Spis treści. str. Przedmowa... V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. str. Przedmowa... V"

Transkrypt

1 str. Przedmowa V Wykaz skrótów XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej Prawo międzynarodowe I. Wstęp. Źródła prawa II. Konwencja paryska III. Konwencja berneńska IV. Porozumienie TRIPS V. Porozumienie haskie VI. Porozumienie lokarneńskie Prawo Unii Europejskiej I. Wstęp. Źródła prawa II. Dyrektywa 98/ III. Rozporządzenie Nr 6/ Rozdział XXVI. Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego Pojęcie wzoru przemysłowego I. Wprowadzenie II. Postać wzoru przemysłowego III. Wytwór Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych I. Kształtowanie się przesłanek ochrony wzorów przemysłowych II. Nowość wzoru przemysłowego III. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego Brak zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego ze względu na sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami oraz wykorzystanie oznaczeń określonych w art. 131 ust. 2 pkt 2 5 PrWłPrzem I. Sprzeczność (wykorzystywania wzoru przemysłowego) z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami II. Inkorporacja do wzoru przemysłowego oznaczeń, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2 5 PrWłPrzem Wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 107 PrWłPrzem) I. Cechy wytworu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 107 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem) II. Cechy, które muszą być odtworzone, aby możliwe było ich mechaniczne połączenie lub współdziałanie z innym wytworem (art. 107 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem) III. Skutki prawne niezgodności z art. 107 PrWłPrzem VII

2 VIII Spis treści Rozdział XXVII. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Uwagi wstępne Ogólna charakterystyka postępowania w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego I. Istota i charakter postępowania w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego II. Podstawy prawne postępowania w sprawie rejestracji wzoru Organ właściwy, strona postępowania i pełnomocnicy I. Organ właściwy do rejestrowania wzorów przemysłowych II. Strona w postępowaniu rejestrowym III. Pełnomocnicy strony Struktura, zasady i tryb postępowania w sprawie rejestracji wzoru I. Etapy i czynności postępowania rejestrowego II. Zgłoszenie wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym i wstępne czynności Urzędu III. Wprowadzanie poprawek, zmian i uzupełnień do zgłoszenia IV. Merytoryczna kontrola prawidłowości zgłoszenia V. Decyzja w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego VI. Ponowne rozpatrzenie sprawy VII. Działania Urzędu po uprawomocnieniu się decyzji o rejestracji wzoru Rejestracja wzorów przemysłowych z użyciem środków komunikacji na odległość I. Postępowanie elektroniczne II. Zgłaszanie wzorów przemysłowych za pomocą telefaksu Rozdział XXVIII. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Uwagi wstępne Treść prawa z rejestracji I. Wyłączność korzystania II. Formy korzystania Zakres prawa z rejestracji I. Zakres przedmiotowy II. Zakres czasowy i terytorialny Ograniczenia prawa z rejestracji I. Prawa używacza uprzedniego II. Dozwolony użytek wzorów przemysłowych (art. 115 PrWłPrzem). 229 III. Części składowe wytworu złożonego używane do jego naprawy Rozdział XXIX. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Naruszenie a zakres prawa z rejestracji I. Uwagi ogólne II. Naruszenie w aspekcie czasowym III. Naruszenie w aspekcie terytorialnym IV. Naruszenie w aspekcie przedmiotowym Relacje pomiędzy pojęciem wzoru a pojęciem wytworu I. Wzór zarejestrowany jako przedmiot ochrony II. Wytwór, w którym zawarto bądź zastosowano wzór Ustalenie istnienia naruszenia I. Uwagi ogólne II. Określenie wzoru zarejestrowanego III. Określenie cech wzoru odpowiadających za ogólne wrażenie IV. Zorientowany użytkownik właściwy dla dokonania oceny V. Wzór przeciwstawiany wzorowi zarejestrowanemu

3 VI. Porównanie wzorów VII. Zakres swobody twórczej w ocenie naruszenia Postacie naruszenia prawa z rejestracji I. Uwagi ogólne II. Naruszenie przez wytwarzanie III. Naruszenie przez oferowanie IV. Naruszenie przez wprowadzenie do obrotu V. Naruszenie przez eksport i import VI. Naruszenie przez używanie VII. Naruszenie przez składowanie VIII. Inne postacie naruszenia prawa z rejestracji Rozdział XXX. Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Charakterystyka ogólna Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego I. Unieważnienie czy stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa II. Podstawy unieważnienia prawa III. Unieważnienie przedmiotowe IV. Unieważnienie podmiotowe V. Unieważnienie z tytułu naruszenia praw osób trzecich VI. Postępowanie w sprawach o unieważnienie VII. Skutki unieważnienia Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego I. Podstawy wygaśnięcia II. Postępowanie w sprawach wygaśnięcia III. Skutki wygaśnięcia Rozdział XXXI. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych Wprowadzenie Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych w prawie autorskim I. Wzór przemysłowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej II. Znaczenie przesłanki nowości wzoru przemysłowego dla ustalenia zakresu ochrony kumulatywnej III. Funkcjonowanie zasady ochrony kumulatywnej IV. Udzielenie zezwolenia na rejestrację utworu w charakterze wzoru przemysłowego V. Skutki zarejestrowania wzoru przemysłowego bez zezwolenia twórcy Pozostałe aspekty kumulatywnej ochrony wzorów przemysłowych I. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych i znaków towarowych II. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych III. Ochrona wzorów przemysłowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Uwagi końcowe Rozdział XXXII. Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej Konwencja paryska I. Zasady ogólne IX

4 X II. Zasady szczególne Porozumienie madryckie I. Geneza. Zasady ogólne II. Zasady szczególne Protokół do porozumienia madryckiego I. Geneza. Zasady ogólne II. Stosunek protokołu do porozumienia madryckiego Porozumienie TRIPS I. Geneza. Zasady ogólne II. Regulacje w dziedzinie znaków towarowych III. Porozumienie TRIPS a prawo unijne Traktat singapurski I. Geneza. Założenia II. Podstawowe zasady III. Traktat singapurski a prawo polskie Inne porozumienia szczególne I. Porozumienie nicejskie II. Porozumienie wiedeńskie III. Traktat z Nairobi Znaki towarowe w prawie unijnym. Charakterystyka ogólna Dyrektywa 2008/95 (dawniej dyrektywa 89/104) I. Cel i przedmiot regulacji II. Poszczególne postanowienia Rozporządzenie Nr 207/2009 (dawniej rozporządzenie Nr 40/94). 406 I. Cel i przedmiot regulacji II. Zasady podstawowe III. Zagadnienia szczegółowe IV. Stosunek systemu znaku wspólnotowego do systemu madryckiego V. Stosunek prawa z rejestracji znaku wspólnotowego do prawa z rejestracji znaku krajowego Wnioski (z perspektywy Urzędu Patentowego i polskich sądów) Rozdział XXXIII. Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych Pojęcie znaku towarowego I. Uwagi wstępne II. Cechy znaku towarowego (zmysłowa postrzegalność, jednolitość oznaczenia, samodzielność oznaczenia względem towaru, wymóg graficznego przedstawienia) III. Normatywna definicja znaku towarowego Rodzaje oznaczeń I. Rodzaje oznaczeń, które mogą być przedmiotem prawa ochronnego na znak towarowy II. Konwencjonalne oznaczenia III. Niekonwencjonalne oznaczenia Kategorie normatywne znaków towarowych I. Znak towarowy indywidualny II. Znaki towarowe wspólne III. Znak towarowy powszechnie znany (notoryjny) IV. Znak towarowy renomowany V. Znaki usługowe Rozdział XXXIV. Uprawniony do znaku towarowego Regulacja prawna I. Regulacja polska

5 II. Regulacja unijna III. Regulacja międzynarodowa Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy a zasada akcesoryjności Podmioty legitymowane do stania się uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy I. Brak definicji uprawnionego do znaku towarowego II. Zdolność stania się uprawnionym do znaku towarowego i zdolność uzyskania prawa ochronnego na ten znak III. Kategorie podmiotów legitymowanych Uprawniony do znaku indywidualnego Uprawniony do wspólnego prawa na znak i uprawniony do znaku wspólnego (wzmianka) Używacz uprzedni znaku towarowego (wzmianka) Osoby zagraniczne Rozdział XXXV. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Ogólna charakterystyka postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (rejestracji znaku towarowego) I. Przedmiot i charakter postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego II. Prawne podstawy postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego III. Strona i jej pełnomocnik w postępowaniu w sprawie rejestracji znaku towarowego IV. Wszczęcie i przebieg postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego Zgłoszenie znaku towarowego oraz wstępna ocena dokumentacji zgłoszeniowej I. Elementy (części) zgłoszenia II. Zasada jednolitości zgłoszenia III. Żądanie przyznania uprzedniego pierwszeństwa IV. Zmiany, poprawki i uzupełnienia zgłoszenia V. Czynności wstępne i formalna ocena dokumentacji zgłoszeniowej Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku. Zgłaszanie uwag przez osoby trzecie. Udostępnienie informacji o zgłoszeniu oraz akt zgłoszenia I. Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku II. Zgłaszanie uwag przez osoby trzecie III. Udostępnienie informacji o zgłoszeniu oraz akt zgłoszenia Merytoryczne badanie zgłoszenia Decyzja w sprawie udzielenia prawa ochronnego I. Treść decyzji w sprawie udzielenia prawa ochronnego II. Warunkowy charakter decyzji o udzieleniu prawa ochronnego III. Doręczenie decyzji Ponowne rozpatrzenie sprawy Czynności postdecyzyjne Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych I. Pojęcie i tryb rejestracji międzynarodowych znaków towarowych II. Kompetencje UP w zakresie ochrony międzynarodowych znaków towarowych Rejestracja znaków towarowych z użyciem środków komunikacji na odległość XI

6 XII Spis treści Rozdział XXXVI. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy Pierwszeństwo w prawie oznaczeń odróżniających. Charakterystyka ogólna I. Przyczyny wprowadzenia pierwszeństwa II. Prawa wcześniejsze do znaków towarowych w dyrektywie 2008/95 i w PrWłPrzem Jednolita regulacja pierwszeństwa I. Powstanie pierwszeństwa II. Skutki pierwszeństwa III. Sytuacja prawna zgłoszeń z równym pierwszeństwem IV. Data zgłoszenia znaku towarowego a data pierwszeństwa Pierwszeństwo konwencyjne I. Powstanie pierwszeństwa II. Zastrzeżenie pierwszeństwa III. Skutki pierwszeństwa Pierwszeństwo wystawienia Charakter pierwszeństwa Rozdział XXXVII. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego Ogólna charakterystyka bezwzględnych przeszkód rejestracji Zdolność odróżniająca I. Pojęcie zdolności odróżniającej II. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca III. Konkretna zdolność odróżniająca IV. Wtórna zdolność odróżniająca Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami I. Uwagi ogólne II. Sprzeczność z porządkiem publicznym III. Sprzeczność z dobrymi obyczajami Oznaczenia mylące I. Uwagi ogólne II. Mylący charakter oznaczenia III. Oznaczenia mylące co do pochodzenia geograficznego Zła wiara jako przesłanka wyłączająca rejestrację I. Uwagi ogólne II. Pojęcie złej wiary Przeszkody rejestracji znaków zawierających herby, flagi, godła itp. oraz inne oznaczenia urzędowo uznane oraz symbole I. Uwagi ogólne II. Oznaczenia państwowe III. Odznaki lub oznaki wojskowe IV. Oznaczenia innych państw i organizacji międzynarodowych oraz inne oznaczenia urzędowe obce V. Znaki towarowe zawierające oznaczenia urzędowe VI. Symbole VII. Oznaczenia uwarunkowane formą bądź innymi właściwościami towaru VIII. Nazwa, pod którą prowadzi się działalność gospodarczą, jako przeszkoda wyłączająca rejestrację Rozdział XXXVIII. Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Charakterystyka ogólna I. Pojęcie względnej podstawy odmowy

7 II. Prawa wcześniejsze III. Stosunek art. 132 ust. 2 pkt 1 3 do art. 296 ust. 2 pkt 1 3 PrWłPrzem Podwójna identyczność I. Pojęcie II. Identyczność towarów (usług) III. Identyczność znaków IV. Tryb działania w razie braku podstaw zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd I. Pojęcie, rodzaje i metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd II. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd III. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd IV. Przeciętny odbiorca Renomowane znaki towarowe I. Geneza i ewolucja systemu ochrony prawnej II. Podstawy prawne ochrony III. Charakterystyka ogólna IV. Rejestracja renomowanego znaku towarowego V. Pojęcie renomowanego znaku towarowego VI. Identyczność lub podobieństwo późniejszego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego VII. Zastosowanie rozszerzonej ochrony do towarów niepodobnych i podobnych VIII. Ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy Znaki towarowe powszechnie znane I. Charakterystyka ogólna II. Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego III. Problem używania znaku towarowego powszechnie znanego IV. Zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego Prawa osobiste lub majątkowe I. Charakterystyka ogólna II. Prawa osobiste III. Prawa majątkowe IV. Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia wyróżniające Oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia Zgłoszenie lub rejestracja znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela I. Charakterystyka ogólna II. Stosunek zgłaszającego do osoby uprawnionej III. Zgłoszenie bez zgody uprawnionego IV. Zgłoszenie identycznego lub podobnego znaku dla identycznych lub podobnych towarów V. Usprawiedliwienie zgłoszenia VI. Sytuacja prawna nielojalnego agenta a zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze Rozdział XXXIX. Prawo ochronne na znak towarowy Treść prawa z rejestracji znaku towarowego I. Uwagi ogólne II. Pojęcie III. Charakter IV. Skuteczność V. Strona pozytywna XIII

8 XIV Spis treści VI. Strona negatywna VII. Przenikanie się uprawnień ze strony pozytywnej i negatywnej Zakres prawa z rejestracji znaku towarowego I. Uwagi ogólne II. Zakres przedmiotowy III. Zakres terytorialny IV. Zakres czasowy Kwestie szczególne I. Treść i zakres prawa ochronnego na znak a ograniczenia tego prawa (wzmianka) II. Prawo do znaku zarejestrowanego a znak niezarejestrowany (wzmianka) Rozdział XL. Wspólne prawo ochronne na znak towarowy Podstawy prawne I. Prawo międzynarodowe II. Prawo wspólnotowe III. Prawo polskie IV. Prawo obce (wzmianka) Powstanie wspólnego prawa ochronnego na znak I. Powstanie w sposób pierwotny II. Powstanie w sposób wtórny III. Przesłanki ustawowe istnienia wspólnego prawa na znak Warunki udzielenia wspólnego prawa ochronnego na znak I. Wspólna organizacja (porozumienie organizacyjne) II. Umowa o wspólności prawa do znaku III. Regulamin znaku IV. Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego V. Decyzja o udzieleniu wspólnego prawa na znak Charakter wspólnego prawa ochronnego na znak I. Współwłasność II. Udział we wspólnym prawie III. Wspólne prawo na znak a znak wspólny Wykonywanie wspólnego prawa ochronnego na znak I. Treść wspólnego prawa na znak II. Korzystanie ze wspólnego prawa do znaku III. Rozporządzanie wspólnym prawem na znak i udziałem w tym prawie IV. Dochodzenie roszczeń z tytułu wspólnego prawa na znak Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak I. Uwagi ogólne II. Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak przy ustaniu prawa na znak III. Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak przy zachowaniu prawa na znak Rozdział XLI. Obowiązek używania znaku towarowego Podstawy prawne I. Prawo międzynarodowe II. Prawo unijne III. Prawo polskie Znaczenie obowiązku używania znaku I. Funkcja II. Charakter III. Treść

9 218. Rzeczywiste używanie znaku I. Pojęcie II. Formy III. Zakres (skala) Towary lub usługi objęte używaniem znaku Postać znaku Osoba używająca znaku Miejsce używania znaku Skutki braku rzeczywistego używania znaku I. Okres nieużywania II. Okoliczności usprawiedliwiające III. Sankcje Kwestie szczególne I. Obowiązek używania znaku usługowego II. Obowiązek używania znaku a znak powtórny III. Ciężar dowodu Rozdział XLII. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy Wprowadzenie Dozwolone używanie oznaczeń I. Podstawa prawna II. Rodzaje oznaczeń objętych dozwolonym używaniem III. Wymogi usprawiedliwionych potrzeb oraz zgodności z uczciwymi praktykami IV. Problem art. 158 PrWłPrzem Prawo używacza uprzedniego I. Podstawa prawna II. Powstanie prawa III. Charakter i treść prawa IV. Ustanie prawa Rozdział XLIII. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy Wprowadzenie Wyczerpanie w prawie unijnym I. Zasada swobody przepływu towarów a prawo znaków towarowych II. Wyczerpanie praw do znaków towarowych we Wspólnocie Europejskiej III. Wyczerpanie w europejskim prawie znaków towarowych IV. Zasada terytorialności a wyczerpanie Przesłanki wyczerpania I. Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem II. Wprowadzenie towaru do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą przez osobę trzecią III. Zgoda uprawnionego IV. Wprowadzenie towaru ze znakiem do obrotu na terytorium Polski lub innego państwa-członka EOG V. Ciężar dowodu Zakres wyczerpania I. Zakres wyczerpania w odniesieniu do towarów II. Zakres wyczerpania w odniesieniu do terytorium III. Zakres wyczerpania w odniesieniu do prawa ochronnego Wyłączenie wyczerpania I. Przepis art. 155 ust. 3 PrWłPrzem jako klauzula generalna II. Zmiana lub pogorszenie towaru III. Zmiana znaku towarowego XV

10 XVI Spis treści IV. Zmiana opakowania V. Usuwanie numerów identyfikacyjnych Przepakowanie produktów leczniczych I. Przyczyny przywozu równoległego produktów leczniczych II. Przesłanki dozwolonego przywozu równoległego produktów leczniczych III. Ciężar dowodu IV. Zastąpienie znaku towarowego na produkcie leczniczym w przywozie równoległym Skutek i charakter prawny wyczerpania (wzmianka) Rozdział XLIV. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy Wprowadzenie Przejście prawa ochronnego na znak towarowy wraz z przedsiębiorstwem (cesja związana) Umowy międzynarodowe Przejście prawa ochronnego na znak towarowy bez przedsiębiorstwa (cesja wolna) Regulacje dotychczasowe Przejście prawa ochronnego na tle PrWłPrzem. Uwagi ogólne Przejście prawa ochronnego na znak towarowy wraz z przedsiębiorstwem Przeniesienie prawa z rejestracji znaku z częścią przedsiębiorstwa Przeniesienie praw ze zgłoszenia do rejestracji Przeniesienie praw do niezarejestrowanych znaków Przejście prawa ochronnego na znak towarowy bez przedsiębiorstwa Wpis przejścia prawa ochronnego do rejestru Dopuszczalność podzielności prawa ochronnego Przypadki szczególne I. Zbycie udziału w prawie II. Przeniesienie prawa używacza uprzedniego III. Przeniesienie pierwszeństwa IV. Przeniesienie praw do znaków wspólnych V. Przeniesienie praw do wspólnego prawa ochronnego Użytkowanie i zastaw na prawie ochronnym do znaku towarowego Rozgraniczenie przeniesienia prawa ochronnego od pokrewnych instytucji I. Zrzeczenie się prawa ochronnego II. Umowy regulujące zakres korzystania ze znaku III. Umowy z przedstawicielem handlowym za granicą w sprawie praw do znaku towarowego mocodawcy Sukcesja uniwersalna Wprowadzanie w błąd Rozdział XLV. Licencje znaków towarowych Podstawy prawne licencji znaków towarowych Historia regulacji Funkcje gospodarcze licencji znaków towarowych Definicja i charakter prawny umowy o używanie znaku towarowego Rodzaje licencji I. Licencje wyłączne i niewyłączne II. Licencje produkcyjne, licencje sprzedaży, licencje reklamy, licencje używania towarów oznaczonych znakiem

11 III. Licencje ograniczone do części towarów lub usług objętych prawem ochronnym IV. Licencje z ograniczeniami ilościowymi V. Ograniczenia terytorialne VI. Wpis licencji do rejestru znaków towarowych VII. Przejście prawa ochronnego na inną osobę VIII. Przejście praw i obowiązków licencjobiorcy na inną osobę Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej I. Prawa i obowiązki licencjodawcy II. Prawa i obowiązki licencjobiorcy Zakończenie umowy licencyjnej Rozdział XLVI. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy Wprowadzenie Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Charakterystyka ogólna I. Pojęcie naruszenia II. Klasyfikacja postaci naruszenia III. Podział przesłanek naruszenia IV. Przedmiot badania w postępowaniu o naruszenie prawa ochronnego Ogólne przesłanki naruszenia prawa ochronnego I. Prawo ochronne na znak towarowy II. Używanie oznaczenia na terytorium RP III. Używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym IV. Używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług V. Używanie oznaczenia w celu odróżnienia towarów lub usług. Naruszenie lub zagrożenie funkcji znaku towarowego VI. Formy zjawiskowe używania oznaczenia VII. Bezprawne używanie oznaczenia; znaczenie zasady pierwszeństwa Podwójna identyczność (art. 296 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem) I. Uwagi ogólne II. Identyczność towarów (usług) III. Identyczność oznaczeń IV. Negatywny wpływ na funkcje znaku towarowego Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd (art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem) I. Uwagi ogólne II. Pojęcie, rodzaje i metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd III. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd IV. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd Wykorzystanie renomowanych znaków towarowych lub wyrządzenie im szkody (art. 296 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem) I. Uwagi ogólne II. Rejestracja i pojęcie renomowanego znaku towarowego III. Towary identyczne, podobne i niepodobne do objętych rejestracją renomowanego znaku towarowego IV. Identyczność lub podobieństwo późniejszego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego V. Ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy; brak uzasadnionego powodu używania znaku Wyłączenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy I. Uwagi ogólne II. Brak rzeczywistego używania znaku towarowego przez uprawnionego XVII

12 XVIII Spis treści III. Używanie oznaczeń zgodnie z uczciwymi praktykami rynkowymi (wzmianka) IV. Prawo używacza uprzedniego (wzmianka) V. Wyczerpanie prawa (wzmianka) VI. Użycie znaku towarowego w reklamie porównawczej VII. Tolerowanie używania wspólnotowego znaku towarowego (art. 54 ust. 2 rozporządzenia Nr 207/2009) Naruszenie prawa do znaku powszechnie znanego Używanie znaku towarowego jako czyn nieuczciwej konkurencji Rozdział XLVII. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy Uwagi ogólne I. Pojęcie ustania prawa ochronnego II. Ogólna charakterystyka unieważnienia prawa ochronnego III. Ogólna charakterystyka wygaśnięcia prawa ochronnego IV. Zakres ustania prawa V. Wejście oznaczenia do domeny publicznej Strony postępowania I. Legitymacja czynna II. Legitymacja czynna Prokuratora Generalnego RP oraz Prezesa Urzędu Patentowego III. Legitymacja czynna w postępowaniu o unieważnienie a używanie znaku towarowego IV. Legitymacja bierna Materialnoprawne przesłanki ustania I. Przesłanki unieważnienia wzmianka II. Przesłanki wygaśnięcia Charakter prawny decyzji I. Uwagi ogólne II. Decyzja w postępowaniu o unieważnienie III. Decyzja w postępowaniu o wygaśnięcie Tryb postępowania I. Uwagi ogólne II. Postępowanie sporne Wpis do rejestru Termin wystąpienia z wnioskiem I. Wygaśnięcie II. Unieważnienie Rozdział XLVIII. Znaki towarowe wspólne (kolektywne) Wprowadzenie Uwagi prawnoporównawcze i historyczne I. Regulacja znaków wspólnych w konwencji paryskiej II. Regulacja prawna znaków towarowych w wybranych obcych systemach prawnych państw europejskich przed wejściem w życie dyrektywy 89/104 i po jej implementacji III. Historia znaków wspólnych w prawie polskim Znaki towarowe wspólne w ujęciu PrWłPrzem I. Charakterystyka ogólna II. Istota znaku towarowego wspólnego. Funkcje prawne III. Kwalifikacja podmiotowa uprawnionego do znaków wspólnych IV. Regulamin używania znaków wspólnych Konstrukcja prawa ochronnego na znak towarowy wspólny Kwestie szczególne

13 Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia Wprowadzenie Zagadnienia wstępne I. Pojęcie II. Funkcje III. Klasyfikacja IV. Nazewnictwo V. Geograficzne oznaczenia pochodzenia a znaki towarowe Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie międzynarodowym I. Konwencja paryska II. Porozumienie madryckie w sprawie zwalczania fałszywych lub oszukańczych oznaczeń pochodzenia towarów III. Porozumienie lizbońskie IV. Konwencja streska V. Porozumienie TRIPS VI. Umowy dwustronne Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie Unii Europejskiej I. Rozporządzenie Nr 2081/ II. Rozporządzenie Nr 510/ III. Kolizja zarejestrowanych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ze znakami towarowymi IV. Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia innych produktów niż produkty rolne i środki spożywcze Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie polskim I. Ochrona oznaczeń geograficznych przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej II. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych III. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych IV. Ochrona oznaczeń geograficznych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Rozdział L. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej Wprowadzenie Legitymacja materialna do dochodzenia roszczeń I. Legitymacja do dochodzenia roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych II. Legitymacja do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Znaczenie winy naruszyciela Rodzaje roszczeń I. Roszczenie o zaniechanie w przypadku dokonanego naruszenia i zagrożenia naruszeniem II. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści III. Odszkodowanie IV. Zapłata stosownej kwoty na podstawie art. 287 ust. 3 PrWłPrzem Ciężar dowodu Ocena realizacji w uregulowaniu art. 287 PrWłPrzem funkcji przewidzianych w dyrektywie 2004/48 dla środków służących w razie naruszenia praw własności intelektualnej XIX

14 XX Spis treści 292. Zbieg roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z roszczeniem odszkodowawczym Roszczenia publikacyjne Roszczenia z art. 286 PrWłPrzem Roszczenia kierowane do podmiotu, który nie będąc uprawniony, zgłosił lub uzyskał patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji Przedawnienie Rozdział LI. Ochrona celna praw własności przemysłowej Wprowadzenie Prawo Unii Europejskiej I. Źródła prawa celnego II. Źródła prawa UE dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na granicy III. Stosowanie prawa unijnego w stosunkach wewnętrznych Źródła prawa międzynarodowego Źródła prawa polskiego Zakres podmiotowy rozporządzenia Nr 1383/ Zakres przedmiotowy rozporządzenia Nr 1383/ I. Uwagi wstępne II. Towary podrabiane III. Towary pirackie IV. Inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie na mocy rozporządzenia Nr 1383/ V. Towary wyłączone z zakresu rozporządzenia Nr 1383/ Procedura zatrzymań celnych przewidziana w rozporządzeniu Nr 1383/ I. Działania prowadzone przez służby celne państw członkowskich II. Zasady regulujące podjęcie działania przez organy celne i organy właściwe do podjęcia decyzji III. Procedura uproszczona IV. Podjęcie działań z urzędu V. Odpowiedzialność organów celnych i posiadacza prawa VI. Zajęcie towarów przez organy celne a zabezpieczenie roszczenia i zabezpieczenie dowodów Rozdział LII. Kolizyjnoprawna problematyka praw własności przemysłowej Uwagi wstępne Źródła regulacji kolizyjnoprawnej I. Ustawodawstwo polskie II. Akty prawne Unii Europejskiej III. Umowy międzynarodowe (dwustronne i wielostronne) Prawo właściwe dla praw własności przemysłowej I. Uwagi ogólne II. Właściwość prawa dla powstania, treści i ustania praw własności przemysłowej III. Właściwość prawa dla rozporządzeń prawami własności przemysłowej oraz dla ustalenia pierwszeństwa tych praw IV. Właściwość prawa dla ochrony praw własności przemysłowej Właściwość prawa dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszeń praw własności przemysłowej Właściwość prawa dla uprawnień pracownika wobec pracodawcy Właściwość prawa dla zobowiązań wynikających z umów dotyczących praw własności przemysłowej

15 Rozdział LIII. Jurysdykcja w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych w tych sprawach Źródła prawa I. Ustawodawstwo polskie II. Prawo Unii Europejskiej i umowy międzynarodowe Jurysdykcja sądów państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej według rozporządzenia Nr 44/ I. Umowa dotycząca jurysdykcji. Ogólna zasada jurysdykcji II. Sprawy, w których przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenia wynikające z umowy (art. 5 pkt 1 rozporządzenia Nr 44/2001) III. Sprawy, w których przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego (art. 5 pkt 3 rozporządzenia Nr 44/2001) IV. Jurysdykcja wyłączna w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność praw własności przemysłowej Jurysdykcja sądów państw-stron KPE w sprawach o prawo do patentu europejskiego oraz uznawanie orzeczeń wydanych w tych sprawach Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych Rozdział LIV. Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej Ochrona praw z zakresu prawa własności przemysłowej a rodzaje powództw I. Uwagi wstępne II. Prawa bezwzględne wyłączne III. Prawa bezwzględne niewyłączne IV. Prawa względne V. Prawa osobiste VI. Zagadnienie roszczenia o ustalenie prawa Ochrona praw podmiotowych własności przemysłowej a przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Strony postępowania (wzmianka) Tryb i rodzaj postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej I. Rozgraniczenie rodzajów postępowania II. Pojęcie przedsiębiorcy jako kryterium rozgraniczenia postępowania toczącego się według ogólnych przepisów o procesie oraz według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych III. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy Właściwość sądu Wartość przedmiotu sporu Podstawowe odmienności proceduralne postępowania według ogólnych przepisów o procesie oraz według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych i o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy I. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych II. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy (wzmianka) XXI

16 322. Wpływ decyzji i postępowania przed Urzędem Patentowym na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej I. Wprowadzenie II. Znaczenie decyzji Urzędu Patentowego w procesie cywilnym III. Decyzje UP o udzieleniu praw własności przemysłowej a dochodzenie roszczeń o ochronę praw osób trzecich oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji IV. Stosunek procesu cywilnego do postępowania przed Urzędem Patentowym Zabezpieczenie roszczeń I. Cele postępowania zabezpieczającego II. Podstawy zabezpieczenia roszczeń III. Sposób zabezpieczenia IV. Wszczęcie i przebieg postępowania zabezpieczającego V. Wykonanie postanowień o zabezpieczeniu roszczeń VI. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zabezpieczenie roszczeń a tzw. roszczenie informacyjne I. Uwagi wstępne II. Charakter prawny roszczenia informacyjnego III. Roszczenie informacyjne a przepisy o postępowaniu zabezpieczającym IV. Podstawy roszczenia informacyjnego V. Roszczenie informacyjne a proces o ochronę praw własności przemysłowej VI. Legitymacja w postępowaniu o udzielenie informacji VII. Zakres przedmiotowy roszczenia informacyjnego VIII. Właściwość sądu IX. Wniosek o udzielenie informacji i jego rozpoznanie przez sąd X. Wadliwość transpozycji art. 8 dyrektywy 2004/48 do prawa polskiego i jej skutki Zabezpieczenie dowodów Indeks rzeczowy XXII

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie Tom 13 Prawo autorskie Pod redakcją Janusza Barty 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 8 ARBITRAŻ HANDLOWY ANDRZEJ SZUMAŃSKI (red.) C. H. BECK str. Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XXIX Część I. Zagadnienia wprowadzające... 1 Rozdział 1. Pojęcie, rodzaje i charakter

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Ewa Cisowska-Sakrajda, Katarzyna Defecińska-Tomczak Magdalena Sieniuć, Agnieszka Suławko-Karetko Jan

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII Spis treści Wstęp Bartosz Łuć Krótko o prawie str. 2 Opracowania prawnicze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Warszawa, dnia 13 marca 2013 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa e-mail: dwin@mkidn.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 27/12 Dnia 15 listopada 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 8/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo