Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II r.)

2 Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7.NET Framework 3.5 SP1 około 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym karta graficzna pracująca w rozdzielczości 1024x768 pikseli lub wyższej system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2005 lub wyższy system InsERT GT w wersji 1.28 lub wyższej licencja na dodatek Sfera dla Subiekta GT dostęp do internetu (w przypadku importowania zdjęć) Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 2

3 Pierwsze uruchomienie Po zainstalowaniu programu QImport należy go uruchomić. W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7 lub Windows 2008 Server należy na ikonie programu QImport nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać polecenie Uruchom jako Administrator (Run as Administrator). W pierwszym kroku należy skonfigurować połączenie do bazy danych programu Subiekt GT, do której użytkownik planuje wykorzystywać program. Serwer lokalizacja instancji serwera MS SQL, można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT Użytkownik nazwa użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest to sa Hasło hasło użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest ono puste lub #InsERT# Pobierz listę dostępnych baz po wypełnieniu powyższych pól należy nacisnąć przycisk celem pobrania listy baz danych systemu InsERT GT Baza danych nazwa bazy danych, do której będzie podłączony program QImport Po wykonaniu powyższych czynności należy nacisnąć przycisk OK. Zostanie nawiązane połączenie z bazą danych i możliwa będzie praca z programem QImport. Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 3

4 Opcje Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić pozostałe opcje programu. W tym celu wybieramy pozycję z menu Ustawienia -> Opcje. Nie otwieraj pliku logów po akcji w przypadku zaznaczenia tej opcji po wykonanej operacji importu danych nie otworzy się okno zawierające informacje o przeprowadzonej akcji; użytkownik nie będzie miał szybkiej możliwości sprawdzenia poprawności importu. W takim przypadku użytkownik będzie musiał samodzielnie zlokalizować folder i plik z zapisanymi informacjami. Są one dostępne dla systemów: Windows XP, Windows 2003 Server w C:\Documents and Settings\All Users\Qaction.pl\QImport\Logi Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 Server w C:\ProgramData\Qaction.pl\QImport\Logi Wczytywanie plików tekstowych dla plików tekstowych wymagane jest ustawienie kodowania znaków (domyślnie jest do Windows-1250), separatora pola (domyślnie jest to średnik) i ogranicznika pola (domyślnie brak). Ustawienie to odnosi się do wszystkich plików tekstowych. Jeśli następuje import z kilku plików i każdy ma inne kodowanie, separator lub ogranicznik to przed dokonaniem importu należy zmienić te ustawienia. Czyszczenie cech przed rozpoczęciem importu w przypadku aktualizacji kartotek towarowych i kontrahentów zaznaczenie tej opcji spowoduje usunięcie dotychczas przypisanych cen; niezaznaczenie tej opcji nie usunie już przypisanych, a doda nowe. Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 4

5 Eurocash Magazyn należy wskazać, w którym magazynie będą zapisywane faktury zakupu z hurtowni Eurocash. Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 5

6 Szablony importu Przed rozpoczęciem importu należy zdefiniować szablony, według których program będzie rozpoznawał dane wejściowe i zapisywał je w odpowiednie pola w programie Subiekt GT. W tym celu z menu Widok należy wybrać pozycję Szablony importu. Aby dodać nowy szablon należy nacisnąć link Dodaj. Otworzy się poniższe okno, w którym należy zdefiniować parametry importu: Nazwa nazwa szablonu, definiowana na podstawie np. producentów, dostawców, itp. Typ rodzaj kartoteki, do której będą importowane dane w programie Subiekt GT Pierwszy wiersz określenie numeru wiersza, od którego nastąpi rozpoczęcie importowania danych; jeśli pierwszy wiersz w pliku jest wierszem nagłówkowym wtedy należy go pominąć i wpisać wartość 2 Kolumna Nazwa pola nazwa pola w Subiekcie GT Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 6

7 Kolumna Element stały tekst użytkownika, który zostanie dodany przed lub za wartością z pliku, np. Okno dachowe + symbol z kolumny A da ostatecznie Okno dachowe ABC EDF 01A i taka pozycja zostanie dodana do programu Kolumna Kolumna określenie symbolu kolumny w importowanym pliku Po ustawieniu szablonu należy nacisnąć przycisk OK. Nie ma konieczności ustawiania wszystkich pól, jeśli one nie znajdują się w pliku wejściowym. Warunki stawiane niektórym danym wejściowym Niektóre dane znajdujące się w pliku wejściowym muszą spełniać określone kryteria. Ich lista w zależności od kartoteki znajduje się poniżej. W tabelach pominięto maksymalne długości pól. Kartoteka Towary i usługi Nazwa pola Rodzaj Kod PLU Otwarta cena w kasie fiskalnej Stawka VAT sprzedaży Stawka VAT zakupu J.m. sprzedaży inna niż podst. J.m. zakupu inna niż podst. Przelicznik dodatkowej jedn. miary Objętość towaru w m3 Masa towaru w kg Stan minimalny Symbol podstawowego dostawcy Symbol towaru u dostawcy Średni czas dostawy Cena kartotekowa Cena Detaliczna netto Możliwe wartości towar lub usługa lub komplet lub opakowanie lub T (jako towar) lub U (jako usługa) lub K (jako komplet) lub O (jako opakowanie) tylko liczba; wartość musi być unikalna 0 wyłączona, 1 - włączona symbol stawki ze słownika programu Subiekt GT symbol stawki ze słownika programu Subiekt GT musi być wybrana z jednej z dodatkowych jednostek miary musi być wybrana z jednej z dodatkowych jednostek miary symbol kontrahenta z programu Subiekt GT symbol towaru z programu Subiekt GT tylko liczba Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 7

8 Cena Detaliczna brutto Cena Hurtowa netto Cena Hurtowa brutto Cena Specjalna netto Cena Specjalna brutto Grupa Cecha 1, Cecha 2, Cecha 3 Zdjęcie Pozycja do sklepu internetowego Pozycja do serwisu aukcyjnego Kartoteka Kontrahenci Nazwa pola Typ Rodzaj Województwo Państwo Region Rachunek bankowy - Numer Rachunek bankowy - Nazwa banku Poziom cen przy sprzedaży Rabat przy sprzedaży Grupa przypadku braku grupa jest dodawana do słownika przypadku braku cecha jest dodawana do słownika tylko w postaci adresu do serwisu www 0 wyłączona, 1 - włączona 0 wyłączona, 1 - włączona Możliwe wartości Firma lub Osoba lub F (jako firma) lub O (jako osoba) dostawca lub odbiorca lub dostawca/odbiorca lub D (jako dostawca) lub O (jako odbiorca) lub DO (jako dostawca/odbiorca) przypadku braku województwo jest dodawane do słownika przypadku braku państwo jest dodawane do słownika przypadku braku region jest dodawany do słownika zgodny z formatem NRB dowolna nazwa nazwa zdefiniowana w parametrach Towarów i usług; w przypadku braku poziom cen jest dodawany do słownika przypadku braku poziom cen jest dodawany do słownika przypadku braku grupa jest dodawana do słownika Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 8

9 Cecha 1, Cecha 2, Cecha 3 Zdjęcie przypadku braku cecha jest dodawana do słownika tylko w postaci adresu do serwisu www Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 9

10 Import kartotek W celu przeprowadzenia importu z menu Widok należy wybrać pozycję Import kartotek. Następnie należy wybrać szablon według którego będą importowane dane. Nazwy szablonów poprzedzone są literami [T] szablon do kartoteki towarów i usług, [K] szablon do kartoteki kontrahentów. Użytkownik musi również wybrać rodzaj operacji: Dodawanie jeśli w kartotece towarów i usług lub kontrahentów nie istnieje pozycja o danym symbolu jest ona dodawana, jeśli istnieje pomijana Aktualizacja jeśli w kartotece towarów i usług lub kontrahentów istnieje pozycja o danym symbolu jest ona aktualizowana, jeśli nie istnieje jest ona pomijana Dodawanie i aktualizacja - jeśli w kartotece towarów i usług lub kontrahentów nie istnieje pozycja o danym symbolu jest ona dodawana, jeśli istnieje jest ona aktualizowana Po wybraniu szablonu i rodzaju operacji należy nacisnąć link Wczytaj pliki i w oknie wyboru wskazać interesujący plik lub pliki. Jeśli użytkownik chce zaimportować dane z wielu plików musi pamiętać o ich jednakowej strukturze. W przypadku plików typu Excel, gdy na kilku zakładkach znajdują się dane wyświetli się okno wyboru danych do importu, w którym użytkownik zaznacza interesujące pozycje. Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 10

11 Poza zakończeniu tej operacji na widoku użytkownika wyświetli się tabela zawierająca wczytane dane z plików Excela lub tekstowych. Użytkownik powinien sprawdzić czy w odpowiednich kolumnach znajdują się prawidłowe dane. Jeśli nie, powinien poprawić szablon importu. Z poziomu tego widoku możliwe jest poprawienie danych, które będą zapisane do programu Subiekt GT. Należy przy tym pamiętać, że dane modyfikowane są tylko w tej sesji, dane źródłowe w pliku pozostają bez zmian. Po upewnieniu się, że wszystkie dane są prawidłowe należy nacisnąć link Zapisz do Subiekta. Program zapyta, czy użytkownik jest pewny swojej decyzji. Po naciśnięciu przycisku Tak zostanie nawiązane połączenie z programem Subiekt GT podczas którego należy wybrać użytkownika. Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 11

12 Prawidłowe zalogowanie rozpocznie proces zapisywania danych do programu Subiekt GT co będzie prezentowane za pomocą tzw. paska postępu. Po zakończeniu procesu otworzy się okno z wynikami importu o podobnej treści, jeśli opcja ta nie została wyłączona: Log importu do programu Insert GT Program: QImport Wersja programu: Serwer: (local)\insertgt Baza: Test05_Subiekt Start: :04:44 Typ importu: Kartoteka Towary i usługi Wierszy do importu: 4 >> Towar 1 z 4: ab.towar1 > Dodano towar o symbolu 'AB.TOWAR1', rodzaj 'Towar' >> Towar 2 z 4: ab.towar2 > Dodano towar o symbolu 'AB.TOWAR2', rodzaj 'Usługa' >> Towar 3 z 4: ab.towar3 > Dodano towar o symbolu 'AB.TOWAR3', rodzaj 'Opakowanie' >> Towar 4 z 4: ab.towar4 > Dodano towar o symbolu 'AB.TOWAR4', rodzaj 'Komplet' Zaimportowano bez błędów wierszy: 4 z 4 Stop: :04:55 Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 12

13 Import faktur z Eurocash W celu przeprowadzenia importu faktur z hurtowni Eurocash z menu Widok należy wybrać pozycję Import faktur z Eurocash. Następnie należy nacisnąć link Dodaj plik i w oknie wyboru wskazać interesujący plik lub pliki. Po upewnieniu się, że wszystkie pliki są wybrane należy nacisnąć link Zapisz do Subiekta. W przypadku plików z hurtowni Eurocash nie ma konieczności wcześniejszego definiowania szablonu importu. Przy imporcie program sprawdza, czy istnieje kartoteka towarowa o symbolu zgodnym z Eurocash, jeśli nie to ją zakłada, jeśli tak to aktualizuje cenę kartotekową (cena netto z dokumentu), ceny sprzedaży oraz dodaje kod kreskowy (jeśli jest inny). Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 13

14 Uwagi końcowe Wersja demonstracyjna programu zabezpieczona jest przed modyfikacją daty systemowej. Dotyczy to komputera, na którym pracuje MS SQL, jak również stanowiska klienckiego. W przypadku wykrycia rozbieżności program blokuje się i dalsza praca jest możliwa dopiero po wykupieniu licencji. Instrukcja użytkownika programu QImport wydanie II ( r.) Strona 14

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Import XLS Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Import XLS Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Spis treści 1) Informacje Ogólne... 2 2) Przygotowywanie programu do pracy... 3 3) Praca z programem... 14 4) Ustawienia modułów, aktualizacje... 21 4.1 Ustawienia modułów Towary i Kontrahenci... 21 5)

Bardziej szczegółowo

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe Spis treści 1) Informacje Ogólne...2 1.1 O programie...2 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe...2 1.3 Umowa licencyjna...3 2) Przygotowywanie programu do pracy...4 2.1 Instalacja programu...4 2.2 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe Spis treści 1) Informacje Ogólne...2 1.1 O programie...2 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe...2 1.3 Umowa licencyjna...3 2) Przygotowywanie programu do pracy...4 2.1 Instalacja programu...4 2.2 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0 Manager SGT Wersja 1.8.0.0 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 3 Okno główne... 4 Konfiguracja... 6 Parametry połączenia z bazą danych... 6 Ustawienia kolektora danych... 8 Inne... 10 Towary... 13

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 by InsERT S.A. Redakcja techniczna: Krzysztof Raszczuk. Korekta: Agnieszka Nasuszny. Skład i łamanie: Szczepan Gwizdalewicz

Copyright 2009 by InsERT S.A. Redakcja techniczna: Krzysztof Raszczuk. Korekta: Agnieszka Nasuszny. Skład i łamanie: Szczepan Gwizdalewicz Użyte narzędzia: Microsoft.NET Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Microsoft SQL Server 2005, Microsoft InstallShield 7.04, InstallShield Software Microsoft XML 4.0, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera 96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu Korekta_2007 Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera Instrukcja użytkownika - 1 - 1. INSTALACJA I URUCHAMIANIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG czerwiec 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Instalacja programu... 5 Klucze licencyjne... 5 Interfejs programu... 6 Panel nawigacji... 6 Menu główne... 7 Funkcje grupy Plik...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Program Inwentaryzacja dla Subiekta GT (w.2.5)

Program Inwentaryzacja dla Subiekta GT (w.2.5) Do czego służy "Inwentaryzacja dla Subiekta GT"? Program ten jest narzędziem wspomagającym i przyśpieszającym wykonywanie inwentaryzacji. Korzyści, jakie daje "Inwentaryzacja dla Subiekta GT" to m.in.:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo