I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU"

Transkrypt

1 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,20 1. Lokaty , ,20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,20 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,86 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,74 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,46 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,28 II. Zmniejszenia funduszu , ,74 1. Tytułem wykupu , ,94 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,99 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , , , ,53 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia , ,12 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,34 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,34 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,20

2 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0, ,80 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,95 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 115,05 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 109,31 113,41 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 117,70 119,55 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 115,05 119,40 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %

3

4 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa ALLIANZ OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie , ,46

5 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,66 1. Lokaty , ,66 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,66 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,86 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,76 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,34 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,42 II. Zmniejszenia funduszu , ,76 1. Tytułem wykupu , ,02 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 830, ,10 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , , , ,92 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia , ,55 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,80 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,80 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,66

6 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0, ,93 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,31 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 142,38 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 116,79 143,53 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 143,71 196,30 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 142,38 191,85 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %

7

8 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa ALLIANZ AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie , ,34

9 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,97 1. Lokaty , ,97 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,97 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,20 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,28 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0, ,14 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,13 II. Zmniejszenia funduszu 0, ,28 1. Tytułem wykupu 0, ,24 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0, ,17 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat 3. potrąconych z funduszu 0, ,23 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0, ,49 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia 0, ,15 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,77 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,77 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,97 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0, ,11 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,64 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 12,39

10 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 12,01 12,38 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 12,44 13,17 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 12,39 13,12 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD % VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu

11 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie 0, ,14

12 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,64 1. Lokaty , ,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,64 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,76 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,49 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0, ,13 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,36 II. Zmniejszenia funduszu 0, ,49 1. Tytułem wykupu 0, ,29 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0, ,79 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat 3. potrąconych z funduszu 0, ,80 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0, ,45 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia 0, ,16 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,88 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,88 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,64 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0, ,66 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,16 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 29,51

13 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 26,40 29,84 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 29,77 45,41 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 29,51 44,35 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD % VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu

14 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie 0, ,13

15 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH OBLIGACJI 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,49 1. Lokaty , ,49 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,49 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,82 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,45 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,22 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,23 II. Zmniejszenia funduszu , ,45 1. Tytułem wykupu , ,72 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,90 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , , , ,20 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia , ,85 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,67 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,67 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,49

16 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 5 211, , sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): 6 884, ,61 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 1 827, , sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 1 828, , sprawozdawczym wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 1 918, , sprawozdawczego 1 892, ,59 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %

17

18 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP 2 045, , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie , ,22

19 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,52 1. Lokaty , ,52 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,52 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,96 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,75 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,57 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,18 II. Zmniejszenia funduszu , ,75 1. Tytułem wykupu , ,45 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,50 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , , ,24 432,13 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia , ,44 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,56 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,56 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,52

20 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu , , sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,12 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego 1,44 1,72 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 1,40 1,73 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 1,74 2,12 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 1,72 2,07 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %

21

22 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie , ,57

23 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA COMMERCIAL UNION SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,81 1. Lokaty , ,81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,81 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,97 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,72 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0, ,75 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,97 II. Zmniejszenia funduszu 0, ,72 1. Tytułem wykupu 0, ,39 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0, ,27 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat 3. potrąconych z funduszu 0, ,84 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0, ,68 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia 0, ,53 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) 625, ,84 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych 625, ,84 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,81 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0,00 202,36 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2. sprawozdawczego 202, ,34 2. Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 131,58

24 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 128,46 131,36 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 131,69 136,20 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 131,58 136,17 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD % VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu

25 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie 0, ,75

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,426,430.89 4,058,402.35 1. Lokaty 3,426,430.89 4,058,402.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 217,819.81 1. Lokaty 0.00 217,819.81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 10 154 373,85 11 574 115,34 1. Lokaty 10 154 373,85 11 574 115,34 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 2,625 18,509 1. Lokaty 32 18,157 Środki pieniężne 2,593 352 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15,099,473.67 19,440,030.52 1. Lokaty 14,974,462.91 19,439,017.46 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 125,010.76 1,013.06 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 184,718.40 834,755.25 1. Lokaty 184,718.40 834,755.25 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 71,539.23 3,960,594.22 1. Lokaty 71,539.23 3,960,594.22 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,144,454.28 1,846,027.47 1. Lokaty 1,144,316.13 1,846,027.47 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 138.15 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 22 912 555,40 22 912 555,40 0,00 35 441 505,06 35 441 505,06 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 751 037,87 3 751 037,87 0,00 8 220 589,83 8 220 589,83 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 182,86 2 228,13 1. Lokaty 6 182,86 2

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,804,332.18 6,556,407.27 1. Lokaty 3,804,332.18 6,556,407.27 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 392 353 4 587 194 1. Lokaty 7 314 046 4 587 194 2. Środki

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 2 502 288,90 2 502 288,90 0,00 2 606 386,23 2 606 386,23 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieŝący 2006-06-30 I Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Dynamicznego BPH za rok 2006

Sprawozdanie okresowe Funduszu Dynamicznego BPH za rok 2006 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 5 936,34-1. Lokaty 5 931,34-2. Środki pieniężne 5,00 3. Należności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 645 113 9 171 182 1. Lokaty 8 645 113 9 171 182 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego BPH za I półrocze 2005 roku

Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego BPH za I półrocze 2005 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa - 10 150,21 1. Lokaty 5 150,21 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. Aktywa Lokaty 12 553 836,38 12 553 836,38 20 138 293,96 19 805 604,05 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 332 689,91 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 133 975,90 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 178 518,97 178 518,97 1 195 393,48 1 191 084,21 3. Należności, w tym 4 309,27 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 787 714,82 8 787 714,82 12 553 836,38 12 553 836,38 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 6 678 195,87 6 678 195,87 0,00 6 921 418,59 6 887 178,16 0,00 3. Należności, w tym 0,00 34 240,43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

1. inwestycyjnego. 3.2. Pozostałe należności 0,00 0,00 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 Z tytułu nabycia składników portfela

1. inwestycyjnego. 3.2. Pozostałe należności 0,00 0,00 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 Z tytułu nabycia składników portfela I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 0,00 423,48 1. Lokaty 0,00 423,48 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela 3.1. inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 51 830 132 17 796 934 1. Lokaty 51 830 132 17 757 855 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 38 825 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2.

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. Środki pienięŝne - 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. Aktywa Lokaty 159 266,21 157 765,44 535 112,77 508 536,08 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1 500,77 26 576,69 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 1 195 393,48 1 191 084,21 0,00 1 979 762,61 1 973 234,62 0,00 3. Należności, w tym 4 309,27 6 527,99 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 44 074,41 10 631,65 1 056 892,82 1 056 892,82 3. Należności, w tym 33 442,76 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. 1 943 005,50 1. Lokaty

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. 1 943 005,50 1. Lokaty Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 943 005,50

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 605 596,95 1

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 907 039,87 1. Lokaty 3 116 933,05 2. Środki pienięŝne 1 745 911,14 3. NaleŜności, w tym 44 195,68 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 Fundusz " UFK Zrównoważony"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 Fundusz  UFK Zrównoważony Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 Fundusz " UFK Zrównoważony" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 59 705 578,27 51 084 957,16 1. Lokaty 59 705 578,27

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rynku Surowców śywności i Energii sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)

Fundusz Rynku Surowców śywności i Energii sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa - 283,22 1. Lokaty 283,22 2. Środki pienięŝne - 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie Funduszu Skarbowego Plus sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)

Półroczne sprawozdanie Funduszu Skarbowego Plus sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3 912 769,17 2 111 676,30 1. Lokaty 3 910 561,00 2 110 762,24 2. Środki pienięŝne 208,61 914,06 3. NaleŜności, w tym 1 999,56-3.1 Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Bardziej szczegółowo