Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku"

Transkrypt

1 Patronat: Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku maj 2015

2 Co w raporcie? Podsumowanie rozwoju rynku Catalyst Wielkość rynku Płynność rynku Catalyst na tle rynków obligacji Europy Środkowo-Wschodniej Catalyst na tle rozwiniętych rynków obligacji Szczegółowa analiza emisji obligacji Analiza wartości emisji Cele emisji Charakterystyka emitentów Lokalizacja emitentów Oprocentowanie obligacji Obligacje zamienne na akcje Zabezpieczenie obligacji Okres zapadalności obligacji Przedterminowe wykupy Defaulty Analiza wielkości obrotów Zmiany w regulacjach na rynku obligacji Zmiany ustawy o obligacjach Zmiany w regulacjach Alternatywnego Systemu Obrotu Opinie uczestników rynku 1

3 Szczegółowa analiza emisji obligacji i podsumowanie rozwoju rynku Catalyst 2

4 Podsumowanie rozwoju rynku Catalyst Rok 2014 był jednym z ważniejszych okresów w ponad pięcioletniej historii rynku Catalyst. W ciągu tych 12 miesięcy nastąpiło wiele zmian istotnych zarówno z punktu widzenia emitentów, jak i inwestorów. Wśród nich wyróżnić należy znaczny wzrost liczby notowanych emisji obligacji na warszawskim parkiecie, co rynek Catalyst czyni liderem w regionie Europy Centralnej. Rynek Catalyst to wciąż młody, lecz dynamicznie rozwijający się rynek papierów dłużnych będący dziś ważnym elementem polskiego rynku kapitałowego, przed którym rysują się dobre perspektywy. 3

5 Objaśnienia Obligacje korporacyjne wprowadzone do obrotu na Catalyst emisje przedsiębiorstw i banków komercyjnych, w tym emisje Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, euroobligacji. Analizowana grupa wprowadzone do obrotu na Catalyst emisje z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa oraz emisji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, euroobligacji i listów zastawnych. instrumenty nieskarbowe analizowana grupa obligacji instrumenty skarbowe 4

6 Wielkość rynku Catalyst w 2014 roku Liczba notowanych w 2014 roku instrumentów dłużnych osiągnęła 517 serii oraz 9 emisji autoryzowanych wyemitowanych przez 196 emitentów. Sama Liczba wprowadzeń w analizowanej grupie obligacji w 2014 roku sięgnęła 177 serii wyemitowanych przez 112 podmiotów, z czego 51 debiutowało. Wartość wszystkich notowanych na rynku Catalyst na koniec 2014 roku instrumentów dłużnych kształtowała się na poziomie 544,6 mld zł, z czego na instrumenty nieskarbowe przypadało 64,1 mld zł. Wartość obligacji wprowadzonych na rynek przez podmioty z analizowanej grupy w samym 2014 roku wyniosła 7,6 mld zł, natomiast skumulowana wartości kapitału jaki wspomniane podmioty pozyskały poprzez rynek Catalyst wyniosła 37,1 mld zł, co stanowi wzrost tej wartości o 25,0% w stosunku do roku Struktura wartości instrumentów notowanych na Catalyst (w zł) według rodzajów, na dzień roku (z wyłączeniem obligacji skarbowych) Wartość i liczba emisji obligacji w analizowanej grupie, narastająco, według dnia pierwszego notowania 5

7 Płynność rynku Catalyst w 2014 roku Łączne obroty sesyjne na rynku na koniec 2014 roku wyniosły 10,5 mld zł, co stanowi wzrost o 28,3% w stosunku do roku Łączny obrót sesyjny obligacjami korporacyjnymi od początku funkcjonowania rynku osiągnął 5,3 mld zł, co stanowiło 49,8% zawieranych transakcji. Wartość obrotów sesyjnych obligacjami w analizowanej grupie w 2014 roku wyniosła 1,5 mld zł. Struktura wartości obrotów sesyjnych obligacjami notowanymi na Catalyst według rodzajów instrumentów Wartość i liczba emisji obligacji w analizowanej grupie w latach , narastająco, według dnia pierwszego notowania 6

8 Catalyst na tle rynków Europy Środkowo-Wschodniej W ciągu ostatnich pięciu lat polski rynek obligacji wygenerował obroty rzędu 2,2 mld euro, a sama dynamika ich wzrostu kształtowała się na poziomie blisko 24,0% rocznie. Według statystyk prowadzonych przez FESE, w okresie liczba obligacji notowanych na polskim rynku Catalyst wzrosła o 277,4%, co daje średni wzrost na poziomie 41,4% rocznie. Obroty sesyjne na giełdach obligacji państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach (w mln euro) Liczba notowanych emisji obligacji na giełdach państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach

9 Charakterystyka emitentów Najliczniejszą grupę emitentów na rynku Catalyst stanowiły podmioty z sektora usług finansowych (bez uwzględnienia banków) reprezentowanego przez niemal co piątego emitenta na tym rynku. Dużą grupę emitentów na Catalyst stanowili również deweloperzy, banki oraz gminy. Najwięcej kapitału na rynku Catalyst pozyskał dotąd w analizowanej grupie Getin Noble Bank 2 501,4 mln zł, najmniej natomiast spółka Venti 355 tys. zł. Struktura sektorowa emitentów w analizowanej grupie obligacji Emitenci, którzy wyemitowali najwięcej serii obligacji w analizowanej grupie Sektor Liczba emitentów Udział usługi finansowe 50 18,7% deweloperzy 45 16,9% banki 32 12,0% JST 26 9,7% 8

10 Lokalizacja emitentów Według danych na 31 grudnia 2014 roku na rynku Catalyst obecni byli reprezentanci wszystkich polskich województw. Oprócz podmiotów rodzimych, na Catalyst obecne są również trzy podmioty zagraniczne, które wyemitowały obligacje w polskiej walucie o łącznej wartości 1,4 mld zł. Geograficzne rozmieszczenie poszczególnych emisji obligacji w analizowanej grupie Emisje obligacji podmiotów zagranicznych w analizowanej grupie Emitent Kraj pochodzenia Liczba serii Wartość emisji (mln zł) Warimpex Finanz Polkomtel Finance Ronson Europe Austria 6 187,8 Szwecja ,0 Holandia 7 236,8 9

11 Cele emisji obligacji w analizowanej grupie W 2014 roku jedynie 11,3% serii obligacji w analizowanej grupie zostało wyemitowanych w celu finansowania bieżącej działalności, a wśród samych emisji przedsiębiorstw 13,3% - dla porównania w roku 2013 cel ten wystąpił w analizowanej grupie w przypadku aż 36,2% ogółu nowych emisji na rynku. W 2014 roku najczęściej, bo w 22,0% przypadków emisji przedsiębiorstw (22,3% emisji z uwzględnieniem pozostałych emitentów z analizowanej grupy), wskazywano na potrzeby inwestycyjne. Co trzeci emitent na rynku Catalyst nie precyzuje celu wykorzystania środków. Cele emisji obligacji w analizowanej grupie 10

12 Oprocentowanie obligacji w analizowanej grupie Wśród emitentów, których obligacje posiadały najwyższe w historii rynku oprocentowanie wyróżnia się spółka Poznańska 37 18,83%, natomiast w samym 2014 roku największe oprocentowanie, bo 15,00% zaoferowała spółka Ekopaliwa Chełm. Średnie oferowane oprocentowanie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 9,41%. Na koniec 2014 roku najniżej oprocentowane na rynku obligacje, tj. o kuponie 2,75%, oferowała spółka PGE. Średnia rynkowa stopa oprocentowania wszystkich obligacji notowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 6,50%* Średnie oprocentowanie obligacji w analizowanej grupie ze względu na typ emitenta Średnie oprocentowanie obligacji na dzień wprowadzenia do obrotu na tle poziomu inflacji, dynamiki PKB oraz wartości emisji w okresie I kw IV kw roku *Analizę oparto na przewidywanych okresach do wykupu przedstawianych w dokumentach emisyjnych spółek 11

13 Obligacje zamienne na akcje w analizowanej grupie Zaledwie 1,7% spośród analizowanych emisji obligacji związanych było z oferowaniem dłużnych instrumentów finansowych, które w przyszłości umożliwiały otrzymanie udziałów spółki w zamian za posiadane obligacje emitenta, a w 53,8% przypadków pochodziły one od spółek deweloperskich. Spośród 13 wyemitowanych serii obligacji zamiennych na akcje, aż 11 należało do podmiotów notowanych na Głównym Rynku GPW, a jedynie 2 na NewConnect. Emisje obligacji zamiennych na akcje Emitent Kod emisji Sektor emitenta Rynek notowań akcji emitenta Data emisji Wartość emisji Oprocentowanie na dzień emisji MCI MANAGEMENT MCI0912 usługi finansowe Główny Rynek GPW ,39% MARVIPOL MVP0613 deweloperzy Główny Rynek GPW ,84% GANT DEVELOPMENT GNT0313 deweloperzy Główny Rynek GPW ,16% MERA MER0412 materiałów budowlanych NewConnect ,33% RUBICON PARTNERS NFI RBC0413 usługi finansowe Główny Rynek GPW ,69% WARIMPEX WXF0514 deweloperzy Główny Rynek GPW ,50% MEW MSA0613 energetyka NewConnect ,00% MIRACULUM MIR0513 farmaceutyczny Główny Rynek GPW ,94% MARVIPOL MVP0914 deweloperzy Główny Rynek GPW ,42% WARIMPEX WXF0316 deweloperzy Główny Rynek GPW ,88% WARIMPEX WXF1016 deweloperzy Główny Rynek GPW ,90% WARIMPEX WXF1017 deweloperzy Główny Rynek GPW ,12% MCI MANAGEMENT MCI0318 usługi finansowe Główny Rynek GPW ,59% 12

14 Zabezpieczenie obligacji w analizowanej grupie Wśród analizowanych emisji dominowały obligacje niezabezpieczone, które zostały w 2014 roku wprowadzone do obrotu w 63,4% przypadków. Udział emisji niezabezpieczonych w grupie przedsiębiorstw sięgnął w 2014 roku 55,7% wszystkich wprowadzonych od początku funkcjonowania rynku serii obligacji. W minionym 2014 roku emitenci z analizowanej grupy obligacji najczęściej decydowali się na zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki 42,9% oraz poręczenia 20,6%. Udział emisji niezabezpieczonych w emisjach poszczególnych typów emitentów z analizowanej grupy Struktura ilościowa zabezpieczeń emisji obligacji przedsiębiorstw 13

15 Zmiany w regulacjach na rynku obligacji 14

16 Zmiana Ustawy o obligacjach Nowa Ustawa o obligacjach, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku i zastąpi dotychczas obowiązującą Ustawę o obligacjach z 1995 roku, usprawnia działanie rynku poprzez tworzenie nowych możliwości inwestowania, dzięki wprowadzeniu nowych typów obligacji. Zmiany w regulacjach mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki poprzez umożliwienie i ułatwienie pozyskiwania kapitału przez nowe podmioty. Ponadto umocnienie pozycji obligatariuszy poprzez utworzenie instytucji działającej w ich interesie, może przyczynić się do większego zainteresowania inwestorów rynkiem obligacji. Nowe podmioty spółki celowe i jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej Nowe typy obligacji obligacje wieczyste, podporządkowane i partycypacyjne Nowa instytucja Zgromadzenie Obligatariuszy 15

17 Zmiany w regulacjach w Alternatywnym Systemie Obrotu Zmiany w regulacjach dotyczących ASO sprawiają, że rynek ten staje się bardziej bezpieczny. Wprowadzane regulacje implikują istnienie tylko stabilnych podmiotów, które sumiennie wypełniają swoje obowiązki na rynku Catalyst, co w przyszłości może przełożyć się na zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa tego rynku. Zmiana zasad działania - zniesienie instytucji autoryzacji obligacji przy Catalyst - zmiany w zakresie rynków notowań obligacji na Catalyst - podwyższenie opłat związanych z wprowadzeniem obligacji na Catalyst Zmiana warunków wprowadzenia obligacji do ASO - obowiązek ustanowienia Autoryzowanego Doradcy - ustanowienie minimalnej wartości emisji, tj. 1 mln zł - obowiązek sporządzania Dokumentu Informacyjnego mimo przeprowadzenia oferty obligacji na podstawie Memorandum Informacyjnego - obowiązek umieszczania w Nocie Informacyjnej czynników ryzyka Nowe obowiązki Nowe informacyjne obowiązki informacyjne - wydłużenie czasu podlegania emitenta obowiązkom informacyjnym do dnia wykupu obligacji - nowe zdarzenia wymagające raportowania, tj. konieczność przekazania raportem bieżącym informacji o nieprzekazaniu w terminie, w całości lub w części, kwoty świadczenia z tytułu obligacji oraz podanie powodów niewypełnienia zobowiązań, wymóg publikowania przez spółki celowe raportów okresowych podmiotu dominującego. 16

18 Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Maciej Richter Partner Zarządzający Departamentem Doradztwa Gospodarczego E: M: Paulina Zalewska Konsultant, Certyfikowany Doradca w ASO nr 97/2011, Departament Doradztwa Gospodarczego E: M: Poznań ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E Poznań T F Warszawa ul. Chłodna Warszawa T F

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju Grudzień 2012 Wprowadzenie 30 września 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce Tomasz Gałka Dyrektor Departamentu Emisji Papierów Dłużnych mbank S.A. Warszawa, 5 marca 2015 r. Obligacje korporacyjne stanowią największą część (ok. 44%)

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki

Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki Marcel Czeczko Wojciech Kaczmarczyk Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki Wstęp W ostatniej dekadzie XX wieku, w ramach tzw. transformacji ustrojowej, poprzez recepcję przedwojennych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2004 r

Warszawa, maj 2004 r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 2003 R. SYNTEZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2014-2017

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2014-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 214-217 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 5 fax: +48 22 694 5 8 Warszawa, wrzesień 213 r. www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 PIOTR WAŚNIEWSKI WPŁYW ZAKRESU UJAWNIEŃ NA IDENTYFIKACJĘ RYZYKA KREDYTOWEGO INWESTYCJI W OBLIGACJE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK

RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK PODSUMOWANIE FUNKCJONOWANIA PIERWSZEJ ALTERNATYWNEJ PLATFORMY OBROTU W POLSCE MAJ 2015 R. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO RAPORTU 3 WSTĘP PAWEŁ TAMBORSKI, PREZES ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. POLANKI 4, 80-308 GDAŃSK NINIEJSZY

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

CELE EMISJI KORPORACYJNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WYEMITOWANYCH NA RYNKU CATALYST

CELE EMISJI KORPORACYJNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WYEMITOWANYCH NA RYNKU CATALYST STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Mateusz Czerwiński CELE EMISJI KORPORACYJNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WYEMITOWANYCH NA RYNKU CATALYST STUDIUM PRZYPADKÓW Wprowadzenie Cechami

Bardziej szczegółowo