ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) projekt z dnia. w sprawie wykazu chorób mogących stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu postępowania z cudzoziemcem chorym lub podejrzanym o zachorowanie na tę chorobę Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) sposób postępowania z cudzoziemcem chorym lub podejrzanym o zachorowanie na chorobę, o której mowa w pkt Określa się wykaz chorób, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie i podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 3. Za osobę podejrzaną o zachorowanie na choroby określone w załączniku do rozporządzenia uważa się osoby, u których stwierdza się jednoczesne występowania dwóch lub więcej spośród wymienionych niżej objawów: 1) gorączki; 2) zapalnych zmian skórnych lub wysypki; 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz oraz z 2008 Nr 70, poz. 416 i Nr, poz.

2 3) zaburzeń świadomości; 4) kaszlu; 5) krwawienia; 6) biegunki; 7) duszności Cudzoziemiec chory lub podejrzany o zachorowanie na choroby określone w załączniku do rozporządzenia podlega czasowej izolacji w wydzielonym w tym celu pomieszczeniu w obszarze przejścia granicznego. 2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2, niezwłocznie po stwierdzeniu zachorowania lub podejrzenia zachorowania podlegają badaniu lekarskiemu w celu ustalenia rozpoznania choroby i stwierdzenia istnienia wskazań do ich obowiązkowego leczenia szpitalnego lub izolacji na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach W przypadku stwierdzenia w obszarze przejścia granicznego obecności osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na choroby określone w załączniku do rozporządzenia, Komendant placówki Straży Granicznej lub pełniący dyżur funkcjonariusz niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie państwowego granicznego inspektora sanitarnego właściwego dla placówki Straży Granicznej. 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się następujące dane osoby, której dotyczy zawiadomienie: 1) imię i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 4) płeć; 5) rozpoznanie choroby lub stwierdzone objawy, o których mowa w 3; 6) zamierzony cel i okoliczności planowanego przez cudzoziemca pobytu lub tranzytu oraz środek przemieszczania się w czasie podróży. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA

3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia. (poz...) Wykaz chorób, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) gruźlica w okresie prątkowania, 2) błonnica, 3) cholera, 4) dur brzuszny, 5) dury rzekome A, B, C, 6) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera), 7) dżuma, 8) grypa H7 i H5, 9) nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillain-Barré, 10) ospa prawdziwa, 11) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), 12) tularemia, 13) wąglik, 14) wścieklizna, 15) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, 16) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka.

4 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw zdrowia zawartego w art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz oraz z 2008 r. Nr 70, poz i Nr., poz..). Regulacje projektowanego rozporządzenia przyczynią się do realizacji polityki zdrowotnej państwa, której celem jest zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności poprzez eliminację zagrożeń epidemiologicznych związanych z możliwością zawleczenia do kraju wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych. Projekt rozporządzenia określa wykaz chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie i podejrzenie może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także sposób postępowania z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na chorobę stanowiącą zagrożenie dla zdrowia publicznego. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz i Nr 210, poz oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) znajdują zastosowanie przy zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a więc wobec osób chorych, podejrzanych o zachorowanie, które przekroczyły granice kraju. Jednocześnie przepis art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach przewiduje możliwość odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wjazd i pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. O ile inne wymienione w art. 21 ust 1 ustawy o cudzoziemcach przyczyny mogące stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są ściśle formalne i mogą być łatwo weryfikowane przez komendanta placówki Straży Granicznej dokonującego odprawy granicznej, to kryterium zdrowotne odmowy jest kryterium, którego zasadność stosowania przy odmowie wjazdu jest trudna do ustalenia przez funkcjonariusza Straży Granicznej. Może to z jednej strony spowodować, że osoba chora na chorobę mogącą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego zostanie wpuszczona na terytorium kraju, a z drugiej strony może być przyczyną zarzutu nieuzasadnionego dyskryminowania cudzoziemców próbujących przekroczyć granicę przy nadużywaniu wspomnianego przepisu. Przedmiotowa regulacja wymienia wykaz chorób zakaźnych podlegających w Polsce obowiązkowej hospitalizacji i kwarantannowych z uwzględnieniem projektowanych w tym zakresie zmian (uszczegółowieniem wykazu) w związku z przewidywanym wejściem w życie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Regulacja określa kryteria dużych objawów klinicznych wskazujących na możliwość (podejrzenie) zachorowania na te choroby w celu ustanowienia wytycznych merytorycznych działania komendantów placówek Straży Granicznej nieposiadających kwalifikacji do rozpoznawania chorób zakaźnych, a przez to zapobieżeniu całkowitej dowolności tych działań. Należy też zauważyć, ze osoba chora na szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną chorobę może sama powodować zagrożenie dla zdrowia publicznego w obszarze przejścia granicznego, szczególnie na obszarze przejść granicznych położonych na lotniskach, co może stanowić zagrożenie dla innych osób przekraczających granicę. Przedmiotowa regulacja określa ponadto tryb postępowania Straży Granicznej w przypadku stwierdzenia obecności w obszarze przejścia granicznego osoby chorej lub podejrzanej o zachorowanie na chorobę mogącą powodować zagrożenie dla zdrowia

5 publicznego, wskazując na konieczność czasowego izolowania tej osoby (od 2006 r. przejścia graniczne są wyposażone w pomieszczenia służące temu celowi) do czasu zawrócenia jej z granicy lub zbadania przez lekarza. W szczególności przewiduje powiadamianie właściwego dla obszaru przejścia granicznego państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz przekazywanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych osób przekraczających granicę chorych lub podejrzanych o zachorowanie oraz osób mających z nimi styczność w zakresie istotnym dla prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego, powiadamiania międzynarodowych sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi oraz wszczynania postępowań administracyjnych w celu nałożenia na te osoby obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny lub poddawania się nadzorowi epidemiologicznemu, które to działania są przewidziane przepisami ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Należy stwierdzić, że zakres przekazywanych na żądania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych tych osób jest zgodny z zakresem danych podlegających rejestracji na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Ocena Skutków Regulacji 1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje Projektowane rozporządzenie obejmuje zakresem regulacji organy Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz cudzoziemców wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zakres konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia zostanie poddany uzgodnieniom (w ramach konsultacji społecznych) z Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie, Krajowym Konsultantem w dziedzinie epidemiologii, Krajowym Konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych, Krajowym konsultantem w dziedzinie zdrowia publicznego, Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, rektorom akademii medycznych, związkami zawodowymi. Projekt zostanie również opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione w niniejszej ocenie skutków regulacji po ich zakończeniu.

6 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Przedmiotowa regulacja nie zwiększa wydatków sektora finansów publicznych, a może się przyczynić do zmniejszenia wydatków związanych z koniecznością finansowania z budżetu kosztów obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny osób (szczególnie nieubezpieczonych cudzoziemców) chorych lub podejrzanych o zachorowanie na wysoce zakaźne i szczególnie niebezpieczne choroby stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Regulacje proponowane w projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Regulacje proponowane w projekcie nie będą miały wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną. 6. Wpływ regulacji na sytuacje i rozwój regionalny Regulacje proponowane w projekcie nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów. 7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi Regulacje projektowanego rozporządzenia przyczynią się do realizacji polityki zdrowotnej państwa, której celem jest zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności poprzez eliminację zagrożeń epidemiologicznych związanych z możliwością zawleczenia do kraju wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych. 8. Wpływ regulacji na stan/ochronę środowiska naturalnego Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na stan i ochronę środowiska naturalnego.

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 892. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku Warszawa, czerwiec 2014 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia kryterium uznawania osób zobowiązanych do wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym za osoby uchylające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769 USTAWA. z dnia 15 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769 USTAWA. z dnia 15 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769 USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 1),

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Niektóre przepisy prawa polskiego powinny zostać dostosowane do postanowień Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo