Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka Namysłów ul. Łączańska 24 A/5 tel , kom PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka Namysłów ul. Łączańska 24 A/5 tel , kom PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka Namysłów ul. Łączańska 24 A/5 tel , kom PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach Adres : Bąkowice ul. Szkolna 6,dz. nr 252/2 Inwestor : Gmina Świerczów Świerczów ul. Brzeska 48 Powierzchnia zabudowy : 419,14 m2 Powierzchnia użytkowa: 682,13 m2 Powierzchnia netto: 783,04 m2 Kubatura : 3720,0 m3 ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ. OPOLSKIEGO NA LATA ) mgr inż. arch. J. Kowalska 01/02/OOIA,Namysłów ul. Polna 2 1) inż. Stanisław Loster 94/24/83,Namysłów ul. Falskiego 10 2) mgr inż. Jacek Ochędzan 487/01/DUW, Namysłów Pl. Wolności 6C/3 3) inż. Wiesław Flak 68/80/Op, Kluczbork ul. Norwida 11a/4 Projekt zawiera: a) projekt architekt. -konstrukc. b) projekt inst. sanit. c) projekt inst. elektrycznych. Namysłów kwiecień r. 1

2 A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY ZAWARTOŚĆ PROJEKTU projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny 1. opis techniczny str informacja BIOZ str załączniki: 1) oświadczenie projektantów 2) zaświadczenie OOIA 2 szt. 3) zaświadczenie OOII 2 szt. 4) postanowienie OKW PSP- Opole 5) opinia PPIS -Namysłów 4. rysunki 1) mapa 2) zagospodarowanie działki 3) parter 4) piętro 5) piwnice 6) przekroje 7) elewacje podłużne 8) elewacje szczytowe 9) dach 10) technologia 2

3 OPIS TECHNICZNY 1.podstawa opracowania podstawa formalno-prawna opracowania jest zlecenie otrzymane od Inwestora,informacja z mpz oraz inwentaryzacja obiektu i lustracja terenu. 2. lokalizacja Działka nr 252/2 położona jest w północno-wschodniej części wsi Bąkowice przy ulicy Szkolnej 6, działka jest zabudowana budynkiem szkoły podstawowej oraz 3 budynkami gospodarczymi i boiskiem Orlik z zapleczem sanitarnym przylegającym do budynku szkoły od strony południowej. 3. teren Powierzchnia działki płaska w części południowej obniżona gdzie zlokalizowane jest boisko. Woda gruntowa w poziomie posadowienia istniejących fundamentów nie występuje. Budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony jest na głębokości 0,8-2,5 m od istniejącej powierzchni terenu. Budynek posiada statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Rzędna poziomu zerowego pozostaje niezmieniona. 4. zakres projektowany- zagospodarowania działki 4.1 zagospodarowanie terenu Projektowana przebudowa pomieszczeń budynku szkoły obejmuje roboty wewnętrzne, termomodernizacją objęte roboty dociepleniowe elewacji i stropodachu wentylowanego z wymianą stolarki okiennej. Nie zmienia się kubatury ani powierzchni zabudowy budynku. Wjazd na posesję pozostaje bez zmian w dotychczasowym układzie. W miejscu istniejącego chodnika o nawierzchni tłuczniowej wykonany będzie chodnik o nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm o szer.1,20 m z poszerzeniem do 3,00 m, powierzchnia chodnika 145,00 m2. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych wg odrębnego projektu. 4.2 zestawienie powierzchni i wskaźników. Powierzchnia zabudowy bud. szkolnego : 419,14 m2 Powierzchnia budynków gospodarczych: 302,75 Powierzchnia utwardzona projekt: 145,00 m2 Powierzchnia działki m2 Procent zabudowy : (419,14+302,75)m2 :10000m2* 100= 7,21% 4.3 ochrona zabytków, nadzór konserwatorski teren działki nie jest objęty nadzorem konserwatorskim. 4.4 ochrona środowiska Przebudowa pomieszczeń szkoły i termomodernizacja przegród zewnętrznych nie narusza dotychczasowego systemu wód powierzchniowych ani gruntowych nie narusza także istniejącego drzewostanu. 5. zakres projektowany budynek 5.1 opis ogólny Projektowana przebudowa obejmuje zmianę układu pomieszczeń istniejącej kuchni z wydzieleniem zmywalni,pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla obsługi kuchni, pomieszczeń pomocniczych kuchni. Na parterze przebudowie podlegają pomieszczenia WC dla uczniów. Wejścia do klas i innych pomieszczeń ogólnych 3

4 powiększono do szerokości 90 cm w świetle. Zlikwidowano podcień od strony ulicy zwiększając powierzchnię szatni i klasy. W celu poprawy izolacyjności termicznej przegród zakłada się docieplenie styropianem ścian zewnętrznych grub 15 cm, wymianę istniejącej izolacji termicznej stropodachu wykonanej jako zasypka żużlowa na izolację z wełny mineralnej grub. 20 cm. Zużytą stolarkę okienną wymienia się na nową o podwyższonej izolacyjności termicznej z wbudowanymi nawiewnikami. Projektuje się także wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z zakresem zawartym w projektach branżowych. Wjazd na posesję pozostaje w dotychczasowym układzie bez zmian. Instalacje istniejące w budynku : elektryczna wodociągowa kanalizacja CO kotłownia własna,paliwo stałe Projektowana nowa instalacja hydrant wewnętrzny oświetlenie ewakuacyjne dane charakterystyczne budynku szkolnego bez Orlika : Powierzchnia zabudowy : 419,14 m2 Kubatura : 3720,00 Powierzchnia użytkowa: 682,13 m2 Powierzchnia netto: 783,04 m2 Parter 1.1 p. sionek 1,36 m2 1.2 komunikacja 54, WC chłopców 8, WC dziewcząt 4, WC Np. 4, sala 60, klasa 38, szatnia 16, klasa 30, jadalnia 37, świetlica 26, szatnia kuch 6, mag. kuch. 10, komunikacja 10, kuchnia 17, zmywalnia 7, WC pers. 3,

5 Razem parter 339,21 m2 Piętro 2.1 komunikacja 63,51 m2 2.2 pokój 22, pokój 21, klasa 38, klasa 36, klasa 35, klasa 50, księgozbiór podr. 26, pomieszcz. sprzątaczki 3, p. sionek 3, mag. pom. nauk 10, komunikacja 10, biuro 6, biuro 10, WC pers. 3, Razem piętro 342,92 m2 Piwnica 0.1 komunikacja 7,13 m2 0.2 sprzęt porządkowy 2, kotłownia 37, komunikacja 10, mag. sprzętu gosp. 10, obieralnia warzyw 7, magazyn sprzętu 11, magazyn warzyw 14, Razem piwnica 100,91 m2 5.2 funkcja a ) stan istniejący Budynek szkoły podstawowej jest budynkiem wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych,częściowo podpiwniczony,bez poddasza użytkowego wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, jedno pomieszczenie przeznaczone na salę o różnej funkcji, pomieszczenie kuchni bez wymaganego zaplecza, w którym przygotowuje się posiłki dla uczniów,sanitariaty uczniowskie nie spełniających wymogów sanitarno-technicznych oraz kotłownia węglowa nie wydzielona drzwiami o odpowiednich parametrach. 5

6 Wysokość kondygnacji 3,20 m. Poziom podłogi parteru znajduje się ok. 80 cm nad powierzchnią terenu stąd dostęp do pomieszczeń szkolnych po schodach zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych jest utrudniony. W szkole przebywa średnio 70 uczniów i ok. 30 osób personelu pedagogicznego i obsługi (razem do 100 osób), ilości zmienne. b) zakres projektowany zgodnie z założeniami inwestora projektuje się na parterze przebudowę istniejących uczniowskich pomieszczeń sanitariat ów z wydzieleniem dodatkowego sanitariatu dla osób niepełnosprawnych doprowadzając te pomieszczenia do zgodności z warunkami technicznymi. Przebudowa istniejącej kuchni polega na wydzieleniu osobnego pomieszczenia zmywalni połączonego funkcjonalnie z kuchnią,wydzielenie osobnego pomieszczenia sanitarnego dla kucharek oraz wydzielenie magazynu warzyw i obieralni w poziomie piwnicy. Zakłada się powiększenie na parterze pomieszczenia szatni i klasy przez likwidację podcienia od strony ulicy i włączenie jego powierzchni do istniejących pomieszczeń. Wszystkie wejścia do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi poszerza się do szerokości 90 cm. W ramach przebudowy pomieszczeń przewiduje się docieplenie ścian i stropodachu. Zakłada się budowę pochylni umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym do budynku szkoły jako odrębne opracowanie projektowe. 5.3 ochrona zabytków i nadzór konserwatorski istniejący budynek i teren nie podlega nadzorowi konserwatorskiemu WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Zakres projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku szkoły podstawowej. 1) Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. Budynek szkoły podstawowej jest budynkiem użyteczności publicznej częściowo podpiwniczony o 2 kondygnacjach nadziemnych. Budynek szkolny wraz z przyległym zapleczem Orlika stanowi jedną strefę pożarową. Powierzchnia netto budynku szkolnego z zapleczem Orlika wynosi 954 m2. Kubatura 3720 m 3 Wysokości budynku: budynek zalicza się jako niski 7,94m. 2) Odległość od obiektów sąsiadujących. Istniejący budynek jest obiektem wolnostojącym usytuowanym przy ulicy Szkolnej 6. Odległości od granicy działek powyżej 20 m. 3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 6

7 W budynku nie występują substancje palne pożarowo niebezpieczne. 4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenia ogniowego nie określa się dla projektowanego budynku. 5) Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Na parterze i piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne jako budynek szkolny zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać w budynku wyniesie do 100 osób. 6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Zagrożenie wybuchem nie występuje w projektowanym obiekcie. 7) Podział obiektu na strefy pożarowe. Budynek szkolny z zapleczem sanitarnym Orlika stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi m 2. Powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku nie przekracza dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej. Ogrzewanie centralne z kotłownią w budynku. 8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Dla obiektu niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII wymagana jest klasa D odporności pożarowej budynku zgodnie z 212 ust. 3 warunków technicznych. Dla tej klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli: Klasa odporności pożarowej budynku Główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku Konstrukcja dachu Strop Ściana zewnętrzna Ściana wewnętrzna Przykrycie dachu D R 30 (-) REI EI 30 (-) (-) 30 Elementy istniejącego budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III spełniają wymagania dla klasy D odporności pożarowej budynku, gdyż : Główna konstrukcja nośna REI 120 Konstrukcja dachu bez odporności Stropy między piętrowe REI 60 Ściany wewnętrzne REI 60 Ściany obudowa klatki schodowej REI 120 Projektowane rozwiązania gwarantują zachowanie wymagań dotyczących odporności ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych w tabeli. 7

8 Ocieplenie budynku zaprojektowano w technologii gwarantującej zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania ognia NRO. W kotłowni drzwi oddzielenia pożarowego pomiędzy podręcznym składem opału w klasie EI 60,wejściowe do kotłowni w klasie EI 30. 9) Warunki ewakuacji Ewakuacja ludzi z kondygnacji parteru odbywa się: z pomieszczeń nr 1.1 do 1.10, 1/16 i 1.17 wyjściami bezpośrednio z na korytarz posiadający wyjście na zewnątrz budynku. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 9,0 m, długość dojścia wynosi 14,0 m, szerokość korytarza przy wynosi 2,07 i 1,8 m, szerokość drzwi wyjściowych z budynku wynosi 130 cm ( ). z pomieszczeń 1.12 i 1.13 pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi wyjściami na klatkę schodową boczną posiadającą bezpośrednie wyjście na zewnątrz. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 3,0 m, długość dojścia w klatce schodowej wynosi 6,0 m, szerokość biegu schodów 1,0 m, szerokość spoczników wynosi 1,0 m, szerokość drzwi wyjściowych z klatki, otwieranych do wewnątrz budynku 120 cm. z pomieszczeń 1.11 i 1.15 wyjściami do sąsiednich pomieszczeń odpowiednio 1.10 lub 1.16 posiadających wyjścia na korytarz główny lub do klatki schodowej bocznej oba te dojścia ewakuacyjne opisano wyżej, z pomieszczeń szatniowych i sanitarnych w budynku Orlika pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi wyjściami bezpośrednimi na zewnątrz lub na korytarz w dwóch kierunkach dojść: z wyjściem na zewnątrz lub na korytarz w budynku Szkoły. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 3,0 m, długość dojścia wynosi 10,5 m, szerokość korytarza 1,4 m, szerokość drzwi wyjściowych, otwieranych na zewnątrz 1,2 m. Ewakuacja ludzi z kondygnacji piętra odbywa się: z pomieszczeń 2.2 do 2.6 poprzez korytarz do otwartej, głównej klatki schodowej na parter i dalej korytarzem do wyjścia na zewnątrz. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 8,5 m, max długość dojścia wynosi 31,0 m, szerokość korytarza wynosi 2,06 m, szerokość biegów schodów 1,2 m, szerokość spoczników między piętrowych 1,3x1,27 i 1,3x1,25 m, z pomieszczeń 2.6, 2.7, 2.13, 2.14, 2.15 poprzez korytarz w dwóch kierunkach dojść: do otwartej, głównej klatki schodowej ewakuacja opisana wyżej lub do klatki schodowej bocznej na parter i dalej korytarzem do wyjścia na zewnątrz. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 9,5 m, max długość dojścia wynosi 35,0 m, szerokość korytarza wynosi 2,05 m. Szerokość biegów schodów w klatce schodowej bocznej 1,01 m, szerokość spoczników na piętrze 1,2 i 1,1 m, spocznik między piętrowy 1,0 m, z pomieszczeń 2.8, 2.9 i 2.11 pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi poprzez korytarz do bocznej klatki schodowej lub poprzez korytarz i spocznik klatki bocznej do klatki głównej. Max długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 4,5 m; długość dojścia ( z 8

9 wykorzystaniem klatki bocznej ) wynosi 19,0 m, długość dojścia z wykorzystaniem klatki głównej ) wynosi 41,0 m. Klatki schodowe są oświetlone są światłem naturalnym, korytarze oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym. Na wszystkich drogach ewakuacyjnych projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Drzwi rozsuwane w budynku nie występują. Spełniony jest warunek szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych o szer. 2,07 i 1,80 m co spełnia warunek :0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Istniejące niezgodne z warunkami technicznymi szerokości spoczników głównej klatki schodowej i biegów schodowych w klatce bocznej oraz długości dojść są przedmiotem wystąpienia o wyrażenie zgody na odstępstwa od warunków technicznych do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Drzwi wejściowe do klas otwierane na zewnątrz pomieszczeń na pełną szerokość ( na ścianę) bez zmniejszania szerokości korytarza. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/02.Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych 10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej) W budynku przewiduje się następujące instalacje użytkowe: instalację ogrzewczą, elektroenergetyczną zaprojektowano zgodnie z projektami branżowymi. Zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem p/poż. przed wejściem głównym do budynku. 11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych. w obiekcie, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Obiekt nie wymaga wymienionych instalacji poza wewnętrzną instalacją hydrantową.zgodnie z wymaganiami w obiekcie zaprojektowano instalację wodociągową przeciwpożarową z 1 hydrantem wewnętrznym 25 mm na każdej kondygnacji wg projektu branżowego. Na zewnątrz budynku od strony północnej przy ulicy Szkolnej występuje hydrant uliczny kolumnowy. 12.)Wyposażenie w gaśnice Przewiduje się wyposażenie budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. 13.)Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej [<1000 m 2 i < 5000 m 3 ] winna wynosić 10 dm 3 /s z jednego hydrantu o średnicy 80 mm. 9

10 Zapewnienie wody do celów gaśniczych stanowi istniejąca sieć wiejska hydrantów zewnętrznych. 14) Drogi pożarowe Do budynku zapewniona jest droga pożarowa - dojazd z ulicy. 15) Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz. Do wykończenia wnętrz pomieszczeń ZL nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie zastosowano materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. 5.5 ochrona środowiska 4) zapotrzebowanie na wodę woda dostarczana z wodociągu wiejskiego,zużycie do celów higieniczno-sanitarnych ok.5,0 m3 dobę przy pełnym wykorzystaniu obiektu,ścieki odprowadzane do istniejącego wybieralnego zbiornika na ścieki o poj. ok. 12,0 m3. ( planowana przebudowa jako odrębne zadanie) Ścieki przemysłowe nie występują 2) emisja zanieczyszczeń gazowychprzy zmodernizowanym ogrzewaniu centralnym na paliwo stałe- ekogroszek emisja zanieczyszczeń nie przekroczy : emisja CO2 poniżej 0,6 kg/kwh wyprodukowanej energii cieplnej emisja NO do 450 mg/kwh emisja związków siarki 0,3-0,5 % wagi paliwa w zależności od paliwa 3) rodzaj i ilości odpadów odpady bytowe gromadzone w pojemniku i usuwane przez firmę obsługujące posesję,odpady przemysłowe nie występują,popiół z kotłowni przeciętnie 6% wagi paliwa. 4) emisja hałasu funkcja użytkowa obiektu nie jest źródłem hałasu. 5) wpływ na powierzchnię ziemi,glebę Przebudowa istniejącej szkoły nie narusza dotychczasowego systemu wód powierzchniowych ani gruntowych nie naruszają także drzewostanu. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. 5.6 ocena stanu istniejącego budynku Istniejący budynek szkoły mieszczących pomieszczenia o różnej funkcji wykonany w technologii tradycyjnej wykonany w latach 50 XX w. posiada elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym. Fundamenty w postaci ław nie wykazują odkształceń ani uszkodzeń dobry stan techniczny Ściany murowane jednowarstwowe z cegły ceramicznej bez uszkodzeń posiadają niską izolacyjność termiczną Stropy między kondygnacyjne gęsto żebrowe ackermana bez odkształceń i uszkodzeń-dobry stan techniczny 10

11 Konstrukcja drewniana dachu czterospadowego bez odkształceń i uszkodzeń drewno impregnowane zdrowe nie porażone przez czynniki biologiczne. Stropodach o małej izolacyjności termicznej. Istniejące schody prowadzące na piętro do pomieszczeń gospodarczych o konstrukcji żelbetowej posiadają odpowiednią nośność,lecz ich wymiary nie odpowiadają WT droga ewakuacyjna. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozwala na przebudowę pomieszczeń budynku szkoły podstawowej. 6. opis konstrukcji 6.1 rozbiórki Do rozbiórki przeznaczono schody zewnętrzne od strony ulicy,ściany okienne pomieszczeń 1.8 i 1.9 związane z likwidacją podcienia. Rozbiórce podlegają ścianki działowe w pomieszczeniach sanitariatów,w korytarzu schowek przy wejściu do sali 1.6 i pomieszczeniach pomocniczych kuchni. 6.2 roboty murarskie Zaprojektowano likwidację podcienia przez wykonanie nowych odcinków ścian okiennych z gazobetonu w linii zewnętrznej ściany podłużnej z wykonaniem nadproży. Odcinek ściany poprzecznej w dawnym podcieniu rozdzielająca pom. 1.8,1.9 posadowić na belce z 2x dwuteowników140 opartych na ścianach istniejących i obetonowanych. W sali 1.6 należy zdemontować 2 okna i otwory zamurować bloczkami gazobetonowymi. W miejscu rozebranych ścian pom. 1.8,1.9 wykonać nadproże na belkach stalowych jak na rysunku. W pomieszczeniach 1.10,1.11,1.13 wykonać otwory drzwiowe w istniejących ścianach grubych z nadprożami, w kuchni wykonać otwory na okna podawcze do jadalni. W salach lekcyjnych należy poszerzyć istniejące otwory drzwiowe z osadzeniem ościeżnic stalowych kątowych na licu ściany od korytarza umożliwiające otwarcie drzwi na ścianę nie zmniejszając szerokości korytarza jako drogi ewakuacyjnej. W głównej klatce schodowej należy po zdemontowaniu okien o wys. 3,60 m podmurować bloczkami z gazobetonu ścianki na 90 cm o grubości 24 cm z uzyskaniem wnęk od strony schodów z przeznaczeniem na grzejniki CO,podobnie w kuchni i zmywalni należy podmurować ścianki po zmniejszonej wysokości okien. Ścianki działowe grub.12 cm wykonać z pustaków ceramicznych. 6.3 stolarka Stolarka okienna podlega całkowitej wymianie z istniejącej drewnianej na PCV z szybami o podwyższonej izolacyjności w oknach należy zastosować po 2 nawiewniki. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PCV wg zestawienia. 11

12 Stolarka drzwiowa wewnętrzna do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm. Ościeżnice stalowe do murów grubych kątowe do ścianek działowych ceowe. Drzwi wejściowe do sanitariatów i pomieszczeń mokrych z kratką nawiewną o powierzchni 220 cm2. Okna podawcze z podokiennikami dwustronnymi. W sanitariatach uczniowskich ścianki ustępowe aluminiowe pełne do wys. 2,00 m powyżej szklone, z drzwiami do kabin o szerokości 80 cm. 6.4 posadzki Rozbiórce podlegają posadzki w pomieszczeniach z zużytą istniejącą posadzką z klepki drewnianej, skało drzewne,w pomieszczeniach przebudowywanych. W sali 1.6 należy wykonać posadzkę z wykładziny rulonowej bezspoinowej przeznaczonej dla sal gimnastycznych w pozostałych salach gdzie posadzka wymieniana na płytki gres antypoślizgowy. Na korytarzach i klatkach schodowych należy istniejącą posadzkę lastrykową przeszlifować i miejscami uzupełnić likwidując miejscowe nierówności. 6.5 balustrady W klatce głównej i bocznej należy istniejącą stalową balustradę wymienić lub przebudować dostosowując ją do wysokości 100 cm,z prześwitami pomiędzy prętami 12 cm i poręczą uniemożliwiającą zjeżdżanie. W klatce głównej i bocznej balustradę na biegach i spocznikach mocować z boku płyty schodowej aby uzyskać pełną szerokość biegu schodowego (szerokość drogi ewakuacyjnej). 6.6 tynki i okładziny Nowe tynki wykonać jako pospolite wapienne z gładzią gipsową. Tynki istniejące oczyścić z powłok malarskich i wykonać gładź gipsową. W pomieszczeniach sanitariatów i kuchennych ściany licować płytkami szkliwionymi na wysokość 2,0 m,w pomieszczeniach innych mokrych wg potrzeb. 6.7 elewacja i izolacje termiczne Elewacja ocieplona styropianem grubości 15 cm z wyprawą akrylową cienkowarstwową. Stropodach wentylowany ocieplony wełną mineralną grub 20 cm ułożoną na istniejącej warstwie z żużla z układem warstw jak na przekrojach. 6.8 ogrzewanie i wentylacja Ogrzewanie centralne z własnego źródła ciepła kotłownia wbudowana. Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie. 6.9 dach pokrycie kominy Konstrukcja drewniana dachu pozostaje bez zmian. Przewiduje się przemurowanie trzonów kominowych w części ponad dachem z wykonaniem nowych czapek betonowych oraz otynkowaniem ścian. Należy wykonać kompleksowy remont pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi. 12

13 6.10 izolacyjność przegród Ściany nadziemia U= 0,23 W/m2*K Połać dachowa poddasza pietra U= 0,21 W/m2*K Okna - U= 1,0 W/m2*K 7. Technologia 7.1 szkoła W szkole podstawowej średnio uczy się 70 dzieci,liczba uczniów w klasie Szkoła nie posiada sali gimnastycznej,na potrzeby zajęć ruchowych wydzielono pomieszczenie na parterze nr 1.6. W okresie letnim zajęcia z wf prowadzone na boisku Orlika. Przebudowa sanitariatów uczniowskich obejmuje nowy podział pomieszczeń dla chłopców i dziewcząt i dodatkowo wydzielono WC dla niepełnosprawnych. Przebudową objęto także WC nauczycieli. 7.2 Kuchnia-szkolna W kuchni przygotowywane są obiady uczniowskie. Dla poprawy warunków pracy i sanitarnych wydzielono przy pomieszczeniu kuchni nr 1.17 zmywalnię naczyń z dostępem z kuchni i z korytarza ogólnego. Posiłki wydawane przez okienko podawcze w kuchni do jadalni nr 1.10 zwrot brudnych naczyń przez okienko podawcze do zmywalni nr Naczynia czyste umyte i wyparzone wydawane do kuchni przez okienko podawcze czyste. Naczynia czyste przechowywane zamykanych szafkach w zmywalni. Odpadki w zmywalni gromadzone w szczelnym zamykanym pojemniku i odbierane przez firmę obsługującą szkołę. W zmywalni wydzielono miejsce do parzenia jajek przed wprowadzeniem do obróbki kuchennej. Produkty spożywcze przechowywane w magazynku nr 1.13 na regałach i w szafach chłodniczych w ilościach wystarczających na 2 dni. Przygotowanie warzyw odbywa się w piwnicy w wydzielonej obieralni i dostarczane do kuchni w zamykanych pojemnikach do dalszej obróbki. Odpadki obierki i resztki warzywne odbierane podobnie jak odpadki ze zmywalni przez wyspecjalizowana firmę. Dla personelu kuchennego wydzielono sanitariat z miejscem do przebierania i mycia dla 2 osób (kucharki) pom. nr Boczna klatka schodowa (północna) przeznaczona dla celów gospodarczych. 7.3 zatrudnienie i czas pracy W szkole zatrudnionych jest ogółem 30 osób w tym 2 kucharki,2 sprzątaczki 1 konserwator pozostałe osoby do pedagodzy. 7.4 zaplecze socjalne i sanitarne 13

14 Dla uczniów wydzielono sanitariaty na parterze,dla nauczycieli i obsługi 1 WC na parterze,1 WC na piętrze,dla kucharek wydzielone WC przy umywalni nr zaopatrzenie w wodę Ciepła woda do celów higieniczno-sanitarnych z instalacji miejscowej,woda zimna z sieci wiejskiej. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji lokalnej. Woda opadowa rozsączana w terenie. 7.6 oświetlenie Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi posiadają oświetlenie naturalne i sztuczne. 7.7 ogrzewanie i wentylacja Ogrzewanie obiektu centralne z kotłowni własnej zlokalizowanej w szkole. Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna. Opracował Namysłów kwiecień

15 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA bioz Obiekt : Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach Adres : Bąkowice ul. Szkolna 6,dz. nr 252/2 Inwestor : Gmina Świerczów Świerczów ul. Brzeska 48 Powierzchnia zabudowy : 419,14 m2 Powierzchnia użytkowa: 682,13 m2 Powierzchnia netto: 771,05 m2 Kubatura : 3720,0 m3 Projektanci : 1) mgr inż. arch. J. Kowalska 01/02/OOIA,Namysłów ul. Polna 2 5) inż. Stanisław Loster 94/24/83,Namysłów ul. Falskiego 10 6) mgr inż. Jacek Ochędzan 487/01/DUW, Namysłów Pl. Wolności 6C/3 7) inż. Wiesław Flak 68/80/Op, Kluczbork ul. Norwida 11a/4 Namysłów -kwiecień

16 . 1. opis do informacji bioz projekt niniejszy obejmuje przebudowę pomieszczeń szkolnych na działce nr 252/2 przy ulicy Szkolnej w Bąkowicach. 1.1 Zagrożenia od istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu Na działce nr 252/2 ani w sąsiedztwie (działki niezabudowane) samoistne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują. 1.2 Możliwe zagrożenia podczas realizacji robót zagrożenia występują przy robotach elewacyjnych z rusztowań - praca na wysokości. 1.3 Miejsca szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują przy wykonywaniu robót wewnętrznych i zewnętrznych. W czasie robót zewnętrznych dachowych i elewacyjnych,należy wykonać przed wejściem do szkoły daszki ochronne. Zaleca się wykonywać wszystkie roboty w okresie przerwy wakacyjnej. 1.4 Istniejące drogi komunikacyjne i dojazd na posesję nie stwarza utrudnień dla ewakuacji jak i do prowadzenia akcji ratunkowej podczas ewentualnego wypadku. Działka przylegają bezpośrednio do ulicy. 1.5 Projektowany zakres i rodzaj robót związany wykonaniem robót dociepleniowych powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi w rozumieniu art.21a ust.2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane prace na rusztowaniu ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m przy malowaniu i układaniu pokrycia. Przy realizacji planowanych robót należy stosować środki ochrony osobistej a zatrudnionych pracowników przeszkolić w zakresie bhp odpowiednim do robót. opracował: Namysłów kwiecień-2013 r. 16