Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach"

Transkrypt

1 Katedra Inwestycji i Nieruchomości Katarzyna Śmietana, Anna Maszczyk INWESTYCJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRENDY, BEZPIECZEŃSTWO Warszawa, 19 marca 2012 r.

2 RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO RYNEK INWESTYCYJNY TRENDY: Pogłębiająca się integracja rynku nieruchomości z rynkiem kapitałowym. Poszukiwanie kierunków poprawy efektywności ekonomicznej oraz informacyjnej rynku nieruchomości w Polsce w kierunku zwiększania jego bezpieczeństwa. Rozwój instrumentów finansowych rynku nieruchomości pozwalających na pozyskiwanie kapitałów inwestorom instytucjonalnym oraz spółkom deweloperskim, które transferują go na rynek nieruchomości. Obligacje deweloperskie jako atrakcyjny inwestycyjnie instrument i alternatywny w stosunku do kredytu sposób pozyskiwania kapitału na finansowania nowych projektów deweloperskich. Brak dostatecznego, warunkującego aktywizację rynku nieruchomości, zainteresowania inwestorów rynkiem funduszy nieruchomości w Polsce.

3 RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO RYNEK INWESTYCYJNY POSTULATY: Tworzenie struktur umożliwiających pośrednie formy inwestowania na rynku nieruchomości zwiększa dostępność rynku dla drobnych inwestorów oraz ułatwia dywersyfikację portfeli inwestycyjnych. Ograniczanie bariery dostępu do rynku Na rykach globalnych dostępność instrumentów finansowych rynku nieruchomości możliwości pośredniego inwestowania, pozwala na zmianę postrzegania nieruchomości jako aktywów inwestycyjnych niepłynnych i nietransparentnych. Ograniczanie ryzyka poprzez dywersyfikację portfela Funkcjonowanie REIT należy uznać jako wyznacznik rozwoju rynku nieruchomości. REIT jako bardzo istotny podmiot na europejskim rynku nieruchomości wpływa na aktywizację rynku po stronie popytu na nieruchomości komercyjne na rynku lokat oraz podaży powierzchni na rynku najmu. REIT - Wehikuł transferu kapitału na rynek nieruchomości komercyjnych Kraje, które zaniechają wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących REIT, będą mogły podlegać zahamowaniu procesów rozwojowych w obrębie własnych rynków nieruchomości [Za: A. Mazurczak: Znaczenie funduszy nieruchomości REITs w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. UE, Poznań 2011]

4 RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO RYNEK INWESTYCYJNY POSTULATY: Barierę informacyjną uznaje się jako istotny czynnik ograniczający sprawność procesów decyzyjnych inicjowanych przez uczestników rynku. Na rynku nieruchomości dostępność informacji oraz ich użyteczność warunkuje sprawność podmiotów zajmujących się jego obsługą. Wzrost dostępności informacji i jej jakości przy założeniu obniżania kosztu jej pozyskiwania służy profesjonalizacji obsługi rynku i w efekcie zwiększaniu jego efektywności. Profesjonalizacja obsługi inwestorskiej rynku Wraz ze wzrostem poziomu efektywności informacyjnej rynku, sprawniejsze (efektywniejsze) stają się działania jego uczestników, w tym inwestorów. Barierę informacyjną wyznacza poziom użyteczności informacji pozyskiwanych przez uczestników rynku. Ograniczanie bariery informacyjnej Efektywność ekonomiczna analizowana jest przez pryzmat sprawności podmiotów działających na rynku z uwzględnieniem założenia iż efektywność rynku nieruchomości jest pochodną sprawności jednostkowej jego uczestników, a im sprawniejsze (efektywniejsze) są ich działania tym wyższy poziom rozwoju rynku (Za: R. WIŚNIEWSKI: Efektywność a sprawność rynków nieruchomości ujęcie teoretyczne. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Volumen 19/1, Olsztyn 2011)

5 Integracja rynku nieruchomości z rynkiem kapitałowym RYNEK FINANSOWY RYNEK REALNY RYNEK PIENIĘŻNY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK DÓBR I USŁUG RYNEK CZYNNIKÓW PROD. Lokaty bezpośrednie Nieruchomości operacyjne Rynek kredytowy Rynek papierów wartościowych Rynek lokat nieruchomościowych Lokaty pośrednie Lokaty semi-bezpośrednie Lokaty bezpośrednie Inwestycje poprzez spółki celowe Inwestycje finansowe Inwestycje rzeczowe lokacyjne Instrumenty finansowe rynku nieruchomości Nieruchomości inwestycyjne

6 Integracja rynku nieruchomości z rynkiem kapitałowym TREND: Rozwój instrumentów finansowych rynku nieruchomości pozwala na pozyskiwanie kapitałów inwestorom instytucjonalnym oraz spółkom deweloperskim. Tabela 1: Instrumenty finansowe rynku nieruchomości Rodzaj instrumentu finansowego Instrumenty udziałowe rynku nieruchomości Instrumenty dłużne rynku nieruchomości Instrumenty pochodne rynku nieruchomości INSTRUMENTY FINANSOWE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Udziały w funduszach nieruchomości (certyfikaty inwestycyjne FIZ, jednostki uczestnictwa FIO) Akcje spółek nieruchomościowych (spółki sektora nieruchomości) Listy zastawne emitowane przez specjalistyczne banki hipoteczne Papiery wartościowe o charakterze dłużnym emitowane przez spółki sektora nieruchomości Swap rynku nieruchomości Kontrakt forward na indeks rynku nieruchomości Opcja na indeks rynku nieruchomości ZASADNICZY CEL WYKORZYSTANIA INSTRUMENTU FINASOWEGO Instrumenty pozyskiwania kapitału własnego przez podmioty i instytucje sektora nieruchomości Instrumenty pozyskiwania kapitału obcego przez podmioty i instytucje sektora nieruchomości Instrumenty zarządzania ryzykiem

7 Integracja rynku nieruchomości z rynkiem kapitałowym Instrumenty finansowe rynku nieruchomości to: Atrakcyjne inwestycyjnie instrumenty pozwalające na dywersyfikację portfeli inwestycyjnych. Instrumenty pozyskiwania kapitału. TREND: W warunkach zaostrzonych norm ostrożnościowych banków finansujących sektor nieruchomości, jego uczestnicy stanęli przed koniecznością poszukiwania alternatywnych w stosunku do kredytu form pozyskiwania kapitału. Transfer kapitału z szeroko rozumianego rynku finansowego na rynek nieruchomości stał się możliwy dzięki emisji instrumentów udziałowych i dłużnych pozwalających na pozyskiwanie odpowiednio własnego i dłużnego kapitału przez podmioty i instytucje sektora nieruchomościami, będące ich emitentami. Nabywcami instrumentów, a więc dostarczycielami kapitałów są: fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeń, fundusze emerytalne, banki, przedsiębiorstwa oraz indywidualni inwestorzy.

8 Obligacje deweloperskie atrakcyjność inwestycyjna Atrakcyjność inwestycyjna obligacji deweloperskich, oprocentowanych na poziomie znacząco wyższym od instrumentów dłużnych skarbowych oraz jakość ich zabezpieczenia w postaci hipotek na nieruchomościach posiadanych w portfelu ich emitenta, których ceny rynkowe przewyższają wartość całej emisji oraz płynność instrumentu wynikająca wiarygodności emitenta jako spółki notowanej na warszawskiej GPW i ich notowanie na rynku Catalyst GPW, pozwala oczekiwać zwiększającego się systematycznie zainteresowania deweloperów tą formą finansowania. Analitycy rynku oceniają iż obligacje są obecnie dostępniejszym oraz niewiele droższym od kredytów bankowych sposobem pozyskiwania kapitału przez deweloperów. Wskazuje się dla porównania, iż deweloperzy pozyskujący kapitał w formie kredytu bankowego ponoszą koszt na poziomie 8-8,5%, natomiast emitując obligacje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach, w szczególności gruntowych, ponoszą koszt oscylujący w granicach 9-13%, należy ponad to uwzględnić prowizje należne za organizacje i plasowanie emisji firmom je aranżującym agentom emisji. Przewiduje się iż koszty emisji obligacji korporacyjnych w Polsce będą spadać do poziomu w przedziale 8-9%. [Za: Jak Deweloperzy omijają banki. Raport: Emisja obligacji sposób na finansowanie nowych projektów branży deweloperskiej. CEE Property Group, Warszawa luty 2011].

9 Obligacje deweloperskie atrakcyjność inwestycyjna Tabela 2: Rynek obligacji korporacyjnych GPW Catalyst spółki wchodzące w skład portfela WIGdeweloperzy przykładowe emisje przeprowadzone w 2011 Deweloper Wartość emisji [mln zł] Gant Development SA , ,1 25 1,25 LC Corp SA ,35 Ronson Europe N.V. 51,34 36,16 Robyg SA ,75 Warimpex Finanz & Wysokość oprocentowania [%] 7,10 10,79 11,19 8,41 8,95 8,75 10,66 8,47 8,41 8,75 9,45 8,90 8,35 8,90 Typ oprocentowania Stałe/Zmienne S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z S S S 66,25 8,50 S Beteiligungs AG Średnie oprocentowanie obligacji 9,04 Przewaga: Zmienne

10 Obligacje deweloperskie atrakcyjność inwestycyjna Tabela 3: Przykładowe emisje obligacji deweloperskich w 2010 roku spółki nie wchodzące w skład portfela WIG-Deweloperzy Deweloper Wielkość emisji [mln zł] Okres emisji [lata] Oprocentowanie [%] Spłata kuponów odsetkowych Rodzaj zabezpieczenia Archicom ,10 kwartalnie Hipoteczne Green House 1,8 1 17,00 kwartalnie Brak Development Marvipol ,45 kwartalnie Zabezpieczenie na akcjach spółki Nickel ,34 kwartalnie Hipoteczne

11 Hipoteczne listy zastawne atrakcyjność inwestycyjna Tabela 4: Przykładowe emisje hipotecznych listów zastawnych rynek obligacji GPW Catalyst Bank hipoteczny Wartość emisji Wartość nominalna [zł] Data autoryzacji Data wykupu Oprocentowanie w bieżącym okresie [%] Odsetki skumulowane [zł] Rodzaj oprocentowania BRE Bank Hipoteczny ,94 22,62 zmienne PEKAO Bank Hipoteczny ,29 3,62 zmienne

12 Inwestycje poprzez instytucje zbiorowego inwestowania stan obecny i perspektywy Tabela 5: FIZ Nieruchomości Aktywów Publicznych analizy.pl, stan na Fundusz nieruchomości Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ BPH FIZ Sektora Nieruchomości BPH FIZ Sektora Nieruchomości Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Operra Terra FIZ Jednostka uczestnictwa wartość min. [zł] Jednostka uczestnictwa wartość max. [zł] Minimalna pierwsza wpłata [zł] Stopa zwrotu od początku działalności [%] 97,00 180, , ,45 142, ,56 132, ,80 119, , ,

13 Inwestycje poprzez instytucje zbiorowego inwestowania stan obecny i perspektywy Tabela 6: FIZ Nieruchomości Aktywów Publicznych analizy.pl, stan na Fundusz nieruchomości Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ BPH FIZ Sektora Nieruchomości BPH FIZ Sektora Nieruchomości Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Operra Terra FIZ Stopy zwrotu z FIZ Nieruchomości Aktywów Publicznych [w ujęciu rocznym w %] ,6 18,5 34,7 10,6-9,1-14,7 9,1 2,7 8,5 29,2 9,4-5,0-4,0-11,5-1,8 21,1 7,3-8,6-4,5 0, , , ,8-0,6 12, ,8 6,6-21,2

14 Inwestycje poprzez instytucje zbiorowego inwestowania stan obecny i perspektywy Przyczyny niskiego zainteresowania inwestorów rynkiem funduszy nieruchomości w Polsce. UE REITs jako szansa dla polskiego rynku nieruchomości. Nieruchomość jako instrument inwestycyjny atrakcyjność inwestycyjna w świetle badań zewnętrznych i własnych Atrakcyjność inwestycyjna nieruchomości na tle alternatywnych form alokacji kapitału perspektywa inwestora indywidualnego (prezentacja wyników badania sondażowego przeprowadzonego przez Instytut Homo Homini w dniu 13 maja 2011 roku. Nieruchomość jako instrument zapewniający ochronę realnej wartości kapitału ochrona przed skutkami inflacji. Rynek nieruchomości jako rynek inwestycyjny. Trendy Prezentacja wyników przeprowadzonej analizy.

15 Średnie wartości i tendencje dot. stopy kapitalizacji i wolumenu transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w latach RYNEK INWESTYCYJNY NIERUCHOMOŚCI NIERUCHOMOŚCI BIUROWE NIERUCHOMOŚCI HANDLOWE NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWE STOPA KAPITALIZACJI* WOLUMEN TRANSAKCJI STOPA KAPITALIZACJI* WOLUMEN TRANSAKCJI STOPA KAPITALIZACJI* WOLUMEN TRANSAKCJI 2007 nieznaczny wzrost do ok. 1,2 mld EUR 1 ok. 5,5% poziomu ok. 5,5% 1 spadek o 50 pb w stosunku do 2006 r. 1 ok. 1,45 mld EUR 47% spadek w porównaniu do 2006 r. 2 spadek do ok. 6,5% 1 ok. 200 mln EUR 42% spadek w porównaniu do roku poprzedniego % 1 ok. 1 mld EUR 1 ok. 6% 2 65% spadek w stosunku do 2007 roku 2 7,5% 1 ok. 30% spadek w odniesieniu do 2007 r. 2 7,4% 1 spadek w porównaniu do 2008 roku do ok. 0,4 mld EUR 1 wzrost w odniesieniu do 2008 r. do poziomu ok. 7,15% 1 52% spadek w porównaniu do ubiegłego roku 2 ok. 8,1% 1 transakcje odnotowano tylko w II poł. roku przeszło 80% spadek w porównaniu do roku ubiegłego spadek w porównaniu z rokiem 2009 do poziomu 6,9% 1 152% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. - ok. 0,6 mld EUR 2 spadek do ok. 6,5% 1 prawie czterokrotny wzrost w stosunku do 2009 r. 1 nieznaczny spadek o ok. 20 pb do poziomu ok. 7,9% 2 ok. 220 mln EUR dalsza kompresja i spadek do 6,25% 2 ok. 1,15 mld EUR 2 ok. 6%, obniżenie w stosunku do tego samego okresu roku ok. 1,17 mld EUR 2 spadek do ok. 7,75% mln EUR 2 * dla inwestycji w nieruchomości w najlepszych lokalizacjach 1 Źródło: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r., Warszawa wrzesień 2010 r., s Źródło: Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Wiosna 2012.

16 Stopa kapitalizacji dla inwestycji w nieruchomości komercyjne w najlepszych lokalizacjach 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 6,50% biura handel magazyny 6,00% 5,50% 5,00% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010, Warszawa wrzesień 2010, s. 78; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Wiosna 2012.

17 Wolumen transakcji w mld EUR 2,70 2,20 1,70 magazyny handel biura 1,20 0,70 0, Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010, Warszawa wrzesień 2010, s. 78; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Wiosna 2012.

18 Tendencje wielkości skumulowanej podaży, popytu, czynszów i poziomu pustostanów na rynku nieruchomości komercyjnych w latach z prognozą na 2012 RYNEK INWESTYCYJNY NIERUCHOMOŚCI SKUMULOWAN A PODAŻ NIERUCHOMOŚCI BIUROWE NIERUCHOMOŚCI HANDLOWE NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWE POPYT CZYNSZE PUSTOSTANY SKUMULOWAN A PODAŻ POPYT CZYNSZE PUSTOSTANY SKUMULOWAN A PODAŻ POPYT CZYNSZE PUSTOSTANY / / / / - 0 / / / / / / + 0 / / prognoza / Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r., Warszawa wrzesień 2010 r., Instytut Ekonomiczny NBP we współpracy z oddziałami okręgowymi; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Business Briefing Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2009 r.; Cushman&Wakefield Market Watch Industrial Market Rynek powierzchni magazynowych i produkcyjnych Polska ; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce,Wiosna 2012; Colliers International Poland Research & forecast report 2012; Colliers International Country Overview 2008; Colliers International 2011 New Europe real estate review; Emerging Trends in Real Estate Europe 2011, Urban Land Institute& PwC; Emerging Trends in Real Estate Europe 2012, Urban Land Institute& PwC; The Polish Real Estate Market 2011 PwC&Reas; The Polish Real Estate GUide Edition 2011Ernst&Young, Linklaters; P. Damesick: European investor intentions in 2011, CB Richard Ellis EMEA ViewPoint, marzec 2011; DTZ Research Property Times Poland Q4 2010, January 2011; Legenda (trend) + wzrost 0 bez zmian - spadek

19 Skumulowana podaż w mln EUR 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3, biura handel magazyny Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010, Warszawa wrzesień 2010, s. 78; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Wiosna 2012.

20 Średnie wartości czynszów za m 2 powierzchni w EUR/miesiąc NIERUCHOMOŚCI BIUROWE HANDLOWE* MAGAZYNOWE 2007 średnio EUR Warszawa: EUR EUR Warszawa: EUR 2,5-3,5 EUR Warszawa: średnio 2,7 EUR EUR Warszawa: EUR EUR Warszawa: EUR 3,5-5 EUR Warszawa: 3-4,5 EUR 2009 średnio EUR Warszawa: EUR EUR Warszawa: EUR 2,5-4,5 EUR Warszawa: 2,4-5,5 EUR EUR Warszawa: EUR EUR Warszawa: EUR 3,5-5 EUR Warszawa: ok. 5,3 EUR EUR Warszawa: 14-26,5 EUR stabilne Warszawa: EUR 2,8-3,9 EUR Warszawa: 4,5-5,8 EUR Średnia dla 6 największych miast * powierzchnie handlowe w centrach handlowych w najlepszych lokalizacjach Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r., Warszawa wrzesień 2010 r., Instytut Ekonomiczny NBP we współpracy z oddziałami okręgowymi; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Business Briefing Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2009 r.; Cushman&Wakefield Market Watch Industrial Market Rynek powierzchni magazynowych i produkcyjnych Polska ; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce,Wiosna 2012; Colliers International Poland Research & forecast report 2012; Colliers International Country Overview 2008; Colliers International 2011 New Europe real estate review; Emerging Trends in Real Estate Europe 2011, Urban Land Institute& PwC; Emerging Trends in Real Estate Europe 2012, Urban Land Institute& PwC; The Polish Real Estate Market 2011 PwC&Reas; The Polish Real Estate GUide Edition 2011Ernst&Young, Linklaters; P. Damesick: European investor intentions in 2011, CB Richard Ellis EMEA ViewPoint, marzec 2011; DTZ Research Property Times Poland Q4 2010, January 2011;

21 Średnie wartości czynszów za m 2 powierzchni w EUR/miesiąc w latach biura - średnia dla 6 największych miast biura - Warszawa handel - średnia dla 6 najwięszych miast handel - Warszawa magazyny - średnia dla 6 największych miast magazyny - Warszawa Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010, Warszawa wrzesień 2010, s. 78; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Wiosna 2012.

22 Wskaźnik pustostanów w latach wartość średnia NIERUCHOMOŚCI BIUROWE - ŚREDNIE DLA 6 MIAST BIUROWE - WARSZAWA HANDLOWE MAGAZYNOWE ,10% 3,7% 0,1-3% 9,70% ,90% 3,1% 0-1% w większości lokalizacji 8,30% ,70% 7,0% 0-3,6% ok % ,50% 7,0% % 6,7% Średnia dla 6 największych /wybranych miast Polski 1-5% 1-4,5% Warszawa: ok. 0% ok. 17% ok. 12% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r., Warszawa wrzesień 2010 r., Instytut Ekonomiczny NBP we współpracy z oddziałami okręgowymi; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Business Briefing Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2009 r.; Cushman&Wakefield Market Watch Industrial Market Rynek powierzchni magazynowych i produkcyjnych Polska ; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce,Wiosna 2012; Colliers International Poland Research & forecast report 2012; Colliers International Country Overview 2008; Colliers International 2011 New Europe real estate review; Emerging Trends in Real Estate Europe 2011, Urban Land Institute& PwC; Emerging Trends in Real Estate Europe 2012, Urban Land Institute& PwC; The Polish Real Estate Market 2011 PwC&Reas; The Polish Real Estate GUide Edition 2011Ernst&Young, Linklaters; P. Damesick: European investor intentions in 2011, CB Richard Ellis EMEA ViewPoint, marzec 2011; DTZ Research Property Times Poland Q4 2010, January 2011.

23 Średnie wskaźniki powierzchni niewynajętej w latach ,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% biura - średnia dla 6 miast biura - średnia dla Warszawy handlowe magazynowe 4,00% 2,00% 0,00% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010, Warszawa wrzesień 2010, s. 78; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Jesień 2007, Jesień 2008, Jesień 2009, Jesień 2010; Cushman&Wakefield Maketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Wiosna 2012.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA

1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Rozdział 1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA... 13 1.1. Uwagi wstępne... 13 1.2. Pojęcie inwestycji ujęcie w różnych kontekstach... 14 1.2.1. Inwestowanie w kontekście ekonomicznym...

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy na rynku publicznym. II kwartał 2012 r.

Deweloperzy na rynku publicznym. II kwartał 2012 r. Deweloperzy na rynku publicznym II kwartał 212 r. Struktura pasywów emitentów Struktura kapitałów spółek publicznych z branży deweloperskiej w Polsce 1% 8% 675 582 496 1 672 35 4 95 425 112 367 6 42 47

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO RYNEK INWESTYCYJNY PARAMETRY OCENY, TENDENCJE ZMIAN W LATACH 2007-2011

RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO RYNEK INWESTYCYJNY PARAMETRY OCENY, TENDENCJE ZMIAN W LATACH 2007-2011 Halina Henzel Katarzyna Śmietana Anna Maszczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO RYNEK INWESTYCYJNY PARAMETRY OCENY, TENDENCJE ZMIAN W LATACH 2007-2011 Wprowadzenie Analiza

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Jak deweloperzy omijają banki?

Jak deweloperzy omijają banki? 0 Smart Investments Jak deweloperzy omijają banki? Analiza: Emisja obligacji - sposób na finansowanie nowych projektów branży deweloperskiej powraca optymizm Luty 2011 CEE Property Group Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych

dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych Determinanty zmian na polskim rynku finansowym w latach 1993 2003! Zmiany w strukturze kapitałów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku

Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku Patronat: Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku maj 2015 Co w raporcie? Podsumowanie rozwoju rynku Catalyst Wielkość rynku Płynność rynku Catalyst na tle rynków obligacji Europy Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Catalyst: obligacje tańsze od akcji. Wpisany przez Emil Szweda

Catalyst: obligacje tańsze od akcji. Wpisany przez Emil Szweda Czy średnio na akcjach uda się obecnie zarobić więcej niż 8,6% rocznie, które średnio dają obligacje i czy bilans ryzyka, że tak się stanie, jest wart poniesienia go? Na Catalyst notowane są obligacje

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0%

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 1 Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% %PKB 5,0% 0,0% Dane na koniec 2011 r. Źródło: ECB, Bank for International

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości.

Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Janusz Lipiński Rzeczoznawca majątkowy nr 199 Europejski Instytut Nieruchomości 2. Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,426,430.89 4,058,402.35 1. Lokaty 3,426,430.89 4,058,402.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 17 432 1498 1. Lokaty 17 337 135 452 Środki pieniężne 94 4 646 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

nieruchomości w warunkach kryzysu

nieruchomości w warunkach kryzysu Halina Henzel Katarzyna Śmietana Anna Maszczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów finansowych rynku nieruchomości w warunkach kryzysu Wprowadzenie Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Catalyst rok później Nowe możliwości dla samorządów Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Co to jest Catalyst? Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Banki Obszar

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU MACIEJ KABAT Główny Analityk INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, styczeń 2015 r. Rok 2014 był na rynku obligacji korporacyjnych wyjątkowy Rynek długu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo