Spis treści. Wstęp CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji Rozdział I Zasady ogólne... 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13"

Transkrypt

1 3 Wstęp CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji Rozdział I Zasady ogólne Zasada 1 Postępowanie pisemne Zasada 2 Składanie dokumentów i formalne wymogi dotyczące dokumentów Zasada 3 Języki w postępowaniu pisemnym Zasada 4 Języki w postępowaniu ustnym Zasada 5 Potwierdzenie wiarygodności tłumaczeń Zasada 6 Składanie tłumaczeń i obniżenie opłat Zasada 7 Wiarygodność prawna tłumaczenia europejskiego zgłoszenia patentowego Rozdział II Organizacja Europejskiego Urzędu Patentowego Sekcja 1 Postanowienia ogólne Zasada 8 Klasyfikacja patentowa Zasada 9 Struktura administracyjna Europejskiego Urzędu Patentowego Zasada 10 Obowiązki Sekcji Zgłoszeń i Wydziału Badań Zasada 11 Podział obowiązków między departamentami pierwszego stopnia Sekcja 2 Organizacja Komisji Odwoławczych i Rozszerzonej Komisji Odwoławczej Zasada 12 Prezydium Komisji Odwoławczych Zasada 13 Podział obowiązków w ramach Rozszerzonej Komisji Odwoławczej i przyjęcie zasad postępowania tej Komisji.. 18

2 4 CZĘŚĆ II Przepisy wykonawcze do Części II Konwencji Rozdział I Procedura obowiązująca w przypadku, gdy zgłaszający jest osobą nieuprawnioną Zasada 14 Zawieszanie postępowania Zasada 15 Ograniczenie możliwości wycofania europejskiego zgłoszenia patentowego Zasada 16 Postępowanie stosownie do art. 61 ust. (1) Zasada 17 Dokonanie nowego europejskiego zgłoszenia patentowego przez osobę uprawnioną Zasada 18 Częściowe przekazanie praw do patentu europejskiego.. 22 Rozdział II Wzmianka o twórcy Zasada 19 Wskazanie twórcy Zasada 20 Publikacja wzmianki o twórcy Zasada 21 Sprostowanie wskazania twórcy Rozdział III Wpis cesji, licencji i innych praw Zasada 22 Wpis cesji Zasada 23 Wpis licencji i innych praw Zasada 24 Dodatkowe wzmianki przy wpisie licencji Rozdział IV Zaświadczenie z wystawy Zasada 25 Zaświadczenie z wystawy Rozdział V Wynalazki biotechnologiczne Zasada 26 Postanowienia ogólne i definicje Zasada 27 Wynalazki biotechnologiczne posiadające zdolność patentową Zasada 28 Wyłączenia dotyczące zdolności patentowej Zasada 29 Ciało ludzkie i jego elementy Zasada 30 Wymogi w zakresie europejskich zgłoszeń patentowych dotyczących sekwencji nukleotydów i aminokwasów Zasada 31 Depozyt materiału biologicznego Zasada 32 Udział biegłego Zasada 33 Dostęp do materiału biologicznego Zasada 34 Nowy depozyt materiału biologicznego CZĘŚĆ III Przepisy wykonawcze do Części III Konwencji Rozdział I Dokonanie europejskiego zgłoszenia patentowego Zasada 35 Przepisy ogólne

3 5 Zasada 36 Europejskie zgłoszenie wydzielone Zasada 37 Przekazanie europejskiego zgłoszenia patentowego Zasada 38 Opłata za dokonanie zgłoszenia i za poszukiwanie Zasada 39 Opłata za wyznaczenie Zasada 40 Data dokonania zgłoszenia Rozdział II Przepisy dotyczące zgłoszenia Zasada 41 Wniosek o udzielenie patentu Zasada 42 Treść opisu wynalazku Zasada 43 Forma i treść zastrzeżeń Zasada 44 Jednolitość wynalazku Zasada 45 Zastrzeżenia podlegające opłatom Zasada 46 Forma rysunków Zasada 47 Forma i treść skrótu Zasada 48 Treści niedopuszczalne Zasada 49 Ogólne przepisy regulujące składanie dokumentów zgłoszeniowych Zasada 50 Dokumenty składane później Rozdział III Opłaty za utrzymanie w mocy zgłoszenia Zasada 51 Wnoszenie opłat za utrzymanie w mocy zgłoszenia Rozdział IV Pierwszeństwo Zasada 52 Oświadczenie o pierwszeństwie Zasada 53 Dokumenty pierwszeństwa Zasada 54 Wydanie dokumentów pierwszeństwa CZĘŚĆ IV Przepisy wykonawcze do Części IV Konwencji Rozdział I Badanie przez Sekcję Zgłoszeń Zasada 55 Badanie zgłoszenia Zasada 56 Brakujące części opisu wynalazku lub brakujące rysunki.. 44 Zasada 57 Badanie wymogów formalnych Zasada 58 Sprostowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych Zasada 59 Nieprawidłowości w zastrzeżeniu pierwszeństwa Zasada 60 Późniejsze wskazanie twórcy Rozdział II Sprawozdanie z poszukiwania europejskiego Zasada 61 Treść sprawozdania z poszukiwania europejskiego Zasada 62 Rozszerzone sprawozdanie z poszukiwania europejskiego.. 47

4 6 Zasada 62a Zgłoszenia zawierające kilka zastrzeżeń niezależnych Zasada 63 Poszukiwanie niepełne Zasada 64 Sprawozdanie z poszukiwania europejskiego w przypadku braku jednolitości wynalazku Zasada 65 Przekazanie sprawozdania z poszukiwania europejskiego. 49 Zasada 66 Ostateczna treść skrótu Rozdział III Publikacja europejskiego zgłoszenia patentowego Zasada 67 Techniczne przygotowania do publikacji Zasada 68 Forma publikacji europejskich zgłoszeń patentowych i sprawozdań z poszukiwania europejskiego Zasada 69 Informacje dotyczące publikacji Zasada 70 Wniosek o badanie Zasada 70a Odpowiedź na poszerzone sprawozdanie z poszukiwania europejskiego Zasada 70b* Rozdział IV Badanie przez Wydział Badań Zasada 71 Procedura badawcza Zasada 72 Udzielenie patentu europejskiego różnym zgłaszającym.. 53 Rozdział V Europejski opis patentowy Zasada 73 Zawartość i forma opisu patentowego Zasada 74 Świadectwo patentu europejskiego CZĘŚĆ V Przepisy wykonawcze do Części V Konwencji Rozdział I Postępowanie sprzeciwowe Zasada 75 Zrzeczenie się patentu lub jego wygaśnięcie Zasada 76 Forma i treść zawiadomienia o sprzeciwie Zasada 77 Odrzucenie sprzeciwu jako niedopuszczalnego Zasada 78 Postępowanie, gdy właściciel patentu jest nieuprawniony. 56 Zasada 79 Przygotowania do rozpatrzenia sprzeciwu Zasada 80 Zmiana patentu europejskiego Zasada 81 Rozpatrywanie sprzeciwu Zasada 82 Utrzymanie w mocy patentu europejskiego w zmienionej formie Zasada 83 Wniosek złożenia dokumentów Zasada 84 Kontynuowanie z urzędu postępowania sprzeciwowego.. 58 Zasada 85 Przeniesienie patentu europejskiego Zasada 86 Dokumenty w postępowaniu sprzeciwowym

5 7 Zasada 87 Treść i forma nowego opisu patentu europejskiego w postępowaniu sprzeciwowym Zasada 88 Koszty Zasada 89 Przystąpienie domniemanego naruszyciela Rozdział II Postępowanie w sprawie ograniczania lub unieważnienia Zasada 90 Przedmiot postępowania Zasada 91 Właściwość dla postępowania Zasada 92 Wymogi wniosku Zasada 93 Pierwszeństwo postępowania sprzeciwowego Zasada 94 Odrzucenie wniosku jako niedopuszczalnego Zasada 95 Decyzja w sprawie wniosku Zasada 96 Treść i forma zmienionego opisu patentu europejskiego.. 62 CZĘŚĆ VI Przepisy wykonawcze do Części VI Konwencji Rozdział I Postępowanie odwoławcze Zasada 97 Odwołanie od podziału i ustalenia kosztów Zasada 98 Zrzeczenie się patentu lub jego wygaśnięcie Zasada 99 Treść zawiadomienia o odwołaniu i oświadczenia wskazującego jego podstawy Zasada 100 Rozpatrywanie odwołań Zasada 101 Odrzucenie odwołania jako niedopuszczalnego Zasada 102 Forma decyzji Komisji Odwoławczych Zasada 103 Zwrot opłaty za odwołanie Rozdział II Wnioski o ponowne rozpoznanie przez Rozszerzoną Komisję Odwoławczą Zasada 104 Pozostałe podstawowe wady postępowania Zasada 105 Czyny przestępcze Zasada 106 Obowiązki podnoszącego zarzuty Zasada 107 Treść wniosku o ponowne rozpoznanie Zasada 108 Badanie wniosku Zasada 109 Postępowanie w przypadku wniosku o ponowne rozpoznanie Zasada 110 Zwrot opłaty za wniosek o ponowne rozpoznanie CZĘŚĆ VII Przepisy wykonawcze do Części VII Konwencji Rozdział I Decyzje i powiadomienia Europejskiego Urzędu Patentowego.. 68

6 8 Zasada 111 Forma decyzji Zasada 112 Stwierdzenie utraty praw Zasada 113 Podpis, nazwisko, pieczątka Rozdział II Uwagi osób trzecich Zasada 114 Uwagi osób trzecich Rozdział III Postępowanie ustne i przeprowadzanie dowodu Zasada 115 Wezwanie do osobistego stawiennictwa w postępowaniu ustnym Zasada 116 Przygotowanie postępowania ustnego Zasada 117 Decyzja dotycząca przeprowadzania dowodu Zasada 118 Wezwania do stawiennictwa przed Europejskim Urzędem Patentowym Zasada 119 Badanie dowodów przed Europejskim Urzędem Patentowym Zasada 120 Przesłuchanie przez właściwy krajowy sąd Zasada 121 Powoływanie biegłych Zasada 122 Koszty przeprowadzania dowodu Zasada 123 Zabezpieczenie dowodu Zasada 124 Protokół z postępowania ustnego i z przeprowadzenia dowodu Rozdział IV Powiadomienia Zasada 125 Przepisy ogólne Zasada 126 Powiadomienie pocztą Zasada 127 Powiadomienie przy pomocy technicznych środków łączności Zasada 128 Powiadomienie przez doręczenie Zasada 129 Publiczne powiadomienie Zasada 130 Powiadomienie pełnomocników Rozdział V Terminy Zasada 131 Obliczanie terminów Zasada 132 Terminy wyznaczane przez Europejski Urząd Patentowy.. 76 Zasada 133 Otrzymanie dokumentów po terminie Zasada 134 Przedłużenie terminów Zasada 135 Dalsze postępowanie Zasada 136 Przywrócenie praw (restitutio in integrum) Rozdział VI Zmiany i poprawki Zasada 137 Zmiana europejskiego zgłoszenia patentowego

7 9 Zasada 138 Różne zastrzeżenia, różne opisy wynalazków i różne rysunki dla różnych państw Zasada 139 Sprostowanie błędów w dokumentach złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym Zasada 140 Sprostowanie błędów w decyzjach Rozdział VII Informacje o stanie techniki Zasada 141 Informacja o stanie techniki Rozdział VIII Przerwa w postępowaniu Zasada 142 Przerwa w postępowaniu Rozdział IX Informacje podawane do wiadomości publicznej Zasada 143 Wpisy do Europejskiego Rejestru Patentowego Zasada 144 Części akt nieudostępniane do wglądu publicznego Zasada 145 Procedury dotyczące wglądu do akt Zasada 146 Przekazanie informacji zawartej w aktach Zasada 147 Zakładanie, utrzymywanie i zabezpieczanie akt Rozdział X Współpraca w sprawach prawnych i administracyjnych Zasada 148 Przekazywanie informacji pomiędzy Europejskim Urzędem Patentowym a organami umawiających się państw Zasada 149 Wgląd do akt przez sądy lub organy umawiających się państw Zasada 150 Postępowanie w sprawie prośby o udzielenie pomocy sądowej Rozdział XI Przedstawicielstwo Zasada 151 Wyznaczenie wspólnego pełnomocnika Zasada 152 Udzielenie pełnomocnictwa Zasada 153 Ochrona tajemnicy zawodowej Zasada 154 Zmiana listy zawodowych pełnomocników CZĘŚĆ VIII Przepisy wykonawcze do Części VIII Konwencji Zasada 155 Złożenie i przekazanie wniosku o zamianę Zasada 156 Informacja do wiadomości publicznej w przypadku zamiany CZĘŚĆ IX Przepisy wykonawcze do Części X Konwencji Zasada 157 Europejski Urząd Patentowy jako urząd przyjmujący

8 10 Zasada 158 Europejski Urząd Patentowy jako międzynarodowy organ poszukiwań lub międzynarodowy organ badań wstępnych. 91 Zasada 159 Europejski Urząd Patentowy jako urząd wyznaczony lub wybrany Wymogi dla wejścia w fazę europejską Zasada 160 Konsekwencje niespełnienia niektórych wymogów Zasada 161 Zmiana zgłoszenia Zasada 162 Zastrzeżenia podlegające opłatom Zasada 163 Badanie określonych wymogów formalnych przez Europejski Urząd Patentowy Zasada 164 Badanie jednolitości przez Europejski Urząd Patentowy.. 94 Zasada 165 Zgłoszenie Euro-PCT jako zgłoszenie kolidujące na podstawie art. 54 ust

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r.

USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie I. INFORMACJA PUBLICZNA Co to jest informacja publiczna? Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo