W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR)."

Transkrypt

1

2 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa (chronione tymczasowym wyłącznym prawem) publikowane są raz w roku w jednym z numerów Diariusza. W roku 2008 wykazy te, według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r., zostały opublikowane w niniejszym numerze Diariusza (rozdział VII); - wpisanych do Krajowego Rejestru zawierają listy odmian roślin uprawnych wydawane raz w roku przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Ukazują się listy odmian roślin rolniczych, roślin warzywnych oraz roślin sadowniczych. W listach odmian roślin warzywnych i sadowniczych znajdują się syntetyczne, urzędowe charakterystyki odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w danym roku, obejmujące opis botaniczny oraz opis innych właściwości odmiany. Diariusz oraz poszczególne listy odmian można zamawiać w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. The Diariusz (Polish Gazette for Plant Breeders Rights and National List) includes the information about changes concerning the Protection of Plant Breeders Rights (PBR) and the National List (NLI). Official documents reflecting the state of varieties: - protected by PBR as well as these being the subject of an application for grant of the Plant Breeders' Rights (protected by provisional PBR) are rolls of varieties which are published every year in one of the numbers of the Polish Gazette for Plant Breeders Rights and National List (Diariusz). In 2008 the rolls, valid on , are published in this number of the Gazette (chapter VII); - admitted to the National List are lists of cultivated plants which are published once a year by the Research Centre for Cultivar Testing. The following lists of cultivated plant varieties are issued: agricultural, vegetable and fruit plants. The lists of vegetable plant varieties and fruit plant varieties also contain synthetic official characterization of the varieties which have been included in the National List in the appropriate year. Both Diariusz and particular lists are available for ordering from the Research Centre for Cultivar Testing. 1. OCHRONA NA POZIOMIE KRAJOWYM National PBR Protection Wykazy odmian: zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa (chronionych tymczasowym wyłącznym prawem) chronionych wyłącznym prawem na terytorium Polski, aktualizowane co dwa tygodnie, dostępne są na naszej stronie internetowej: - w dziale Ochrona prawna odmian cd. na 3. stronie okładki continued on the 3 rd cover page

3 Lists of varieties: applied for grant of the Plant Breeders' Rights (protected by provisional PBR) protected by PBR on the territory of Poland, updated every two weeks, are available on our website: - in section Plant Breeders' Rights 2. OCHRONA NA POZIOMIE UNIJNYM Community Plant Variety Right Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin Community Plant Variety Office (CPVO) 3, boulevard Maréchal Foch BP FR Angers Cedex 02 Tel.: (33) Fax: (33) website: Pod tym adresem można znaleźć wykazy odmian chronionych na terytorium UE (w tym także na terytorium Polski). At this web address can be found the lists of varieties protected on the EU territory. 3. KRAJOWY REJESTR ODMIAN Polish National List Aktualizowane co dwa tygodnie wykazy odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w Polsce dostępne są pod adresem: - w dziale Rejestracja odmian Lists of varieties admitted to the Polish National List, updated every two weeks, are available on our website: - in section National Listing System 4. WSPÓLNOTOWE KATALOGI ODMIAN ROŚLIN EU Common Catalogues Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej Official Journals of the European Union - Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz suplementy - Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV) oraz suplementy - Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species (CCA) and supplements - Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species (CCV) and supplements dostępne są pod adresem: can be found at the following address: Nieoficjalne, pełne edycje Wspólnotowych Katalogów dostępne są pod adresem: Unofficially, consolidated versions of the EU Common Catalogues are available at the address: Wydawca: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka, COBO-44/2008, n. 330 ISSN X

4 SPIS TREŚCI - CONTENTS A. OCHRONA PRAWNA ODMIAN (KO) - Plant Breeders' Rights Protection (PBR) Strona - Page I. WNIOSKI O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights... 3 *II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations PROPOZYCJE NAZW Proposed Variety Denominations PRZYJĘCIE PROPOZYCJI JAKO NAZWY ODMIANY; patrz IV.1. - Approval of Proposed Variety Denominations; see IV PROPOZYCJE ZMIANY NAZW - Proposed Changes of Variety Denominations ZMIANA NAZW - Approval of Changed Variety Denominations III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Withdrawal of Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights... - *IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Grant of the Plant Breeders' Rights ODMOWY PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Refusal to Grant of the Plant Breeders' Rights... - V. ZMIANY HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Breeders and Agents ODMIAN ZGŁOSZONYCH O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - of Varieties Applied for Grant of the Plant Breeders' Rights ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM - of Varieties Protected by the Plant Breeders' Rights... 7 *VI. WYŁĄCZENIE Z OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Termination of the Plant Breeders' Rights UNIEWAŻNIENIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Nullity of the Plant Breeders' Rights POZBAWIENIE HODOWCY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Cancellation of the Plant Breeders' Rights... 8 VII. OGŁOSZENIA - Notices ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Names and Addresses of Breeders and Agents NOWE FIRMY HODOWLANO-NASIENNE (HODOWCY) UTWORZONE W MIEJSCE DOTYCHCZAS ISTNIEJĄCYCH - New Breeding and Seed Producing Companies Founded Instead of Hitherto Existing Ones REZYGNACJA Z PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJACEGO HODOWCĘ - Revocation of Agent ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY- Change of Breeder s Agent WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY DO ODMIANY; według stanu na dzień List of Varieties Protected by Plant Breeders Rights; valid on WYKAZ ODMIAN ZGŁOSZONYCH O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - CHRONIONYCH TYMCZASOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM; według stanu na dzień List of Varieties Which Are the Subject of an Application for Grant of the Plant Breeders Rights - Protected by Provisional PBR; valid on B. KRAJOWY REJESTR ODMIAN (KR) - National Listing (NLI) I. WNIOSKI - Applications O WPISANIE DO KRAJOWEGO REJESTRU - for Addition to the National List O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WPISU ODMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE - for Prolongation of Validity Period of a Variety Acceptance in the National List *II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations PROPOZYCJE NAZW Proposed Variety Denominations PRZYJĘCIE PROPOZYCJI JAKO NAZWY ODMIANY; patrz IV.1. - Approval of Proposed Variety Denominations; see IV PROPOZYCJE ZMIANY NAZW - Proposed Changes of Variety Denominations ZMIANA NAZW - Approval of Changed Variety Denominations III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O WPISANIE DO KRAJOWEGO REJESTRU - Withdrawal of Applications for Addition to the National List

5 *IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Addition to the National List ODMOWY WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Refusal to Addition to the National List ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI DYREKTORA COBORU DO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - Resolving of the Appeal from a Decision of COBORU Director to the Minister of Agriculture and Rural Development UCHYLENIA DECYZJI W SPRAWIE SKREŚLENIA ODMIANY Z KRAJOWEGO REJESTRU - Annulment of Decision on Deletion from the National List V. ZMIANY HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Changes of Breeders, Agents and Maintainers ODMIAN ZGŁOSZONYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Applied for Addition to the National List ODMIAN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Admitted to the National List *VI. SKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU - Deletion from the National List VII. OGŁOSZENIA - Notices ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Changes of Names and Addresses of Breeders, Agents and Maintainers NOWE FIRMY HODOWLANO-NASIENNE (HODOWCY) UTWORZONE W MIEJSCE DOTYCHCZAS ISTNIEJĄCYCH - New Breeding and Seed Producing Companies Founded Instead of Hitherto Existing Ones REZYGNACJA Z PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJĄCEGO HODOWCĘ - Revocation of Agent ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY- Change of Breeder s Agent POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJĄCEGO HODOWCĘ - Appointment of Agent SKREŚLENIA HODOWCÓW ZACHOWUJĄCYCH ODMIANY WPISANE DO KRAJOWEGO REJESTRU - Removals of Variety Maintainers... - C. WYKAZ ADRESOWY HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Addresses List of Breeders, Agents and Maintainers * UPOV: Nazwy Odmian - Variety Denominations

6 A. OCHRONA PRAWNA ODMIAN (KO) - Plant Breeders' Rights Protection (PBR) I. WNIOSKI O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Data złożenia wniosku- Application Date H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Nazwa ostateczna- Denomination Marzymięta grzebieniasta - Crested Elsholtzia - Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. R H-876 Maruda Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R H-308 STB Promyk R H-308 STB Wiarus R H-308 STB Bosman R H-308 STB Soplica ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S H-781 Perła Perła 3

7 II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations 1. PROPOZYCJE NAZW - Proposed Variety Denominations Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference Propozycja nazwy- Proposed Denomination ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Typ nazwy- Type of Denomination F-Nazwa niekodowa- Fancy Name C-Nazwa kodowa- Code Name Marzymięta grzebieniasta - Crested Elsholtzia - Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. R 1174 H-876 Maruda Maruda F ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Daglezja - Douglas Fir - Pseudotsuga Carr. O 1695 H-800 Sabina Werner F IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions 1. PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Grant of the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Nazwa hodowlana- Breeder's reference H-Hodowca- Nazwa Breeder ostateczna- P-Pełnomocnik- Denomination Agent (Numer kodowy- Code No) Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Data przyznania wyłącznego prawa- Grant Date Grant No ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Ustanie wyłącznego prawa (wygaśnięcie okresu ochrony prawnej)- Expiration Date Bobik - Field Bean - Vicia faba L. var. minor Harz R 1048 STH 2205 H-611 Amulet R

8 Facelia błękitna - California Bluebell - Phacelia tanacetifolia Benth. R 1163 AND 105 H-1 Anabela R Groch siewny - Field Pea - Pisum sativum L. ssp. sativum R 1047 CM H-829 Lasso R P-611 R 1126 SZD 501 H-199 Kuroch R R 1127 SZD 803 H-199 Boruta R R 1128 POA 1374/96 H-199 Goplik R R 1170 POA 1367/96/1 H-199 Dymek R Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. ozimy - winter R 1132 POA 2301 H-199 Karakan R Kostrzewa czerwona - Red Fescue - Festuca rubra L. R 943 ROM-304 H-724 Choczna R Kostrzewa owcza - Sheep s Fescue - Festuca ovina L. R 944 ROM-204 H-724 Tomika R Kostrzewa trzcinowa - Tall Fescue - Festuca arundinacea Schreber R 945 ROM-204 H-724 Sorenta R Len włóknisty - Flax - Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum R 1125 R 1678 H-13 Temida R Lnianka siewna - Large-Seeded False Flax - Camelina sativa (L.) Crantz R 983 Przybrodzka H-17 Przybrodzka R Lucerna siewna - Lucerne - Medicago sativa L. R 1162 RAH 100 H-597 Ulstar R Łubin wąskolistny - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. R 1030 PRH 202/05 H-618 Neptun R Łubin żółty - Yellow Lupin - Lupinus luteus L. R 1029 PRH 81/05 H-618 Perkoz R Owies - Oats - Avena sativa L. R 1135 CHD 1497/01 H-153 Breton R R 1137 CHD 2909/01 H-153 Gniady R R 1159 CHD 1996/01 H-153 Zuch R R 1160 CHD 1642/02 H-153 Berdysz R Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. jara - spring R 958 KOH 3204 H-611 Alabastra R R 1157 CHD 287/01 H-153 Waluta R R 1158 CHD 125/02 H-153 Katoda R ozima - winter R 1070 CHD 427/01 H-153 Ostroga R R 1072 DED 13743/01 H-153 Muszelka R R 1129 SZD 1203 H-199 Nateja R R 1166 KBH 1261/00 H-41 Kohelia R Pszenżyto - Triticale - x Triticosecale Wittm. jare - spring R 1061 MAH 3405 H-611 Milewo R

9 R 1161 CHD 492/02 H-153 Nagano R ozime - winter R 938 BOH 504 H-611 Borwo R R 1015 BOH 605 H-611 Pigmej R R 1004 CHD 734/00 H-153 Leontino R R 1067 CHD 74/01 H-153 Pizarro R R 1130 SZD 1102 H-199 Trismart R R 1131 SZD 1704 H-199 Algoso R R 1169 SZD 1504 H-199 Alekto R Rzepak - Oilseed Rape - Brassica napus L. emend. Metzg. ssp. napus ozimy -winter R 1007 BOH 3405 H-611 Bogart R R 1009 MAH 5705 H-611 Monolit R R 1138 RNX 1207 H-822 NK Fundus R P-228 Tymotka łąkowa - Timothy - Phleum pratense L. R 946 PHP X H-818 Timoturf R P-386 R 1134 SZD 900 H-199 Nowinka R Tytoń szlachetny - Tobacco - Nicotiana tabacum L. R 1027 VRG1 H-12 Wirgo R R 1028 WAC 121D7 H-12 Wentura R Wiechlina łąkowa - Smooth-Stalked Meadowgrass - Poa pratensis L. R 980 BAH 503 H-824 Jarotka R R 981 BAH 603 H-824 Sójka R Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 1173 ZAH H-617 Tetyda R Życica trwała/rajgras angielski - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L. R 942 ROM-404 H-724 Sandra R R 982 BAH 503 H-824 Berkut R R 1133 SZD 802 H-199 Gagat R R 1171 SZD 903 H-199 Akwamaryn R ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S 209 Perła H-781 Perła S ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Gerbera Jamesona - Gerbera - Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. O C-5I H-258 Luiza O O L-4Z H-258 Kyrke O O R-5X H-258 Judyta O O K-5M H-258 Dylek O O C-5X H-258 Katarzyna O

10 O A-4M H-258 Botka O O R-5X H-258 Franek O O Ż-4ZI H-258 Melchior O O Ż-3Y H-258 Hetman O O C-3Y H-258 Sebastian O O /7 H-826 Dafnetka O O H-826 Santorini O V. ZMIANY HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Breeders and Agents 2. ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM - of Varieties Protected by the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Grant No Nazwa- Denomination Przed zmianą- Before Change H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Po zmianie- After Change H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 115 Arnika P-308 P-739 R 117 Donella P-308 P-739 R 125 Rosara P-308 P-739 R 128 Panda P-308 P-739 R 542 Natalie P-308 P-739 R 543 Falko P-308 P-739 7

11 VI. WYŁĄCZENIE Z OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Termination of the Plant Breeders' Rights 2. POZBAWIENIE HODOWCY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Cancellation of the Plant Breeders' Rights UWAGA: Po pozbawieniu hodowcy wyłącznego prawa na terytorium Polski (ochrona na poziomie krajowym) odmiana może być nadal chroniona na terytorium UE (a zatem i w Polsce), zgodnie z regulacjami dotyczącymi wspólnotowego wyłącznego prawa - CPVR (ochrona na poziomie unijnym) (patrz: - Please note: On cancellation of the Polish Plant Breeders' Rights, the variety can still be protected according to the European Plant Variety Protection regulation (see: Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Grant No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa- Denomination Data- Date ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. jara - spring R 369 H-41 Opatka ozima - winter R 197 H-41 Zorza R 912 H-631 Privileg P-388 Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 47 H-6 Lawina R 380 H-6 Wolfram ROŚLINY WARZYWNE - Vegetable Plants Marchew jadalna - Carrot - Daucus carota L. W 211 H-67 R Ogórek - Cucumber, Gherkin - Cucumis sativus L. W 201 H-67 Opty W 204 H-67 Wawel Pomidor - Tomato - Lycopersicon esculentum Mill. W 401 H-761 Source P-762 8

12 ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Jeżyna - Blackberry - Rubus fruticosus L. S 137 H-728 Zagroda S 138 H-728 Leśniczanka Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S 69 H-105 Heros S 78 H-105 Luna S 130 H-105 Syrena ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Chryzantema wielkokwiatowa - Chrysanthemum - Chrysanthemum xmorifolium Ramat. O 1049 H-868 Kompas O 1476 H-868 Clio O 1018 H-727 Busca P-699 O 1029 H-727 Volterra P-699 O 1036 H-727 Cortona P-699 O 1037 H-727 Atina P-699 O 1042 H-727 Mirano P-699 O 1163 H-727 Anconor P-699 O 1466 H-608 Greenpoint P-699 O 1484 H-727 Massi P-699 O 1486 H-727 Osimo P-699 O 1489 H-727 Dolo P-699 O 1578 H-698 Galura P-699 O 1581 H-698 Boem Boem P-699 Gerbera Jamesona - Gerbera - Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. O 781 H-193 Terrand O 606 H-248 Marmara P-145 O 1197 H-248 Deliana P-145 O 1411 H-248 Tambre P-145 Pelargonia bluszczolistna - Ivy-Leaved Pelargonium - Pelargonium peltatum (L.) L Hér. ex Aiton O 1247 H-452 Duebablue P-148 Róża - Rose - Rosa L. O 2142 H-211 RUIB1315A

13 O 1510 H-248 Schobam P-145 O 1784 H-248 Schrefile P-145 O 508 H-303 Nirpnufdeu O 510 H-303 Nirpventyel VII. OGŁOSZENIA - Notices 1. ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Names and Addresses of Breeders and Agents H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa i adres poprzednio- Name and Address previously Nazwa i adres obecnie- Name and Address at present H-17 Akademia Rolnicza Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego ul. Wojska Polskiego 28 ul. Wojska Polskiego Poznań Poznań H-203 Saka - Ragis Pflanzenzucht GbR SaKa Pflanzenzucht GbR Postfach Pickhuben 2 DE Hamburg DE Hamburg H-211 De Ruiter s Nieuve Rozen B.V. De Ruiter s Nieuve Rozen B.V. Dwarsweg 15 Meerlandenweg 55 NL-1424 PL De Kwakel NL-1187 ZR Amstelveen 4. ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY - Change of Breeder's Agent Hodowca- Poprzedni pełnomocnik- Obecny pełnomocnik- Breeder Previous Agent Current Agent Nazwa- Nr kodowy- Nazwa- Nr kodowy- Nazwa- Nr kodowy- Name Code No Name Code No Name Code No SaKa Pflanzenzucht GbR 203 Pomorsko-Mazowiecka 308 Solana Polska sp. z o.o. 739 Pickhuben 2 Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Zduny 25 DE Hamburg zs. w Strzekęcinie Zduny Strzekęcin 8A Świeszyno Solana Polska sp. z o.o. 739 Zduny Zduny 10

14 5. WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY DO ODMIANY; według stanu na dzień List of Varieties Protected by Plant Breeders Rights; valid on Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e r w s z e j i c z w a r t e j - Footnotes to the first and the fourth columns: d. - nazwa, pod którą odmiana uzyskała tymczasowe wyłączne prawo - denomination under which a variety was protected by provisional PBR protection x. - nazwa odmiany przed zmianą - variety denomination before change p - podkładka - rootstock wt - wstawka - interstem Nazwa- Denomination Data przyznania wyłącznego prawa- Grant Date Ustanie wyłącznego prawa (wygaśnięcie okresu ochrony prawnej)- Expiration Date Numer w Księdze Ochrony Wyłacznego Pra- wa- Grant No ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Bazylia ogrodowa - Basil - Ocimum basilicum L. Kasia R 668 H-14 Wala R 667 H-14 Bobik - Field Bean - Vicia faba L. var. minor Harz Albus R 626 H-611 Amulet (d. STH 2205) R 1034 H-611 Ashleigh R 871 H-199 Bobas R 627 H-199 Granit R 874 H-611 Kasztelan R 873 H-611 Leo R 860 H-611 Martin R 199 H-199 Neptun R 261 H-1 Oena R 872 H-199 Olga R 741 H-611 Optimal R 262 H-199 Sonet R 204 H-10 Titus R 314 H-611 Chmiel - Hop - Humulus lupulus L. Iunga R 876 H-12 Limbus R 220 H-12 Oktawia R 217 H-12 Sybilla R 218 H-12 Zbyszko R 219 H-12 Zula R 875 H-12 Cząber ogrodowy - Summer Savory - Satureja hortensis L. Saturn R 103 H-14 Facelia błękitna - California Bluebell - Phacelia tanacetifolia Benth. Anabela (d. AND 105) R 1035 H-1 Asta R 877 H-724 Natra R 408 H-724 Festulolium - Festulolium - x Festulolium Agula R 647 H-199,648 Felopa R 338 H-199,648 Sulino R 339 H-199,648 11

15 Gorczyca biała - White Mustard - Sinapis alba L. Ascot R 257 H-249 Bamberka R 957 H-618 Bardena R 878 H-724 Barka R 394 H-466 Concerta R 571 H-249 Maryna R 759 H-589 Metex R 255 H-249 Polka R 735 H-214 P-386 Radena R 956 H-724 Rota R 736 H-724 Tango R 849 H-333 P-386 Groch siewny - Field Pea - Pisum sativum L. ssp. sativum Baryton R 819 H-588 Boruta (d. SZD 803) R 1038 H-199 Brutus R 453 H-161 Brylant R 549 H-199 Dymek (d. POA 1367/96/1) R 1040 H-199 Eureka R 751 H-1 Ezop R 870 H-199 Goplik (d. POA 1374/96) R 1039 H-199 Gwarek R 821 H-1 Kuroch (d. SZD 501) R 1037 H-199 Lasso (d. CM ) R 1036 H-829 P-611 Marych R 623 H-618 Medal R 989 H-618 Merlin R 553 H-618 Milwa R 817 H-618 Phönix R 818 H-588 Pomorska R 448 H-1 Profi R 183 H-47 P-433 Ramrod (x. Piast) R 195 H-199 Roch R 451 H-1 Set R 452 H-1 Sokolik R 552 H-1 Tarchalska R 869 H-199 Turkus R 550 H-199 Wenus R 745 H-199 Wiato R 428 H-1 Zekon R 815 H-524 P-468 Jeżówka purpurowa - Eastern Purple-Coneflower - Echinacea purpurea (L.) Moench Ida R 952 H-14 Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. jary - spring Annabell R 524 H-306 P-29 Antek R 523 H-489 P-153 Barke R 525 H-407 P

16 Basza R 939 H-618 Binal R 596 H-1 Blask R 526 H-618 Boss R 171 H-618 Bryl R 316 H-618 Granal R 527 H-1 Gwarek R 360 H-199 Jersey R 680 H-866 P-429 Johan R 595 H-489 P-153 Justina R 522 H-306 Kirsty R 955 H-306 Madonna R 349 H-53 P-389 Nadek R 785 H-1 Nagradowicki R 994 H-1 Philadelphia R 681 H-53 P-389 Poldek R 370 H-321 Promyk R 992 H-611 Rabel R 266 H-618 Rasbet R 318 H-618 Rastik R 361 H-618 Rataj R 264 H-618 Refren R 317 H-618 Rodion R 265 H-618 Rubinek R 991 H-618 Ryton R 784 H-618 Scarlett R 363 H-407 P-618 Serwal R 783 H-611 Sezam R 504 H-199 Skarb R 993 H-611 Stratus R 362 H-611 Widawa R 882 H-53 P-389 ozimy - winter Babette R 990 H-306 Bartosz R 879 H-618 Bażant R 592 H-618 Bombay R 520 H-407 P-618 Bursztyn R 743 H-618 Carola R 593 H-306 Gil R 38 H-618 Horus R 277 H-1 Karakan (d. POA 2301) R 1041 H-199 Maybrit R 958 H-340 Merlot R 678 H-306 Tiffany R 409 H-407 P-618 Traminer R 679 H-306 Koniczyna biała - White Clover - Trifolium repens L. Barda R 996 H-724 Cyma R 997 H-1 13

17 Perła R 883 H-724 Rawo R 238 H-1 Romena R 97 H-1 Tasman R 995 H-302 P-311 Koniczyna łąkowa/koniczyna czerwona - Red Clover - Trifolium pratense L. Krasula R 940 H-321 Krynia R 497 H-321 Milvus R 884 H-818 P-386 Rozeta R 498 H-824 Konopie - Hemp - Cannabis sativa L. Tygra R 998 H-13 Kostrzewa czerwona - Red Fescue - Festuca rubra L. Adinda R 886 H-818 P-386 Anielka R 712 H-1 Anitawa R 892 H-1 Areta R 98 H-1 Astana R 825 H-724 Barma R 501 H-1 Baroyal R 715 H-302 P-311 Barswing R 961 H-302 P-311 Camilla R 716 H-436 P-386 Choczna (d. ROM-304) R 1042 H-724 Dark R 942 H-824 Dorosa R 826 H-724 Jasper R 824 H-818 P-386 Juka R 888 H-724 Kolia R 889 H-724 Liroyal R 415 H-818 P-386 Lucinda R 885 H-818 P-386 Mirena R 713 H-724 Nil R 1000 H-321 Nimba R 59 H-321 Nista R 887 H-724 Olivia R 416 H-818 P-386 Raisa R 717 H-818 P-386 Rapsodia R 941 H-824 Sartena R 999 H-724 Staszka R 959 H-724 Woma R 827 H-724 Womira R 714 H-724 Kostrzewa łąkowa - Meadow Fescue - Festuca pratensis Hudson Ardenna R 823 H-724 Artema R 502 H-1 Dagra R 894 H-724 Damara R 895 H-724 Fantazja R 1001 H-321 Gerda R 1002 H-1 Justa R 754 H

18 Laura R 560 H-161 Limosa R 417 H-818 P-386 Pasja R 559 H-824 Pradel R 718 H-735 P-311 Preval R 719 H-538 P-386 Skiba R 345 H-321 Wanda R 431 H-1 Kostrzewa owcza - Sheep s Fescue - Festuca ovina L. Arosa R 1003 H-724 Bardur R 720 H-302 P-311 Edolana R 828 H-724 Mentor R 829 H-818 P-386 Pintor R 488 H-818 P-386 Tenis R 491 H-199 Tomika (d. ROM-204) R 1043 H-724 Kostrzewa trzcinowa - Tall Fescue - Festuca arundinacea Schreber Asterix R 487 H-818 P-386 Idefix R 830 H-818 P-386 Odys R 561 H-199 Romina R 1004 H-724 Sorenta (d. ROM-204) R 1044 H-724 Tarmena R 831 H-724 Kukurydza - Maize - Zea mays L. 87N R 792 H-443 P N R 793 H-443 P-429 D R 329 H-54 P-837 D R 328 H-54 P-837 Electra R 321 H-55 L R 899 H-58 P-429 LIMEVD26A R 800 H-58 P-429 LIMFFB R 795 H-58 P-429 LIMGDW25B R 799 H-58 P-429 LIMIFX R 801 H-58 P-429 LIMIQW R 794 H-58 P-429 LIMIRX R 803 H-58 P-429 LIMIVX R 798 H-58 P-429 LIMIVX R 804 H-58 P-429 LIMIVY11B R 898 H-58 P

19 LIMNFR R 802 H-58 P-429 LIMNFS R 901 H-58 P-429 LIMNOT R 900 H-58 P-429 LIMNVB R 796 H-58 P-429 LIMNVS R 797 H-58 P-429 RPK R 695 H-741 P-532 RPK R 696 H-741 P-532 S41324A R 540 H-618 S R 539 H-618 S41789S R 541 H-618 S R 962 H-618 SNI R 897 H-443 P-429 System R 805 H-588 UP98D R 902 H-738 P-429 Kupkówka pospolita - Cocksfoot - Dactylis glomerata L. Amila R 1005 H-1 Baridana R 722 H-162 P-311 Krysta R 432 H-1 Minora R 563 H-1 Tukan R 905 H-1 Len oleisty - Linseed - Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert Jantarol R 1006 H-611 Oliwin R 865 H-611 Szafir R 170 H-611 Len włóknisty - Flax - Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum Atena R 850 H-13 Luna R 661 H-13 Modran R 574 H-13 Sara R 1007 H-13 Selena R 575 H-13 Temida (d. R 1678) R 1045 H-13 Lnianka siewna - Large-Seeded False Flax - Camelina sativa (L.) Crantz Przybrodzka R 1046 H-17 Lubczyk ogrodowy - Garden Lovage - Levisticum officinale W.D.J. Koch Amor R 471 H-14 Lucerna mieszańcowa - Sand Lucerne - Medicago x varia T. Martyn Radius R 7 H-824 Lucerna siewna - Lucerne - Medicago sativa L. Alpha R 1009 H-302 P-311 Krima R 558 H-455 Soca (x. Socza) R 557 H-455 Ulstar (d. RAH 100) R 1047 H

20 Łubin biały - White Lupin - Lupinus albus L. Boros R 742 H-618 Butan R 454 H-618 Łubin wąskolistny - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. Baron R 629 H-618 Bojar R 1010 H-618 Boruta R 632 H-568 P-618 Cezar R 631 H-618 Elf R 556 H-618 Graf R 710 H-618 Kalif R 963 H-618 Karo R 555 H-1 Neptun (d. PRH 202/05) R 1048 H-618 Sonet R 500 H-1 Wersal R 206 H-618 Zeus R 630 H-618 Łubin żółty - Yellow Lupin - Lupinus luteus L. Dukat R 1011 H-1 Lord R 822 H-618 Mister R 752 H-1 Parys R 8 H-618 Perkoz (d. PRH 81/05) R 1049 H-618 Taper R 628 H-1 Mak - Poppy - Papaver somniferum L. Agat R 473 H-611 Lazur R 37 H-611 Mieszko R 396 H-611 Rubin R 472 H-611 Mietlica biaława - Red Top - Agrostis gigantea Roth Mieta R 503 H-199 Paula R 492 H-199 Stefka R 565 H-199 Mietlica pospolita - Brown Top - Agrostis capillaris L. Niwa R 22 H-321 Ostropest plamisty - Milk Thistle - Silybum marianum (L.) Gaertn. Silma R 73 H-14 Owies - Oats - Avena sativa L. Arab R 690 H-153 Berdysz (d. CHD 1642/02) R 1053 H-153 Bohun R 599 H-153 Breton (d. CHD 1497/01) R 1050 H-153 Cacko R 909 H-611 Chwat R 438 H-611 Cwał R 535 H-153 Deresz R 437 H-153 Flämingsprofi R 689 H-53 (x. Flaemingsprofi) P-389 Flämingsstern R 601 H-53 (x. Flaemingsstern) P-389 Furman R 943 H-153 Gniady (d. CHD 2909/01) R 1051 H-153 Kasztan R 372 H-321 Koneser R 1012 H-611 Krezus R 908 H

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015

1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015 1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015 SŁUPIA WIELKA, 15 MARCA 2015 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010

4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010 4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010 S UPIA WIELKA, 15 WRZEŒNIA 2010 p W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 151. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 151. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

z dnia 26 kwietnia 2016 r. O Z O Z Ą D Z E N I E M I N I S T A O L N I C T A I O Z O J U S I 1) z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Słupia Wielka, 30.04.2015 r.

Wstęp. Słupia Wielka, 30.04.2015 r. Wstęp Listy odmian roślin uprawnych wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce publikowane są przez COBORU corocznie, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA RONICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU CHARAKTERSTKA ODMIAN ZIEMNIAKA Opracowanie: mgr inż. Janusz Sychowicz Charakterystykę odmian ziemniaka opracowano w oparciu o istę opisową

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi International Coalition to Protect the Polish Countryside

Bardziej szczegółowo

OFERTA - ZAMÓWIENIE WARZYWA NA SEZON 2015 KIEŁKI. Strona 1

OFERTA - ZAMÓWIENIE WARZYWA NA SEZON 2015 KIEŁKI. Strona 1 Strona OFERTA - ZAMÓWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "TORAF" Sp. J. Leszek, Tomasz, Rafał Węgrzynowscy Maciejów 4, 46- Kujakowice Górne tel. (77) 40 4 40 fax. e-mail: toraf@toraf.pl WARZYWA NA SEZON 0

Bardziej szczegółowo

Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe

Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują

Bardziej szczegółowo

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej Prof. Dr hab. Edward S. Gacek Konwent Marszałków Szczawnica Zdrój, 19 grudnia 2008 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA ZECZYOSOLITEJ OLSKIEJ arszawa, dnia 14 marca 2016 r. oz. 343 OZOZĄDZENIE MINISTA OLNICTA I OZOJU SI 1) z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE I ROLNICZE CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wstępne wyniki plonowania odmian ZBOŻA OZIME 2014 Słupia Wielka, wrzesień 2014 Centralny Ośrodek Badania

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYOSOLITEJ OLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. oz. 983 ROZORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 1

Ziemniak Polski 2014 nr 1 46 mgr Krystyna Żalejko IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie 76-009 Bonin k. Koszalina, tel. (94) 342 30 31, fax (94) 342 70 28 zalejko@ziemniak-bonin.pl Uwaga! Poniższy wykaz ofert

Bardziej szczegółowo

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIV

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIV Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO REJESTRU ODMIAN ZIEMNIAKA Wydanie XIV Jadwisin 2011 IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie przekazuje

Bardziej szczegółowo

Case / Studium przypadku: Organic Seed trade in Estonia / Handel ekologiczymi nasionami w Estonii Manager, agronomist Mikko Rahtola Ekoseed Forum 20 22 March Poznan,Poland Backround: Agronomist from Helsinki,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Uprawa roślin w ogródku, czy ogrodzie

Uprawa roślin w ogródku, czy ogrodzie Kalendarz siewu warzyw i kwiatów Uprawa roślin w ogródku, czy ogrodzie przydomowym, to doskonała propozycja dla miłośników ogrodnictwa i zwolenników zdrowej kuchni. Wciąż nie doceniamy możliwości uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r.

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r. ZIEMNIAK Ziemniak jest rośliną, która z powodzeniem może być uprawiana na każdym polu, pod warunkiem, że jest ono wcześniej odpowiednio przygotowane. Najlepiej żeby przedplonami były zboża, rośliny strączkowe,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA ZECZYOSOLITEJ OLSKIEJ arszawa, dnia 14 marca 2016 r. oz. 343 OZOZĄDZENIE MINISTA OLNICTA I OZOJU SI 1) z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SOYBEAN AND CAMELINA BREEDING IN DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING.

HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SOYBEAN AND CAMELINA BREEDING IN DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan University of Life Sciences Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Faculty of Agronomy and Bioengineering HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ODMIANOWA ZBÓŻ UPRAWIANYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ W RELACJI DO LIST ZALECANYCH ODMIAN (LZO)

STRUKTURA ODMIANOWA ZBÓŻ UPRAWIANYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ W RELACJI DO LIST ZALECANYCH ODMIAN (LZO) Fragm. Agron. 29(2) 2012, 87 97 STRUKTURA ODMIANOWA ZBÓŻ UPRAWIANYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ W RELACJI DO LIST ZALECANYCH ODMIAN (LZO) Marzena Lisowska, Antoni Bombik, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY NASION WARZYW ważny od dnia 10.12.2014 r. (stron 7) Wielkość opakowań nasion lub gr

CENNIK DETALICZNY NASION WARZYW ważny od dnia 10.12.2014 r. (stron 7) Wielkość opakowań nasion lub gr ,,EJA,, Sp. z o.o. ul. Poleczki 12 02-822 Warszawa tel.: 22-6441846 fax: 22-6438589 email: ir@ejarom. pl www.ejarom.pl Lp. CENNIK DETALICZNY NASION WARZYW ważny od dnia 10.12.2014 r. Gatunek /odmiana (stron

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 139/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.5.2013 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

...-... Cena netto (zł)

...-... Cena netto (zł) Znak sprawy: A/R-27/2013 Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie

Bardziej szczegółowo

Oddział w Radomiu Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw

Oddział w Radomiu Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw Oddział w Radomiu Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

Cele i kierunki hodowli nasiennej roślin ogrodniczych

Cele i kierunki hodowli nasiennej roślin ogrodniczych Cele i kierunki hodowli nasiennej roślin ogrodniczych Polska jest dużym producentem i eksporterem warzyw świeżych (marchew, kapusta, cebula) i przetworzonych (warzywa mrożone). Ponadto w kraju istnieje

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013.

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Lp. Odmiana Rok wpisu do KRO w Polsce Rok włączenia do LZO Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Integrowana produkcja roślin korzyści i perspektywy

Integrowana produkcja roślin korzyści i perspektywy Integrowana produkcja roślin korzyści i perspektywy Prof. dr hab. Danuta Sosnowska (IOR PIB) Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski (IO) Dr hab. Zbyszek Zbytek (PIMR) Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor (IHAR - PIB)

Bardziej szczegółowo

WWW.HR-STRZELCE.PL. HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR. Grupa IHAR

WWW.HR-STRZELCE.PL. HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR. Grupa IHAR HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Strzelce woj. łódzkie 99-307 Strzelce, ul. Główna 20 tel. (24) 356 69 00 fax. (24) 356 69 02 Biuro handlowe: (24) 356 69 04-05 strzelce@hr-strzelce.pl Małyszyn woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI GROCH

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 23/2014 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 12 czerwca 2014 r. NOTOWANIA W DNIACH 02.06.2014 12.06.2014 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych.

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. W sezonie 2012/2013 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy Domu Zasłużonego Kombatanta w Krakowie

Inwentaryzacja zieleni przy Domu Zasłużonego Kombatanta w Krakowie UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE WYDZIAŁ OGRODNICZY Karina Walewska 38807 Inwentaryzacja zieleni przy Domu Zasłużonego Kombatanta w Krakowie Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bożeny

Bardziej szczegółowo

Opis roślin do projektu nr: 48171.

Opis roślin do projektu nr: 48171. Opis roślin do projektu nr: 48171. Lp. Nazwa Opis Drzewa iglaste 1 Abies lasiocarpa 'Compacta' Jodła górska 'Compacta' Karłowa odmiana jodły, igły krótkie, srebrzystoniebieskie, nie kłujące. Polecana do

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013

Zmiany w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WYDZIAŁ ŚRODOWISKOWY Zmiany w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013 Agnieszka Kucharska Łukta, 4-6 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Camilla Bergstrøm - Tłumaczenie: Teresa Pyza

Camilla Bergstrøm - Tłumaczenie: Teresa Pyza Żywienie królików domowych strona 1 z 24 Żywiieniie e krrólliików ó ków domowycch h Camilla Bergstrøm - Tłumaczenie: Teresa Pyza Siano Siano jest doskonałym źródłem włókna pokarmowego i najważniejszą częścią

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA LZO 2010

PSZENICA OZIMA LZO 2010 LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI PSZENICA OZIMA LZO 2010 LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Definicja smaku WARZYWA KONSERWOWE

Definicja smaku WARZYWA KONSERWOWE Definicja smaku WARZYWA KONSERWOWE BÓB KONSERWOWY / Broad bean 400 ml Kod EAN: 5 900 919 004 586 FASOLA CZERWONA / Red kidney beans Kod EAN: 5 900 919 001 943 KUKURYDZA KONSERWOWA / Sweetcorn 212 ml Kod

Bardziej szczegółowo

Oferta jesień 2015 wiosna 2016

Oferta jesień 2015 wiosna 2016 Oferta jesień 2015 wiosna 2016 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych BETULA mgr inż. Wojciech Kimel ul.pisarska 26 43-344 Bielsko-Biała (Hałcnów) tel./fax (033) 810-76-34 tel. kom. 0601 50-84-15 mail: wojciech.kimel@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Lp. Gatunek Odmiana PROGRAM Gram. 1 Bingo 1 Arbuz-Kawon 2 Crimson Sweet 1. Bizon 500. 5 250 Hangdown Biały 6 500. 7 1000 Bób 8 Karmazyn 50

Lp. Gatunek Odmiana PROGRAM Gram. 1 Bingo 1 Arbuz-Kawon 2 Crimson Sweet 1. Bizon 500. 5 250 Hangdown Biały 6 500. 7 1000 Bób 8 Karmazyn 50 HT odmiana hodowli TORSEED S.A. promocja 0% nasion gratis NASIONA WARZYW promocja 0% nasion gratis 0-04 nasiona odmian szklarniowych Lp. Bingo Arbuz-Kawon Crimson Sweet Bizon 00 4 0 0 Hangdown Biały 6

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli żyta ozimego. ANALYSE OF COMPETITIve POSITION OF POLISH WINTER RYE BREEDING COMPANIES

Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli żyta ozimego. ANALYSE OF COMPETITIve POSITION OF POLISH WINTER RYE BREEDING COMPANIES 184 Dariusz Majchrzycki, Stowarzyszenie Benedykt Pepliński Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 4 Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawna roślin w prawie europejskim i polskim

Ochrona prawna roślin w prawie europejskim i polskim Ochrona prawna roślin w prawie europejskim i polskim Tom I Przegląd prawodawstwa Redakcja Lubomira Wengler, Izabela Adrych-Brzezińska, Aneta Bytner, Ewa Bandurska, Marzena Zarzeczna- Baran Ochrona prawna

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 15/2013 Rynek owoców i warzyw świeżych 18 kwietnia 2013 r. NOTOWANIA W DNIACH 8.04.2013 18.04.2013 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie przestawiania, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana)

Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie przestawiania, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana) Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana) Lp. Imię i nazwisko 1 Jan Buczyk 2 3 4 5 6 7 8 Ludwik Kotarski Edward

Bardziej szczegółowo

- o środkach ochrony roślin z projektami aktów

- o środkach ochrony roślin z projektami aktów SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-84-12 Druk nr 740 cz. II Warszawa, 12 września 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 23/ 2011 Rynek owoców i warzyw świeżych 16 czerwca 2011 r. NOTOWANIA W DNIACH 6.06.2011-16.06.2011 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Bardziej szczegółowo

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych CIEKAWEIGLAKI CENNIK DETALICZNY 2016

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych CIEKAWEIGLAKI CENNIK DETALICZNY 2016 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych CIEKAWEIGLAKI CENNIK DETALICZNY 2016 Królowy Most 28 16-040 Gródek, woj. Podlaskie tel.kom. +48 609 765 426 tel.kom. +48 664 786 847 tel.kom. +48 601 294 236 tel.kom.

Bardziej szczegółowo

Pojemnik Wielkość Cena. Lp. z VAT Drzewa i krzewy iglaste

Pojemnik Wielkość Cena. Lp. z VAT Drzewa i krzewy iglaste Drzewa i krzewy iglaste 1 Choina kanadyjska Tsuga canadensis "Jeddeloh" C3 10-20 9.48 2 Cis pospolity Taxus baccata "Elegantissima" C3 20-30 9.48 3 Cis pospolity Taxus baccata "Kórnik 1" C3 20-30 9.48

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2008 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..... 2008 r. PROJEKT zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania Program

Bardziej szczegółowo

Odmiana jako ważny element w ekologicznej uprawie warzyw

Odmiana jako ważny element w ekologicznej uprawie warzyw XII FORUM ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH Materiały szkoleniowe Odmiana jako ważny element w ekologicznej uprawie warzyw dr Anna Szafirowska Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Barzkowice 2014 XII FORUM ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania strukturalne i przyrodnicze rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem zagadnień GMO

Uwarunkowania strukturalne i przyrodnicze rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem zagadnień GMO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Andrzej Masny Stanisław Flaga Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi Uwarunkowania strukturalne i przyrodnicze rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rośliny z probówki. Jak powstają? Alina Trejgell & Agata Stawicka, UMK

Rośliny z probówki. Jak powstają? Alina Trejgell & Agata Stawicka, UMK Rośliny z probówki Jak powstają? I. Dojrzałe i niedojrzałe nasiona szarotka (Leontopodium alpinum) II. Inne organy roślin wyka (Vicia sepium) zarodki zygotyczne pąki kwiatowe wilca (Pharbitis nil) korzeń

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rzepak ozimy Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono doświadczenia z rzepakiem ozimym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, HR Strzelce Grupa IHAR O/Kończewice.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp.

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp. Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Odmiana Rejestru włączeni Liczba Lp. pochodz Odmian w a do lat na e Polsce LZO LZO nia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja materiału szkółkarskiego drzewa i krzewy iglaste

Standaryzacja materiału szkółkarskiego drzewa i krzewy iglaste Standaryzacja materiału szkółkarskiego drzewa i krzewy iglaste Wychodząc naprzeciw naszym klientom przygotowaliśmy bazę danych drzew i krzewów iglastych przeznaczonych do sprzedaży wg Zaleceń jakościowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Nazwa łacińska gatunku. 1 barbula szara Caryopteris incana R* UW 2 bobik Vicia faba L. R UR. Geranium ibericum Fisch. et Mey Geranium sylvałicum L.

Nazwa łacińska gatunku. 1 barbula szara Caryopteris incana R* UW 2 bobik Vicia faba L. R UR. Geranium ibericum Fisch. et Mey Geranium sylvałicum L. ałącznik nr 4 ykaz gatunków roślin, gatunków ptaków, jednostek fitosocjologicznych i siedlisk przyrodniczych oraz ras zwierząt, objętych płatnością rolnośrodowiskową 1. Pakiet 2. olnictwo ekologiczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

28. 06. 2011 - wtorek

28. 06. 2011 - wtorek Program Ogólnopolskiej Konferencja pt.: HODOWLA, UPRAWA I WYKORZYSTANIE PSZENICY ORKISZ (Triticum aestivum ssp. spelta) W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU 28. 06. 2011 - wtorek 8 30 9 00 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Informator Ekonomiczno - Rynkowy

Informator Ekonomiczno - Rynkowy Informator Ekonomiczno - Rynkowy Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego P CENY OGÓLNOPOLSKIE PAŹDZIERNIK 2007 Średnie ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych. Źródło: Biuletyny MRiRW Średnie

Bardziej szczegółowo

Okres zbioru roślin. Styczeń Luty

Okres zbioru roślin. Styczeń Luty Okres zbioru roślin Styczeń Luty Marzec Arcydzięgiel litwor (owoce, korzenie) Łopian większy (korzenie) Chrzan pospolity (korzenie) Stokrotka pospolita (liście i pąki) Świerząbek bulwiasty (korzenie) Wierzbówka

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych CENNIK HURTOWY

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych CENNIK HURTOWY Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Danuta Pudełko Pisarzowice ul. Graniczna 1 Tel/fax (033) 845-61-21 Tel.kom. 609 057 820 biuro@danutapudelko.pl www.danutapudelko.pl CENNIK HURTOWY wiosna 2015 Szanowni

Bardziej szczegółowo

XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Etap okręgowy 2014 Blok: OGRODNICTWO

XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Etap okręgowy 2014 Blok: OGRODNICTWO XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Etap okręgowy 2014 Blok: OGRODNICTWO 1. Zawartość procentowa dwutlenku węgla w atmosferze wynosi: a/ 3% b/ 0,3% c/ 0,03% d/ 21% 2. Opad składający się

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5 SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5 przygotowany na podstawie podręcznika Przyroda 5 WSiP nr DKW 4014-39/99 Temat lekcji : Rozpoznawanie roślin w najbliŝszej okolicy Klasa 5 SP Czas 45 minut autor: mgr

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Reakcja na wirusy odmian ziemniaka znajdujących się w Krajowym Rejestrze w 2010 roku

Reakcja na wirusy odmian ziemniaka znajdujących się w Krajowym Rejestrze w 2010 roku NR 260/261 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011 MIROSŁAWA CHRZANOWSKA KRYSTYNA MICHALAK HELENA ZAGÓRSKA KATARZYNA SZAJKO Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Spis treści ISSN 1231-918 X ZASADY ORAZ SPOSOBY WYTWARZANIA I KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE... 2

Spis treści ISSN 1231-918 X ZASADY ORAZ SPOSOBY WYTWARZANIA I KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE... 2 HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 3 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści ZASADY ORAZ SPOSOBY WYTWARZANIA I KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE... 2 FRANCUSKI SEKTOR NASIENNY...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. .. miejscowość, data Urząd Gminy w Pawłowiczkach ul. Plac Jedności Narodu 1 WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:........ 3. Adres siedziby gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 12 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓśNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA

DZIAŁ 12 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓśNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA 1 1 DZIAŁ 12 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓśNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA Uwagi 1. Pozycja 1207 dotyczy, między innymi, orzechów palmowych i ich jąder, nasion

Bardziej szczegółowo