Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność przemysłowa jako przedmiot regulacji Konwencji paryskiej. 4 III. Pojęcie własności przemysłowej w prawie polskim... 5 IV. Dobra niematerialne jako przedmiot ochrony prawami własności przemysłowej Rozwój historyczny ochrony własności przemysłowej I. Ochrona własności przemysłowej na ziemiach Polskich Uzasadnienie ochrony dóbr własności przemysłowej Źródła prawa własności przemysłowej I. Prawo krajowe II. Ochrona własności przemysłowej w prawie międzynarodowym Konwencja Paryska TRIPS II. Prawo Unii Europejskiej Charakterystyka praw podmiotowych własności przemysłowej Ochrona dóbr niematerialnych własności przemysłowej w prawie cywilnym i innych działach prawa Prawo własności przemysłowej a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Rozdział II. Ochrona rozwiązań Ochrona wynalazków w prawie polskim, międzynarodowym i europejskim. 43 I. Uwagi wstępne II. Ochrona wynalazków w Porozumieniu TRIPS III. Patent europejski IV. Pozostałe umowy międzynarodowe odnoszące się do ochrony wynalazków V. Ochrona wynalazków w prawie UE Patent europejski o jednolitym skutku w UE Wynalazek I. Techniczny charakter wynalazku II. Wynalazek biotechnologiczny III. Kategorie wynalazków... 63

2 VI Spis treści 10. Rozwiązania wyłączone od patentowania I. Uwagi ogólne II. Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne III. Wytwory o charakterze jedynie artystycznym IV. Plany, zasady, metody i gry V. Wytwory niemożliwe do wykorzystania VI. Programy do maszyn cyfrowych VII. Przedstawienie informacji VIII. Ciało ludzkie IX. Wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym X. Odmiany roślin i rasy zwierząt oraz sposoby hodowli XI. Sposoby leczenia oraz diagnostyki Wynalazek tajny Nowość Pierwszeństwo I. Pierwszeństwo zwykłe II. Pierwszeństwo konwencyjne III. Pierwszeństwo wystawowe Poziom wynalazczy Przemysłowa stosowalność Podmiot praw I. Współtwórstwo II. Prawa zamawiającego i pracodawcy III. Wynalazki i wzory stworzone przy pomocy przedsiębiorcy Prawa osobiste wynalazcy Prawa majątkowe twórcy wynalazku I. Prawo do uzyskania patentu II. Prawo do wynagrodzenia Uzyskanie ochrony patentowej I. Postępowanie zgłoszeniowe przed UPRP II. Zgłoszenie międzynarodowe na podstawie PCT III. Uzyskanie patentu europejskiego Patent I. Treść prawa z patentu II. Patent jako prawo majątkowe III. Zakres przedmiotowy patentu IV. Zakres czasowy patentu V. Zakres terytorialny patentu VI. Patent dodatkowy i patent zależny VII. Wspólność prawa Ustanie ochrony patentowej I. Wygaśnięcie patentu Upływ okresu ochrony patentowej Zrzeczenie się patentu Nieuiszczenie opłat Trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku biotechnologicznego II. Unieważnienie i uchylenie patentu Uchylenie patentu wskutek sprzeciwu

3 Spis treści VII 2. Legitymacja czynna w sprawach o unieważnienie patentu Podstawy unieważnienia patentu Postępowanie w sprawie unieważnienia patentu Skutki unieważnienia patentu III. Unieważnienie decyzji o udzieleniu patentu na podstawie KPA IV. Ustanie patentu dodatkowego V. Ustanie patentu europejskiego Unieważnienie w postępowaniu sprzeciwowym Unieważnienie na wniosek uprawnionego Unieważnienie patentu europejskiego w jednym z wyznaczonych państw Wyczerpanie prawa z patentu I. Przesłanki wyczerpania patentu II. Skutki wyczerpania patentu Ograniczenia patentu I. Uwagi wstępne II. Przywilej komunikacyjny III. Przywilej badawczy IV. Przywilej rejestracyjny V. Przywilej apteczny VI. Przywilej farmerski VII. Wykorzystanie wynalazku dla celów państwowych VIII. Prawo używacza uprzedniego IX. Prawo używacza następczego Nadużycie patentu Licencja przymusowa I. Przesłanki udzielenia licencji przymusowej Licencja przymusowa w celu zapobieżenia zagrożenia państwa Licencja przymusowa w przypadku nadużycia patentu Licencja przymusowa w przypadku zależności praw II. Zależność prawa ochronnego na wzór użytkowy i patentu III. Zależności prawa do odmian roślin i patentu IV. Licencja przymusowa na podstawie rozp. Nr 816/ V. Postępowanie w przedmiocie udzielenia licencji przymusowej VI. Skutki i zakres licencji przymusowej VII. Skutki i zakres licencji przymusowej wydanej na podstawie rozp. Nr 816/ Projekty racjonalizatorskie Dodatkowe prawo ochronne I. Geneza regulacji II. Przedmioty chronione dodatkowym prawem ochronnym III. Podmiot uprawniony i procedura uzyskania ochrony IV. Treść i zakres dodatkowego prawa ochronnego V. Przedłużenie ochrony produktów leczniczych i środków ochrony roślin 210 VII. Ustanie ochrony Wzory użytkowe I. Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony Techniczny charakter rozwiązania Przedmiot o trwałej postaci

4 VIII Spis treści 3. Nowość rozwiązania Użyteczność II. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy III. Prawo ochronne na wzór użytkowy Wzory przemysłowe I. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie międzynarodowym II. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie UE Wspólnotowy wzór przemysłowy III. Pojęcie wzoru przemysłowego w ustawie Prawo własności przemysłowej Pojęcie wytworu i części składowych Postać wytworu Nowość Indywidualny charakter Wzory niepodlegające ochronie Ochrona prawna wzorów przemysłowych I. Uzyskanie ochrony Procedura krajowa Procedura międzynarodowa Uzyskanie wspólnotowego wzoru przemysłowego II. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Ograniczenia ochrony i wyczerpanie prawa z rejestracji Ustanie ochrony prawem z rejestracji III. Wspólnotowy wzór przemysłowy Prawo do wzoru wspólnotowego i jego ochrona Zakres prawa ze wzoru wspólnotowego Treść prawa ze wzoru wspólnotowego Zbywalność prawa ze wzoru wspólnotowego Czas ochrony wzoru wspólnotowego Ograniczenia praw ze wzoru wspólnotowego Wyczerpanie prawa ze wzoru wspólnotowego Ochrona wspólnotowego wzoru przemysłowego Ustanie ochrony wspólnotowego wzoru przemysłowego IV. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie autorskim Ochrona topografii układów scalonych Ochrona prawna odmian roślin Rozdział III. Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych Część I. Znaki towarowe Znak towarowy jako dobro niematerialne i jego funkcje I. Znak towarowy jako dobro niematerialne II. Funkcje znaku towarowego Funkcja oznaczenia pochodzenia Funkcja jakościowa i reklamowa Inne funkcje znaku towarowego Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego I. Normatywne pojęcie znaku towarowego

5 Spis treści IX 1. Definicja znaku towarowego w ustawie Prawo własności przemysłowej Zdolność odróżniania Cechy konstytutywne znaku towarowego II. Normatywne kategorie znaków towarowych. Znaki usługowe III. Rodzaje form przedstawieniowych znaków towarowych Tradycyjne znaki towarowe Nietradycyjne (nietypowe) znaki towarowe Znaki przestrzenne Kolor nieokreślony przestrzennie Znaki dźwiękowe Znaki zapachowe Znaki smakowe Inne znaki nietypowe Przeszkody udzielenia prawa ochronnego I. Uwagi ogólne II. Przeszkody bezwzględne Brak zdolności odróżniającej Uwagi ogólne Kryteria oceny zdolności odróżniającej Kategorie oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej Oznaczenia nienadające się do odróżniania w obrocie towarów wskazanych w zgłoszeniu Oznaczenia opisowe Oznaczenia z języka potocznego albo używane w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych Wtórna zdolność odróżniająca Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami Znak mylący Zakaz rejestracji znaków towarowych zawierających oznaczenia oficjalne lub urzędowe Uwagi ogólne Przeszkody z art. 131 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem Przeszkody z art. 131 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem Przeszkoda z art. 131 ust. 2 pkt 4 PrWłPrzem Zakaz rejestracji znaków towarowych zawierających symbole Przeszkody określone w art. 131 ust. 2 pkt 6 PrWłPrzem Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze III. Przeszkody względne Przeszkody wynikające z wcześniejszych znaków towarowych Uwagi ogólne Przeszkody określone w art. 132 ust. 2 PrWłPrzem Znaczenie prawne tzw. listów zgody Ochrona znaku wcześniejszego w tzw. okresie karencji Znak towarowy powszechnie znany wzmianka Przeszkody wynikające z zarejestrowanych oznaczeń geograficznych Naruszenie praw osobistych i majątkowych osób trzecich Nieusprawiedliwione zgłoszenie lub uzyskanie rejestracji znaku przez agenta lub przedstawiciela

6 X Spis treści 36. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy I. Źródła praw podmiotowych do znaków towarowych II. Podmiot uprawniony do uzyskania prawa ochronnego III. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego Uwagi ogólne Pierwszeństwo zwykłe Pierwszeństwo uprzednie Pierwszeństwo konwencyjne Pierwszeństwo z wystawienia Zastrzeżenie pierwszeństwa uprzedniego Skutki pierwszeństwa uprzedniego IV. Zgłoszenia z równym pierwszeństwem V. Zasada telle-quelle wzmianka VI. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego Regulacja prawna Zgłoszenie znaku towarowego Elementy zgłoszenia Treść zgłoszenia Określenie znaku towarowego Określenie towarów lub usług Regulamin znaku towarowego Oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa i dokument pierwszeństwa Zasada jednolitości zgłoszenia Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego Czynności Urzędu Patentowego po dokonaniu zgłoszenia Ogłoszenie o zgłoszeniu i jego konsekwencje Zmiany w zgłoszeniu znaku towarowego w toku postępowania Merytoryczne badanie zgłoszenia Decyzja w sprawie udzielenia prawa ochronnego Czynności UPRP po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego Prawo ochronne na znak towarowy charakterystyka i ograniczenia I. Uwagi ogólne II. Charakter prawa ochronnego III. Tryb powstania prawa ochronnego IV. Zakres czasowy i terytorialny prawa ochronnego V. Treść prawa ochronnego Uwagi wstępne Sfera pozytywna prawa ochronnego Uwagi ogólne Uprawnienie do używania znaku towarowego Uprawnienie do rozporządzania Sfera negatywna wzmianka VI. Ograniczenia prawa ochronnego Wyczerpanie prawa ochronnego Ograniczenia przewidziane w art. 156 PrWłPrzem Ograniczenie przewidziane w 157 PrWłPrzem

7 Spis treści XI 4. Ograniczenie przewidziane w art. 158 PrWłPrzem Ograniczenie wynikające z prawa używacza uprzedniego (art. 160 PrWłPrzem) Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy I. Uwagi ogólne II. Ogólne przesłanki naruszenia znaku towarowego Używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym Używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego Używanie oznaczenia w celu odróżniania towarów i usług Test negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego Bezprawność użycia oznaczenia III. Formy używania znaku towarowego przez naruszyciela IV. Ustawowe postacie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Naruszenia związane z tzw.... podwójną identycznością Naruszenia wymagające stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd Uwagi ogólne Podobieństwo lub identyczność towarów i usług Podobieństwo lub identyczność oznaczeń Rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego Całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd Rozszerzona ochrona znaków renomowanych Uwagi ogólne Pojęcie renomowanego znaku towarowego Używanie w odniesieniu do jakichkolwiek towarów Używanie oznaczenia identycznego lub podobnego Powstanie skojarzenia z wcześniejszym znakiem renomowanym Niebezpieczeństwo uzyskania nienależnej korzyści przez osobę trzecią albo powstania szkody dla renomy lub odróżniającego charakteru znaku renomowanego Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy I. Uwagi ogólne II. Unieważnienie prawa ochronnego III. Wygaśnięcie prawa ochronnego Wspólne prawo ochronne na znak towarowy Znaki towarowe wspólne (kolektywne) I. Uwagi ogólne II. Wspólny znak towarowy III. Wspólny znak towarowy gwarancyjny Znak towarowy powszechnie znany i jego ochrona I. Uwagi ogólne II. Pojęcie znaku powszechnie znanego III. Prawo do znaku powszechnie znanego IV. Wcześniejszy znak powszechnie znany jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego V. Naruszenie prawa do znaku powszechnie znanego VI. Znak powszechnie znany a znak renomowany Międzynarodowe znaki towarowe I. Uwagi ogólne

8 XII Spis treści II. Zgłoszenie międzynarodowe III. Skutki rejestracji międzynarodowej IV. Zależność rejestracji międzynarodowej od rejestracji lub zgłoszenia podstawowego Wspólnotowe znaki towarowe I. Uwagi ogólne II. Podstawowe zasady wspólnotowego (unijnego) prawa znaków towarowych Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego Zasada autonomii systemu ochrony wspólnotowych znaków towarowych Zasada współistnienia (koegzystencji) wspólnotowych oraz krajowych znaków towarowych III. Zagadnienia proceduralne Udzielenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych IV. Najważniejsze zagadnienia materialnoprawne dotyczące ochrony wspólnotowych znaków towarowych Uwagi ogólne V. Ochrona wspólnotowego znaku towarowego po akcesji Polski do UE wzmianka Część II. Oznaczenia geograficzne Oznaczenia geograficzne I. Uwagi wstępne II. Pojęcie i funkcje oznaczeń geograficznych III. Rodzaje oznaczeń geograficznych IV. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie unijnym Uwagi wstępne Ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych Pojęcie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych Przeszkody rejestracji Procedura rejestracji Uwagi ogólne Podmiot zgłaszający Treść wniosku o rejestrację wzmianka Procedura krajowa Tymczasowa ochrona krajowa Procedura unijna Prawo z rejestracji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego i jego ochrona Cofnięcie rejestracji Ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, win i wód mineralnych w prawie unijnym wzmianka V. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie polskim Ochrona oznaczeń geograficznych w ustawie Prawo własności przemysłowej Uwagi ogólne Definicja oznaczenia geograficznego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej

9 Spis treści XIII 1.3. Podmiot zgłaszający Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia oznaczenia geograficznego Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego Ochrona krajowa oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych, win i wód mineralnych Ochrona oznaczeń geograficznych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji VI. Stosunek ochrony krajowej do ochrony unijnej nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. 447 Rozdział IV. Obrót prawami własności przemysłowej Uwagi ogólne Umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej I. Zagadnienia ogólne Reżim przeniesienia praw wyłącznych z zakresu własności przemysłowej Forma umowy o przeniesienie praw wyłącznych Wpis przeniesienia praw wyłącznych do rejestrów UPRP Zagadnienie dopuszczalności nabycia praw wyłącznych od osoby nieuprawnionej II. Przeniesienie praw dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych Przeniesienie praw dotyczących wynalazków Przeniesienie patentu wspólnego oraz udziału w patencie wspólnym Przeniesienie praw dotyczące wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych III. Przeniesienie praw dotyczących znaków towarowych Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy zasady ogólne Przeniesienie wspólnego prawa ochronnego, udziału we wspólnym prawie ochronnym oraz praw ochronnych na znaki towarowe wspólne odesłanie Przeniesienie pierwszeństwa uprzedniego i prawa ze zgłoszenia znaku towarowego Przeniesienie prawa do znaku powszechnie znanego IV. Zagadnienie obrotu prawem z rejestracji oznaczenia geograficznego Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych I. Użytkowanie II. Zastaw Prawa z zakresu własności przemysłowej jako przedmiot zastawu Ustanowienie zastawu zwykłego Ustanowienie zastawu rejestrowego Licencje na korzystanie z dóbr własności przemysłowej I. Pojęcie i charakter prawny umowy licencyjnej II. Forma umowy licencyjnej. Wpis licencji do rejestrów UPRP III. Rodzaje licencji

10 XIV Spis treści IV. Czas trwania umowy licencyjnej V. Skuteczność umowy licencyjnej wobec nabywcy prawa wyłącznego VI. Zbywalność licencji VII. Zasady szczególne dotyczące licencji i sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego Rozdział V. Ochrona praw własności przemysłowej Część I. Cywilnoprawna ochrona praw własności przemysłowej Uwagi ogólne Legitymacja materialna przy dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej Środki ochrony I. Roszczenie o zaniechanie II. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści III. Roszczenie o naprawienie szkody IV. Inne środki ochrony Powództwo o ustalenie Orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomości Orzeczenie o przepadku Tzw. roszczenie informacyjne Zabezpieczenie roszczeń na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego wzmianka V. Zakres czasowy dochodzenia roszczeń Przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych Ochrona praw do uzyskania praw wyłącznych Część II. Rola UPRP w ochronie własności przemysłowej Uwagi ogólne Opłaty, rejestry i terminy I. Opłaty II. Rejestry prowadzone przez UPRP III. Ogłoszenia urzędowe IV. Terminy w postępowaniu administracyjnym przed UPRP Postępowania przed Urzędem Patentowym RP I. Uwagi ogólne II. Postępowanie zgłoszeniowe III. Postępowanie związane z utrzymywaniem ochrony dóbr własności przemysłowej IV. Postępowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy V. Postępowanie sprzeciwowe VI. Postępowanie sporne Część III. Ochrona praw własności przemysłowej w prawie karnym Przestępstwa przeciwko własności przemysłowej I. Przestępstwa przeciwko prawom twórcy projektu wynalazczego II. Przestępstwa przeciwko znakom towarowym III. Stwarzanie pozorów istnienia ochrony Indeks rzeczowy

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2. str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8 Ochrona własności intelektualnej Wykład 8 Prawo własności przemysłowej Pojęcie prawa własności przemysłowej Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej mianem własności przemysłowej określa

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Tom 14 A Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a REDAKTOR NACZELNY

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie Prawo własności przemysłowej 5. wydanie PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Polecamy nasze publikacje w serii: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 15 KODEKS CYWILNY, wyd. 33 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS PRACY, wyd.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Tom 14 B Tom 14 B Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14b SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14b REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne...

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne... Spis treści Wykaz skrótów...15 Od Redaktorów...19 Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej...23 1. Uwagi wstępne... 23 2. Powody i okoliczności zawarcia konwencji... 24 3. Rewizje konwencji...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie Fundusz Zaawansowanych Technologii Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Bartosz Walter, Warszawa 20 czerwca 2012 Gdzie jesteśmy? Projekty technologiczne na świecie Ocena potencjału

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy SYSTEM PATENTOWY dr Grażyna Padee rzecznik patentowy OCHRONA TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ WYNALAZEK WZÓR UŻYTKOWY KNOW-HOW OCHRONA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ ZNAK TOWAROWY WZÓR PRZEMYSŁOWY OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej Radom, 11 luty 2011 r. Paweł Jaroszek Polskie ustawodawstwo dotyczące własności przemysłowej normuje stosunki prawne w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce

Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce prelekcja przygotowana na konferencję Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Wyższa Szkoła Bankowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13 3 Wstęp........................................... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji................. 13 Rozdział I Zasady ogólne.............................. 13 Zasada 1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów 10-11 czerwca 2010 Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych Magdalena Tagowska 1.Wstęp 2. 3.Ochrona wynalazków w dziedzinie farmacji 4.Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11 Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE............. 11 Rozdział I Postanowienia ogólne..................... 11 Artykuł 1 Europejskie prawo dotyczące udzielania patentów........ 11 Artykuł

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 WYKŁAD 3. TREŚĆ I. Ochrona wynalazków. Pojęcie wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Procedura udzielania patentów. Treść i zakres patentu. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

Termin: 29-30.09.2014 r.

Termin: 29-30.09.2014 r. Strona 1 Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie gospodarczym Termin: 29-30.09.2014

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych.

WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych. WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Definicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Cechy i funkcje znaku towarowego. Procedura uzyskiwania ochrony. Treść i zakres prawa ochronnego. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r.

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji... 11 1. Patent. Charakterystyka ogólna... 11 1.1. Istota, treść i zakres

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8. 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8. 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych)

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych) Poniżej zamieszczono pomocne definicje związane z prawem własności intelektualnej Informacja patentowa stanowi integralną część i wyspecjalizowaną dziedzinę informacji naukowo-technicznej. Obejmuje zbiór

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Piotr Zakrzewski Własnośd intelektualna pojęcie własności dotyczy nie tylko przedmiotów materialnych, ale również dóbr niematerialnych, będących

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1615 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Ochrona własności przemysłowej Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania

Bardziej szczegółowo

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r.

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r. Program Patent Plus Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Ochrona własności przemysłowej. Najważniejsze korzyści - wzmacnia pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną oraz stanowi zachętę

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r.

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Odpowiedzialność za naruszenie praw do wzoru przemysłowego i do znaku towarowego Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Co to jest piractwo? Piractwo jest to niedozwolone

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r.

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK - z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, w Białymstoku, NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo