E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE"

Transkrypt

1 E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa,

2 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia System informacji obejmuje bazy danych funkcjonujące w ramach: Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych: Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, Systemu Monitorowania Zagrożeń, Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych, Zintegrowanego System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych; rejestrów medycznych.

3 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) Celem Projektu, jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Cele szczegółowe: Poprawa jakości obsługi pacjenta Zapewnienie wiarygodności i kompletności danych o zdarzeniach medycznych Umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Wsparcie dla planowania opieki zdrowotnej Wsparcie dla zarządzania kryzysowego Zapewnienie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia

4 Projekt P1 i jego komponenty Wsparcie użytkownika Rozliczenia usług Prezentacja Portal Aplikacja Płatnika Aplikacje użytkownika Aplikacja Innych Podmiotów (np. GIF) Rozliczenia leków Platforma Dostępowa Konto Pacjenta Aplikacja Usługodawców Administracja Integracja Analiza danych Audyt Zarządzanie i Prywatność Szyna Usług Hurtownia Danych Analizy, Statystyki, Raporty Administracja Wykrywanie Nadużyć Rejestry Gromadzenie danych Rejestry Zasilanie Rejestrów System Weryfikacji Skierowania i Zwolnienia Zdarzenia Medyczne Słowniki Dane z zamykanych jednostek medycznych Recepty Osobista Dokumentacja Produkt odebrany Produkt w trakcie wytwarzania

5 Ramowy harmonogram podpisano umowę z nowym Integratorem termin zakończenia Projektu P1 Ramowy zakres wydań: Wydanie VII.1 - przełom lipiec/sierpień 2015 Wydanie VII.2 przełom sierpień/wrzesień 2015 Wydanie VIII.1 przełom wrzesień/październik 2015 Wydanie VIII.2 koniec listopada 2015 Platforma publikacyjna Obszary usług - Publikacja informacji - Zasilanie rejestrów Produkty dla masowego odbiorcy - Zdarzenia medyczne Obszary usług biznesowych - Administracja P1 - Audyt dostępu do danych osobowych - Uprawnienia do danych usługobiorcy - Zarządzanie kontami użytkowników i systemów - Zasilenie rejestrów - pozostałe Produkty dla masowego odbiorcy - Recepty Obszary usług biznesowych - Kolejki CZILO - Dane bliskich - Monitorowanie P1 - Kalendarz - Wpisy własne Produkty dla masowego odbiorcy - Skierowania - Zlecenia Obszary usług biznesowych - Archiwizacja dokumentów medycznych, przejmowanie dokumentacji likwidowanych podmiotów - Dane krytyczne - Deklaracje POZ - Wsparcie rozliczeń - Hurtownia danych i wykrywanie nadużyć - Zwolnienia - Centralny Rejestr Sprzeciwów - Opiekunowie i podopieczni

6 EDM planowane zmiany w ustawie o SIOZ 31 lipca 2016 r. e-recepta 28 lutego 2017 r. e-skierowanie, e-zlecenie 31 lipca 2017 r. Pozostała EDM (proponowana tylko indywidualna)

7 Główne korzyści do obywateli wynikające z realizacji Projektu P1: możliwość korzystania z e-skierowania i e-zlecenia możliwość przesłania deklaracji POZ w postaci elektronicznej łatwy dostęp do informacji o przebiegu leczenia możliwość udostępnienia danych o przebiegu leczenia w innych placówkach wybranemu lekarzowi możliwość wyszukania personelu medycznego możliwość lokalizacji podmiotów realizujących określone świadczenia zdrowotne możliwość kontaktu z wybranym personelem medycznym przypomnienie o zaplanowanych terminach możliwość korzystania z e-recepty możliwość uzyskiwania elektronicznego zwolnienia lekarskiego informacja o preskrypcji leków możliwość bieżącego sprawdzenia dawkowania możliwość wprowadzania danych krytycznych przez lekarza pacjenta możliwość umieszczania wpisów własnych 7

8 Współpraca z Systemem P1

9 Ustalanie standardów EDM Implementation Guide dla HL7 CDA (m.in. definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki). Model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w Systemie P1. Zbiór dobrych praktyk w zakresie sposobu przetwarzania EDM (kwestie bezpieczeństwa).

10 10

11

12

13

14 14

15 Jan Nowacki

16

17

18

19

20 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)

21 Cel główny projektu Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia między przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi oraz daje możliwość elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych. Daje przedsiębiorcom perspektywę: składania drogą elektroniczną wniosków do rejestru, elektronicznego przechowywania dokumentów, popularyzuje wykorzystanie podpisu elektronicznego, wspiera w pobieraniu danych rejestrowych przez administrację publiczną

22 Rejestry zintegrowane dotychczas na Platformie P2 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Rejestr Aptek Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych Rejestr Produktów Leczniczych Rejestr Systemów Kodowania Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych Rejestr Medycznie Wspieranej Prokreacji System Informatyczny Rezydentur

23 Korzyści z realizacji Platformy P2 Dostarczone uniwersalne narzędzie informatyczne, służące do utrzymywania rejestrów oraz świadczenia usług elektronicznych uwzględniając Krajowe Ramy Interoperacyjności, Obniżenie kosztów po stronie gestorów, Gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wsparcie techniczne bez ponoszenia przez gestorów dodatkowych kosztów utrzymania infrastruktury.

24 Ranking jakości 24

25 25

26 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4)

27 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia Celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności przyczyni się do efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków.

28 Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, które zostały wymienione poniżej. Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi, Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi, Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających, Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, które pozwolą na dokonywanie oceny potrzeb zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie całego kraju, planowania środków finansowych na realizację takich zakupów wg aktualnych potrzeb, umożliwią dostęp do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontraktowania świadczeń medycznych.

29 Osiągnięcie celów szczegółowych możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych wspierających określone obszary biznesowe, odpowiednio: System Statystyki w Ochronie Zdrowia, System Monitorowania Zagrożeń, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

30 SMK- przykład 30

31 SMK- przykład 31

32 SMZ 32

33 SMZ 33

34 SEZOZ 34

35 SEZOZ 35

36 SMOPL 36

37 SMOPL 37

38 Nowa Perspektywa Finansowa UE

39 W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w pierwszej kolejności planuje zgłosić do konkursu następujące projekty: Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia, Informatyzacja placówek ochrony zdrowia (IPOZ) Dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej (IPOZ). Kolejność ta jest podyktowana warunkami brzegowymi określonymi dla tego Programu Operacyjnego. 39

40 Założenia projektu Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia 40

41 Nowelizacja ustawy o SIOZ w zakresie telemedycyny Projekt zmiany ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie telemedycyny, zawiera przepisy umożliwiające m. in.: udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, udzielanie usług farmaceutycznych przez farmaceutę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Procedowane regulacje nie pozostawią wątpliwości co do prawnej możliwości świadczenia usług telemedycznych. Zmiany te zostaną wprowadzone kompleksowo w ustawach o: izbach aptekarskich, o działalności leczniczej, o zawodach pielęgniarki i położnej, a także w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Planowany termin wejścia w życie ustawy to III/IV kwartał 2015 r. 41

42 Cel projektu Celem projektu jest: podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: stworzenie infrastruktury technicznej i informatycznej, która pozwoli na wprowadzenie specjalistycznych e-usług z zakresu telemedycyny. 42

43 Cele szczegółowe Zwiększenie dostępności nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz usług telemonitoringu w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych Wsparcie diagnostyki udarów mózgu we wczesnej fazie leczenia Wsparcie procesu diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia Cele techniczne: Wdrożenie rozwiązań umożliwiających zdalne konsultowanie wyników badań neuroobrazowych dla udarów mózgu Wdrożenie systemu umożliwiającego zdalne konsultacje Dostarczenie rozwiązania umożliwiającego zdalne monitorowanie pacjentów z wszczepionym: stymulatorem serca, kardiowerterem-defibrylatorem, BiV-ICD 43

44 Przyczyny realizacji projektu Obszary wskazane przez Konsultantów Krajowych dojrzałe do zdalnego świadczenia usług medycznych telerehabilitacja telediagnostyka telekonsultacje przy udziale pacjenta 10 telekonsultacje pomiędzy specjalistami 13 9 telemonitoring teleedukacja zagadnienia techniczne 44

45 Przyczyny realizacji projektu Jednocześnie Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa rekomenduje w pkt umożliwienie: telekonsultacji między pracownikami medycznymi w ramach wymiany dokumentacji medycznej oraz umożliwienie wspólnego przeglądania dokumentacji w trakcie prowadzonej konsultacji ; konsultacji przypadków medycznych na odległość oraz usługi telekonsultacji i telemonitoringu ; 45

46 Organizacja projektu W ramach realizacji projektu Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia zostanie wytworzona Ogólnopolska Platforma Telemedyczna, w ramach której przeprowadzone zostaną pilotaże komponentów Telestroke oraz Telemonitoringu. Ogólnopolska Platforma Telemedyczna Telestroke Telemonitoring 46

47 e-usługi tworzone w ramach projektu UB.OPT.1 Usługa zdalnego opisu badań neuroobrazowych A2A UB.OPT.2 Usługa telekonsultacji z Regionalnym Ośrodkiem Telekonsultacyjnym A2A UB.OPT.3 Usługa zdalnego monitorowania A2C UB.OPT.4 Usługa telekonsultacji z placówką prowadzącą pacjenta A2C 47

48 Telestroke Komponent Telestroke zakłada wdrożenie rozwiązania przyśpieszającego i poprawiającego leczenie w przypadku udaru mózgu, w szczególności niedokrwiennego udaru mózgu. Projekt skierowany jest do podmiotów leczniczych, w których strukturze znajduje się oddział udarowy. Roczny pilotaż zostanie przeprowadzony w 3 województwach. Regionalne Ośrodki Telekonsultacyjne, zapewniające możliwość przeprowadzenia konsultacji 24/7/365: Województwo Regionalny Ośrodek Telekonsultacyjny mazowieckie Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie pomorskie małopolskie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki 48

49 Procesy realizowane przez podmioty, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu - Telestroke 49

50 Telemonitoring Komponent Telemonitoring zakłada monitorowanie chorych z przewlekłą niewydolnością serca z wszczepionym: stymulatorem serca, kardiowerterem-defibrylatorem, BiV-ICD. Projekt ma również na celu wytworzenie możliwości obsłużenia procesu monitorowania cyklicznie mierzonych parametrów przez lekarza specjalistę. Województwo mazowieckie dolnośląskie śląskie Podmioty lecznicze biorące udział w projekcie: Ośrodek referencyjny Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Śląskie Centrum Chorób Serca 50

51 Procesy realizowane przez podmioty, których realizacja zostanie usprawniona business Stan docelowy w wyniku realizacji projektu - Telemonitoring Pacjent UB.03 Zdalne monitorowanie pacjenta UB.02 Leczenie pacjenta kardiologicznego Obsługa pacjentów kardiologicznych UB.OPT.4 Obsługa telekonsultacji z placówką prowadzącą PR.07 Przyjęcie na oddział kardiologii PR.08 Leczenie operacyjne PR.09 Wypisanie pacjenta PR.10 Zdalne monitorowanie pacjenta UB.OPT.3 Obsługa zdalnego monitorowania Szpital 51

52 Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami Wskaźnik rezultatu Jednostka miary Wartość bazowa Wartość wskaźnika Procent badań neuroobrazowych konsultowanych zdalnie przez Regionalne Ośrodki Telekonsultacyjne z wykorzystaniem Ogólnopolskiej Platformy Telemedycznej % 0 70 Liczba pacjentów objętych zdalnym monitoringiem z wykorzystaniem Ogólnopolskiej Platformy Telemedycznej osoba Liczba podmiotów, które uzyskają możliwość integracji z Ogólnopolską Platformą Telemedyczną w zakresie komponentu Telestroke i/lub Telemonitoringu szt

53 Budżet projektu Budżet projektu wynosi ,00 zł 2% 7% 1% 7% 8% Zadanie 1: Usługi doradcze i wsparcie techniczne oraz usługi zewnętrzne Zadanie 2: Zaprojektowanie, konstrukcja i wdrożenie Ogólnopolskiej Platformy Telemedycznej Zadanie 3: Zapewnienie transmisji danych i podłączenia ośrodków 31% Zadanie 4: Dosprzętowienie szpitali Zadanie 5: Pilotaż Zadanie 6: Usługi wsparcia i realizacji promocji 43% 1% Zadanie 7: Zakup powierzchni biurowej na potrzeby utworzenia Centrum Kompetencji Telemedycznych Zadanie 8: Zarządzanie Projektem 53

54 Planowany harmonogram realizacji projektu Zadanie Czas trwania Zarządzanie projektem październik 2015 wrzesień 2018 Świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego październik 2015 wrzesień 2018 Zaprojektowanie, konstrukcja i wdrożenie Ogólnopolskiej Platformy Telemedycznej Zapewnienie transmisji danych i podłączenia ośrodków dla podmiotów biorących udział w pilotażu Dosprzętowienie podmiotów leczniczych, w zakresie: dostawy i wdrożenia oprogramowania, świadczenia usług adaptacji pomieszczeń dla serwerowni październik lipiec 2017 kwiecień wrzesień 2018 kwiecień lipiec 2017 Przeprowadzenie pilotażu sierpień lipiec 2018 Promocja Projektu listopad lipiec 2017 Zakup powierzchni biurowej Październik czerwiec

55 Harmonogram zamówień publicznych Zadanie Planowana data rozpoczęcia Ogłoszenie postępowania na usługi doradcze i wsparcie techniczne Ogłoszenie postępowania na zaprojektowanie, konstrukcję i wdrożenie Ogólnopolskiej Platformy Telemedycznej Ogłoszenie postępowania na zapewnienie transmisji danych i podłączenie ośrodków listopad 2015 kwiecień 2016 czerwiec 2016 Ogłoszenie postępowania na dosprzętowienie szpitali lipiec 2016 Ogłoszenie postępowania na usługi wsparcia i realizacji promocji luty

56 Dziękuję za uwagę Kontakt: ESP epuap: /csiozgovpl/skrytka 56

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny PAŹDZIERNIK 2013, WYDANIE DWUNASTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r.

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat programu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo