STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) ; (56) ; STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU WĄBRZESKIEGO W 2014 ROKU Wąbrzeźno, kwiecień 2015 r. 1

2 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie Zespół autorski: Bożena Dachowska, Iwona Foksińska, Teresa Granda, Ewa Maziarka, Agnieszka Michaliszyn, Zdzisława Michna, Małgorzata Wypij-Olszewska, Anna Tadych, Małgorzata Zaleśna Projekt, skład, opracowanie graficzne Małgorzata Zaleśna 2

3 Szanowni Państwo Przedkładam Państwu raport przedstawiający ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie wąbrzeskim w 2014 roku z myślą, iż będzie przydatny jednostkom zainteresowanym aktualnymi danymi w zakresie zdrowia publicznego. W przedłożonym Państwu dokumencie opisano podstawowe aspekty sytuacji epidemiologicznej w powiecie w zakresie chorób zakaźnych, szeroko rozumianą higienę środowiska, bezpieczeństwo żywności i wody, higienę dzieci i młodzieży oraz liczne programy prowadzone w zakresie edukacji zdrowotnej promocji zdrowia ze wskazaniem jednocześnie kierunków dalszych koniecznych działań mogących spowodować uzyskanie poprawy w tym zakresie. Zgodnie z zapisami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r., Nr 92, poz.753) od dnia 1 stycznia 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stał się organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. W roku 2010 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przejął nadzór nad obiektami, dla których organem prowadzącym jest Starosta, w związku z czym przedstawiany Państwu dokument nie zawiera analizy stanu sanitarnego tych obiektów. Przeprowadzona analiza wyników działań nadzorowych na terenie powiatu wskazuje, że stan bezpieczeństwa sanitarnego społeczeństwa ulega stałej poprawie. Nadal jednak stwierdza się negatywne zjawiska w sferze sanitarno-higienicznej oraz epidemiologicznej, co świadczy o konieczności kontynuowania stałego systematycznego nadzoru sanitarnego obejmującego działania prewencyjne, monitoringowe i naprawcze. Dziękuję, za współpracę organom samorządowym, inspekcjom i strażom. Współpraca ta w znaczący sposób wpływa na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego na terenie powiatu. Raport przedstawiający ocenę stanu sanitarnego zostaje przekazany w celu zapoznania się i wykorzystania jako ważny materiał pomocniczy w podejmowaniu decyzji na rzecz dalszej poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Zaprezentowany poniżej raport przedstawiający stan sanitarny i sytuację epidemiologiczną powiatu da Państwu pewność, że inspekcja sanitarna pełni swoje zadania w sposób profesjonalny i rzetelny, zapewniający nam wszystkim bezpieczeństwo sanitarne. z poważaniem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie Małgorzata Zaleśna 3

4 SPIS TREŚCI str. WSTĘP 5 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 8 II. JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 26 III. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 31 IV. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 33 V. STAN SANITARNY PODMIOTÓW LECZNICZYCH 40 VI. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE ŚRODOWISKA HIGIENY PRACY 53 VII. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH 58 VIII. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU 63 IX. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 68 X. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ. 73 XI. PODSUMOWANIE 74 XII. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEJ STACJ SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEJ W WĄBRZEŹNIE PRZYJETE NA ROK

5 WSTĘP Głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie w 2014r. było zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego ludności powiatu wąbrzeskiego poprzez organizowanie i koordynowanie działalności promocyjnej na rzecz zdrowia, zapobieganie powstawaniu chorób w tym zakaźnych, zawodowych i innym chorobom cywilizacyjnym poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu poprzez prowadzenie efektywnej działalności kontrolnej oraz edukacyjnej i zdrowotnej wobec kontrolowanych zakładów, zmierzającej do wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa krajowego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Cel ten realizowany był poprzez takie zadania jak: 1. Realizacja zadań wynikających z wdrożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej procedur Kontroli Zarządczej. 2. Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w komórkach nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z zachowaniem norm systemowych wdrożonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na potwierdzanie doskonalenia skuteczności systemu zarządzania. 3. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu, realizacja wydatków w sposób oszczędny i celowy z zachowaniem obowiązujących procedur i przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. W ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach, monitorowanie nadzwyczajnych zdarzeń a w przypadku wystąpienia zdarzeń mogących powodować nagłe zagrożenie dla zdrowia ludzi podejmowanie działań zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami. 5. W działalności bieżącej przestrzeganie przepisów ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w tym zasady Polityki Bezpieczeństwa Informacji w systemach teleinformatycznych. 6. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w szerokich kręgach opinii publicznej, współpracowanie z lokalnymi mediami na rzecz promowania zasad zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom zakaźnym. 7. Podnoszenie kwalifikacji pracowników pionu nadzoru sanitarnego poprzez szkolenia w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonywania zadań zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, określonych w przepisach ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych przepisach prawnych. 8. Sprawowanie nadzoru nad uodpornieniem populacji w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych. 9. Doskonalenie bieżącej działalności przeciwepidemicznej poprzez stosowanie różnych form nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, w zakresie rejestracji zgłoszeń, prowadzenia analiz epidemiologicznych i przygotowywania raportów statystycznych. 10. Podejmowanie działań w zakresie realizacji programów: eradykacji poliomyelitis, odry, różyczki, reorganizacji systemu nadzoru nad gruźlicą oraz innych wynikających z bieżących potrzeb zdrowotnych ludności i sytuacji epidemiologicznej. 11. Monitorowanie występowania schorzeń i zakażeń drobnoustrojami alarmowymi oraz innych zdarzeń mogących świadczyć o zagrożeniu bioterroryzmem, chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi lub wysoce zakaźnymi stanowiącymi szczególny problem zdrowotny a w przypadku ich wystąpienia niezwłoczne przekazywanie informacji w tym zakresie do organów wyższego stopnia. 12. Egzekwowanie ustawowego obowiązku zgłaszania zakażeń, zachorowań na choroby zakaźne lub zgonów oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, z zachowaniem obowiązującej formy zgłaszania. 13. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem systemu nadzoru nad grypą zgodnie z założeniami Polskiego Planu Pandemicznego oraz kontynuacja działań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą oraz innymi wirusami oddechowymi, opartego na systemie Sentinel, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozyskiwanie materiału biologicznego do badań wirusologicznych. 14. Wzmocnienie nadzoru nad realizacją działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwłaszcza w tych podmiotach, w których prowadzona jest działalność lecznicza w formie,,praktyki 5

6 zawodowej oraz działalność lecznicza w rodzaju,,inne niż szpitalne świadczenia zdrowotne, w których pobyt pacjenta nie przekracza 24 godzin. 15. Współpraca z innymi organami oraz ośrodkami referencyjnymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, a także uruchamianie systemu wczesnego ostrzegania. 16. Współuczestnictwo w zakresie merytorycznym w uaktualnianiu, bądź uzupełnianiu procedur, algorytmów i wytycznych oraz w kontynuowaniu działań związanych z przygotowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej na wypadek wystąpienia masowych zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne, a także zdarzeń losowych. 17. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, władzami lokalnymi, lokalnymi środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, szczepień ochronnych, realizacji programów oświatowych. 18. Doskonalenie i koordynowanie systemu RAASF oraz współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami na terenie województwa oraz kraju. 19. Realizowanie zagadnień związanych z misjami Urzędu ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej (Food and Veterinary Office- FVO). 20. Wzmocnienie nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogacanej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określonych w szczególności przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenia Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012r. ustanawiające wykaz dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. 21. Wzmocnienie nadzoru w obszarze procedur i/lub systemów identyfikowalności przedsiębiorstw dla suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wyrobów gotowych, informacji na temat miejsca i źródła pochodzenia (surowców, półproduktów, produktów gotowych) oraz dokumentacji towarzyszącej w/w środkom spożywczym pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla nowej żywności i nowych składników żywności (rozporządzenie Nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności) oraz żywności i składników żywności genetycznie zmodyfikowanych (rozrządzenie Nr 1829/2003 i Nr 1830/2003 dotyczące żywności genetycznie zmodyfikowanej). 22. Wzmocnienie nadzoru w zakresie zgodności środków spożywczych z przepisami rozporządzenia 953/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2009r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z uwzględnieniem substancji zabronionych w sporcie spośród wymienionych na Liście substancji i metod zabronionych w 2012 roku, publikowanej corocznie przez Światową Organizację Antydopingową. 23. Wzmocnienie nadzoru nad producentami środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób nietolerujących glutenu w zakresie postanowień rozporządzenia Komicji Nr 41/2009 dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu z uwzględnieniem ustalonych w przedsiębiorstwach limitów krytycznych i procedur, które służą ich monitorowaniu. 24. Współpraca z innymi jednostkami w ramach istniejących porozumień: pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Urzędami Celnymi. 25. Zapewnienie udziału pracowników stacji sanitarno- epidemiologicznych w szkoleniach organizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. 26. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia jakości zdrowotnej żywności, w tym z grupy suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i żywności z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz w zakresie kosmetyków. 27. W ramach programu Better training for safer food organizowanego przez KE, zapewnienie udziału 6

7 pracowników w praktycznych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia. 28. Nadzorowanie warunków pracy w celu ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w środowisku pracy oraz podejmowanie działań egzekwujących przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 29. Prowadzenie działań wynikających z ustaleń Forum wymiany informacji przy Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach. 30. Współuczestniczenie w rozpowszechnianiu informacji na temat Bezpiecznych warunków pracy prowadzonych przez Krajowy Punkt Centralny w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy z siedzibą w Bilbao. 31. Prowadzenie postępowania administracyjnego w I instancji dotyczącego chorób zawodowych, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i Przychodnią Chorób Zakaźnych. 32. Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 33. Czuwanie nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody, poprzez realizację zadań wynikających z prowadzonego monitoringu jakości sanitarnej wody oraz prowadzenie w tym zakresie bieżącej współpracy z organami samorządowymi, przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, organizacjami konsumenckimi i innymi podmiotami. 34. Kontynuowanie prowadzonego systemu informatycznego WODA EXCEL oraz współpraca przy modernizacji Systemu Monitoringu Jakości Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 35. Kontynuowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami objętymi ewidencją, uwzględniając potrzeby, warunki lokalowe oraz stan sanitarny obiektów i środowiska. 36. Współpraca z organami samorządowymi w celu budowania ich świadomości dotyczącej rangi kąpielisk i potrzebie ich tworzenia. 37. Nadzór nad warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. 38. Realizacja programów wynikających z sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży. 39. Podejmowanie działań z innymi komórkami powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej celem sprawowania kompleksowego nadzoru nad placówkami nauki i pobytu dzieci i młodzieży. 40. Podejmowanie działań z organami założycielskimi w celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych w nadzorowanych placówkach. 41. Prowadzenie działań oświatowo zdrowotnych mających na celu edukację szerokiej grupy odbiorców w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. 42. Kontynuacja działań edukacyjnych skierowanych do ludności powiatu wąbrzeskiego w zakresie rozpowszechniania wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu oraz przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 43. Upowszechnianie wieloaspektowych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej powiatu wąbrzeskiego. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie zapewniona jest całodobowa łączność alarmowa. Pracownicy stacji pełnią dyżury telefoniczne, są w pełnej gotowości do podjęcia działań w sytuacji zaistnienia realnego zagrożenia aktem terroryzmu lub zaistnienia innej sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu ludności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie jest członkiem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i działał w jego strukturach zgodnie z przyjętymi procedurami oraz zamierzeniami na 2014 rok. 7

8 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W 2014r. na terenie powiatu wąbrzeskiego Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła nadzór w zakresie chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 roku poz. 947 z późn. zm.). W omawianym okresie na terenie powiatu wąbrzeskiego nie wystąpiły zachorowania na jednostki chorobowe mogące stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności lub zbiorowe zachorowania w ogniskach epidemicznych. W 2014 roku z nadzorowanych podmiotów medycznych wpłynęło ogółem 538 zgłoszeń chorób zakaźnych (podejrzeń i jednostek chorobowych potwierdzonych) podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji oraz biologicznych czynników chorobotwórczych. W analogicznym okresie tj. w 2013 roku otrzymano 790 takich zgłoszeń. W wyniku przeprowadzonych 308 wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych, po dokładnej ich analizie i weryfikacji w,,sprawozdaniu MZ-56 o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w 2014r. zarejestrowano 372 jednostki chorobowe. W 2013r. przeprowadzono nieco większą liczbę wywiadów i jednocześnie objęto rejestracją więcej zachorowań (tj. 617) na choroby zakaźne. ROK Liczba otrzymanych zgłoszeń chorób zakaźnych Liczba przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych Liczba zarejestrowanych jednostek chorobowych Zmniejszoną liczbę zgłoszeń chorób zakaźnych w porównaniu do dwóch poprzednich lat można wytłumaczyć faktem wygasania tzw. epidemii wyrównawczej dotyczącej zachorowań na ospę wietrzną. W 2014r. zgłoszono 2-krotnie mniejszą liczbę zachorowań na tę jednostkę chorobową w porównaniu z rokiem W ramach nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi oraz działalności związanej z unieszkodliwianiem źródeł zakażenia, przecinaniem dróg szerzenia się zakażenia i nadzorem na osobami zakażonymi w 2014 roku pobrano 21 prób kału, w tym: od nosicieli Salmonella pochorobowych - 18, osób ze styczności 3. Badania kału wykonano w Pracowni Mikrobiologii Lekarskiej i Parazytologii Oddziału Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej w WSSE w Bydgoszczy. 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 1.1. Ocena sytuacji epidemiologicznej powiatu wąbrzeskiego w zakresie chorób zakaźnych objętych programem obowiązkowych szczepień ochronnych Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) (B 26) W 2014 roku na terenie powiatu wąbrzeskiego zarejestrowano 5 przypadków zachorowań na świnkę (nagminne zapalenie przyusznic) wpół. zap. 14,31, natomiast w analogicznym okresie tj. w 2013 roku wystąpiły 2 przypadki tej jednostki chorobowej współ. zap. 5,68. 8

9 Zachorowania na świnkę wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba % zachorowań zachorowań % Razem Zachorowania przebiegały bez powikłań, a jednostkę chorobową rozpoznano na podstawie objawów klinicznych. Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności na świnkę w latach przedstawiała się następująco: Rok Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności , , ,31 Na terenie powiatu wąbrzeskiego, podobnie jak w latach ubiegłych nadal utrzymuje się bardzo niski poziom zachorowalności na świnkę. Niski współczynnik zapadalności spowodowany jest miedzy innymi tym, iż od 2003r. prowadzone są obowiązkowe powszechne szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce z użyciem szczepionki trójskładnikowej, wykonywane u dzieci w miesiącu życia, a od 2005r. również szczepienia przypominające, obecnie w 10 roku życia. W 2014 roku na terenie powiatu wąbrzeskiego współczynnik zapadalności (14,31) na omawianą jednostkę chorobową kształtował się na średnim poziomie w stosunku do powiatów ościennych i województwa Różyczka (B 06) Do jednostek chorobowych, którym zapobiega się poprzez szczepienia obowiązkowe należy również różyczka. Na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2014 roku zarejestrowano znacznie mniej tzn. 7 przypadków różyczki - współ. zap. 20,03 w porównaniu do 2013r., kiedy to wystąpiła stosunkowo duża liczba zachorowań na różyczkę -20 przypadków - współ. zap. 56,90. Wszyscy chorzy leczeni byli ambulatoryjnie, a zachorowania rozpoznano na podstawie objawów klinicznych. Zachorowania na różyczkę wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba % zachorowań zachorowań % ,0 1 14, ,0 1 14, ,0 4 57, , , ,3 Razem Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności na różyczkę w latach przedstawiała się następująco: Rok Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności , , ,03 9

10 Współczynnik zapadalności na różyczkę w powiecie wąbrzeskim (20,03) mimo znacznie mniejszej liczby zachorowań w porównaniu do roku ubiegłego był najwyższy w stosunku do powiatów ościennych i województwa, co może oznaczać, że w powiatach ościennych zarejestrowano jeszcze mniej zachorowań na różyczkę Ospa wietrzna (B.01) W 2014 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie wpłynęło 158 zgłoszeń zachorowań na ospę wietrzną współ. zap.452,15, czyli 2 razy mniej niż w 2013 roku, kiedy to zgłoszono 341 przypadków ospy wietrznej współ. zap. 970,15. Wszystkie osoby chore zostały objęte leczeniem ambulatoryjnym. 31 zachorowań wystąpiło w ogniskach rodzinnych: 3 ogniska po 3 zachorowania 11 ognisk po 2 zachorowania Pozostałe zachorowania (127) wystąpiły pojedynczo. Zachorowania na ospę wietrzną wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba % zachorowań zachorowań % , , , , , , , ,2 7 4, ,6 - - Razem Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, że ospa wietrzna jest typową chorobą wieku dziecięcego, ponieważ przeważająca ilość przypadków dotyczy przedziału wiekowego 0 9 lat (131 przypadków, co stanowi 82,9 % wszystkich zgłoszeń). Znaczącą grupę stanowią również zachorowania u starszych dzieci i nastolatków (20 przypadków, czyli 12,7% wszystkich zachorowań). Podobny rozkład wiekowy zachorowań na ospę wietrzną powtarza się w powiecie wąbrzeskim już od lat. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na ospę wietrzną w latach przedstawiała się następująco: ROK Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności , , ,15 W 2014 roku zaobserwowano znaczny (dwukrotny) spadek współczynnika zapadalności na omawianą jednostkę chorobową w porównaniu do ubiegłego roku 2013, w którym odnotowano szczyt liczby zachorowań na omawianą jednostkę chorobową. Powyższy spadek liczby zachorowań może świadczyć o stopniowym tzw. wygasaniu epidemii wyrównawczej. Współczynnik zapadalności na ospę wietrzną w 2014 roku w powiecie wąbrzeskim (452,15) kształtował się na średnim poziomie w porównaniu do powiatów ościennych i województwa Inne choroby wieku dziecięcego Lamblioza (A 07.1) Na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2014r. zarejestrowano tylko 1 przypadek lambliozy współ. zap. 2,86, podobnie jak w 2013r. wpłynęło również 1 zgłoszenie zachorowania na lambliozę współ. zap. 2,84. 10

11 Osobę chorą hospitalizowano z powodu uciążliwych bólów brzucha i przewlekłych biegunek w Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie potwierdzono laboratoryjnie obecność lamblii w kale chorej. Wskaźnik zapadalności na lambliozę w powiecie wąbrzeskim wynosił 2,86 i kształtował się na umiarkowanym poziomie w porównaniu do powiatów ościennych i województwa Płonica (szkarlatyna) - (A 38) Na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2014r. zarejestrowano 29 przypadków płonicy współ. zap. 82,98. Natomiast w 2013 roku zarejestrowano tylko 9 przypadków płonicy współ. zap. 25,60. Zachorowania na płonicę wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba % zachorowań zachorowań % ,1 8 27, , , ,1 3 10,3 Razem Większość zachorowań wystąpiła w grupie wiekowej od 4 do 9 lat. Zachorowania przebiegały bez powikłań, a jednostkę chorobową rozpoznano na podstawie objawów klinicznych i leczono ambulatoryjnie. Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, że płonica (podobnie jak ospa wietrzna) jest typową chorobą wieku dziecięcego, przeważająca ilość przypadków dotyczyła przedziału wiekowego 0 9 lat (26 przypadków, co stanowi 89,7 % wszystkich zgłoszeń). Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na płonicę w latach przedstawiała się następująco: ROK Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności , , ,98 W 2014 roku zaobserwowano znaczny (ponad trzykrotny) wzrost współczynnika zapadalności na omawianą jednostkę chorobową w porównaniu do ubiegłego roku W powiecie wąbrzeskim zapadalność na płonicę (82,98) była na wysokim poziomie w porównaniu do wszystkich powiatów ościennych i województwa kujawsko-pomorskiego Ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych Zapadalność na zatrucia i zakażenia pokarmowe jest wykładnikiem stanu higieny żywności, biorąc pod uwagę jej przygotowywanie, transport i przechowywanie, jak i higieny przyrządzania, podania i spożywania posiłków. Mimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy w tym zakresie, zachorowania na zatrucia pokarmowe wymagają czujności i podejmowania działań prewencyjnych, mających na celu podniesienie standardów sanitarnych w placówkach żywienia zbiorowego i zachowań prozdrowotnych w środowiskach rodzinnych Salmonelozy zatrucia pokarmowe (A02.0) W 2014 roku zarejestrowano 5 zachorowań na zatrucia pokarmowe o etiologii salmonelozowej współ. zap. 14,31. Podobną liczbę zachorowań odnotowano w 2013 roku, kiedy zachorowały 4 osoby - współ. zap. 11,38. 11

12 Zachorowania wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba % zachorowań zachorowań % ,0 3 60, , , ,0 65 i powyżej ,0 Razem Podczas przeprowadzonych badań mikrobiologicznych kału u chorych wyizolowano pałeczki Salmonella o następujących typach serologicznych: Salmonella Enteritidis 1 przypadek, Salmonella Typhimurium 1 przypadek, Salmonella z grupy D 2 przypadki, Salmonella Sandiego 1 przypadek, W trakcie wywiadów epidemiologicznych przeprowadzonych bezpośrednio w miejscu zamieszkania chorych ustalono, że domniemanym źródłem zakażenia mogło być: 1 przypadek - spożywanie ciasta własnego wyrobu zbyt długo i nieprawidłowo przechowywanego, 1 przypadek spożywanie niemytych jaj kaczych z własnego gospodarstwa, 1 przypadek spożywanie mięsa z kaczki z własnego gospodarstwa, nieprawidłowo przyrządzonego i poddanego zbyt krótkiej obróbce termicznej, 2 przypadki spożywanie sałatek nieprawidłowo przechowywanych. Liczba osób hospitalizowanych w przypadku zatrucia pokarmowego o etiologii salmonellozowej w latach przedstawiała się następująco: R O K Liczba zachorowań Liczba osób leczonych ambulatoryjnie Liczba osób hospitalizowanych % hospitalizowanych W okresie sprawozdawczym w rejestrze nosicieli Salmonella zapisano 5 nosicieli pochorobowych (nowo zarejestrowanych). Wszystkich nosicieli wypisano z rejestrów nosicieli salmoneloz (pochorobowych i bezobjawowych) po uzyskaniu ujemnych wyników badań kontrolnych kału. W 2014 roku w powiecie wąbrzeskim zapadalność na zatrucia pokarmowe o etiologii salmonelozowej kształtowała się na najniższym poziomie (14,31) w porównaniu do powiatów ościennych i województwa. Pozostałe powiaty i województwo zanotowały znacznie wyższą wartość współczynnika. W 2014 roku na terenie powiatu wąbrzeskiego nie zarejestrowano zbiorowych zatruć pokarmowych o etiologii salmonellozowej, podobnie jak w latach ubiegłych Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Escherichia coli inną i BNO (A04.4) W omawianym okresie sprawozdawczym, czyli w 2014 roku zarejestrowano1 przypadek zachorowania na tą jednostkę chorobową (współ. zap. 2,86), podobnie jak w roku ubiegłym 2013 również 1 przypadek współ. zap. 2,84. Osoba chora hospitalizowana była w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Szpitalu Obserwacyjno - Zakaźnym w Toruniu. Z kału chorej wyizolowano enteropatogenną bakterię Escherichia Coli. Badania kału 12

13 wykonane w kierunku rotawirusów i adenowirusów dały wynik ujemny. U osoby chorej 2 miesiące wcześniej stwierdzono obecność Salmonelli Typhimurium. Powiat wąbrzeski zanotował niską wartość zapadalności na bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Escherichia coli biegunkotwórczą (2,84) w porównaniu do powiatów ościennych i województwa Inne bakteryjne zakażenia jelitowe nie określone (A 04.9) W 2014 roku zarejestrowano 1 przypadek bakteryjnego zakażenia jelitowego nie określonego (współ. zap. 2,86). W 2013 roku nie zgłoszono tego typu zakażenia jelitowego Współczynnik zapadalności na zakażenia jelitowe nie określone w powiecie wąbrzeskim wynosił 2,86 i kształtował się na najniższym poziomie w porównaniu do powiatów ościennych i województwa Inne bakteryjne zatrucie pokarmowe nie określone (A 05.9) W 2014 roku zarejestrowano 1 przypadek bakteryjnego zakażenia jelitowego nie określonego (współ. zap. 2,86). W 2013 roku nie zgłoszono tego typu zakażenia jelitowego Osoba chora była hospitalizowana z powodu gorączki, osłabienia, uporczywych bólów brzucha oraz wodnistych stolców. Badania kału w kierunku rotawirusów, adenowirusów i Salmonelli dały we wszystkich przypadkach wynik ujemny. Przypadek zakwalifikowano na podstawie objawów klinicznych. Współczynnik zapadalności na inne bakteryjne zatrucie pokarmowe nie określone w powiecie wąbrzeskim wynosił 2,86 i mimo zarejestrowania tylko 1 przypadku zachorowania kształtował się na wyższym poziomie w porównaniu do powiatów ościennych i województwa, co wskazuje, że w powiatach ościennych nie zarejestrowano powyższej jednostki chorobowej Wirusowe zakażenia jelitowe (A 08) a) Wywołane przez rotawirusy (A 08.0) Na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2014 roku zarejestrowano 20 wirusowych zakażeń wywołanych przez rotawirusy - współ. zap. 57,23. W 2013 roku zarejestrowano wyższą liczbę zachorowań na tę jednostkę chorobową, bo 35 przypadków - współ. zap. 99,58. Zachorowania na zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba % zachorowań zachorowań % , , ,4 2 10, ,9 - - Razem Większość zachorowań, podobnie jak w latach ubiegłych dotyczyło dzieci do lat 4 (90,0% wszystkich zachorowań). Wszystkie osoby chore były hospitalizowane. W kale wszystkich chorych stwierdzono obecność rotawirusów. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych stwierdzono, że do zakażenia mogło dojść w wyniku: 15 przypadków braku higieny podczas sporządzania mieszanki mlecznej (nie wyparzane butelka i smoczki), 5 przypadków spożycia niemytych owoców ( banany, jabłka), 13

14 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na rotawirusy w latach przedstawiała się następująco: ROK Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności , , ,23 Jak wynika z powyższej tabeli, w 2014 roku liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy osiągnęła porównywalny poziom z 2012 roku. Współczynnik zapadalności na wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy w powiecie wąbrzeskim wynosił 57,23 i był na niskim poziomie w porównaniu do powiatów ościennych i województwa. b) wirusowe zakażenia jelitowe - wywołane przez norowirusy ( A 08.1) W 2014 roku na terenie powiatu wąbrzeskiego zarejestrowano 1 wirusowe zakażenie jelitowe wywołane przez norowirusy (współ. zap. 2,86), podczas gdy w roku ubiegłym zarejestrowano 11 przypadków takich zachorowań (współ. zap. 31,29). Jednostkę chorobową rozpoznano na podstawie objawów klinicznych i przeprowadzonych badań wirusologicznych, w trakcie których w kale chorej stwierdzono obecność norowirusów. Zachorowania na zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba % zachorowań zachorowań % , , ,1 - - Razem Współczynnik zapadalności na wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy w powiecie wąbrzeskim (2,86) był na niskim poziomie, porównywalnym jak w powiecie toruńskim (2,63).W pozostałych powiatach i województwie wartość współczynnika była wyższa. Powiat golubsko-dobrzyński nie zrejestrował zachorowań na omawianą jednostkę chorobową. c) wirusowe zakażenia jelitowe- inne określone ( A 08.2) W 2014 roku na terenie powiatu wąbrzeskiego zarejestrowano 2 przypadki wirusowego zakażenia jelitowego inne określone (współ. zap. 5,72). W roku 2013 takich zachorowań zarejestrowano 13 (współ. zap. 36,98). Zachorowania przebiegały bez powikłań, a jednostkę chorobową potwierdzono na podstawie przeprowadzonych badań wirusologicznych, w trakcie których w kale chorych stwierdzono obecność adenowirusów. Współczynnik zapadalności na wirusowe zakażenia jelitowe inne określone w powiecie wąbrzeskim (2,86) był na porównywalnym poziomie, jak w powiecie chełmińskim (5,7). Wyższą wartość współczynnika zanotowały pozostałe powiaty ościenne i województwo. Powiat golubsko-dobrzyński nie zrejestrował zachorowań na omawianą jednostkę chorobową. d) wirusowe zakażenia jelitowe- nie określone ( A 08.4) W 2014 roku zarejestrowano 43 zachorowania na wirusowe zakażenia jelitowe inne nie określone-współ. zap. 123,05. W analogicznym okresie tj. w 2013r. tego typu zachorowań zarejestrowano więcej tj. 62 zachorowań współ. zap. 176,39. U chorych nie wykonano badań w kierunku rotawirusów i adenowirusów, a jednostkę chorobową rozpoznano na podstawie objawów klinicznych. Tylko 2 osoby były hospitalizowane, a pozostali chorzy leczeni byli ambulatoryjnie. 14

15 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na zakażenia jelitowe nie określone w latach przedstawiała się następująco: ROK Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności , , ,05 Liczba zachorowań na omawiana jednostkę chorobową nieznacznie spadła w 2014 roku, ale nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe nie określone na terenie powiatu wąbrzeskiego utrzymywała się na wysokim poziomie współ. zap. 123,05, porównywalnym jedynie do wyniku w powiecie brodnickim (144,51). W pozostałych powiatach ościennych i województwie współczynnik zapadalności był znacznie niższy Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (A09) W 2014 roku zarejestrowano 33 zachorowania na biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu współ. zap. 94,43. Natomiast w roku 2013 zgłoszono 27 przypadków biegunki współ. zap. 76,81. Zachorowania wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2012 rok 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba Liczba % % zachorowań zachorowań zachorowań % , , , ,4 2 7,4 6 18, ,8 3 11,1 7 21, ,1 1 3,7 3 9, , ,1 65 i powyżej 2 4,8 1 3,7 - - Razem Najwięcej zachorowań 39,4% przypadków, dotyczyło dzieci w wieku do 4 lat. 39,3%zachorowań wystąpiło u dzieci starszych i nastolatków (przedział wiekowy od 5 do 19 lat), a tylko pojedyncze zachorowania wystąpiły u osób starszych. Z przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych wynikało, że do zakażenia mogło dojść w wyniku: braku higieny podczas sporządzania mieszanki mlecznej (nie wyparzane butelki i smoczki) spożycia nie mytych owoców lub warzyw przechowywanych w piwnicy, bez zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami, braku zachowania podstawowych zasad higienicznych dotyczących przygotowywania posiłków (brudne blaty kuchenne, spożywanie posiłków brudnymi rękami np. podczas zabawy w piaskownicy), spożywania przeterminowanej lub nie prawidłowo przechowywanej żywności. Większość chorych (25) było hospitalizowanych, jedynie 8 osób leczono ambulatoryjnie. U 8 osób wykonano badania wirusologiczne kału w kierunku rotawirusów i adenowirusów, które dały wynik ujemny. Klasyfikacji tych przypadków dokonano na podstawie objawów klinicznych. Wskaźnik zapadalności na biegunkę o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w powiecie wąbrzeskim wynosił 94,43 i kształtował się na niskim poziomie w porównaniu do powiatów ościennych i województwa. 15

16 1.4. Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób przenoszonych przez naruszenie ciągłości tkanek ze szczególnym uwzględnieniem wirusowego zapalanie wątroby tupu B, typu C oraz HIV/AIDS Wirusowe zapalenie wątroby typu B przewlekłe BNO. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie w 2014r. zgłoszono 1 zachorowanie na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B nieokreślone współ. zap. 2,86. W analogicznym okresie roku ubiegłego takich zachorowań nie zarejestrowano. U osoby chorej wykonano badania przesiewowe w kierunku zakażenia wirusem HBV przed chemioterapią w związku z zachorowaniem na białaczkę limfatyczną. U chorego wystąpiły objawy dyspeptyczne, ciemne zabarwienie moczu oraz podwyższona temperatura ciała. Był hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. U pacjenta stwierdzono również bardzo wysoki poziom tzw. enzymów wątrobowych (ASPAT, ALAT) oraz podwyższony poziom bilirubiny. Do zarażenia mogło dojść prawdopodobnie podczas wielokrotnych pobytów chorego w szpitalach związanych z jego innymi przewlekłymi chorobami. W powiecie wąbrzeskim zapadalność (2,86) na omawianą jednostkę chorobową była na niskim poziomie w porównaniu z zapadalnością powiatów ościennych i województwa kujawsko-pomorskiego Wirusowe zapalenie wątroby typu C. W 2014r. zgłoszono 5 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C współ. zap. 14,31. W analogicznym okresie roku ubiegłego takich zachorowań nie zarejestrowano. Zachorowania na WZW typu C wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2014 rok Wiek Liczba zachorowań % , , ,0 Razem Większość zachorowań zgłoszono jako biologiczny czynnik chorobotwórczy 4 przypadki. 3 osoby nie podały żadnych objawów chorobowych związanych bezpośrednio z opisywanym zachorowaniem, natomiast 2 osoby skarżyły się na nudności, osłabienie, bóle brzucha, złe samopoczucie i podwyższoną okresowo temperaturę ciała. Na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2014 roku współczynnik zapadalności na WZW typu C wynosił 14,31 i w porównaniu z powiatami ościennymi i województwem był jednym z wyższych wskaźników. Porównywalny do współczynnika zapadalności w powiecie wąbrzeskim wystąpił w powiecie chełmińskim (15,2) i województwie (16,45). W powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2014 roku nie zarejestrowano przypadków WZW typu C. W 2014 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie nie zarejestrowano osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby oraz zakażeń tzw.,,mieszanych (typ B+C) Zakażenia bezobjawowe HBV i HCV Ogólna liczba osób zakażonych bezobjawowo na terenie powiatu wąbrzeskiego na dzień r. przedstawia się następująco: wirusem HBV osób, wirusem HCV - 43 osoby, wirusem HCV+HBV - 3 osoby. 16

17 Nowo wykryte zakażenia HIV W 2014r. na terenie powiatu wąbrzeskiego zarejestrowano 2 przypadki nowo wykryte HIV współ. zap. 5,72. W minionych latach nie zarejestrowano takich zakażeń. Ostatni przypadek HIV zgłoszono w 2006 roku. Pomimo tylko dwóch zgłoszeń HIV współczynnik zapadalności w powiecie wąbrzeskim osiągnął najwyższą wartość (5,72) w stosunku do innych powiatów ościennych i województwa kujawsko-pomorskiego. W powiecie golubsko dobrzyńskim nie zarejestrowano zakażeń o tej etiologii. W powiecie wąbrzeskim w 2014 roku nie zarejestrowano zachorowań na AIDS, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie inwazyjnych zakażeń podlegających rejestracji Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjna - Róża (A 46) W omawianym okresie tj. w 2014r. zarejestrowano 6 osób chorujących na różę współ. zap. 17,17. Natomiast w 2013r. zgłoszono 10 przypadków róży współ. zap. 28,45. W latach zachorowania na różę wystąpiły w następujących grupach wiekowych: 2012 rok 2013 rok 2014 rok Wiek Liczba Liczba Liczba % % zachorowań zachorowań zachorowań % , ,1 1 10, , , ,5 5 50,0 2 33,3 60 i powyżej 4 36,3 4 40,0 2 33,3 Razem Spośród 6 dorosłych chorych: 1 osoba leczona była ambulatoryjnie, a pozostałe 5 hospitalizowano w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno Zakaźnym w Toruniu. Czynnikiem chorobotwórczym wywołującym różę jest paciorkowiec ß hemolizujący grupy A Streptococcus pyogenes. Dostaje się on do ustroju przez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe. Następnie rozprzestrzenia się drogą naczyń chłonnych, wywołując obrzęk, ból, zaczerwienienie skóry (rumień) i stan zapalny. Dotyczy głównie osób starszych mających problemy z krążeniem zwłaszcza w kończynach dolnych. Załączona powyżej tabela jest potwierdzeniem, że na różę chorują przeważnie osoby dorosłe powyżej 50 roku życia (90% ogółu zachorowań). U wszystkich pacjentów chorobę rozpoznano na podstawie objawów klinicznych. Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności na różę w latach przedstawiały się następująco: Rok Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności , , ,17 W opisywanym okresie sprawozdawczym liczba zarejestrowanych przypadków róży w stosunku do lat ubiegłych nieznacznie spadła. Wskaźnik zapadalności na różę w powiecie wąbrzeskim wynosił 17,17 i kształtował się na niskim poziomie w porównaniu do powiatów ościennych i województwa. 17

18 Choroba wywołana przez Haemophillus influenzae inwazyjna (G00.0) W omawianym okresie sprawozdawczym na terenie powiatu wąbrzeskiego zgłoszono 1 zachorowanie na chorobę meningokokową inwazyjną współ. zap. 2,84. W ubiegłych latach nie zgłoszono zachorowania spowodowanego tym biologicznym czynnikiem chorobotwórczym. Pacjent hospitalizowany był w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu. U chorego wystąpiły wysoka gorączka (powyżej 39,5 C), drętwienie lewej ręki, zaburzenia równowagi i widzenia. Z pobranego płynu mózgowo-rdzeniowego wyhodowano Haemophillus influenzae. Współczynnik zapadalności na chorobę wywołaną przez Haemophilus influenzae, inwazyjną (2,86) w powiecie wąbrzeskim był znacznie wyższy w porównaniu województwa pomimo, że dotyczył tylko jednego zachorowania. W pozostałych sąsiadujących powiatach nie zanotowano tego typu zachorowania Neuroinfekcje Wirusowe zapalenie opon mózgowych - nie określone (A 87.9) W 2014 roku zarejestrowano 1 zachorowanie na wirusowe zapalenie opon mózgowych nie określone - współ. zap. 2,86. W analogicznym okresie tj. w 2013r. zgłoszono również 1 zachorowanie o tej etiologii współ. zapad. 2,84. Chorą hospitalizowano w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Zachorowanie rozpoznano na podstawie objawów klinicznych (nudności, silne bóle głowy nie ustępujące po typowych lekach przeciwbólowych, sztywność karku) oraz badań ogólnych płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym stwierdzono pleocytozę limfocytarną i nieznacznie podwyższony poziom białka. Po wdrożeniu leczenia przeciwwirusowego pacjentka została wypisana w stanie ogólnym dobrym. Współczynnik zapadalności na wirusowe zapalenie opon mózgowych nie określone w powiecie wąbrzeskim wynosił 2,86 i kształtował się na średnim poziomie w porównaniu do powiatów ościennych i województwa Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - inne i nie określone (G 03.9) W omawianym okresie sprawozdawczym zarejestrowano 2 zachorowania na zapalenie opon mózgowordzeniowych - nie określone - współ. zap. 5,72. W roku 2013 zgłoszono 1 zachorowanie o podobnej etiologii współ. zapad. 2,84. Osoby chore hospitalizowano z objawami neuroinfekcji (sztywność karku, bólami głowy, podwyższoną temperaturą ciała, nudnościami i zaburzeniami równowagi). Jednostkę chorobową rozpoznano na podstawie objawów klinicznych oraz badań ogólnych płynu mózgowo-rdzeniowego. Współczynnik zapadalności na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych- nie określone w powiecie wąbrzeskim w 2014 roku, mimo tylko 2 przypadków, był dosyć wysoki w porównaniu do powiatów ościennych i województwa i wynosił 5,72. Wyższy wskaźnik odnotował powiat grudziądzki (9,45). W pozostałych powiatach był on znacznie niższy. 1.7.Choroby przenoszone przez kleszcze Borelioza (A 69.2) W 2014r. na terenie powiatu wąbrzeskiego zarejestrowano 1 przypadek boreliozy współ. zap. 2,86. W analogicznym okresie tj. w 2013r. takich zachorowań nie zarejestrowano. Z wywiadu epidemiologicznego wynikało, że osoba chora prawdopodobnie została wielokrotnie ukąszona przez kleszcze podczas wykonywania obowiązków służbowych na terenie leśnym w powiecie golubskodobrzyńskim. Z powodu nawracających dolegliwości bólowych stawów biodrowych i kolanowych, osłabienia siły mięśniowej kończyn dolnych, długotrwałego zmęczenia, osoba chora była hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu. Pacjent nie był zaszczepiony przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Chory obecnie pozostaje pod stałą opieką Poradni Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych w Toruniu ul. Krasińskiego 4/4a. 18

19 W powiecie wąbrzeskim współczynnik zapadalności na boreliozę (2,86) był najniższy w porównaniu do powiatów ościennych i województwa Gruźlica W 2014 roku na terenie powiatu wąbrzeskiego na gruźlicę zachorowało 12 osób współ. zap.- 34,34. Znacznie niższą liczbę zachorowań zarejestrowano w roku 2013, tylko 2 osoby współ. zap. 5,68. Zachorowania wystąpiły w następujących grupach wiekowych w porównaniu z ubiegłym okresem sprawozdawczym: Rok 2013 Rok 2014 Grupy wiekowe Liczba Liczba % zachorowań zachorowań % , , , ,7 60 i powyżej ,3 Razem zachorowania wystąpiły w środowisku rodzinnym. Chore osoby prawdopodobnie zaraziły się od nosiciela gruźlicy, który był ich bliskim krewnym (nie dokończył on leczenia przeciwprątkowego). Pozostałe przypadki gruźlicy wystąpiły pojedynczo, a w środowiskach rodzinnych nie wykryto nosicieli Choroby przenoszone drogą płciową Rzeżączka (A52) W omawianym okresie sprawozdawczym zgłoszono do tutejszej Inspekcji Sanitarnej 1 przypadek zachorowania na rzeżączkę - współ. zap W 2013r. nie otrzymano zgłoszenia zachorowania o tej etiologii. Obowiązek zgłaszania i rejestrowania chorób przenoszonych drogą płciową przez Państwową Inspekcję Sanitarną jest stosunkowo nowym działaniem i z tego względu brak jest danych liczbowych do porównania skali zachorowań na tę jednostkę chorobową. Chory był leczony w Poradni Dermatologicznej i Wenerologicznej przy Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Pomimo tylko jednego zgłoszenia zachorowania na rzeżączkę współczynnik zapadalności w powiecie wąbrzeskim osiągnął najwyższą wartość (2,85) w stosunku do innych powiatów ościennych i województwa kujawsko-pomorskiego. W powiatach golubsko-dobrzyńskim i chełmińskim nie zarejestrowano zachorowań na rzeżączkę Grypa i zachorowania grypopodobne. W rocznym,,sprawozdaniu o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę za 2014 rok zgłoszono 37 przypadków grypy i chorób grypopodobnych (współ. zap. 105,88), w tym u pacjentów do 14 roku życia 14 przypadków (czyli 37,8% ogółu zachorowań). Natomiast w 2013 roku zarejestrowano aż 477 przypadków grypy i chorób grypopodobnych (współ. zap. 1357,08). Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności na grypę i choroby grypopodobne w latach przedstawiała się następująco: R O K Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności , , ,88 19

20 Wszystkie osoby leczone były ambulatoryjnie. Powikłań nie zarejestrowano. Zachorowania wystąpiły pojedynczo. Liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie przedstawiała się następująco: Rok Liczba osób zaszczepionych Odsetek populacji powiatu wąbrzeskiego 5,77 % 4,42 % 3,18 % 3,63% 3,37% W tym dzieci od 0 do 14 lat. -* -* -* * brak danych Jak przedstawia powyższe zestawienie liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie jest ustabilizowana na stałym, chociaż dosyć niskim poziomie w granicach 3-4% ogółu populacji. Taką sytuację można tłumaczyć faktem ogólnego, narastającego braku zaufania do preparatów szczepionkowych wśród ludności spotęgowanego treściami przekazywanymi przez tzw.,,ruchy antyszczepionkowe. Z reguły szczepieniu podlegają osoby, które rutynowo, z roku na rok szczepią się zapobiegawczo. Na terenie powiatu wąbrzeskiego prowadzony jest zintegrowany nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie,,sentinel. W programie tym w sezonie epidemicznym 2013/2014 brał udział 1 podmiot leczniczy: 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Medycyny Rodzinne; Radosław Kędzia w Wąbrzeźnie ul. Wolności 9/ Matejki 1. U pacjentów objętych opieką lekarską w powyższym podmiocie leczniczym w 2014 roku nie stwierdzono przypadków zachorowań na grypę. W przypadku zdiagnozowania choroby grypopodobnej nie pobrano materiału biologicznego do badań w kierunku grypy z powodu braku transportu w terminie zapewniającym właściwe warunki przechowywania materiału biologicznego Profilaktyka wścieklizny u ludzi Osoby szczepione p/wściekliźnie (Z20,3) W 2014 roku szczepieniom p/wściekliźnie poddano 8 osób współ. zap. 22,89. Taką samą liczbę osób zaszczepionych zarejestrowano również w roku 2013 tj. 8 współ. zap. 22,76. Wszystkie narażone osoby zostały poddane pełnemu cyklowi szczepień p/wściekliźnie w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych przy Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu ul. Krasińskiego 4/4a. Szczepienia p/wściekliźnie w 2014r. wdrożono w następujących przypadkach: Zwierzęta domowe Zwierzęta dzikie Liczba zwierząt W tym z potwierdzoną Ilość osób zaszczepionych Liczba zwierząt 2 koty 5 psów wścieklizną osoby 5 osób W tym z potwierdzoną wścieklizną Ilość osób zaszczepionych 1 nietoperz 0 1 osoba Styczność i narażenie na wściekliznę było udziałem zwierząt domowych: kotów i psów podejrzanych o wściekliznę oraz jednego nietoperza, którym chciała zaopiekować się rodzina mieszkająca na wsi pod lasem zupełnie nie świadoma zagrożenia, jakie związane jest z bezpośrednim kontaktem z dzikim zwierzęciem. 20

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@.pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@.pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@.pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV NA ZAKAŻENIE HBV i HCV Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 18.04.2016r. Aneta Bardoń-Błaszkowska HBV - Hepatitis B Virus Simplified diagram of the structure of hepatitis B virus, Autor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A. Dr n. med. Jacek Klakočar

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A. Dr n. med. Jacek Klakočar GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A Dr n. med. Jacek Klakočar Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu Gorączka krwotoczna Ebola (inaczej: choroba wywołana przez wirusa Ebola [Ebola

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głogowskim należy uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2016 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 892. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 892 USTAWA. z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 892 USTAWA. z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 892 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r.

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. /- Cel główny kontroli: Celem głównym kontroli była ocena efektów osiągniętych przez podmioty odpowiedzialne za

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria Od lutego 1014r. wystepują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państawach Afryki Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Zapadalność. I.3. Zapadalność

Zapadalność. I.3. Zapadalność I.3. Zapadalność Ocenę stanu zdrowia ludności uzupełniają informacje na temat rozpowszechniania się chorób w populacji. Rejestracja przypadków zachorowań jest trudniejsza w porównaniu z odnotowywaniem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas Nie daj się grypie! Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII LUB PANDEMII GRYPY

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII LUB PANDEMII GRYPY Z A T W I E R DZ A M Andrzej WOJTYŁA GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII LUB PANDEMII GRYPY DYREKTOR DEPARTAMENTU PRZECIWEPIDEMICZNEGO Wojciech

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) projekt z dnia. w sprawie wykazu chorób mogących stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu postępowania z cudzoziemcem

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Szczecin, wrzesień 2015 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo