeli 6, stanowiła 75,1% (673) ogółu zarejestrowanych ofert pracy. W odniesieniu do stanu z końca czerwca 2013 r. liczba

28 28 zgłoszonych ofert pracy dla zawodów ujętych w powyższej tabeli, zwiększyła się o 135 oferty, tj. o 25,1%. Oferty pracy wzrosły w 23 zawodach i specjalnościach - najwięcej w takich jak: kosmetyczka, bez zawodu, monter składacz okien, operator urządzeń przetwórstwa drobiu, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, krojczy, opiekunka domowa, pozostali pracownicy administracji i sekretarze biura zarządu, kierowca ciągnika rolniczego, kierowca samochodu ciężarowego. W 6 zawodach i specjalnościach odnotowano spadek ofert pracy. Dotyczyło to między innymi takich zawodów jak: sprzedawca (spadek o 10 osób) i stolarz (spadek o 7 ofert). Od dziewięciu lat niezmiennie pierwsze miejsce pod względem liczebności ofert pracy zajmowali robotnicy gospodarczy 23,3% ogółu ofert z powiatu elbląskiego. Drugie miejsce przypadło pozostali pracownicy obsługi biurowej 7,5% ogółu ofert z powiatu elbląskiego. Kolejne pozycje zajmowali: sprzedawca (6,9%), stolarz (4,1%), robotnik budowlany (4,2%), bez zawodu (3,5%). Czołowe miejsce wśród zawodów nierobotniczych przypadło szwaczkom - 3,7% wszystkich ofert z powiatu elbląskiego. Dla osób z wykształceniem wyższym Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu miał do zaoferowania tylko 18 ofert pracy w następujących zawodach: pozostali specjaliści do spraw społecznych (2 oferty), fizjoterapeuta (1 oferta), pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji (1 oferta); nauczyciel przedszkola (1 oferta), nauczyciel wychowania fizycznego (1 oferta), pielęgniarka (1 oferta), specjalista zastosowania informatyki (1 oferta), archiwista (1 oferta), logistyk (1 oferta), projektant wzornictwa przemysłowego (1 oferta), inżynier geodeta (1 oferta), lekarz weterynarii (1 oferta), inżynier inżynierii środowiska (1 oferta), inżynier mechanik (1 oferta), nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych(1 oferta), nauczyciel fizyki i astronomii, nauczyciel języka niemieckiego (1 oferta). Analiza 895 ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w I połowie 2014 r. wykazała, że nie pokrywają one zapotrzebowania wynikającego z zarejestrowanego bezrobocia 5414 osób.

29 29 7/. OFERTY PRACY W UKŁADZIE BRANŻOWYM Ważnym aspektem analizy jest przyjrzenie się, w jakich branżach poszukiwani są pracownicy. Przy konstruowaniu klasyfikacji branż dla potrzeb niniejszych badań oparto się na konstrukcjach pojęciowych występujących w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności według PKD najwięcej ofert pracy zgłoszono z sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 29,4% ogółu (263 oferty, w tym 263 oferty subsydiowane); przetwórstwo przemysłowe 25,4% (227 ofert, w tym 118 subsydiowanych); handlu hurt. i detal.;naprawa pojazdów samochod., włączając motocykle 11,7% (105 ofert, w tym 92 subsydiowane); budownictwo - 6,1% (55 ofert, w tym 30 subsydiowanych); działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 4,2% (38 ofert, w tym 37 subsydiowanych); transport i gospodarka narodowa 4,1% (37 ofert, w tym 25 subsydiowanych); opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3,6% (32 oferty, w tym 31 subsydiowanych); działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 3,6% (32 oferty, w tym 8 subsydiowanych); Liczba ofert pracy w wyżej wymienionych sekcjach wynosiła 788 miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej i stanowiła (88%) wszystkich propozycji zatrudnieniowych w I połowie 2014 roku z powiatu elbląskiego zgłoszonych do PUP w Elblągu. W trzech sekcjach PKD zgłoszona liczba informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej ukształtowała się na poziomie ubiegłego roku: dostawa wody i rekultywacja ; finanse i ubezpieczenie ; obsługa rynku nieruchomości. W trzech sekcjach nie zgłoszono miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowych: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ;

30 30 gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ; organizacje i zespoły eksterytorialne. Trzy sekcje odnotowały mniejsze zapotrzebowanie na pracę, w tym: przetwórstwo przemysłowe ; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ; działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Najmniej ofert pracy zgłoszono w sekcjach: informacja i komunikacja 0,0% (0 ofert); górnictwo i wydobywanie - 0,3% ogółu (3 oferty); działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 0,4% (4 oferty); działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,6% (5 ofert); dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność zwiazana z rekultywacją 0,7% (6 ofert). działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1% (9 ofert); Z dokonanej analizy szczegółowej patrz tabela 7 wynika, iż w I połowie 2014 roku wzrost ofert pracy wystąpił w czternastu sektorach gospodarczych: przetwórstwo przemysłowe - wzrost o 47 ofert; działalność w zakresie usług administrowania - wzrost o 22 oferty; administracja publiczna - wzrost o 8 ofert; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo wzrost o 8 ofert; transport i gospodarka magazynowa wzrost o 7 ofert. działalność naukowa - wzrost o 6 ofert; edukacja - wzrost o 6 ofert; opieka zdrowotna i pomoc społeczna - wzrost o 5 ofert. Tabela nr 7. Oferty pracy według rodzaju prowadzonej działalności w latach Zgłoszone oferty pracy w I półroczu Zmiana w stosunku Sekcje PKD 2013 r r. do 2013 r. liczba % liczba % liczba % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 21 2,7 29 3,2% 8 38,1% Górnictwo i wydobywanie 3 0,4 3 0,3% 0 Przetwórstwo przemysłowe , ,4% 47 26,1%

31 31 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz itp. 0 0,0 0 0 Dostawa wody i rekultywacja 2 0,3 6 0,7% 4 200,0 Budownictwo 60 7,7 55 6,1% -5-8,3% Handel hurtowy i detaliczny , ,7% 3 2,9% Hotele i restauracje 37 4,7 38 4,2% 1 2,7% Transport i gosp. magazynowa 30 3,8 37 4,1% 7 23,3% Informacja i komunikacja 2 0, ,0% Finanse i ubezpieczenia 3 0,4 4 0,4% 1 33,3% Obsługa rynku nieruchomości 3 0,4 5 0,6% 2 66,7% Działalność naukowa 3 0,4 9 1,0% 6 200,0% Działalność usługowa 10 1,3 32 3,6% ,0% Administracja publiczna , ,4% 8 3,1% Edukacja 13 1,7 19 2,1% 6 46,2% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 27 3,5 32 3,6% 5 18,5% Kultura, rozrywka, rekreacja 10 1,3 12 1,3% 2 20,0% Inna działalność usługowa 21 2,7 19 2,1% -2-9,5% Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Razem: , , ,5% Spośród zgłoszonych w I półroczu 2014 r. 895 ofert pracy pozostało nie wykorzystanych 57 miejsc pracy, w tym najwięcej w następujących sekcjach PKD: budownictwo (12 miejsc pracy, co stanowiło 21,8% ofert zgłoszonych w danej sekcji); transport i gospodarka magazynowa (10 miejsc pracy, co stanowiło 27,0% ofert zgłoszonych w danej sekcji); działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (10 miejsc pracy, co stanowiło 26,3% ofert zgłoszonych w danej sekcji); przetwórstwo przemysłowe (7 miejsc pracy, co stanowi 3,1% ofert zgłoszonych w danej sekcji); handel hurtowy i detaliczny (6 miejsc pracy, co stanowi 3,1% ofert zgłoszonych w danej sekcji). Oferty pracy pozostające na koniec miesiąca, nie były wykorzystane, ponieważ wpłynęły pod koniec miesiąca sprawozdawczego lub były w trakcie realizacji.

32 32 8./ ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Nierównowaga miedzy popytem, a podażą na rynku pracy powoduje występowanie zawodów, na które jest większe lub mniejsze zapotrzebowanie ze strony pracodawców tj.: -zawodów nadwyżkowych, na które jest niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie; tzn. występuje przewaga bezrobotnych nad ofertami pracy. Przyjęto, że zawody nadwyżkowe to zawody o wskaźniku intensywności nadwyżki mniejszym od 0,9; -zawodów zrównoważonych, na które liczba ofert pracy pokrywa się z liczbą bezrobotnych, tzn. wykazują one równowagę na rynku pracy. Przyjęto, że zawody zrównoważone to zawody o wskaźniku większym od 0,9 i mniejszym od 1,1; -zawodów deficytowych, na które jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad bezrobotnymi. Przyjęto, że zawody deficytowe to zawody o wskaźniku intensywności deficytu większym od 1,1. W pierwszej połowie 2014 r. w rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie elbląskim odnotowano 413 zawodów, w których zgłoszono oferty pracy lub zarejestrowane były osoby bezrobotne. W grupie tej były 292 zawody nadwyżkowe (w tym dla 251 zawodów nie było ofert), 15 zawodów zrównoważonych oraz 106 zawodów deficytowych. 8.1/. ZAWODY NADWYŻKOWE W powiecie elbląskim w strukturze zawodowej bezrobotnych dominowały zawody nadwyżkowe. W zawodach nadwyżkowych w I połowie 2014 r. sklasyfikowano (posiłkując się wskaźnikiem intensywności nadwyżki zawodów 292 zawody nadwyżkowe o intensywności nadwyżki zawodów od 0,00 do 0,77 co stanowi 70,7% w tym: - 41 zawodów (14,0%) nadwyżkowych były o wskaźniku> zera i < od 0,77. W grupie tej zarejestrowanych było 1466 bezrobotnych dla których pracodawcy zgłosili 183 oferty pracy zawodów (86,0%) nadwyżkowych o wskaźniku = zeru, gdzie nie zgłoszono żadnej oferty pracy natomiast zarejestrowali się bezrobotni. W grupie tej zarejestrowanych było 701 bezrobotnych dla których pracodawcy nie zgłosili ofert pracy.

33 33 Po pominięciu zawodów dla których wskaźnik intensywności nadwyżki wynosi 0 (251 zawodów), pozostało 41 zawodów deficytowych. W tabeli nr 8 przedstawiono 30 zawodów deficytowych spośród 41 wg wskaźnika intensywności deficytu. Tabela nr 8. Wykaz zawodów nadwyżkowych według wskaźnika nadwyżki zawodu L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni zarejestrowani w okresie 6 miesięcy 2014 r Oferty pracy w okresie 6 miesięcy 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki /deficytu zawodów Technik ekonomista , Murarz , Stolarz meblowy , Technik handlowiec , Rolnik , Bez zawodu , Kucharz małej gastronomii , Kucharz , Lakiernik samochodowy , Fizjoterapeuta , Mechanik pojazdów samochodowych , Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 7 1 0, Technik mechanik , Piekarz , Kasjer handlowy 6 1 0, Technik prac biurowych , Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 5 1 0, Kaletnik , Mechanik samochodów osobowych 9 2 0, Technik farmaceutyczny 4 1 0, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 4 1 0, Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 4 1 0,25000 niesklasyfikowani Stolarz , Fryzjer , Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 3 1 0, Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich 3 1 0,33333

34 Tapicer 8 3 0, Sprzedawca , Dozorca 5 2 0, Robotnik magazynowy 4 2 0, Nauczyciel wychowania fizycznego 2 1 0, Terapeuta zajęciowy 2 1 0, Agent ubezpieczeniowy 2 1 0, Konserwator budynków 2 1 0, Kierowca samochodu osobowego 2 1 0, Woźny 2 1 0, Kierowca samochodu ciężarowego , Brukarz 3 2 0, Pilarz 3 2 0, Magazynier 7 5 0, Kierowca ciągnika rolniczego 9 7 0,77778 Suma x Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynika, że w 251 zawodach (701 bezrobotnych) nie zgłoszono ani jednej oferty pracy. Do zawodów, o największej liczbie rejestracji, w której brak było ofert pracy, zaliczamy: Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych ekonomista 41 operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego 36 krawiec 30 specjalista administracji publicznej 27 technik rolnik 25 mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 20 cukiernik 18 ślusarz 17 tokarz w metalu* 12 technik informatyk 11 technik żywienia i gospodarstwa domowego 10 Poza zawodami, dla których pracodawcy nie zgłosili żadnych ofert pracy, największy niedobór ofert pracy dotyczył zawodów, które zajmują pierwsze lokaty w rankingu zarejestrowanych bezrobotnych. Na przykład, dla osób bezrobotnych bez zawodu zarejestrowanych w I półroczu 2014 r. (775 osób) pracodawcy oferowali 32 miejsca pracy zawodu, a wskaźnik natężenia oferty wyniósł 0,04129.

35 35 Dotyczy to także m.in.: sprzedawców - wskaźnik intensywności nadwyżki wyniósł 0,38272 przy 62 ofertach pracy, 162 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 r. i 467 osobach bezrobotnych na koniec czerwca 2014 r.; mechaników pojazdów samochodowych - wskaźnik intensywności nadwyżki wyniósł 0,10870 przy 5 ofertach pracy, 46 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 r. i 81 osobach bezrobotnych na koniec czerwca 2014 r.; techników ekonomistów wskaźnik intensywności nadwyżki wyniósł 0,02439 przy 1 ofercie pracy, 41 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 r. i 96 osobach bezrobotnych na koniec czerwca 2014 r.; murarzy wskaźnik intensywności nadwyżki wyniósł 0,02500 przy 1 ofercie pracy, 40 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 r. i 84 osobach bezrobotnych na koniec czerwca 2014 r.; stolarzy meblowych wskaźnik intensywności nadwyżki wyniósł 0,02564 przy 1 ofercie pracy, 39 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 r. i 89 osobach bezrobotnych na koniec czerwca 2014 r.; kucharzy - wskaźnik intensywności nadwyżki wyniósł 0,07895 przy 3 ofertach pracy, 38 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 r. i 103 osobach bezrobotnych na koniec czerwca 2014 r.; stolarzy wskaźnik intensywności nadwyżki wyniósł 0,0,28125 przy 9 ofertach pracy, 32 bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 r. i 82 osobach bezrobotnych na koniec czerwca 2014 r.;

36 36 8.2/. ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE Przez zawód zrównoważony należy rozumieć zawód, w którym występuje równowaga pomiędzy liczbą osób poszukujących pracy w danym zawodzie, a liczbą pojawiających się ofert pracy dotyczących tego zawodu. W grupie zawodów zrównoważonych w I półroczu 2014 r. (posiłkując się wskaźnikiem intensywności nadwyżki - deficytu) zawodów, wyłoniono 15 zawodów zrównoważonych, co stanowi 3,6% z 413 zawodów występujących w powiecie elbląskim. W grupie tej zarejestrowanych było 27 bezrobotnych, dla których pracodawcy zgłosili 27 ofert pracy. Z uzyskanych danych wynika, iż zdecydowanie najliczniejszym zrównoważonym zawodem był technik administracji (co ilustruje tabela 9). Tabela nr 9. Zawody i specjalności zrównoważone L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni zarejestrowani w okresie 6 miesięcy 2014 r. Oferty pracy w okresie 6 miesięcy 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki/deficyt u zawodów Technik administracji 6 6 1, Księgowy 3 3 1, Zaopatrzeniowiec 3 3 1, Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 2 2 1, Operator koparko ładowarki 2 2 1, Palacz kotłów centralnego ogrzewania 2 2 gazowych 1, Inżynier inżynierii środowiska 1 1 systemy wodociągowe i kanalizacyjne 1, Pielęgniarka 1 1 1, Lekarz weterynarii 1 1 1, Specjalista zastosowań informatyki 1 1 1, Pozostali rolnicy upraw polowych 1 1 1, Monter konstrukcji stalowych 1 1 1, Pozostali mechanicy maszyn i 1 1 urządzeń rolniczych i przemysłowych 1, Operator spajarek okleiny i łuszczki 1 1 1, Monter sprzętu oświetleniowego i 1 1 lamp elektrycznych 1,00000 Suma 27 27

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ul. Głowackiego 28, 10-448 OLSZTYN (89) 522-79-00, fax. (89) 522-79-01, e-mail: olwu@up.gov.pl OLSZTYN, PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 1. Makrootoczenie

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM W 2008 ROKU ELBLĄG - KWIECIEŃ

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 055 0237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 055 0237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 055 0237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ELBLĄGU W 2008 ROKU ELBLĄG KWIECIEŃ 2009 ROK

Bardziej szczegółowo

Wykres I - zmiany poziomu bezrobocia w mieście Jaworznie w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006

Wykres I - zmiany poziomu bezrobocia w mieście Jaworznie w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006 POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Jaworznie I półrocze 2006r. Jaworzno, wrzesień 2006r. WSTĘP Celem opracowania poniższego raportu dotyczącego zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ELBLĄGU W 2006 ROKU ELBLĄG KWIECIEŃ 2007 2 Przedruk

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Myślenice, październik 2013r. Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 1. Cel opracowania raportu... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU PAŹDZIERNIK 2011 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2011 roku... 4 1. 1. Poziom i stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W EŁKU. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ełckim w pierwszym półroczu 2012 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W EŁKU. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ełckim w pierwszym półroczu 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W EŁKU RAPORT Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ełckim w pierwszym półroczu 2012 roku Ełk październik 2012 WSTĘP Zjawisko bezrobocia jest jednym z wciąż trudnych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZA 2014 ROK OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści Wstęp.... 4 I.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU Chełm, marzec 2009 rok SPIS TREŚCI Strona I. Wstęp. 3 II. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Marzec 2015 r. 1 2 Spis treści: str. I. Wstęp i uwagi metodologiczne... 5 II. Analiza bezrobocia według zawodów

Bardziej szczegółowo

(cz. diagnostyczna) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława - marzec 2014 r.

(cz. diagnostyczna) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława - marzec 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, 06-500 Mława tel. (23) 654-39-18, 654-52-85 fax. (23) 654-52-86 ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława tel. (23) 655-19-96,

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 78 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim RAPORT 2008 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2008 roku 1 2 Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU. Część I (diagnoza)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2015 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lipnowskim za I półrocze 2014 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lipnowskim za I półrocze 2014 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE 87-600 Lipno ul. Okrzei 7; tel/fax : 54 288-67-50, 54 288-67-40, centrala : 288-67-00, e-mail toli@praca.gov.pl, www.puplipno.pl Lipno dnia 15.10.2014r. Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza)

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2013 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Trzebnica, marzec 2015 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Joanna Dragosz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM I MIEŚCIE ŁOMŻA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM I MIEŚCIE ŁOMŻA W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM I MIEŚCIE ŁOMŻA W 2008 ROKU ŁOMŻA, MARZEC 2009 ROK 2 3 SPIS TREŚCI RAPORTU STR. I. WSTĘP 3 II. MIASTO ŁOMŻA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo