Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie"

Transkrypt

1 Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie opracowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, Poznań T: [66][34] F: E:

2

3 Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) jest powszechnie postrzegany, jako polskie centrum kompetencyjne w zakresie logistyki i elektronicznej gospodarki, rozwijające i gromadzące wiedzę oraz doświadczenia jak również promujące i wdrażające je w praktyce gospodarczej. Instytut działa na rynku od ponad 40 lat realizując zarówno projektu badawcze jak i doradcze. Zasięg oddziaływania Instytutu obejmuje wszystkie branże gospodarki, na różnych szczeblach organizacyjnych i o różnej problematyce. Stosujemy nowoczesne rozwiązania logistyczne pozwalające na wymierne podniesienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Wyjątkowe kompetencje konsultantów Instytutu w zakresie racjonalnego gospodarowania składowanymi w magazynach towarami wynikają z faktu, że Instytut pełni w Polsce rolę organizacji krajowej międzynarodowego systemu GS1. Krajowa organizacja GS1 Polska zarządza najczęściej stosowanym w polskich przedsiębiorstwach oraz na całym świecie systemem standardów, które pozwalają usprawniać działanie procesów magazynowych oraz monitorować łańcuchy dostaw. Rozwiązania i usługi Instytutu (GS1 Polska) obejmują globalne standardy wykorzystywane w automatycznej identyfikacji wszelkich form opakowaniowych z towarami, związane z wdrażaniem kodów kreskowych lub technologii związanej z elektronicznym kodem produktu EPC (Electronic Product Code) będącej rozwiązaniem stanowiącym połączenie technologii Internetu i coraz częściej stosowanej na rynku identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID Radio Frequency IDentification). Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy komercjalizuje prowadzone w obszarach logistyki magazynowej badania we wdrożeniach rynkowych. Jednym z aspektów jest oferta usprawnienia funkcjonowania procesów magazynowych z wykorzystaniem globalnych standardów identyfikacyjnych GS1. Praktycznym wyrazem naszej oferty jest zaprojektowanie procesów magazynowych, racjonalnie funkcjonujących w magazynie, obsługiwanych specjalistycznym systemem informatycznym klasy WMS. Przedsiębiorstwo współpracujące z ILiM uzyskuje wiedzę o zasadach globalnej identyfikacji towarów oraz jej zaimplementowanie w działającym rozwiązaniu informatycznym, dedykowanym do obsługi procesów magazynowych. Wdrażanie projektów informatycznej obsługi magazynów oparte jest na metodyce, będącej rezultatem wieloletnich prac badawczych realizowanych przez konsultantów ILiM na rzecz licznej grupy przedsiębiorstw, które zdecydowały się działać na rynkach otwartych, wykorzystując globalne standardy identyfikacyjne GS1. Obecnie (2014) w organizacji krajowej GS1 zarejestrowanych jest blisko 20 tys. przedsiębiorstw. Niniejsze materiały informacyjne dedykuję przedsiębiorstwom, które widzą potrzebę usprawnienia swoich procesów magazynowych poprzez zastosowanie automatycznej identyfikacji wydatnie wspomagającej działania magazynowego systemu informatycznego (WMS). Jerzy Majewski Główny Specjalista badawczo - techniczny

4

5 22 argumenty uzasadniające potrzebę usprawnienia pracy magazynu poprzez wdrożenie standardów GS1 w systemie informatycznym WMS Qguar Standard-BOX Opracowano na podstawie materiałów własnych Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Quantum software S.A. Wytwórcą i właścicielem zasad opisanych w niniejszym dokumencie jest Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). Żadna część niniejszego opracowania, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, nie może być wykorzystana przez firmy trzecie bez zgody Instytutu Logistyki i Magazynowania, dla celów innych niż tylko zapoznanie się z jej treścią. Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zmianami). Wytwórcą i właścicielem systemu informatycznego Qguar realizującego opisane w niniejszym dokumencie zasady jest firma Quantum software S.A (Quantum)., współpracująca z ILiM w ramach programu Porozumienia o Współpracy z Dostawcami Rozwiązań. Każdy z dostawców systemu WMS może zawrzeć z ILiM takie porozumienie partnerskie. Nie istnieje żadna umowa na sprzedaż lub promowanie przez ILiM systemu Qguar lub firmy Quantum. ILiM projektuje / weryfikuje procesy magazynowe pod kątem zastosowań standardów GS1 na bazie systemu WMS działającego u Klienta. System Qguar jest sprzedawany przez firmę Quantum. Wiążącą decyzję o wyborze systemu WMS podejmuje Klient. Opracowanie dokumentu: Jerzy Majewski Data ostatniej modyfikacji: 13 czerwca 2015 Data wydrukowania: 13 czerwca 2015 Wersja dokumentu:

6 SPIS TREŚCI 1. JAK PRZEKONAĆ SZEFA, ŻE MAGAZYN POWINIEN BYĆ ZARZĄDZANY SYSTEMOWO? ARGUMENT KORONNY: TRACIMY PIENIĄDZE NA ZŁYM SKŁADOWANIU TOWARÓW ARGUMENT PRIORYTETOWY: W MAGAZYNIE ZARZĄDZANYM SYSTEMOWO ZAOSZCZĘDZIMY NA PRACY W UJĘCIU OGÓLNYM ARGUMENTY RÓWNIE WAŻNE: BĘDĄ KORZYŚCI OGÓLNE KORZYŚCI OGÓLNE KORZYŚCI ŁATWO MIERZALNE KORZYŚCI TRUDNO MIERZALNE KONTAKT MERYTORYCZNY I HANDLOWY UŻYTE SKRÓTY I POJĘCIA... 14

7 1. JAK PRZEKONAĆ SZEFA, ŻE MAGAZYN POWINIEN BYĆ ZARZĄDZA- NY SYSTEMOWO? Zadajmy sobie na wstępie pytanie: czy magazyn, w którym trzeba stosować coraz to bardziej skomplikowane rozwiązania techniczne jest dla właściciela (prezesa, szefa) firmy źródłem kosztów czy też miejscem, w którym dzięki tym rozwiązaniom koszty można obniżyć? Wiadomo, że każda współczesna działalność gospodarcza powinna przynosić zyski. Nadwyżki te mogą być w całości konsumowane lub akumulowane. Pełna konsumpcja zysków prowadzi do zapaści, niedoinwestowana firma się nie rozwija. Natomiast zyski akumulowane w sensownych celach inwestycyjnych prowadzą do ich powiększania. Na czym firma zarabia? Wiadomo, na sprzedaży taniej kupionych, przetworzonych lub wytworzonych towarów albo na sprzedaży określonych usług. Zatem wszelkie działania prowadzące do zwiększenia sprzedaży są korzystne. Uwzględniając w tym momencie również wszelkie aspekty sprzedaży fizycznych towarów metodami elektronicznymi, możemy odpowiedzialnie stwierdzić, że przeznaczone do sprzedaży towary gdzieś muszą być zgromadzone. Na ogół w magazynie. 1.1 Argument koronny: tracimy pieniądze na złym składowaniu towarów Dopóki szef firmy postrzega zyskowność swojej firmy tylko poprzez przychody wynikające ze sprzedaży, dopóty trudno będzie znaleźć sensowne argumenty dla poprawy organizacji magazynowania. W takiej sytuacji koronnym argumentem będzie wyprowadzenie szefa firmy z jego gabinetu i wprowadzenie go do magazynu. Szef zobaczywszy, że zakupione towary niszczeją w fatalnie zorganizowanym magazynie, mieszczącym się w starym baraku lub innym budynku z tzw. odzysku, natychmiast podejmie działania naprawcze. Sytuacje, które ilustrują rysunki 1 i 2 nie należą do rzadkości. Sytuacje takie zdarzają się tam, gdzie szef traktuje magazyn, jako odległy mentalnie obiekt, w którym jego ludzie magazynierzy jakoś sobie radzą, są jednostką niskokosztową a więc zwiększającą zyski. Niestety w ogólnym rozrachunku finansowym nie są brane pod uwagę kompleksowe koszty pracy, jaką trzeba wykonać w tak zorganizowanym magazynie, aby utrzymać wysoką dochodowość firmy. Tych kosztów nie widać, ponieważ kompensują je nie narzekający na swój los pracownicy. Dopiero w sytuacji, gdy obraz przedstawiony na rysunku 1. przyczyni się do ewidentnych strat wynikających ze zniszczenia zakupionych towarów, szef firmy zaczyna szukać rozwiązania. Zawsze jednak będzie oczekiwał sensownej argumentacji dla wprowadzenia drogich, jego zdaniem, elementów automatycznej identyfikacji. 1.2 Argument priorytetowy: w magazynie zarządzanym systemowo zaoszczędzimy na pracy w ujęciu ogólnym Kluczowym w tym momencie argumentem będzie wykazanie szefowi (inwestorowi) wektora czynności, jakie należy wykonać w całej firmie, w związku z przyjęciem towaru do magazynu (zakupem) i jego wydaniem z magazynu (sprzedażą), nie omijając kompleksowych kosztów działań inwentaryzacyjnych. Warto pamiętać, że drogie inwestycyjnie zastosowanie automatycznej identyfikacji w magazynie, jest wydatkiem jednorazowym. Rezultatem tej inwestycji będzie wyeliminowanie wszelkich prac dokumentowomanualnych związanych z rejestrowaniem nie tylko przyjęć/wydań, ale wszelkich prac związanych z ich obsługą. Ilościowy zakres pracy jest na wektorze czynności określony, jako constans. Można jednak wykazać, których czynności nie trzeba dzięki technikom automatycznej identyfikacji wykonywać. Ilustruje to rysunek 3, na którym widzimy, może nieco wyidealizowany w ujęciu całościowym zakres prac, jakie należy wykonać, aby przyjąć, zarejestrować, rozliczyć i zaraportować przyjęcie towarów do magazynu. Podobny wektor czynności można wykonać dla operacji wydań z magazynu. STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 7

8 Rysunek 1. Magazynowanie "chaotyczne"... źródło: Jerzy Majewski, opracowanie własne Rysunek 2. Magazynowanie "prawie uporządkowane źródło: Jerzy Majewski, opracowanie własne 8 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

9 Rysunek 3. Wektor czynności w procesie przyjęć do magazynu źródło: Jerzy Majewski, opracowanie własne 1.3 Argumenty równie ważne: będą korzyści ogólne Zastosowanie technik identyfikacyjnych w magazynie a co za tym idzie również systemu informatycznego klasy WMS (bo tylko wtedy to ma sens) przynosi korzyści, które można określić intuicyjnie. Są to korzyści, do których po wdrożeniu firma dość szybko się przyzwyczaja, traktując je, jako coś naturalnego. Następuje naturalny wzrost poziomu obsługi klientów wynikający dostępu do rzeczywistych danych w trybie online czy też z redukcji błędów wydań. 2. KORZYŚCI OGÓLNE Bezbłędność dostaw celem dla użytkownika systemu WMS Qguar Standard-BOX jest osiągnięcie 100% bezbłędności. Proces ten zaczyna się przed przyjęciem materiałów do magazynu od elektronicznej wymiany danych (w ERP 1 ) odnośnie zamówień, a następnie kontynuowany jest poprzez automatyczną weryfikację danych podczas przyjęcia materiałów, ich przesunięć, kompletacji, pakowania i wysyłki (w WMS). Produktywność zasobów zasoby to ludzie, sprzęt, powierzchnia, a także procesy. Przy wykorzystaniu systemu WMS Qguar Standard-BOX pracownicy są bardziej produktywni, sprzęt wykorzystywany jest w optymalny sposób, powierzchnia wykorzystywana jest efektywnie, a procesy są zoptymalizowane. Dane dostępne w czasie rzeczywistym dane i transakcje przetwarzane są w czasie rzeczywistym. Pozwala to na natychmiastowe analizy i ułatwia podejmowanie właściwych decyzji. Wyższy poziom obsługi klientów system Qguar Standard-BOX pozwala na dokładne planowanie obsługi dostaw. Umożliwia rezerwację bram załadunkowych, przygotowanie materiałów dokładnie w odpowiednim czasie i miejscu. STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 9

10 Potencjalne oszczędności wynikające z wdrożenia systemu zarządzania magazynem mogą być następujące: Zredukowanie zapasów: 15 30% Optymalizacja prac: 10 20% Lepsze wykorzystanie przestrzeni składowania: 10 20% Redukcja naprawiania błędnych działań do poziomu: 0 10% Redukcja zniszczeń pozycji magazynowych: 25 50% Wzrost dokładności dostaw: 10 50% Redukcja błędnych danych w przedziale: 10 99% (zależy od stopnia zaangażowania użytkownika). Rentowna inwestycja - Ponieważ koszty zarządzania łańcuchem dostaw stanowią około 7-15 % wartośći sprzedaży, a koszty magazynowania mogą sięgnąć 2-3 %, implementacja systemu zarządzania magazynem WMS Qguar Standard-BOX może przynieść oszczędności znacznie przekraczające nakłady na jego wdrożenie. 3. KORZYŚCI ŁATWO MIERZALNE Czas realizacji wysyłek towarów z magazynu ulega zmniejszeniu o 20-30% System WMS Qguar Standard-BOX posiada precyzyjne informacje na temat miejsca przechowywania pozycji magazynowych. Systemowa kontrola nad zleceniami transportowymi wpływa na krótszy czas realizacji wysyłek. Nie występuje zjawisko czasochłonnego szukania artykułów przez pracowników. Istnieje możliwość redukcji personelu magazynowego o 10-20% Liczebność personelu może ulec redukcji ze względu na automatyzację wielu operacji magazynowych. Urealnienie niekiedy zawyżonej obsady ze względu na liczne ręcznie wykonywane operacje. Nakład pracy na wykonywanie operacji magazynowych ze wspomaganiem systemu WMS ulega zmniejszeniu w stosunku do pracy przy użyciu tradycyjnych metod obsługi magazynu. Stopień realizacji zamówień klientów może osiągnąć poziom ponad 99% W magazynach nieposiadających systemu WMS występuje zjawisko niepełnej realizacji zleceń klientów, co wynika za faktu, że system ERP nie posiada pełnej informacji online o rzeczywistym stanie magazynu. Stan ilościowy w systemie ERP jest zwykle zawyżony, gdyż brakuje informacji o artykułach w naturalny sposób uszkodzonych lub o ubytkach z innych przyczyn - dane te ujawniają się dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji. Użycie systemu WMS Qguar Standard-BOX powoduje, że stan ilościowy każdej pozycji magazynowej jest monitorowany z identyczną, większą dokładnością. Przy prawidłowo zaprojektowanym interfejsie między systemem WMS Qguar Standard-BOX a systemem ERP, informacja o stanie magazynowym zawsze jest pełna i dokładna w obu systemach, co powoduje, że poziom realizacji zleceń klientów zbliża się do 100%. 10 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

11 Zmniejszenie liczby zgłaszanych reklamacji o 30-40% Reklamacje klientów są w dużej mierze spowodowane pomyłkami w wydaniach, zachodzącymi w magazynie przy tradycyjnej obsłudze wydań. System WMS Qguar Standard-BOX stosujący metodę potwierdzania każdej operacji skanowaniem kodu kreskowego eliminuje znakomitą większość pomyłek. Czynniki te mają swoje odzwierciedlenie w znacznie zmniejszonej liczbie reklamacji klienckich. Gwarantowane osiągnięcie zgodności stanu rzeczywistego ze stanem systemowym (w inwentaryzacji rocznej) na poziomie blisko 100% Inwentaryzacja jest przeprowadzana w trakcie pracy systemu WMS Qguar Standard-BOX w trakcie wykonywania zwykłych procesów magazynowych - w sposób ciągły. Jeżeli występują różnice między stanem zarejestrowanym w systemie, a stanem rzeczywistym, to są wykrywane na bieżąco. Inwentaryzacja roczna jest tylko potwierdzeniem ostatnio wykonywanych inwentaryzacji okresowych. Jest inwentaryzacją formalną. Skrócenie czasu przeprowadzania inwentaryzacji rocznej o 70-80% przy użyciu mobilnych terminali radiowych Inwentaryzacja roczna przeprowadzana przy pomocy terminali radiowych sprowadza się do zeskanowania numeru miejsca i numeru nośnika zawierającego pozycje magazynowe dla wszystkich nośników znajdujących się na miejscach magazynowych. Wykryte niezgodności (np. paleta znajduje się w rzeczywistości na innym miejscu niż wynika to z informacji systemowej) są korygowane na bieżąco w prosty sposób. Wyniki inwentaryzacji są online przekazywane do serwera systemowego, nie ma konieczność pracochłonnego wprowadzania arkuszy spisowych. Całkowity czas przeprowadzenia inwentaryzacji ulega znaczącemu skróceniu. System WMS Qguar Standard-BOX jest odporny na fluktuację personelu magazynowego Przystosowanie do pracy nowego pracownika magazynowego zajmuje najwyżej kilka godzin Praca przy użyciu terminali radiowych sprowadza się do wykonywania nieskomplikowanych, powtarzalnych czynności. Nie jest konieczna znajomość specyfiki pracy przedsiębiorstwa ani nawet znajomość cech fizycznych przechowywanych w magazynie artykułów. Przeszkolenie do pracy nowego pracownika trwa nie dłużej niż jeden dzień. Problem przechowywania wiedzy na temat stanu magazynu "w głowach" lub w zeszytach pracowników magazynowych jest zredukowany do zera. Praca magazynu staje się niewrażliwa na wypadki losowe typu choroba czy odejście z pracy kluczowego użytkownika - informacja o właściwościach artykułów i miejscu ich przechowywania jest zawsze za- STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 11

12 warta w systemie WMS Qguar Standard-BOX i jest zawsze dostępna dla każdego uprawnionego użytkownika. 4. KORZYŚCI TRUDNO MIERZALNE Znaczące poprawienie kontroli nad bezpieczeństwem konsumenta składowanych w magazynie artykułów W magazynach działających bez systemu WMS bardzo trudne jest działanie zgodnie z zasadą FEFO 2. Bez systemu WMS spełnienie wymagań klientów co do akceptowanego przez nich poziomu pozostałego czasu przydatności wysyłanych towarów jest praktycznie niemożliwe. Użytkowanie systemu WMS Qguar Standard-BOX eliminuje w/w trudności - kontrola dat przydatności jest prowadzona na bieżąco, począwszy od wejścia towaru poprzez wszystkie operacje wewnątrz magazynowe aż po optymalny wybór artykułów do wysyłki według dat przydatności. Wymagana prawem unijnym (Dyrektywa 178/2002) konieczność utrzymania zdolności przedsiębiorstwa do śledzenia pochodzenia żywności (traceability 3 ), jest efektywnie realizowana tylko przy wdrożeniu systemu WMS. Śledzenie pochodzenia towarów odbywa się w tle normalnej pracy magazynierów. Bezbłędność obsługi dostaw artykułów do magazynu Proces obsługi dostaw zaczyna się jeszcze przed fizycznym przyjęciem artykułów do magazynu na bazie elektronicznej wymiany danych (w ERP jeśli jest użytkowany lub w systemie WMS). W naturalny sposób proces obsługi dostaw jest kontynuowany poprzez automatyczną weryfikację danych podczas przyjęcia materiałów, ich przesunięć, kompletacji, pakowania i wysyłki (w WMS), z wykorzystaniem technik automatycznej identyfikacji. Wzrost możliwości pozyskania nowych klientów, którzy jako warunek rozpoczęcia współpracy stawiają odpowiedni poziom infrastruktury informatycznej w magazynie Sieci supermarketów, duże koncerny międzynarodowe, są zazwyczaj w wysokim stopniu zinformatyzowane i oczekują również wysokiego poziomu infrastruktury informatycznej od współpracujących z nimi kontrahentów. Przesyłanie dokumentów typu zamówienie czy zlecenie wydania towaru w wersji elektronicznej staje się dzisiaj warunkiem nieodzownym. Tego typu wymagania są niemożliwe do spełnienia dla magazynów nie korzystających z systemu WMS. System WMS Qguar Standard-BOX - posiadający w wersji standardowej mechanizmy wymiany danych z systemami zewnętrznymi, jest w stanie komunikować się z każdym systemem ERP w sposób satysfakcjonujący klienta końcowego. Duża liczba zrealizowanych (sprawdzonych, przetestowanych) interfejsów dedykowanych do znaczących, używanych w Polsce systemów ERP sprawia, że przedsiębiorstwo decydujące się na używanie systemu WMS Qguar Standard-BOX staje się atrakcyjnym partnerem dla każdego klienta, który kładzie duży nacisk na automatyzację wymiany informacji. 12 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

13 Zwiększenie stopnia zadowolenia klientów Opisane wcześniej polepszenie wskaźników procentu reklamacji oraz stopnia realizacji zleceń skutkują większym stopniem zadowolenie klienta końcowego. System WMS Qguar Standard-BOX w pełni obsługuje standardy identyfikacyjne GS1 4, co sprzyja postrzeganiu magazynu obsługiwanego systemem WMS Qguar Standard-BOX przez klientów, jako magazynu otwartego na rozwiązania światowe. Systemowa kontrola partii produkcyjnych oraz dat ważności (co jest niemożliwe do uzyskania w magazynie bez systemu WMS) sprawia, że klient postrzega obsługujący go magazyn, a więc również całą firmę, jako prowadzoną w sposób profesjonalny. Lepsze przystosowanie do sezonowych zmian koniunktury dzięki dużej elastyczności w zatrudnianiu personelu Krótki czas szkolenia nowych pracowników sprawia, że zmiana obsady magazynu (zwłaszcza sezonowa) jest znacznie łatwiejsza. Możliwe jest wykorzystywanie pracowników tymczasowych, co bardzo pomaga w elastycznym kształtowaniu zatrudnienia w magazynie. Przystosowanie liczności pracowników magazynowych do rzeczywistych, nierzadko zmiennych potrzeb przedsiębiorstwa staje się łatwe i bezproblemowe. Podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa Praktycznie wszystkie nowobudowane magazyny i centra logistyczne są w dzisiejszych czasach wyposażane w systemy klasy WMS, najczęściej wykorzystujące terminale radiowe. Nie jest to już moda, czy luksus jak bywało kilkanaście lat temu, lecz jest to standard pracy w magazynie. Zarządzanie magazynem w sposób tradycyjny na zasadzie papierowych kartotek magazynowych lub plików MS Excel jest dziś postrzegane, jako przestarzałe. Wykorzystywanie elementów gospodarki magazynowej z systemu ERP zaciemnia sytuację i nie jest już powodem do chwały. Tylko system klasy WMS jest w stanie dostarczyć informację lepszą, pełniejszą i rzeczywistą. Efektywne wdrożenie systemu klasy WMS w automatyczny sposób pozytywnie wpływa na prestiż firmy postrzegany przez jej kontrahentów oraz konkurentów. 5. KONTAKT MERYTORYCZNY I HANDLOWY Jerzy Majewski tel Wiesław Stachowiak tel STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE 13

14 6. UŻYTE SKRÓTY I POJĘCIA 1 ERP (Enterprise Resources Planning) rozbudowana pod względem funkcjonalnym kategoria systemów informatycznych, służących do obsługi przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania nim, jako całością, nieszczególnie zaprojektowana do wykorzystywania w magazynach; główne obszary oddziaływania systemów ERP, to zasoby finansowe, kontrolingowe, kadrowe oraz procesy wytwórcze i sprzedażowe 2 FEFO (First Expired First Output) zasada polegająca na wydawaniu w pierwszej kolejności materiałów o najkrótszej dacie przydatności do spożycia 3 traceability - najbardziej znaną korzyścią traceability jest możliwość identyfikowania i lokalizowania wadliwych towarów i ich usuwanie z łańcucha dostaw 4 GS1 (Global System One) - zestaw międzynarodowych standardów umożliwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw, obejmującymi różne branże, poprzez unikalną identyfikację produktów, jednostek wysyłkowych, zasobów, lokalizacji i usług. 14 STANDARDY GS1 W MAGAZYNIE

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs standardowy systemu

Interfejs standardowy systemu Interfejs standardowy systemu opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

System informatyczny WMS

System informatyczny WMS 0.1 System informatyczny WMS Informacje wprowadzające Założenia i podstawy systemu MaGS1. Ogólny opis funkcji systemu. Przykładowe formatki dla danych statycznych i danych dynamicznych. Kontakt: LTI@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców kwiecień 4/2013 (35) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży FMCG Transport drogowy narodowa specjalność

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo