TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE obowiązuje od 2 listopada 2015 r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 5. Karty płatnicze Rozdział 6. Kredyty i pożyczki Rozdział 7. Ubezpieczenia DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych,mieszkaniowe rachunki powiernicze, rachunki lokacyjne ZYSK Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze Rozdział 5. Kredyty i pożyczki Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Rozdział 7. Ubezpieczenia DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych Rozdział 3. Obsługa książeczek oszczędnościowych Rozdział 4. Inne czynności i usługi bankowe DZIAŁ V 1. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 1

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Tczewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie", zwaną dalej taryfą. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Teleserwis i Serwis SMS udostępniany na podstawie odrębnej umowy. 2) pakiet taryfowy- zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 3) SGB ( Spółdzielcza Grupa Bankowa ) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia w tym Bank Spółdzielczy w Tczewie, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS,telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej, 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych, podawane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji i opłaty wynika co innego. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. Prowizje i opłaty podawane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej, 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowania prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Tczewie. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 7 dnia każdego miesiąca ( Klienci indywidualni), 6 dnia każdego miesiąca( Klienci instytucjonalni)- w przypadku opłat za prowadzenie rachunków 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Tczewie, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia. 10. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym ( po miesiącu otwarcia) i za ten następny miesiąc. 11. Pakiety dla Klienci indywidualni przeznaczone są dla następujących grup wiekowych : 1) SGB Junior - przeznaczony dla osób fizycznych od 13 do 18 roku życia, 2) SGB Młodzieżowe U - przeznaczony dla osób fizycznych powyżej 18 do 30 roku życia uczących się 3) SGB Młodzieżowe P- przeznaczony dla osób fizycznych powyżej 18 do 30 roku 4) SGB Standard - pakiet podstawowy przeznaczony dla osób fizycznych od 18 roku życia 5) SGB Pokolenia - przeznaczony dla osób fizycznych powyżej 55 roku życia. 12. Pakiety dla Klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup Klientów: 1) SGB Biznes - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 2) SGB Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych 3) SGB Wspólnota - dla wspólnot mieszkaniowych 4) SGB Agro - dla rolników indywidualnych (osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnej). 5) SGB Ekspert - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 2

4 6) SGB Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego. 13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Tczewie. 3

5 Dział II. Usługi dla Klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat SGB Junior SGB Młodzieżowe U (3) Stawka obowiązująca SGB Standard SGB Młodzieżowe P 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat 3.00 zł 1.00 zł 1.00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 1) dokonywane w placówce BS Tczew - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) dokonywane urządzeniach samoobsługowych BS Tczew - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł a) złożone w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w SGB bez opłat bez opłat 2,50 zł 1.50zł. 1.50zł. b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż SGB bez opłat bez opłat 2,50 zł 1,50 zł 1,50 zł c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł d) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS w Tczewie bez opłat bez opłat 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW): SGB Pokolenia a) na rachunki prowadzone w SGB bez opłat bez opłat 0,50 zł bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach, bez opłat bez opłat 0,50 zł 0,30 zł 0,30 zł c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowanych w systemie Express Elixir 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł d) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS bez opłat bez opłat 0,30 zł bez opłat bez opłat c) realizowane w systemie SORBNET(1) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł ( przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki w SGB za każdy przelew bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki w innych bankach, niż SGB za każdy przelew bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie za każdy przelew bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł d) przyjęcie/modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł e) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki w SGB za każdy przelew bez opłat bez opłat 1,00zł 0,50 zł 0,50 zł b) na rachunki w innych bankach, niż SGB za każdy przelew bez opłat bez opłat 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Polecenie zapłaty: za każdą dyspozycję 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty bez opłat bez opłat 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) opłata za korzystanie z usługi polecenia zapłaty - miesięczna bez opłat bez opłat 2,00 zł bez opłat bez opłat 3) realizacja polecenia zapłaty - usługa obowiązuje dla nowo przyjętych poleceń zapłaty od r. bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

6 4) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty ( 2) bez opłat bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika bez opłat bez opłat 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 3,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie ( 1 raz w miesiącu ) i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS w Tczewie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie ( 1 raz w miesiącu) i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat c) sporządzenie ( po każdej zmianie salda ) i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS w Tczewie miesięcznie bez opłat bez opłat 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł d) sporządzenie ( po każdej zmianie salda ) i wysyłanie wyciągu bankowego miesięcznie bez opłat bez opłat 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 9. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każde odwołanie lub zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł (1) przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku (2) nie dotyczy klientów, których numer został zmieniony przez Bank (3) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

7

8 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 1) otwarcie rachunku - bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejna 10,00 (4 ) 4. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w bankach SGB jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00(3) b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00 (3) c) realizowanych w systemie SORBNET (5) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 30,00 (3) 2) realizowane powyżej ,99 zł. ( przelewy realizowane są w systemie SORBNET) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00 (3) 5. Sporządzenie i przesyłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 3,50 zł 7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 15,00 zł (4) Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej (5) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie 7

9 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,50 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 2,50 zł c) realizowane w systemie SORBNET (6) 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,00 zł ( przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 6. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem: 7. 1) terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję 3,50 zł Za wprowadzenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej za każdą dyspozycję 1) na rzecz BS Tczew bez opłat 2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt. 1 30,00 zł 20,00 zł (6) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie 8

10 Taryfa prowizji i opłat Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty SGB Junior SGB Młodzieżowe U (11) Stawka obowiązująca SGB Standard SGB Młodzieżowe P SGB Pokolenia 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie 1) kanał WWW bez opłat bez opłat 2,00 zł (7) 1,00 zł (7) 1,00 zł (7) 2) kanału WWW oraz wyciągi poprzez e - mail - przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów standardowych, tj. przesyłanych pocztą lub odbieranych w banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3) Teleserwisu bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 4) Serwisu SMS : a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą: 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł - zapytanie o saldo rachunku - zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku - zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy - zapytanie o kursy walut - wykonanie przelewu b) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: - powiadomienie o wysokości salda na rachunku w tym powiadomienie o odrzuceniu przelewu (raz dziennie - od poniedziałku do piątku) 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (po każdej zmianie salda) 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł c) Pakiet Bezpieczny ( SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu - potwierdzenie transakcji kartowej 2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token 1) Wydanie pierwszego tokena - jednorazowo albo 50,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 70,00 zł 70,00 zł - miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie):(9) - jednorazowo albo 50,00 zł 50,00 zł zł zł zł - miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta za każdy token 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 3 Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: za każdą kartę 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych ( TAN) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie) (10) 2,00 zł (8) 2,00 zł (8) 2,00 zł (8) 2,00 zł (8) 2,00 zł (8) 9

11 Taryfa prowizji i opłat 4. Przesłanie środków dostępu do Klienta (każdej przesyłki): od każdej przesyłki 1) wydanie nowego środka dostępu w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) wydanie kolejnego środka dostępu na wniosek Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25, 00 zł 25,00 zł 25,00 zł 5) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) 25,00 zł 25,00 zł 25, 00 zł 25,00 zł 25,00 zł 5. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł (7) dostęp do konta WWW ( Internet) oraz wyciągi poprzez e - mail - przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów standardowych, tj. przesyłanych pocztą lub odbieranych w banku - bez opłat (8) przesłanie kolejnej karty haseł jednorazowych (TAN) poprzez e - mail- bez opłat (9) użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia (10) użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę haseł jednorazowych TAN, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia ( 11) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 10

12 Taryfa prowizji i opłat Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku (debetowe) Tryb pobierania opłaty Karta bez funkcji zbliżeniowej Visa Electron "młodzieżowa" Karta bez funkcji zbliżeniowej Maestro/Visa Electron Karta z funkcją zbliżeniowej MasterCard Debit (19) Karta z funkcją zbliżeniowej MasterCard Debit "młodzieżowa"(1 9) Karta z funkcją zbliżeniowej Visa Electron paywave Karta z funkcją zbliżeniowej Visa Electron paywave "młodzieżowa" Karta z funkcją zbliżeniowej Master Card NFC Wydanie karty na: 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) współposiadacza rachunku nie dotyczy bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat 3) osoby wskazanej nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł nie dotyczy bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Pakiet SGB Junior bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 2) Pakiet SGB Młodzieżowe U (12) za każdą kartę bez opłat 15,00zł bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 3) Pakiet SGB Standard nie dotyczy 15,00 zł bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat 4) Pakiet SGB Młodzieżowy P bez opłat 15,00 zł bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 5) Pakiet SGB Pokolenia nie dotyczy 15,00 zł bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat 4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna, pobierana od drugiego roku użytkowania)(19) 0zł przy wykonaniu 1) operacji bez opłat nie dotyczy nie dotyczy 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł Pakiet SGB Junior miesięcznie bezgotówkowych 2) w miesiącu Pakiet SGB Młodzieżowe U bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00zł 1,00 zł 1,00 zł (12) kalendarzowym 3) na łączną nie dotyczy bez opłat 2,50 zł nie dotyczy 2,50 zł nie dotyczy Pakiet SGB Standard kwotę min. 300 zł 4) w przeciwnym bez opłat bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Pakiet SGB Młodzieżowy P wypadku 5 zł 5) Pakiet SGB Pokolenia nie dotyczy bez opłat 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł nie dotyczy 5. Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6. Opłata za wypłatę gotówki : 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczania operacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (13) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2% min.5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2,00 zł 4) naliczana od w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (13) wypłacanej kwoty 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.10,00 zł 3% min.10,00 zł 3% min.4,50 zł 7. za każdą wypłatę, pobierana w dniu 1,50 zł Wypłata gotówki w ramach usługi cash back rozliczenia operacji 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach banków SGB za każdą zmianę 1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł nie dotyczy 2) innych niż wskazane w pkt. 1 (14) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł nie dotyczy 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie 1) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat (16) 2) innych niż wskazane w pkt 1 (14) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI miesięcznie STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 11

13 Taryfa prowizji i opłat 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Transakcje bezgotówkowe Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej (17) za każdą przesyłkę - naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 1% 1% dotyczy Visa Electron bez prowizji bez prowizji 1% 1% bez prowizji 17. Opłata za przewalutowanie i rozliczanie transakcji dokonywanej w walucie innej niż PLN (18) naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% 3% dotyczy Visa Electron bez prowizji bez prowizji 3% 3% bez prowizji 1. (12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (13) pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS (14 ) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. (15) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności. (16) Po udostepnieniu usługi przez SGB- Bank S.A (17) opłata obowiązuje do 1 listopada 2015 r. (18) opłata obowiązuje od 2 listopada 2015 r. (19) stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard Debit PayPass. Karta przedpłacone WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów) ważnej 12 miesięcy za każdą kartę 25,00 zł Uwaga: karta z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy - opłata zróżnicowana proporcjonalnie do okresu ważności karty 2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 7. 1) banków SGB za każdą 4,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt. 1 (14) zmianę 7,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB * 3) w bankomatach innych, niż skazane w pkt. 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczania operacji naliczana od wypłacanej kwoty bez opłat 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta (opłata miesięczna) miesięczna bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji (12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (13) pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS (14 ) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. (15) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności. 12

14 Taryfa prowizji i opłat Karty charge WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Gold 1. Wydanie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę 1) dla posiadacza ROR 300,00 zł 2. Wydanie: za każdą kartę 1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 2) nowej karty w miejsce utraconej 200,00 zł 3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę 1) dla posiadacza ROR zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty - bez opłat 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę 2% naliczana od 2% min. 4,50 zł 2) w kasach banków SGB (13) wypłaconej 3) w bankomatach innych, niż skazane w pkt. 1 kwoty, pobierana w dniu 3% min. 3,50 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (13) rozliczenia operacji 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy nr PIN 3,50 zł 9 Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 zł 10 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 1) banków SGB za każdą 4,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt. 1 (14) zmianę 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie bez opłat 12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,00 zł 13 Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 14 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (miesięcznie): miesięcznie, naliczana 1) w kraju od kwoty transakcji 1% 15. 2) za granicą Opłata za monitu listownego w przypadkach określonych w umowie o kartę wykonywanych w 1% poprzednim cyklu rozliczeniowym za każdy monit 6,60 zł ( koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 150 USD)( 15) plus koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 95 USD)(15) plus koszty operacyjne MasterCard (12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (13) pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS (14) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. 13

15 Taryfa prowizji i opłat Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard/Visa MasterCard PayPass Gold 1. Wydanie karty: za każdą kartę 1) głównej bez opłat bez opłat 2) dołączonej bez opłat bez opłat 2. Użytkowanie karty ( opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok 1) głównej ważności karty( pierwszej 42,00 zł _ 2) dołączonej i wznowionych) 30,00 zł _ 3. Opłata roczna (opłata pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) z dołu. po każdym roku ważności karty ( pierwszej i _ 150,00 (16) wznowionych), naliczana za każdą kartę 4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 6. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat 7. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 8 Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 2) w kasach banków SGB* naliczana od wypłaconej 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż skazane w pkt. 1 kwoty, pobierana w dniu 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 rozliczenia operacji 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł bez opłat 11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat naliczana zgodnie z regulaminem 12. Minimalna kwota do zapłaty 13. Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę funkcjonowania kart 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł kredytowych i umową za każdy monit/wezwanie 6,60 zł ( koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 6,60 zł ( koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,00 ZŁ 2,00 zł naliczana od kwoty _ 15. Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej (17) transakcji, pobierana w 1% (dot. kart Visa) dniu rozliczenia operacji 16 Opłata za przewalutowanie i rozliczanie transakcji dokonanej w walucie innej naliczana od kwoty niż PLN (18) transakcji, pobierana w 3%( dot. kart Visa) _ dniu rozliczenia operacji 17 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy równowartość 148 EUR (15) 18 Awaryjne wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy równowartość 95 EUR (15) (12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (13) pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS 14

16 Taryfa prowizji i opłat (14 ) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. (15) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności. (16 ) opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 tys. zł (17) opłata obowiązuje do r. (18) opłata obowiązuje od r. 15

17 Taryfa prowizji i opłat Rozdział 6. Kredyty i pożyczki dla osób fizycznych od r. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od kwoty wnioskowanego 1) od kredytów konsumpcyjnych gotówkowych kredytu. płatna jednorazowo w dniu 0,50% nie mniej niż 50,00 2) od kredytów odnawialnych w ROR oraz kredytów odnawialnych w ROR "14 dni 0 %" uruchomienia kredytu 0,50% nie mniej niż 50,00 3) od kredytów konsolidacyjnych konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek hipotecznych naliczana od kwoty wnioskowanego kredytu. płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu 0.25% nie mniej niż zł 4) od kredytów mieszkaniowych nalicza od kwoty wnioskowanego kredytu. płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 0.25% nie mniej niż zł 5) dopuszczalne saldo debetowe w ROR naliczana od kwoty przyznanego debetu, Płatna jednorazowo w dniu uruchomienia 1% nie mniej niż 5,00zł debetu 2. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 1) od kredytów konsumpcyjnych gotówkowych, naliczana od kwoty udzielonego kredytu. płatna jednorazowo w dniu uruchomienia 2,50% nie mniej niż 50,00 zł 2) od kredytów odnawialnych w ROR, kredytów odnawialnych w ROR "14 dni 0%" kredytu 2,00% nie mniej niż 50,00 zł 3) od kredytów konsolidacyjnych, konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek hipotecznych 2,00% 4) od kredytów mieszkaniowych 1,75% 3. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie bez opłat 2) kredyty inne niż wskazane w pkt 1 za każdy harmonogram 20,00 zł 4. Prowizja za odnowienie kredytu na okres kolejnych 12 miesięcy w ROR oraz w ROR "14 dni 0%" naliczana od kwoty odnowienia kredytu. 2% kwoty udzielonego kredytu nie mniej niż zł płatna jednorazowo w dniu odnowienia kredytu. 5. Zmiana warunków spłaty kredytu, rat kredytu,odsetek polegająca na wyznaczeniu innego terminu (prolongata) naliczana od kwoty kredytu 1% kwoty objętej zmianą nie mniej niż zł objętej zmianą i nie więcej niż zł 6. Zmiana zabezpieczenia kredytu nalicza od kwoty kredytu 1% kwoty objętej zmianą nie mniej niż zł objętej zmiana i nie więcej niż zł 7. Wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie każdej działki z księgi wieczystej za każdą zgodę 50,00 zł 8. Sporządzenie wniosku zezwalającego na wykreślenie hipotek,zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy wniosek 50,00 zł 9. Wydanie opinii o Kredytobiorcy za każdą opinię 60,00 zł 10. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak oraz termin całkowitej spłaty kredytu za każdy egzemplarz zaświadczenia 60,00 zł 11. Za wysłanie upomnienia/monitu ( nie więcej niż jednego w miesiącu ) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde upomnienie / monit 6,60 zł ( koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA ) 12. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 6,60 zł za każde wezwanie ( koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA ) 13 Sporządzenie i wydanie kserokopii umowy o kredyt lub innego dokumentu za każdą umowę/dokument 50,00 zł 14 Zmiana innych warunków umowy z wyjątkiem prolongaty i zabezpieczenia za każdą czynność 50,00 zł 15 Sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu za każdy wniosek 50,00 zł 16 Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego - wyciąg z ksiąg Banku za każdy tytuł 50,00 zł 17 Wysłanie wezwania dotyczącego przesłania sprawoznań,polis ubezpieczenia wraz z cesją,odpisu księgi wieczystej za każde wezwanie z wpisaną hipoteką na rzecz Banku stanowiącą zabezpieczenie kredytu, rozliczenia kredytu lub innych dokumentów 10,00 zł 18 Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy wydruku historii z rachunku kredytowego lub wyciągu z tego rachunku za każdy wydruk/wyciąg bez opłat 19 Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej za każdy wniosek naliczana od kwoty 0.5% nie mniej niż 100 PLN długu 20 Opłata za każdą wizytację u Kredytobiorcy związaną z rozliczeniem transzy kredytu lub kredytu za każdą wizytację 100,00 zł 21 Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego oraz pożyczki, dokonaną w ciągu 3 pierwszych lat od dnia uruchomienia, ze środków pochodzących z kredytu w innym banku wynosi: naliczana od kwoty spłaty, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredyty/pożyczki kredyty i pożyczki udzielone do kwoty ,00 zł, włącznie bez opłat kredyty i pożyczki udzielone w kwocie wyższej niż ,00 zł 2% 16

18 1739 Taryfa Prowizji i Opłat Rozdział 7. Ubezpieczenia WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIIĄZKOWA karta kredytowa MasterCard PayPass Gold 1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: 1) Ubezpieczenia kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłacanej z bankomatu do kwoty zł.kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty do kwoty zł bez opłat 2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty zł 3) CONCORDIA Trawel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty EUR Uwaga:Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta.ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w podrózy zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance karty debetowe 4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu miesięcznie karty płatniczej): a) Wariant Classic (do kwoty zł) 1,45 zł b) Wariant Gold (do kwoty zł) 2,55 zł 5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 1,05 zł b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 2,95 zł 6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic 2,05 zł b) Wariant Gold 4,75 zł Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIIĄZKOWA 2. Ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do r. 3. Ubezpieczenia ASSISTANCE: zgodnie z umową kredytu liczba miesięcy ubezpieczenia ( od 1 do 60)* stawka: 0,05% ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców 0,052% ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge. Pomoc medyczna na terenie RP. Koszt leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej ( bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku ) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych: dla Pakietu SGB Młodzieżowy U, SGB Młodzieżowy P, SGB Standard, SGB Pokolenia PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge. Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych: dla Pakietu SGB Młodzieżowy U, SGB Młodzieżowy P, SGB Standard, SGB Pokolenia 4. Ubezpieczenia indywidualne miesięcznie/rocznie miesięcznie/rocznie miesięczna 0,97 zł/ roczna 11,11 zł miesięczna 0,77 zł/ roczna 8,71 zł ustalanie indywidualnej wysokości składki z wykorzystaniem programu do sprzedaży ubezpieczeń

19 Dział III. Usługi dla Klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania STAWKA OBOWIĄZUJĄCA opłat SGB Biznes SGB Biznes Plus SGB Wspólnota SGB Agro SGB Ekspert SGB Non profit 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego): 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie, za 10,00 zł 80,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł bez opłat każdy rachunek 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: naliczana od 1) dokonywane w placówce Banku wpłacanej kwoty 0,3% min 2,00zł 0,15% min 2,00 zł 0,15% min. 2,00zł zł bez opłat 0,3% min 2,00 zł bez opłat 2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS Tczew 0,3% min 3,00zł 0,3% min 3,00zł 0,30% min 3,00zł 0,3% min 3,00zł 0,3% min 3,00zł 0,3% min 3,00zł 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku: naliczana od 1) dokonywane w placówce Banku wypłacanej kwoty 0,3% min 3,00zł 0,3% min 3,00 zł 0,3% min 3,00 zł 0,2% min. 3,00 zł 0,3% min 3,00 zł 0,3% min. 3,00 zł 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł za każdy przelew a) złożone w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł d) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS w Tczewie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu : a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 0,80 zł 0,50 zł 1.00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 0,80 zł 0,50 zł 1.00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 0,50 zł 0,40 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł c) realizowane w systemie SORBNET( 1) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł ( przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z data przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej a) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż banki SGB za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów a) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w za każdy przelew 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł systemie Express Elixir d) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) przyjęcie zlecenia, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł b) opłata za korzystanie z usługi polecenia zapłaty miesięczna 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł c) realizacja polecenia zapłaty - usługa obowiązuje dla nowo przyjętych poleceń za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł zapłaty od r. 2,00 zł 2,00 zł d) odwołanie polecenia zapłaty ( za złożenie 1 odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 18

20 e) odmowa polecenia zapłaty z tytułu braku środku na rachunku za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 19

21 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie (1 x w miesiącu) i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Tczew - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie (1 x w miesiącu) i wysłanie wyciągu bankowego - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat c) sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda i odbiór wyciągu w placówce BS miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł d) sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda i wysłanie wyciągu bankowego miesięcznie 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10. Czeki 1) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) inkaso czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3) zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na za każde 1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 2) z lat poprzednich 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł za każdy poprzedni za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok 12. Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia o : za każde zaświadczenie rok 1) posiadaniu rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) posiadanie rachunku, wysokości salda i obrotach na rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 13. Sporządzenie kopii: za każdy dokument 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł 10,00 zł + po 5,00 zł za 10,00 zł + po 5,00 zł za 10,00 zł + po 5,00 zł za 10,00 zł + po 5,00 zł za 10,00 zł + po 5,00 zł za za każdy poprzedni za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określił datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) klient nie określił daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu a) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł b) administrowanie zajęcia wierzytelności w przypadku jego umorzenia, uchylenia przez organ egzekucyjny 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10, 00 zł 15. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): 1) w przypadku podjęcia gotówki naliczana od kwoty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki do wypłaty 0,10% 0,10% 0,10% 0.10% 0,10% 0,10% 16. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu za każdy dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł przekroczenia salda 20,00 zł 20,00 zł 17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 18. Działania BS w Tczewie podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 19. Usługa płatności masowych 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierano zbiorczo raz dziennie indywidualnie ustalana z klientem indywidualnie ustalana z klientem indywidualnie ustalana z klientem nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy (1) przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie (2) opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS w Tczewie 20

22 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych, mieszkaniowe rachunki powiernicze, rachunki lokacyjne ZYSK Rachunki lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA lokaty terminowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: - lokaty terminowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł bez opłat a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 3,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB c) realizowane w systemie SORBNET (3) 10,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł ( przelewy są realizowane w systemie SORBNET) 30,00 zł 6 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 20,00 zł 7 Ustanowienie/zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję 30,00 zł 8 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu : za każdą dyspozycję 1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł 2) administrowanie tytułu wykonawczego w przypadku jego umorzenia, uchylenia przez organ egzekucyjny 10,00 zł 9 Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku: za każde zestawienie 25,00 zł (3) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Tczew Mieszkaniowe rachunki powiernicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu podpisania umowy Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego 2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu podpisania umowy opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej zł opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej zł 21

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 124 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 9 października 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 1 maja 2016 roku (dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku) Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity

obowiązuje od 1 maja 2016 roku (dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku) Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity - tekst jednolity Załącznik do Decyzji nr 24/2016 Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 26 kwietnia 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 06 listopada 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 95 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 29.07.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. obowiązująca od 11 sierpnia 2016 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. obowiązująca od 11 sierpnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 62/2016 Zarządu BS w Tczewie z dnia 28.06.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE obowiązująca

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Załącznik do Uchwały nr 41/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z dnia 30.06.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 14.01.2014 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 213 /2017 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn 31.10.2017. r.. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 06 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 11.08.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity - tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 6 listopada

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. z póź. zmianami TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 30.01.2013 r. Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 33/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 64/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 82/2013 Z póź.zm.wprow.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo