Norma ISO podstawowe informacje oraz jej znaczenie dla nowoczesnych przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norma ISO 20000 - podstawowe informacje oraz jej znaczenie dla nowoczesnych przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Sylwester TELUS, Wioletta KRUPIŃSKA, Zbigniew MROZIŃSKI Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania Norma ISO podstawowe informacje oraz jej znaczenie dla nowoczesnych przedsiębiorstw Międzynarodowe normy z serii ISO umoŝliwiają sprawniejsze współdziałanie przedsiębiorstw na całym świecie. Są źródłem wytycznych dla firm odnośnie poszczególnych dziedzin ich działalności. RównieŜ obszar zarządzania usługami informatycznymi został poddany uregulowaniu poprzez stworzenie w 2005 roku normy ISO Powstała norma, ze względu na fakt, iŝ jest stosunkowo nowa, nie jest powszechnie znana jak pozostałe normy takie jak ISO 9000, ISO czy teŝ ISO Nieliczna grupa firm jest świadoma tego, czego dotyczy nowa norma ISO Jeszcze mniej liczna grupa firm wdroŝyła w swych zakładach zarządzanie usługami informatycznymi zgodne z ową normą. Dlatego teŝ niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedzenie na pytanie: Czym jest norma ISO oraz jakie ma znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw i współprace między nimi? Opracowanie zawiera: podstawowe informacje dotyczące normy ISO 20000, korzyści płynące z wdroŝenie normy ISO 20000, niezbędne etapy przy wprowadzaniu normy ISO Wprowadzenie W dzisiejszych czasach informatyka jest obecna w kaŝdej dziedzinie naszego Ŝycia. Część firm świadczy usługi informatyczne, część zaś jest tylko biernymi odbiorcami oferowanych usług. Paleta firm świadczących usługi informatyczne rozwija się dynamicznie, ale czy za owym rozwojem idzie w parze wzrost jakości świadczonych usług? Niewystarczające zabezpieczenia i ogranizacja obszaru IT spowodowały wystąpienie zapotrzebowania na rynku na jego uregulowanie. Mimo, istniejącej juŝ brytyjskiej normy BS i metodyki ITIL (IT Infrastructure Library) pojawiały się problemy z bezpieczeństwem świadczonych usług informatycznych i przechowywania danych. Występowały liczne przypadki niekompetentnych firm, oferujących usługi na bardzo niskim poziomie. Firmy outsourcingujące usługi IT potrzebowały jakiegoś wyznacznika poziomu jakości od dostawców. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest opracowana w 2005 roku norma zarządzania ISO Omawiana norma ma na celu uregulowanie obszaru IT. W sposób jasny i czytelny definiuje wymagania oparte na wytycznych ITIL. Dlaczego warto uzyskać certyfikat zgodności z ISO 20000: Zapewnia przewagę nad konkurencyjnymi firmami, gdyŝ świadczy, o jakości i wysokich standardach świadczonych usług, 218

2 Posiadanie certyfikatu sprawia, iŝ firma jest postrzegana jako bardziej wiarygodna, W przyszłości duŝe firmy wymagać będą certyfikatów od dostawców (mimo, iŝ obecnie w normie nie ma Ŝadnej wzmianki o konieczności posiadania przez organizację posiadającą certyfikat ISO dostawców legitymujących się owym certyfikatem), Powiązania pomiędzy IT a biznesem są bardziej przejrzyste certyfikat zgodności z ISO jest skutecznym narzędziem wyznaczania celów, oczekiwań i oceny obszaru IT. Norma ta umoŝliwia skuteczne zarządzanie IT przez najwyŝsze kierownictwo, co do tej pory było praktycznie niemoŝliwe. Pozyskanie środków na finansowanie technologii jest znacznie łatwiejsze przeprowadzone inwestycje w obszarze IT są bardziej zrozumiałe dla kadry zarządzającej, Jakość IT staje się mierzalna, Proces certyfikacji daje moŝliwość ograniczenia liczby auditów dostawców, przez co redukowane są koszty, Certyfikat według normy ISO jest działaniem długofalowym i ustawicznym zapewnia ciągłe podnoszenie jakości nie zaś chwilowe sukcesy. 2. Charakterystyka ISO ISO ma na celu pomoc w sprawnym zarządzaniu infrastrukturą informatyczną. Norma w swych załoŝeniach oparta jest na brytyjskiej normie BS oraz związana jest z metodologią ITIL. Norma ISO jako zbiór wytycznych daje moŝliwość pomiaru i sprawdzenia sukcesu przedsiębiorstwa przy wdraŝaniu najlepszych procedur wyznaczanych przez ITIL. Przedsiębiorstwa legitymujące się posiadaniem BS oraz stosujące metodykę ITIL są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez normę ISO i co za tym idzie podniesieniu wiarygodności oraz jakości. Norma BS określa minimalny zestaw wymagań pod kątem, których firma moŝe zostać poddana ocenie skuteczności procesów zarządzania usługami informatycznymi. Norma określa kryteria oceny w ramach audytu. BS zawiera pięć podstawowych grup procesów: Świadczenie usług, kontaktami, Rozwiązywanie problemów, Publikacji, Kontroli. Ściśle związane z normą ISO są standardy ITIL. W skład ITIL wchodzi siedem ksiąg, w których zawarte są definicje wytycznych najlepszych procedur dla indywidualnych obszarów zarządzania usługami informatycznymi.iso reguluje zbiór najwaŝniejszych procesów IT powiązanych m.in. z: m poziomem opis ogólny działań mających na celu zapewnienie gwarantowanego poziomu usług,\ m dostępnością oraz ciągłością działania stworzenie BCM Business Continuity Management (strategia ciągłości działania), oraz PCD (Plan ciągłości działania), m finansami - jeden z podstawowych elementów, silnie powiązany z pozostałymi. Warunkuje stabilność działania obszaru IT, m pojemnością zarządzanie wydajnością oraz planowanie zasobów na przyszłe okresy rozliczeniowe, m bezpieczeństwem informacji bezpieczeństwo informacji nie ogranicza się tylko i wyłącznie do wprowadzenia technicznych zabezpieczeń. Konieczna 219

3 jest równieŝ analiza potencjalnych źródeł zagroŝenia dla świadczonych usług i posiadanych danych, m incydentami reagowanie na sytuacje awaryjne, nieoczekiwane. Wypracowanie odpowiednich procedur, aby reakcja na powstałe błędy była szybka i efektywna, m problemami analiza przyczyn powstałych błędów, w celu uniknięcia ich ponownego wystąpienia, m wersjami, BudŜetowaniem i rozliczaniem kosztów, m konfiguracją, m zmianą, m dostawcami, Obsługą serwisową. dostępnością oraz ciągłością działania poziomem Proces tworzenia usług i zarządzania nimi finansami bezpieczeństwem informacji Procesy kontrolne konfiguracją zmianą Obsługa serwisowa BudŜetowanie i rozliczanie kosztów Procesy publikacji wersjami Procesy rozwiązań incydentami problemami Procesy związku pojemnością dostawcami Rys. 1. Obszary uregulowane przez normę ISO Źródło: Opracowanie własne Fig. 1. Areas grouped by ISO ISO a ciągłe doskonalenie Warunkiem koniecznym prawidłowego wdroŝenia norm z grupy ISO jest ciągłe doskonalenie. Poziom jakości musi być systematycznie zwiększany. Sposób podnoszenia jakości bazuje w głównej mierze na koncepcji W. Edwarda Deminga. Koncepcja ta opiera się na czterech działaniach: Plan (zaplanuj), Do (zrób), Check (sprawdź) Act (działaj). 220

4 Plan Do Koło Deminga Act Check Rys. 2. Schemat: Zaplanuj-Zrób-Sprawdź-Działaj. Źródło: Opracowanie własne Fig. 2. Scheme: Plan-Do-Check-Act Przy wprowadzaniu normy ISO konieczne jest postępowanie według następujących kroków: 1. Teoretyczne opracowanie praktyki organizacyjnej. 2. Zastosowanie opracowanej praktyki. 3. Sprawdzenie efektów. 4. Uznanie rozwiązania za normę organizacyjną. 4. Do kogo skierowana jest norma ISO 20000? ISO Organizacje: - związane z usługami finansowymi, - zakłady uŝyteczności publicznej, - opieka zdrowotna. Przedsiębiorstwa świadczące outsourcing usług informatycznych Przedsiębiorstwa z wysoko rozwiniętą infrastrukturą informatyczną Rys. 3. Adresaci normy ISO Źródło: Opracowanie własne Fig. 3. Adressees of ISO

5 Dla wszystkich firm, uzyskanie certyfikatu zgodności z ISO jest potwierdzeniem jakości świadczonych usług informatycznych. Posiadanie owego certyfikatu zapewnia przewagę nad konkurencyjnymi firmami, stanowi bowiem gwarancję wysokiego poziomu zarządzania infrastrukturą informatyczną w danym przedsiębiorstwie. Potencjalni klienci mogą być pewni wysokich standardów usług informatycznych świadczonych przez przedsiębiorstwo. Posiadanie certyfikatu zgodności z ISO moŝe być równieŝ pomocne przy pozyskiwaniu inwestorów. Potencjalni inwestorzy przychylniej spojrzą na przedsiębiorstwo deklarujące posiadanie systemów informatycznych zgodnych z normą ISO Obecnie niewiele firm posiada rozpatrywany certyfikat zgodności. Jednak w przyszłości moŝe on przestać być wyjątkiem, lecz stać się ogólnie panującym standardem. Firmy nieposiadające owego certyfikatu przestaną się liczyć na rynku. Dlatego juŝ teraz przedsiębiorstwa powinny rozpocząć starania mające na celu wprowadzenie procedur zgodnych z normą ISO Jest to bowiem proces długotrwały, wymagający starannego przygotowania i skrupulatnej realizacji. WiąŜe się on równieŝ z znacznymi kosztami, związanymi z wdraŝaniem zmian podyktowanych przez normę. 5. Jak uzyskać certyfikat ISO 20000? Wprowadzenie normy ISO wiąŝe się ze zrealizowaniem w organizacji czterech głównych etapów: Pierwszym etapem wprowadzenia normy ISO jest przeprowadzenie audytu: Dokładna analiza dokumentów w firmie oraz wyciągnięciem właściwych wniosków, Analiza wszystkich uregulowań informatycznych wewnątrz organizacji. Wyodrębnienie potrzeby w obszarze usług informatycznych, Kontrola mechanizmów administrowania w obrębie IT w oddziałach firmy, Zapoznanie się ze strukturą informatyczną w organizacji, Szkolenia wstępne dla pracowników. Zatrudnieni w firmie powinni zapoznać się z moŝliwościami oraz korzyściami wynikającymi z wprowadzenia ISO Drugim etapem wprowadzania normy ISO są standardy administrowania usługami IT: Ocena dotychczasowej działalności firmy związanej z usługami, Ocena realizacji procesów, Opracowanie oraz stworzenie struktury rozpoznawania i usprawniania świadczonych usług, WyróŜnienie operacji newralgicznych, Stworzenie wyznaczników usług mówiących o prawidłowości wykonania kaŝdej z nich. Kolejnym, trzecim etapem wprowadzania normy ISO jest opracowanie dokumentacji. W przygotowaniu dokumentacji waŝne jest to, aby przedstawione dokumenty były spójne. Przygotowanie dokumentacji (aktualizacja występujących oraz utworzenie nowych dokumentów) takich jak m.in.: budŝet, polityka zarządzania usługami, instrukcje, polityka zarządzania systemem, umowy Service Level Agreement, polityka ochrony informacji, plany ustawiczności i powszechności usług. Opracowanie programu procedur i ich punktów krytycznych, Sformułowanie zdolności zmian. 222

6 Czwartym i zarazem ostatnim etapem głównym, wprowadzania normy ISO 20000, jest wdroŝenie i certyfikacja: WdraŜanie rozstrzygnięć, Ocena efektywności podjętych kroków za pomocą audytów wewnętrznych, Powtórne sprawdzenie jakości świadczonych usług (audyty), Opinia zewnętrznego zespół certyfikującego (spełnienie wszystkich zobowiązań w obrębie formy sprecyzowania, udokumentowania oraz wprowadzenia normy ISO 20000). Finalnym etapem jest wydanie certyfikatu potwierdzającego, Ŝe system informatyczny jest zgodny z normą ISO Znaczenie automatyzacji dla normy ISO Aby podołać oczekiwaniom firm dzisiejsze działy informatyczne muszą dostosować się do ich wymagań oferując niezawodne, ekonomiczne a przede wszystkim elastyczne usługi informatyczne, które mają ogromne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw. Dlatego teŝ działy informatyczne muszą ewoluować w stronę rozwiązań ITSM (IT Sernice Managment) by móc odpowiednio zarządzać infrastrukturą. W celu zastosowania ITIL niezbędne jest stworzenie procesów w róŝnych obszarach ITSM oraz połączenie procesów w tych obszarach. Nie jest to łatwe zadanie. Ponadto praktyka ciągłego doskonalenia będąca filarem ITIL oraz ISO wymaga ogromnego wysiłku. W bardzo złoŝonym środowisku informatycznym ręczne procesy nie spełniają swojej roli. Przedsiębiorstwa muszą zatem stosować narzędzia automatyzujące, które zapewnią odpowiednia kontrolę nad róŝnorodnymi środowiskami. Zalety automatyzacji: Ułatwia obniŝenie kosztów automatyzacja pomaga w zmniejszeniu kosztów personelu poprzez standaryzacje wykonywanych czynności, które normalnie trwają zbyt dugo oraz dzięki skróceniu czasu niedostępności usług, Zapewnia integrację procesów wymusza integrację procesów poprzez redukcje czynności wykonywanych manualnie, Zapewnia spójność i powtarzalność procesów ludzie często w trakcie wykonywania pracy wykonują ją w sposób najbardziej optymalny dla siebie, co powoduje niespójności. Automatyzacja zaś daje moŝliwość tworzenia procesów, które są spójne i powtarzalne oraz wymusza ich stosowanie, Ułatwia uzyskanie zgodności z przepisami pomaga przedsiębiorstwom tworzyć i egzekwować obligatoryjne, najlepsze procedury oraz daje wgląd w dziennik audytu, który umoŝliwia wykazanie zgodności z prawem. Z powodu duŝego znaczenia automatyzacji w uzyskaniu certyfikatu ISO przedsiębiorstwa powinny z wielką starannością dokonać wyboru rozwiązania w tym celu. Wskazówki wyboru rozwiązania do automatyzacji: Obsługa ITIL ze względu na podstawowe znaczenie ITIL dla ISO waŝnym elementem jest wybór rozwiązania do obsługi procesów ITIL. Powinno ono obsługiwać procesy obejmujące wszystkie obszary zarządzania usługami informatycznymi. Ponadto jednym z podstawowych wymagań ITIL jest integracja procesów między róŝnymi obszarami. NaleŜy wybierać takie rozwiązania, które gwarantują odpowiednią integrację róŝnych procesów, jednocześnie od strony procesów jak i danych a odrzucać te, które zapewniają jedynie odwzorowywanie między dziedzinami, Utrzymanie bazy danych CMBD (Configuration Management Database) następnym elementem, na który trzeba zwócić uwagę w trakcie wyboru rozwiązania do automatyzacji jest dostępność jednego źródła danych odniesienia dla pozostałych obszarów informatyki. W tym celu wymagane jest rozwiązanie, które do gromadzenia 223

7 danych o środowisku informatycznym wykorzystuje bazę danych do zarządzania konfiguracją. Dzięki bazie CMBD kaŝdy proces dysponuje spójnymi oraz bieŝącymi danymi. W wyniku płynności oraz złoŝoności infrastruktury informatycznej naleŝy poszukiwać takich rozwiązań, które zapewnią automatyczną aktualizację bazy w momencie wprowadzana zmian. Podsumowanie Opracowana w 2005 roku norma ISO wprowadziła standaryzację w obszarze IT, oraz sprawiła, iŝ stał się on czytelny i przejrzysty. Posiadanie systemu informatycznego zgodnego z normą ISO jest obecnie znaczną przewagą nad konkurencją, a wkrótce będzie obligatoryjne. Ze względu na szeroko pojętą kooperację firm, zarówno w systemach informatycznych jak i innych dziedzinach, wymagana będzie standaryzacja. Zgodność systemu informatycznego z normą ISO moŝe przekonać potencjalnego klienta, iŝ oferowana usługa wykonywana jest zgodne z jego oczekiwaniami i przyjętymi standardami. A to właśnie zadowolony klient jest głównym wyznacznikiem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Literatura Streszczenie W dzisiejszych czasach informacja jest jednym z najbardziej porządanych zasobów. Firmy wykorzystują informację oraz nowoczesną technologię informatyczną by zyskać przewagę konkurencyjną. Dlatego tak waŝne jest odpowienie zarządzanie informacją a co za tym idzie wyznaczenie pewnych standardów dla firm outsourcingujących usługi IT. Ma w tym pomóc norma ISO Dzięki wprowadzeniu tej normy firmy mają pewność, Ŝe ich środowiska informatyczne odpowiadają najwyŝszym standardom, zaś dla potencjalnych klientów certyfikat ISO jest świadectwem wysokiej jakości świadczonych usług. Management of infomatics services by ISO Summary Nowadays, information is one of the most desirable supplies. Companies utilize both information and modern technology to gain the competitive vantage. That is why, the proper management of the information connected with pointing out some standards for companies that outsourcing IT service, is so important. There is an ISO norm to help this process. Thanks to inducting this norm companies have certainty that their information environment correspond to top standards, moreover for potential clients ISO certificate is evidence of the high quality services. 224

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo