Interfejs standardowy systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejs standardowy systemu"

Transkrypt

1 Interfejs standardowy systemu opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, Poznań T: [66][34] F: E:

2

3 Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) jest powszechnie postrzegany, jako polskie centrum kompetencyjne w zakresie logistyki i elektronicznej gospodarki, rozwijające i gromadzące wiedzę oraz doświadczenia jak również promujące i wdrażające je w praktyce gospodarczej. Instytut działa na rynku od ponad 40 lat realizując zarówno projektu badawcze jak i doradcze. Zasięg oddziaływania Instytutu obejmuje wszystkie branże gospodarki, na różnych szczeblach organizacyjnych i o różnej problematyce. Stosujemy nowoczesne rozwiązania logistyczne pozwalające na wymierne podniesienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Wyjątkowe kompetencje konsultantów Instytutu w zakresie racjonalnego gospodarowania składowanymi w magazynach towarami wynikają z faktu, że Instytut pełni w Polsce rolę organizacji krajowej międzynarodowego systemu GS1. Krajowa organizacja GS1 Polska zarządza najczęściej stosowanym w polskich przedsiębiorstwach oraz na całym świecie systemem standardów, które pozwalają usprawniać działanie procesów magazynowych oraz monitorować łańcuchy dostaw. Rozwiązania i usługi Instytutu (GS1 Polska) obejmują globalne standardy wykorzystywane w automatycznej identyfikacji wszelkich form opakowaniowych z towarami, związane z wdrażaniem kodów kreskowych lub technologii związanej z elektronicznym kodem produktu EPC (Electronic Product Code) będącej rozwiązaniem stanowiącym połączenie technologii Internetu i coraz częściej stosowanej na rynku identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID Radio Frequency IDentification). Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy komercjalizuje prowadzone w obszarach logistyki magazynowej badania we wdrożeniach rynkowych. Jednym z aspektów jest oferta usprawnienia funkcjonowania procesów magazynowych z wykorzystaniem globalnych standardów identyfikacyjnych GS1. Praktycznym wyrazem naszej oferty jest zaprojektowanie procesów magazynowych, racjonalnie funkcjonujących w magazynie, obsługiwanych specjalistycznym systemem informatycznym klasy WMS. Przedsiębiorstwo współpracujące z ILiM uzyskuje wiedzę o zasadach globalnej identyfikacji towarów oraz jej zaimplementowanie w działającym rozwiązaniu informatycznym, dedykowanym do obsługi procesów magazynowych. Wdrażanie projektów informatycznej obsługi magazynów oparte jest na metodyce, będącej rezultatem wieloletnich prac badawczych realizowanych przez konsultantów ILiM na rzecz licznej grupy przedsiębiorstw, które zdecydowały się działać na rynkach otwartych, wykorzystując globalne standardy identyfikacyjne GS1. Obecnie (2014) w organizacji krajowej GS1 zarejestrowanych jest blisko 20 tys. przedsiębiorstw. Niniejsze materiały informacyjne dedykuję przedsiębiorstwom, które widzą potrzebę usprawnienia swoich procesów magazynowych poprzez zastosowanie automatycznej identyfikacji wydatnie wspomagającej działania magazynowego systemu informatycznego (WMS). Jerzy Majewski Główny Specjalista badawczo - techniczny

4

5 Budowa standardowego interfejsu wymiany danych między systemami ERP i WMS Qguar Standard-BOX Opracowano na podstawie informacji uzyskanych z firmy Quantum software S.A. Wytwórcą i właścicielem opisu interfejsu jest Instytut Logistyki i Magazynowania. Żadna część niniejszego opracowania, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, nie może być wykorzystana przez firmy trzecie bez zgody Instytutu Logistyki i Magazynowania, dla celów innych niż tylko zapoznanie się z jej treścią. Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zmianami). Wytwórcą i właścicielem systemu informatycznego WMS Qguar realizującego algorytmów opisanych w niniejszym dokumencie jest firma Quantum software SA, współpracująca z ILiM w ramach programu Porozumienia o Współpracy z Dostawcami Rozwiązań. Opracowanie dokumentu: Jerzy Majewski Data ostatniej modyfikacji: 18 października 2014 Data wydrukowania: 18 października 2014 Wersja dokumentu:

6 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE KOMUNIKATY PRZYCHODZĄCE DO MAGAZYNU KOMUNIKATY WYCHODZĄCE Z MAGAZYNU POSTAĆ FIZYCZNA KOMUNIKATU NAZEWNICTWO KOMUNIKATÓW UWARUNKOWANIA POPRAWNOŚCI INTERFEJSU PRZEBIEG IMPORTU PRZEBIEG EKSPORTU ARCHIWIZOWANIE DANYCH IMPORTU I EKSPORTU BUDOWA KOMUNIKATÓW STRUKTURY KOMUNIKATÓW KOMUNIKAT SAR - DANE PODSTAWOWE ARTYKUŁÓW KOMUNIKAT SKH - DANE PODSTAWOWE KONTRAHENTÓW KOMUNIKATY SSL I SPR - ZLECENIA SPRZEDAŻY I ZAMÓWIENIA ZAKUPU KOMUNIKATY SDO - DOKUMENTY MAGAZYNOWE KOMUNIKATY PRZYKŁADOWE KOMUNIKATY ZAPISANE W POSTACI PŁASKICH PLIKÓW TEKSTOWYCH KOMUNIKATY W POSTACI PLIKÓW XML KONTAKT MERYTORYCZNY I HANDLOWY UŻYTE SKRÓTY I POJĘCIA... 19

7 1. WPROWADZENIE System WMS Qguar Standard-BOX służący do wspomagania zarządzania procesami magazynowymi, jest eksploatowany w magazynie na ogół oddalonym od środowiska, w którym eksploatowany jest system klasy ERP 1. W celu zachowania spójności informatycznej między systemami ERP i WMS niezbędna jest ich informatyczna współpraca. Współpraca ta zasadniczo nie odbiega od dotychczasowej ręcznie realizowanej wymiany danych. Zmienia się tylko technologia wymiany: zamiast fizycznego przenoszenia dokumentów papierowych pomiędzy środowiskiem biurowym a środowiskiem magazynowym, wprowadza się logiczną wymianę tychże dokumentów. Nośnikiem dokumentów w wymianie informatycznej jest specjalnie opracowany informatyczny pomost stawiany między systemami ERP i WMS. Typowy scenariusz współpracy pomiędzy systemem WMS a systemem ERP zakłada, że dane podstawowe i stany magazynowe na poziomie ogólnym są przechowywane w systemie ERP, natomiast system WMS odpowiada za szczegółowe informacje na temat postaci opakowaniowej towaru, jego lokalizacji w magazynie, partii, daty przydatności i tym podobne informacje. System WMS ponadto odpowiada za utrzymanie rzeczywistych danych o stanach magazynowych. Wszelkie informacje słownikowe dane o artykułach, dane o kontrahentach są zakładane w systemie ERP i eksportowane do systemu WMS. Również dane na temat spodziewanych operacji przyjęć i wydań pojawiają się najpierw w systemie ERP i z niego są przekazywane do WMS w postaci elektronicznych zamówień (awiz dostawy) i zleceń wydania. Operacje powodujące fizyczną zmianę stanu: przyjęcia, wydania, zwroty, efekty inwentaryzacji są rejestrowane najpierw w sposób szczegółowy (z dokładnością do nośnika magazynowego) w systemie WMS, a następnie po zagregowaniu eksportowane do systemu ERP. Pomimo, że system ERP jest hierarchicznie wyższy od systemu WMS, to jednak system WMS dyktuje warunki, jakie powinny być spełnione, aby prawidłowo przejąć dane poprzez interfejs. Powyższe założenia skutkują następującym przebiegiem wymiany danych: dane o artykułach ERP WMS dane o kontrahentach (dostawcach, odbiorcach) ERP WMS zamówienia (awiza dostawy) ERP WMS zlecenia wydania ERP WMS potwierdzenia przyjęcia (z zewnątrz, z produkcji, zwroty) WMS ERP potwierdzenia wydania (na zewnątrz i wewnętrzne) WMS ERP różnice inwentaryzacyjne WMS ERP zmiany statusu jakości WMS ERP przesunięcia międzymagazynowe WMS ERP inne dokumenty magazynowe generowane w systemie MaGS1.Q WMS ERP 2. INFORMACJE OGÓLNE Interfejs elektroniczny wymiany danych to nic innego, jak sformalizowane informatycznie przekazywanie danych dotychczas przekazywanych na dokumentach papierowych. Struktury dokumentów elektronicznych odpowiadają strukturom dokumentów papierowych, ponieważ proces wymiany danych jest merytorycznie taki sam. Przy zastosowaniu interfejsu informatycznego, dokumenty wytworzone w systemie ERP nie są drukowane, lecz są generowane w postaci plików elektronicznych o uzgodnionej strukturze. STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 7

8 Uwaga: Zastosowanie interfejsu elektronicznej wymiany danych nie jest obligatoryjne dla wdrożenia systemu WMS Qguar Standard-BOX. Zastosowany interfejs elektroniczny ułatwia pracę i minimalizuje niebezpieczeństwo błędnej interpretacji danych. Wymiana danych pomiędzy systemami ERP a WMS może odbywać się również poprzez dokumenty drukowane. Z natury rzeczy dane na nich zawarte muszą być ręcznie wprowadzane do systemu, co może podnieść ryzyko popełnienia błędów. System ERP, który ma współpracować z systemem WMS Qguar Standard-BOX powinien potrafić (w ogólnym zarysie): 1. Utworzyć elektroniczny wariant dokumentu (plik) w uzgodnionej strukturze danych (zamiast tworzenia wydruku). 2. Wysłać utworzony plik do uzgodnionego miejsca (folderu) na dysku (zamiast drukowania dokumentu). 3. Pobrać utworzony przez system WMS plik (dokument magazynowy) w uzgodnionej strukturze danych z uzgodnionego miejsca (folderu)na dysku (zamiast ręcznego wprowadzania danych). 4. Zaktualizować odpowiednie dane treścią pobranego dokumentu. Systemowy przepływ danych pomiędzy systemem WMS i ERP jest zatem podzielony na komunikaty. Każdy komunikat zawiera spójny zestaw danych opisujący pewne zdarzenie logistyczne, obiekt lub zawierający określony dokument np. magazynowy. W skład interfejsu standardowego wchodzą następujące komunikaty: 2.1 Komunikaty przychodzące do magazynu SAR - dane podstawowe o artykułach, SKH - dane podstawowe o kontrahentach, SSL - zlecenia sprzedaży wygenerowane w ERP, SPR - zamówienia zakupów wygenerowane w ERP (awiza dostaw). 2.2 Komunikaty wychodzące z magazynu SDO - dokumenty magazynowe, np.: WZ wydanie z magazynu na cele zewnętrzne, RW wydanie z magazynu na cele wewnętrzne (produkcyjne lub inne), PZ przyjęcie do magazynu z zewnątrz, PW przyjęcie do magazynu z produkcji, MM+ - przesunięcie między miejscami magazynowymi ze zwyżką stanu, MM- - przesunięcie między miejscami magazynowymi ze zniżką stanu, IW+ - zwyżka stanu po inwentaryzacji, IW- - zniżka stanu po inwentaryzacji, QS+ lub QS- - zmiana statusu pozycji magazynowej. Interfejs standardowy wbudowany w system Qguar Standard-BOX składa się z następujących elementów: standardowej struktury komunikatów, zdefiniowanych katalogów wykorzystywanych do przechowywania plików podlegających wymianie, procedur informatycznych przeprowadzających odczyt, zapis oraz tworzenie plików z komunikatami, procedur informatycznych przetwarzających komunikaty przychodzące (odczytanie i zapisanie), perspektyw ( widoków ) bazodanowych zawierających dane komunikatów wychodzących. 8 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

9 2.3 Postać fizyczna komunikatu Uwaga: Jako fizyczne medium dla komunikatów wymiany danych zastosować można pliki tworzone w dwóch technologiach informatycznych: Można wykorzystać płaski (zwykły) plik tekstowy, w którym każda linia takiego pliku reprezentuje jedną sekcję komunikatu. Sekcje w komunikacie mogą wystąpić raz bądź wiele razy w zależności od rodzaju komunikatu. Pola wewnątrz sekcji oddzielone są tzw. separatorem, który może być dowolnie konfigurowany w uzgodnieniu między stronami ERP i WMS (domyślnie jest to znak ). Po ostatnim polu w linii nie należy dodawać separatora. Pojedyncza linia w pliku może mieć maksymalnie długość 4000 znaków. Przykładowe pliki płaskie znajdują się na końcu tego dokumentu. Istnieje także możliwość obsługi plików w formacie XML 2. W tym przypadku każde pole jest reprezentowane przez pojedynczy tzw. TAG XML. Pola należące do tej samej sekcji znajdują się na tym samym poziomie pliku XML i należą do wspólnego TAG a XML. Poszczególne sekcje mogą być ze sobą powiązane, tworząc strukturę drzewiastą. Ze względu na standard XML, wartości poszczególnych TAG ów nie mogą zawierać niektórych znaków specjalnych (np. &, <, > itd.). Przykładowe pliki XML znajdują się na końcu tego dokumentu. Obecnie pojedyncza sekcja komunikatu nie może mieć więcej niż 4000 znaków (niezależnie od formatu pliku). Długość sekcji jest obliczana, jako suma maksymalnej długości wszystkich pól w danej sekcji plus liczba separatorów (liczba separatorów jest równa liczbie pól minus jeden). 2.4 Nazewnictwo komunikatów Ponieważ plików wymiany danych może być wiele, występuje problem ich unikalności i bezbłędnego interpretowania. W standardowym interfejsie ERP/WMS ustalona została zatem konwencja nazywania plików z komunikatami. I tak nazwa każdego z nich składa się z trzech części: trzyliterowy przedrostek (prefiks) określający typ komunikatu, numer kolejny pliku (z zerami wiodącymi) nadawany automatycznie przez stronę go generującą: ERP lub WMS, stałego rozszerzenia nazwy pliku.dat. Dla każdego z typu komunikatów ustalono następujące formaty nazw plików: SAR SAR000000XXX.DAT SKH SKH XX.DAT SSL SSL000XXXXXX.DAT SPR SPR0000XXXXX.DAT SDO SDO00000XXXX.DAT Uwaga: Nazwy plików umieszczanych w katalogu importowym muszą być unikalne w trakcie całej pracy interfejsu. 3. UWARUNKOWANIA POPRAWNOŚCI INTERFEJSU Wymiana komunikatów odbywa się przy wykorzystaniu zestawu sześciu katalogów, folderów (w nawiasach przedstawione są najczęściej spotykane w zastosowaniach praktycznych nazwy), przechowujących: Pliki do zaimportowania (import). Pliki do wyeksportowania (export). Pliki niewczytane lub wczytane błędnie (error). Pliki przetworzone poprawnie (ok). Pliki logu (log). STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 9

10 Pliki tymczasowe (tmp). Pliki archiwalne (arch). Komunikaty SSL, SPR i SDO zapisywane są zawsze w oddzielnych plikach. Innymi słowy nie można umieszczać wielu komunikatów ze zleceniami albo zamówieniami w jednym pliku. Podobnie zorganizowane jest to w technologii dokumentów papierowych. Natomiast komunikaty SKH i SAR mogą występować wielokrotnie we właściwych im (odpowiednio nazwanych) plikach. Interfejs standardowy przewiduje możliwość aktualizowania danych już istniejącego artykułu lub kontrahenta. Aktualizacji podlegają tylko te pola, których wartość przesłana w komunikacie nie jest pusta i jest różna od wartości zapisanej w bazie danych dla danego pola. Natomiast komunikat zawierający zlecenie/zamówienie przygotowany z numerem już istniejącym zostanie w systemie odrzucony. Strona kodowa plików importowych musi być zgodna ze stroną kodową bazy danych, na której działa interfejs standardowy. Pliki eksportowe generowane są w stronie kodowej zgodnej ze stroną kodową bazy danych, na której działa interfejs standardowy. 3.1 Przebieg importu Import komunikatu rozumiany jest, jako jego pobranie przez WMS wcześniej umieszczonego przez ERP w uzgodnionym miejscu. System zewnętrzny umieszcza pliki z komunikatami w ustalonym katalogu. Qguar Standard-BOX w ustalonym interwale czasowym automatycznie odczytuje pliki, rozpoznaje typ komunikatu, dzieli jego treść na rekordy i umieszcza w tabelach buforowych bazy danych. Poprawnie odczytany plik po umieszczeniu jego zawartości w tabelach buforowych jest przenoszony do katalogu archiwalnego. Procedury informatyczne systemu Qguar Standard-BOX przypisane do konkretnego typu rekordu, na podstawie wpisów dokonanych do tabel buforowych, tworzą odpowiednie obiekty w bazie danych Qguar Standard- BOX (zlecenie, zamówienie, dane podstawowe artykułów, dane kontrahenta). Możliwe jest przypisanie priorytetów poszczególnym komunikatom. Komunikaty są wówczas przetwarzane zgodnie z kolejnością określoną priorytetami. Domyślny priorytet ustawiany przy tworzeniu komunikatu to 999. Opcja ta dostępna jest obecnie jedynie z poziomu bazy danych systemu Qguar Standard-BOX, tzn. przypisanie priorytetu następuje poprzez wykonanie polecenia SQL Update. 3.2 Przebieg eksportu Eksport komunikatu rozumiany jest, jako jego wygenerowanie przez WMS i umieszczenie w uzgodnionym miejscu w celu pobrania go przez ERP. Z chwilą powstania dokumentu magazynowego, zawierającego dane rzeczywiste o przebiegu procesu, budowane są rekordy komunikatu wychodzącego i wpisywane do tabel buforowych. Odbywa się to na podstawie sporządzonych wcześniej zapisów konfiguracyjnych. W ustalonym interwale czasowym Qguar Standard-BOX sprawdza czy w tabelach buforowych powstały nowe wpisy z komunikatami wychodzącymi i tworzy pliki. Pliki umieszczane są w katalogu, z którego może pobrać je system zewnętrzny (ERP). Możliwe jest przypisanie priorytetów poszczególnym komunikatom. Komunikaty są wówczas przetwarzane zgodnie z kolejnością określoną priorytetami. Domyślny priorytet ustawiany przy tworzeniu komunikatu to STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

11 Opcja ta dostępna jest obecnie jedynie z poziomu bazy danych systemu Qguar Standard-BOX, tzn. przypisanie priorytetu następuje poprzez wykonanie polecenia SQL Update. 3.3 Archiwizowanie danych importu i eksportu Dla komunikatów przetworzonych poprawnie dane komunikatów mogą być przenoszone do tabel archiwalnych. Po zainstalowaniu systemu Qguar Standard-BOX archiwizowanie jest domyślnie wyłączone. Aby włączyć archiwizowanie należy ustawić wartość parametru systemowego: IFC_IMPEXP_MOVE2ARCHIVE na T. Po włączeniu archiwizowania, dane komunikatów przenoszone są do tabel archiwalnych po 10 dniach od importu/eksportu. Archiwizowanie jest uruchamiane raz dziennie o godzinie drugiej w nocy. 4. BUDOWA KOMUNIKATÓW Wszystkie komunikaty wymiany danych mają standardową strukturę. Pozwala to na łatwe przeprowadzenie interfejsu i 100% eliminacje błędów interpretacyjnych. Uwaga: System ERP, który ma zasilać system WMS swoimi danymi i być zasilany danymi pochodzącymi z WMS musi bezwzględnie przestrzegać zasady budowy standardowych komunikatów. Tylko wtedy można mówić o 100% eliminacji błędów i znacznym przyspieszeniu i ułatwieniu pracy. W niektórych komunikatach występuje pojęcie opcjonalność, którego wartość może przyjmować cyfry 1, 2 i 3. Ich znaczenie jest następujące: 1 - pole obowiązkowe, musi zostać podane. Jego brak spowoduje przerwanie przetwarzania komunikatu. 2 - pole nieobowiązkowe. Jeśli nie zostanie podane, system Qguar Standard-BOX sam wyznaczy wartość domyślną. 3 - pole nieobowiązkowe - informacja dodatkowa, nie musi występować. W treści komunikatów obowiązują następujące typy i formaty danych: text(n) oznacza alfanumeryczny ciąg znaków o maksymalnej długości n number - liczba w formacie date - data w formacie YYYY/MM/DD HH:MI Uwaga: Pomimo najlepszej woli, nie zawsze udaje się przekazać wszystkie dane, zwłaszcza niestandardowe, metodą interfejsu standardowego. Należy wówczas wprowadzić brakujące dane metodą ręczną. 5. STRUKTURY KOMUNIKATÓW 5.1 Komunikat SAR - dane podstawowe artykułów Komunikat SAR służy do przekazania / zaktualizowania danych opisujących artykuły występujące w firmie. Jest to komunikat jednokierunkowy od ERP do WMS. lp kod pola w systemie nazwa pola typ danych zakres danych opcjonalność wartość domyślna 1 RECTYP typ rekordu text(2) AR 1 AR 2 UNIT_NR podstawowa jednostka miary text(10) 1 SZT 3 PROD_CLASS_NR kod klasy artykułu text(25) 2 (brak) 4 TAX_NR stawka VAT text(25) 2 22% 7% 5 PROD_GROUP_NR kod grupy artykułu text(25) 2 EXPORT 6 PROD_TYPE typ artykułu text(2) P, Z, OZ 2 P P przykład STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 11

12 lp kod pola w systemie nazwa pola typ danych zakres danych opcjonalność wartość domyślna przykład 7 PROD_NR numer artykułu text(25) TSS 8 PROD_NAME nazwa artykułu text(100) 1 GREJPFRUT&LIMETKA 80gx20szt 9 CUST_CODE kod celny artykułu text(25) INFO1 informacje dodatkowe text(50) 3 Artykuł przeznaczony wyłącznie do eksportu 11 SWW kod SWW artykułu text(25) EAN kod EAN artykułu text(25) PKWIU kod PKWiU artykułu text(25) IS_SERIAL czy artykuł posiada partię text(1) T, N 2 T T 15 ABC_CLASS klasa ABC artykułu text(1) A, B, C 2 A A 16 PROD_EXPIRES czy artykuł posiada okres text(1) T, N 2 T T trwałości 17 EXPIRE_PERIOD domyślny okres trwałości w number dniach 18 MIN_SP_LEVEL minimalny poziom składowania number MAX_SP_LEVEL poziom składowania number QUANTITY_MIN minimalna ilość przechowywana number 2 0 w magazynie 21 QUANTITY_MAX maksymalna ilość przechowywana w magazynie number Komunikat SKH - dane podstawowe kontrahentów Komunikat SKH służy do przekazania / zaktualizowania danych opisujących kontrahentów współpracujących z firmą. Jest to komunikat jednokierunkowy od ERP do WMS. lp kod pola w systemie nazwa pola typ danych zakres danych opcjonalność wartość domyślna przykład 1 RECTYP typ rekordu text(2) KH 1 KH 2 FIRM_NR numer firmy text(25) NAME nazwa firmy text(50) 1 RAWIBOX S.A. 4 NAME_LONG pełna nazwa firmy text(250) 2 <NA- ME> RAWIBOX Spółka Akcyjna 5 FIRM_TYPE_NR kod typu firmy text(25) 3 (brak) 6 FIRM_GR_NR kod grupy firm text(25) 3 (brak) Wysyłki niestandardowe 7 INFO_1 dodatkowy opis firmy text(250) 2 <NA- ME_LO NG> Świetna acz fikcyjna firma testowa 8 ADR_STREET adres firmy: ulica text(100) 1 UL.ZAŁOGOWA 17 9 ADR_CITY adres firmy: miasto text(100) 1 RAWICZ 10 ADR_ZIPCODE adres firmy: kod text(100) ADR_POSTBOX adres firmy: skrzynka pocztowa text(100) ADR_COUNTRY_CO adres firmy: kod kraju text(100) 3 PL DE 13 TELEFON_NR_1 adres firmy: telefon text(50) FAX_NR_1 adres firmy: faks text(50) INFO_ adres firmy: adres text(100) 3 16 CONTACT_PERS adres firmy: osoba kontaktowa text(100) 3 Jan Przykładny 17 NIP numer NIP text(25) REGON numer REGON text(25) STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

13 przykład 5.3 Komunikaty SSL i SPR - zlecenia sprzedaży i zamówienia zakupu Komunikaty SSL i SPR służą do przekazania danych opisujących oczekiwane zlecenia przyjęcia / wydania zakupionych / sprzedanych artykułów. Są to komunikaty jednokierunkowe od ERP do WMS. Komunikaty te składają się z dwóch części: jednej nagłówkowej i wielu pozycyjnych. typ zakres opcjonalność domyślna wartość lp kod pola w systemie nazwa pola danych danych 19 ABC_CLASS klasa ABC firmy text(1) A, B, C 2 A A lp kod pola w MaGS1.Q nazwa pola typ zakres opcjonalność danych danych przykład Nagłówek dokumentu 1 RECTYP typ rekordu text(2) HR 1 HR 2 FIRM_NR 1 numer zleceniodawcy text(25) ORDER_NR numer zlecenia/zamówienia text(25) 2 ZL/51/11/ CUSTOMER_NR numer klienta/dostawcy text(25) C_ORDER_NR numer zlecenia/ zamówienia u text(25) klienta/dostawcy 6 WH_NR numer magazynu text(25) 3 W /11/30 7 DATE_DELIV data dostawy/wysyłki date 3 12: /12/12 8 DATE_SHIPPING żądana data realizacji 1 12: /11/17 9 DATE_CREATED data utworzenia zlecenia/ date 2 13: /11/17 zamówienia 10 DATE_ORDERED data złożenia zlecenia/ zamówienia date 2 13: /11/17 11 INFO_1 informacje dodatkowe text(250) 3 12 ADR_STREET adres dostawy/wysyłki: ulica text(100) 2 UL.ZAŁOGOWA ADR_CITY adres dostawy/wysyłki: miasto text(100) 2 RAWICZ 14 ADR_ZIPCODE adres dostawy/wysyłki: kod text(100) pocztowy 15 ADR_POSTBOX adres dostawy/wysyłki: text(100) skrzynka pocztowa 16 ADR_COUNTRY_CO adres dostawy/wysyłki: kod text(100) 2 PL DE kraju 17 ORDER_TYPE_NR numer typu zlecenia text(25) OR- numer grupy zleceń text(50) 3 1 DER_GROUP_NR Pozycje na dokumencie 1 RECTYP typ rekordu text(2) IT 1 IT 2 ORDER_NR numer zlecenia/zamówienia text(25) 2 ZL/51/11/ POSITION_NR numer pozycji zlecenia/ zamówienia number PRODUCT_NR numer artykułu text(25) TSS 5 PROD_SERIAL_NR numer partii text(25) 2 187/01 6 STATUS_QUALITY status jakości text(2) BU_QUANTITY ilość number DATE_CREATED data utworzenia pozycji date 3 13: /11/17 9 INFO_1 informacje dodatkowe text(250) 3 1 Obsługa pola FIRM_NR zależna jest od wartości parametru systemowego ORDE- RER włączającego obsługę zleceniodawców. STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 13

14 5.4 Komunikaty SDO - dokumenty magazynowe Komunikaty SDO służą do przekazania danych opisujących zrealizowane zlecenia przyjęcia / wydania zakupionych / sprzedanych artykułów. Są to komunikaty jednokierunkowe od WMS do ERP. Komunikaty te składają się z dwóch części: jednej nagłówkowej i wielu pozycyjnych. Mogą się różnić typem i przeznaczeniem dokumentu magazynowego. lp kod pola w MaGS1.Q nazwa pola typ danych zakres danych przykład Nagłówek dokumentu 1 RECTYP typ rekordu text(2) HR HR 2 DOC_NR numer dokumentu text(2) /05 3 DOC_TYPE_NR typ dokumentu text(25) WHD_WZ 4 DATE_EMITTED data wydania dokumentu text(25) 2005/11/17 12:00 5 WH_NR numer magazynu date W01 6 CUSTOMER_NR numer odbiorcy text(25) ORDERER_NR numer zleceniodawcy text(25) ADR_STREET adres odbiorcy/dostawcy: ulica text(25) UL.ZAŁOGOWA 17 9 ADR_CITY adres odbiorcy/dostawcy: text(100) RAWICZ miasto 10 ADR_ZIPCODE adres odbiorcy/dostawcy: kod text(100) pocztowy 11 ADR_POSTBOX adres odbiorcy/dostawcy: text(100) 123 skrzynka pocztowa 12 ADR_COUNTRY_C adres odbiorcy/dostawcy: kod text(100) PL ODE kraju 13 C_ORDER_NR numer zlecenia/zamówienia u text(100) klienta 14 INFO informacje dodatkowe text(25) Pozycje na dokumencie 1 RECTYP typ rekordu text(2) IT IT 2 DOC_NR numer dokumentu text(25) /05 3 POSITION_NR numer pozycji dokumentu number 1 4 PRODUCT_NR numer artykułu text(25) TSS 5 SERIAL_NR numer partii text(25) 187/01 6 QUANTITY ilość w podstawowych jedn. number 1200 miary 7 GROSS_WEIGHT ciężar brutto w kg number NETTO_WEIGHT ciężar netto w kg number VOLUME objętość w m3 number MU_CODE jednostka miary text(25) SZT 11 STATUS_QUALITY status jakości text(2) 1 12 DATE_EXPIRE data przydatności date 2006/06/30 00:00 6. KOMUNIKATY PRZYKŁADOWE Poniżej zostały zaprezentowane przykładowe komunikaty interfejsu standardowego. Jak już wcześniej wspomniano, komunikaty mogą występować w dwóch technologiach: w postaci pliku płaskiego (TXT) oraz w postaci pliku strukturalnego (XML). 14 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

15 6.1 Komunikaty zapisane w postaci płaskich plików tekstowych Uwaga: Znak " oznacza znak końca linii (znak ten występuje, jako znak rozdzielający poszczególne linie sekcje w pliku). SAR: AR SZT 7% EXPORT P TSS FRUTIS GREJPFRUT&LIMETKA 80gx20szt Artykuł przeznaczony wyłącznie do eksportu T A T SKH: KH RAWIBOX S.A. RAWIBOX Spółka Akcyjna Wysyłki niestandardowe Świetna acz fikcyjna firma testowa UL.ZAŁOGOWA 17 RAWICZ PL Jan Przykładny A SPR: HR ZA/51/11/ W /11/30 12: /12/12 12: /11/17 13: /11/17 13:50 UL.ZAŁOGOWA 17 RAWICZ PL IT TSS 187/ /11/17 13:50 SSL: HR ZL/78/12/ W /12/30 12: /01/12 12: /12/17 13: /12/17 13:50 UL.ZAŁOGOWA 17 RAWICZ PL 1 1 IT TSS 187/ /12/17 13:50 SDO: HR /05 WHD_WZ 2005/11/17 12:00 W UL.ZAŁOGOWA 17 RAWICZ PL IT / TSS 187/ SZT /06/30 00: Komunikaty w postaci plików XML SAR: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SAR> <PRODUCT> <UNIT_NR>SZT</UNIT_NR> <PROD_CLASS_NR> </PROD_CLASS_NR> <TAX_NR>7%</TAX_NR> <PROD_GROUP_NR>EXPORT</PROD_GROUP_NR> <PROD_TYPE>P</PROD_TYPE> <PROD_NR> TSS</PROD_NR> <PROD_NAME>FRUTIS GREJPFRUT&LIMETKA 80gx20szt</PROD_NAME> <CUST_CODE> </CUST_CODE> <INFO1>Artykuł przeznaczony wyłącznie do eksportu</info1> <SWW> </SWW> <EAN> </EAN> <PKWIU> </PKWIU> <IS_SERIAL>T</IS_SERIAL> <ABC_CLASS>A</ABC_CLASS> <PROD_EXPIRES>T</PROD_EXPIRES> STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 15

16 <EXPIRE_PERIOD>90</EXPIRE_PERIOD> <MIN_SP_LEVEL>1</MIN_SP_LEVEL> <MAX_SP_LEVEL>7</MAX_SP_LEVEL> <QUANTITY_MIN>3</QUANTITY_MIN> <QUANTITY_MAX>10000</QUANTITY_MAX> </PRODUCT> </SAR> SKH: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SKH> <CUSTOMER> <FIRM_NR> </FIRM_NR> <NAME>RAWIBOX S.A.</NAME> <NAME_LONG>RAWIBOX Spółka Akcyjna</NAME_LONG> <FIRM_TYPE_NR> </FIRM_TYPE_NR> <FIRM_GR_NR>Wysyłki niestandardowe</firm_gr_nr> <INFO_1>Świetna acz fikcyjna firma testowa</info_1> <ADR_STREET>UL.ZAŁOGOWA 17</ADR_STREET> <ADR_CITY>RAWICZ</ADR_CITY> <ADR_ZIPCODE>63-900</ADR_ZIPCODE> <ADR_POSTBOX>34</ADR_POSTBOX> <ADR_COUNTRY_CODE>PL</ADR_COUNTRY_CODE> <TELEFON_NR_1> </TELEFON_NR_1> <FAX_NR_1> </FAX_NR_1> <CONTACT_PERS>Jan Przykładny</CONTACT_PERS> <NIP> </NIP> <REGON> </REGON> <ABC_CLASS>A</ABC_CLASS> </CUSTOMER> </SKH> SPR: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SPR> <HEADER> <FIRM_NR> </FIRM_NR> <ORDER_NR>ZA/51/11/2005</ORDER_NR> <CUSTOMER_NR> </CUSTOMER_NR> <C_ORDER_NR> </C_ORDER_NR> <WH_NR>W01</WH_NR> <DATE_DELIV>2005/11/30 12:00</DATE_DELIV> <DATE_SHIPPING>2005/12/12 12:00</DATE_SHIPPING> <DATE_CREATED>2005/11/17 13:50</DATE_CREATED> <DATE_ORDERED>2005/11/17 13:50</DATE_ORDERED> <INFO_1></INFO_1> <ADR_STREET>UL.ZAŁOGOWA 17</ADR_STREET> <ADR_CITY> RAWICZ </ADR_CITY> <ADR_ZIPCODE>63-900</ADR_ZIPCODE> <ADR_POSTBOX>123</ADR_POSTBOX> <ADR_COUNTRY_CODE>PL</ADR_COUNTRY_CODE> <ITEM> <ORDER_NR></ORDER_NR> <POSITION_NR>1</POSITION_NR> <PRODUCT_NR> TSS</PRODUCT_NR> <PROD_SERIAL_NR>187/01</PROD_SERIAL_NR> <STATUS_QUALITY>1</STATUS_QUALITY> <BU_QUANTITY>1200</BU_QUANTITY> 16 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

17 <DATE_CREATED>2005/11/17 13:50</DATE_CREATED> <INFO_1></INFO_1> </ITEM> </HEADER> </SPR> SSL: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SSL> <HEADER> <FIRM_NR> </FIRM_NR> <ORDER_NR> ZL/78/12/2005</ORDER_NR> <CUSTOMER_NR> </CUSTOMER_NR> <C_ORDER_NR> </C_ORDER_NR> <WH_NR>W01</WH_NR> <DATE_DELIV>2005/12/30 12:00</DATE_DELIV> <DATE_SHIPPING>2006/01/12 12:00</DATE_SHIPPING> <DATE_CREATED>2005/12/17 13:50</DATE_CREATED> <DATE_ORDERED>2005/12/17 13:50</DATE_ORDERED> <INFO_1></INFO_1> <ADR_STREET>UL.ZAŁOGOWA 17</ADR_STREET> <ADR_CITY> RAWICZ </ADR_CITY> <ADR_ZIPCODE>63-900</ADR_ZIPCODE> <ADR_POSTBOX>123</ADR_POSTBOX> <ADR_COUNTRY_CODE>PL</ADR_COUNTRY_CODE> <ORDER_TYPE_NR>1</ORDER_TYPE_NR> <ORDER_GROUP_NR>1</ORDER_GROUP_NR> <ITEM> <ORDER_NR></ORDER_NR> <POSITION_NR>1</POSITION_NR> <PRODUCT_NR> TSS</PRODUCT_NR> <PROD_SERIAL_NR>187/01</PROD_SERIAL_NR> <STATUS_QUALITY>1</STATUS_QUALITY> <BU_QUANTITY>600</BU_QUANTITY> <DATE_CREATED>2005/12/17 13:50</DATE_CREATED> <INFO_1></INFO_1> </ITEM> </HEADER> </SSL> SDO: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SDO> <HEADER> <DOC_NR>000039/05</DOC_NR> <DOC_TYPE_NR>WHD_WZ</DOC_TYPE_NR> <DATE_EMITTED>2005/11/17 12:00</DATE_EMITTED> <WH_NR>W01</WH_NR> <CUSTOMER_NR> </CUSTOMER_NR> <ORDERER_NR> </ORDERER_NR> <ADR_STREET>UL.ZAŁOGOWA 17</ADR_STREET> <ADR_CITY>RAWICZ</ADR_CITY> <ADR_ZIPCODE>63-900</ADR_ZIPCODE> <ADR_POSTBOX></ADR_POSTBOX> <ADR_COUNTRY_CODE>PL</ADR_COUNTRY_CODE> <C_ORDER_NR> </C_ORDER_NR> <INFO></INFO> <ITEM> <DOC_NR>000039/05</DOC_NR> STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 17

18 <POSITION_NR>1</POSITION_NR> <PRODUCT_NR> TSS</PRODUCT_NR> <SERIAL_NR>187/01</SERIAL_NR> <QUANTITY>1200</QUANTITY> <GROSS_WEIGHT>852.3</GROSS_WEIGHT> <NETTO_WEIGHT>830.3</NETTO_WEIGHT> <VOLUME>1.35</VOLUME> <MU_CODE>SZT</MU_CODE> <STATUS_QUALITY>1</STATUS_QUALITY> <DATE_EXPIRE>2006/06/30 00:00</DATE_EXPIRE> </ITEM> </HEADER> </SDO> 7. KONTAKT MERYTORYCZNY I HANDLOWY Jerzy Majewski tel Wiesław Stachowiak tel STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

19 8. UŻYTE SKRÓTY I POJĘCIA 1 ERP (Enterprise Resources Planning) rozbudowana pod względem funkcjonalnym kategoria systemów informatycznych, służących do obsługi przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania nim, jako całością, nieszczególnie zaprojektowana do wykorzystywania w magazynach; główne obszary oddziaływania systemów ERP, to zasoby finansowe, kontrolingowe, kadrowe oraz procesy wytwórcze i sprzedażowe 2 XML (Extensible Markup Language) w wolnym tłumaczeniu: Rozszerzalny Język Znaczników, jest to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalny sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami informatycznymi STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 19

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie

Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie opracowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Importy z plików XML Wersja 7.2 Spis treści 1 CO TO JEST XML... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML... 4 3 IMPORT KONTRAHENTÓW... 5 3.1 IMPORT KONTRAHENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER XLZEBRAPRINTER Oprogramowanie XLZebraPrinter służy do wykonywania dowolnych wydruków etykiet (łącznie z możliwością wydruku kodów kreskowych 1D oraz 2D) na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrażania systemu

Metodyka wdrażania systemu Metodyka wdrażania systemu opracowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu KURIER BY CTI Instrukcja do programu 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja w programie Comarch Optima... 4 3. Zamawianie kuriera... 6 3.1. GLS... 7 3.2. Siódemka... 9 3.3. K-EX... 11 3.4. UPS... 12 1. Wstęp Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online)

Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online) Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online) Spis treści Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online)...1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126.3

FlexDMS Aktualizacja 126.3 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126.3 zwiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Przekazywanie układów zestawień systemowych innym użytkownikom 2. Automatyczne uzupełnianie podkanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI

CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Click Shop Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Click Shop z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi Wersja: 2016-08-09 Przygotował: Piotr Tokarski sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo