TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE jednolity tekst Obowiązuje: od kwietnia 2014 r. roku

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 5. Karty płatnicze Rozdział 6. Kredyty i pożyczki Rozdział 7. Ubezpieczenia DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych, rachunki lokacyjne ZYSK oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze Rozdział 5. Kredyty i pożyczki Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Rozdział 7. Ubezpieczenia Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych Rozdział 3. Obsługa książeczek oszczednościowych Rozdział 4. Inne czynności i usługi bankowe 1

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Tczewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie". 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www), Teleserwis i Serwis SMS, na podstwie odrębnej umowy. 2) pakiet taryfowy- zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 3) SGB ( Spółdzielcza Grupa Bankowa ) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia w tym Bank Spółdzielczy w Tczewie, 4) środek indentyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS,telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej, 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych, 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokręgla się do pełnego grosza w górę, 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej, 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowania prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Tczewie. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane sa w następujących terminach: 1) 7 dnia każdego miesiąca ( Klienci indywidualni), 6 dnia każdego miesiąca( Klienci instytucjonalni)- w przypadku opłat za prowadzenie rachunków 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania opłaty - w przypadku pozostałych opłat. 10. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu nastepnym ( po miesiącu otwarcia) i za ten następny miesiąc. 11. Pakiety dla Klienci indywidualni przeznaczone są dla następujących grup wiekowych : 1) SGB Junior - przeznaczony dla osób fizycznych od 13 do 18 roku życia, 2) SGB Młodzieżowe U - przenaczony dla osób fizycznych powyżej 18 do 30 roku życia uczących się 3) SGB Młodzieżowe P- przenaczony dla osób fizycznych powyżej 18 do 30 roku 4) SGB Standard - pakiet podstawowy przeznaczony dla osób fizycznych od 18 roku życia 5) SGB Pokolenia - przenaczony dla osób fizycznych powyżej 55 roku życia. 12. Pakiety dla Klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup Klientów: 1) SGB Biznes - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 2) SGB Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych 3) SGB Wspólnota - dla wspólnot mieszkaniowych 4) SGB Agro - dla rolników indywidualnych (osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnej). 5) SGB Ekspert - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 6) SGB Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego. 2

4 13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego wtczewie. 3

5 Taryfa Prowizji i opłat Dział II. Usługi dla Klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat SGB Junior SGB Młodzieżowe U (3) Stawka obowiązująca SGB Standard SGB Młodzieżowe P SGB Pokolenia 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat 3.00 zł 1.00 zł 1.00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 1) dokonywane w placówce BS Tczew - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) dokonywanew urządzeniach samoobsługowych BS Tczew - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł a) złożone w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w SGB bez opłat bez opłat 2,50 zł 1.50zł. 1.50zł. b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż SGB bez opłat bez opłat 2,50 zł 1,50 zł 1,50 zł c) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS w Tczewie bez opłat bez opłat 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW): a) na rachunki prowadzone w SGB bez opłat bez opłat 0,50 zł bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach, bez opłat bez opłat 0,50 zł 0,30 zł 0,30 zł c) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS bez opłat bez opłat 0,30 zł bez opłat bez opłat c) realizowane w systemie SORBNET(1) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł ( przelewy realizowane sa w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki w SGB za każdy przelew bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki w innych bankach, niż SGB za każdy przelew bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie za każdy przelew bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł d) przyjęcie/modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł e) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki w SGB za każdy przelew bez opłat bez opłat 1,00zł 0,50 zł 0,50 zł b) na rachunki w innych bankach, niż SGB za każdy przelew bez opłat bez opłat 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat d) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Polecenie zapłaty: za każdą dyspozycję 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty bez opłat bez opłat 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) opłata za korzystanie z usługi polecenia zapłaty - miesięczna bez opłat bez opłat 2,00 zł bez opłat bez opłat 3) realizacja polecenia zapłaty - usługa obowiązuje dla nowo przyjętych poleceń zapłaty od r. bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 4) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty ( 2) bez opłat bez opłat 2,00 zl 2,00 zł 2,00 zł 5) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika bez opłat bez opłat 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 4

6 Taryfa Prowizji i opłat 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 3,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 8. Czeki : 1) opłata za jeden blankiet za blankiet bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Inkaso czeków rozrachunkowych wystawionych z ROR: 1) czeki bez potwierdzenia, powyżej 1000 zł za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 2) czeki potwierdzone, powyżej 2000 zł bez opłat bez opłat 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie ( 1 raz w miesiącu ) i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS w Tczewie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) c) sporządzenie ( po 1 raz każdej w miesiącu) zmianie salda i wysłanie ) i odbiór wyciągu wyciągu bankowego bankowego w placówce BS w bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Tczewie miesięcznie bez opłat bez opłat 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł d) sporządzenie ( po każdej zmianie salda ) i wysyłanie wyciągu bankowego miesięcznie bez opłat bez opłat 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta bez opłat bez opłat (od bez każdego opłat (od bez każdego opłat (od bez każdego opłat 11. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każde odwołanie lub zmianę 12. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 13. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 14. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł (1) przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku (2) nie dotyczy klientów, których numer został zmieniony przez Bank (3) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, waznej legitymacji szkolnej lub studenckiej 5

7 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 1) otwarcie rachunku - bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejna 10,00 (4 ) 4. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w bankach SGB jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00(3) b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00 (3) c) realizowanych w systemi SORBNET (5) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 30,00 (3) 2) realizowane powyżej ,99 zł. ( przelewy realizowane są w systemie SORBNET) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00 (3) 5. Sporządzenie i przesyłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat 6 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 3,50 zł 7 Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 8 Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł spadkobiercy 9 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję (4) Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej (5) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie 6

8 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,50 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 2,50 zł c) realizowane w systemie SORBNET (6) 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,00 zł ( przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 6. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję 3,50 zł 7. Za wprowadzenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej za każdą dyspozycję 1) na rzecz BS Tczew bez opłat 2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 30,00 zł (6) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie 7

9 Taryfa prowizji i opłat Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty SGB Junior SGB Młodzieżowe U (11) Stawka obowiązująca SGB Standard SGB Młodzieżowe P SGB Pokolenia 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie 1) kanał www bez opłat bez opłat 2,00 zł (7) 1,00 zł (7) 1,00 zł (7) 2) kanału www oraz wyciągi poprzez e - mail - przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów standardowych, tj. przesyłanych pocztą lub odbieranych w banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3) Teleserwisu bez opłat bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 4) Serwisu SMS : a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą: 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł - zapytanie o saldo rachunku - zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku - zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy - zapytanie o kursy walut - wykonanie przelewu b) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: - powiadomienie o wysokości salda na rachunku w tym powiadomienie o odrzuceniu przelewu (raz dziennie - od poniedziałku do piątku) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (po każdej zmianie salda) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł c) Pakiet Bezpieczny ( SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału www - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu - potwierdzenie transakcji kartowej 2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token 1) Wydanie pierwszego tokena - jednorazowo albo 50,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 70,00 zł 70,00 zł - miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie):(9) - jednorazowo albo 50,00 zł 50,00 zł zł zł zł - miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta za każdy token 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 3 Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: za każdą kartę 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych ( TAN) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 8

10 Taryfa prowizji i opłat 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie) (10) 2,00 zł (8) 2,00 zł (8) 2,00 zł (8) 2,00 zł (8) 2,00 zł (8) 4. Przesłanie środków dostępu do Klienta (każdej przesyłki): od każdej przesyłki 1) wydanie nowego środka dostępu w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) wydanie kolejnego środka dostępu na wniosek Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25, 00 zł 25,00 zł 25,00 zł 5) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) 25,00 zł 25,00 zł 25, 00 zł 25,00 zł 25,00 zł 5. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł (7) dostęp do konta www ( internet) oraz wyciągi poprzez e - mail - przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów standardowych, tj. przesyłanych pocztą lub odbieranych w banku - bez opłat (8) przesłanie kolejnej karty haseł jednorazowych (TAN) poprzez e - mail- bez opłat (9) użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia (10) uzytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę haseł jednorazowych TAN, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia ( 11) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, waznej legitymacji szkolnej lub studenckiej 9

11 Taryfa prowizji i opłat Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Maestro/Visa Electron MasterCard Debit MasterCard Debit PayPass PayPass "młodzieżowa" Visa Electron paywave Visa Electron paywave "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) współposiadacza rachunku nie dotyczy bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 3) osoby wskazanej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu SGB VIP 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu SGB VIP 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: za każdą kartę 1) Pakiet SGB Junior bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 2) Pakiet SGB Młodzieżowe U (12) bez opłat 15,00zł bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 3) Pakiet SGB Standard nie dotyczy 15,00 zł bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 4) Pakiet SGB Młodzieżowy P bez opłat 15,00 zł bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 5) Pakiet SGB Pokolenia nie dotyczy 15,00 zł bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna, pobierana od drugiego roku użytkowania) 1) Pakiet SGB Junior miesięcznie bez opłat nie dotyczy nie dotyczy 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł ) Pakiet SGB Młodzieżowe U (12) bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00zł 1,00 zł 1,00 zł 3) Pakiet SGB Standard nie dotyczy bez opłat 2,50 zł nie dotyczy 2,50 zł nie dotyczy 4) Pakiet SGB Młodzieżowy P bez opłat bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5) Pakiet SGB Pokolenia nie dotyczy bez opłat 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł nie dotyczy Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczania operacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (13) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min.5,00 zł 2% min. 5,00 zł 4) naliczana od w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (13) wypłacanej kwoty 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 5) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.10,00 zł 3% min.10,00 zł 8. pobierana w dniu Wypłata gotówki w ramach usługi cash back rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w w bankomatach banków SGB za każdą zmianę 1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt 1 (14) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie 1) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) innych niż wskazane w pkt 1 (14) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% dotyczy Visa 1% Electron bez prowizji bez prowizji 1% 1% (12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (13) pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS (14 ) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. (15) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności. 10

12 Taryfa prowizji i opłat Karta przedpłacone WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania MasterCard opłaty 1. Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów) ważnej 12 miesięcy za każdą kartę 25,00 zł Uwaga: karta z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy - opłata zróznicowana proporcjonalnie do okresu ważności karty 2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 1) banków SGB za każdą 4,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt 1 (14) zmianę 7,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, bez opłat 2) pobierana w dniu w kasach banków SGB * rozliczania operacji 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż skazane w pkt. 1 1,30 zł 4) naliczana od w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta (opłata miesięczna) miesięczna bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji (12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, waźnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (13) pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS (14 ) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. (15) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności. 11

13 Taryfa prowizji i opłat Karty charge WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 1. Wydanie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę MasterCard Gold 1) dla posiadacza ROR w pakiecie SGB VIP zł 2) dla posiadacza ROR w pozostałych pakietach 300,00 zł 2. Wydanie: za każdą kartę 1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 2) nowej karty w miejsce utraconej 200,00 zł 3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę 1) dla posiadacza ROR w pakiecie SGB VIP zł 2) cyklu rozliczeniowym 300,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty - bez opłat 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę 2% naliczana od 2% min. 4,50 zł 2) w kasach banków SGB (13) wypłaconej 3) w bankomatach innych, niż skazane w pkt. 1 kwoty, pobierana w dniu 3% min. 3,50 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (13) rozliczenia operacji 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy nr PIN 3,50 zł 9 Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 zł 10 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 1) banków SGB za każdą 4,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt 1 (14) zmianę 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie bez opłat 12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 13 Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 14 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (miesięcznie): miesięcznie, naliczana od 1) w kraju kwoty transkacji 1% 2) za granicą wykonywanych w 1% poprzednim cyklu 15 Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie kart płatniczych typu charge po rozliczeniowym upływie terminu 200,00 zł 16 Opłata za wysłanie upomienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy upomienie/ wezwanie 17 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 2,00 zł 10,00 zł równowartość w złotych 150 USD)( 15) plus koszty operacyjne MasterCard 18 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 95 USD)(15) plus koszty operacyjne MasterCard (12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (13) pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS (14 ) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. 12

14 Taryfa prowizji i opłat 2. Karty kredytowe Tryb pobierania WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI opłaty 1. Wydanie karty: za każdą kartę MasterCard /Visa 1) głównej bez opłat 2) dołączonej bez opłat Opłata roczna (opłata pobierana w pierwszym roku uzytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy 1) głównej rok ważności karty 42,00 zł 2) dołączonej (pierwszej i wznowionych) 30,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat 6. Zastrzeżenie karty - bez opłat 7 Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 3% min 6,00 zł 2) w kasach banków SGB* naliczana od wypłaconej 3% min 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż skazane w pkt. 1 kwoty, pobierana w dniu 3% min 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 rozliczenia operacji 3% min 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat naliczana zgodnie z regulaminem 12. Minimalna kwota do zapłaty funkcjonowania kart 5% min 50,00 zł kredytowych i umową 13. Opłata za wysłanie upomienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy upomienie/ wezwanie 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie naliczana od kwoty 15. Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej transakcji, pobierana w 1% (dot.kart Visa) dniu rozliczenia operacji (12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (13) pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS (14 ) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. (15) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności. 2,00 zł 13

15 Taryfa prowizji i opłat Rozdział 6. Kredyty i pożyczki dla osób fizycznych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczna od kwoty wnioskowanego kredytu, z czego zł pobierane jest w dniu składania wniosku 1) od kredytów konsumpcyjnych gotówkowych kredytowego.w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 2,50% 2) od kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych wniosku kredytowego kwota ta jest zaliczana na poczet 3,0% 3) od kredytów w odnawialnych w ROR oraz kredytów odnawialnych w ROR "14 dni 0% opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego.w 2,0% przypadku odmowy udzielenia kredytu pobraną zaliczkę zwraca się wnioskodawcy. 4) od kredytów konsolidacyjnych,mieszkaniowych (udzielonych do r.),konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek hipotecznych naliczana od kwoty wnioskowanego kredytu, z czego zł pobierane jest w dniu składania wniosku kredytowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego kwota ta jest zaliczana na poczet opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego. W przypadku odmowy udzielenia kredytu pobraną zaliczkę zwraca się Wnioskodawcy. 3,0% 4a od kredytów mieszkaniowych udzielanych od dnia r. 1,75% 5) dopuszczalne saldo debetowe w ROR naliczane od kwoty przyznanego debetu 1% nie mniej niż 5,00zł 2. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu naliczana od kwoty udzielonego kredytu.płatna 1) od kredytów konsumpcyjnych gotówkowych,kredytów odnawialnych w ROR, kredytów odnawialnych w ROR "14 dni 0%" jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu 0.5% nie mniej niż zł 2) od kredytów konolidacyjnych, mieszkaniowych (udzielonych do ),konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek hipotecznych 0.5% nie mniej niż zł 3) od kredytów mieszkaniowych udzielanych od dnia r. 3. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie bez opłat 2) kredyty inne niż wskazane w pkt 1 za każdy harmonogram 4. Prowizja za odnowienie kredytu na okres kolejnych 12 miesięcy w ROR oraz w ROR "14 dni 0%" naliczana od kwoty odnowienia kredytu. 2% kwoty udzielonego kredytu nie mniej niż zł płatna jednorazowo w dniu odnowienia kredytu. 5. Zmiana warunków spłaty kredytu, rat kredytu,odsetek polegająca na wyznaczeniu innego teminu (prolongata) naliczana od kwoty kredytu 1% kwoty objetej zmianą nie mniej niż zł objetej zmianą i nie wiecej niż zł 6. Zmiana zabezpieczenia kredytu naliczna od kwoty kredytu 1% kwoty objetej zmianą nie mniej niż zł objetej zmiana i nie wiecej niż zł 7. Wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie każdej działki z ksiegi wieczystej za każdą zgodę 50,00 zł 8. Sporządzenie wniosku zezwalającego na wykreslenie hipotek,zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy wniosek 50,00 zł 9. Wydanie opinii o Kredytobiorcy za każdą opinię 60,00 zł 10. Wydanie zaświadczenia stwierdzajacego wysokość zadłużenia lub jego brak oraz termin całkowitej spłaty kredytu za każdy egzemplarz zaswiadczenia 60,00 zł 11. a) Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty kredytu(upomnienia, monitu), rat kredytu,odsetek po upływie za każdy egzemplarz monitu/upomnienia terminu ich zapłaty od każdego wezwania do Kredytobiorcy i Poreczycieli. Opłatę pobiera się od Kredytobiorcy za wezwanie wysłane do niego jak i do poręczycieli b) telefon, SMS interwencyjny za każdy telefon,sms 5,00 zł 12. Sporzadzenie i wydanie kserokopii umowy o kredyt lub innego dokumentu za kazdą umowę/dokument 50,00 zł 13. Zmiana innych warunków umowy z wyjątkiem prolongaty i zabezpieczenia za każdą czynność 50,00 zł 14. Sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalnośći bankowemu tytułowi egekucyjnemu za każdy wniosek 50,00 zł 15 Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego - wyciąg z ksiąg Banku za każdy tytuł 50,00 zł 16 Wysłanie wezwania dotyczącego przesłania sprawoznań,polis ubezpieczenia wraz z cesją,odpisu księgi wieczystej za każde wezwanie z wpisaną hipoteką na rzecz Banku stanowiacą zabezpieczenie kredytu, rozliczenia kredytu lub innych dokumentów 10,00 zł 17 Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy wydruku historii z rachunku kredytowego lub wyciągu z tego rachunku za każdy wydruk/wyciąg bez opłat 18 Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej za każdy wniosek naliczana od kwoty 0.5% nie mniej niż 100 PLN długu 19 Opłata za każdą wizytację u Kredytobiorcy związaną z rozliczaniem transzy kredytu lub kredytu za każdą wizytację 100,00 zł 20 Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu mieszkaniowego,konsolidacyjnego oraz pożyczki, dokonaną w ciągu 3 pierwszych lat od dnia uruchomienia, ze środków pochodzących z kredytu w innym banku kredyty i pozyczki udzielone do kwoty ,00 zł włacznie naliczana od kwoty spłaty, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki kredyty i pożyczki udzielone w kwocie wyższej niż ,00 zł 2% bez opłat 14

16 Rozdział 7. Ubezpieczenia WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Visa Electron paywave/ 1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: Maestro / Visa Electron Visa Electron paywave MasterCard Gold MasterCard Debit PayPass "młodzieżowa" 1) Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy miesięcznie użyciu karty płatniczej): a) Wariant Classic (do kwoty zł) 1,90 zł - - b) Wariant Gold (do kwoty zł) 3,40 zł - - 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 1,40 zł - - b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 3,90 zł - - 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic 2,70 zł - bez opłat b) Wariant Gold 6,30 zł - 6,30 zł Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" 4) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta - - bez opłat - Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta'' 2. Ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych: 1) ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych do czasu ustanowienia 0,066% od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu w przypadku od 1 do 12 miesięcy hipoteki na nieruchomości kredytów wypłacanych w transzach, za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej 2) ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsolidacyjnych w dniu wypłacenia za 36 miesięczny okres ubezpieczenia: kredytu, następna - 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia składka w 37 miesiącu łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców od daty wypłacenia - 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez kredytu grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców 3) ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: rocznie a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzalności cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres ubezpieczenia: - WARIANT I ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT II ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT III ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł w dniu wypłacenia kredytu, następna składka w 61 miesiącu od daty wypłacenia kredytu STAWKA OBOWIĄZUJĄCA za 60 miesięczny okres ubezpieczenia: - 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców - 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców 0,06% sumy ubezpieczenia 0,09% sumy ubezpieczenia 3. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR WARIANT OCHRONY WSKAŻNIK Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia GRKB 0,71% wypadku ubezpieczeniowego w postaci: rocznie, naliczana od GRKB + GRKB-TCN 1,08% - śmierci Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 2,76% (aktualizacja sumy - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,58% ubezpieczenia na - poważnego zachorowania Ubezpieczonego pierwszy dzień każdego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 3,26% - utraty pracy przez Ubezpieczonego rocznego okresu GRKB - śmierć Ubezpieczonego Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR kredytowania) GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 4. Pozostałe ubezpieczenia na życie: WARIANT OCHRONY WSKAŻNIK 50,00 zł 100,00 zł 250,00 zł

17 Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: jednorazowo x liczba GRKB 0,059% miesięcy ubezpieczenia, GRKB + GRKB-TCN 0,088% - śmierci Ubezpieczonego naliczana od sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 0,178% ubezpieczenia - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 0,128% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 0,218% - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB 0,88% rocznie, naliczana od GRKB + GRKB-TCN 1,35% sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 3,45% (aktualizacja sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,97% ubezpieczenia na GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 4,07% pierwszy dzień każdego GRKB - śmierć Ubezpieczonego rocznego okresu kredytowania) GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł i dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: miesięcznie/rocznie, naliczana od sumy RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK ubezpieczenia - śmierci Ubezpieczonego miesięczna 0,038% (aktualizacja sumy - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu roczna 0,456% kredytowania) 3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: - śmierci Ubezpieczonego - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem jednorazowo x liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana od sumy ubezpieczenia RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia 0,187% 5. Ubezpieczenia ASSISTANCE: roczna (zł) miesięczna (zł) 1) DOM ASSISTANCE 4,39 0,38 2) AUTO ASSISTANCE Z SERWISEM CONCIERGE 5,49 0,47 3) POMOC MEDYCZNA NA TERENIE RP 1,84 0,17 miesięcznie/rocznie 3,49 0,30 4) KOSZTY LECZENIA I ASSISTANCE PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ 4,99* 0,42* 5) SERWIS CONCIERGE 2,39 0,21 * składka w przypadku osób uprawiających sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku 6) Pakiet I (DOM ASSISTANCE, AUTO ASSISTANCE Z SERWISEM CONCIERGE, POMOC MEDYCZNA NA TERENIE RP, KOSZTY LECZENIA I ASSISTANCE PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) 7) Pakiet II (DOM ASSISTANCE, AUTO ASSISTANCE Z SERWISEM CONCIERGE, POMOC MEDYCZNA NA TERENIE RP) miesięcznie/rocznie 13,89 10,89 1,21 0,96

18 Dział III. Usługi dla Klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania STAWKA OBOWIĄZUJĄCA opłat SGB Biznes SGB Biznes Plus SGB Wspólnota SGB Agro SGB Ekspert SGB Non profit 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego): 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie, za 10,00 zł 80,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł bez opłat każdy rachunek 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: naliczana od 1) dokonywane w placówce Banku wpłacanej kwoty 0,3% min 2,00zł 0,15% min 2,00 zł 0,15% min. 2,00zł zł bez opłat 0,3% min 2,00 zł bez opłat 2) dokonywane w urzadzeniach samoobsługowych BS Tczew 0,3% min 3,00zł 0,3% min 3,00zł 0,30% min 3,00zł 0,3% min 3,00zł 0,3% min 3,00zł 0,3% min 3,00zł 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku: naliczana od 1) dokonywane w placówce Banku wypłacanej kwoty 0,3% min 3,00zł 0,3% min 3,00 zł 0,3% min 3,00 zł 0,2% min. 3,00 zł 0,3% min 3,00 zł 0,3% min. 3,00 zł 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł za każdy przelew a) złożone w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 3,,00zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00% b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 3,,00zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00% c) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS w Tczewie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu : a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 0,80 zł 0,50 zł 1.00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 0,80 zł 0,50 zł 1.00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 0,50 zł 0,40 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł c) realizowane w systemie SORBNET( 1) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł ( przelewy realizowane sa w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z data przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej a) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż banki SGB za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) przyjęcie zlecenia, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zl 2,00 zl 2,00 zl 2,00 zl 2,00 zl 2,00 zl b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) opłaty pobierane z rachunku wierzyciela: za każdą dyspozycję a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zl 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł b) opłata za korzystanie z usługi polecenia zapłaty miesięczna 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zl 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł c) realizacja polecenia zapłaty - usługa obowiązuje dla nowo przyjętych poleceń za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zl 2,00 zł zapłaty od r. 2,00 zł 2,00 zł d) odwołanie polecenia zapłaty ( za złożenie 1 odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł e) odmowa polecenia zapłaty z tytułu braku śordku na rachunku za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 17

19 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie (1 x w miesiącu) i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Tczew - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie (1 x w miesiącu) i wysłanie wyciągu bankowego - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat c) sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda i odbiór wyciągu w placówce BS miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł d) sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda i wysłanie wyciągu bankowego miesięcznie 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10. Czeki 1) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) inkaso czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3) zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na za każde 1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 2) z lat poprzednich 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł 25,00zł +po 12,50 zł za każdy poprzedni za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok 12. Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia o : za każde zaświadczenie rok 1) posiadaniu rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) posiadanie rachunku, wysokości salda i obrotach na rachunku 13. Sporządzenie kopii: za każdy dokument 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł 10,00 zł + po 5,00 zł za 10,00 zł + po 5,00 zł za 10,00 zł + po 5,00 zł za 10,00 zł + po 5,00 zł za 10,00 zł + po 5,00 zł za za każdy poprzedni za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok za każdy poprzedni rok 2) pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określił datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) klient nie określił daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu a) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż b) administrowanie zajęcia wierzytelności w przypadku jego umorzenia, uchylenia przez organ egzekucyjny 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10, 00 zł 15. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): 1) w przypadku podjęcia gotówki naliczana od kwoty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki do wypłaty 0,10% 0,10% 0,10% 0.10% 0,10% 0,10% 16. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu za każdy dokument przekroczenia salda 17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 18. Usługa płatności masowych 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierano zbiorczo raz dziennie indywidualnie ustalana z klientem indywidualnie ustalana z klientem indywidualnie ustalana z klientem nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy (1) przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie (2) opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS w Tczewie 18

20 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych, rachunek lokacyjny ZYSK oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze Rachunki lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA lokaty terminowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: - lokaty terminowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł bez opłat a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 3,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB c) realizowane w systemie SORBNET (3) 10,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł ( przelewy są realizowane w systemie SORBNET) 30,00 zł 6 Wydanie zaświadczenia stwierdzajacego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 7 Ustanowienie/zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję 30,00 zł 8 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu : za każdą dyspozycję 1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 2) administrowanie tytułu wykonawczego w przypadku jego umorzenia, uchylenia przez organ egzekucyjny 10,00 zł 9 Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku: za każde zestawienie 25,00 zł (3) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Tczew Mieszkaniowe rachunki powiernicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu podpisania umowy Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego 2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu podpisania umowy opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej zł opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej zł 19

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 14.01.2014 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 95 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 29.07.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 124 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 9 października 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 1 maja 2016 roku (dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku) Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity

obowiązuje od 1 maja 2016 roku (dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku) Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity - tekst jednolity Załącznik do Decyzji nr 24/2016 Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 26 kwietnia 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 54/2016 Zarządu PBS w Janikowie z dnia 24.03.2016r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od: 1. Opłaty związane z

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 99/2015 z dnia 17.08.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 112/2015 Zarządu PBS w Janikowie z dnia 20.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od: 1. Opłaty związane

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 48/2015 z dnia 16.04.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo