Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2."

Transkrypt

1 str. Przedmowa V Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej.. 6 I. Uwagi wstępne II. Wynalazki i inne rozwiązania techniczne III. Znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające IV. Wzory przemysłowe Podstawy prawa I. Konwencje międzynarodowe II. Prawo Unii Europejskiej III. Prawo polskie Pojęcie i systematyka prawa własności przemysłowej. Klasyfikacja podmiotowych praw własności przemysłowej I. Pojęcie i systematyka prawa własności przemysłowej II. Klasyfikacja podmiotowych praw własności przemysłowej III. Podsumowanie Wzajemny stosunek tytułów ochronnych w prawie własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej a ochrona przedmiotów własności przemysłowej na podstawie ustaw pokrewnych I. Autonomiczna i kumulatywna ochrona II. Ustawa Prawo własności przemysłowej III. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych IV. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji V. Prawo własności przemysłowej a ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Stosunek prawa własności przemysłowej do ogólnych regulacji prawnych I. Prawo własności przemysłowej a Konstytucja RP II. Prawo własności przemysłowej a prawo cywilne III. Prawo własności przemysłowej a prawo administracyjne Uzasadnienie systemu ochrony własności przemysłowej I. System patentowy II. System ochrony znaków towarowych III. System ochrony wzorów przemysłowych IV. Podsumowanie Rozdział II. Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej Wprowadzenie. Normy prawa międzynarodowego i unijnego w systemie prawa polskiego Ochrona wynalazków VII

2 I. Konwencja paryska II. Porozumienia szczególne dotyczące ochrony wynalazków III. Porozumienie TRIPS IV. Prawo unijne Ochrona wzorów użytkowych I. Konwencja paryska II. Układ o współpracy patentowej (PCT) III. Porozumienie strasburskie w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej Rozdział III. Patenty europejskie i ich skutki w Polsce Ogólne informacje na temat konwencji o udzielaniu patentów europejskich (KPE) Prawo do uzyskania patentu europejskiego i ochrona tego prawa Treść praw wyłącznych wynikających z patentu europejskiego skutecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zakres ochrony przyznanej patentem europejskim (zakres przedmiotowy patentu europejskiego) Wynalazki posiadające zdolność patentową w świetle KPE Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej I. Uwagi wstępne II. Miejsce dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego III. Osoby mające obowiązek dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym IV. Przekazywanie europejskich zgłoszeń patentowych V. Skutki europejskiego zgłoszenia patentowego w Polsce VI. Skutki patentu europejskiego w Polsce VII. Publikacja opisu patentowego Środki prawne zmierzające do uchylenia skutków udzielenia patentu europejskiego (sprzeciw, unieważnienie) I. Uwagi wstępne II. Sprzeciw III. Unieważnienie patentu europejskiego Niepowodzenie prób ustanowienia patentu Unii Europejskiej. Kontrowersje dotyczące wprowadzenia wzmocnionej współpracy grupy państw członkowskich w dziedzinie utworzenia jednolitej ochrony patentowej I. Uwagi wstępne II. Niepowodzenie prób ustanowienia patentu Unii Europejskiej III. Wzmocniona współpraca grupy państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie utworzenia jednolitej ochrony patentowej. 188 Rozdział IV. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej I. Powstanie i krótki zarys dziejów Urzędu Patentowego II. Pozycja ustrojowa Urzędu Patentowego i jego Prezesa III. Zakres działania i zadania Urzędu Patentowego IV. Organizacja Urzędu. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Patentowego V. Pracownicy Urzędu Patentowego Postępowania przed Urzędem Patentowym zagadnienia ogólne. 210 I. Uwagi wstępne VIII

3 II. Specyfikacja i ogólna charakterystyka postępowań przed Urzędem Patentowym Postępowania przed Urzędem Patentowym zagadnienia szczególne I. Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony (zgłoszeniowe i rejestrowe) II. Postępowanie sprzeciwowe III. Postępowanie sporne IV. Inne postępowania Rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe I. Uwagi wstępne II. Rejestry Urzędu Patentowego III. Dokumenty urzędowe wydawane przez Urząd Patentowy IV. Ogłoszenia urzędowe Opłaty za ochronę własności przemysłowej Rozdział V. Wynalazek Pojęcie wynalazku Wynalazek jako rozwiązanie o charakterze technicznym I. Pojęcie technicznego charakteru wynalazku II. Niezaliczanie określonych kategorii pomysłów do wynalazków (przede wszystkim ze względu na brak cechy technicznego charakteru ) Wynalazki biotechnologiczne I. Specyfika osiągnięć nowoczesnej biotechnologii w prawie patentowym II. Podstawa prawna ochrony wynalazków biotechnologicznych na terytorium Unii Europejskiej III. Osiągnięcie biotechnologiczne a wynalazek biotechnologiczny IV. Status prawnopatentowy ciała ludzkiego V. Wynalazki bioinformatyczne Wynalazki niepodlegające opatentowaniu I. Uwagi ogólne II. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami III. Odmiany roślin i rasy zwierząt IV. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne Przesłanki zdolności patentowej I. Nowość II. Poziom wynalazczy III. Przemysłowa stosowalność Rodzaje wynalazków Rozdział VI. Twórcy i ich prawa osobiste Uwagi ogólne Źródła prawa w zakresie dóbr i praw osobistych twórców I. Uwagi ogólne II. Prawo międzynarodowe III. Prawo Unii Europejskiej IV. Prawo polskie Twórcy projektów wynalazczych I. Uwagi ogólne II. Twórca (wynalazca) III. Problem współtwórczości projektu wynalazczego IV. Sytuacja twórcy projektu wynalazczego dokonanego w ramach realizacji zobowiązań wynikających z umowy IX

4 32. Konstrukcja praw osobistych twórcy projektu wynalazczego I. Uwagi ogólne II. Katalog dóbr i praw osobistych twórcy Ochrona praw osobistych twórcy projektu wynalazczego I. Uwagi ogólne II. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych twórcy projektu wynalazczego III. Instrumenty administracyjnoprawne służące ochronie dóbr osobistych twórcy projektu wynalazczego IV. Ochrona dóbr osobistych twórcy w przepisach karnych Ochrona dóbr osobistych po śmierci twórcy projektu wynalazczego Rozdział VII. Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona Wprowadzenie Charakter prawa do uzyskania patentu Treść prawa do uzyskania patentu I. Uwagi ogólne II. Faza pierwsza: od dokonania wynalazku do jego zgłoszenia lub ujawnienia III. Faza druga: od złożenia wniosku do ogłoszenia o zgłoszeniu IV. Faza trzecia: od ogłoszenia o zgłoszeniu do wydania decyzji o udzieleniu patentu pod warunkiem uiszczenia opłaty V. Faza czwarta: od wydania decyzji o udzieleniu patentu pod warunkiem uiszczenia opłaty do jego udzielenia VI. Wnioski Podmiot prawa do patentu Ochrona prawa do patentu Rozdział VIII. Udzielanie patentów Uwagi wstępne Ogólna charakterystyka postępowania zgłoszeniowego I. Organ właściwy w sprawach udzielania patentów II. Pojęcie i charakter postępowania zgłoszeniowego III. Struktura postępowania zgłoszeniowego IV. Przedmiot postępowania i ogólne aspekty jego badania V. Informowanie osób trzecich o postępowaniu; dostęp do akt sprawy Systemy badania wynalazków w światowej praktyce patentowej I. System romański i system germański II. System badania odroczonego Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym I. Wieloznaczność zwrotu zgłoszenie wynalazku II. Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia wynalazku III. Sposoby zgłoszenia wynalazku IV. Skutki prawne zgłoszenia wynalazku Rejestracja i wstępne badanie zgłoszenia I. Wstępne czynności Urzędu Patentowego II. Usuwanie braków i zmiana zgłoszenia III. Rozstrzygnięcie o uprzednim pierwszeństwie Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku I. Obowiązek ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku II. Zaniechanie ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku III. Skutki prawne ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku Sporządzenie sprawozdania o stanie techniki X

5 47. Decyzja w sprawie udzielenia patentu I. Przesłanki wydania, rodzaje oraz ogólne skutki decyzji w sprawie udzielenia patentu II. Decyzja o odmowie bądź częściowej odmowie udzielenia patentu III. Decyzja o udzieleniu patentu Wykonanie decyzji o udzieleniu patentu I. Wpis patentu do rejestru patentowego II. Wydanie dokumentu patentowego III. Ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu I. Przesłanki i forma stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu II. Skutki stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu Uchylenie lub zmiana decyzji o udzieleniu patentu I. Uchylenie (zmiana) decyzji o udzieleniu patentu wskutek sprzeciwu osoby trzeciej II. Uchylenie (zmiana) decyzji o udzieleniu patentu w wyniku wznowienia postępowania III. Uchylenie (zmiana) decyzji o udzieleniu patentu na podstawie art. 155 KPA Rozdział IX. Pierwszeństwo do uzyskania patentu Uwagi wstępne Jednolita regulacja pierwszeństwa I. Powstanie pierwszeństwa II. Przedmiot pierwszeństwa III. Zakaz uzupełnień i poprawek do zgłoszonego wynalazku IV. Zmiana i podział zgłoszeń patentowych V. Skutki pierwszeństwa VI. Status prawny zgłoszeń z równym pierwszeństwem VII. Data zgłoszenia a data pierwszeństwa Pierwszeństwo konwencyjne I. Powstanie pierwszeństwa II. Zastrzeganie pierwszeństwa III. Skutki zastrzeżenia pierwszeństwa Pierwszeństwo wystawienia Charakter pierwszeństwa do uzyskania patentu Rozdział X. Patent Wprowadzenie Treść patentu I. Definicja patentu II. Formy korzystania z wynalazku objęte wyłącznością patentową Zakres patentu I. Uwaga wstępna II. Czasowy zakres patentu III. Terytorialny zakres patentu IV. Przedmiotowy zakres patentu V. Teoria ekwiwalentów Ograniczenia patentu I. Uwagi wstępne II. Korzystanie z wynalazku na podstawie decyzji organu administracyjnego XI

6 III. Przywilej komunikacyjny i tranzytowy IV. Przywilej badawczy stosowanie wynalazku dla celów poznawczych V. Korzystanie z wynalazku w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu przywilej Bolara VI. Korzystanie z wynalazku dla wykonania leku w aptece Rodzaje patentów I. Kryteria klasyfikacji II. Patenty na wytwór i patenty na sposób III. Patent zależny IV. Patent dodatkowy Charakter uprawnień wynikających z patentu Rozdział XI. Wspólność prawa do wynalazku Uwagi wstępne Źródła wspólności I. Uwagi wstępne II. Powstanie wspólności prawa do patentu III. Powstanie wspólności patentu Udziały współuprawnionych I. Ustalenie wielkości udziału we wspólnym prawie II. Rozporządzanie udziałem Treść i wykonywanie uprawnień wobec przedmiotu wspólności przez jej uczestników I. Zakres stosunku wewnętrznego II. Zarząd wynalazkiem wspólnym III. Korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem wspólnego prawa do patentu oraz patentu Ustanie wspólności I. Zniesienie wspólności II. Inne przypadki ustania wspólności Rozdział XII. Prawa używaczy Uwagi ogólne Prawo używacza uprzedniego Prawo używacza późniejszego Charakter praw używaczy Rozdział XIII. Wyczerpanie patentu Zagadnienia wstępne I. Kolizja patentu i prawa własności produktów; metody jej rozstrzygania II. Import równoległy a modele wyczerpania patentu III. Źródła prawa (ogólna charakterystyka) Wyczerpanie patentu w umowach międzynarodowych i w prawie Unii Europejskiej I. Wyczerpanie patentu w umowach międzynarodowych II. Wyczerpanie patentów w prawie unijnym Przesłanki wyczerpania I. Wprowadzenie wyrobu do obrotu II. Wprowadzenie wyrobu do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą przez osobę trzecią Zakres wyczerpania I. Zakres wyczerpania w odniesieniu do terytorium II. Zakres wyczerpania w odniesieniu do wyrobów i sposobu III. Zakres wyczerpania w odniesieniu do uprawnień XII

7 75. Szczególny mechanizm Skutek i charakter prawny wyczerpania Ocena regulacji prawnej Rozdział XIV. Umowy licencyjne Pojęcie i funkcja gospodarcza licencji patentowych Typologia i ogólna charakterystyka licencji patentowych Charakter prawny licencji Istotne składniki, forma i wpis umowy do rejestru I. Essentialia i tryb zawarcia umowy II. Forma umowy III. Wpis do rejestru Prawa i obowiązki stron I. Obowiązki licencjodawcy II. Obowiązki licencjobiorcy III. Inne obowiązki stron ze szczególnym uwzględnieniem klauzul restrykcyjnych ograniczających nadmiernie konkurencję Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy licencyjnej I. Uwagi ogólne II. Odpowiedzialność za wady fizyczne (użyteczność i sprawność techniczną) III. Odpowiedzialność za wady prawne IV. Odpowiedzialność licencjobiorcy Ustanie i modyfikacja stosunku licencyjnego Przejście praw i obowiązków z umowy licencyjnej Szczególne rodzaje licencji I. Sublicencja II. Licencja otwarta III. Licencja na korzystanie z wynalazku zgłoszonego w UP IV. Licencja dorozumiana V. Licencja przymusowa VI. Licencje na korzystanie z wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych Rozdział XV. Umowy know-how Uwagi ogólne Sytuacja prawna dysponenta poufnego know-how I. Tajemnice przedsiębiorstwa i pojęcia pokrewne II. Charakter prawny dysponenta poufnego know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa Ogólna charakterystyka umów know-how. Kryteria wyróżniające typ czynności prawnej I. Uwagi wstępne II. Umowa o udostępnienie wynalazku (wzoru użytkowego) stanowiącego tajemnicę III. Umowa o korzystanie z poufnego know-how, które nie zostało zgłoszone w UP w celu uzyskania prawa wyłączności Zawarcie i forma umowy Obowiązki stron I. Uwagi wstępne II. Obowiązki licencjodawcy III. Obowiązki licencjobiorcy Odpowiedzialność stron XIII

8 XIV Spis treści I. Uwagi wstępne II. Odpowiedzialność licencjodawcy know-how na zasadach ogólnych III. Umowne rozszerzenie lub ograniczenie odpowiedzialności know-how-dawcy Zakończenie umowy know-how Klauzule ograniczające konkurencję Rozdział XVI. Przejście i obciążenie praw Uwagi ogólne Umowy o przeniesienie prawa I. Uwagi wstępne II. Umowy przenoszące patent, prawo ochronne i inne prawa własności przemysłowej III. Umowy przenoszące prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego IV. Umowy o przeniesienie prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa (poufnego know-how) V. Przeniesienie praw używaczy Użytkowanie i zastaw na prawach własności przemysłowej I. Użytkowanie II. Zastaw zwykły na prawach i zastaw rejestrowy Czynności prawne mortis causa i dziedziczenie praw Przejście praw w wyniku zbycia, likwidacji, połączenia i podziału osoby prawnej I. Przeniesienie i likwidacja przedsiębiorstwa II. Sukcesja uniwersalna i przekształcenie osoby prawnej Rozdział XVII. Nadużycie patentu Wprowadzenie I. Pojęcie nadużycia patentu II. Nadużycie patentu w świetle wiążących Polskę umów międzynarodowych III. Nadużycie patentu w prawie polskim ujęcie historyczne IV. Konstrukcja nadużycia patentu w prawie polskim Nadużycie patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem I. Charakter prawny i zakres unormowania z art. 68 PrWłPrzem II. Postacie nadużywania patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem III. Okoliczności stanowiące o uznaniu uniemożliwiania osobom trzecim korzystania z wynalazku za nadużycie patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem IV. Pojęcie niezaspokojonych potrzeb rynku krajowego a kwalifikacja prawna zachowania uprawnionego przez pryzmat zakazu z art. 68 PrWłPrzem V. Licencja przymusowa jako instrument przeciwdziałania nadużyciu patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem Nadużycie patentu w świetle art. 5 KC I. Zakres przedmiotowy zastosowania art. 5 KC II. Nadużycie patentu przez zachowania nakierowane na jego ochronę Nadużycie patentu przez uniemożliwianie osobom trzecim korzystania z wynalazku a nadużycie pozycji dominującej przez uprawnionego z patentu Rozdział XVIII. Naruszenia patentu Negatywna strona prawa z patentu Postaci naruszenia patentu

9 I. Stosowanie wynalazku II. Używanie III. Oferowanie IV. Wprowadzanie do obrotu V. Importowanie dla celów wytwarzania, używania lub wprowadzania do obrotu oraz eksport Naruszenie bezpośrednie i pośrednie Naruszenie a zakres prawa z patentu I. Przedmiotowy zakres patentu. Uwagi ogólne II. Reguły interpretacji zakresu patentu w art. 69 KPE i orzecznictwie krajów KPE III. Przedmiotowy zakres patentu w PrWłPrzem IV. Problem uzyskania patentu na rozwiązania domniemanego naruszyciela Naruszenie wszystkich lub części zastrzeżeń Działania, które nie stanowią naruszenia patentu Rozdział XIX. Ustanie patentu Uwagi ogólne Wygaśnięcie patentu I. Uwagi wstępne II. Upływ okresu ochrony III. Zrzeczenie się patentu IV. Nieuiszczenie opłaty okresowej w terminie V. Trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego VI. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie patentu Inne przypadki ustania patentu I. Uwagi wstępne II. Unieważnienie patentu III. Inne przypadki obalenia decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu Rozdział XX. Wzory użytkowe i ich ochrona Wprowadzenie Przedmiot prawa I. Uwagi wstępne II. Wzór użytkowy jako rozwiązanie dotyczące przedmiotu o trwałej postaci III. Wzór użytkowy jako rozwiązanie o charakterze technicznym IV. Wzory użytkowe niepodlegające ochronie V. Przesłanki zdolności ochronnej Podmioty i prawa podmiotowe I. Uwagi wstępne II. Prawa osobiste III. Prawa majątkowe Powstanie i ustanie praw wyłącznych Rozdział XXI. Dodatkowe prawo ochronne Wprowadzenie Zakres zastosowania. Przedmiot ochrony Przesłanki udzielenia Podmiot uprawniony Treść i czas trwania XV

10 XVI Spis treści 122. Wniosek o udzielenie SPC. Właściwość organów krajowych. Postępowanie Wygaśnięcie i unieważnienie Rozdział XXII. Topografie układów scalonych i ich ochrona Uwagi wstępne. Międzynarodowe ramy ochrony Ochrona topografii układów scalonych w Polsce I. Historia regulacji II. Przedmiot ochrony III. Przesłanki udzielenia prawa z rejestracji IV. Podmiot uprawniony do uzyskania prawa z rejestracji V. Czas trwania prawa z rejestracji topografii VI. Prawo z rejestracji topografii i jego ograniczenia VII. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topografii Rozdział XXIII. Wynalazczość pracownicza Pracownicze projekty wynalazcze i projekty racjonalizatorskie I. Uwagi wstępne II. Pracownicze projekty wynalazcze III. Prawa do pracowniczych projektów wynalazczych IV. Projekty racjonalizatorskie Organizacja wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji u przedsiębiorców I. Uwagi wstępne II. Wewnątrzzakładowa regulacja prawna (zakładowe regulaminy wynalazczości) III. Formy organizowania wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji IV. Przyjmowanie projektów wynalazczych do wykorzystania V. Realizacja i eksploatacja projektów wynalazczych (aspekty prawne). 943 VI. Organizacja wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji w szkołach wyższych Prawa i obowiązki twórców pracowniczych projektów wynalazczych i projektów racjonalizatorskich I. Uwagi ogólne II. Prawa i obowiązki wynikające z ustawy III. Prawa i obowiązki wynikające z ustawy i z regulacji wewnątrzzakładowych IV. Prawa i obowiązki wynikające z umowy V. Prawo do wynagrodzenia Umowy w sprawach wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji. 967 I. Ogólna charakterystyka umów z zakresu wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji II. Umowy o dokonanie lub realizację projektu wynalazczego III. Umowa o wynagrodzenie za projekt wynalazczy IV. Inne umowy Rozdział XXIV. Ochrona prawna odmian roślin Geneza wyodrębnienia wyłącznego prawa do odmian I. Wynalazek biologiczny II. Hodowla odmian i odkrycie odmiany III. Wyłączenie odmian roślin od opatentowania IV. Ochrona prawna odmian roślin a wynalazek biotechnologiczny Wyłączne prawo do odmiany w prawie międzynarodowym I. Wyłączne prawo do odmiany w międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin

11 II. Ochrona odmian roślin w porozumieniu TRIPS Wyłączne prawo do odmiany rośliny w polskim porządku prawnym I. Relacja unijnego i krajowego prawa do odmiany II. Przedmiot ochrony III. Przesłanki ochrony IV. Hodowca odmiany V. Wyłączne prawo do odmiany VI. Odstępstwo rolne VII. Licencje na korzystanie z wyłącznego prawa do odmiany VIII. Naruszenie wyłącznego prawa Indeks rzeczowy XVII

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Tom 14 A Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a REDAKTOR NACZELNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji... 11 1. Patent. Charakterystyka ogólna... 11 1.1. Istota, treść i zakres

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3. TREŚĆ. Informacja patentowa

WYKŁAD 3. TREŚĆ. Informacja patentowa WYKŁAD 3. TREŚĆ Ochrona wynalazków. Pojęcie wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Procedura udzielania patentów. Treść i zakres patentu. Wynalazki biotechnologiczne. Ochrona wzorów użytkowych.

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8 Ochrona własności intelektualnej Wykład 8 Prawo własności przemysłowej Pojęcie prawa własności przemysłowej Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej mianem własności przemysłowej określa

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13 3 Wstęp........................................... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji................. 13 Rozdział I Zasady ogólne.............................. 13 Zasada 1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Wspólność praw patentowych

Wspólność praw patentowych Wspólność praw patentowych Agnieszka Sztoldman Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Urząd Patentowy RP - 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia 299. Wprowadzenie 300. Zagadnienia wstępne

Spis treści Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia 299. Wprowadzenie 300. Zagadnienia wstępne Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia... 1 299. Wprowadzenie... 5 300. Zagadnienia wstępne... 7 I. Pojęcie... 7 II. Funkcje..................................................

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie Prawo własności przemysłowej 5. wydanie PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Polecamy nasze publikacje w serii: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 15 KODEKS CYWILNY, wyd. 33 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS PRACY, wyd.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Licencje jako instrument transferu technologii

Licencje jako instrument transferu technologii Licencje jako instrument transferu technologii Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska r. Transfer technologii pojęcie transferu technologii cel transferu komercyjny badawczy wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa... 21 1.1. Zagadnienia wstępne... 21 1.2. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja geograficznych oznaczeń pochodzenia...

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Umowy licencyjne Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Źródła prawa Ustawa Prawo własności przemysłowej Kodeks cywilny Rozporządzenie Komisji WE nr 772/2004 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie Fundusz Zaawansowanych Technologii Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Bartosz Walter, Warszawa 20 czerwca 2012 Gdzie jesteśmy? Projekty technologiczne na świecie Ocena potencjału

Bardziej szczegółowo

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów 10-11 czerwca 2010 Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych Magdalena Tagowska 1.Wstęp 2. 3.Ochrona wynalazków w dziedzinie farmacji 4.Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11 Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE............. 11 Rozdział I Postanowienia ogólne..................... 11 Artykuł 1 Europejskie prawo dotyczące udzielania patentów........ 11 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Jana Olszewskiego, Elżbiety Małeckiej ; [autorzy: Andrzej Pyrża i 21 pozostałych]. Rzeszów, 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017.

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz skrótów 13 Od autorów 17 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Termin: 29-30.09.2014 r.

Termin: 29-30.09.2014 r. Strona 1 Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie gospodarczym Termin: 29-30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 WYKŁAD 3. TREŚĆ I. Ochrona wynalazków. Pojęcie wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Procedura udzielania patentów. Treść i zakres patentu. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15.11.2017 JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NA UCZELNI wynalazki, wzory użytkowe;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne...

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne... Spis treści Wykaz skrótów...15 Od Redaktorów...19 Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej...23 1. Uwagi wstępne... 23 2. Powody i okoliczności zawarcia konwencji... 24 3. Rewizje konwencji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi ogólne... 13

Spis treści. Uwagi ogólne... 13 Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Księga pierwsza. Część ogólna... 1 Tytuł I. Przepisy wstępne... 3 Uwagi ogólne... 3 Art. 1. Zakres regulacji... 5 Art. 2. Nadużycie prawa...

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. 1. Ochrona pracodawcy jako konsekwencja stosunku

Spis treści. Spis treści. 1. Ochrona pracodawcy jako konsekwencja stosunku Spis treści Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Obowiązki pracownika a interes gospodarczy pracodawcy jako przedmiot ochrony... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Tel , enia autorskie. ZastrzeŜenia

Tel ,   enia autorskie. ZastrzeŜenia Materiały nr 2 (34 strony) do przedmiotu Tw Twórczo rczość w technice i ochrona własno asności przemysłowej owej przeznaczone do celów dydaktycznych dla studentów V roku studiów niestacjonarnych wydz.

Bardziej szczegółowo

DR ŻANETA PACUD Zdolność patentowa roślin

DR ŻANETA PACUD Zdolność patentowa roślin DR ŻANETA PACUD Zdolność patentowa roślin czyli rzecz o brokułach i pomidorach Sposoby ochrony prawnej roślin wprowadzenie Ochrona prawna odmian roślin - Międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I PRZEPISY OGÓLNE 1 z 54 2006-12-04 10:27 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity) Tytuł I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński XII Międzynarodowe Sympozjum Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce Startupy w Świecie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH

OCHRONA TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH WYKŁAD 5. TREŚĆ Ochrona topografii układów scalonych. Ochrona prawna odmian roślin. Know-how. Prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej - podsumowanie. Naruszenia praw wyłącznych. Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 67 2004-03-17 Dz.U.2004.33.286 art. 1 2004-05-01 Dz.U.2002.108.945 art. 1, Dz.U.2004.33.286 art. 1 2005-02-17 Dz.U.2005.10.68 art. 60 2005-09-01 Dz.U.2005.163.1362

Bardziej szczegółowo

PATENT ŹRÓDŁO DOCHODU CZY ZAGROŻENIA. -ochrona własności przemysłowej w jednostce naukowej

PATENT ŹRÓDŁO DOCHODU CZY ZAGROŻENIA. -ochrona własności przemysłowej w jednostce naukowej PATENT ŹRÓDŁO DOCHODU CZY ZAGROŻENIA -ochrona własności przemysłowej w jednostce naukowej Mariusz Łuszczyk specjalista ds. ochrony własności przemysłowej Centrum Transferu Technologii WAT 1 Najtrudniejsze

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ M. Fuzowska Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Pojęcie innowacja w języku polskim pojawiło się po raz pierwszy w XV wieku, pochodzi

Bardziej szczegółowo