STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) ; (56) ; STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2014 ROKU Golub-Dobrzyń, 27 luty 2015r.

2 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu Zespół autorski: Hanna Bożejewicz, Janina Dołęgowska, Lidia Jankowska, Katarzyna Lotarska, Helena Melerska, Krystyna Majewska, Ewa Prażuch, Danuta Rutkowska, Gabriela Warnel Projekt, skład, opracowanie graficzne Ewa Prażuch 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez czynniki biologiczne Ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych Bakteryjne ostre choroby inwazyjne Neuroinfekcje Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek Poliomyelitis oraz przypadki ostrego porażenia wiotkiego u dzieci do lat Choroby wysypkowe wieku dziecięcego Krztusiec Choroby przenoszone przez kleszcze Gruźlica Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień Grypa i zachorowania grypopodobne Zgony z powodu chorób zakaźnych Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych Podsumowanie JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodociągi o produkcji 100 m³/dobę Wodociągi o produkcji m³/dobę Wodociągi o produkcji m³/dobę Miejsca wykorzystywane do kąpieli Podsumowanie PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Działalność lecznicza wykonywana przez podmioty lecznicze Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria z izbą chorych, lecznice Inne świadczące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zdrowotną Podsumowanie NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM Stan sanitarny obiektów produkcji i obrotu środkami spożywczymi oraz żywienia zbiorowego Obiekty produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Obiekty żywienia zbiorowego - otwarte Zakłady żywienia zbiorowego - zamknięte Jakość zdrowotna środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Ocena wdrażania systemów kontroli wewnętrznej w zakładach produkcji i obrotu żywnością Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach - RASFF, Unijny system szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych - RAPEX Nadzór nad suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego Podsumowanie

4 5. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 5.1 Stan techniczny oraz sanitarny budynków...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Ocena warunków pobytu i nauki...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Ergonomia w placówkach nauczania i wychowania...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Tygodniowy rozkład zajęć...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Możliwość pozostawienia podręczników w szkolebłąd! Nie zdefiniowano zakładki Opieka medyczna...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Dożywianie dzieci i młodzieży...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Substancje i preparaty chemiczne w szkolnych pracowniach chemicznych. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Inne działania...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Podsumowanie...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 6. CHOROBY ZAWODWE, PREWENCJA CHORÓB ZAWODOWYCH, ŚRODOWISKO PRACY...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Choroby zawodowe...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Środowisko pracy...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Podsumowanie...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Stan sanitarno-techniczny poszczególnych grup obiektów...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Podsumowanie...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Podsumowanie...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 9. OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Interwencje programowe...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Interwencje nieprogramowe...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Inne przedsięwzięcia...błąd! Nie zdefiniowano zakładki Podsumowanie...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 10. WNIOSKI KOŃCOWE...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4

5 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić Państwu ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego za rok Raport zawiera zagadnienia i problemy z zakresu zdrowia publicznego, nad którymi nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, w tym dotyczące: warunków środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunków higieniczno-sanitarnych obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również działalność oświatowo-zdrowotną w zakresie promocji zdrowia, w tym zdrowego stylu życia, realizując programy krajowe, regionalne, a także lokalne i środowiskowe. Prowadzenie systematycznych kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz dokonywanie okresowych ocen stanu sanitarnego, umożliwia monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i sanitarnej powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz podejmowanie działań interwencyjnych. W ubiegłym roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano zachorowań na niebezpieczne choroby zakaźne jak: dur brzuszny i dury rzekome, błonica, poliomielitis, riketsjozy czy wścieklizna u ludzi. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano spadek zachorowań na: wirusowe zakażenia jelitowe, biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO, nie określone bakteryjne zakażenia jelitowe, lambliozę oraz różyczkę. Poprawił się stan sanitarno-techniczny placówek oświatowo- wychowawczych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów handlowo-usługowych. Realizacja zadań obejmowała również pracę w systemach informatycznych działających w Unii Europejskiej (RASFF - Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt, RAPEX - Unijny System Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych), prowadzenie monitoringu jakości sanitarnej wody przeznaczonej do spożycia. Nadal jednak stwierdza się negatywne zjawiska w sferze sanitarno-higienicznej i epidemiologicznej, co świadczy o konieczności kontynuowania systematycznego nadzoru sanitarnego. Dziękuję za współpracę organom samorządowym, inspekcjom i strażom. Współpraca ta w znaczny sposób wpływa na zwiększenie efektywności działań, podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w zakresie zdrowia publicznego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Raport przedstawiający ocenę stanu sanitarnego zostaje przekazany, w celu zapoznania się i wykorzystania jako ważny materiał w podejmowaniu decyzji na rzecz dalszej poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego. z poważaniem Państwowy Powiatowy 5

6 Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu Iwona Malinowska WSTĘP Głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2014 było sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu, bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie chorobom, w tym chorobom zakaźnym i zawodowym, organizowanie i koordynowanie działalności promocyjnej na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego oraz prowadzenia działalności przeciwepidemicznej. Cel ten realizowany był poprzez niżej wymienione zadania: 1. Realizację zadań wynikających z wdrożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej procedur Kontroli Zarządczej. 2. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu, wydatkowanie budżetu w sposób oszczędny i celowy z zachowaniem obowiązujących procedur i przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w komórkach nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z zachowaniem norm systemowych wdrożonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potwierdzanie doskonalenia skuteczności systemu zarządzania. 4. Kontrole w ramach nadzoru sanitarnego realizować w oparciu o obowiązujące przepisy, organizować w sposób jak najmniej zakłócający tok pracy jednostki kontrolowanej, wyniki kontroli wraz z zaleceniami dokumentować w sposób czytelny i nie budzący podstaw do stawiania zarzutów nadinterpretacji prawa. 5. Monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych, zdarzeń o zagrożeniu bioterroryzmem oraz chorób zakaźnych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz w przypadku ich wystąpienia, podejmować działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami. 6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników pionu nadzoru sanitarnego poprzez udział w organizowanych szkoleniach i konferencjach oraz poprzez szkolenia w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonywania zadań zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, określonych w przepisach ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych przepisów prawnych. 7. Doskonalenie bieżącej działalności przeciwepidemicznej poprzez stosowanie różnych form nadzoru epidemiologicznego. 8. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą oraz innymi wirusami oddechowymi, opartego na systemie sentinel, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozyskiwanie materiału biologicznego do badań wirusologicznych. 9. Realizację zadań określonych w Polskim Planie Pandemicznym związanych z funkcjonowaniem nadzoru nad grypą oraz innymi wytycznymi w tym zakresie. 10. Realizację programów zdrowotnych dotyczących eradykacji poliomyelitis, eliminacji odry/różyczki, reorganizacji systemu nadzoru epidemiologicznego nad gruźlicą oraz 6

7 innych wynikających z sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb zdrowotnych ludności. 11. Nadzór nad podmiotami leczniczymi w celu uzyskania optymalnego poziomu uodpornienia populacji podlegającej szczepieniom ochronnym i egzekwowanie obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym. 12. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta. 13. Realizowanie zagadnień związanych z misjami Urzędu ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej (Food and Veterinary Office - FVO). 14. Doskonalenie i koordynowanie systemu RASFF oraz współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami na terenie województwa i kraju. 15. Wzmocnienie nadzoru w obszarze procedur i systemów identyfikowalności przedsiębiorstw dla suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wyrobów gotowych, informacjami nt. miejsca i źródła pochodzenia (surowców, półproduktów, produktów gotowych) oraz dokumentacji towarzyszącej ww. środkom spożywczym pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla nowej żywności i nowych składników żywności ( rozporządzenie 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności) oraz żywności i składników żywności genetycznie zmodyfikowanych (rozporządzenie Nr 1829/2003 i Nr 1830/2003 dotyczące żywności genetycznie zmodyfikowanej). 16. Wzmocnienie nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogaconej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określonych w szczególności przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz rozporządzenia Komisji (UE)Nr 432/2012 z dnia r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż świadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. 17. Wzmocnienie nadzoru w zakresie zgodności środków spożywczych z przepisami rozporządzenia 953/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2009r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z uwzględnieniem substancji zabronionych w sporcie spośród wymienionych na Liście substancji i metod zabronionych w 2012 roku, publikowanej corocznie przez Światową Organizację Antydopingową. 18. Wzmocnienie nadzoru nad producentami środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób nietolerujących glutenu w zakresie postanowień rozporządzenia Komisji Nr 41/2009 dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujacych glutenu z uwzględnieniem ustalonych przedsiębiorstwach limitów krytycznych i procedur, które służą ich monitorowaniu. 19. Prowadzenie wzmożonego nadzoru nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniach 1829/2003 i 1830/2003 dotyczących żywności genetycznie zmodyfikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego znakowania środków spożywczych zawierających GMO oraz dokumentacji towarzyszącej ww. środkom spożywczym. 7

8 20. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. 21. Wzmocnienie nadzoru nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 22. Wzmocnienie nadzoru nad zakładami produkcji i dystrybucji suplementów diety, środków spożywczych wzbogaconych i żywności dietetycznej, które generują większą liczbę nieprawidłowości. 23. Prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetyków ze szczególnym uwzględnieniem badań laboratoryjnych analizy chemiczne i mikrobiologiczne; kontrola wyrobów przeznaczonych dla dzieci, farb do włosów oraz tzw. henny do malowania ciała (tatuaże z henny) 24. Przestrzeganie zasad zawartych w obowiązujących porozumieniach pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Urzędami Celnymi. 25. Nadzorowanie warunków pracy w celu ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w środowisku pracy oraz podejmowanie działań egzekwujących przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 26. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem wprowadzania do obrotu środków zastępczych. 27. Realizacja zadań związanych z nadzorem nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, detergentami oraz prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy. 28. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych 29. Uczestniczenie w realizacji rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata oraz kontrolowanie przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest. 30. Współuczestnictwo w wybranych projektach sieci CLEEN. 31. Prowadzenie działań wynikających z ustaleń Forum wymiany informacji w zakresie egzekwowaniu przepisów REACH i CLP. 32. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych i postępowania administracyjnego w I instancji dotyczących chorób zawodowych. 33. Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 34. Czuwanie nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody, poprzez realizację zadań z prowadzonego monitoringu jakości sanitarnej wody oraz prowadzenie w tym zakresie bieżącej współpracy z organami samorządowymi, przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, organizacjami konsumenckimi i innymi podmiotami. 35. Kontynuowanie prowadzonego systemu informatycznego WODA EXCEL oraz wdrożenie ujednoliconego sposobu weryfikacji prowadzonej bazy danych. 36. Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem, zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz pomieszczeń, a także czynnikami szkodliwymi wydzielanymi przez materiały budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 37. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, żłobkach, klubach dziecięcych, 8

9 wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie higieny procesów nauczani i wychowania. 38. Uczestniczenie w realizowaniu programów prowadzonych w placówkach oświatowo-wychowawczych. 39. Inicjowanie zadań w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych, w tym związane ze specyficzną sytuacją epidemiologiczną danego regionu. 40. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podejmowanie innych działań zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, Komisję Europejską, a także wynikające z sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb zdrowotnych ludności. 41. Realizacja działań w zakresie kształtowania prozdrowotnych postaw i zachowań dzieci i młodzieży szkolnej powiatu. 42. Prowadzenie działań oświatowo zdrowotnych mających na celu edukację szerokiej grupy odbiorców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 43. Poszerzanie działań edukacyjnych skierowanych do ludności powiatu golubsko-dobrzyńskiego w zakresie rozpowszechniania wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu oraz przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Podstawowym zadaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu jest działalność nadzorowa, polegająca na kontroli spełniania wymagań obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania pożądanych norm zdrowotnych. Realizacja zadań statutowych odbywała się zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2014 zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy obejmującym główne kierunki działania, zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami. W roku 2014 na nadzorowanym terenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzono ogółem 1198 kontroli sanitarnych, wydano 70 decyzji merytorycznych, 128 decyzji płatniczych, wystawiono 7 postanowień, nałożono 2 mandaty karne na łączną kwotę 700 złotych, nie skierowano wniosków o ukaranie ani aktów oskarżenia do prokuratury, nie wystawiono tytułów wykonawczych, nie nałożono kar pieniężnych. Do badań laboratoryjnych pobrano ogółem 197 próbek, wykonano 611 badań, w tym 1608 oznaczeń. W związku ze zmianami, na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji w województwie (Dz. U. z 2009r., Nr 92, poz.753), od 1 stycznia 2010 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu stał się organem rządowej administracji zespolonej w powiecie i automatycznie stał się organem wyłączonym w stosunku do podmiotów dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym. W wyniku tej zmiany Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu jest wyłączony z nadzoru nad następującymi podmiotami: Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1E, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, ul. PTTK 28, Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15, 9

10 Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 6, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem gm. Zbójno, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielgiem gm. Zbójno, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, Filia w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 7. Obiekty te znajdują się pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Przygotowując informację o stanie bezpieczeństwa powiatu golubsko-dobrzyńskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu oparł się na sprawozdaniach z poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, natomiast przedstawiony dokument nie zawiera analizy stanu sanitarnego z w/w placówek. 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór w zakresie chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 roku, poz. 947 z późn. zm.). W 2014 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, na podstawie zgłoszeń z nadzorowanych placówek medycznych, do powiatowego rejestru zachorowań wpisano 926 osób u których podejrzewano lub rozpoznano zachorowanie na chorobę zakaźną bądź wykryto czynnik chorobotwórczy (w roku osób). Po dokładnej analizie i weryfikacji otrzymanych zgłoszeń według opracowanych przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH definicjach przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego w,,sprawozdaniu MZ-56 o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zarejestrowano 664 przypadki zachorowań na choroby zakaźne (w 2013r przypadków zachorowań) i na ich podstawie sporządzono ocenę sytuacji epidemiologicznej powiatu golubsko-dobrzyńskiego w zakresie wybranych chorób zakaźnych. Hospitalizacji poddano 18,5% zarejestrowanych przypadków (123 osoby). Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przeprowadzono 260 wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych. Nie wystąpiły na naszym terenie tak niebezpieczne choroby jak: dur brzuszny i dury rzekome, błonica, poliomielitis, riketsjozy, czy wścieklizna u ludzi. W stosunku do roku ubiegłego w większości rejestrowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu zachorowaniach nastąpił spadek. Dotyczy to zwłaszcza wirusowych zakażeń jelitowych, biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO, nie określonych bakteryjnych zakażeń jelitowych oraz różyczki. W roku 2014 nie zarejestrowano szeregu zachorowań, które rejestrowano w roku poprzednim- wirusowe zakażenie jelitowe wywołane przez norowirusy, inwazyjną chorobę meningokokową, ostre porażenie wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat, nowo wykryte zakażenie HIV czy też grypę. Nie zgłoszono również przypadku podejrzenia odry lub zachorowania na odrę. W przypadku chorób wysypkowych wieku dziecięcego, w przypadku ospy wietrznej nastąpił wzrost zapadalności o około 45%, a w przypadku różyczki- 9- krotny spadek liczby zachorowań. 10

11 W roku 2014 na podstawie zmodyfikowanej definicji wirusowego zapalenia wątroby typu B, zarejestrowano dwa takie przypadki. Wśród mieszkańców powiatu nie zarejestrowano przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2014 otrzymała pięć zgłoszeń rozpoznania lub podejrzenia zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Podane przyczyny zgonów nie kwalifikowały zgłoszeń do zarejestrowania ich w Sprawozdaniu o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (MZ-56). Podobnie jak w roku 2013 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego odnotowano jedno ognisko zbiorowego zatrucia pokarmowego. W ramach nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi oraz działalności związanej z unieszkodliwianiem źródeł zakażenia, przecinaniem dróg szerzenia się zakażenia i nadzorem nad osobami zakażonymi w 2014 roku pobrano 111 prób kału. Pobrano również 84 próby w ramach nieodpłatnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych u uczniów kształcących się do wykonywania prac przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2014 nie stwierdzono zachorowań na choroby zakaźne tzw. alarmowe (botulizm, cholera, dżuma, gorączka Q, ospa prawdziwa, tularemia, wąglik w postaci płucnej lub jelitowej, wirusowe gorączki krwotoczne), które wymagałyby podjęcia natychmiastowych działań w ramach wczesnego ostrzegania i reagowania Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez czynniki biologiczne Zatrucia i zakażenia pokarmowe to grupa chorób o różnorodnych objawach klinicznych i etiologiach, wyodrębniana w nadzorze epidemiologicznym ze względu na ważną rolę w zdrowiu publicznym. W roku 2014 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zarejestrowano bakteryjne zatrucia pokarmowe o etiologii salmonellozowej oraz bakteryjnej nie określonej. W przypadku salmonelloz nastąpił wzrost liczby zachorowań o 70% w stosunku do roku poprzedniego (22 przypadki w roku 2014, 13 przypadków w roku 2013). Wśród 22 zarejestrowanych zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki salmonella, dwa przypadki odnoszą się do zbiorowego zatrucia pokarmowego, które miało miejsce na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Głównym nośnikiem, zarówno w ognisku jak i sporadycznych zatruciach pokarmowych, były potrawy z jaj i z dodatkiem jaj (16 przypadków, co stanowi 72, a dominującym typem serologicznym- Salmonella Enteritidis (14 przypadków, co stanowi 54,5% ). Podobnie jak w latach poprzednich niepokój wzbudza duża liczba zachorowań u dzieci w wieku 0-4 lat (8 przypadków). W tej grupie wiekowej w 4 przypadkach przyczyną zakażenia były potrawy z jaj i z dodatkiem jaj. Najczęściej do zakażenia dochodziło poprzez smakowanie przygotowanych do dalszej obróbki termicznej potraw lub też spożywanie lekko ściętych smażonych jaj. Do przygotowywania potraw używane są jaja nie myte i nie parzone. Często też dzieci pomagają przy przyrządzaniu potraw z dodatkiem jaj (podając jaja, rozbijając je oraz odbierając skorupki). Bakteryjne zatrucie pokarmowe nie określone to przypadek zachorowania, do którego doszło po spożyciu warzyw. Badania laboratoryjne nie pozwoliły na uzyskanie informacji, jaki czynnik wywołał objawy chorobowe. Zarejestrowane zostały w naszym powiecie zarówno bakteryjne jak i wirusowe zakażenia jelitowe. W przypadku bakteryjnego zakażenia jelitowego najwięcej przypadków (3 przypadki) zostało wywołanych przez laseczki Clostridium difficile. Określonego czynnika chorobotwórczego, 11

12 wywołujące zakażenie, nie posiadały dwa zarejestrowane zachorowania. Do zakażenia doszło prawdopodobnie poprzez spożycie warzyw, owoców, soków owocowych i z warzyw (przypadki nie określone). W przypadkach wywołanych przez Clostridium difficile nie określono nośnika pokarmowego, ale prawdopodobnie zakażenia powstały w następstwie antybiotykoterapii lekami o szerokim spektrum działania. W powiecie golubsko-dobrzyńskim zarejestrowano 73 przypadki wirusowych zakażeń jelitowych (w 2013 roku przypadków), wszystkie wymagały hospitalizacji. Najwięcej zachorowań, podobnie jak w roku poprzednim, wywołane było przez nie określone czynniki chorobotwórcze (w 2014r przypadki, w 2013r przypadków). Przyczyną takiego stanu jest brak przeprowadzanych badań wirusologicznych kału osób chorych. W dużym stopniu przyczyną zakażeń są rotawirusy (w 2014r przypadki, w 2013r przypadków) oraz adenowirusy (w 2014r. - 6 przypadków, w 2013r. - 8 przypadków). W roku 2014 nie zarejestrowano zakażeń wywołanych przez norowirusy, które spowodowały zakażenia w roku poprzednim i były również przyczyną powstania ogniska zbiorowego zakażenia (14 przypadków). Udział dzieci do lat 2 w zarejestrowanych przypadkach wirusowych zakażeń jelitowych jest w roku 2014 mniejszy niż w roku poprzednim (w 2014r. - 38,36%, w 2013r. - 41,22%). W powiecie golubsko-dobrzyńskim od roku 2010 nie zarejestrowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A Ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych W roku 2014 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zarejestrowano jedno ognisko zbiorowego zatrucia pokarmowego (analogia do roku poprzedniego). Do zbiorowego zatrucia pokarmowego doszło w dniu roku w mieszkaniu prywatnym, w jednej z gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Dochodzeniem epidemiologicznym objęto 6 osób. Objawy chorobowe wystąpiły u 2 dzieci, a ich stan wymagał hospitalizacji. Czynnikiem etiologicznym, który wywołał zbiorowe zatrucie pokarmowe była Salmonella Enteritidis. U chorych wystąpiły następujące objawy: wymioty (u 2 osób), biegunka (u 2 osób), gorączka (u 2 osób), ból brzucha (u 1 osoby), omdlenie (u 1 osoby). Czas trwania epidemii wynosił 1 dzień. Najkrótszy okres wylegania wynosił 2h, najdłuższy 28h, średni okres wylegania 26h. Nośnikiem pokarmowym zatrucia były białka jaj kurzych, ubite z cukrem. Źródłem zakażenia były pierwotnie zakażone jaja kurze, zakupione na targowisku od nieznanej osoby. Czynnikami wspomagającymi były: spożycie deseru z jaj w postaci surowej oraz nieprzestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania potrawy z jaj (jaja niewyparzone i nie myte; nie umyto rąk po użyciu jaj) Bakteryjne ostre choroby inwazyjne W 2014 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano inwazyjnej choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis i Streptococcus pneumoniae. Zarejestrowano natomiast inwazyjną chorobę wywołaną przez Streptococcus pyogenes. Zarejestrowano ogółem 13 przypadków inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pyogenes, przebiegającej pod postacią róży. Choroba ta diagnozowana jest wyłącznie na podstawie objawów klinicznych i we wszystkich przypadkach bez potwierdzenia badaniem mikrobiologicznego. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby zachorowań o 45% (rok przypadków, rok przypadków). Wśród zarejestrowanych 12

13 przypadków połowa wymagała hospitalizacji (6 z 13 przypadków). Najwięcej przypadków róży rozpoznanych zostało u osób po 60 roku życia. Było to 8 przypadków, co stanowi 61,54% wszystkich przypadków róży. Wg czynnika płci - zachorowało 5 kobiet, 8 - mężczyzn, a wg miejsca zamieszkania - 4 mieszkańców wsi, 9 - miasta Neuroinfekcje W powiecie golubsko-dobrzyńskim w roku 2014 zarejestrowano 5 przypadków neuroinfekcji- 3 przypadki o etiologii wirusowej oraz 2 przypadki o etiologii bakteryjnej. Neuroinfekcje o etiologii wirusowej, to nie określone zapalenia opon mózgowych (2 przypadki) i mózgu (1 przypadek). Chorowały osoby z grup wiekowych lat (2 osoby) oraz lat (1 osoba). Wszystkie osoby zamieszkują tereny wiejskie, a wśród nich była jedna kobieta. Podczas hospitalizacji wykonano ogólne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Tylko w jednym przypadku przeprowadzono badania mikrobiologiczne (wyniki ujemne). Do najczęstszych objawów występujących u chorych zaliczyć można bóle głowy, gorączkę, wymioty, objawy oponowe. Do narażenia w przypadku mężczyzn mogło dojść podczas wykonywania krótkich podróży krajowych. Picie surowego mleka mogło być natomiast przyczyną zachorowania u kobiety. Przypadki bakteryjnego zapalenia opon mózgowych, to w jednym przypadku zachorowanie wywołane przez gronkowca złocistego, a w drugim- przez nie określony czynnik. W obu przypadkach zachorowań wykonano ogólne jak i mikrobiologiczne badanie płynu mózgowordzeniowego. W jednym z pobranego płynu wyhodowano Staphylococcus aureus. Rozpoznanie to postawiono u 60-letniego mieszkańca jednej z gmin powiatu golubskodobrzyńskiego. Drugie zachorowanie (nie określone) również wystąpiło u mężczyzny mieszkającego na obszarze wiejskim. Była to osoba 50-letnia Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek Mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie chorowali na wzw typu C oraz wzw typu B o przebiegu ostrym. W okresie sprawozdawczym, na skutek stosowania od 2014 roku obowiązujących definicji przypadków chorób zakaźnych, nastąpiła zmiana sposobu rejestracji wzw typu B. Pozycja 99 sprawozdania MZ-56 służy do rejestracji wzw typu B przewlekłego i BNO. Dało to możliwość rejestracji w tej pozycji zarówno przypadków objawowych jak i bezobjawowych. W roku 2014 zarejestrowano 2 przypadki wzw typu B bliżej nieokreślonego. Zachorowania charakteryzowały się przebiegiem bezobjawowym. Zarejestrowane osoby należą do grupy wiekowej lat. Wśród nich jest kobieta mieszkająca w Golubiu-Dobrzyniu i mieszkaniec jednej z gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Do wykrycia HBsAg doszło podczas diagnozowania innych chorób. Czynnikami narażenia mogły być wykonane drobne zabiegi chirurgiczne lub też narażenie zawodowe (pracownik służby zdrowia). W powiecie golubsko-dobrzyńskim nie zarejestrowano zachorowań na AIDS. W roku 2013 u jednego z mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego wykryto zakażenie wirusem HIV, natomiast w roku 2014 nie wystąpiło takie zakażenie Poliomyelitis oraz przypadki ostrego porażenia wiotkiego u dzieci do lat 14 W roku 2014 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano przypadków poliomyelitis. 13

14 W roku bieżącym nie zarejestrowano również przypadków ostrego porażenia wiotkiego u dzieci w wieku 0-14 lat, zaś w roku 2013 został zarejestrowany jeden przypadek Choroby wysypkowe wieku dziecięcego W przypadku różyczki w roku 2014 nastąpił 9-krotny spadek liczby zachorowań (2013 rok - 81 przypadków, 2014 rok - 9 przypadków). Wzrost liczby zachorowań zanotowano w przypadku świnki (o 71%), ospy wietrznej (o 45%) oraz płonicy (o 43%). Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w przypadku różyczki i świnki, prowadzone są obowiązkowe powszechne szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce z użyciem szczepionki trójskładnikowej. Wśród zarejestrowanych przypadków świnki i różyczki znajdują się zarówno osoby szczepione przeciwko tej chorobie, jak i nie szczepione. Wzrost liczby zgłaszanych przypadków ospy wietrznej pojawił się pod koniec roku 2013 w miesiącach październik-grudzień. Sezonowy wzrost zachorowań trwał jeszcze w styczniu i lutym 2015, gdzie zarejestrowano 47% wszystkich zachorowań. Sytuacja ta zapewne świadczy o nadal trwającej epidemii. Częściej chorowali mieszkańcy terenów wiejskich, zwłaszcza gminy Golub-Dobrzyń oraz mieszkańcy miasta Golub-Dobrzyń. Ospa wietrzna jest typową chorobą wieku dziecięcego, ponieważ przeważająca ilość przypadków dotyczy przedziału wiekowego 0-9 lat (320 przypadków, co stanowi 82,7% wszystkich zgłoszeń). Znaczną grupę stanowią również zachorowania u starszych dzieci i nastolatków (44 przypadków, czyli ponad 11,4 % wszystkich zachorowań). Spośród 387 przypadków ospy wietrznej zaledwie 1 osoba była uodporniona przeciwko tej chorobie, co stanowi zaledwie 0,26% zarejestrowanych w 2014 roku przypadków. Pozostałe osoby nie były szczepione przeciwko ospie wietrznej, ponieważ szczepienie przeciwko ospie wietrznej należy do szczepień zalecanych, niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra właściwego do spraw zdrowia Krztusiec W województwie kujawsko-pomorskim odnotowano tendencję wzrostową (2013 rok przypadków, 2014 rok przypadków), natomiast w powiecie golubsko-dobrzyńskim - analogię do roku poprzedniego (2014 rok - 4 przypadki, 2013 rok - 4 przypadki). W roku poprzednim wszystkie zarejestrowane przypadki zostały sklasyfikowane jako przypadki możliwe, zaś w roku 2014 taką kwalifikację otrzymały 2 zachorowania. Pozostałe dwa zachorowania to przypadki potwierdzone. Przypadki możliwe to zachorowania zdiagnozowane u mężczyzn, zakwalifikowanych do grupy wiekowej 0-4 lat. Potwierdzone przypadki krztuśca zarejestrowano u kobiet z grupy wiekowej lat. Na terenach wiejskich zamieszkuje jeden z mężczyzn i jedna z kobiet. Analogiczna sytuacja dotyczy zamieszkiwania w mieście. Wszyscy zarejestrowani byli prawidłowo uodpornieni przeciwko krztuścowi Choroby przenoszone przez kleszcze W roku 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowała 9 zachorowań na boreliozę (w roku przypadków). We wszystkich zarejestrowanych przypadkach, podstawą do zarejestrowania i sklasyfikowania przypadków jako potwierdzonych, wystarczyła faza wczesna choroby 14

15 (rumień wędrujący). Zarejestrowano więcej mężczyzn i mieszkańców terenów wiejskich, a przebieg choroby nie wymagał leczenia w warunkach szpitalnych. Najczęściej rumień wędrujący pojawił się u osób z grupy wiekowej lat (4 osoby). Po dwie osoby zaliczyć można do grupy wiekowej powyżej 60 roku życia i lat. Z grupy wiekowej lat zachorowała jedna osoba. Do kontaktu z kleszczami dochodziło najczęściej przebywając na obszarach leśnych, działkach przydomowych, nad akwenami wodnymi, podczas wykonywania prac sezonowych na plantacji truskawek. Do narażenia przypuszczalnie doszło na terenach nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, Toruń i Brodnica Gruźlica W 2014 roku do rejestru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu zostało wpisanych 8 zachorowań na gruźlicę. Jest to wzrost liczby zachorowań o 60% w stosunku do roku poprzedniego (2014 rok - 8 przypadków, 2013 rok - 5 przypadków). W roku 2013 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu wpłynęły dwa zgłoszenia podejrzenia gruźlicy, ale długotrwały okres diagnozowania, pozwolił na zarejestrowanie tych przypadków w roku Sytuacja ta wpłynęła na wzrost liczby zarejestrowanych przypadków gruźlicy w roku Wśród zarejestrowanych przeważają osoby z grupy wiekowej lat (4 osoby). Dwie osoby chore należą do grupy wiekowej powyżej 60 roku życia, a pojedyncze przypadki do grup lat i lat. Pięć zarejestrowanych osób zamieszkuje na terenie miasta, a 3 osoby - na terenach wiejskich. Mieszkańcy miasta to wyłącznie mężczyźni, a na terenach wiejskich - dwie to kobiety i jeden mężczyzna. U mieszkańców miasta zachorowanie przybrało postać płucną, w tym u 50- letniego mężczyzny nastąpiła wznowa zachorowania rozpoznanego i leczonego w roku Mieszkańcy terenów wiejskich chorowali na pozapłucną postać gruźlicy (nowe przypadki). W przypadku mężczyzny było to gruźlicze zapalenie opłucnej. Jedna z kobiet leczona była z powodu gruźlicy układu moczowo-płciowego. U drugiej z kobiet zdiagnozowano zarówno gruźlicę płuc jak i gruźlicze zapalenie opon mózgowych oraz gruźlicę prosówkową ostrą o wielomiejscowej lokalizacji Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2014 zgłoszono 105 osób pokąsanych przez zwierzęta (6% wzrost w stosunku do roku poprzedniego). We wszystkich przypadkach było prowadzone dochodzenie epidemiologiczne. W 95 przypadkach, dzięki współpracy z lekarzami weterynarii, otrzymaliśmy obserwacje zwierząt wykluczające chorobę zwierzęcia i uniknęliśmy w ten sposób kwalifikacji osób pokąsanych do szczepień. W 13 przypadkach, które zostały zakwalifikowane do szczepień, w 7 pokąsanie nastąpiło przez nieznanego psa, w 2 przez kota, a w 1 przez nietoperza. Trzy zarejestrowane osoby miały kontakt z uszkodzoną szczepionką przeciwko wściekliźnie przeznaczoną dla wolno żyjących lisów. Jedna z tych osób (roczna dziewczynka) podczas hospitalizacji otrzymała również swoistą immunoglobulinę (surowicę) Grypa i zachorowania grypopodobne Wszystkie spływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu meldunki o zachorowaniach na grypę od świadczeniodawców traktowane były jako podejrzenia zachorowań na grypę. W porównaniu do roku poprzedniego 15

16 w powiecie golubsko-dobrzyńskim nastąpił ich wzrost o 44% (2013 rok przypadków, 2014 rok przypadków). Lekarze rodzinni skierowali cztery osoby do szpitala ze względu na towarzyszące zachorowaniom objawy ze strony układu krążenia (w 1 przypadku), układu oddechowego (w 2 przypadkach) oraz z powodu innych przyczyn (w 1 przypadku). Po trwającym od roku 2010 spadku udziału dzieci do lat 14 w zgłoszonych przypadkach podejrzeń zachorowań na grypę w roku 2014 nastąpił ich wzrost (2013 rok - 28,73%, 2014 rok - 44,72%). Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2014 nie wysłała do badania laboratoryjnego w ramach uczestnictwa w systemie Sentinel żadnego wymazu z gardła i nosa Zgony z powodu chorób zakaźnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w 2014 roku otrzymała pięć zgłoszeń zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, których przyczyna nie kwalifikowała do zarejestrowania w MZ-56. Przyczyną tych zgonów w przeważającej ilości były posocznice- wywołane przez inne bakterie Gram-ujemne (2 przypadki) oraz przez Staphylococcus aureus (1 przypadek). Przyczyną zgonu był również zespół wstrząsu toksycznego oraz zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne. Jedna ze zmarłych osób wg wieku mieściła się w grupie wiekowej lat, a pozostałe miały więcej niż 60 lat. Zmarły 2 mieszkanki Golubia-Dobrzynia i 3 mieszkańców terenów wiejskich Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych W powiecie golubsko-dobrzyńskim procent wykonawstwa szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych kształtował się na wysokim poziomie i wynosił 95,3%. Wykonanie szczepień przeciw błonicy i tężcowi w roku 2014 było na tym samym poziomie co w roku Dzieci w 6 roku życia uodporniono na poziomie 83,3%. Z powodu okresowego braku preparatu szczepionkowego dla tej grupy nie uodporniono przeciwko błonicy i tężcowi wszystkich dzieci. W 14 roku życia zostały uodpornione na poziomie 99,4%, a młodzież w 19 roku życia na poziomie 97,6%. Przeciwko błonicy i tężcowi nie zostały uodpornione ciężarne oraz osoby które nie zgłosiły się do szczepień. Na początku roku 2015 do tych osób Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wyśle ponaglenia. Stan zaszczepienia przeciwko krztuścowi w roku 2014 roku przedstawia się następująco: w 2 roku życia - 99,3% i w 3 roku życia - 99,4%. W pierwszym roku życia zaszczepiono szczepieniem pierwotnym przeciw krztuścowi - 60,7% niemowląt. Analogicznie zostały wykonane szczepienia przeciw poliomyelitis: w pierwszym roku życia - 60,7%, w 2 roku życia - 99,3% i w 3 roku życia - 99,4 %. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 roku życia wykonano na poziomie 88,6%, w 2 roku życia na poziomie 99,8% i w trzecim roku życia na poziomie 99,8 %, co stanowi wyższy stan zaszczepienia niż w roku W roku 2014 do szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce podlegały dzieci urodzone w roku Uodpornienie tej grupy dzieci jest na poziomie 99,6% i jest takie samo jak w roku Wykonanie podstawowego szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce 16

17 w miesiącu życia, w roku sprawozdawczym jest takie samo, jak w roku 2013 i wynosi 90,7%. Stan zaszczepienia p/haemophilus influenzae niemowląt urodzonych w roku 2014 wynosi 60,7%, a w drugim roku życia- 99,3%. Dzieci z rocznika 2012 uodpornione są na poziomie 99,4%. Prowadzona edukacja wśród rodziców i dzieci powoduje większe zainteresowanie szczepieniami zalecanymi oraz szczepieniami preparatami skojarzonymi. Przeciwko Streptococcus pneumonie uodporniono mniejszą liczbę dzieci niż w roku 2013 (2014r dzieci, 2013r dzieci). Przeciw zakażeniu Neisseria meningitidis nie zostało uodpornione żadne dziecko, a w 2013 roku - 6 dzieci. Przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w roku 2013 zostało uodpornione 5 dzieci, natomiast w roku 2014 uodporniono 2 dzieci. Przeciwko ospie wietrznej liczba dzieci uodpornionych w roku 2014 znacznie się zmniejszyła. Zaszczepiono 8 dzieci, a w roku dzieci. Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A zaszczepiono 18 osób w roku 2014, natomiast w 2013 roku nikt nie poddał się temu szczepieniu. W roku 2013 uodparniano przeciwko durowi brzusznemu 3 osoby, a w roku 2014 uodporniono 48 osób. W roku 2014 szczepieniu przeciwko grypie poddało się w powiecie golubsko dobrzyńskim o 72 osoby więcej niż w 2013 roku. Uodporniono 1022 osób, w tym 58 dzieci (o 15 dzieci mniej niż w roku 2013). Szczepieniu przeciwko grypie poddało się zaledwie 2,25% populacji zamieszkującej powiat Podsumowanie Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności na choroby zakaźne na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2014r. w porównaniu do 2013r. przedstawiała się następująco: Jednostka chorobowa Liczba przypadków Współczynnik zapadalności Salmoneloza zatrucie pokarmowe ,6 48,44 wywołane przez E. coli inną i BNO 1 2,2 Inne wywołane przez Yersinia enterocolitica lub bakteryjne 1 2,2 pseudotuberculosis zakażenia wywołane przez Clostridium difficile 1 3 2,2 jelitowe (ogółem) inne określone 1 2,2 6,61 nie określone ,6 4,40 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat ,9 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe nie określone 1 2,2 Lamblioza (giardioza) ,01 6,61 Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy ,62 50,65 wywołane przez norowirusy 14 30,81 inne określone ,6 13,21 nie określone ,25 96,89 Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat , ,76 Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem ,35 187,17 w tym u dzieci do lat ,52 647,95 17

18 Mikobakteriozy - inne i BNO 1 2,2 Krztusiec 4 4 8,8 8,81 Płonica (szkarlatyna) ,81 44,04 Choroba ogółem 1 2,2 meningokokowa, inwazyjna zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 1 2,2 Choroba wywołana przez ogółem ,8 28,63 Streptococcus róża pyogenes, inwazyjna ,8 28,63 Kiła późna 1 2,2 Borelioza z Lyme PL ,0 19,82 Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat 1 13,15 Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ,81 28,63 Inne wirusowe zapalenie mózgu nie określone 2 1 4,4 2,2 Wirusowe zapalenie opon mózgowych nie określone ,0 4,4 Ospa wietrzna ,8 852,18 Różyczka ,26 19,82 Wirusowe zapalenie watroby typu B przewlekłe i BNO 2 4,4 Wirusowe zapalenie wątroby typu C: wg definicji przypadku r. 3 6,6 Nowo wykryte zakażenia HIV 1 2,2 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ,4 26,42 Bakteryjne w innych chorobach objętych MZ-56 23) 1 2,2 zapalenie opon mózgowych inne określone 1 2,2 i/lub mózgu inne, nie określone 1 2,2 Grypa 1 2,2 Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych w 2014 roku była zróżnicowana, ale korzystna. W stosunku do roku 2013 nieznacznie się zmieniła. W roku 2014 zarejestrowano o 133 choroby zakaźne mniej niż w roku 2013 (w 2013r przypadków, w przypadki). Mniej mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego wymagało hospitalizacji z ich powodu (w 2013r osoby, w 2014r osoby). Należy również zauważyć, że 60% zarejestrowanych zachorowań w roku 2014 w sprawozdaniu MZ-56 stanowiła ospa wietrzna (387 przypadków). W celu weryfikacji otrzymywanych zgłoszeń w roku 2014 przeprowadzono 260 wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych (w 2013r wywiadów). W roku 2014 nie zarejestrowano szeregu zachorowań, które rejestrowano w roku poprzednim: wirusowe zakażenie jelitowe wywołane przez norowirusy, inwazyjna choroba meningokokowa, ostre porażenie wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat, nowo wykryte zakażenie HIV, grypa, podejrzenia odry lub zachorowania na odrę. W większości rejestrowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu zachorowaniach nastąpił spadek liczby zachorowań. Znaczne spadki ilości zarejestrowanych przypadków dotyczą zwłaszcza : wirusowych zakażeń jelitowych (w 2013r przypadków, w 2014r przypadki), 18

19 biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO (w 2013r przypadków, w przypadków), różyczki (w 2013r przypadków, w 2014r. - 9 przypadków). Wzrost liczby zarejestrowanych zachorowań nastąpił w przypadku: salmoneloza- zatrucie pokarmowe, płonica, róża, ospa wietrzna, świnka, zachorowania grypopodobne. Obserwowane cykliczne zmiany rejestracji niektórych chorób zakaźnych związane są z sezonowością ich występowania (zwłaszcza w przypadku chorób wieku dziecięcego - ospy wietrznej, różyczki, świnki, płonicy) i zgodne z wieloletnimi trendami. Choroby wieku dziecięcego zwykle występują u osób przebywających w placówkach oświatowo-wychowawczych i pokrywają się z okresem nauki w szkołach, który sprzyja bliskim kontaktom osób zakażonych w zamkniętych pomieszczeniach klasowych. Przykładem jest zachorowanie na ospę wietrzną, gdzie liczba zachorowań zaczęła rosnąć w październiku 2013 roku, szczyt liczby zachorowań wystąpił w styczniu 2014 roku i od tej pory liczba zachorowań na ospę wietrzną zaczęła maleć (październik 2013r przypadków, listopad 2013r przypadki, grudzień 2013r przypadków, styczeń 2014r przypadki, luty 2014r przypadków, marzec 2014r przypadków). Nie ulega zmianie udział i hierarchia grup wiekowych wśród zarejestrowanych przypadków. Najliczniejsza jest grupa wiekowa 0-4 lat (w 2014r przypadki) i grupa wiekowa 5-9 lat (w 2014r przypadków). W roku 2014 zaznaczył się wzrost zapadalności na ospę wietrzną, świnkę, płonicę oraz spadek zapadalności na różyczkę. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie wystąpiły zachorowania na jednostki chorobowe (botulizm, cholera, dżuma, gorączka Q, ospa prawdziwa, tularemia, wąglik w postaci płucnej lub jelitowej, wirusowe gorączki krwotoczne) oraz zespoły objawów mogące stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności, powodujące uruchomienie systemu wczesnego ostrzegania. Nie miały także miejsca zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. W przypadku chorób przenoszonych przez naruszenie ciągłości tkanek u mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie doszło do zakażenia bądź zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz HIV/AIDS. Żaden z mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie został zakażony chorobą przenoszoną drogą płciową (w roku przypadek). W 2014 roku na terenie powiatu golubsko dobrzyńskiego doszło do zbiorowego zatrucia pokarmowego wywołanego przez pałeczki Salmonella Enteritidis, obejmującego 2 osoby. Nie stanowiło to zagrożenia dla zdrowia publicznego. Innych przypadków ognisk zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych, zwłaszcza w okresie I komunii świętych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie odnotowano. W roku 2013 wystąpiło 1 ognisko zbiorowego zakażenia pokarmowego, które zostało wywołane przez norowirusy. Nastąpił niewielki wzrost zachorowań w przypadku gruźlicy (w roku przypadków, w roku przypadków). Powodem jest długotrwały proces diagnostyczny prątka gruźlicy, zwłaszcza w przypadku zgłoszonych pod koniec roku podejrzeń zachorowań na gruźlicę. W powiecie golubsko-dobrzyńskim wzrosła liczba zgłaszanych podejrzeń zachorowań na grypę z 369 przypadków w roku 2013 do 530 przypadków w roku Wzrósł również udział dzieci do lat 14 w zgłoszonych przypadkach. (2013 rok - 28,73%, 2014 rok - 44,72%). 19

20 Procent wykonawstwa szczepień ochronnych obowiązkowych zgodnych z Programem Szczepień Ochronnych w 2014 roku kształtował się na bardzo wysokim poziomie i wynosił 95,3%. Szczepienia ochronne w ramach Programu Szczepień Ochronnych wykonane są od lat na bardzo wysokim poziomie, zapewniającym odporność zbiorowiskową oraz korzystną sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych zwalczanych poprzez szczepienia ochronne. 2. JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu obejmowała nadzorem sanitarnym : 14 obiektów wodnych- wodociągi publiczne, 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli n/jeziorem Okonin w Okoninie, gmina Ciechocin i n/jeziorem Grodno w Nowogrodzie, gmina Golub-Dobrzyń Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę W celu określenia jakości wody do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób wody, pobierano próby wody. Do badań podstawowych (monitoring kontrolny) pobrano: 69 prób fizyko-chemicznych (oznaczano następujące parametry: mętność, barwę, zapach, odczyn, przewodność właściwą, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, żelazo i mangan), 69 prób bakteriologicznych (oznaczano drobnoustroje hodowane na agarze po 24 h w temp. 37 C w 1ml wody, bakterie grupy coli w 100 ml wody i bakterie grupy coli termotolerancyjne w 100 ml wody). Ponadto do badań rozszerzonych (monitoring przeglądowy) pobrano: 9 prób do badań fizyko-chemicznych (wykonywano następujące oznaczenia: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, ph, przewodność elektryczną, amonowy jon, amoniak, azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, twardość ogólna, magnez, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, miedź, chrom ogólny, ołów, kadm, nikiel, rtęć, selen, siarczany, cyjanki, Benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, pestycydy, Σ pestycydów, antymon, chlorek winylu), 9 prób bakteriologicznych (oznaczano bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC po 72h, liczbę bakterii Clostridium perfringens w 100 ml wody). Łącznie do badań laboratoryjnych pobrano 78 prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kwestionowanych prób wody odnotowano 5, w tym 3 ze względu na przekroczenia fizyko-chemiczne i 2 próby wody ze względu na skład bakteriologiczny. Pobrane próby kontrolne odpowiadały wymaganiom sanitarnym pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. W roku 2014 we wszystkich działających na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego wodociągach nie zaobserwowano deficytów wody Wodociągi o produkcji 100 m³/dobę Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego znajduje się 8 obiektów wodnych. W wodociągach tych nie doszło do wydłużenia sieci wodociągowej. W kontrolowanych obiektach nie stwierdzono złego stanu sanitarno-technicznego, a w 2 obiektach uzyskano jego 20

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu

Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu Termin realizacji / 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wałbrzyskiego. marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@.pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r. OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r. Państwowa Inspekcja Sanitarna działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU Załącznik do zarządzenia Nr 394 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2009r. STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU 1. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju,

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego.

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Składa się z następujących ogniw: 1. Źródło zakażenia organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) projekt z dnia. w sprawie wykazu chorób mogących stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu postępowania z cudzoziemcem

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@.pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@.pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm. )

1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm. ) Przepisy prawne wykorzystywane w Sekcji Nadzoru nad Zwalczaniem Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Warszawie (stan na dzień 31.12.2018 r.) 1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 180 13734 Poz. 1215 1215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 27 Bielsko-Biała marzec 28 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2010 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących

Bardziej szczegółowo

Historia i przyszłość szczepień

Historia i przyszłość szczepień IV Europejski Tydzień Szczepień 20-26 kwietnia 2009 Historia i przyszłość szczepień Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Błonica Zapadalność i umieralność

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R.

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R. NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 15.12.2017R. LEK. MED. DOROTA KONASZCZUK LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP. Zakażenia

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo