REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenie przez dom maklerski W Investments S.A. usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 1) Agent Transferowy - oznacza podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników Funduszy,, 2) Derywaty - oznaczają instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 3) Dom Maklerski oznacza dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna, spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz z późn. zm.), 4) Dyspozycja - oznacza niebędące Zleceniem polecenie Klienta dokonania przez Dom Maklerski określonej czynności związanej ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na rzecz Klienta, 5) Firma Partnerska - oznacza firmę inwestycyjną, z którą Klient zawarł umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 6) Fundusz - oznacza fundusz inwestycyjny lub fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy o Funduszach, którego tytuły uczestnictwa Uczestnik może nabyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego, 7) Giełda - oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, 8) Instrumenty finansowe - oznaczają instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o Obrocie, 9) KDPW - oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, 10) Klient oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej: a) która zawarła z Domem Maklerskim Umowę lub z którą Umowa ma zostać zawarta w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie tej Umowy oraz b) która zawarła Umowę z Firmą Partnerską (nie dotyczy świadczenia usług wyłącznie zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania), 11) Klient detaliczny oznacza Klienta niebędącego Klientem profesjonalnym, 12) Klient profesjonalny oznacza Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie, 13) KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, 14) Prospekt informacyjny Funduszu oznacza dokument, o którym mowa w Ustawie o Funduszach, zawierający informacje o Funduszu, w tym informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, 15) Rachunek oznacza prowadzony na rzecz Klienta przez Firmę Partnerską rachunek papierów wartościowych jak również rachunek, na którym zapisywane są niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, w tym w szczególności rachunek derywatów, 16) Regulamin oznacza Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna, 1

2 17) Rejestr prowadzona przez Agenta Transferowego elektroniczna ewidencja danych Uczestnika Funduszu, zawierająca w szczególności dane identyfikujące Uczestnika, liczbę tytułów uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika, datę realizacji zleceń i ich wartość, 18) Statut oznacza dokument nadany Funduszowi przez Towarzystwo, zawierający podstawowe informacje o Funduszu określone w Ustawie o Funduszach, 19) Tabela Opłat i Prowizji tabela opłat i prowizji obowiązujących w Domu Maklerskim, 20) Tytuły uczestnictwa wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 21) Towarzystwo oznacza towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające Funduszem i reprezentujące go zgodnie z Ustawą o Funduszach, 22) Trwały nośnik informacji oznacza każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane, 23) Uczestnik Klient, na rzecz którego w Rejestrze są zapisane tytuły uczestnictwa lub ich ułamkowe części, 24) Umowa - oznacza zawieraną przez Dom Maklerski z Klientem umowę o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 25) Umowa z Firmą Partnerską - oznacza zawieraną przez Klienta umowę z Firmą Partnerską o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 26) Umowa w zakresie derywatów oznacza zawieraną przez Klienta umowę z Firmą Partnerską o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów, 27) Upoważniony pracownik oznacza pracownika Domu Maklerskiego posiadającego stosowne umocowanie do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem zleceń i dyspozycji, 28) Ustawa o Obrocie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz z późn. zm.), 29) Ustawa o Funduszach ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 146, poz z późn. zm.), 30) Zlecenie oznacza zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 31) Zlecenie do dyspozycji maklera (DDM) rozumie się przez to zlecenie na podstawie, którego Firma Partnerska może wystawić więcej niż jedno zlecenie brokerskie, rozumiane jako zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, a także odpowiedź na taką ofertę, wystawiane przez Firmę Partnerską, na podstawie Zlecenia Klienta i przekazywane na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu w celu wykonania tego Zlecenia zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku. 3. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ustawie o Obrocie lub Ustawie o Funduszach. 4. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku ich wartości. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe zawarte są w odpowiednich dokumentach ofertowych, w tym Prospektach informacyjnych Funduszy Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w Regulaminie, na podstawie Regulaminu oraz Umowy zawartej z Klientem, o ile Klient zawarł Umowę z Firmą Partnerską, chyba, że Umowa

3 dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, z zastrzeżeniem Umowa z Firmą Partnerską może zostać zawarta przez Dom Maklerski w imieniu i na rachunek Klienta, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa. O ile pełnomocnictwo nie stanowi inaczej, Dom Maklerski dokonuje samodzielnie wyboru Firmy Partnerskiej kierując się zasadą minimalizacji kosztów ponoszonych przez Klienta oraz jakością usług świadczonych przez Firmę Partnerską, mając na względzie znane Domowi Maklerskiemu zamiary Klienta co do rodzaju Zleceń mających być składanych przez Klienta. 3. Lista Firm Partnerskich dostępna jest w siedzibie Domu Maklerskiego lub podawana jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 4. Postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio do Umowy w zakresie derywatów, a także innych umów, które ze względu na rodzaj instrumentów finansowych mających być przedmiotem Zleceń Klienta lub wymagania przepisów prawa, muszą zostać zawarte z Firmą Partnerską w celu należytego świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń na rzecz Klienta. 5. Zasady i warunki świadczenia przez Dom Maklerski usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określono w Rozdziale 9. W zakresie tej usługi stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień Rozdziałów 3 5 oraz Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenia woli i wiedzy są składane przez Klienta w formie pisemnej z wykorzystaniem ustalonych przez Dom Maklerski, Firmę Partnerską, Fundusz lub Agenta Transferowego formularzy. W celu skutecznego złożenia oświadczenia woli lub wiedzy Klient zobowiązany jest wypełnić dany formularz podając wszystkie dane wymagane zgodnie z danym formularzem, podpisać dany formularz i dostarczyć go do Domu Maklerskiego. 2. Jeżeli oświadczenie woli lub wiedzy składa pełnomocnik Klienta, oświadczenie to powinno również zawierać dane identyfikujące pełnomocnika. 3. Oświadczenia woli i wiedzy Klienta mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli strony w Umowie tak postanowiły. Dokumenty związane z czynnościami, których dotyczyły te oświadczenia mogą być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone. 4. Rozpoczęcie przyjmowania przez Dom Maklerski oświadczeń woli Klientów w formie innej niż pisemna, w tym w szczególności przyjmowania zleceń i innych dyspozycji za pomocą telefonu, faksu lub drogą elektroniczną, nastąpi po podjęciu przez Zarząd Domu Maklerskiego stosownej uchwały i podaniu stosownego komunikatu do wiadomości Klientów. 3 5 O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Dom Maklerski przesyła Klientowi wszelką korespondencję listem poleconym na podany przez niego w Umowie adres korespondencyjny Dom Maklerski zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim informacji o danych Klienta, stanie posiadania i obrotach na Rachunku lub Rejestrze Klienta oraz o treści Zleceń i Dyspozycji chyba, że z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi podmiot upoważniony do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. 2. Klient zawierający Umowę wyraża zgodę i upoważnia Dom Maklerski do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 do Firm Partnerskich, Funduszy i Agentów Transferowych wykonujących czynności, o których mowa w Umowie na rzecz Klienta.

4 Rozdział 2 Tryb i warunki zawierania, wypowiedzenia i rozwiązania Umowy 7 1. Przed podpisaniem Umowy Klient wypełnia formularz udostępniony przez Dom Maklerski (Karta Klienta), w którym podaje podstawowe informacje dotyczące Klienta, w tym dane obejmujące jego imię i nazwisko (nazwę albo firmę), adres zamieszkania (siedziby) i dane teleadresowe. W przypadku Klientów innych niż osoby fizyczne Karta Klienta powinna dodatkowo zawierać dane osób upoważnionych do reprezentowania Klienta w kontaktach z Domem Maklerskim w związku ze świadczeniem na rzecz tego Klienta usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Dom Maklerski może odstąpić od żądania wypełnienia przez Klienta Karty Klienta jeśli dane w niej zawarte zostały podane przez Klienta w Umowie lub innym dokumencie - w takim przypadku postanowienia Regulaminu dotyczące Karty Klienta stosuje się odpowiednio do tych danych. 2. Karta Klienta zawiera ponadto informacje na temat preferowanego przez Klienta sposobu korzystania z usług Domu Maklerskiego (np. sposób komunikacji) oraz informacje niezbędne do dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe i doświadczenia inwestycyjnego. 3. Dom Maklerski ma prawo żądać od Klienta dodatkowych informacji, oświadczeń i dokumentów, na podstawie których dokonuje oceny wiarygodności Klienta, podejmuje decyzję w zakresie usług oferowanych Klientowi lub które są konieczne do świadczenia usług na rzecz Klienta. Dotyczy to także okresu po zawarciu Umowy, w szczególności w przypadku rozszerzenia zakresu usług w ramach Umowy. Dom Maklerski ma prawo wstrzymać się ze świadczeniem usług do czasu dostarczenia przez Klienta koniecznych informacji, oświadczeń i dokumentów. 4. Dom Maklerski może żądać przedstawienia przez Klienta dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Karcie Klienta lub ich kopii, w tym w szczególności kopii dokumentu tożsamości. 5. O wszelkich zmianach danych zawartych w Karcie Klienta lub innych dokumentach składanych przez Klienta przy zawieraniu Umowy, jak i w samej Umowie, Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Dom Maklerski. 6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski: 1) przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 2) przedstawia Klientowi ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, 3) informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 4) zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub ta usługa są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. W przypadku Klienta profesjonalnego, obowiązek określony w zdaniu poprzednim nie jest obligatoryjny. 8. W przypadku, gdy na podstawie informacji otrzymanych od Klienta, o których mowa w ust. 7 pkt 4), Dom Maklerski oceni, że instrument finansowy lub usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych nie jest odpowiednia dla Klienta, ostrzega go o tym. W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4), lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Dom Maklerski ostrzega Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub instrument finansowy są dla niego odpowiednie. 4

5 9. Dom Maklerski może nie zwracać się do Klienta o przedstawienie informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 4) w przypadku gdy przedmiotem Zleceń Klienta będą wyłącznie nieskomplikowane instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 10, a Umowa jest zawierana z inicjatywy Klienta lub potencjalnego Klienta. Dom Maklerski ostrzega wówczas Klienta lub potencjalnego Klienta, że zawarcie Umowy nie jest związane z obowiązkiem przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 4) i że Klient nie będzie korzystał z ochrony, jaką zapewnia mu dokonanie oceny odpowiedniości instrumentu finansowego lub usługi. Umowa nie jest zawierana z inicjatywy Klienta lub potencjalnego Klienta, jeżeli do jej zawarcia dochodzi w wyniku skierowania do Klienta lub potencjalnego Klienta zindywidualizowanych informacji o Domu Maklerskim, Instrumentach finansowych, usłudze lub transakcji. 10. Przez nieskomplikowane instrumenty finansowe, rozumie się: 1) akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na równoważnym rynku w państwie, które nie jest państwem członkowskim, 2) obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe, które nie mają wbudowanego instrumentu pochodnego, 3) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EOG oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EOG oraz 4) instrumenty finansowe inne niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i Ustawy o Obrocie: a. wobec których istnieje, w sposób ciągły, możliwość zbycia, wykupu lub zrealizowania w inny sposób wartości instrumentu po cenie, która jest ogólnie dostępna dla uczestników rynku i która jest ceną rynkową lub ceną podaną, lub zatwierdzoną przez system wyceny niezależny od emitenta danych instrumentów finansowych, b. z którymi nie są związane rzeczywiste lub potencjalne zobowiązania klienta przekraczające koszt nabycia tych instrumentów, c. co do których powszechnie dostępne są informacje wyjaśniające ich charakterystykę w sposób zrozumiały dla klienta. 11. W przypadku istnienia konfliktu interesów, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie od Domu Maklerskiego informacji o istniejącym konflikcie interesów, o których mowa w ust. 7 pkt 3), oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy. 5 8 Przed zawarciem Umowy, na podstawie której świadczone mają być przez Dom Maklerski usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów, Klient zobowiązany jest, na żądanie Domu Maklerskiego, przekazać informację o numerze identyfikacyjnym Klienta (NIK) nadanym przez KDPW lub inne dokumenty konieczne do świadczenia tej usługi Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych przy podpisywaniu Umowy obowiązana jest okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub paszport w przypadku nierezydentów) oraz udostępnić Domowi Maklerskiemu numer identyfikacji podatkowej NIP i informację o właściwym Klientowi Urzędzie Skarbowym oraz inne dane wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do świadczenia usług, o których mowa w Umowie, w tym wymagane przez Statuty i Prospekty informacyjne Funduszy. Klient będący obywatelem polskim zobowiązany jest udokumentować numer ewidencyjny (PESEL). 2. Osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przy podpisywaniu umowy składają odpowiednio:

6 1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji prowadzonej działalności wraz z dokumentem wskazującym osoby upoważnione do reprezentacji, 2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP, oraz informację o właściwym Klientowi Urzędzie Skarbowym, 3) wykaz osób upoważnionych do składania Zleceń oraz innych oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta wraz ze wzorami ich podpisów złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub potwierdzonymi notarialnie, cechami ich dokumentu tożsamości (rodzaj, numer), numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, 4) wzór pieczęci firmowej, 5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub są niezbędne do świadczenia usług, o których mowa w Umowie, w tym wymagane przez Statuty i Prospekty informacyjne Funduszy. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 mogą zostać złożone w uwierzytelnionych kopiach. W przypadku składania przez Klienta kopii dokumentów, Dom Maklerski może żądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów. 4. W przypadku posiadania przez Dom Maklerski dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 2 przedstawianych przez Klienta w związku zawieraniem innej umowy, Dom Maklerski może odstąpić od żądania ich udostępnienia oraz żądania potwierdzenia własnoręczności złożonych podpisów. 5. Dokumenty pochodzące od organów państw obcych powinny zostać uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba, ze umowy międzynarodowe, które ratyfikowała Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej, a dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone, na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego. 6. Z zastrzeżeniem ust. 9, w Umowie podpisanej przez obojga małżonków pozostających we wspólnocie małżeńskiej Dom Maklerski może zobowiązać się do świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, pod warunkiem: 1) złożenia przez małżonków oświadczenia o pozostawaniu we wspólnocie majątkowej, 2) wyrażenia zgody na samodzielne składanie Zleceń przez każdego z małżonków. 7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania odmiennych Zleceń złożonych przez małżonków lub ich pełnomocników. 8. W przypadku złożenia przez małżonków lub ich pełnomocników odmiennych Dyspozycji lub Zleceń, które wykluczają nawzajem swoją realizację, Dom Maklerski może wstrzymać przekazanie Dyspozycji lub Zlecenia do czasu ustalenia wspólnego stanowiska przez małżonków. 9. W przypadku, gdy Statuty lub Prospekty informacyjne Funduszy przewidują możliwość nabywania tytułów uczestnictwa przez współmałżonków lub współuczestników wymagane jest, aby małżonkowie lub współuczestnicy, którzy zgodnie z zapisami Statutów lub Prospektów informacyjnych Funduszy składają Zlecenia lub Dyspozycje byli stroną zawartej z Domem Maklerskim Umowy. Jeżeli Statuty lub Prospekty informacyjne Funduszy dopuszczają możliwość złożenia Zleceń lub Dyspozycji przez jednego ze współmałżonków lub współuczestników wymagane jest, aby stroną Umowy była osoba składająca Zlecenie lub Dyspozycję. 10. Zawarcie Umowy oraz składanie Zleceń i Dyspozycji na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych następuje na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób umożliwiający wykonywanie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym zgodnie ze Statutami oraz Prospektami informacyjnymi Funduszy. 11. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo sporządzania kopii wszelkich dokumentów przedstawianych przez Klienta, w tym dokumentów przedstawianych po zawarciu Umowy. 6

7 10 1. Umowa zawierana jest z Klientem detalicznym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania jej przez Klienta i Dom Maklerski. Podpisanie Umowy przez Dom Maklerski następuje nie później niż z upływem 7 dni roboczych od dnia podpisania przez Klienta w obecności pracownika Domu Maklerskiego dwóch egzemplarzy Umowy, wypełnienia Karty Klienta oraz złożenia dokumentów, o których mowa w 7 ust. 3 i 4 oraz w Po zawarciu Umowy Klient może odebrać swój egzemplarz Umowy w Domu Maklerskim. 4. Na podstawie pisemnej Dyspozycji Klienta, złożonej przy podpisywaniu Umowy, Dom Maklerski wysyła egzemplarz podpisanej Umowy na adres wskazany przez Klienta Umowa może zostać zawarta korespondencyjnie. W takim przypadku kopie dokumentów, określonych w 9 ust. 1 2 i 6 powinny być przesłane wraz z podpisaną przez Klienta Umową. Dom Maklerski może także zażądać, aby kopie tych dokumentów były poświadczone przez notariusza lub pracowników Domu Maklerskiego. Dom Maklerski prześle Klientowi podpisany egzemplarz Umowy na adres korespondencyjny Klienta listem poleconym albo, o ile Klient wyrazi taką wolę, egzemplarz ten zostanie odebrany przez Klienta osobiście za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Domu Maklerskiego. 2. Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. Tryb i zasady udzielania pełnomocnictw regulowane są w Rozdziale 10 niniejszego Regulaminu Umowa może zostać rozwiązana na piśmie w każdym czasie przez Dom Maklerski lub Klienta z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. 2. Umowa może przewidywać warunki, na których Domowi Maklerskiemu lub Klientowi przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Klient może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w każdym czasie pod warunkiem uiszczenia wszystkich należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji z tytułu usług przyjmowania i przekazywania zleceń świadczonych przez Dom Maklerski na rzecz tego Klienta. 2. Dom Maklerski może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w następujących przypadkach: 1) rażącego naruszenia przez Klienta warunków Umowy lub postanowień Regulaminu, 2) przedłożenia przez Klienta dokumentów sfałszowanych lub poświadczających nieprawdę, 3) nieuregulowania przez Klienta, mimo wezwania, opłat przewidzianych w Tabeli Opłat i Prowizji. Rozdział 3 Tryb składania, modyfikowania i anulowania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych innych niż tytuły uczestnictwa Dom Maklerski zobowiązuje się do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu poprzez przyjmowanie i przekazywanie Zleceń do podmiotu uprawnionego do ich wykonania, z zastrzeżeniem Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek Klienta na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu zgodnie z Umową, Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na tych rynkach.

8 3. Dom Maklerski wykonując czynności, o których mowa w ust. 1 zobowiązuje się do ich wykonywania z należytą starannością, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności Zlecenie, z zastrzeżeniem 32 ust. 6, powinno zawierać następujące elementy: 1) Imię i nazwisko (firmę lub nazwę) lub numer Rachunku Klienta, chyba, że w Umowie ustalone zostały inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, 2) Imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli osobą składającą zlecenie jest pełnomocnik), 3) Datę i czas wystawienia Zlecenia, 4) Rodzaj i liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia, 5) Przedmiot Zlecenia (kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych), 6) Określenie ceny, 7) Oznaczenie terminu wykonania lub oznaczenie terminu ważności Zlecenia, 8) Określenie rynku, na którym Zlecenie ma został wykonane, o ile instrument finansowy jest przedmiotem obrotu na kilku rynkach, 9) Podpis Klienta lub jego pełnomocnika, z zastrzeżeniem ust Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki, jeżeli nie są one sprzeczne z regulacjami, o których mowa w 14 ust Upoważniony pracownik Domu Maklerskiego potwierdza złożenie zlecenia przez Klienta poprzez złożenie podpisu na zleceniu Klienta. Potwierdzenie złożenia zlecenia może nastąpić także w innej formie, o ile taka możliwość wynika z przepisów prawa. 4. Jeżeli na jednym formularzu złożono więcej niż jedno Zlecenie, powinien on zawierać wyraźne określenie liczby Zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika. 16 Terminy i godziny przyjmowania Zleceń oraz Dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych innych niż tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określane są w drodze uchwały Zarządu Domu Maklerskiego i podawane do wiadomości Klientów Złożenie zlecenia anulowania lub modyfikacji w trakcie sesji lub w czasie trwania dnia obrotu jest dopuszczalne na zasadach określonych przez Firmę Partnerską dla wykonywania zleceń anulowania lub modyfikacji. Przyjęcie i przekazanie przez Dom Maklerski zlecenia anulowania lub modyfikacji następuje pod warunkiem ustalenia przez Dom Maklerski możliwości jego wykonania przez Firmę Partnerską. Zlecenie anulowania lub modyfikacji nie jest przyjmowane przez Dom Maklerski w szczególności, gdy doszło do zawarcia transakcji realizującej Zlecenie, którego dotyczy anulowanie lub modyfikacja. W przypadku, gdy Zlecenie zostało wykonane częściowo, zlecenie anulowania lub modyfikacji może być przyjęte i przekazane jedynie w zakresie niewykonanej jego części. 2. Przyjmowanie przez Dom Maklerski zleceń anulowania lub modyfikacji następuje w trybie, terminach i godzinach określonych dla składania Zleceń. 3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zlecenia anulowania lub modyfikacji, jeżeli jego wykonanie na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, przepisów prawa lub regulacji rynkowych jest niemożliwe. 4. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia anulowania lub modyfikacji przez Dom Maklerski nie oznacza przyjęcia go przez podmiot, do którego jest przekazywane. 18

9 Dom Maklerski przyjmuje i przekazuje Zlecenie Klienta pod warunkiem, że zostało ono złożone zgodnie z zasadami składania Zleceń określonymi w Umowie zawartej przez Klienta z Firmą Partnerską, w tym w szczególności zasadami pokrycia Zlecenia. Rozdział 4 Zlecenia do dyspozycji maklera (DDM) Klient może złożyć Zlecenie do dyspozycji maklera, w tym w szczególności Klient może określić zamiast liczby instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia DDM, maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania danego Zlecenia DDM. 2. Informacja o minimalnej wartości Zlecenia DDM dostępna jest w Domu Maklerskim. 3. Dom Maklerski ma prawo odmówić przyjęcia i przekazania Zlecenia DDM, w szczególności jeżeli uzyska informację od Firmy Partnerskiej, że makler, który realizowałby Zlecenie DDM, realizuje Zlecenie przeciwstawne, a w jego ocenie złożone przez Klienta Zlecenie DDM mogłoby doprowadzić do powstania konfliktu interesów Zlecenia DDM są przyjmowane i przekazywane do Firmy Partnerskiej przez upoważnionych pracowników, których lista jest dostępna dla Klientów w siedzibie Domu Maklerskiego. 2. Zlecenie DDM powinno zawierać adnotację Zlecenie do dyspozycji maklera lub DDM Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Klienta korzyści w wyniku wykonania Zlecenia DDM. 2. Złożenie przez Klienta Zlecenia DDM oznacza akceptację zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem wykonania Zlecenia. 9 Rozdział 5 Tryb i zasady przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych innych niż tytuły uczestnictwa do podmiotu uprawnionego do ich wykonania Dom Maklerski przekazuje do wykonania do Firmy Partnerskiej tylko te zlecenia zbycia instrumentów finansowych, składane przez Klienta, na które posiada on pełne pokrycie w instrumentach finansowych na Rachunku. 2. Z zastrzeżeniem postanowień 18, Dom Maklerski przekazuje do Firmy Partnerskiej, do wykonania tylko te zlecenia nabycia instrumentów finansowych, składane przez Klienta, na które ma on pełne pokrycie w środkach pieniężnych na rachunku pieniężnym prowadzonym przez Firmę Partnerską. Pełne pokrycie oznacza posiadanie przez Klienta środków pieniężnych stanowiących co najmniej równowartość maksymalnej kwoty zobowiązania, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane instrumenty finansowe przy całkowitym wykonaniu Zlecenia, powiększonej o przewidywaną prowizję i inne opłaty związane z wykonaniem Zlecenia Dom Maklerski przyjmuje i niezwłocznie przekazuje do wykonania do Firmy Partnerskiej Zlecenia Klientów. 2. Zlecenia przekazywane są do Firmy Partnerskiej w takiej formie, w jakiej zostały złożone, chyba że Umowa z Firmą Partnerską stanowi inaczej.

10 3. Dom Maklerski przechowuje przyjęte Zlecenia przez 5 lat od dnia ich przyjęcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują inny okres. 4. Na żądanie Firmy Partnerskiej Dom Maklerski udostępnia przechowywane Zlecenia. Rozdział 6 Tryb i warunki składania Zleceń i Dyspozycji przez Klienta za pomocą telefonu oraz innych urządzeń technicznych Klient może składać Zlecenia i Dyspozycje za pomocą telefonu, faksu lub drogą elektroniczną, jeżeli taki sposób jest możliwy zgodnie z regulacjami Firmy Partnerskiej. 2. Klient może składać za pomocą telefonu, faksu, lub drogą elektroniczną Dyspozycje, na podstawie których Dom Maklerski może występować w imieniu Klienta jako pełnomocnik w kontaktach z Firmą Partnerską, Funduszem lub Agentem Transferowym w związku ze świadczoną na rzecz Klienta przez ten podmiot usługą, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zobowiązaniami umownymi stron oraz pod warunkiem uprzedniego udzielenia Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa w formie pisemnej do wykonywania takich czynności w jego imieniu i na jego rachunek. 3. Zakres realizowanych przez Dom Maklerski Dyspozycji składanych za pomocą telefonu lub drogą elektroniczną Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów Pełnomocnictwo, o którym mowa w 24, uprawnia Dom Maklerski do substytucji na rzecz pracowników Domu Maklerskiego. 2. Klient może w każdym czasie zrezygnować z możliwości składania Dyspozycji w sposób, o którym mowa w 24 ust. 2, odwołując pełnomocnictwo udzielone Domowi Maklerskiemu. 3. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa składane jest w formie pisemnej i jest skuteczne wobec Domu Maklerskiego od chwili jego doręczenia. 4. Wykaz numerów telefonów i telefaksów, pod którymi Dom Maklerski przyjmuje Dyspozycje i Zlecenia zgodnie z 24, udostępniany jest Klientowi przed zawarciem Umowy. O ewentualnej zmianie tych numerów Dom Maklerski informuje Klientów za pomocą Trwałych nośników informacji lub przez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 5. Dyspozycje i Zlecenia Klienta składane za pomocą telefonu lub drogą elektroniczną są rejestrowane na Trwałych nośnikach informacji. Do Dyspozycji i Zleceń, o których mowa w 24, stosuje się 23 ust. 3 i Zapisy Dyspozycji i Zleceń utrwalone na nośnikach, o których mowa w ust. 5 stanowią podstawę do rozstrzygania wszelkich sporów, dotyczących ich realizacji Składając, modyfikując lub anulując Zlecenie lub Dyspozycję, Klient oprócz danych koniecznych do złożenia Zlecenia lub Dyspozycji, zobowiązany jest również podać hasło ustanowione w Umowie lub przydzielone Klientowi w okresie późniejszym, które jest podstawą weryfikacji Klienta w przypadku komunikowania się przez niego z Domem Maklerskim przy wykorzystaniu telefonu, faksu lub drogą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach, gdy tożsamość Klienta nie wzbudza wątpliwości, pracownik Domu Maklerskiego może odstąpić od żądania podania hasła. 2. Składając, modyfikując lub anulując Zlecenie lub Dyspozycję za pomocą faksu, Klient zobowiązany jest wypełnić ustalony przez Dom Maklerski formularz i podpisać go. 3. Składając, modyfikując lub anulując Zlecenie lub Dyspozycję drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest wypełnić odpowiedni elektroniczny formularz umieszczony w internetowym

11 systemie obsługi Klienta oraz zatwierdzić Zlecenie lub Dyspozycję stosując się do odpowiednich poleceń systemu. 4. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji Klienta następuje poprzez przekazanie odpowiedniego komunikatu za pomocą internetowego systemu obsługi Klienta. 5. Informacje określające wymagania odnośnie urządzeń zapewniających bezpieczne i pełne wykorzystanie internetowego systemu obsługi Klienta podawane są na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 6. W przypadku prowadzenia prac serwisowych, Dom Maklerski może wyłączyć czasowo dostęp do internetowego systemu obsługi Klienta. Informacje o terminie i czasie trwania braku dostępu są podawane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Dom Maklerski przyjmuje Zlecenie lub Dyspozycję Klienta wyłącznie w przypadkach zgodności danych zawartych w treści Zlecenia lub Dyspozycji z danymi posiadanymi przez Dom Maklerski oraz podania wszelkich elementów koniecznych do realizacji. 2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji Klienta w razie wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej Zlecenie lub Dyspozycję. 3. Po złożeniu Zlecenia lub Dyspozycji, upoważniony pracownik Domu Maklerskiego przekazuje Zlecenie lub dokonuje innej czynności. Treść Zlecenia lub Dyspozycji jest potwierdzana co do zgodności z treścią Zlecenia lub Dyspozycji Klienta przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego. 4. Na podstawie Dyspozycji, o której mowa w 24 ust. 2, upoważniony pracownik Domu Maklerskiego dokonuje określonej czynności zgodnie z treścią Dyspozycji Klienta. 5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie Zleceń lub Dyspozycji Klienta, jeżeli jest ono następstwem zakłóceń lub braku łączności uniemożliwiających prawidłowe przyjęcie Zleceń lub Dyspozycji, o ile przedmiotowe zakłócenia lub wskazany brak łączności wynika z okoliczności, za które Dom Maklerski odpowiedzialności nie ponosi Za moment złożenia Zlecenia lub Dyspozycji za pomocą telefonu uważa się moment stwierdzenia przez pracownika Domu Maklerskiego przyjmującego Zlecenie lub Dyspozycję, że zostały przyjęte. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w zakresie treści Zlecenia lub Dyspozycji składanej przez Klienta, za wiążącą uznaje się treść Zlecenia lub Dyspozycji powtórzoną przez pracownika Klientowi i następnie potwierdzoną przez Klienta. 2. Za moment złożenia Zlecenia lub Dyspozycji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się godzinę, minutę oraz sekundę, która została zarejestrowana przez urządzenie przyjmujące faks na wydruku lub inne urządzenie przyjmujące Zlecenie lub Dyspozycję Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Domem Maklerskim w każdym przypadku podejrzenia uzyskania przez osobę nieuprawnioną dostępu do hasła, o którym mowa w 26 w celu jego zastrzeżenia lub zmiany. 2. Do chwili realizacji przez Klienta obowiązku określonego w ust. 1, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie i przekazanie Dyspozycji lub Zlecenia złożonych przez osobę trzecią, inną niż prawidłowo umocowany pełnomocnik Klienta, o ile osoba trzecia podała prawidłowo dane, ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną jego identyfikację oraz hasło, o którym mowa w 26. Rozdział 7 Warunki udzielania nieodpłatnych porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym

12 30 1. Maklerzy papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjni zatrudnieni i upoważnieni przez Dom Maklerski mogą przekazywać Klientom w formie ustnej nieodpłatne porady inwestycyjne o charakterze ogólnym, dotyczące inwestowania w instrumenty finansowe (porady inwestycyjne). Lista upoważnionych maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych dostępna jest w siedzibie Domu Maklerskiego lub miejscach przyjmowania zleceń. Makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny w zakresie udzielonego upoważnienia może: a. przekazywać Klientom porady inwestycyjne, a także dokonywać ich omówienia, b. udzielać opinii nt. sytuacji na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu, przy czym zobowiązany jest on podać źródło i podstawę przekazywanych porad inwestycyjnych oraz opinii, o których mowa w ust. 1 lit. b. 2. Dom Maklerski może uzależnić udzielenie nieodpłatnej porady inwestycyjnej od przedstawienia przez Klienta informacji dotyczących akceptowanego ryzyka, horyzontu inwestycyjnego oraz innych danych określonych przez Dom Maklerski. 3. Porady inwestycyjne zawierają wyłącznie ogólne informacje dotyczące inwestowania w instrumenty finansowe, przy czym nie mogą one zawierać jakichkolwiek rekomendacji określonych zachowań inwestycyjnych odnośnie skonkretyzowanego Instrumentu finansowego oraz skonkretyzowanych Instrumentów finansowych. 4. Porady inwestycyjne udzielane są wyłącznie przy użyciu Trwałego nośnika informacji. Odebranie Porady Inwestycyjnej powinno zostać potwierdzone przez Klienta w sposób adekwatny do Trwałego nośnika informacji użytego do jej przekazania, umożliwiający udowodnienie odbioru przez Klienta Porady Inwestycyjnej o określonym charakterze i treści. 31 Porady inwestycyjne udzielane są wyłącznie Klientom Domu Maklerskiego w związku ze świadczoną usługą przyjmowania i przekazywania zleceń oraz nie stanowią działalności maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, jak również sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. 12 Rozdział 8 Kojarzenie Zleceń Na podstawie zgody Klienta i po przyjęciu od niego stosownego Zlecenia, Dom Maklerski może podjąć czynności mające na celu skojarzenie Klienta z innym podmiotem lub podmiotami w celu doprowadzenia do zawarcia między tymi podmiotami transakcji poza rynkiem zorganizowanym (kojarzenie zleceń). O ile charakter zlecenia na to pozwala, Klient nie jest zobowiązany do zawierania Umowy z Firma Partnerską. 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, udzielana jest przez Klienta każdorazowo przy składaniu Zlecenia i powinna określać wskazanie Zlecenia lub Zleceń, których dotyczy, chyba że obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość udzielenia przez Klienta zgody w Umowie, która to zgoda obejmowałaby wszystkie Zlecenia składane przez Klienta. Zlecenie może zostać anulowane lub modyfikowane do momentu skontaktowania Klienta z podmiotem lub podmiotami, o których mowa w ust. 1, zgodnie z ust Dom Maklerski, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Klienta podejmuje czynności, o których mowa ust. 1, obejmujące w szczególności: 1) przygotowanie memorandum określającego podstawowe parametry transakcji, 2) zorganizowanie spotkania z podmiotem lub podmiotami, które potencjalnie mogą być zainteresowane zawarciem transakcji. 4. W przypadku znalezienia podmiotu lub podmiotów, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski przekazuje Klientowi odpowiednie dane kontaktowe w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji.

13 5. Transakcja, o której mowa w ust. 4, zawierana jest według uznania Klienta, bezpośrednio pomiędzy Klientem a podmiotem lub podmiotami, o których mowa w ust Zlecenie Klienta złożone zgodnie z ust. 1 może nie określać ceny lub liczby instrumentów finansowych, będących przedmiotem Zlecenia. Rozdział 9 Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania W niniejszym rozdziale określono zasady i warunki świadczenia przez Dom Maklerski usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania przez Dom Maklerski. 2. Dom Maklerski przyjmuje i przekazuje zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dotyczące tytułów uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwa, z którymi Dom Maklerski zawarł umowę uprawniającą do pośredniczenia w realizacji zleceń nabycia i zbycia tytułów uczestnictwa Funduszu. 3. Lista Funduszy, o których mowa w ust. 2 dostępna jest w siedzibie Domu Maklerskiego lub podawana jest na stronie internetowej. 4. Dom Maklerski wykonując usługi polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej, Umową, Regulaminem oraz wymogami Funduszy reprezentowanych przez Towarzystwa. 5. Dom Maklerski przyjmuje jedynie przewidziane niniejszym Regulaminem oraz Statutami i Prospektami informacyjnymi Funduszy Zlecenia i Dyspozycje związane z uczestnictwem w Funduszach. 6. Prawa i obowiązki Klientów związane z ich uczestnictwem w Funduszach określają postanowienia Statutów oraz Prospektów informacyjnych Funduszy. 7. Na zasadach przewidzianych przepisami prawa, Dom Maklerski może przyjmować świadczenia pieniężne (prowizje) i niepieniężne od Towarzystw z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania. Informacje o świadczeniach podawane są do wiadomości Klientów na stronie internetowej lub za pośrednictwem Trwałego nośnika informacji. Na żądanie Klienta Dom Maklerski przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pobieranych przez Dom Maklerski w związku z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu Tytułów uczestnictwa, w tym informacje o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości Dom Maklerski na podstawie Umowy zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania. 2. Dom Maklerski w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania przyjmuje Zlecenia i Dyspozycje określone w Statutach oraz Prospektach informacyjnych Funduszy, w szczególności Zlecenia i Dyspozycje dotyczące: 1) nabycia tytułów uczestnictwa, 2) odkupienia tytułów uczestnictwa, 3) konwersji tytułów uczestnictwa, 4) zamiany tytułów uczestnictwa, 5) transferu tytułów uczestnictwa.

14 3. Dom Maklerski udostępnia Klientowi informacje dotyczące jego Rejestrów, w szczególności informacje o ich stanie, wykonywanych oraz niewykonanych zleceniach i dyspozycjach w zakresie w jakim informacje te są udostępniane przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego. 4. Szczegółowe zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji, o których mowa w ust. 2, w tym ich modyfikowania i anulowania określają Statuty oraz Prospekty informacyjne poszczególnych Funduszy, z którymi Klient powinien zapoznać się przed złożeniem zlecenia lub dyspozycji. Statuty oraz Prospekty informacyjne Funduszy podawane są do wiadomości Klientów. 5. O ile wymóg taki wynika ze Statutów lub Prospektów informacyjnych Funduszy, w przypadku, gdy Klient nie posiada otwartego Rejestru prowadzonego przez Agenta Transferowego na zlecenie Funduszu, którego tytuły uczestnictwa lub jednostki uczestnictwa objęte są przedmiotem zlecenia nabycia, zlecenie powinno dodatkowo zawierać dyspozycję otwarcia Rejestru, w którym zostaną zapisane tytuły uczestnictwa nabyte przez Klienta w wyniku wykonania Zlecenia. 6. Szczegółowy sposób dokonywania przez Klienta wpłat związanych z nabywaniem tytułów uczestnictwa określany jest dla poszczególnych tytułów uczestnictwa w Statutach i Prospektach informacyjnych Funduszy. 7. Terminy i godziny przyjmowania zleceń oraz dyspozycji dotyczących tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określane są w drodze uchwały Zarządu Domu Maklerskiego i podawane do wiadomości Klientów w siedzibie oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycji Dom Maklerski niezwłocznie potwierdza Klientowi fakt przyjęcia tego zlecenia lub dyspozycji. 2. W przypadku, gdy zlecenie nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycji nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, lub nie może być przekazane lub wykonane z innych przyczyn, Dom Maklerski niezwłocznie informuje o powyższym Klienta. 3. Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje Klientowi informację dotyczącą braku możliwości wykonania zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycji otrzymaną od Funduszu lub Agenta Transferowego Dom Maklerski po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa, przekazuje to zlecenie niezwłocznie do Funduszu lub Agenta Transferowego. 2. Złożenie przez Klienta zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycji nie jest równoznaczne z ich realizacją. Dom Maklerski jest odpowiedzialny za prawidłowe przyjęcie i przekazanie złożonego przez Klienta zlecenia lub dyspozycji do Funduszu lub Agenta Transferowego. 3. Zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa lub dyspozycje przekazane do Funduszu lub Agenta Transferowego realizowane są zgodnie z postanowieniami Statutów i Prospektów informacyjnych Funduszy, którego dotyczy zlecenie lub dyspozycja. 4. Kolejność wykonania zleceń i dyspozycji wynika ze Statutów lub Prospektów informacyjnych Funduszy. 5. Forma, sposób oraz tryb przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa są określone w Statutach i Prospektach informacyjnych Funduszy. 6. Potwierdzenia wykonania zleceń i dyspozycji Klienta są dostarczane Klientowi przez Fundusz lub Agenta Transferowego na zasadach określonych w Statutach oraz Prospektach informacyjnych Funduszy. 7. Dom Maklerski przechowuje przyjęte zlecenia przez 5 lat od dnia ich przyjęcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują inny okres. 8. Na żądanie Funduszu lub Agenta Transferowego Dom Maklerski udostępnia przechowywane Zlecenia.

15 Rozdział 10 Pełnomocnictwo Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności w takim zakresie jak mocodawca, o ile Klient nie postanowi inaczej. 3. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: 1) ogólne - uprawniające do działania w takim samym zakresie, w jakim działa Klient w związku z zawarciem Umowy, 2) szczególne - uprawniające do wykonywania czynności jedynie w zakresie określonym w pełnomocnictwie Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Dom Maklerski, w obecności pracownika Domu Maklerskiego oraz pełnomocnika. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony wzór podpisu pełnomocnika, złożony w obecności pracownika Domu Maklerskiego. 2. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. 3. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika. Do tak udzielonego pełnomocnictwa należy dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu pełnomocnika. 4. Dom Maklerski może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny chyba, że umowy międzynarodowe, które ratyfikowała Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej, a pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym zostało przetłumaczone na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1-3, z zastrzeżeniem przepisów prawa. Jednakże i w tym przypadku pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe pełnomocnika, a w szczególności jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer ewidencyjny (PESEL), oraz podpis pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa. 7. W przypadku gdy pełnomocnictwo ma dotyczyć czynności związanych z wykonywaniem Umowy w zakresie nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, pełnomocnictwo powinno być zgodne z zasadami określonymi przez Statuty i Prospekty informacyjne Funduszy Klient może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od chwili ich doręczenia. 2. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia pełnomocnictwa, przy czym do odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa nie jest konieczne stawiennictwo pełnomocnika. 3. Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa, jak również jego odwołanie może nastąpić na podstawie dyspozycji złożonej za pomocą telefonu lub innych urządzeń technicznych, na warunkach określonych w Rozdziale W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, co do zakresu pełnomocnictwa, Dom Maklerski wzywa Klienta do ich wyjaśnienia.

16 5. Do czasu usunięcia wątpliwości, Dom Maklerski nie realizuje dyspozycji składanych przez pełnomocnika. 6. Pełnomocnictwo wygasa na skutek: 1) śmierci, likwidacji albo upadłości mocodawcy lub pełnomocnika, 2) odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę, 3) upływu czasu, na jaki zostało udzielone, 4) dokonania czynności przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności, 5) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, do czasu otrzymania pisemnej, potwierdzonej przez właściwy organ informacji o śmierci, likwidacji albo upadłości Klienta. Rozdział 11 Rozpatrywanie skarg Skarga dotycząca działalności Domu Maklerskiego może zostać złożona przez Klienta na piśmie w siedzibie Domu Maklerskiego, listownie na adres siedziby Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 2. Skarga nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację Klienta pozostawiana jest bez rozpoznania. 3. Skarga powinna zawierać jednoznacznie określone czynności, których żąda Klient w przypadku uznania skargi za uzasadnioną oraz adres kontaktowy Klienta. 4. Skarga powinna zostać złożona przez Klienta w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym Klient dowiedział się o nieprawidłowości będącej przedmiotem skargi. 5. Skarga rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Domowi Maklerskiemu. W przypadku gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Klienta, Dom Maklerski może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji. Termin rozpatrywania skargi ulega w takim przypadku przedłużeniu o czas oczekiwania na otrzymanie informacji od Klienta, jednakże nie dłuższy niż 14 dni. 6. Odpowiedź na złożoną skargę przekazywana jest Klientowi listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany przez Klienta. 16 Rozdział 12 Opłaty i prowizje Za świadczone usługi oraz inne czynności wykonywane na rzecz Klienta, Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji. 2. Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty lub prowizji na rachunek bankowy prowadzony dla Domu Maklerskiego, którego numer Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku opóźnienia w dokonaniu wniesienia opłaty lub prowizji Dom Maklerski uprawniony jest do naliczenia odsetek za czas opóźnienia. 3. Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty lub prowizji na rzecz Domu Maklerskiego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wykonania usługi lub innej czynności na rzecz Klienta. 4. Klient ponosi opłaty i prowizje należne Firmie Partnerskiej lub Funduszowi z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w Umowie.

17 5. Informacja o aktualnych stawkach opłat i prowizji, o których mowa w ust. 4 stosowanych przez poszczególne Firmy Partnerskie oraz Fundusze dla Zleceń i Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego podawana jest do wiadomości Klientów poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 6. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Domu Maklerskiego jakichkolwiek opłat lub prowizji w przypadku nabywania Tytułów uczestnictwa Funduszy, w odniesieniu do których Dom Maklerski otrzymuje świadczenie pieniężne (zwrot opłaty dystrybucyjnej) od Towarzystwa zarządzającego tym Funduszem. Rozdział 13 Przeciwdziałanie manipulacji. Konflikty interesów Dom Maklerski, kierując się w prowadzonej działalności dbałością o bezpieczeństwo uczestników rynku kapitałowego, wskazuje, że manipulacja instrumentami finansowymi, o której mowa w Ustawie o Obrocie, jest zakazana. 2. W celu zapobiegania konfliktom interesów Dom Maklerski posiada: 1) odpowiednią strukturę organizacyjną, zapewniającą wydzielenie stref poufności, 2) regulacje wewnętrzne zapewniające ochronę przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową, 3) regulacje wewnętrzne określające zasady inwestowania na własny rachunek przez pracowników Domu Maklerskiego oraz osób wchodzących w skład jego organów. 3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub pojawienia się ryzyka jego wystąpienia Dom Maklerski świadcząc usługę przyjmowania i przekazywania zleceń stosuje zasady postępowania określone szczegółowo w regulacjach wewnętrznych dotyczących zarządzania konfliktami interesów, w tym w szczególności zasadę niezwłocznego informowania klienta o powstałym konflikcie interesów. 17 Rozdział 14 Postanowienia końcowe 43 Wzajemne zobowiązania 1. W przypadku braku dostarczenia przez Klienta środków pieniężnych w terminach określonych w Umowie lub w odrębnych przepisach, Dom Maklerski podejmuje kroki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w szczególności w drodze negocjacji z Klientem, a w razie ich bezskuteczności podejmuje czynności przewidziane w Umowie lub w przepisach prawa służące uzyskaniu zaległych środków. W przypadku gdy Klient zalega z dostarczeniem środków pieniężnych dłużej niż miesiąc, Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub może wstrzymać się z dalszym jej wykonywaniem do czasu dostarczenia przez Klienta zaległych środków pieniężnych lub uzyskania od Klienta lub podmiotu trzeciego gwarancji ich dostarczenia lub innego zabezpieczenia. 2. W przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, Dom Maklerski podejmuje kroki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w szczególności w drodze negocjacji z Klientem, a w razie ich bezskuteczności podejmuje czynności przewidziane w Umowie lub w przepisach prawa służące wywiązaniu się Klienta z przyjętych zobowiązań. W przypadku gdy w wyniku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań trwającego dłużej niż miesiąc, prawidłowe wykonywanie Umowy przez Dom Maklerski jest niemożliwe lub nader utrudnione, Dom Maklerski może wypowiedzieć ze

18 skutkiem natychmiastowym lub może wstrzymać się z dalszym jej wykonywaniem do czasu wywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań lub uzyskania od Klienta lub podmiotu trzeciego gwarancji takiego wywiązania się lub innego zabezpieczenia. 3. Dom Maklerski zaspokaja swoje roszczenia względem Klienta po uprzednim wezwaniu Klienta do zadośćuczynienia tym roszczeniom lub podjęciu negocjacji z Klientem. Roszczenia są zaspokajane w sposób przewidziany w przepisach prawa lub wynikający z Umowy. 4. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje dotyczące świadczonej na jego rzecz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w formie pisemnej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed podpisaniem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje zgodnie z 7 ust Zakres informacji przekazywanych przez Dom Maklerski zgodnie z ust. 4 obejmuje w szczególności: 1) potwierdzenie przyjęcia Zlecenia, 2) potwierdzenie przyjęcia Dyspozycji, 3) informacje dotyczące wykonania lub odrzucenia Zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych innych niż Tytuły uczestnictwa. 6. Informacje określone w ust. 5 pkt 1 i 2 przekazywane są Klientowi niezwłocznie po złożeniu Zlecenia lub Dyspozycji przez Klienta. Informacje określone w ust. 5 pkt 3 przekazywane są Klientowi niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Dom Maklerski Informacja o planowanych zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią nowego Regulaminu przekazywana jest Klientom na 30 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji stosownie do wyboru Klienta dokonanego w chwili zawierania Umowy. 2. Brak zawiadomienia przez Klienta o braku zgody na zmianę Regulaminu przed dniem jej wejścia w życie uważa się za przyjęcie nowych warunków. 3. W przypadku zmiany Regulaminu, od dnia przekazania przez Dom Maklerski informacji zgodnie z ust. 1 Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia Umowy stosuje się dotychczasowy Regulamin Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody będące wynikiem naruszenia przez Dom Maklerski obowiązujących przepisów prawa, postanowień Umowy lub Regulaminu oraz działania w złej wierze lub braku należytej staranności przy świadczeniu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. W szczególności Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany cen instrumentów finansowych. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, w tym działań lub zaniechań podmiotów trzecich, za których działanie Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną, mają charakter nadzwyczajny i są niemożliwe do przewidzenia (siła wyższa), w tym między innymi zdarzenia losowego, działania władz cywilnych lub wojskowych, sabotażu, wojny, zamieszek społecznych, buntu, strajku lub innego rodzaju sporu pracowniczego, epidemii powodzi, trzęsienia ziemi, pożaru lub innej katastrofy. 3. Za wszelkie szkody będące wynikiem niewypełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa i Umowy oraz za szkody powstałe wskutek zatajenia przez Klienta bądź podania przez niego nieprawdziwych danych w składanych oświadczeniach wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.

19 4. Do składania Zleceń oraz Dyspozycji poza postanowieniami Regulaminu i Umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulaminy, uchwały, decyzje, zwyczaje i inne przepisy wydawane przez Towarzystwa oraz podmioty organizujące, rozliczające lub nadzorujące rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, w szczególności KNF, KDPW lub GPW. 5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zlecenia, jeżeli jest to wynikiem działania w zgodzie z obowiązującym Dom Maklerski przepisem, uchwałami, decyzjami i zwyczajami, o których mowa w ust. 4, a także z orzeczeniami sądów W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 2. W przypadku zawarcia Umowy w języku obcym i języku polskim, wiążąca jest polska wersja językowa chyba, że co innego postanowiono w Umowie. 47 Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, bez względu na ich podstawę prawną, rozpatruje właściwy sąd powszechny. 48 Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu i wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 roku. 19

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI W INVESTMENTS S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI W INVESTMENTS S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI W INVESTMENTS S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Historia zmian Uchwała Nr 138/2009 Zarządu

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB R REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu nr 38/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń i nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin Świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Money Makers Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 1. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany / -a działając jako Akcjonariusz Spółki Premium Food Restaurants S.A. Adres e-mail:... uprawniony/-a do udziału w zwołanym na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu telefonicznego oferowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru:

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Nazwa: Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / paszport / organu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r.

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin określa zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 30 /2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nr Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa: a) warunki i

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania za pośrednictwem mbanku Rejestrów w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ MBANK USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH Obowiązuje od 17.06.2010 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 12 października 2015r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus świadczy usługi maklerskie na podstawie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Art. 1 [Zakres regulacji]

Art. 1 [Zakres regulacji] Regulamin BZ WBK Asset Management SA świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania Art. 1 [Zakres regulacji] 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Czapińskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 lutego 2016 ROKU Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku Niniejszy dokument obejmuje: I. Informację w przedmiocie zwołania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo