Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka Namysłów ul. Łączańska 24 A/5 tel , kom PROJEKT BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka Namysłów ul. Łączańska 24 A/5 tel , kom PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka Namysłów ul. Łączańska 24 A/5 tel , kom PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach Adres : Bąkowice ul. Szkolna 6,dz. nr 252/2 Inwestor : Gmina Świerczów Świerczów ul. Brzeska 48 Powierzchnia zabudowy : 419,14 m2 Powierzchnia użytkowa: 682,13 m2 Powierzchnia netto: 783,04 m2 Kubatura : 3720,0 m3 ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ. OPOLSKIEGO NA LATA ) mgr inż. arch. J. Kowalska 01/02/OOIA,Namysłów ul. Polna 2 1) inż. Stanisław Loster 94/24/83,Namysłów ul. Falskiego 10 2) mgr inż. Jacek Ochędzan 487/01/DUW, Namysłów Pl. Wolności 6C/3 3) inż. Wiesław Flak 68/80/Op, Kluczbork ul. Norwida 11a/4 Projekt zawiera: a) projekt architekt. -konstrukc. b) projekt inst. sanit. c) projekt inst. elektrycznych. Namysłów kwiecień r. 1

2 A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY ZAWARTOŚĆ PROJEKTU projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny 1. opis techniczny str informacja BIOZ str załączniki: 1) oświadczenie projektantów 2) zaświadczenie OOIA 2 szt. 3) zaświadczenie OOII 2 szt. 4) postanowienie OKW PSP- Opole 5) opinia PPIS -Namysłów 4. rysunki 1) mapa 2) zagospodarowanie działki 3) parter 4) piętro 5) piwnice 6) przekroje 7) elewacje podłużne 8) elewacje szczytowe 9) dach 10) technologia 2

3 OPIS TECHNICZNY 1.podstawa opracowania podstawa formalno-prawna opracowania jest zlecenie otrzymane od Inwestora,informacja z mpz oraz inwentaryzacja obiektu i lustracja terenu. 2. lokalizacja Działka nr 252/2 położona jest w północno-wschodniej części wsi Bąkowice przy ulicy Szkolnej 6, działka jest zabudowana budynkiem szkoły podstawowej oraz 3 budynkami gospodarczymi i boiskiem Orlik z zapleczem sanitarnym przylegającym do budynku szkoły od strony południowej. 3. teren Powierzchnia działki płaska w części południowej obniżona gdzie zlokalizowane jest boisko. Woda gruntowa w poziomie posadowienia istniejących fundamentów nie występuje. Budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony jest na głębokości 0,8-2,5 m od istniejącej powierzchni terenu. Budynek posiada statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Rzędna poziomu zerowego pozostaje niezmieniona. 4. zakres projektowany- zagospodarowania działki 4.1 zagospodarowanie terenu Projektowana przebudowa pomieszczeń budynku szkoły obejmuje roboty wewnętrzne, termomodernizacją objęte roboty dociepleniowe elewacji i stropodachu wentylowanego z wymianą stolarki okiennej. Nie zmienia się kubatury ani powierzchni zabudowy budynku. Wjazd na posesję pozostaje bez zmian w dotychczasowym układzie. W miejscu istniejącego chodnika o nawierzchni tłuczniowej wykonany będzie chodnik o nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm o szer.1,20 m z poszerzeniem do 3,00 m, powierzchnia chodnika 145,00 m2. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych wg odrębnego projektu. 4.2 zestawienie powierzchni i wskaźników. Powierzchnia zabudowy bud. szkolnego : 419,14 m2 Powierzchnia budynków gospodarczych: 302,75 Powierzchnia utwardzona projekt: 145,00 m2 Powierzchnia działki m2 Procent zabudowy : (419,14+302,75)m2 :10000m2* 100= 7,21% 4.3 ochrona zabytków, nadzór konserwatorski teren działki nie jest objęty nadzorem konserwatorskim. 4.4 ochrona środowiska Przebudowa pomieszczeń szkoły i termomodernizacja przegród zewnętrznych nie narusza dotychczasowego systemu wód powierzchniowych ani gruntowych nie narusza także istniejącego drzewostanu. 5. zakres projektowany budynek 5.1 opis ogólny Projektowana przebudowa obejmuje zmianę układu pomieszczeń istniejącej kuchni z wydzieleniem zmywalni,pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla obsługi kuchni, pomieszczeń pomocniczych kuchni. Na parterze przebudowie podlegają pomieszczenia WC dla uczniów. Wejścia do klas i innych pomieszczeń ogólnych 3

4 powiększono do szerokości 90 cm w świetle. Zlikwidowano podcień od strony ulicy zwiększając powierzchnię szatni i klasy. W celu poprawy izolacyjności termicznej przegród zakłada się docieplenie styropianem ścian zewnętrznych grub 15 cm, wymianę istniejącej izolacji termicznej stropodachu wykonanej jako zasypka żużlowa na izolację z wełny mineralnej grub. 20 cm. Zużytą stolarkę okienną wymienia się na nową o podwyższonej izolacyjności termicznej z wbudowanymi nawiewnikami. Projektuje się także wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z zakresem zawartym w projektach branżowych. Wjazd na posesję pozostaje w dotychczasowym układzie bez zmian. Instalacje istniejące w budynku : elektryczna wodociągowa kanalizacja CO kotłownia własna,paliwo stałe Projektowana nowa instalacja hydrant wewnętrzny oświetlenie ewakuacyjne dane charakterystyczne budynku szkolnego bez Orlika : Powierzchnia zabudowy : 419,14 m2 Kubatura : 3720,00 Powierzchnia użytkowa: 682,13 m2 Powierzchnia netto: 783,04 m2 Parter 1.1 p. sionek 1,36 m2 1.2 komunikacja 54, WC chłopców 8, WC dziewcząt 4, WC Np. 4, sala 60, klasa 38, szatnia 16, klasa 30, jadalnia 37, świetlica 26, szatnia kuch 6, mag. kuch. 10, komunikacja 10, kuchnia 17, zmywalnia 7, WC pers. 3,

5 Razem parter 339,21 m2 Piętro 2.1 komunikacja 63,51 m2 2.2 pokój 22, pokój 21, klasa 38, klasa 36, klasa 35, klasa 50, księgozbiór podr. 26, pomieszcz. sprzątaczki 3, p. sionek 3, mag. pom. nauk 10, komunikacja 10, biuro 6, biuro 10, WC pers. 3, Razem piętro 342,92 m2 Piwnica 0.1 komunikacja 7,13 m2 0.2 sprzęt porządkowy 2, kotłownia 37, komunikacja 10, mag. sprzętu gosp. 10, obieralnia warzyw 7, magazyn sprzętu 11, magazyn warzyw 14, Razem piwnica 100,91 m2 5.2 funkcja a ) stan istniejący Budynek szkoły podstawowej jest budynkiem wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych,częściowo podpiwniczony,bez poddasza użytkowego wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, jedno pomieszczenie przeznaczone na salę o różnej funkcji, pomieszczenie kuchni bez wymaganego zaplecza, w którym przygotowuje się posiłki dla uczniów,sanitariaty uczniowskie nie spełniających wymogów sanitarno-technicznych oraz kotłownia węglowa nie wydzielona drzwiami o odpowiednich parametrach. 5

6 Wysokość kondygnacji 3,20 m. Poziom podłogi parteru znajduje się ok. 80 cm nad powierzchnią terenu stąd dostęp do pomieszczeń szkolnych po schodach zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych jest utrudniony. W szkole przebywa średnio 70 uczniów i ok. 30 osób personelu pedagogicznego i obsługi (razem do 100 osób), ilości zmienne. b) zakres projektowany zgodnie z założeniami inwestora projektuje się na parterze przebudowę istniejących uczniowskich pomieszczeń sanitariat ów z wydzieleniem dodatkowego sanitariatu dla osób niepełnosprawnych doprowadzając te pomieszczenia do zgodności z warunkami technicznymi. Przebudowa istniejącej kuchni polega na wydzieleniu osobnego pomieszczenia zmywalni połączonego funkcjonalnie z kuchnią,wydzielenie osobnego pomieszczenia sanitarnego dla kucharek oraz wydzielenie magazynu warzyw i obieralni w poziomie piwnicy. Zakłada się powiększenie na parterze pomieszczenia szatni i klasy przez likwidację podcienia od strony ulicy i włączenie jego powierzchni do istniejących pomieszczeń. Wszystkie wejścia do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi poszerza się do szerokości 90 cm. W ramach przebudowy pomieszczeń przewiduje się docieplenie ścian i stropodachu. Zakłada się budowę pochylni umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym do budynku szkoły jako odrębne opracowanie projektowe. 5.3 ochrona zabytków i nadzór konserwatorski istniejący budynek i teren nie podlega nadzorowi konserwatorskiemu WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Zakres projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku szkoły podstawowej. 1) Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. Budynek szkoły podstawowej jest budynkiem użyteczności publicznej częściowo podpiwniczony o 2 kondygnacjach nadziemnych. Budynek szkolny wraz z przyległym zapleczem Orlika stanowi jedną strefę pożarową. Powierzchnia netto budynku szkolnego z zapleczem Orlika wynosi 954 m2. Kubatura 3720 m 3 Wysokości budynku: budynek zalicza się jako niski 7,94m. 2) Odległość od obiektów sąsiadujących. Istniejący budynek jest obiektem wolnostojącym usytuowanym przy ulicy Szkolnej 6. Odległości od granicy działek powyżej 20 m. 3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 6

7 W budynku nie występują substancje palne pożarowo niebezpieczne. 4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenia ogniowego nie określa się dla projektowanego budynku. 5) Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Na parterze i piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne jako budynek szkolny zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać w budynku wyniesie do 100 osób. 6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Zagrożenie wybuchem nie występuje w projektowanym obiekcie. 7) Podział obiektu na strefy pożarowe. Budynek szkolny z zapleczem sanitarnym Orlika stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi m 2. Powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku nie przekracza dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej. Ogrzewanie centralne z kotłownią w budynku. 8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Dla obiektu niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII wymagana jest klasa D odporności pożarowej budynku zgodnie z 212 ust. 3 warunków technicznych. Dla tej klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli: Klasa odporności pożarowej budynku Główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku Konstrukcja dachu Strop Ściana zewnętrzna Ściana wewnętrzna Przykrycie dachu D R 30 (-) REI EI 30 (-) (-) 30 Elementy istniejącego budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III spełniają wymagania dla klasy D odporności pożarowej budynku, gdyż : Główna konstrukcja nośna REI 120 Konstrukcja dachu bez odporności Stropy między piętrowe REI 60 Ściany wewnętrzne REI 60 Ściany obudowa klatki schodowej REI 120 Projektowane rozwiązania gwarantują zachowanie wymagań dotyczących odporności ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych w tabeli. 7

8 Ocieplenie budynku zaprojektowano w technologii gwarantującej zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania ognia NRO. W kotłowni drzwi oddzielenia pożarowego pomiędzy podręcznym składem opału w klasie EI 60,wejściowe do kotłowni w klasie EI 30. 9) Warunki ewakuacji Ewakuacja ludzi z kondygnacji parteru odbywa się: z pomieszczeń nr 1.1 do 1.10, 1/16 i 1.17 wyjściami bezpośrednio z na korytarz posiadający wyjście na zewnątrz budynku. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 9,0 m, długość dojścia wynosi 14,0 m, szerokość korytarza przy wynosi 2,07 i 1,8 m, szerokość drzwi wyjściowych z budynku wynosi 130 cm ( ). z pomieszczeń 1.12 i 1.13 pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi wyjściami na klatkę schodową boczną posiadającą bezpośrednie wyjście na zewnątrz. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 3,0 m, długość dojścia w klatce schodowej wynosi 6,0 m, szerokość biegu schodów 1,0 m, szerokość spoczników wynosi 1,0 m, szerokość drzwi wyjściowych z klatki, otwieranych do wewnątrz budynku 120 cm. z pomieszczeń 1.11 i 1.15 wyjściami do sąsiednich pomieszczeń odpowiednio 1.10 lub 1.16 posiadających wyjścia na korytarz główny lub do klatki schodowej bocznej oba te dojścia ewakuacyjne opisano wyżej, z pomieszczeń szatniowych i sanitarnych w budynku Orlika pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi wyjściami bezpośrednimi na zewnątrz lub na korytarz w dwóch kierunkach dojść: z wyjściem na zewnątrz lub na korytarz w budynku Szkoły. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 3,0 m, długość dojścia wynosi 10,5 m, szerokość korytarza 1,4 m, szerokość drzwi wyjściowych, otwieranych na zewnątrz 1,2 m. Ewakuacja ludzi z kondygnacji piętra odbywa się: z pomieszczeń 2.2 do 2.6 poprzez korytarz do otwartej, głównej klatki schodowej na parter i dalej korytarzem do wyjścia na zewnątrz. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 8,5 m, max długość dojścia wynosi 31,0 m, szerokość korytarza wynosi 2,06 m, szerokość biegów schodów 1,2 m, szerokość spoczników między piętrowych 1,3x1,27 i 1,3x1,25 m, z pomieszczeń 2.6, 2.7, 2.13, 2.14, 2.15 poprzez korytarz w dwóch kierunkach dojść: do otwartej, głównej klatki schodowej ewakuacja opisana wyżej lub do klatki schodowej bocznej na parter i dalej korytarzem do wyjścia na zewnątrz. Max długość przejścia w pomieszczeniu wynosi 9,5 m, max długość dojścia wynosi 35,0 m, szerokość korytarza wynosi 2,05 m. Szerokość biegów schodów w klatce schodowej bocznej 1,01 m, szerokość spoczników na piętrze 1,2 i 1,1 m, spocznik między piętrowy 1,0 m, z pomieszczeń 2.8, 2.9 i 2.11 pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi poprzez korytarz do bocznej klatki schodowej lub poprzez korytarz i spocznik klatki bocznej do klatki głównej. Max długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 4,5 m; długość dojścia ( z 8

9 wykorzystaniem klatki bocznej ) wynosi 19,0 m, długość dojścia z wykorzystaniem klatki głównej ) wynosi 41,0 m. Klatki schodowe są oświetlone są światłem naturalnym, korytarze oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym. Na wszystkich drogach ewakuacyjnych projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Drzwi rozsuwane w budynku nie występują. Spełniony jest warunek szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych o szer. 2,07 i 1,80 m co spełnia warunek :0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Istniejące niezgodne z warunkami technicznymi szerokości spoczników głównej klatki schodowej i biegów schodowych w klatce bocznej oraz długości dojść są przedmiotem wystąpienia o wyrażenie zgody na odstępstwa od warunków technicznych do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Drzwi wejściowe do klas otwierane na zewnątrz pomieszczeń na pełną szerokość ( na ścianę) bez zmniejszania szerokości korytarza. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/02.Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych 10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej) W budynku przewiduje się następujące instalacje użytkowe: instalację ogrzewczą, elektroenergetyczną zaprojektowano zgodnie z projektami branżowymi. Zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem p/poż. przed wejściem głównym do budynku. 11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych. w obiekcie, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Obiekt nie wymaga wymienionych instalacji poza wewnętrzną instalacją hydrantową.zgodnie z wymaganiami w obiekcie zaprojektowano instalację wodociągową przeciwpożarową z 1 hydrantem wewnętrznym 25 mm na każdej kondygnacji wg projektu branżowego. Na zewnątrz budynku od strony północnej przy ulicy Szkolnej występuje hydrant uliczny kolumnowy. 12.)Wyposażenie w gaśnice Przewiduje się wyposażenie budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. 13.)Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej [<1000 m 2 i < 5000 m 3 ] winna wynosić 10 dm 3 /s z jednego hydrantu o średnicy 80 mm. 9

10 Zapewnienie wody do celów gaśniczych stanowi istniejąca sieć wiejska hydrantów zewnętrznych. 14) Drogi pożarowe Do budynku zapewniona jest droga pożarowa - dojazd z ulicy. 15) Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz. Do wykończenia wnętrz pomieszczeń ZL nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie zastosowano materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. 5.5 ochrona środowiska 4) zapotrzebowanie na wodę woda dostarczana z wodociągu wiejskiego,zużycie do celów higieniczno-sanitarnych ok.5,0 m3 dobę przy pełnym wykorzystaniu obiektu,ścieki odprowadzane do istniejącego wybieralnego zbiornika na ścieki o poj. ok. 12,0 m3. ( planowana przebudowa jako odrębne zadanie) Ścieki przemysłowe nie występują 2) emisja zanieczyszczeń gazowychprzy zmodernizowanym ogrzewaniu centralnym na paliwo stałe- ekogroszek emisja zanieczyszczeń nie przekroczy : emisja CO2 poniżej 0,6 kg/kwh wyprodukowanej energii cieplnej emisja NO do 450 mg/kwh emisja związków siarki 0,3-0,5 % wagi paliwa w zależności od paliwa 3) rodzaj i ilości odpadów odpady bytowe gromadzone w pojemniku i usuwane przez firmę obsługujące posesję,odpady przemysłowe nie występują,popiół z kotłowni przeciętnie 6% wagi paliwa. 4) emisja hałasu funkcja użytkowa obiektu nie jest źródłem hałasu. 5) wpływ na powierzchnię ziemi,glebę Przebudowa istniejącej szkoły nie narusza dotychczasowego systemu wód powierzchniowych ani gruntowych nie naruszają także drzewostanu. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. 5.6 ocena stanu istniejącego budynku Istniejący budynek szkoły mieszczących pomieszczenia o różnej funkcji wykonany w technologii tradycyjnej wykonany w latach 50 XX w. posiada elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym. Fundamenty w postaci ław nie wykazują odkształceń ani uszkodzeń dobry stan techniczny Ściany murowane jednowarstwowe z cegły ceramicznej bez uszkodzeń posiadają niską izolacyjność termiczną Stropy między kondygnacyjne gęsto żebrowe ackermana bez odkształceń i uszkodzeń-dobry stan techniczny 10

11 Konstrukcja drewniana dachu czterospadowego bez odkształceń i uszkodzeń drewno impregnowane zdrowe nie porażone przez czynniki biologiczne. Stropodach o małej izolacyjności termicznej. Istniejące schody prowadzące na piętro do pomieszczeń gospodarczych o konstrukcji żelbetowej posiadają odpowiednią nośność,lecz ich wymiary nie odpowiadają WT droga ewakuacyjna. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozwala na przebudowę pomieszczeń budynku szkoły podstawowej. 6. opis konstrukcji 6.1 rozbiórki Do rozbiórki przeznaczono schody zewnętrzne od strony ulicy,ściany okienne pomieszczeń 1.8 i 1.9 związane z likwidacją podcienia. Rozbiórce podlegają ścianki działowe w pomieszczeniach sanitariatów,w korytarzu schowek przy wejściu do sali 1.6 i pomieszczeniach pomocniczych kuchni. 6.2 roboty murarskie Zaprojektowano likwidację podcienia przez wykonanie nowych odcinków ścian okiennych z gazobetonu w linii zewnętrznej ściany podłużnej z wykonaniem nadproży. Odcinek ściany poprzecznej w dawnym podcieniu rozdzielająca pom. 1.8,1.9 posadowić na belce z 2x dwuteowników140 opartych na ścianach istniejących i obetonowanych. W sali 1.6 należy zdemontować 2 okna i otwory zamurować bloczkami gazobetonowymi. W miejscu rozebranych ścian pom. 1.8,1.9 wykonać nadproże na belkach stalowych jak na rysunku. W pomieszczeniach 1.10,1.11,1.13 wykonać otwory drzwiowe w istniejących ścianach grubych z nadprożami, w kuchni wykonać otwory na okna podawcze do jadalni. W salach lekcyjnych należy poszerzyć istniejące otwory drzwiowe z osadzeniem ościeżnic stalowych kątowych na licu ściany od korytarza umożliwiające otwarcie drzwi na ścianę nie zmniejszając szerokości korytarza jako drogi ewakuacyjnej. W głównej klatce schodowej należy po zdemontowaniu okien o wys. 3,60 m podmurować bloczkami z gazobetonu ścianki na 90 cm o grubości 24 cm z uzyskaniem wnęk od strony schodów z przeznaczeniem na grzejniki CO,podobnie w kuchni i zmywalni należy podmurować ścianki po zmniejszonej wysokości okien. Ścianki działowe grub.12 cm wykonać z pustaków ceramicznych. 6.3 stolarka Stolarka okienna podlega całkowitej wymianie z istniejącej drewnianej na PCV z szybami o podwyższonej izolacyjności w oknach należy zastosować po 2 nawiewniki. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PCV wg zestawienia. 11

12 Stolarka drzwiowa wewnętrzna do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm. Ościeżnice stalowe do murów grubych kątowe do ścianek działowych ceowe. Drzwi wejściowe do sanitariatów i pomieszczeń mokrych z kratką nawiewną o powierzchni 220 cm2. Okna podawcze z podokiennikami dwustronnymi. W sanitariatach uczniowskich ścianki ustępowe aluminiowe pełne do wys. 2,00 m powyżej szklone, z drzwiami do kabin o szerokości 80 cm. 6.4 posadzki Rozbiórce podlegają posadzki w pomieszczeniach z zużytą istniejącą posadzką z klepki drewnianej, skało drzewne,w pomieszczeniach przebudowywanych. W sali 1.6 należy wykonać posadzkę z wykładziny rulonowej bezspoinowej przeznaczonej dla sal gimnastycznych w pozostałych salach gdzie posadzka wymieniana na płytki gres antypoślizgowy. Na korytarzach i klatkach schodowych należy istniejącą posadzkę lastrykową przeszlifować i miejscami uzupełnić likwidując miejscowe nierówności. 6.5 balustrady W klatce głównej i bocznej należy istniejącą stalową balustradę wymienić lub przebudować dostosowując ją do wysokości 100 cm,z prześwitami pomiędzy prętami 12 cm i poręczą uniemożliwiającą zjeżdżanie. W klatce głównej i bocznej balustradę na biegach i spocznikach mocować z boku płyty schodowej aby uzyskać pełną szerokość biegu schodowego (szerokość drogi ewakuacyjnej). 6.6 tynki i okładziny Nowe tynki wykonać jako pospolite wapienne z gładzią gipsową. Tynki istniejące oczyścić z powłok malarskich i wykonać gładź gipsową. W pomieszczeniach sanitariatów i kuchennych ściany licować płytkami szkliwionymi na wysokość 2,0 m,w pomieszczeniach innych mokrych wg potrzeb. 6.7 elewacja i izolacje termiczne Elewacja ocieplona styropianem grubości 15 cm z wyprawą akrylową cienkowarstwową. Stropodach wentylowany ocieplony wełną mineralną grub 20 cm ułożoną na istniejącej warstwie z żużla z układem warstw jak na przekrojach. 6.8 ogrzewanie i wentylacja Ogrzewanie centralne z własnego źródła ciepła kotłownia wbudowana. Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie. 6.9 dach pokrycie kominy Konstrukcja drewniana dachu pozostaje bez zmian. Przewiduje się przemurowanie trzonów kominowych w części ponad dachem z wykonaniem nowych czapek betonowych oraz otynkowaniem ścian. Należy wykonać kompleksowy remont pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi. 12

13 6.10 izolacyjność przegród Ściany nadziemia U= 0,23 W/m2*K Połać dachowa poddasza pietra U= 0,21 W/m2*K Okna - U= 1,0 W/m2*K 7. Technologia 7.1 szkoła W szkole podstawowej średnio uczy się 70 dzieci,liczba uczniów w klasie Szkoła nie posiada sali gimnastycznej,na potrzeby zajęć ruchowych wydzielono pomieszczenie na parterze nr 1.6. W okresie letnim zajęcia z wf prowadzone na boisku Orlika. Przebudowa sanitariatów uczniowskich obejmuje nowy podział pomieszczeń dla chłopców i dziewcząt i dodatkowo wydzielono WC dla niepełnosprawnych. Przebudową objęto także WC nauczycieli. 7.2 Kuchnia-szkolna W kuchni przygotowywane są obiady uczniowskie. Dla poprawy warunków pracy i sanitarnych wydzielono przy pomieszczeniu kuchni nr 1.17 zmywalnię naczyń z dostępem z kuchni i z korytarza ogólnego. Posiłki wydawane przez okienko podawcze w kuchni do jadalni nr 1.10 zwrot brudnych naczyń przez okienko podawcze do zmywalni nr Naczynia czyste umyte i wyparzone wydawane do kuchni przez okienko podawcze czyste. Naczynia czyste przechowywane zamykanych szafkach w zmywalni. Odpadki w zmywalni gromadzone w szczelnym zamykanym pojemniku i odbierane przez firmę obsługującą szkołę. W zmywalni wydzielono miejsce do parzenia jajek przed wprowadzeniem do obróbki kuchennej. Produkty spożywcze przechowywane w magazynku nr 1.13 na regałach i w szafach chłodniczych w ilościach wystarczających na 2 dni. Przygotowanie warzyw odbywa się w piwnicy w wydzielonej obieralni i dostarczane do kuchni w zamykanych pojemnikach do dalszej obróbki. Odpadki obierki i resztki warzywne odbierane podobnie jak odpadki ze zmywalni przez wyspecjalizowana firmę. Dla personelu kuchennego wydzielono sanitariat z miejscem do przebierania i mycia dla 2 osób (kucharki) pom. nr Boczna klatka schodowa (północna) przeznaczona dla celów gospodarczych. 7.3 zatrudnienie i czas pracy W szkole zatrudnionych jest ogółem 30 osób w tym 2 kucharki,2 sprzątaczki 1 konserwator pozostałe osoby do pedagodzy. 7.4 zaplecze socjalne i sanitarne 13

14 Dla uczniów wydzielono sanitariaty na parterze,dla nauczycieli i obsługi 1 WC na parterze,1 WC na piętrze,dla kucharek wydzielone WC przy umywalni nr zaopatrzenie w wodę Ciepła woda do celów higieniczno-sanitarnych z instalacji miejscowej,woda zimna z sieci wiejskiej. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji lokalnej. Woda opadowa rozsączana w terenie. 7.6 oświetlenie Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi posiadają oświetlenie naturalne i sztuczne. 7.7 ogrzewanie i wentylacja Ogrzewanie obiektu centralne z kotłowni własnej zlokalizowanej w szkole. Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna. Opracował Namysłów kwiecień

15 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA bioz Obiekt : Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach Adres : Bąkowice ul. Szkolna 6,dz. nr 252/2 Inwestor : Gmina Świerczów Świerczów ul. Brzeska 48 Powierzchnia zabudowy : 419,14 m2 Powierzchnia użytkowa: 682,13 m2 Powierzchnia netto: 771,05 m2 Kubatura : 3720,0 m3 Projektanci : 1) mgr inż. arch. J. Kowalska 01/02/OOIA,Namysłów ul. Polna 2 5) inż. Stanisław Loster 94/24/83,Namysłów ul. Falskiego 10 6) mgr inż. Jacek Ochędzan 487/01/DUW, Namysłów Pl. Wolności 6C/3 7) inż. Wiesław Flak 68/80/Op, Kluczbork ul. Norwida 11a/4 Namysłów -kwiecień

16 . 1. opis do informacji bioz projekt niniejszy obejmuje przebudowę pomieszczeń szkolnych na działce nr 252/2 przy ulicy Szkolnej w Bąkowicach. 1.1 Zagrożenia od istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu Na działce nr 252/2 ani w sąsiedztwie (działki niezabudowane) samoistne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują. 1.2 Możliwe zagrożenia podczas realizacji robót zagrożenia występują przy robotach elewacyjnych z rusztowań - praca na wysokości. 1.3 Miejsca szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują przy wykonywaniu robót wewnętrznych i zewnętrznych. W czasie robót zewnętrznych dachowych i elewacyjnych,należy wykonać przed wejściem do szkoły daszki ochronne. Zaleca się wykonywać wszystkie roboty w okresie przerwy wakacyjnej. 1.4 Istniejące drogi komunikacyjne i dojazd na posesję nie stwarza utrudnień dla ewakuacji jak i do prowadzenia akcji ratunkowej podczas ewentualnego wypadku. Działka przylegają bezpośrednio do ulicy. 1.5 Projektowany zakres i rodzaj robót związany wykonaniem robót dociepleniowych powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi w rozumieniu art.21a ust.2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane prace na rusztowaniu ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m przy malowaniu i układaniu pokrycia. Przy realizacji planowanych robót należy stosować środki ochrony osobistej a zatrudnionych pracowników przeszkolić w zakresie bhp odpowiednim do robót. opracował: Namysłów kwiecień-2013 r. 16

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka Namysłów ul. Łączańska 24 a/5 tel , kom

Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka Namysłów ul. Łączańska 24 a/5 tel , kom Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka 46-100 Namysłów ul. Łączańska 24 a/5 tel. 077-4100136, kom 604606924 PROJEKT BUDOWLANY Zadanie: przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: PRZEDSZKOLE SPECJALNE

OBIEKT: PRZEDSZKOLE SPECJALNE PRACOWNIA ARCHITEKTURY BOGDAN KOBYLIŃSKI NIP 729 132 44 77, REGON 471409201, DZIAŁ. GOSP. 49344 10-447 Olsztyn ul. T. Kościuszki 95/4, tel (89) 676 89 32, tel 603 974 473; e-mail: pab.kobylinski@gmail.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 055-10/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku w zakresie budowy pionów sanitarnych. Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej.

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. Opis do koncepcji 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. 2. Dane ewidencyjne 2.1. Czapury Ogrodowa 1 Nr ewid. działek: 49/4 i 49/7 obręb: Czapury,

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33)

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) 861-04-36 I N W E N T A R Y Z A C J A BUDYNKU UŻYTKOWEGO (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁHOBRODACH Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej, strop żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej pokryty

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SIEPRAWICACH Część 3 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA CZĘŚĆ 3. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA BRANŻA : ARCHITEKTURA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Zakres opracowania i opis zmian w budynku Przeznaczenie... 3

SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Zakres opracowania i opis zmian w budynku Przeznaczenie... 3 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO - SANITARNEGO OB. NR 1 NA TERENIE ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WRAZ Z KWATERAMI SKŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Nazwa i adres obiektu: Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Działka nr

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo