Interfejs standardowy systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejs standardowy systemu"

Transkrypt

1 Interfejs standardowy systemu opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, Poznań T: [66][34] F: E:

2

3 Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) jest powszechnie postrzegany, jako polskie centrum kompetencyjne w zakresie logistyki i elektronicznej gospodarki, rozwijające i gromadzące wiedzę oraz doświadczenia jak również promujące i wdrażające je w praktyce gospodarczej. Instytut działa na rynku od ponad 40 lat realizując zarówno projektu badawcze jak i doradcze. Zasięg oddziaływania Instytutu obejmuje wszystkie branże gospodarki, na różnych szczeblach organizacyjnych i o różnej problematyce. Stosujemy nowoczesne rozwiązania logistyczne pozwalające na wymierne podniesienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Wyjątkowe kompetencje konsultantów Instytutu w zakresie racjonalnego gospodarowania składowanymi w magazynach towarami wynikają z faktu, że Instytut pełni w Polsce rolę organizacji krajowej międzynarodowego systemu GS1. Krajowa organizacja GS1 Polska zarządza najczęściej stosowanym w polskich przedsiębiorstwach oraz na całym świecie systemem standardów, które pozwalają usprawniać działanie procesów magazynowych oraz monitorować łańcuchy dostaw. Rozwiązania i usługi Instytutu (GS1 Polska) obejmują globalne standardy wykorzystywane w automatycznej identyfikacji wszelkich form opakowaniowych z towarami, związane z wdrażaniem kodów kreskowych lub technologii związanej z elektronicznym kodem produktu EPC (Electronic Product Code) będącej rozwiązaniem stanowiącym połączenie technologii Internetu i coraz częściej stosowanej na rynku identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID Radio Frequency IDentification). Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy komercjalizuje prowadzone w obszarach logistyki magazynowej badania we wdrożeniach rynkowych. Jednym z aspektów jest oferta usprawnienia funkcjonowania procesów magazynowych z wykorzystaniem globalnych standardów identyfikacyjnych GS1. Praktycznym wyrazem naszej oferty jest zaprojektowanie procesów magazynowych, racjonalnie funkcjonujących w magazynie, obsługiwanych specjalistycznym systemem informatycznym klasy WMS. Przedsiębiorstwo współpracujące z ILiM uzyskuje wiedzę o zasadach globalnej identyfikacji towarów oraz jej zaimplementowanie w działającym rozwiązaniu informatycznym, dedykowanym do obsługi procesów magazynowych. Wdrażanie projektów informatycznej obsługi magazynów oparte jest na metodyce, będącej rezultatem wieloletnich prac badawczych realizowanych przez konsultantów ILiM na rzecz licznej grupy przedsiębiorstw, które zdecydowały się działać na rynkach otwartych, wykorzystując globalne standardy identyfikacyjne GS1. Obecnie (2014) w organizacji krajowej GS1 zarejestrowanych jest blisko 20 tys. przedsiębiorstw. Niniejsze materiały informacyjne dedykuję przedsiębiorstwom, które widzą potrzebę usprawnienia swoich procesów magazynowych poprzez zastosowanie automatycznej identyfikacji wydatnie wspomagającej działania magazynowego systemu informatycznego (WMS). Jerzy Majewski Główny Specjalista badawczo - techniczny

4

5 Budowa standardowego interfejsu wymiany danych między systemami ERP i WMS Qguar Standard-BOX Opracowano na podstawie informacji uzyskanych z firmy Quantum software S.A. Wytwórcą i właścicielem opisu interfejsu jest Instytut Logistyki i Magazynowania. Żadna część niniejszego opracowania, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, nie może być wykorzystana przez firmy trzecie bez zgody Instytutu Logistyki i Magazynowania, dla celów innych niż tylko zapoznanie się z jej treścią. Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zmianami). Wytwórcą i właścicielem systemu informatycznego WMS Qguar realizującego algorytmów opisanych w niniejszym dokumencie jest firma Quantum software SA, współpracująca z ILiM w ramach programu Porozumienia o Współpracy z Dostawcami Rozwiązań. Opracowanie dokumentu: Jerzy Majewski Data ostatniej modyfikacji: 18 października 2014 Data wydrukowania: 18 października 2014 Wersja dokumentu:

6 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE KOMUNIKATY PRZYCHODZĄCE DO MAGAZYNU KOMUNIKATY WYCHODZĄCE Z MAGAZYNU POSTAĆ FIZYCZNA KOMUNIKATU NAZEWNICTWO KOMUNIKATÓW UWARUNKOWANIA POPRAWNOŚCI INTERFEJSU PRZEBIEG IMPORTU PRZEBIEG EKSPORTU ARCHIWIZOWANIE DANYCH IMPORTU I EKSPORTU BUDOWA KOMUNIKATÓW STRUKTURY KOMUNIKATÓW KOMUNIKAT SAR - DANE PODSTAWOWE ARTYKUŁÓW KOMUNIKAT SKH - DANE PODSTAWOWE KONTRAHENTÓW KOMUNIKATY SSL I SPR - ZLECENIA SPRZEDAŻY I ZAMÓWIENIA ZAKUPU KOMUNIKATY SDO - DOKUMENTY MAGAZYNOWE KOMUNIKATY PRZYKŁADOWE KOMUNIKATY ZAPISANE W POSTACI PŁASKICH PLIKÓW TEKSTOWYCH KOMUNIKATY W POSTACI PLIKÓW XML KONTAKT MERYTORYCZNY I HANDLOWY UŻYTE SKRÓTY I POJĘCIA... 19

7 1. WPROWADZENIE System WMS Qguar Standard-BOX służący do wspomagania zarządzania procesami magazynowymi, jest eksploatowany w magazynie na ogół oddalonym od środowiska, w którym eksploatowany jest system klasy ERP 1. W celu zachowania spójności informatycznej między systemami ERP i WMS niezbędna jest ich informatyczna współpraca. Współpraca ta zasadniczo nie odbiega od dotychczasowej ręcznie realizowanej wymiany danych. Zmienia się tylko technologia wymiany: zamiast fizycznego przenoszenia dokumentów papierowych pomiędzy środowiskiem biurowym a środowiskiem magazynowym, wprowadza się logiczną wymianę tychże dokumentów. Nośnikiem dokumentów w wymianie informatycznej jest specjalnie opracowany informatyczny pomost stawiany między systemami ERP i WMS. Typowy scenariusz współpracy pomiędzy systemem WMS a systemem ERP zakłada, że dane podstawowe i stany magazynowe na poziomie ogólnym są przechowywane w systemie ERP, natomiast system WMS odpowiada za szczegółowe informacje na temat postaci opakowaniowej towaru, jego lokalizacji w magazynie, partii, daty przydatności i tym podobne informacje. System WMS ponadto odpowiada za utrzymanie rzeczywistych danych o stanach magazynowych. Wszelkie informacje słownikowe dane o artykułach, dane o kontrahentach są zakładane w systemie ERP i eksportowane do systemu WMS. Również dane na temat spodziewanych operacji przyjęć i wydań pojawiają się najpierw w systemie ERP i z niego są przekazywane do WMS w postaci elektronicznych zamówień (awiz dostawy) i zleceń wydania. Operacje powodujące fizyczną zmianę stanu: przyjęcia, wydania, zwroty, efekty inwentaryzacji są rejestrowane najpierw w sposób szczegółowy (z dokładnością do nośnika magazynowego) w systemie WMS, a następnie po zagregowaniu eksportowane do systemu ERP. Pomimo, że system ERP jest hierarchicznie wyższy od systemu WMS, to jednak system WMS dyktuje warunki, jakie powinny być spełnione, aby prawidłowo przejąć dane poprzez interfejs. Powyższe założenia skutkują następującym przebiegiem wymiany danych: dane o artykułach ERP WMS dane o kontrahentach (dostawcach, odbiorcach) ERP WMS zamówienia (awiza dostawy) ERP WMS zlecenia wydania ERP WMS potwierdzenia przyjęcia (z zewnątrz, z produkcji, zwroty) WMS ERP potwierdzenia wydania (na zewnątrz i wewnętrzne) WMS ERP różnice inwentaryzacyjne WMS ERP zmiany statusu jakości WMS ERP przesunięcia międzymagazynowe WMS ERP inne dokumenty magazynowe generowane w systemie MaGS1.Q WMS ERP 2. INFORMACJE OGÓLNE Interfejs elektroniczny wymiany danych to nic innego, jak sformalizowane informatycznie przekazywanie danych dotychczas przekazywanych na dokumentach papierowych. Struktury dokumentów elektronicznych odpowiadają strukturom dokumentów papierowych, ponieważ proces wymiany danych jest merytorycznie taki sam. Przy zastosowaniu interfejsu informatycznego, dokumenty wytworzone w systemie ERP nie są drukowane, lecz są generowane w postaci plików elektronicznych o uzgodnionej strukturze. STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 7

8 Uwaga: Zastosowanie interfejsu elektronicznej wymiany danych nie jest obligatoryjne dla wdrożenia systemu WMS Qguar Standard-BOX. Zastosowany interfejs elektroniczny ułatwia pracę i minimalizuje niebezpieczeństwo błędnej interpretacji danych. Wymiana danych pomiędzy systemami ERP a WMS może odbywać się również poprzez dokumenty drukowane. Z natury rzeczy dane na nich zawarte muszą być ręcznie wprowadzane do systemu, co może podnieść ryzyko popełnienia błędów. System ERP, który ma współpracować z systemem WMS Qguar Standard-BOX powinien potrafić (w ogólnym zarysie): 1. Utworzyć elektroniczny wariant dokumentu (plik) w uzgodnionej strukturze danych (zamiast tworzenia wydruku). 2. Wysłać utworzony plik do uzgodnionego miejsca (folderu) na dysku (zamiast drukowania dokumentu). 3. Pobrać utworzony przez system WMS plik (dokument magazynowy) w uzgodnionej strukturze danych z uzgodnionego miejsca (folderu)na dysku (zamiast ręcznego wprowadzania danych). 4. Zaktualizować odpowiednie dane treścią pobranego dokumentu. Systemowy przepływ danych pomiędzy systemem WMS i ERP jest zatem podzielony na komunikaty. Każdy komunikat zawiera spójny zestaw danych opisujący pewne zdarzenie logistyczne, obiekt lub zawierający określony dokument np. magazynowy. W skład interfejsu standardowego wchodzą następujące komunikaty: 2.1 Komunikaty przychodzące do magazynu SAR - dane podstawowe o artykułach, SKH - dane podstawowe o kontrahentach, SSL - zlecenia sprzedaży wygenerowane w ERP, SPR - zamówienia zakupów wygenerowane w ERP (awiza dostaw). 2.2 Komunikaty wychodzące z magazynu SDO - dokumenty magazynowe, np.: WZ wydanie z magazynu na cele zewnętrzne, RW wydanie z magazynu na cele wewnętrzne (produkcyjne lub inne), PZ przyjęcie do magazynu z zewnątrz, PW przyjęcie do magazynu z produkcji, MM+ - przesunięcie między miejscami magazynowymi ze zwyżką stanu, MM- - przesunięcie między miejscami magazynowymi ze zniżką stanu, IW+ - zwyżka stanu po inwentaryzacji, IW- - zniżka stanu po inwentaryzacji, QS+ lub QS- - zmiana statusu pozycji magazynowej. Interfejs standardowy wbudowany w system Qguar Standard-BOX składa się z następujących elementów: standardowej struktury komunikatów, zdefiniowanych katalogów wykorzystywanych do przechowywania plików podlegających wymianie, procedur informatycznych przeprowadzających odczyt, zapis oraz tworzenie plików z komunikatami, procedur informatycznych przetwarzających komunikaty przychodzące (odczytanie i zapisanie), perspektyw ( widoków ) bazodanowych zawierających dane komunikatów wychodzących. 8 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

9 2.3 Postać fizyczna komunikatu Uwaga: Jako fizyczne medium dla komunikatów wymiany danych zastosować można pliki tworzone w dwóch technologiach informatycznych: Można wykorzystać płaski (zwykły) plik tekstowy, w którym każda linia takiego pliku reprezentuje jedną sekcję komunikatu. Sekcje w komunikacie mogą wystąpić raz bądź wiele razy w zależności od rodzaju komunikatu. Pola wewnątrz sekcji oddzielone są tzw. separatorem, który może być dowolnie konfigurowany w uzgodnieniu między stronami ERP i WMS (domyślnie jest to znak ). Po ostatnim polu w linii nie należy dodawać separatora. Pojedyncza linia w pliku może mieć maksymalnie długość 4000 znaków. Przykładowe pliki płaskie znajdują się na końcu tego dokumentu. Istnieje także możliwość obsługi plików w formacie XML 2. W tym przypadku każde pole jest reprezentowane przez pojedynczy tzw. TAG XML. Pola należące do tej samej sekcji znajdują się na tym samym poziomie pliku XML i należą do wspólnego TAG a XML. Poszczególne sekcje mogą być ze sobą powiązane, tworząc strukturę drzewiastą. Ze względu na standard XML, wartości poszczególnych TAG ów nie mogą zawierać niektórych znaków specjalnych (np. &, <, > itd.). Przykładowe pliki XML znajdują się na końcu tego dokumentu. Obecnie pojedyncza sekcja komunikatu nie może mieć więcej niż 4000 znaków (niezależnie od formatu pliku). Długość sekcji jest obliczana, jako suma maksymalnej długości wszystkich pól w danej sekcji plus liczba separatorów (liczba separatorów jest równa liczbie pól minus jeden). 2.4 Nazewnictwo komunikatów Ponieważ plików wymiany danych może być wiele, występuje problem ich unikalności i bezbłędnego interpretowania. W standardowym interfejsie ERP/WMS ustalona została zatem konwencja nazywania plików z komunikatami. I tak nazwa każdego z nich składa się z trzech części: trzyliterowy przedrostek (prefiks) określający typ komunikatu, numer kolejny pliku (z zerami wiodącymi) nadawany automatycznie przez stronę go generującą: ERP lub WMS, stałego rozszerzenia nazwy pliku.dat. Dla każdego z typu komunikatów ustalono następujące formaty nazw plików: SAR SAR000000XXX.DAT SKH SKH XX.DAT SSL SSL000XXXXXX.DAT SPR SPR0000XXXXX.DAT SDO SDO00000XXXX.DAT Uwaga: Nazwy plików umieszczanych w katalogu importowym muszą być unikalne w trakcie całej pracy interfejsu. 3. UWARUNKOWANIA POPRAWNOŚCI INTERFEJSU Wymiana komunikatów odbywa się przy wykorzystaniu zestawu sześciu katalogów, folderów (w nawiasach przedstawione są najczęściej spotykane w zastosowaniach praktycznych nazwy), przechowujących: Pliki do zaimportowania (import). Pliki do wyeksportowania (export). Pliki niewczytane lub wczytane błędnie (error). Pliki przetworzone poprawnie (ok). Pliki logu (log). STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 9

10 Pliki tymczasowe (tmp). Pliki archiwalne (arch). Komunikaty SSL, SPR i SDO zapisywane są zawsze w oddzielnych plikach. Innymi słowy nie można umieszczać wielu komunikatów ze zleceniami albo zamówieniami w jednym pliku. Podobnie zorganizowane jest to w technologii dokumentów papierowych. Natomiast komunikaty SKH i SAR mogą występować wielokrotnie we właściwych im (odpowiednio nazwanych) plikach. Interfejs standardowy przewiduje możliwość aktualizowania danych już istniejącego artykułu lub kontrahenta. Aktualizacji podlegają tylko te pola, których wartość przesłana w komunikacie nie jest pusta i jest różna od wartości zapisanej w bazie danych dla danego pola. Natomiast komunikat zawierający zlecenie/zamówienie przygotowany z numerem już istniejącym zostanie w systemie odrzucony. Strona kodowa plików importowych musi być zgodna ze stroną kodową bazy danych, na której działa interfejs standardowy. Pliki eksportowe generowane są w stronie kodowej zgodnej ze stroną kodową bazy danych, na której działa interfejs standardowy. 3.1 Przebieg importu Import komunikatu rozumiany jest, jako jego pobranie przez WMS wcześniej umieszczonego przez ERP w uzgodnionym miejscu. System zewnętrzny umieszcza pliki z komunikatami w ustalonym katalogu. Qguar Standard-BOX w ustalonym interwale czasowym automatycznie odczytuje pliki, rozpoznaje typ komunikatu, dzieli jego treść na rekordy i umieszcza w tabelach buforowych bazy danych. Poprawnie odczytany plik po umieszczeniu jego zawartości w tabelach buforowych jest przenoszony do katalogu archiwalnego. Procedury informatyczne systemu Qguar Standard-BOX przypisane do konkretnego typu rekordu, na podstawie wpisów dokonanych do tabel buforowych, tworzą odpowiednie obiekty w bazie danych Qguar Standard- BOX (zlecenie, zamówienie, dane podstawowe artykułów, dane kontrahenta). Możliwe jest przypisanie priorytetów poszczególnym komunikatom. Komunikaty są wówczas przetwarzane zgodnie z kolejnością określoną priorytetami. Domyślny priorytet ustawiany przy tworzeniu komunikatu to 999. Opcja ta dostępna jest obecnie jedynie z poziomu bazy danych systemu Qguar Standard-BOX, tzn. przypisanie priorytetu następuje poprzez wykonanie polecenia SQL Update. 3.2 Przebieg eksportu Eksport komunikatu rozumiany jest, jako jego wygenerowanie przez WMS i umieszczenie w uzgodnionym miejscu w celu pobrania go przez ERP. Z chwilą powstania dokumentu magazynowego, zawierającego dane rzeczywiste o przebiegu procesu, budowane są rekordy komunikatu wychodzącego i wpisywane do tabel buforowych. Odbywa się to na podstawie sporządzonych wcześniej zapisów konfiguracyjnych. W ustalonym interwale czasowym Qguar Standard-BOX sprawdza czy w tabelach buforowych powstały nowe wpisy z komunikatami wychodzącymi i tworzy pliki. Pliki umieszczane są w katalogu, z którego może pobrać je system zewnętrzny (ERP). Możliwe jest przypisanie priorytetów poszczególnym komunikatom. Komunikaty są wówczas przetwarzane zgodnie z kolejnością określoną priorytetami. Domyślny priorytet ustawiany przy tworzeniu komunikatu to STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

11 Opcja ta dostępna jest obecnie jedynie z poziomu bazy danych systemu Qguar Standard-BOX, tzn. przypisanie priorytetu następuje poprzez wykonanie polecenia SQL Update. 3.3 Archiwizowanie danych importu i eksportu Dla komunikatów przetworzonych poprawnie dane komunikatów mogą być przenoszone do tabel archiwalnych. Po zainstalowaniu systemu Qguar Standard-BOX archiwizowanie jest domyślnie wyłączone. Aby włączyć archiwizowanie należy ustawić wartość parametru systemowego: IFC_IMPEXP_MOVE2ARCHIVE na T. Po włączeniu archiwizowania, dane komunikatów przenoszone są do tabel archiwalnych po 10 dniach od importu/eksportu. Archiwizowanie jest uruchamiane raz dziennie o godzinie drugiej w nocy. 4. BUDOWA KOMUNIKATÓW Wszystkie komunikaty wymiany danych mają standardową strukturę. Pozwala to na łatwe przeprowadzenie interfejsu i 100% eliminacje błędów interpretacyjnych. Uwaga: System ERP, który ma zasilać system WMS swoimi danymi i być zasilany danymi pochodzącymi z WMS musi bezwzględnie przestrzegać zasady budowy standardowych komunikatów. Tylko wtedy można mówić o 100% eliminacji błędów i znacznym przyspieszeniu i ułatwieniu pracy. W niektórych komunikatach występuje pojęcie opcjonalność, którego wartość może przyjmować cyfry 1, 2 i 3. Ich znaczenie jest następujące: 1 - pole obowiązkowe, musi zostać podane. Jego brak spowoduje przerwanie przetwarzania komunikatu. 2 - pole nieobowiązkowe. Jeśli nie zostanie podane, system Qguar Standard-BOX sam wyznaczy wartość domyślną. 3 - pole nieobowiązkowe - informacja dodatkowa, nie musi występować. W treści komunikatów obowiązują następujące typy i formaty danych: text(n) oznacza alfanumeryczny ciąg znaków o maksymalnej długości n number - liczba w formacie date - data w formacie YYYY/MM/DD HH:MI Uwaga: Pomimo najlepszej woli, nie zawsze udaje się przekazać wszystkie dane, zwłaszcza niestandardowe, metodą interfejsu standardowego. Należy wówczas wprowadzić brakujące dane metodą ręczną. 5. STRUKTURY KOMUNIKATÓW 5.1 Komunikat SAR - dane podstawowe artykułów Komunikat SAR służy do przekazania / zaktualizowania danych opisujących artykuły występujące w firmie. Jest to komunikat jednokierunkowy od ERP do WMS. lp kod pola w systemie nazwa pola typ danych zakres danych opcjonalność wartość domyślna 1 RECTYP typ rekordu text(2) AR 1 AR 2 UNIT_NR podstawowa jednostka miary text(10) 1 SZT 3 PROD_CLASS_NR kod klasy artykułu text(25) 2 (brak) 4 TAX_NR stawka VAT text(25) 2 22% 7% 5 PROD_GROUP_NR kod grupy artykułu text(25) 2 EXPORT 6 PROD_TYPE typ artykułu text(2) P, Z, OZ 2 P P przykład STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 11

12 lp kod pola w systemie nazwa pola typ danych zakres danych opcjonalność wartość domyślna przykład 7 PROD_NR numer artykułu text(25) TSS 8 PROD_NAME nazwa artykułu text(100) 1 GREJPFRUT&LIMETKA 80gx20szt 9 CUST_CODE kod celny artykułu text(25) INFO1 informacje dodatkowe text(50) 3 Artykuł przeznaczony wyłącznie do eksportu 11 SWW kod SWW artykułu text(25) EAN kod EAN artykułu text(25) PKWIU kod PKWiU artykułu text(25) IS_SERIAL czy artykuł posiada partię text(1) T, N 2 T T 15 ABC_CLASS klasa ABC artykułu text(1) A, B, C 2 A A 16 PROD_EXPIRES czy artykuł posiada okres text(1) T, N 2 T T trwałości 17 EXPIRE_PERIOD domyślny okres trwałości w number dniach 18 MIN_SP_LEVEL minimalny poziom składowania number MAX_SP_LEVEL poziom składowania number QUANTITY_MIN minimalna ilość przechowywana number 2 0 w magazynie 21 QUANTITY_MAX maksymalna ilość przechowywana w magazynie number Komunikat SKH - dane podstawowe kontrahentów Komunikat SKH służy do przekazania / zaktualizowania danych opisujących kontrahentów współpracujących z firmą. Jest to komunikat jednokierunkowy od ERP do WMS. lp kod pola w systemie nazwa pola typ danych zakres danych opcjonalność wartość domyślna przykład 1 RECTYP typ rekordu text(2) KH 1 KH 2 FIRM_NR numer firmy text(25) NAME nazwa firmy text(50) 1 RAWIBOX S.A. 4 NAME_LONG pełna nazwa firmy text(250) 2 <NA- ME> RAWIBOX Spółka Akcyjna 5 FIRM_TYPE_NR kod typu firmy text(25) 3 (brak) 6 FIRM_GR_NR kod grupy firm text(25) 3 (brak) Wysyłki niestandardowe 7 INFO_1 dodatkowy opis firmy text(250) 2 <NA- ME_LO NG> Świetna acz fikcyjna firma testowa 8 ADR_STREET adres firmy: ulica text(100) 1 UL.ZAŁOGOWA 17 9 ADR_CITY adres firmy: miasto text(100) 1 RAWICZ 10 ADR_ZIPCODE adres firmy: kod text(100) ADR_POSTBOX adres firmy: skrzynka pocztowa text(100) ADR_COUNTRY_CO adres firmy: kod kraju text(100) 3 PL DE 13 TELEFON_NR_1 adres firmy: telefon text(50) FAX_NR_1 adres firmy: faks text(50) INFO_ adres firmy: adres text(100) 3 16 CONTACT_PERS adres firmy: osoba kontaktowa text(100) 3 Jan Przykładny 17 NIP numer NIP text(25) REGON numer REGON text(25) STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

13 przykład 5.3 Komunikaty SSL i SPR - zlecenia sprzedaży i zamówienia zakupu Komunikaty SSL i SPR służą do przekazania danych opisujących oczekiwane zlecenia przyjęcia / wydania zakupionych / sprzedanych artykułów. Są to komunikaty jednokierunkowe od ERP do WMS. Komunikaty te składają się z dwóch części: jednej nagłówkowej i wielu pozycyjnych. typ zakres opcjonalność domyślna wartość lp kod pola w systemie nazwa pola danych danych 19 ABC_CLASS klasa ABC firmy text(1) A, B, C 2 A A lp kod pola w MaGS1.Q nazwa pola typ zakres opcjonalność danych danych przykład Nagłówek dokumentu 1 RECTYP typ rekordu text(2) HR 1 HR 2 FIRM_NR 1 numer zleceniodawcy text(25) ORDER_NR numer zlecenia/zamówienia text(25) 2 ZL/51/11/ CUSTOMER_NR numer klienta/dostawcy text(25) C_ORDER_NR numer zlecenia/ zamówienia u text(25) klienta/dostawcy 6 WH_NR numer magazynu text(25) 3 W /11/30 7 DATE_DELIV data dostawy/wysyłki date 3 12: /12/12 8 DATE_SHIPPING żądana data realizacji 1 12: /11/17 9 DATE_CREATED data utworzenia zlecenia/ date 2 13: /11/17 zamówienia 10 DATE_ORDERED data złożenia zlecenia/ zamówienia date 2 13: /11/17 11 INFO_1 informacje dodatkowe text(250) 3 12 ADR_STREET adres dostawy/wysyłki: ulica text(100) 2 UL.ZAŁOGOWA ADR_CITY adres dostawy/wysyłki: miasto text(100) 2 RAWICZ 14 ADR_ZIPCODE adres dostawy/wysyłki: kod text(100) pocztowy 15 ADR_POSTBOX adres dostawy/wysyłki: text(100) skrzynka pocztowa 16 ADR_COUNTRY_CO adres dostawy/wysyłki: kod text(100) 2 PL DE kraju 17 ORDER_TYPE_NR numer typu zlecenia text(25) OR- numer grupy zleceń text(50) 3 1 DER_GROUP_NR Pozycje na dokumencie 1 RECTYP typ rekordu text(2) IT 1 IT 2 ORDER_NR numer zlecenia/zamówienia text(25) 2 ZL/51/11/ POSITION_NR numer pozycji zlecenia/ zamówienia number PRODUCT_NR numer artykułu text(25) TSS 5 PROD_SERIAL_NR numer partii text(25) 2 187/01 6 STATUS_QUALITY status jakości text(2) BU_QUANTITY ilość number DATE_CREATED data utworzenia pozycji date 3 13: /11/17 9 INFO_1 informacje dodatkowe text(250) 3 1 Obsługa pola FIRM_NR zależna jest od wartości parametru systemowego ORDE- RER włączającego obsługę zleceniodawców. STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 13

14 5.4 Komunikaty SDO - dokumenty magazynowe Komunikaty SDO służą do przekazania danych opisujących zrealizowane zlecenia przyjęcia / wydania zakupionych / sprzedanych artykułów. Są to komunikaty jednokierunkowe od WMS do ERP. Komunikaty te składają się z dwóch części: jednej nagłówkowej i wielu pozycyjnych. Mogą się różnić typem i przeznaczeniem dokumentu magazynowego. lp kod pola w MaGS1.Q nazwa pola typ danych zakres danych przykład Nagłówek dokumentu 1 RECTYP typ rekordu text(2) HR HR 2 DOC_NR numer dokumentu text(2) /05 3 DOC_TYPE_NR typ dokumentu text(25) WHD_WZ 4 DATE_EMITTED data wydania dokumentu text(25) 2005/11/17 12:00 5 WH_NR numer magazynu date W01 6 CUSTOMER_NR numer odbiorcy text(25) ORDERER_NR numer zleceniodawcy text(25) ADR_STREET adres odbiorcy/dostawcy: ulica text(25) UL.ZAŁOGOWA 17 9 ADR_CITY adres odbiorcy/dostawcy: text(100) RAWICZ miasto 10 ADR_ZIPCODE adres odbiorcy/dostawcy: kod text(100) pocztowy 11 ADR_POSTBOX adres odbiorcy/dostawcy: text(100) 123 skrzynka pocztowa 12 ADR_COUNTRY_C adres odbiorcy/dostawcy: kod text(100) PL ODE kraju 13 C_ORDER_NR numer zlecenia/zamówienia u text(100) klienta 14 INFO informacje dodatkowe text(25) Pozycje na dokumencie 1 RECTYP typ rekordu text(2) IT IT 2 DOC_NR numer dokumentu text(25) /05 3 POSITION_NR numer pozycji dokumentu number 1 4 PRODUCT_NR numer artykułu text(25) TSS 5 SERIAL_NR numer partii text(25) 187/01 6 QUANTITY ilość w podstawowych jedn. number 1200 miary 7 GROSS_WEIGHT ciężar brutto w kg number NETTO_WEIGHT ciężar netto w kg number VOLUME objętość w m3 number MU_CODE jednostka miary text(25) SZT 11 STATUS_QUALITY status jakości text(2) 1 12 DATE_EXPIRE data przydatności date 2006/06/30 00:00 6. KOMUNIKATY PRZYKŁADOWE Poniżej zostały zaprezentowane przykładowe komunikaty interfejsu standardowego. Jak już wcześniej wspomniano, komunikaty mogą występować w dwóch technologiach: w postaci pliku płaskiego (TXT) oraz w postaci pliku strukturalnego (XML). 14 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

15 6.1 Komunikaty zapisane w postaci płaskich plików tekstowych Uwaga: Znak " oznacza znak końca linii (znak ten występuje, jako znak rozdzielający poszczególne linie sekcje w pliku). SAR: AR SZT 7% EXPORT P TSS FRUTIS GREJPFRUT&LIMETKA 80gx20szt Artykuł przeznaczony wyłącznie do eksportu T A T SKH: KH RAWIBOX S.A. RAWIBOX Spółka Akcyjna Wysyłki niestandardowe Świetna acz fikcyjna firma testowa UL.ZAŁOGOWA 17 RAWICZ PL Jan Przykładny A SPR: HR ZA/51/11/ W /11/30 12: /12/12 12: /11/17 13: /11/17 13:50 UL.ZAŁOGOWA 17 RAWICZ PL IT TSS 187/ /11/17 13:50 SSL: HR ZL/78/12/ W /12/30 12: /01/12 12: /12/17 13: /12/17 13:50 UL.ZAŁOGOWA 17 RAWICZ PL 1 1 IT TSS 187/ /12/17 13:50 SDO: HR /05 WHD_WZ 2005/11/17 12:00 W UL.ZAŁOGOWA 17 RAWICZ PL IT / TSS 187/ SZT /06/30 00: Komunikaty w postaci plików XML SAR: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SAR> <PRODUCT> <UNIT_NR>SZT</UNIT_NR> <PROD_CLASS_NR> </PROD_CLASS_NR> <TAX_NR>7%</TAX_NR> <PROD_GROUP_NR>EXPORT</PROD_GROUP_NR> <PROD_TYPE>P</PROD_TYPE> <PROD_NR> TSS</PROD_NR> <PROD_NAME>FRUTIS GREJPFRUT&LIMETKA 80gx20szt</PROD_NAME> <CUST_CODE> </CUST_CODE> <INFO1>Artykuł przeznaczony wyłącznie do eksportu</info1> <SWW> </SWW> <EAN> </EAN> <PKWIU> </PKWIU> <IS_SERIAL>T</IS_SERIAL> <ABC_CLASS>A</ABC_CLASS> <PROD_EXPIRES>T</PROD_EXPIRES> STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 15

16 <EXPIRE_PERIOD>90</EXPIRE_PERIOD> <MIN_SP_LEVEL>1</MIN_SP_LEVEL> <MAX_SP_LEVEL>7</MAX_SP_LEVEL> <QUANTITY_MIN>3</QUANTITY_MIN> <QUANTITY_MAX>10000</QUANTITY_MAX> </PRODUCT> </SAR> SKH: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SKH> <CUSTOMER> <FIRM_NR> </FIRM_NR> <NAME>RAWIBOX S.A.</NAME> <NAME_LONG>RAWIBOX Spółka Akcyjna</NAME_LONG> <FIRM_TYPE_NR> </FIRM_TYPE_NR> <FIRM_GR_NR>Wysyłki niestandardowe</firm_gr_nr> <INFO_1>Świetna acz fikcyjna firma testowa</info_1> <ADR_STREET>UL.ZAŁOGOWA 17</ADR_STREET> <ADR_CITY>RAWICZ</ADR_CITY> <ADR_ZIPCODE>63-900</ADR_ZIPCODE> <ADR_POSTBOX>34</ADR_POSTBOX> <ADR_COUNTRY_CODE>PL</ADR_COUNTRY_CODE> <TELEFON_NR_1> </TELEFON_NR_1> <FAX_NR_1> </FAX_NR_1> <CONTACT_PERS>Jan Przykładny</CONTACT_PERS> <NIP> </NIP> <REGON> </REGON> <ABC_CLASS>A</ABC_CLASS> </CUSTOMER> </SKH> SPR: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SPR> <HEADER> <FIRM_NR> </FIRM_NR> <ORDER_NR>ZA/51/11/2005</ORDER_NR> <CUSTOMER_NR> </CUSTOMER_NR> <C_ORDER_NR> </C_ORDER_NR> <WH_NR>W01</WH_NR> <DATE_DELIV>2005/11/30 12:00</DATE_DELIV> <DATE_SHIPPING>2005/12/12 12:00</DATE_SHIPPING> <DATE_CREATED>2005/11/17 13:50</DATE_CREATED> <DATE_ORDERED>2005/11/17 13:50</DATE_ORDERED> <INFO_1></INFO_1> <ADR_STREET>UL.ZAŁOGOWA 17</ADR_STREET> <ADR_CITY> RAWICZ </ADR_CITY> <ADR_ZIPCODE>63-900</ADR_ZIPCODE> <ADR_POSTBOX>123</ADR_POSTBOX> <ADR_COUNTRY_CODE>PL</ADR_COUNTRY_CODE> <ITEM> <ORDER_NR></ORDER_NR> <POSITION_NR>1</POSITION_NR> <PRODUCT_NR> TSS</PRODUCT_NR> <PROD_SERIAL_NR>187/01</PROD_SERIAL_NR> <STATUS_QUALITY>1</STATUS_QUALITY> <BU_QUANTITY>1200</BU_QUANTITY> 16 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

17 <DATE_CREATED>2005/11/17 13:50</DATE_CREATED> <INFO_1></INFO_1> </ITEM> </HEADER> </SPR> SSL: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SSL> <HEADER> <FIRM_NR> </FIRM_NR> <ORDER_NR> ZL/78/12/2005</ORDER_NR> <CUSTOMER_NR> </CUSTOMER_NR> <C_ORDER_NR> </C_ORDER_NR> <WH_NR>W01</WH_NR> <DATE_DELIV>2005/12/30 12:00</DATE_DELIV> <DATE_SHIPPING>2006/01/12 12:00</DATE_SHIPPING> <DATE_CREATED>2005/12/17 13:50</DATE_CREATED> <DATE_ORDERED>2005/12/17 13:50</DATE_ORDERED> <INFO_1></INFO_1> <ADR_STREET>UL.ZAŁOGOWA 17</ADR_STREET> <ADR_CITY> RAWICZ </ADR_CITY> <ADR_ZIPCODE>63-900</ADR_ZIPCODE> <ADR_POSTBOX>123</ADR_POSTBOX> <ADR_COUNTRY_CODE>PL</ADR_COUNTRY_CODE> <ORDER_TYPE_NR>1</ORDER_TYPE_NR> <ORDER_GROUP_NR>1</ORDER_GROUP_NR> <ITEM> <ORDER_NR></ORDER_NR> <POSITION_NR>1</POSITION_NR> <PRODUCT_NR> TSS</PRODUCT_NR> <PROD_SERIAL_NR>187/01</PROD_SERIAL_NR> <STATUS_QUALITY>1</STATUS_QUALITY> <BU_QUANTITY>600</BU_QUANTITY> <DATE_CREATED>2005/12/17 13:50</DATE_CREATED> <INFO_1></INFO_1> </ITEM> </HEADER> </SSL> SDO: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SDO> <HEADER> <DOC_NR>000039/05</DOC_NR> <DOC_TYPE_NR>WHD_WZ</DOC_TYPE_NR> <DATE_EMITTED>2005/11/17 12:00</DATE_EMITTED> <WH_NR>W01</WH_NR> <CUSTOMER_NR> </CUSTOMER_NR> <ORDERER_NR> </ORDERER_NR> <ADR_STREET>UL.ZAŁOGOWA 17</ADR_STREET> <ADR_CITY>RAWICZ</ADR_CITY> <ADR_ZIPCODE>63-900</ADR_ZIPCODE> <ADR_POSTBOX></ADR_POSTBOX> <ADR_COUNTRY_CODE>PL</ADR_COUNTRY_CODE> <C_ORDER_NR> </C_ORDER_NR> <INFO></INFO> <ITEM> <DOC_NR>000039/05</DOC_NR> STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 17

18 <POSITION_NR>1</POSITION_NR> <PRODUCT_NR> TSS</PRODUCT_NR> <SERIAL_NR>187/01</SERIAL_NR> <QUANTITY>1200</QUANTITY> <GROSS_WEIGHT>852.3</GROSS_WEIGHT> <NETTO_WEIGHT>830.3</NETTO_WEIGHT> <VOLUME>1.35</VOLUME> <MU_CODE>SZT</MU_CODE> <STATUS_QUALITY>1</STATUS_QUALITY> <DATE_EXPIRE>2006/06/30 00:00</DATE_EXPIRE> </ITEM> </HEADER> </SDO> 7. KONTAKT MERYTORYCZNY I HANDLOWY Jerzy Majewski tel Wiesław Stachowiak tel STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

19 8. UŻYTE SKRÓTY I POJĘCIA 1 ERP (Enterprise Resources Planning) rozbudowana pod względem funkcjonalnym kategoria systemów informatycznych, służących do obsługi przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania nim, jako całością, nieszczególnie zaprojektowana do wykorzystywania w magazynach; główne obszary oddziaływania systemów ERP, to zasoby finansowe, kontrolingowe, kadrowe oraz procesy wytwórcze i sprzedażowe 2 XML (Extensible Markup Language) w wolnym tłumaczeniu: Rozszerzalny Język Znaczników, jest to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalny sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami informatycznymi STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 19

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo