Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień."

Transkrypt

1 Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax ,66

2 Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika 3 O programie. 3 Definicje. 3 Instalacja programu. 3 Pierwsze uruchomienie programu. 3 Kolejne uruchomienie programu. 4 Formularze 6 Importowanie nowych danych do deklaracji z plików zewnętrznych. 8 Wypełnianie z klawiatury nowych deklaracji. 8 Etapy przetwarzania deklaracji. 8 Wprowadzone deklaracje 9 Podpisane deklaracje 10 Wysłane deklaracje 10 Potwierdzone deklaracje 10 Błędne deklaracje 11 Archiwum 11 Część II. Instrukcja instalacji i konfiguracji. 12 Wymagania programu 12 Proces instalacji 12 Konfiguracja programu. 12 Warianty instalacji bazy danych programu epodatnik 13 Wbudowana baza danych 13 Połączenie z systemem zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server 14 Dodatkowe informacje dotyczące instalacji programu epodatnik z bazą danych na serwerze Microsoft SQL Server Express 14 Zmiana trybu połączenia z bazą danych w programie epodatnik 15 Współpraca modułu INFRA-Kadry-Płace z programem epodatnik 16 Polskie znaki przy imporcie danych z modułu INFRA-Kadry-Płace do programu epodatnik 16 2

3 Część I. Instrukcja użytkownika O programie. Program epodatnik przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych, które uprawnione są do przekazywania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, składających deklaracje za siebie bądź osoby zatrudnione. Program epodatnik pomaga w tworzeniu elektronicznych deklaracji w formacie określonym przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 24 grudnia 2007 (Dz.Ustaw Nr 246, poz z późn. zmianami), ich podpisywaniu bezpiecznym podpisem i wysyłaniu drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów. Program pobiera także Urzędowe Poświadczenie Odbioru do każdej deklaracji oraz prowadzi archiwum wysłanych deklaracji. Program spełnia rolę zarządcy deklaracji. Rola ta polega na uporządkowaniu procesu przetwarzania deklaracji w wydzielone etapy, które muszą być wykonane. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej program dostarcza usługi wykonywane za pośrednictwem Internetu polegające na zdalnym dostępie do serwerów Ministerstwa Finansów, przekazywaniu i pobieraniu danych. Zaspokaja tym samym zapotrzebowanie na eusługi. Definicje. Podmiot Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca płatnikiem podatku VAT lub podatku dochodowego za pracowników lub zleceniobiorców. Typ deklaracji symbol formularza wraz z numerem wzoru. Certyfikat bezpieczny podpis elektroniczny Numer referencyjny numer nadany dokumentowi elektronicznemu (deklaracji) przez Ministerstwo Finansów Instalacja programu. Pakiet instalacyjny zawiera pliki: epodatnik.msi, Setup.exe oraz 2 katalogi z instalatorem.net Framework 3.5 i instalatorem SQL SERWER CE 3.5. Proces instalacji omówiono szczegółowo w części II pt. Instrukcja instalacji i konfiguracji. Pierwsze uruchomienie programu. Kliknij ikonę na pulpicie. Program pracuje w kontekście podmiotu płatnika podatku. Umożliwia tworzenie i wysyłanie deklaracji dla wielu podmiotów. Po pierwszym uruchomieniu lista podmiotów jest pusta i wymaga uzupełnienia. 3

4 Program przywita Cię i poinformuje o konieczności wprowadzenia nazwy podmiotu tworzącego i wysyłającego elektroniczne deklaracje. Kliknij <OK> a następnie w oknie zarządzaniapodmiotami wybierz operację <Dodaj podmiot>. Wpisz nazwę podmiotu. Jest to nazwa własna używana w programie epodatnik i nie musi być pełną nazwą firmy płatnika. Kliknij <OK.> aby zapisać podmiot. Po dodaniu pierwszego podmiotu można kontynuować dodawanie kolejnych podmiotów. Każdy podmiot dostaje wewnętrzny unikalny identyfikator. Po wypełnieniu listy podmiotów wybierz <Zamknij> aby wyjść z programu lub <Wybierz podmiot> aby kontynuować pracę. Kolejne uruchomienie programu. Program pracuje w kontekście podmiotu. Jeśli założono tylko jeden podmiot, to program od razu wybierze go do pracy. Jeśli występuje więcej niż jeden podmiot, to pojawi się okno zarządzania podmiotami. Wówczas użyj <Wybierz podmiot> 4

5 Okno robocze dla wybranego podmiotu przedstawia rysunek: Utworzone deklaracje podatkowe zebrane są w listy prezentacyjne w podziale wg etapów przetwarzania, którymi są: wprowadzenie podpisanie wysłanie potwierdzenie Powyższe etapy dotyczą deklaracji poprawnych. Osobno prezentowane są deklaracje : błędne usunięte przez użytkownika (kosz) Otwarta jest lista deklaracji wprowadzonych. Zmiana listy prezentacji odbywa się po wybraniu w lewym panelu żądanego etapu przetwarzania deklaracji. W każdym etapie przetwarzania możliwe jest wykonywanie różnych operacji zmierzających do zakończenia tego etapu i umożliwienie wykonania etapu następnego. W każdym etapie przetwarzania można usunąć deklarację przenosząc ją do kosza. Wybierz listę do przetwarzania deklaracji w lewym panelu. Lista zawiera wykaz wszystkich deklaracji znajdujących się w wybranym etapie przetwarzania. Szczegóły dotyczące pozycji w spisie znajdują się pod widoczną tablicą. Każda deklaracja posiada następujące cechy pochodzące z kolejnych etapów przetwarzania: typ deklaracji nazwę deklaracji stanowiący opis kwotę podatku do przekazania do urzędu skarbowego (zobowiązanie) podmiot podpisujacy numer seryjny certyfikatu (podpisu kwalifikowanego) datę importu (jeśli dane pochodziły z zewnątrz) datę podpisania datę wysłania datę potwierdzenia oraz cechy nadane przez aplikację Deklaracje Ministerstwa Finansów Status wraz z opisem numer referencyjny 5

6 Dodatkowo wyświetlana jest w formie znaku graficznego informacja o formalnej poprawności deklaracji, tj. wypełnienie wymaganych pól, zgodność struktury ze schematem xml. Dozwolone w wybranym etapie operacje widoczne są w pasku zadań jako aktywne. Formularze Jest to zestaw funkcji służących do przygotowania formularza deklaracji podatkowej do wprowadzania danych z klawiatury. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy nie ma możliwości importu danych do deklaracji z systemu finansowo-księgowego czy kadrowo-płacowego ale też, gdy w danych wystąpiły błędy lub brak niektórych informacji. Tabela zawiera wykaz dostępnych deklaracji podatkowych. <Edytuj> umożliwia wprowadzenie domyślnej treści niektórych pól dla wybranego formularza. Powstaje w ten sposób szablon formularza wypełnianego ręcznie i nie zasilanego danymi z plików zewnętrznych. Dane z plików zewnętrznych są zawsze ważniejsze od danych umieszczonych w szablonie. Pola formularza widoczne na ekranie pogrupowane są w odpowiednie sekcje i ułożonew kolejności numerów komórek-pól formularza. Wypełnienie pola wspomagane jest odpowiednią podpowiedzią pokazującą możliwe wartości wynikające z definicji formularza. <Zapisz> zapisuje wprowadzone zmiany. Przygotowanie szablonu wypełniania deklaracji kończy etap przygotowania programu do pracy. <Anuluj> cofa wprowadzone zmiany <Wypełnij> służy do wpisywania danych do wybranego typu formularza czyli do tworzenia deklaracji podatkowej. Wpisz nazwę deklaracji. Będzie się ona wyświetlać w wykazach deklaracji. Powinna to być nazwa odróżniająca tworzoną deklarację od innych, można podać np. okres deklaracji. 6

7 Pola domyślne zostają wypełnione automatycznie podaną wartością. Pozostałe pola muszą być wypełnione w komplecie. Dane zawarte w formularzu są sprawdzane na zgodność z obowiązującą strukturą i formatami dla poszczególnych pól. Występujące błędy są sygnalizowane lecz mimo to deklaracja może być zapisana. Następnie wypełnij wszystkie wymagane pola bezpośrednio na formularzu deklaracji. Rysunek przedstawia okno edycji formularza. <Zapisz> zapisuje wprowadzone na formularzu zmiany do bazy deklaracji oraz wykonuje sprawdzenie danych zgodnie z definicją schematu formularza. Wszystkie występujące błędy są sygnalizowane (ponowna weryfikacja danych odbywa się na serwerze Ministerstwa Finansów po wysłaniu deklaracji). Deklaracja jest nadal otwarta. Przykładowy komunikat o błędach. Zapisany formularz pojawi się w liście Wprowadzone formularze. <Zamknij> program zamyka formularz, wraca do wykazu deklaracji. 7

8 Importowanie nowych danych do deklaracji z plików zewnętrznych. Aby zaimportować deklarację z pliku zewnętrznego wykonaj poniższe czynności: Wybierz podmiot, któremu mają być przyporządkowane deklaracje Wybierz w lewym panelu listę Wprowadzone deklaracje wybierz akcję <Importuj> i postępuj zgodnie z opisem poniżej <Importuj> Umożliwia wczytanie deklaracji podatkowych z pliku zewnętrznego w jednym z dozwolonych formatów: *.dbf, *.txt. Pliki z deklaracjami mogą pochodzić z aplikacji finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. W jednym pliku importu może znajdować się wiele deklaracji tego samego typu. Konkretny typ deklaracji zawierający numer wzoru np. Vat7(11) musi być wpisany w pliku importu w kolumnie TypDeklaracji. Deklaracje zawarte w plikach w formacie.*.dbf *.txt będą przekształcone do postaci xml opisanej w specyfikacji Ministerstwa Finansów. Wskaż położenie plików z danymi do importu korzystając z eksploratora dysków. Wskazany plik będzie przyporządkowany do aktywnego podmiotu. Poszczególne deklaracje po przekształceniu do docelowego formatu XML pokażą się w wykazie deklaracji wprowadzonych. Uwaga! Każdy import dodaje nową deklarację do bazy deklaracji. Jeśli deklaracja po zaimportowaniu okaże się błędna, to przed ponownym importem tej samej deklaracji przenieś poprzednią wersję do kosza. Sprawdź każdą wczytaną deklarację za pomocą operacji <Pokaż>, której opis znajduje się w rozdziale Etapy przetwarzania deklaracji. Wypełnianie z klawiatury nowych deklaracji. Aby wypełnić nową deklarację wykonaj poniższe czynności: Wybierz podmiot, któremu mają być przyporządkowane deklaracje Wybierz w menu systemu hasło Formularze Podświetl typ formularza, który chcesz wypełnić Jeśli wybrałeś formularz po raz pierwszy, kliknij <Edycja> Masz możliwość wypełnić domyślne wartości pól formularza dotyczące płatnika podatku. Wartości te będą wypełniać się automatycznie w każdej tworzonej deklaracji. Opis postępowania w rozdziale Formularze. Jeśli dane domyślne formularza są wypełnione i nie wymagają zmiany, kliknij <Wypełnij> Wpisz nazwę tworzonej deklaracji. Nazwa będzie widoczna w wykazie deklaracji. Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza. Opis postępowania w rozdziale Formularze. Wybierz listę Wprowadzone deklaracje. Utworzona deklaracja jest dostępna do ponownej edycji za pomocą operacji <Pokaż> Dalej postępuj zgodnie z rozdziałem Etapy przetwarzania deklaracji 8

9 Etapy przetwarzania deklaracji. Wprowadzone deklaracje Poniżej omówiono możliwe operacje w kolejności umieszczenia na pasku narzędziowym. <Importuj> Patrz rozdział Importowanie nowych danych do deklaracji z plików zewnętrznych. <Podpisz> Umożliwia podpisanie wskazanych deklaracji wprowadzonych. Zaznaczanie deklaracjido podpisu jest możliwe przy użyciu klawiszy : <Ctrl> + Kliknięcie na innym wierszu niż zaznaczone dodaje pojedynczą pozycję do już zaznaczonych <Shift> + Przeciąganie myszką lub kliknięcie na innym wierszu niż zaznaczony zaznacza kolejne pozycje. Urządzenie podpisujące musi być podłączone lub certyfikat zainstalowany w komputerze. Aby podpisać deklaracje wykonaj poniższe czyności: Zaznacz deklaracje, które chcesz podpisać. Kliknij <Podpisz>. Wybierz certyfikat. Podaj PIN. Kolejno podpisywane deklaracje zostaną przemieszczone do listy Podpisane. <Drukuj> Drukuj deklaracje.drukuje wskazane deklaracje z wybranej listy. Drukuj potwierdzenie odbioru. Drukuje dokumenty potwierdzenia odbioru do wskazanych formularzy z wybranej listy. <Pokaż deklaracje> Prezentuje formularz deklaracji za pomocą programu Adobe Reader. Przeglądanie pierwszego zaznaczonego formularza wymaga załadowania tego programu. To może chwilę potrwać, poczekaj. 9

10 Możesz zmienić między innymi nazwę deklaracji. Program wyświetli wartości występujące w kolejnych komórkach deklaracji. Kliknij <Zapisz> aby zapisać zmiany lub <Zamknij> aby wyjść z edycji. Program ponownie sprawdza zgodność deklaracji z wymaganą strukturą i słownikami danych elementarnych. W przypadku konieczności wysłania korekty deklaracji zmień wpis w polu Cel złożenia formularza. Wypełnij dodatkowo formularz UZD wpisując przyczynę korekty, następnie wybierz <Zapisz>. <Przenieś do kosza> Przenosi wskazane deklaracje do kosza. Podpisane deklaracje <Wyślij> Wysyła zaznaczone deklaracje do Ministerstwa Finansów i przemieszcza wysłane deklaracje do listy Wysłane deklaracje. Przesłane deklaracje są sprawdzane na zgodność z wymaganiami formalnymi dla elektronicznych deklaracji. Procedura sprawdzenia nadaje każdej deklaracji odpowiedni status, który świadczy o poprawności deklaracji lub o błędach oraz numer referencyjny unikalny dla wszystkich deklaracji. Poprawna deklaracja otrzymuje status 200 lub 302. Takie deklaracje są przemieszczone do listy Wysłane deklaracje, a błędne do listy Błędne deklaracje. Wysłane deklaracje <Pobierz UPO> Program wysyła dla zaznaczonych deklaracji zapytanie do serwera Ministerstwa Finansów o urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Otrzymanie poświadczenia odbioru wymaga podania numeru referencyjnego deklaracji. Program automatycznie podaje właściwe numery i pobiera kolejne formularze UPO zapisując je do bazy danych. Podczas pobierania UPO mogą pojawić się komunikaty z bramki Ministerstwa Finansów informujące o aktualnym statusie żądania: 100 Niepoprawny komunikat SOAP, 102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO, 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, 300 Brak dokumentu, 301 Dokument w trakcie przetwarzania, 302 Dokument wstępnie przetworzony, 400 Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem, 401 Dokument niezgodny ze schematem xsd, 402 Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot, 403 Dokument z niepoprawnym podpisem, 404 Dokument z niepoprawnym certyfikatem, 405 Dokument z odwołanym certyfikatem, 406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą 407 Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką 10

11 Potwierdzone deklaracje <Przenieś do archiwum> Pobranie potwierdzenia odbioru elektronicznej deklaracji oznacza koniec procesu przekazania deklaracji podatkowej. Wydrukuj wszystkie deklaracje i potwierdzenia odbioru a następnie przenieś do archiwum, aby w listach bieżących występowały jedynie deklaracje wymagające podjęcia odpowiednich działań. Błędne deklaracje Do tej listy zostaną przeniesione deklaracje, które odrzuci serwer Ministerstwa Finansów. Informacja umieszczona w polu Status i Opis statusu mówi o przyczynie odrzucenia deklaracji. Utwórz ponownie poprawną deklarację za pomącą operacji <Importuj> lub <Wypełnij>. Archiwum Przeniesienie do archiwum jest możliwe dla deklaracji, które zostały wysłane i potwierdzone. Deklaracje są widoczne w kolejności wprowadzania. Układ deklaracji można zmienić wg dowolnej kolumny widocznej na wykazie. W tym celu wystarczy kliknąć na nagłówku kolumny. Możliwe jest uporządkowanie wg wartości rosnących lub malejących. 11

12 Część II. Instrukcja instalacji i konfiguracji. Wymagania programu Program epodatnik może być zainstalowany na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym Program wymaga aby na komputerze był zainstalowany pakiet Microsoft.Net Framework 3.5 lub nowszy. Program instalacyjny wykrywa stan instalacji pakietu Microsoft.NET Framework i w razie potrzeby instaluje go lub aktualizuje Do działania programu na wbudowanej bazie danych wymagane jest zainstalowanie pakietu Microsoft Sql Server CE w wersji 3.5. Program instalacyjny wykrywa stan instalacji pakietu Microsoft SQL Server CE i w razie potrzeby instaluje go. Do działania programu w instalacji sieciowej, z centralną bazą danych program wymaga zainstalowanego serwera baz danych Microsoft Sql Server 2005 lub nowszej. Program pracuje także z darmową wersją tego produktu (wersja Express). Do działania funkcji wydruku oraz podglądu, program wymaga zainstalowanego programu Adobe Reader w wersji 8 lub nowszej Proces instalacji Program epodatnik należy zainstalować uruchamiając program Setup.exe znajdujący się na płycie instalacyjnej zgodnie z poniższą procedurą Skopiowanie zawartości płyty instalacyjnej na dysk twardy komputera Uruchomienie programu setup.exe i instalacja według standardowej procedury. Konfiguracja programu. Po zainstalowaniu programu z dostarczonych plików wybierz menu głównym hasło Opcje, a następnie Konfiguracja programu. Zapoznaj się z możliwymi wariantami konfiguracji umieszczonymi na trzech zakładkach opisanych poniżej. Wprowadzone wybory zapamiętaj wybierając opcję Zapisz. Zakładka Baza danych Możesz wybrać wbudowaną bazę danych lub utworzyć centralną bazę na serwerze wypełniając jakna rysunku po prawej: 12

13 Zakładka Import danych Dotyczy importu danych z sytemu INFRA -KP. Określ sposób konwersjipolskich liter z tabel źródłowych. Kodowanie domyślne oznacza bez konwersji. Zakładka Podpis cyfrowy Widoczne są wszystkie certyfikaty zainstalowane na komputerze. Pozwala na ustawienie certyfikatu domyślnego dla podpisywania deklaracji. Warianty instalacji bazy danych programu epodatnik Program epodatnik może łączyć się z bazą danych w dwóch trybach: Wbudowana baza danych Program przechowuje dane w pliku bazy danych zarządzanej przez Microsoft SQL Server CE. Plik bazy danych znajduje się na komputerze, na którym zainstalowany został program epodatnik i nie może być współtworzony przez program epodatnik zainstalowany na innym komputerze. Taki rodzaj instalacji jest właściwy dla małych firm, lub w przypadku gdy nie ma możliwości instalacji systemu zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server na komputerze serwera. Zaletami takiej instalacji jest łatwy proces instalacji. Wadą takiego rozwiązania jest ograniczona możliwość wprowadzenia podziału pracy między osobami zarządzającymi deklaracjami a osobą składającą podpis cyfrowy. Plik z bazą danych znajduje się w katalogu %allusersprofile%\infra\epodatnik\epodatnik.sdf. 13

14 Zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowej pliku bazy danych aby w razie awarii dysku twardego komputera dane o deklaracjach nie zostały utracone. Połączenie z systemem zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server Program przechowuje dane na serwerze znajdującym się w lokalizacji sieciowej. W tym wariancie możliwa jest jednoczesna praca wielu osób na rożnych komputerach na tej samej bazie danych. Możliwe jest wprowadzenie podziału pracy między osobami obsługującymi deklaracje a także skorzystania z zaawansowanych opcji archiwizacji danych dostępnych w systemie Microsoft SQL Server. Program może współpracować z darmową wersją produktu Microsoft SQL Server Express. Dodatkowe informacje dotyczące instalacji programu epodatnik z bazą danych na serwerze Microsoft SQL Server Express Program Microsoft SQL Server 2005 Express w domyślnej konfiguracji nie zezwala na zdalne połączenia (tzn. z komputerów w lokalizacji sieciowej). Aby włączyć dostęp z lokalizacji zdalnej należy wykonać następujące kroki: 1. Uruchomić program SQL Server Configuration Manager 2. Upewnić się, że serwis SQL Server Browser jest w stanie uruchomionym, oraz że we właściwościach tego serwisu, na zakładce Service właściwość Start mode jest ustawiona na Automatic 3. W drzewie po lewej stronie ekranu należy zaznaczyć SQL Server 2005 Network Configuration\Protocols for SQLEXPRESS 4. Z listy w centrum ekranu należy zaznaczyć TCP/IP w prawym kliknięciem wywołać menu, wybrać Properties 5. W polu Enabled ustawić wartość Yes SQL Server weryfikuje uprawnienia dostępu do baz danych w dwojaku sposób: używając autoryzacji Windows lub autoryzacji typu SQL Server (login / hasło). Jeżeli sieć, w której pracować będzie program Podatnik, oparta jest na domenach Active Directory, a pracownicy logując się na swoich stacjach roboczych logują się na konta domenowe, możliwa jest autoryzacja użytkowników typu Windows Authentication. W przeciwnym wypadku należy skonfigurować SQL Server aby zezwalał na logowanie typu SQL Server. Aby włączyć logowanie SQL Server należy: 1. Uruchomić program Microsoft SQL Server Management Studio Express na komputerze serwera baz danych 2. Połączyć się z serwerem przy logowaniu typu Windows Authentication na koncie administratora 3. W drzewie po lewej stronie programu zaznaczyć serwer bazy danych (korzeń drzewa - pierwsza pozycja w drzewie), prawe kliknięcie i w menu wybrać Properties 4. Wybrać zakładkę Security z lewej strony ekranu i ustawić pole SQL Server and Windows Authentication Mode 5. Wprowadzić zmiany (OK) 14

15 W kolejnych krokach należy zdefiniować użytkownika i hasło dla programu epodatnik. Można skorzystać z wbudowanego konta sa (server administrator) które ma dostęp do wszystkich baz danych. Aby włączyć konto sa należy: 1. Uruchomić program Microsoft SQL Server Management Studio Express na komputerze serwera baz danych 2. Połączyć się z serwerem przy logowaniu typu Windows Authentication na koncie administratora 3. W drzewie po lewej stronie ekranu rozwinąć węzeł serwera a następnie Security i Logins 4. Zaznaczyć węzeł sa, prawy przycisk myszy i wybrać z menu Properties. 5. Wprowadzić hasło dla konta w polach Password i Confirm Password 6. Po lewej stronie ekranu zaznaczyć zakładkę Status i zaznaczyć w opcji Login wartość Enabled 7. Potwierdzić okno przyciskiem OK. Niektóre ze wprowadzonych zmian wymagają restartu serwera SQL Server, aby serwer zresetować należy: 1. Uruchomić narzędzie SQL Server Configuration Manager 2. W drzewie po lewej stronie wybrać węzeł SQL Server 2005 Serivces 3. Zaznaczyć serwis SQL Server (SQLEXPRESS) 4. Wybrać z paska narzędzi powyżej polecenie Stop Service a następnie polecenie Start Service Zmiana trybu połączenia z bazą danych w programie epodatnik Aby zmienić tryb połączenia z bazą danych należy: 1. w programie epodatnik z menu głównego wybrać Opcje 2. Na zakładce Baza danych wybrać właściwą opcje. 3. Opcja Wbudowana baza danych nie wymaga dodatkowej konfiguracji 4. Opcja Microsoft Sql Server 2005 lub nowsza wymaga podania w kolejnych polach: Nazwę komputera na którym zainstalowano program Microsoft SQL Server. Jeżeli zainstalowano SQL Server Express zazwyczaj po nazwie komputera należy wpisać \SQLExpress (np. Serwer\SQLExpress) Sposób logowania - Uwierzytelnianie Windows bazuje na kontach domenowych, Uwierzytelnianie SQL Server bazuje na kontach zdefiniowanych w systemie SQL Server Jeżeli wybrano logowanie SQL Server należy podać nazwę użytkownika w systemie SQL Server i hasło (np użytkownik sa i hasło zdefiniowane wcześniej) Należy wybrać bazę danych z którą program epodatnik ma się połączyć. Jeżeli baza danych dla programu nie została utworzona, można w pole Nazwa bazy danych wprowadzić nazwę nowej bazy danych (np. epodantik) i wybrać przycisk Twórz bazę danych. Baza danych zostanie utworzona (jeżeli w poprzednich polach podano poprawne dane do logowania) 5. Wybrać przycisk Zapisz aby potwierdzić wybór. Program sprawdza czy wybrana baza danych zawiera schemat bazy danych wymagany dla programu i jeżeli nie, utworzy niezbędne struktury (tabele). 15

16 Współpraca modułu INFRA-Kadry-Płace z programem epodatnik Do współpracy modułu INFRA-Kadry-Płace z programem epodatnik wymagana jest wersja modułu 5.3. Polskie znaki przy imporcie danych z modułu INFRA-Kadry-Płace do programu epodatnik Ponieważ kodowanie znaków w module Kady-Płace może być różnie ustawione, polskie znaki przy imporcie danych mogą być zamienione na tzw. krzaczki. Należy w programie epodatnik ustawić właściwe kodowanie znaków przy imporcie, aby wyeliminować ten efekt. Aby zmienić kodowanie znaków przy imporcie należy: 1. W programie epodatnik z menu głównego wybrać Opcje 2. Wybrać zakładkę Import danych 3. Wybrać właściwą opcje z listy rozwijanej Kodowanie znaków dla importu plików *.dbf. Właściwe kodowanie to prawdopodobnie Mazovia w DBF z Magic a lub Latin. 4. Potwierdzić wybór przyciskiem Zapisz. Zaleca się po pierwszym imporcie danych sprawdzenie czy zaimportowane dane zawierają niepoprawne znaki (wybierz deklarację zawierającą polskie znaki i wybierz akcję Pokaż deklaracje ) Jeżeli okaże się, że polskie znaki zostały niepoprawnie odczytane, należy usunąć zaimportowane deklaracje (przenieś do kosza / usuń), zmienić kodowanie znaków dla importu dbf i ponowić próbę. 16 Producent: FiS Henryk Franecki Opole Dystrybucja: ZUI INFRA Sp. z o.o Opole, ul. Katowicka 35 tel/fax ,66

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo