Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność przemysłowa jako przedmiot regulacji Konwencji paryskiej. 4 III. Pojęcie własności przemysłowej w prawie polskim... 5 IV. Dobra niematerialne jako przedmiot ochrony prawami własności przemysłowej Rozwój historyczny ochrony własności przemysłowej I. Ochrona własności przemysłowej na ziemiach Polskich Uzasadnienie ochrony dóbr własności przemysłowej Źródła prawa własności przemysłowej I. Prawo krajowe II. Ochrona własności przemysłowej w prawie międzynarodowym Konwencja Paryska TRIPS II. Prawo Unii Europejskiej Charakterystyka praw podmiotowych własności przemysłowej Ochrona dóbr niematerialnych własności przemysłowej w prawie cywilnym i innych działach prawa Prawo własności przemysłowej a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Rozdział II. Ochrona rozwiązań Ochrona wynalazków w prawie polskim, międzynarodowym i europejskim. 43 I. Uwagi wstępne II. Ochrona wynalazków w Porozumieniu TRIPS III. Patent europejski IV. Pozostałe umowy międzynarodowe odnoszące się do ochrony wynalazków V. Ochrona wynalazków w prawie UE Patent europejski o jednolitym skutku w UE Wynalazek I. Techniczny charakter wynalazku II. Wynalazek biotechnologiczny III. Kategorie wynalazków... 63

2 VI Spis treści 10. Rozwiązania wyłączone od patentowania I. Uwagi ogólne II. Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne III. Wytwory o charakterze jedynie artystycznym IV. Plany, zasady, metody i gry V. Wytwory niemożliwe do wykorzystania VI. Programy do maszyn cyfrowych VII. Przedstawienie informacji VIII. Ciało ludzkie IX. Wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym X. Odmiany roślin i rasy zwierząt oraz sposoby hodowli XI. Sposoby leczenia oraz diagnostyki Wynalazek tajny Nowość Pierwszeństwo I. Pierwszeństwo zwykłe II. Pierwszeństwo konwencyjne III. Pierwszeństwo wystawowe Poziom wynalazczy Przemysłowa stosowalność Podmiot praw I. Współtwórstwo II. Prawa zamawiającego i pracodawcy III. Wynalazki i wzory stworzone przy pomocy przedsiębiorcy Prawa osobiste wynalazcy Prawa majątkowe twórcy wynalazku I. Prawo do uzyskania patentu II. Prawo do wynagrodzenia Uzyskanie ochrony patentowej I. Postępowanie zgłoszeniowe przed UPRP II. Zgłoszenie międzynarodowe na podstawie PCT III. Uzyskanie patentu europejskiego Patent I. Treść prawa z patentu II. Patent jako prawo majątkowe III. Zakres przedmiotowy patentu IV. Zakres czasowy patentu V. Zakres terytorialny patentu VI. Patent dodatkowy i patent zależny VII. Wspólność prawa Ustanie ochrony patentowej I. Wygaśnięcie patentu Upływ okresu ochrony patentowej Zrzeczenie się patentu Nieuiszczenie opłat Trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku biotechnologicznego II. Unieważnienie i uchylenie patentu Uchylenie patentu wskutek sprzeciwu

3 Spis treści VII 2. Legitymacja czynna w sprawach o unieważnienie patentu Podstawy unieważnienia patentu Postępowanie w sprawie unieważnienia patentu Skutki unieważnienia patentu III. Unieważnienie decyzji o udzieleniu patentu na podstawie KPA IV. Ustanie patentu dodatkowego V. Ustanie patentu europejskiego Unieważnienie w postępowaniu sprzeciwowym Unieważnienie na wniosek uprawnionego Unieważnienie patentu europejskiego w jednym z wyznaczonych państw Wyczerpanie prawa z patentu I. Przesłanki wyczerpania patentu II. Skutki wyczerpania patentu Ograniczenia patentu I. Uwagi wstępne II. Przywilej komunikacyjny III. Przywilej badawczy IV. Przywilej rejestracyjny V. Przywilej apteczny VI. Przywilej farmerski VII. Wykorzystanie wynalazku dla celów państwowych VIII. Prawo używacza uprzedniego IX. Prawo używacza następczego Nadużycie patentu Licencja przymusowa I. Przesłanki udzielenia licencji przymusowej Licencja przymusowa w celu zapobieżenia zagrożenia państwa Licencja przymusowa w przypadku nadużycia patentu Licencja przymusowa w przypadku zależności praw II. Zależność prawa ochronnego na wzór użytkowy i patentu III. Zależności prawa do odmian roślin i patentu IV. Licencja przymusowa na podstawie rozp. Nr 816/ V. Postępowanie w przedmiocie udzielenia licencji przymusowej VI. Skutki i zakres licencji przymusowej VII. Skutki i zakres licencji przymusowej wydanej na podstawie rozp. Nr 816/ Projekty racjonalizatorskie Dodatkowe prawo ochronne I. Geneza regulacji II. Przedmioty chronione dodatkowym prawem ochronnym III. Podmiot uprawniony i procedura uzyskania ochrony IV. Treść i zakres dodatkowego prawa ochronnego V. Przedłużenie ochrony produktów leczniczych i środków ochrony roślin 210 VII. Ustanie ochrony Wzory użytkowe I. Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony Techniczny charakter rozwiązania Przedmiot o trwałej postaci

4 VIII Spis treści 3. Nowość rozwiązania Użyteczność II. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy III. Prawo ochronne na wzór użytkowy Wzory przemysłowe I. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie międzynarodowym II. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie UE Wspólnotowy wzór przemysłowy III. Pojęcie wzoru przemysłowego w ustawie Prawo własności przemysłowej Pojęcie wytworu i części składowych Postać wytworu Nowość Indywidualny charakter Wzory niepodlegające ochronie Ochrona prawna wzorów przemysłowych I. Uzyskanie ochrony Procedura krajowa Procedura międzynarodowa Uzyskanie wspólnotowego wzoru przemysłowego II. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Ograniczenia ochrony i wyczerpanie prawa z rejestracji Ustanie ochrony prawem z rejestracji III. Wspólnotowy wzór przemysłowy Prawo do wzoru wspólnotowego i jego ochrona Zakres prawa ze wzoru wspólnotowego Treść prawa ze wzoru wspólnotowego Zbywalność prawa ze wzoru wspólnotowego Czas ochrony wzoru wspólnotowego Ograniczenia praw ze wzoru wspólnotowego Wyczerpanie prawa ze wzoru wspólnotowego Ochrona wspólnotowego wzoru przemysłowego Ustanie ochrony wspólnotowego wzoru przemysłowego IV. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie autorskim Ochrona topografii układów scalonych Ochrona prawna odmian roślin Rozdział III. Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych Część I. Znaki towarowe Znak towarowy jako dobro niematerialne i jego funkcje I. Znak towarowy jako dobro niematerialne II. Funkcje znaku towarowego Funkcja oznaczenia pochodzenia Funkcja jakościowa i reklamowa Inne funkcje znaku towarowego Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego I. Normatywne pojęcie znaku towarowego

5 Spis treści IX 1. Definicja znaku towarowego w ustawie Prawo własności przemysłowej Zdolność odróżniania Cechy konstytutywne znaku towarowego II. Normatywne kategorie znaków towarowych. Znaki usługowe III. Rodzaje form przedstawieniowych znaków towarowych Tradycyjne znaki towarowe Nietradycyjne (nietypowe) znaki towarowe Znaki przestrzenne Kolor nieokreślony przestrzennie Znaki dźwiękowe Znaki zapachowe Znaki smakowe Inne znaki nietypowe Przeszkody udzielenia prawa ochronnego I. Uwagi ogólne II. Przeszkody bezwzględne Brak zdolności odróżniającej Uwagi ogólne Kryteria oceny zdolności odróżniającej Kategorie oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej Oznaczenia nienadające się do odróżniania w obrocie towarów wskazanych w zgłoszeniu Oznaczenia opisowe Oznaczenia z języka potocznego albo używane w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych Wtórna zdolność odróżniająca Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami Znak mylący Zakaz rejestracji znaków towarowych zawierających oznaczenia oficjalne lub urzędowe Uwagi ogólne Przeszkody z art. 131 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem Przeszkody z art. 131 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem Przeszkoda z art. 131 ust. 2 pkt 4 PrWłPrzem Zakaz rejestracji znaków towarowych zawierających symbole Przeszkody określone w art. 131 ust. 2 pkt 6 PrWłPrzem Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze III. Przeszkody względne Przeszkody wynikające z wcześniejszych znaków towarowych Uwagi ogólne Przeszkody określone w art. 132 ust. 2 PrWłPrzem Znaczenie prawne tzw. listów zgody Ochrona znaku wcześniejszego w tzw. okresie karencji Znak towarowy powszechnie znany wzmianka Przeszkody wynikające z zarejestrowanych oznaczeń geograficznych Naruszenie praw osobistych i majątkowych osób trzecich Nieusprawiedliwione zgłoszenie lub uzyskanie rejestracji znaku przez agenta lub przedstawiciela

6 X Spis treści 36. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy I. Źródła praw podmiotowych do znaków towarowych II. Podmiot uprawniony do uzyskania prawa ochronnego III. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego Uwagi ogólne Pierwszeństwo zwykłe Pierwszeństwo uprzednie Pierwszeństwo konwencyjne Pierwszeństwo z wystawienia Zastrzeżenie pierwszeństwa uprzedniego Skutki pierwszeństwa uprzedniego IV. Zgłoszenia z równym pierwszeństwem V. Zasada telle-quelle wzmianka VI. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego Regulacja prawna Zgłoszenie znaku towarowego Elementy zgłoszenia Treść zgłoszenia Określenie znaku towarowego Określenie towarów lub usług Regulamin znaku towarowego Oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa i dokument pierwszeństwa Zasada jednolitości zgłoszenia Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego Czynności Urzędu Patentowego po dokonaniu zgłoszenia Ogłoszenie o zgłoszeniu i jego konsekwencje Zmiany w zgłoszeniu znaku towarowego w toku postępowania Merytoryczne badanie zgłoszenia Decyzja w sprawie udzielenia prawa ochronnego Czynności UPRP po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego Prawo ochronne na znak towarowy charakterystyka i ograniczenia I. Uwagi ogólne II. Charakter prawa ochronnego III. Tryb powstania prawa ochronnego IV. Zakres czasowy i terytorialny prawa ochronnego V. Treść prawa ochronnego Uwagi wstępne Sfera pozytywna prawa ochronnego Uwagi ogólne Uprawnienie do używania znaku towarowego Uprawnienie do rozporządzania Sfera negatywna wzmianka VI. Ograniczenia prawa ochronnego Wyczerpanie prawa ochronnego Ograniczenia przewidziane w art. 156 PrWłPrzem Ograniczenie przewidziane w 157 PrWłPrzem

7 Spis treści XI 4. Ograniczenie przewidziane w art. 158 PrWłPrzem Ograniczenie wynikające z prawa używacza uprzedniego (art. 160 PrWłPrzem) Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy I. Uwagi ogólne II. Ogólne przesłanki naruszenia znaku towarowego Używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym Używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego Używanie oznaczenia w celu odróżniania towarów i usług Test negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego Bezprawność użycia oznaczenia III. Formy używania znaku towarowego przez naruszyciela IV. Ustawowe postacie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Naruszenia związane z tzw.... podwójną identycznością Naruszenia wymagające stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd Uwagi ogólne Podobieństwo lub identyczność towarów i usług Podobieństwo lub identyczność oznaczeń Rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego Całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd Rozszerzona ochrona znaków renomowanych Uwagi ogólne Pojęcie renomowanego znaku towarowego Używanie w odniesieniu do jakichkolwiek towarów Używanie oznaczenia identycznego lub podobnego Powstanie skojarzenia z wcześniejszym znakiem renomowanym Niebezpieczeństwo uzyskania nienależnej korzyści przez osobę trzecią albo powstania szkody dla renomy lub odróżniającego charakteru znaku renomowanego Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy I. Uwagi ogólne II. Unieważnienie prawa ochronnego III. Wygaśnięcie prawa ochronnego Wspólne prawo ochronne na znak towarowy Znaki towarowe wspólne (kolektywne) I. Uwagi ogólne II. Wspólny znak towarowy III. Wspólny znak towarowy gwarancyjny Znak towarowy powszechnie znany i jego ochrona I. Uwagi ogólne II. Pojęcie znaku powszechnie znanego III. Prawo do znaku powszechnie znanego IV. Wcześniejszy znak powszechnie znany jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego V. Naruszenie prawa do znaku powszechnie znanego VI. Znak powszechnie znany a znak renomowany Międzynarodowe znaki towarowe I. Uwagi ogólne

8 XII Spis treści II. Zgłoszenie międzynarodowe III. Skutki rejestracji międzynarodowej IV. Zależność rejestracji międzynarodowej od rejestracji lub zgłoszenia podstawowego Wspólnotowe znaki towarowe I. Uwagi ogólne II. Podstawowe zasady wspólnotowego (unijnego) prawa znaków towarowych Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego Zasada autonomii systemu ochrony wspólnotowych znaków towarowych Zasada współistnienia (koegzystencji) wspólnotowych oraz krajowych znaków towarowych III. Zagadnienia proceduralne Udzielenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych IV. Najważniejsze zagadnienia materialnoprawne dotyczące ochrony wspólnotowych znaków towarowych Uwagi ogólne V. Ochrona wspólnotowego znaku towarowego po akcesji Polski do UE wzmianka Część II. Oznaczenia geograficzne Oznaczenia geograficzne I. Uwagi wstępne II. Pojęcie i funkcje oznaczeń geograficznych III. Rodzaje oznaczeń geograficznych IV. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie unijnym Uwagi wstępne Ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych Pojęcie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych Przeszkody rejestracji Procedura rejestracji Uwagi ogólne Podmiot zgłaszający Treść wniosku o rejestrację wzmianka Procedura krajowa Tymczasowa ochrona krajowa Procedura unijna Prawo z rejestracji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego i jego ochrona Cofnięcie rejestracji Ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, win i wód mineralnych w prawie unijnym wzmianka V. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie polskim Ochrona oznaczeń geograficznych w ustawie Prawo własności przemysłowej Uwagi ogólne Definicja oznaczenia geograficznego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej

9 Spis treści XIII 1.3. Podmiot zgłaszający Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia oznaczenia geograficznego Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego Ochrona krajowa oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych, win i wód mineralnych Ochrona oznaczeń geograficznych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji VI. Stosunek ochrony krajowej do ochrony unijnej nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. 447 Rozdział IV. Obrót prawami własności przemysłowej Uwagi ogólne Umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej I. Zagadnienia ogólne Reżim przeniesienia praw wyłącznych z zakresu własności przemysłowej Forma umowy o przeniesienie praw wyłącznych Wpis przeniesienia praw wyłącznych do rejestrów UPRP Zagadnienie dopuszczalności nabycia praw wyłącznych od osoby nieuprawnionej II. Przeniesienie praw dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych Przeniesienie praw dotyczących wynalazków Przeniesienie patentu wspólnego oraz udziału w patencie wspólnym Przeniesienie praw dotyczące wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych III. Przeniesienie praw dotyczących znaków towarowych Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy zasady ogólne Przeniesienie wspólnego prawa ochronnego, udziału we wspólnym prawie ochronnym oraz praw ochronnych na znaki towarowe wspólne odesłanie Przeniesienie pierwszeństwa uprzedniego i prawa ze zgłoszenia znaku towarowego Przeniesienie prawa do znaku powszechnie znanego IV. Zagadnienie obrotu prawem z rejestracji oznaczenia geograficznego Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych I. Użytkowanie II. Zastaw Prawa z zakresu własności przemysłowej jako przedmiot zastawu Ustanowienie zastawu zwykłego Ustanowienie zastawu rejestrowego Licencje na korzystanie z dóbr własności przemysłowej I. Pojęcie i charakter prawny umowy licencyjnej II. Forma umowy licencyjnej. Wpis licencji do rejestrów UPRP III. Rodzaje licencji

10 XIV Spis treści IV. Czas trwania umowy licencyjnej V. Skuteczność umowy licencyjnej wobec nabywcy prawa wyłącznego VI. Zbywalność licencji VII. Zasady szczególne dotyczące licencji i sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego Rozdział V. Ochrona praw własności przemysłowej Część I. Cywilnoprawna ochrona praw własności przemysłowej Uwagi ogólne Legitymacja materialna przy dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej Środki ochrony I. Roszczenie o zaniechanie II. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści III. Roszczenie o naprawienie szkody IV. Inne środki ochrony Powództwo o ustalenie Orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomości Orzeczenie o przepadku Tzw. roszczenie informacyjne Zabezpieczenie roszczeń na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego wzmianka V. Zakres czasowy dochodzenia roszczeń Przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych Ochrona praw do uzyskania praw wyłącznych Część II. Rola UPRP w ochronie własności przemysłowej Uwagi ogólne Opłaty, rejestry i terminy I. Opłaty II. Rejestry prowadzone przez UPRP III. Ogłoszenia urzędowe IV. Terminy w postępowaniu administracyjnym przed UPRP Postępowania przed Urzędem Patentowym RP I. Uwagi ogólne II. Postępowanie zgłoszeniowe III. Postępowanie związane z utrzymywaniem ochrony dóbr własności przemysłowej IV. Postępowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy V. Postępowanie sprzeciwowe VI. Postępowanie sporne Część III. Ochrona praw własności przemysłowej w prawie karnym Przestępstwa przeciwko własności przemysłowej I. Przestępstwa przeciwko prawom twórcy projektu wynalazczego II. Przestępstwa przeciwko znakom towarowym III. Stwarzanie pozorów istnienia ochrony Indeks rzeczowy

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2. str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Co może być znakiem towarowym?

Co może być znakiem towarowym? Co może być znakiem towarowym? Łukasz Żelechowski Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Pojęcie znaku towarowego (I) Definicja

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8 Ochrona własności intelektualnej Wykład 8 Prawo własności przemysłowej Pojęcie prawa własności przemysłowej Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej mianem własności przemysłowej określa

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego

Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia 299. Wprowadzenie 300. Zagadnienia wstępne

Spis treści Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia 299. Wprowadzenie 300. Zagadnienia wstępne Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia... 1 299. Wprowadzenie... 5 300. Zagadnienia wstępne... 7 I. Pojęcie... 7 II. Funkcje..................................................

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku. dr inż. Marek Bury Rzecznik patentowy Europejski rzecznik patentowy

Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku. dr inż. Marek Bury Rzecznik patentowy Europejski rzecznik patentowy Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku dr inż. Marek Bury Rzecznik patentowy Europejski rzecznik patentowy Prawa własności przemysłowej na tle innych praw własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa... 21 1.1. Zagadnienia wstępne... 21 1.2. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja geograficznych oznaczeń pochodzenia...

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie Prawo własności przemysłowej 5. wydanie PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Polecamy nasze publikacje w serii: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 15 KODEKS CYWILNY, wyd. 33 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS PRACY, wyd.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wspólność praw patentowych

Wspólność praw patentowych Wspólność praw patentowych Agnieszka Sztoldman Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Urząd Patentowy RP - 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Jana Olszewskiego, Elżbiety Małeckiej ; [autorzy: Andrzej Pyrża i 21 pozostałych]. Rzeszów, 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Tom 14 A Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a REDAKTOR NACZELNY

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 ŹRÓDŁA PRAWA (W OGÓLNOŚCI) Ustawa prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1410) wraz z przepisami wykonawczymi Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej / red. Ryszard Skubisz ; aut. Edyta Całka [et al.]. Warszawa, Spis treści

Prawo własności przemysłowej / red. Ryszard Skubisz ; aut. Edyta Całka [et al.]. Warszawa, Spis treści Prawo własności przemysłowej / red. Ryszard Skubisz ; aut. Edyta Całka [et al.]. Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony własności. przemysłowej

Systemy ochrony własności. przemysłowej Systemy ochrony własności Title of the presentation Date # przemysłowej Krajowy Międzynarodowy Regionalne Urząd Patentowy RP i inne urzędy krajowe Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. wer. 11 with modifications. Wojciech Myszka :46:

Znaki towarowe. wer. 11 with modifications. Wojciech Myszka :46: Znaki towarowe wer. 11 with modifications Wojciech Myszka 2017-01-08 16:46:45 +0100 Małe podsumowanie Mamy fantastyczny pomysł, który trafia do produkcji. Jak go chronić? Jeżeli nie grozi łatwe odkrycie

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Tom 14 B Tom 14 B Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14b SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14b REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

OCHRONA TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH

OCHRONA TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH WYKŁAD 5. TREŚĆ Ochrona topografii układów scalonych. Ochrona prawna odmian roślin. Know-how. Prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej - podsumowanie. Naruszenia praw wyłącznych. Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3. TREŚĆ. Informacja patentowa

WYKŁAD 3. TREŚĆ. Informacja patentowa WYKŁAD 3. TREŚĆ Ochrona wynalazków. Pojęcie wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Procedura udzielania patentów. Treść i zakres patentu. Wynalazki biotechnologiczne. Ochrona wzorów użytkowych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne...

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne... Spis treści Wykaz skrótów...15 Od Redaktorów...19 Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej...23 1. Uwagi wstępne... 23 2. Powody i okoliczności zawarcia konwencji... 24 3. Rewizje konwencji...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15.11.2017 JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NA UCZELNI wynalazki, wzory użytkowe;

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Opis Prawo własności intelektualnej to pierwszy podręcznik akademicki łącznie ujmujący podstawowa problematykę dotyczącą prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Wydanie czwarte uwzględnia w szczególności

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Umowy licencyjne Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Źródła prawa Ustawa Prawo własności przemysłowej Kodeks cywilny Rozporządzenie Komisji WE nr 772/2004 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

9-10 MARCA 2016 r. PARTNERZY MERYTORYCZNI: KONFERENCJA PATRONAT MEDIALNY:

9-10 MARCA 2016 r. PARTNERZY MERYTORYCZNI: KONFERENCJA PATRONAT MEDIALNY: KONFERENCJA Rozpatrywanie zgłoszeń wynalazków, które weszły w życie w znowelizowanej ustawie Prawa własności przemysłowej od dnia 1 grudnia 2015r. Wprowadzenie procedury uznawania międzynarodowej rejestracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy SYSTEM PATENTOWY dr Grażyna Padee rzecznik patentowy OCHRONA TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ WYNALAZEK WZÓR UŻYTKOWY KNOW-HOW OCHRONA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ ZNAK TOWAROWY WZÓR PRZEMYSŁOWY OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Tel , enia autorskie. ZastrzeŜenia

Tel ,   enia autorskie. ZastrzeŜenia Materiały nr 2 (34 strony) do przedmiotu Tw Twórczo rczość w technice i ochrona własno asności przemysłowej owej przeznaczone do celów dydaktycznych dla studentów V roku studiów niestacjonarnych wydz.

Bardziej szczegółowo

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie Fundusz Zaawansowanych Technologii Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Bartosz Walter, Warszawa 20 czerwca 2012 Gdzie jesteśmy? Projekty technologiczne na świecie Ocena potencjału

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej Radom, 11 luty 2011 r. Paweł Jaroszek Polskie ustawodawstwo dotyczące własności przemysłowej normuje stosunki prawne w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

dr Izabela Pietrzak-Abucewicz Radca Prawny Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

dr Izabela Pietrzak-Abucewicz Radca Prawny Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zasady używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez podmioty zewnętrzne w celach komercyjnych, pracowników i jednostki ogólnouczelniane Uniwersytetu dr Izabela Pietrzak-Abucewicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13 3 Wstęp........................................... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji................. 13 Rozdział I Zasady ogólne.............................. 13 Zasada 1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce

Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce prelekcja przygotowana na konferencję Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Wyższa Szkoła Bankowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11 Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE............. 11 Rozdział I Postanowienia ogólne..................... 11 Artykuł 1 Europejskie prawo dotyczące udzielania patentów........ 11 Artykuł

Bardziej szczegółowo