Spis treści. str. Przedmowa... V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. str. Przedmowa... V"

Transkrypt

1 str. Przedmowa V Wykaz skrótów XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej Prawo międzynarodowe I. Wstęp. Źródła prawa II. Konwencja paryska III. Konwencja berneńska IV. Porozumienie TRIPS V. Porozumienie haskie VI. Porozumienie lokarneńskie Prawo Unii Europejskiej I. Wstęp. Źródła prawa II. Dyrektywa 98/ III. Rozporządzenie Nr 6/ Rozdział XXVI. Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego Pojęcie wzoru przemysłowego I. Wprowadzenie II. Postać wzoru przemysłowego III. Wytwór Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych I. Kształtowanie się przesłanek ochrony wzorów przemysłowych II. Nowość wzoru przemysłowego III. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego Brak zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego ze względu na sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami oraz wykorzystanie oznaczeń określonych w art. 131 ust. 2 pkt 2 5 PrWłPrzem I. Sprzeczność (wykorzystywania wzoru przemysłowego) z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami II. Inkorporacja do wzoru przemysłowego oznaczeń, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2 5 PrWłPrzem Wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 107 PrWłPrzem) I. Cechy wytworu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 107 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem) II. Cechy, które muszą być odtworzone, aby możliwe było ich mechaniczne połączenie lub współdziałanie z innym wytworem (art. 107 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem) III. Skutki prawne niezgodności z art. 107 PrWłPrzem VII

2 VIII Spis treści Rozdział XXVII. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Uwagi wstępne Ogólna charakterystyka postępowania w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego I. Istota i charakter postępowania w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego II. Podstawy prawne postępowania w sprawie rejestracji wzoru Organ właściwy, strona postępowania i pełnomocnicy I. Organ właściwy do rejestrowania wzorów przemysłowych II. Strona w postępowaniu rejestrowym III. Pełnomocnicy strony Struktura, zasady i tryb postępowania w sprawie rejestracji wzoru I. Etapy i czynności postępowania rejestrowego II. Zgłoszenie wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym i wstępne czynności Urzędu III. Wprowadzanie poprawek, zmian i uzupełnień do zgłoszenia IV. Merytoryczna kontrola prawidłowości zgłoszenia V. Decyzja w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego VI. Ponowne rozpatrzenie sprawy VII. Działania Urzędu po uprawomocnieniu się decyzji o rejestracji wzoru Rejestracja wzorów przemysłowych z użyciem środków komunikacji na odległość I. Postępowanie elektroniczne II. Zgłaszanie wzorów przemysłowych za pomocą telefaksu Rozdział XXVIII. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Uwagi wstępne Treść prawa z rejestracji I. Wyłączność korzystania II. Formy korzystania Zakres prawa z rejestracji I. Zakres przedmiotowy II. Zakres czasowy i terytorialny Ograniczenia prawa z rejestracji I. Prawa używacza uprzedniego II. Dozwolony użytek wzorów przemysłowych (art. 115 PrWłPrzem). 229 III. Części składowe wytworu złożonego używane do jego naprawy Rozdział XXIX. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Naruszenie a zakres prawa z rejestracji I. Uwagi ogólne II. Naruszenie w aspekcie czasowym III. Naruszenie w aspekcie terytorialnym IV. Naruszenie w aspekcie przedmiotowym Relacje pomiędzy pojęciem wzoru a pojęciem wytworu I. Wzór zarejestrowany jako przedmiot ochrony II. Wytwór, w którym zawarto bądź zastosowano wzór Ustalenie istnienia naruszenia I. Uwagi ogólne II. Określenie wzoru zarejestrowanego III. Określenie cech wzoru odpowiadających za ogólne wrażenie IV. Zorientowany użytkownik właściwy dla dokonania oceny V. Wzór przeciwstawiany wzorowi zarejestrowanemu

3 VI. Porównanie wzorów VII. Zakres swobody twórczej w ocenie naruszenia Postacie naruszenia prawa z rejestracji I. Uwagi ogólne II. Naruszenie przez wytwarzanie III. Naruszenie przez oferowanie IV. Naruszenie przez wprowadzenie do obrotu V. Naruszenie przez eksport i import VI. Naruszenie przez używanie VII. Naruszenie przez składowanie VIII. Inne postacie naruszenia prawa z rejestracji Rozdział XXX. Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Charakterystyka ogólna Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego I. Unieważnienie czy stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa II. Podstawy unieważnienia prawa III. Unieważnienie przedmiotowe IV. Unieważnienie podmiotowe V. Unieważnienie z tytułu naruszenia praw osób trzecich VI. Postępowanie w sprawach o unieważnienie VII. Skutki unieważnienia Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego I. Podstawy wygaśnięcia II. Postępowanie w sprawach wygaśnięcia III. Skutki wygaśnięcia Rozdział XXXI. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych Wprowadzenie Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych w prawie autorskim I. Wzór przemysłowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej II. Znaczenie przesłanki nowości wzoru przemysłowego dla ustalenia zakresu ochrony kumulatywnej III. Funkcjonowanie zasady ochrony kumulatywnej IV. Udzielenie zezwolenia na rejestrację utworu w charakterze wzoru przemysłowego V. Skutki zarejestrowania wzoru przemysłowego bez zezwolenia twórcy Pozostałe aspekty kumulatywnej ochrony wzorów przemysłowych I. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych i znaków towarowych II. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych III. Ochrona wzorów przemysłowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Uwagi końcowe Rozdział XXXII. Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej Konwencja paryska I. Zasady ogólne IX

4 X II. Zasady szczególne Porozumienie madryckie I. Geneza. Zasady ogólne II. Zasady szczególne Protokół do porozumienia madryckiego I. Geneza. Zasady ogólne II. Stosunek protokołu do porozumienia madryckiego Porozumienie TRIPS I. Geneza. Zasady ogólne II. Regulacje w dziedzinie znaków towarowych III. Porozumienie TRIPS a prawo unijne Traktat singapurski I. Geneza. Założenia II. Podstawowe zasady III. Traktat singapurski a prawo polskie Inne porozumienia szczególne I. Porozumienie nicejskie II. Porozumienie wiedeńskie III. Traktat z Nairobi Znaki towarowe w prawie unijnym. Charakterystyka ogólna Dyrektywa 2008/95 (dawniej dyrektywa 89/104) I. Cel i przedmiot regulacji II. Poszczególne postanowienia Rozporządzenie Nr 207/2009 (dawniej rozporządzenie Nr 40/94). 406 I. Cel i przedmiot regulacji II. Zasady podstawowe III. Zagadnienia szczegółowe IV. Stosunek systemu znaku wspólnotowego do systemu madryckiego V. Stosunek prawa z rejestracji znaku wspólnotowego do prawa z rejestracji znaku krajowego Wnioski (z perspektywy Urzędu Patentowego i polskich sądów) Rozdział XXXIII. Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych Pojęcie znaku towarowego I. Uwagi wstępne II. Cechy znaku towarowego (zmysłowa postrzegalność, jednolitość oznaczenia, samodzielność oznaczenia względem towaru, wymóg graficznego przedstawienia) III. Normatywna definicja znaku towarowego Rodzaje oznaczeń I. Rodzaje oznaczeń, które mogą być przedmiotem prawa ochronnego na znak towarowy II. Konwencjonalne oznaczenia III. Niekonwencjonalne oznaczenia Kategorie normatywne znaków towarowych I. Znak towarowy indywidualny II. Znaki towarowe wspólne III. Znak towarowy powszechnie znany (notoryjny) IV. Znak towarowy renomowany V. Znaki usługowe Rozdział XXXIV. Uprawniony do znaku towarowego Regulacja prawna I. Regulacja polska

5 II. Regulacja unijna III. Regulacja międzynarodowa Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy a zasada akcesoryjności Podmioty legitymowane do stania się uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy I. Brak definicji uprawnionego do znaku towarowego II. Zdolność stania się uprawnionym do znaku towarowego i zdolność uzyskania prawa ochronnego na ten znak III. Kategorie podmiotów legitymowanych Uprawniony do znaku indywidualnego Uprawniony do wspólnego prawa na znak i uprawniony do znaku wspólnego (wzmianka) Używacz uprzedni znaku towarowego (wzmianka) Osoby zagraniczne Rozdział XXXV. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Ogólna charakterystyka postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (rejestracji znaku towarowego) I. Przedmiot i charakter postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego II. Prawne podstawy postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego III. Strona i jej pełnomocnik w postępowaniu w sprawie rejestracji znaku towarowego IV. Wszczęcie i przebieg postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego Zgłoszenie znaku towarowego oraz wstępna ocena dokumentacji zgłoszeniowej I. Elementy (części) zgłoszenia II. Zasada jednolitości zgłoszenia III. Żądanie przyznania uprzedniego pierwszeństwa IV. Zmiany, poprawki i uzupełnienia zgłoszenia V. Czynności wstępne i formalna ocena dokumentacji zgłoszeniowej Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku. Zgłaszanie uwag przez osoby trzecie. Udostępnienie informacji o zgłoszeniu oraz akt zgłoszenia I. Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku II. Zgłaszanie uwag przez osoby trzecie III. Udostępnienie informacji o zgłoszeniu oraz akt zgłoszenia Merytoryczne badanie zgłoszenia Decyzja w sprawie udzielenia prawa ochronnego I. Treść decyzji w sprawie udzielenia prawa ochronnego II. Warunkowy charakter decyzji o udzieleniu prawa ochronnego III. Doręczenie decyzji Ponowne rozpatrzenie sprawy Czynności postdecyzyjne Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych I. Pojęcie i tryb rejestracji międzynarodowych znaków towarowych II. Kompetencje UP w zakresie ochrony międzynarodowych znaków towarowych Rejestracja znaków towarowych z użyciem środków komunikacji na odległość XI

6 XII Spis treści Rozdział XXXVI. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy Pierwszeństwo w prawie oznaczeń odróżniających. Charakterystyka ogólna I. Przyczyny wprowadzenia pierwszeństwa II. Prawa wcześniejsze do znaków towarowych w dyrektywie 2008/95 i w PrWłPrzem Jednolita regulacja pierwszeństwa I. Powstanie pierwszeństwa II. Skutki pierwszeństwa III. Sytuacja prawna zgłoszeń z równym pierwszeństwem IV. Data zgłoszenia znaku towarowego a data pierwszeństwa Pierwszeństwo konwencyjne I. Powstanie pierwszeństwa II. Zastrzeżenie pierwszeństwa III. Skutki pierwszeństwa Pierwszeństwo wystawienia Charakter pierwszeństwa Rozdział XXXVII. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego Ogólna charakterystyka bezwzględnych przeszkód rejestracji Zdolność odróżniająca I. Pojęcie zdolności odróżniającej II. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca III. Konkretna zdolność odróżniająca IV. Wtórna zdolność odróżniająca Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami I. Uwagi ogólne II. Sprzeczność z porządkiem publicznym III. Sprzeczność z dobrymi obyczajami Oznaczenia mylące I. Uwagi ogólne II. Mylący charakter oznaczenia III. Oznaczenia mylące co do pochodzenia geograficznego Zła wiara jako przesłanka wyłączająca rejestrację I. Uwagi ogólne II. Pojęcie złej wiary Przeszkody rejestracji znaków zawierających herby, flagi, godła itp. oraz inne oznaczenia urzędowo uznane oraz symbole I. Uwagi ogólne II. Oznaczenia państwowe III. Odznaki lub oznaki wojskowe IV. Oznaczenia innych państw i organizacji międzynarodowych oraz inne oznaczenia urzędowe obce V. Znaki towarowe zawierające oznaczenia urzędowe VI. Symbole VII. Oznaczenia uwarunkowane formą bądź innymi właściwościami towaru VIII. Nazwa, pod którą prowadzi się działalność gospodarczą, jako przeszkoda wyłączająca rejestrację Rozdział XXXVIII. Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Charakterystyka ogólna I. Pojęcie względnej podstawy odmowy

7 II. Prawa wcześniejsze III. Stosunek art. 132 ust. 2 pkt 1 3 do art. 296 ust. 2 pkt 1 3 PrWłPrzem Podwójna identyczność I. Pojęcie II. Identyczność towarów (usług) III. Identyczność znaków IV. Tryb działania w razie braku podstaw zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd I. Pojęcie, rodzaje i metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd II. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd III. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd IV. Przeciętny odbiorca Renomowane znaki towarowe I. Geneza i ewolucja systemu ochrony prawnej II. Podstawy prawne ochrony III. Charakterystyka ogólna IV. Rejestracja renomowanego znaku towarowego V. Pojęcie renomowanego znaku towarowego VI. Identyczność lub podobieństwo późniejszego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego VII. Zastosowanie rozszerzonej ochrony do towarów niepodobnych i podobnych VIII. Ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy Znaki towarowe powszechnie znane I. Charakterystyka ogólna II. Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego III. Problem używania znaku towarowego powszechnie znanego IV. Zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego Prawa osobiste lub majątkowe I. Charakterystyka ogólna II. Prawa osobiste III. Prawa majątkowe IV. Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia wyróżniające Oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia Zgłoszenie lub rejestracja znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela I. Charakterystyka ogólna II. Stosunek zgłaszającego do osoby uprawnionej III. Zgłoszenie bez zgody uprawnionego IV. Zgłoszenie identycznego lub podobnego znaku dla identycznych lub podobnych towarów V. Usprawiedliwienie zgłoszenia VI. Sytuacja prawna nielojalnego agenta a zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze Rozdział XXXIX. Prawo ochronne na znak towarowy Treść prawa z rejestracji znaku towarowego I. Uwagi ogólne II. Pojęcie III. Charakter IV. Skuteczność V. Strona pozytywna XIII

8 XIV Spis treści VI. Strona negatywna VII. Przenikanie się uprawnień ze strony pozytywnej i negatywnej Zakres prawa z rejestracji znaku towarowego I. Uwagi ogólne II. Zakres przedmiotowy III. Zakres terytorialny IV. Zakres czasowy Kwestie szczególne I. Treść i zakres prawa ochronnego na znak a ograniczenia tego prawa (wzmianka) II. Prawo do znaku zarejestrowanego a znak niezarejestrowany (wzmianka) Rozdział XL. Wspólne prawo ochronne na znak towarowy Podstawy prawne I. Prawo międzynarodowe II. Prawo wspólnotowe III. Prawo polskie IV. Prawo obce (wzmianka) Powstanie wspólnego prawa ochronnego na znak I. Powstanie w sposób pierwotny II. Powstanie w sposób wtórny III. Przesłanki ustawowe istnienia wspólnego prawa na znak Warunki udzielenia wspólnego prawa ochronnego na znak I. Wspólna organizacja (porozumienie organizacyjne) II. Umowa o wspólności prawa do znaku III. Regulamin znaku IV. Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego V. Decyzja o udzieleniu wspólnego prawa na znak Charakter wspólnego prawa ochronnego na znak I. Współwłasność II. Udział we wspólnym prawie III. Wspólne prawo na znak a znak wspólny Wykonywanie wspólnego prawa ochronnego na znak I. Treść wspólnego prawa na znak II. Korzystanie ze wspólnego prawa do znaku III. Rozporządzanie wspólnym prawem na znak i udziałem w tym prawie IV. Dochodzenie roszczeń z tytułu wspólnego prawa na znak Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak I. Uwagi ogólne II. Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak przy ustaniu prawa na znak III. Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak przy zachowaniu prawa na znak Rozdział XLI. Obowiązek używania znaku towarowego Podstawy prawne I. Prawo międzynarodowe II. Prawo unijne III. Prawo polskie Znaczenie obowiązku używania znaku I. Funkcja II. Charakter III. Treść

9 218. Rzeczywiste używanie znaku I. Pojęcie II. Formy III. Zakres (skala) Towary lub usługi objęte używaniem znaku Postać znaku Osoba używająca znaku Miejsce używania znaku Skutki braku rzeczywistego używania znaku I. Okres nieużywania II. Okoliczności usprawiedliwiające III. Sankcje Kwestie szczególne I. Obowiązek używania znaku usługowego II. Obowiązek używania znaku a znak powtórny III. Ciężar dowodu Rozdział XLII. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy Wprowadzenie Dozwolone używanie oznaczeń I. Podstawa prawna II. Rodzaje oznaczeń objętych dozwolonym używaniem III. Wymogi usprawiedliwionych potrzeb oraz zgodności z uczciwymi praktykami IV. Problem art. 158 PrWłPrzem Prawo używacza uprzedniego I. Podstawa prawna II. Powstanie prawa III. Charakter i treść prawa IV. Ustanie prawa Rozdział XLIII. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy Wprowadzenie Wyczerpanie w prawie unijnym I. Zasada swobody przepływu towarów a prawo znaków towarowych II. Wyczerpanie praw do znaków towarowych we Wspólnocie Europejskiej III. Wyczerpanie w europejskim prawie znaków towarowych IV. Zasada terytorialności a wyczerpanie Przesłanki wyczerpania I. Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem II. Wprowadzenie towaru do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą przez osobę trzecią III. Zgoda uprawnionego IV. Wprowadzenie towaru ze znakiem do obrotu na terytorium Polski lub innego państwa-członka EOG V. Ciężar dowodu Zakres wyczerpania I. Zakres wyczerpania w odniesieniu do towarów II. Zakres wyczerpania w odniesieniu do terytorium III. Zakres wyczerpania w odniesieniu do prawa ochronnego Wyłączenie wyczerpania I. Przepis art. 155 ust. 3 PrWłPrzem jako klauzula generalna II. Zmiana lub pogorszenie towaru III. Zmiana znaku towarowego XV

10 XVI Spis treści IV. Zmiana opakowania V. Usuwanie numerów identyfikacyjnych Przepakowanie produktów leczniczych I. Przyczyny przywozu równoległego produktów leczniczych II. Przesłanki dozwolonego przywozu równoległego produktów leczniczych III. Ciężar dowodu IV. Zastąpienie znaku towarowego na produkcie leczniczym w przywozie równoległym Skutek i charakter prawny wyczerpania (wzmianka) Rozdział XLIV. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy Wprowadzenie Przejście prawa ochronnego na znak towarowy wraz z przedsiębiorstwem (cesja związana) Umowy międzynarodowe Przejście prawa ochronnego na znak towarowy bez przedsiębiorstwa (cesja wolna) Regulacje dotychczasowe Przejście prawa ochronnego na tle PrWłPrzem. Uwagi ogólne Przejście prawa ochronnego na znak towarowy wraz z przedsiębiorstwem Przeniesienie prawa z rejestracji znaku z częścią przedsiębiorstwa Przeniesienie praw ze zgłoszenia do rejestracji Przeniesienie praw do niezarejestrowanych znaków Przejście prawa ochronnego na znak towarowy bez przedsiębiorstwa Wpis przejścia prawa ochronnego do rejestru Dopuszczalność podzielności prawa ochronnego Przypadki szczególne I. Zbycie udziału w prawie II. Przeniesienie prawa używacza uprzedniego III. Przeniesienie pierwszeństwa IV. Przeniesienie praw do znaków wspólnych V. Przeniesienie praw do wspólnego prawa ochronnego Użytkowanie i zastaw na prawie ochronnym do znaku towarowego Rozgraniczenie przeniesienia prawa ochronnego od pokrewnych instytucji I. Zrzeczenie się prawa ochronnego II. Umowy regulujące zakres korzystania ze znaku III. Umowy z przedstawicielem handlowym za granicą w sprawie praw do znaku towarowego mocodawcy Sukcesja uniwersalna Wprowadzanie w błąd Rozdział XLV. Licencje znaków towarowych Podstawy prawne licencji znaków towarowych Historia regulacji Funkcje gospodarcze licencji znaków towarowych Definicja i charakter prawny umowy o używanie znaku towarowego Rodzaje licencji I. Licencje wyłączne i niewyłączne II. Licencje produkcyjne, licencje sprzedaży, licencje reklamy, licencje używania towarów oznaczonych znakiem

11 III. Licencje ograniczone do części towarów lub usług objętych prawem ochronnym IV. Licencje z ograniczeniami ilościowymi V. Ograniczenia terytorialne VI. Wpis licencji do rejestru znaków towarowych VII. Przejście prawa ochronnego na inną osobę VIII. Przejście praw i obowiązków licencjobiorcy na inną osobę Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej I. Prawa i obowiązki licencjodawcy II. Prawa i obowiązki licencjobiorcy Zakończenie umowy licencyjnej Rozdział XLVI. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy Wprowadzenie Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Charakterystyka ogólna I. Pojęcie naruszenia II. Klasyfikacja postaci naruszenia III. Podział przesłanek naruszenia IV. Przedmiot badania w postępowaniu o naruszenie prawa ochronnego Ogólne przesłanki naruszenia prawa ochronnego I. Prawo ochronne na znak towarowy II. Używanie oznaczenia na terytorium RP III. Używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym IV. Używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług V. Używanie oznaczenia w celu odróżnienia towarów lub usług. Naruszenie lub zagrożenie funkcji znaku towarowego VI. Formy zjawiskowe używania oznaczenia VII. Bezprawne używanie oznaczenia; znaczenie zasady pierwszeństwa Podwójna identyczność (art. 296 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem) I. Uwagi ogólne II. Identyczność towarów (usług) III. Identyczność oznaczeń IV. Negatywny wpływ na funkcje znaku towarowego Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd (art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem) I. Uwagi ogólne II. Pojęcie, rodzaje i metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd III. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd IV. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd Wykorzystanie renomowanych znaków towarowych lub wyrządzenie im szkody (art. 296 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem) I. Uwagi ogólne II. Rejestracja i pojęcie renomowanego znaku towarowego III. Towary identyczne, podobne i niepodobne do objętych rejestracją renomowanego znaku towarowego IV. Identyczność lub podobieństwo późniejszego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego V. Ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy; brak uzasadnionego powodu używania znaku Wyłączenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy I. Uwagi ogólne II. Brak rzeczywistego używania znaku towarowego przez uprawnionego XVII

12 XVIII Spis treści III. Używanie oznaczeń zgodnie z uczciwymi praktykami rynkowymi (wzmianka) IV. Prawo używacza uprzedniego (wzmianka) V. Wyczerpanie prawa (wzmianka) VI. Użycie znaku towarowego w reklamie porównawczej VII. Tolerowanie używania wspólnotowego znaku towarowego (art. 54 ust. 2 rozporządzenia Nr 207/2009) Naruszenie prawa do znaku powszechnie znanego Używanie znaku towarowego jako czyn nieuczciwej konkurencji Rozdział XLVII. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy Uwagi ogólne I. Pojęcie ustania prawa ochronnego II. Ogólna charakterystyka unieważnienia prawa ochronnego III. Ogólna charakterystyka wygaśnięcia prawa ochronnego IV. Zakres ustania prawa V. Wejście oznaczenia do domeny publicznej Strony postępowania I. Legitymacja czynna II. Legitymacja czynna Prokuratora Generalnego RP oraz Prezesa Urzędu Patentowego III. Legitymacja czynna w postępowaniu o unieważnienie a używanie znaku towarowego IV. Legitymacja bierna Materialnoprawne przesłanki ustania I. Przesłanki unieważnienia wzmianka II. Przesłanki wygaśnięcia Charakter prawny decyzji I. Uwagi ogólne II. Decyzja w postępowaniu o unieważnienie III. Decyzja w postępowaniu o wygaśnięcie Tryb postępowania I. Uwagi ogólne II. Postępowanie sporne Wpis do rejestru Termin wystąpienia z wnioskiem I. Wygaśnięcie II. Unieważnienie Rozdział XLVIII. Znaki towarowe wspólne (kolektywne) Wprowadzenie Uwagi prawnoporównawcze i historyczne I. Regulacja znaków wspólnych w konwencji paryskiej II. Regulacja prawna znaków towarowych w wybranych obcych systemach prawnych państw europejskich przed wejściem w życie dyrektywy 89/104 i po jej implementacji III. Historia znaków wspólnych w prawie polskim Znaki towarowe wspólne w ujęciu PrWłPrzem I. Charakterystyka ogólna II. Istota znaku towarowego wspólnego. Funkcje prawne III. Kwalifikacja podmiotowa uprawnionego do znaków wspólnych IV. Regulamin używania znaków wspólnych Konstrukcja prawa ochronnego na znak towarowy wspólny Kwestie szczególne

13 Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia Wprowadzenie Zagadnienia wstępne I. Pojęcie II. Funkcje III. Klasyfikacja IV. Nazewnictwo V. Geograficzne oznaczenia pochodzenia a znaki towarowe Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie międzynarodowym I. Konwencja paryska II. Porozumienie madryckie w sprawie zwalczania fałszywych lub oszukańczych oznaczeń pochodzenia towarów III. Porozumienie lizbońskie IV. Konwencja streska V. Porozumienie TRIPS VI. Umowy dwustronne Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie Unii Europejskiej I. Rozporządzenie Nr 2081/ II. Rozporządzenie Nr 510/ III. Kolizja zarejestrowanych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ze znakami towarowymi IV. Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia innych produktów niż produkty rolne i środki spożywcze Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie polskim I. Ochrona oznaczeń geograficznych przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej II. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych III. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych IV. Ochrona oznaczeń geograficznych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Rozdział L. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej Wprowadzenie Legitymacja materialna do dochodzenia roszczeń I. Legitymacja do dochodzenia roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych II. Legitymacja do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Znaczenie winy naruszyciela Rodzaje roszczeń I. Roszczenie o zaniechanie w przypadku dokonanego naruszenia i zagrożenia naruszeniem II. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści III. Odszkodowanie IV. Zapłata stosownej kwoty na podstawie art. 287 ust. 3 PrWłPrzem Ciężar dowodu Ocena realizacji w uregulowaniu art. 287 PrWłPrzem funkcji przewidzianych w dyrektywie 2004/48 dla środków służących w razie naruszenia praw własności intelektualnej XIX

14 XX Spis treści 292. Zbieg roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z roszczeniem odszkodowawczym Roszczenia publikacyjne Roszczenia z art. 286 PrWłPrzem Roszczenia kierowane do podmiotu, który nie będąc uprawniony, zgłosił lub uzyskał patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji Przedawnienie Rozdział LI. Ochrona celna praw własności przemysłowej Wprowadzenie Prawo Unii Europejskiej I. Źródła prawa celnego II. Źródła prawa UE dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na granicy III. Stosowanie prawa unijnego w stosunkach wewnętrznych Źródła prawa międzynarodowego Źródła prawa polskiego Zakres podmiotowy rozporządzenia Nr 1383/ Zakres przedmiotowy rozporządzenia Nr 1383/ I. Uwagi wstępne II. Towary podrabiane III. Towary pirackie IV. Inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie na mocy rozporządzenia Nr 1383/ V. Towary wyłączone z zakresu rozporządzenia Nr 1383/ Procedura zatrzymań celnych przewidziana w rozporządzeniu Nr 1383/ I. Działania prowadzone przez służby celne państw członkowskich II. Zasady regulujące podjęcie działania przez organy celne i organy właściwe do podjęcia decyzji III. Procedura uproszczona IV. Podjęcie działań z urzędu V. Odpowiedzialność organów celnych i posiadacza prawa VI. Zajęcie towarów przez organy celne a zabezpieczenie roszczenia i zabezpieczenie dowodów Rozdział LII. Kolizyjnoprawna problematyka praw własności przemysłowej Uwagi wstępne Źródła regulacji kolizyjnoprawnej I. Ustawodawstwo polskie II. Akty prawne Unii Europejskiej III. Umowy międzynarodowe (dwustronne i wielostronne) Prawo właściwe dla praw własności przemysłowej I. Uwagi ogólne II. Właściwość prawa dla powstania, treści i ustania praw własności przemysłowej III. Właściwość prawa dla rozporządzeń prawami własności przemysłowej oraz dla ustalenia pierwszeństwa tych praw IV. Właściwość prawa dla ochrony praw własności przemysłowej Właściwość prawa dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszeń praw własności przemysłowej Właściwość prawa dla uprawnień pracownika wobec pracodawcy Właściwość prawa dla zobowiązań wynikających z umów dotyczących praw własności przemysłowej

15 Rozdział LIII. Jurysdykcja w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych w tych sprawach Źródła prawa I. Ustawodawstwo polskie II. Prawo Unii Europejskiej i umowy międzynarodowe Jurysdykcja sądów państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej według rozporządzenia Nr 44/ I. Umowa dotycząca jurysdykcji. Ogólna zasada jurysdykcji II. Sprawy, w których przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenia wynikające z umowy (art. 5 pkt 1 rozporządzenia Nr 44/2001) III. Sprawy, w których przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego (art. 5 pkt 3 rozporządzenia Nr 44/2001) IV. Jurysdykcja wyłączna w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność praw własności przemysłowej Jurysdykcja sądów państw-stron KPE w sprawach o prawo do patentu europejskiego oraz uznawanie orzeczeń wydanych w tych sprawach Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych Rozdział LIV. Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej Ochrona praw z zakresu prawa własności przemysłowej a rodzaje powództw I. Uwagi wstępne II. Prawa bezwzględne wyłączne III. Prawa bezwzględne niewyłączne IV. Prawa względne V. Prawa osobiste VI. Zagadnienie roszczenia o ustalenie prawa Ochrona praw podmiotowych własności przemysłowej a przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Strony postępowania (wzmianka) Tryb i rodzaj postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej I. Rozgraniczenie rodzajów postępowania II. Pojęcie przedsiębiorcy jako kryterium rozgraniczenia postępowania toczącego się według ogólnych przepisów o procesie oraz według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych III. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy Właściwość sądu Wartość przedmiotu sporu Podstawowe odmienności proceduralne postępowania według ogólnych przepisów o procesie oraz według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych i o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy I. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych II. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy (wzmianka) XXI

16 322. Wpływ decyzji i postępowania przed Urzędem Patentowym na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej I. Wprowadzenie II. Znaczenie decyzji Urzędu Patentowego w procesie cywilnym III. Decyzje UP o udzieleniu praw własności przemysłowej a dochodzenie roszczeń o ochronę praw osób trzecich oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji IV. Stosunek procesu cywilnego do postępowania przed Urzędem Patentowym Zabezpieczenie roszczeń I. Cele postępowania zabezpieczającego II. Podstawy zabezpieczenia roszczeń III. Sposób zabezpieczenia IV. Wszczęcie i przebieg postępowania zabezpieczającego V. Wykonanie postanowień o zabezpieczeniu roszczeń VI. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zabezpieczenie roszczeń a tzw. roszczenie informacyjne I. Uwagi wstępne II. Charakter prawny roszczenia informacyjnego III. Roszczenie informacyjne a przepisy o postępowaniu zabezpieczającym IV. Podstawy roszczenia informacyjnego V. Roszczenie informacyjne a proces o ochronę praw własności przemysłowej VI. Legitymacja w postępowaniu o udzielenie informacji VII. Zakres przedmiotowy roszczenia informacyjnego VIII. Właściwość sądu IX. Wniosek o udzielenie informacji i jego rozpoznanie przez sąd X. Wadliwość transpozycji art. 8 dyrektywy 2004/48 do prawa polskiego i jej skutki Zabezpieczenie dowodów Indeks rzeczowy XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2. str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa................

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne...

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne... Spis treści Wykaz skrótów...15 Od Redaktorów...19 Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej...23 1. Uwagi wstępne... 23 2. Powody i okoliczności zawarcia konwencji... 24 3. Rewizje konwencji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta Wstęp... Wykaz skrótów... xvii Bibliografia... xxi Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta... 1 1. Uwzględnianie wartości w prawie kolizyjnym... 1 I. Neutralność norm kolizyjnych...

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Naruszenie znaku. 1. Bezprawność używania 2. Reprodukcja identyczny znak identyczny towar

Naruszenie znaku. 1. Bezprawność używania 2. Reprodukcja identyczny znak identyczny towar Naruszenie znaku towarowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Tom 14 A Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a REDAKTOR NACZELNY

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Wzór przemysłowy a znak towarowy. dr Anna Tischner UJ

Wzór przemysłowy a znak towarowy. dr Anna Tischner UJ Wzór przemysłowy a znak towarowy dr Anna Tischner UJ Wzór przemysłowy a znak towarowy Zagadnienia ogólne Definicje Znak towarowy (art. 120 ust. 1 p.w.p.) każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13 3 Wstęp........................................... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji................. 13 Rozdział I Zasady ogólne.............................. 13 Zasada 1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych.

WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych. WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Definicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Cechy i funkcje znaku towarowego. Procedura uzyskiwania ochrony. Treść i zakres prawa ochronnego. Ochrona

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH

PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej, zgodnej z obowiązującym stanem prawnym wiedzy w zakresie umów występujących w obrocie gospodarczym, wskazanie typowych sposobów ich

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO WPŁYW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE NA KSZTAŁTOWANIE ORZECZNICTWA W SPRAWACH O NARUSZENIE. Warszawa, 13/03/2014 r. PRAWA / OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA ZNAKU TOWAROWEGO wyłączność

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych 1) 2) ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony znaków towarowych

Systemy ochrony znaków towarowych Systemy ochrony znaków towarowych Gospodarowanie dobrami niematerialnymi powinno być traktowane jako odrębna dziedzina wiedzy. Integruje ono bowiem wiele coraz bardziej skomplikowanych zależności organizacyjno-prawnych.

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Ochrona własności przemysłowej Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Redakcja Ewa Kamarad Mateusz Stankiewicz Tara Białogłowska, Ewa Kamarad Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz Aneta Sarwicka, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego?

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? Praca napisana W Katedrze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział pierwszy Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego... 21 1. Wpływ Internetu na tworzenie prawa handlu elektronicznego... 21 1.1. Światowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów................................................. XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa......

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2013 roku

Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2013 roku DO-0130/92/2013 Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r.

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Odpowiedzialność za naruszenie praw do wzoru przemysłowego i do znaku towarowego Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Co to jest piractwo? Piractwo jest to niedozwolone

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Zanim złożymy podanie o rejestrację znaku powinniśmy

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Zasady wspólne dla wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego (art. 10 23)

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Zasady wspólne dla wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego (art. 10 23) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ustawa: - normuje stosunki w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe i ich ochrona

Wzory przemysłowe i ich ochrona Wzory przemysłowe i ich ochrona Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) 2) oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo