W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR)."

Transkrypt

1

2 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa (chronione tymczasowym wyłącznym prawem) publikowane są raz w roku w jednym z numerów Diariusza. W roku 2008 wykazy te, według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r., zostały opublikowane w niniejszym numerze Diariusza (rozdział VII); - wpisanych do Krajowego Rejestru zawierają listy odmian roślin uprawnych wydawane raz w roku przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Ukazują się listy odmian roślin rolniczych, roślin warzywnych oraz roślin sadowniczych. W listach odmian roślin warzywnych i sadowniczych znajdują się syntetyczne, urzędowe charakterystyki odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w danym roku, obejmujące opis botaniczny oraz opis innych właściwości odmiany. Diariusz oraz poszczególne listy odmian można zamawiać w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. The Diariusz (Polish Gazette for Plant Breeders Rights and National List) includes the information about changes concerning the Protection of Plant Breeders Rights (PBR) and the National List (NLI). Official documents reflecting the state of varieties: - protected by PBR as well as these being the subject of an application for grant of the Plant Breeders' Rights (protected by provisional PBR) are rolls of varieties which are published every year in one of the numbers of the Polish Gazette for Plant Breeders Rights and National List (Diariusz). In 2008 the rolls, valid on , are published in this number of the Gazette (chapter VII); - admitted to the National List are lists of cultivated plants which are published once a year by the Research Centre for Cultivar Testing. The following lists of cultivated plant varieties are issued: agricultural, vegetable and fruit plants. The lists of vegetable plant varieties and fruit plant varieties also contain synthetic official characterization of the varieties which have been included in the National List in the appropriate year. Both Diariusz and particular lists are available for ordering from the Research Centre for Cultivar Testing. 1. OCHRONA NA POZIOMIE KRAJOWYM National PBR Protection Wykazy odmian: zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa (chronionych tymczasowym wyłącznym prawem) chronionych wyłącznym prawem na terytorium Polski, aktualizowane co dwa tygodnie, dostępne są na naszej stronie internetowej: - w dziale Ochrona prawna odmian cd. na 3. stronie okładki continued on the 3 rd cover page

3 Lists of varieties: applied for grant of the Plant Breeders' Rights (protected by provisional PBR) protected by PBR on the territory of Poland, updated every two weeks, are available on our website: - in section Plant Breeders' Rights 2. OCHRONA NA POZIOMIE UNIJNYM Community Plant Variety Right Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin Community Plant Variety Office (CPVO) 3, boulevard Maréchal Foch BP FR Angers Cedex 02 Tel.: (33) Fax: (33) website: Pod tym adresem można znaleźć wykazy odmian chronionych na terytorium UE (w tym także na terytorium Polski). At this web address can be found the lists of varieties protected on the EU territory. 3. KRAJOWY REJESTR ODMIAN Polish National List Aktualizowane co dwa tygodnie wykazy odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w Polsce dostępne są pod adresem: - w dziale Rejestracja odmian Lists of varieties admitted to the Polish National List, updated every two weeks, are available on our website: - in section National Listing System 4. WSPÓLNOTOWE KATALOGI ODMIAN ROŚLIN EU Common Catalogues Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej Official Journals of the European Union - Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz suplementy - Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV) oraz suplementy - Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species (CCA) and supplements - Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species (CCV) and supplements dostępne są pod adresem: can be found at the following address: Nieoficjalne, pełne edycje Wspólnotowych Katalogów dostępne są pod adresem: Unofficially, consolidated versions of the EU Common Catalogues are available at the address: Wydawca: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka, COBO-44/2008, n. 330 ISSN X

4 SPIS TREŚCI - CONTENTS A. OCHRONA PRAWNA ODMIAN (KO) - Plant Breeders' Rights Protection (PBR) Strona - Page I. WNIOSKI O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights... 3 *II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations PROPOZYCJE NAZW Proposed Variety Denominations PRZYJĘCIE PROPOZYCJI JAKO NAZWY ODMIANY; patrz IV.1. - Approval of Proposed Variety Denominations; see IV PROPOZYCJE ZMIANY NAZW - Proposed Changes of Variety Denominations ZMIANA NAZW - Approval of Changed Variety Denominations III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Withdrawal of Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights... - *IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Grant of the Plant Breeders' Rights ODMOWY PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Refusal to Grant of the Plant Breeders' Rights... - V. ZMIANY HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Breeders and Agents ODMIAN ZGŁOSZONYCH O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - of Varieties Applied for Grant of the Plant Breeders' Rights ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM - of Varieties Protected by the Plant Breeders' Rights... 7 *VI. WYŁĄCZENIE Z OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Termination of the Plant Breeders' Rights UNIEWAŻNIENIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Nullity of the Plant Breeders' Rights POZBAWIENIE HODOWCY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Cancellation of the Plant Breeders' Rights... 8 VII. OGŁOSZENIA - Notices ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Names and Addresses of Breeders and Agents NOWE FIRMY HODOWLANO-NASIENNE (HODOWCY) UTWORZONE W MIEJSCE DOTYCHCZAS ISTNIEJĄCYCH - New Breeding and Seed Producing Companies Founded Instead of Hitherto Existing Ones REZYGNACJA Z PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJACEGO HODOWCĘ - Revocation of Agent ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY- Change of Breeder s Agent WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY DO ODMIANY; według stanu na dzień List of Varieties Protected by Plant Breeders Rights; valid on WYKAZ ODMIAN ZGŁOSZONYCH O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - CHRONIONYCH TYMCZASOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM; według stanu na dzień List of Varieties Which Are the Subject of an Application for Grant of the Plant Breeders Rights - Protected by Provisional PBR; valid on B. KRAJOWY REJESTR ODMIAN (KR) - National Listing (NLI) I. WNIOSKI - Applications O WPISANIE DO KRAJOWEGO REJESTRU - for Addition to the National List O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WPISU ODMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE - for Prolongation of Validity Period of a Variety Acceptance in the National List *II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations PROPOZYCJE NAZW Proposed Variety Denominations PRZYJĘCIE PROPOZYCJI JAKO NAZWY ODMIANY; patrz IV.1. - Approval of Proposed Variety Denominations; see IV PROPOZYCJE ZMIANY NAZW - Proposed Changes of Variety Denominations ZMIANA NAZW - Approval of Changed Variety Denominations III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O WPISANIE DO KRAJOWEGO REJESTRU - Withdrawal of Applications for Addition to the National List

5 *IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Addition to the National List ODMOWY WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Refusal to Addition to the National List ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI DYREKTORA COBORU DO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - Resolving of the Appeal from a Decision of COBORU Director to the Minister of Agriculture and Rural Development UCHYLENIA DECYZJI W SPRAWIE SKREŚLENIA ODMIANY Z KRAJOWEGO REJESTRU - Annulment of Decision on Deletion from the National List V. ZMIANY HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Changes of Breeders, Agents and Maintainers ODMIAN ZGŁOSZONYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Applied for Addition to the National List ODMIAN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Admitted to the National List *VI. SKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU - Deletion from the National List VII. OGŁOSZENIA - Notices ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Changes of Names and Addresses of Breeders, Agents and Maintainers NOWE FIRMY HODOWLANO-NASIENNE (HODOWCY) UTWORZONE W MIEJSCE DOTYCHCZAS ISTNIEJĄCYCH - New Breeding and Seed Producing Companies Founded Instead of Hitherto Existing Ones REZYGNACJA Z PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJĄCEGO HODOWCĘ - Revocation of Agent ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY- Change of Breeder s Agent POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJĄCEGO HODOWCĘ - Appointment of Agent SKREŚLENIA HODOWCÓW ZACHOWUJĄCYCH ODMIANY WPISANE DO KRAJOWEGO REJESTRU - Removals of Variety Maintainers... - C. WYKAZ ADRESOWY HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Addresses List of Breeders, Agents and Maintainers * UPOV: Nazwy Odmian - Variety Denominations

6 A. OCHRONA PRAWNA ODMIAN (KO) - Plant Breeders' Rights Protection (PBR) I. WNIOSKI O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Data złożenia wniosku- Application Date H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Nazwa ostateczna- Denomination Marzymięta grzebieniasta - Crested Elsholtzia - Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. R H-876 Maruda Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R H-308 STB Promyk R H-308 STB Wiarus R H-308 STB Bosman R H-308 STB Soplica ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S H-781 Perła Perła 3

7 II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations 1. PROPOZYCJE NAZW - Proposed Variety Denominations Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference Propozycja nazwy- Proposed Denomination ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Typ nazwy- Type of Denomination F-Nazwa niekodowa- Fancy Name C-Nazwa kodowa- Code Name Marzymięta grzebieniasta - Crested Elsholtzia - Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. R 1174 H-876 Maruda Maruda F ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Daglezja - Douglas Fir - Pseudotsuga Carr. O 1695 H-800 Sabina Werner F IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions 1. PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Grant of the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Nazwa hodowlana- Breeder's reference H-Hodowca- Nazwa Breeder ostateczna- P-Pełnomocnik- Denomination Agent (Numer kodowy- Code No) Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Data przyznania wyłącznego prawa- Grant Date Grant No ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Ustanie wyłącznego prawa (wygaśnięcie okresu ochrony prawnej)- Expiration Date Bobik - Field Bean - Vicia faba L. var. minor Harz R 1048 STH 2205 H-611 Amulet R

8 Facelia błękitna - California Bluebell - Phacelia tanacetifolia Benth. R 1163 AND 105 H-1 Anabela R Groch siewny - Field Pea - Pisum sativum L. ssp. sativum R 1047 CM H-829 Lasso R P-611 R 1126 SZD 501 H-199 Kuroch R R 1127 SZD 803 H-199 Boruta R R 1128 POA 1374/96 H-199 Goplik R R 1170 POA 1367/96/1 H-199 Dymek R Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. ozimy - winter R 1132 POA 2301 H-199 Karakan R Kostrzewa czerwona - Red Fescue - Festuca rubra L. R 943 ROM-304 H-724 Choczna R Kostrzewa owcza - Sheep s Fescue - Festuca ovina L. R 944 ROM-204 H-724 Tomika R Kostrzewa trzcinowa - Tall Fescue - Festuca arundinacea Schreber R 945 ROM-204 H-724 Sorenta R Len włóknisty - Flax - Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum R 1125 R 1678 H-13 Temida R Lnianka siewna - Large-Seeded False Flax - Camelina sativa (L.) Crantz R 983 Przybrodzka H-17 Przybrodzka R Lucerna siewna - Lucerne - Medicago sativa L. R 1162 RAH 100 H-597 Ulstar R Łubin wąskolistny - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. R 1030 PRH 202/05 H-618 Neptun R Łubin żółty - Yellow Lupin - Lupinus luteus L. R 1029 PRH 81/05 H-618 Perkoz R Owies - Oats - Avena sativa L. R 1135 CHD 1497/01 H-153 Breton R R 1137 CHD 2909/01 H-153 Gniady R R 1159 CHD 1996/01 H-153 Zuch R R 1160 CHD 1642/02 H-153 Berdysz R Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. jara - spring R 958 KOH 3204 H-611 Alabastra R R 1157 CHD 287/01 H-153 Waluta R R 1158 CHD 125/02 H-153 Katoda R ozima - winter R 1070 CHD 427/01 H-153 Ostroga R R 1072 DED 13743/01 H-153 Muszelka R R 1129 SZD 1203 H-199 Nateja R R 1166 KBH 1261/00 H-41 Kohelia R Pszenżyto - Triticale - x Triticosecale Wittm. jare - spring R 1061 MAH 3405 H-611 Milewo R

9 R 1161 CHD 492/02 H-153 Nagano R ozime - winter R 938 BOH 504 H-611 Borwo R R 1015 BOH 605 H-611 Pigmej R R 1004 CHD 734/00 H-153 Leontino R R 1067 CHD 74/01 H-153 Pizarro R R 1130 SZD 1102 H-199 Trismart R R 1131 SZD 1704 H-199 Algoso R R 1169 SZD 1504 H-199 Alekto R Rzepak - Oilseed Rape - Brassica napus L. emend. Metzg. ssp. napus ozimy -winter R 1007 BOH 3405 H-611 Bogart R R 1009 MAH 5705 H-611 Monolit R R 1138 RNX 1207 H-822 NK Fundus R P-228 Tymotka łąkowa - Timothy - Phleum pratense L. R 946 PHP X H-818 Timoturf R P-386 R 1134 SZD 900 H-199 Nowinka R Tytoń szlachetny - Tobacco - Nicotiana tabacum L. R 1027 VRG1 H-12 Wirgo R R 1028 WAC 121D7 H-12 Wentura R Wiechlina łąkowa - Smooth-Stalked Meadowgrass - Poa pratensis L. R 980 BAH 503 H-824 Jarotka R R 981 BAH 603 H-824 Sójka R Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 1173 ZAH H-617 Tetyda R Życica trwała/rajgras angielski - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L. R 942 ROM-404 H-724 Sandra R R 982 BAH 503 H-824 Berkut R R 1133 SZD 802 H-199 Gagat R R 1171 SZD 903 H-199 Akwamaryn R ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S 209 Perła H-781 Perła S ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Gerbera Jamesona - Gerbera - Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. O C-5I H-258 Luiza O O L-4Z H-258 Kyrke O O R-5X H-258 Judyta O O K-5M H-258 Dylek O O C-5X H-258 Katarzyna O

10 O A-4M H-258 Botka O O R-5X H-258 Franek O O Ż-4ZI H-258 Melchior O O Ż-3Y H-258 Hetman O O C-3Y H-258 Sebastian O O /7 H-826 Dafnetka O O H-826 Santorini O V. ZMIANY HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Breeders and Agents 2. ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM - of Varieties Protected by the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Grant No Nazwa- Denomination Przed zmianą- Before Change H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Po zmianie- After Change H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 115 Arnika P-308 P-739 R 117 Donella P-308 P-739 R 125 Rosara P-308 P-739 R 128 Panda P-308 P-739 R 542 Natalie P-308 P-739 R 543 Falko P-308 P-739 7

11 VI. WYŁĄCZENIE Z OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Termination of the Plant Breeders' Rights 2. POZBAWIENIE HODOWCY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Cancellation of the Plant Breeders' Rights UWAGA: Po pozbawieniu hodowcy wyłącznego prawa na terytorium Polski (ochrona na poziomie krajowym) odmiana może być nadal chroniona na terytorium UE (a zatem i w Polsce), zgodnie z regulacjami dotyczącymi wspólnotowego wyłącznego prawa - CPVR (ochrona na poziomie unijnym) (patrz: - Please note: On cancellation of the Polish Plant Breeders' Rights, the variety can still be protected according to the European Plant Variety Protection regulation (see: Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Grant No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa- Denomination Data- Date ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. jara - spring R 369 H-41 Opatka ozima - winter R 197 H-41 Zorza R 912 H-631 Privileg P-388 Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 47 H-6 Lawina R 380 H-6 Wolfram ROŚLINY WARZYWNE - Vegetable Plants Marchew jadalna - Carrot - Daucus carota L. W 211 H-67 R Ogórek - Cucumber, Gherkin - Cucumis sativus L. W 201 H-67 Opty W 204 H-67 Wawel Pomidor - Tomato - Lycopersicon esculentum Mill. W 401 H-761 Source P-762 8

12 ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Jeżyna - Blackberry - Rubus fruticosus L. S 137 H-728 Zagroda S 138 H-728 Leśniczanka Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S 69 H-105 Heros S 78 H-105 Luna S 130 H-105 Syrena ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Chryzantema wielkokwiatowa - Chrysanthemum - Chrysanthemum xmorifolium Ramat. O 1049 H-868 Kompas O 1476 H-868 Clio O 1018 H-727 Busca P-699 O 1029 H-727 Volterra P-699 O 1036 H-727 Cortona P-699 O 1037 H-727 Atina P-699 O 1042 H-727 Mirano P-699 O 1163 H-727 Anconor P-699 O 1466 H-608 Greenpoint P-699 O 1484 H-727 Massi P-699 O 1486 H-727 Osimo P-699 O 1489 H-727 Dolo P-699 O 1578 H-698 Galura P-699 O 1581 H-698 Boem Boem P-699 Gerbera Jamesona - Gerbera - Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. O 781 H-193 Terrand O 606 H-248 Marmara P-145 O 1197 H-248 Deliana P-145 O 1411 H-248 Tambre P-145 Pelargonia bluszczolistna - Ivy-Leaved Pelargonium - Pelargonium peltatum (L.) L Hér. ex Aiton O 1247 H-452 Duebablue P-148 Róża - Rose - Rosa L. O 2142 H-211 RUIB1315A

13 O 1510 H-248 Schobam P-145 O 1784 H-248 Schrefile P-145 O 508 H-303 Nirpnufdeu O 510 H-303 Nirpventyel VII. OGŁOSZENIA - Notices 1. ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Names and Addresses of Breeders and Agents H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa i adres poprzednio- Name and Address previously Nazwa i adres obecnie- Name and Address at present H-17 Akademia Rolnicza Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego ul. Wojska Polskiego 28 ul. Wojska Polskiego Poznań Poznań H-203 Saka - Ragis Pflanzenzucht GbR SaKa Pflanzenzucht GbR Postfach Pickhuben 2 DE Hamburg DE Hamburg H-211 De Ruiter s Nieuve Rozen B.V. De Ruiter s Nieuve Rozen B.V. Dwarsweg 15 Meerlandenweg 55 NL-1424 PL De Kwakel NL-1187 ZR Amstelveen 4. ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY - Change of Breeder's Agent Hodowca- Poprzedni pełnomocnik- Obecny pełnomocnik- Breeder Previous Agent Current Agent Nazwa- Nr kodowy- Nazwa- Nr kodowy- Nazwa- Nr kodowy- Name Code No Name Code No Name Code No SaKa Pflanzenzucht GbR 203 Pomorsko-Mazowiecka 308 Solana Polska sp. z o.o. 739 Pickhuben 2 Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Zduny 25 DE Hamburg zs. w Strzekęcinie Zduny Strzekęcin 8A Świeszyno Solana Polska sp. z o.o. 739 Zduny Zduny 10

14 5. WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY DO ODMIANY; według stanu na dzień List of Varieties Protected by Plant Breeders Rights; valid on Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e r w s z e j i c z w a r t e j - Footnotes to the first and the fourth columns: d. - nazwa, pod którą odmiana uzyskała tymczasowe wyłączne prawo - denomination under which a variety was protected by provisional PBR protection x. - nazwa odmiany przed zmianą - variety denomination before change p - podkładka - rootstock wt - wstawka - interstem Nazwa- Denomination Data przyznania wyłącznego prawa- Grant Date Ustanie wyłącznego prawa (wygaśnięcie okresu ochrony prawnej)- Expiration Date Numer w Księdze Ochrony Wyłacznego Pra- wa- Grant No ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Bazylia ogrodowa - Basil - Ocimum basilicum L. Kasia R 668 H-14 Wala R 667 H-14 Bobik - Field Bean - Vicia faba L. var. minor Harz Albus R 626 H-611 Amulet (d. STH 2205) R 1034 H-611 Ashleigh R 871 H-199 Bobas R 627 H-199 Granit R 874 H-611 Kasztelan R 873 H-611 Leo R 860 H-611 Martin R 199 H-199 Neptun R 261 H-1 Oena R 872 H-199 Olga R 741 H-611 Optimal R 262 H-199 Sonet R 204 H-10 Titus R 314 H-611 Chmiel - Hop - Humulus lupulus L. Iunga R 876 H-12 Limbus R 220 H-12 Oktawia R 217 H-12 Sybilla R 218 H-12 Zbyszko R 219 H-12 Zula R 875 H-12 Cząber ogrodowy - Summer Savory - Satureja hortensis L. Saturn R 103 H-14 Facelia błękitna - California Bluebell - Phacelia tanacetifolia Benth. Anabela (d. AND 105) R 1035 H-1 Asta R 877 H-724 Natra R 408 H-724 Festulolium - Festulolium - x Festulolium Agula R 647 H-199,648 Felopa R 338 H-199,648 Sulino R 339 H-199,648 11

15 Gorczyca biała - White Mustard - Sinapis alba L. Ascot R 257 H-249 Bamberka R 957 H-618 Bardena R 878 H-724 Barka R 394 H-466 Concerta R 571 H-249 Maryna R 759 H-589 Metex R 255 H-249 Polka R 735 H-214 P-386 Radena R 956 H-724 Rota R 736 H-724 Tango R 849 H-333 P-386 Groch siewny - Field Pea - Pisum sativum L. ssp. sativum Baryton R 819 H-588 Boruta (d. SZD 803) R 1038 H-199 Brutus R 453 H-161 Brylant R 549 H-199 Dymek (d. POA 1367/96/1) R 1040 H-199 Eureka R 751 H-1 Ezop R 870 H-199 Goplik (d. POA 1374/96) R 1039 H-199 Gwarek R 821 H-1 Kuroch (d. SZD 501) R 1037 H-199 Lasso (d. CM ) R 1036 H-829 P-611 Marych R 623 H-618 Medal R 989 H-618 Merlin R 553 H-618 Milwa R 817 H-618 Phönix R 818 H-588 Pomorska R 448 H-1 Profi R 183 H-47 P-433 Ramrod (x. Piast) R 195 H-199 Roch R 451 H-1 Set R 452 H-1 Sokolik R 552 H-1 Tarchalska R 869 H-199 Turkus R 550 H-199 Wenus R 745 H-199 Wiato R 428 H-1 Zekon R 815 H-524 P-468 Jeżówka purpurowa - Eastern Purple-Coneflower - Echinacea purpurea (L.) Moench Ida R 952 H-14 Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. jary - spring Annabell R 524 H-306 P-29 Antek R 523 H-489 P-153 Barke R 525 H-407 P

16 Basza R 939 H-618 Binal R 596 H-1 Blask R 526 H-618 Boss R 171 H-618 Bryl R 316 H-618 Granal R 527 H-1 Gwarek R 360 H-199 Jersey R 680 H-866 P-429 Johan R 595 H-489 P-153 Justina R 522 H-306 Kirsty R 955 H-306 Madonna R 349 H-53 P-389 Nadek R 785 H-1 Nagradowicki R 994 H-1 Philadelphia R 681 H-53 P-389 Poldek R 370 H-321 Promyk R 992 H-611 Rabel R 266 H-618 Rasbet R 318 H-618 Rastik R 361 H-618 Rataj R 264 H-618 Refren R 317 H-618 Rodion R 265 H-618 Rubinek R 991 H-618 Ryton R 784 H-618 Scarlett R 363 H-407 P-618 Serwal R 783 H-611 Sezam R 504 H-199 Skarb R 993 H-611 Stratus R 362 H-611 Widawa R 882 H-53 P-389 ozimy - winter Babette R 990 H-306 Bartosz R 879 H-618 Bażant R 592 H-618 Bombay R 520 H-407 P-618 Bursztyn R 743 H-618 Carola R 593 H-306 Gil R 38 H-618 Horus R 277 H-1 Karakan (d. POA 2301) R 1041 H-199 Maybrit R 958 H-340 Merlot R 678 H-306 Tiffany R 409 H-407 P-618 Traminer R 679 H-306 Koniczyna biała - White Clover - Trifolium repens L. Barda R 996 H-724 Cyma R 997 H-1 13

17 Perła R 883 H-724 Rawo R 238 H-1 Romena R 97 H-1 Tasman R 995 H-302 P-311 Koniczyna łąkowa/koniczyna czerwona - Red Clover - Trifolium pratense L. Krasula R 940 H-321 Krynia R 497 H-321 Milvus R 884 H-818 P-386 Rozeta R 498 H-824 Konopie - Hemp - Cannabis sativa L. Tygra R 998 H-13 Kostrzewa czerwona - Red Fescue - Festuca rubra L. Adinda R 886 H-818 P-386 Anielka R 712 H-1 Anitawa R 892 H-1 Areta R 98 H-1 Astana R 825 H-724 Barma R 501 H-1 Baroyal R 715 H-302 P-311 Barswing R 961 H-302 P-311 Camilla R 716 H-436 P-386 Choczna (d. ROM-304) R 1042 H-724 Dark R 942 H-824 Dorosa R 826 H-724 Jasper R 824 H-818 P-386 Juka R 888 H-724 Kolia R 889 H-724 Liroyal R 415 H-818 P-386 Lucinda R 885 H-818 P-386 Mirena R 713 H-724 Nil R 1000 H-321 Nimba R 59 H-321 Nista R 887 H-724 Olivia R 416 H-818 P-386 Raisa R 717 H-818 P-386 Rapsodia R 941 H-824 Sartena R 999 H-724 Staszka R 959 H-724 Woma R 827 H-724 Womira R 714 H-724 Kostrzewa łąkowa - Meadow Fescue - Festuca pratensis Hudson Ardenna R 823 H-724 Artema R 502 H-1 Dagra R 894 H-724 Damara R 895 H-724 Fantazja R 1001 H-321 Gerda R 1002 H-1 Justa R 754 H

18 Laura R 560 H-161 Limosa R 417 H-818 P-386 Pasja R 559 H-824 Pradel R 718 H-735 P-311 Preval R 719 H-538 P-386 Skiba R 345 H-321 Wanda R 431 H-1 Kostrzewa owcza - Sheep s Fescue - Festuca ovina L. Arosa R 1003 H-724 Bardur R 720 H-302 P-311 Edolana R 828 H-724 Mentor R 829 H-818 P-386 Pintor R 488 H-818 P-386 Tenis R 491 H-199 Tomika (d. ROM-204) R 1043 H-724 Kostrzewa trzcinowa - Tall Fescue - Festuca arundinacea Schreber Asterix R 487 H-818 P-386 Idefix R 830 H-818 P-386 Odys R 561 H-199 Romina R 1004 H-724 Sorenta (d. ROM-204) R 1044 H-724 Tarmena R 831 H-724 Kukurydza - Maize - Zea mays L. 87N R 792 H-443 P N R 793 H-443 P-429 D R 329 H-54 P-837 D R 328 H-54 P-837 Electra R 321 H-55 L R 899 H-58 P-429 LIMEVD26A R 800 H-58 P-429 LIMFFB R 795 H-58 P-429 LIMGDW25B R 799 H-58 P-429 LIMIFX R 801 H-58 P-429 LIMIQW R 794 H-58 P-429 LIMIRX R 803 H-58 P-429 LIMIVX R 798 H-58 P-429 LIMIVX R 804 H-58 P-429 LIMIVY11B R 898 H-58 P

19 LIMNFR R 802 H-58 P-429 LIMNFS R 901 H-58 P-429 LIMNOT R 900 H-58 P-429 LIMNVB R 796 H-58 P-429 LIMNVS R 797 H-58 P-429 RPK R 695 H-741 P-532 RPK R 696 H-741 P-532 S41324A R 540 H-618 S R 539 H-618 S41789S R 541 H-618 S R 962 H-618 SNI R 897 H-443 P-429 System R 805 H-588 UP98D R 902 H-738 P-429 Kupkówka pospolita - Cocksfoot - Dactylis glomerata L. Amila R 1005 H-1 Baridana R 722 H-162 P-311 Krysta R 432 H-1 Minora R 563 H-1 Tukan R 905 H-1 Len oleisty - Linseed - Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert Jantarol R 1006 H-611 Oliwin R 865 H-611 Szafir R 170 H-611 Len włóknisty - Flax - Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum Atena R 850 H-13 Luna R 661 H-13 Modran R 574 H-13 Sara R 1007 H-13 Selena R 575 H-13 Temida (d. R 1678) R 1045 H-13 Lnianka siewna - Large-Seeded False Flax - Camelina sativa (L.) Crantz Przybrodzka R 1046 H-17 Lubczyk ogrodowy - Garden Lovage - Levisticum officinale W.D.J. Koch Amor R 471 H-14 Lucerna mieszańcowa - Sand Lucerne - Medicago x varia T. Martyn Radius R 7 H-824 Lucerna siewna - Lucerne - Medicago sativa L. Alpha R 1009 H-302 P-311 Krima R 558 H-455 Soca (x. Socza) R 557 H-455 Ulstar (d. RAH 100) R 1047 H

20 Łubin biały - White Lupin - Lupinus albus L. Boros R 742 H-618 Butan R 454 H-618 Łubin wąskolistny - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. Baron R 629 H-618 Bojar R 1010 H-618 Boruta R 632 H-568 P-618 Cezar R 631 H-618 Elf R 556 H-618 Graf R 710 H-618 Kalif R 963 H-618 Karo R 555 H-1 Neptun (d. PRH 202/05) R 1048 H-618 Sonet R 500 H-1 Wersal R 206 H-618 Zeus R 630 H-618 Łubin żółty - Yellow Lupin - Lupinus luteus L. Dukat R 1011 H-1 Lord R 822 H-618 Mister R 752 H-1 Parys R 8 H-618 Perkoz (d. PRH 81/05) R 1049 H-618 Taper R 628 H-1 Mak - Poppy - Papaver somniferum L. Agat R 473 H-611 Lazur R 37 H-611 Mieszko R 396 H-611 Rubin R 472 H-611 Mietlica biaława - Red Top - Agrostis gigantea Roth Mieta R 503 H-199 Paula R 492 H-199 Stefka R 565 H-199 Mietlica pospolita - Brown Top - Agrostis capillaris L. Niwa R 22 H-321 Ostropest plamisty - Milk Thistle - Silybum marianum (L.) Gaertn. Silma R 73 H-14 Owies - Oats - Avena sativa L. Arab R 690 H-153 Berdysz (d. CHD 1642/02) R 1053 H-153 Bohun R 599 H-153 Breton (d. CHD 1497/01) R 1050 H-153 Cacko R 909 H-611 Chwat R 438 H-611 Cwał R 535 H-153 Deresz R 437 H-153 Flämingsprofi R 689 H-53 (x. Flaemingsprofi) P-389 Flämingsstern R 601 H-53 (x. Flaemingsstern) P-389 Furman R 943 H-153 Gniady (d. CHD 2909/01) R 1051 H-153 Kasztan R 372 H-321 Koneser R 1012 H-611 Krezus R 908 H

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 1 JOANNA BYKOWSKA, MARCIN KOLASIŃSKI

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF LASER LIGHT AND MAGNETIC FIELD STIMULATION ON THE PROCESS OF BUCKWHEAT SEED GERMINATION

IMPACT OF LASER LIGHT AND MAGNETIC FIELD STIMULATION ON THE PROCESS OF BUCKWHEAT SEED GERMINATION Impact of Laser Light and Magnetic Field Stimulation... TECHNICAL SCIENCES Abbrev.: Techn. Sc., No 1, Y 27 1 DOI 1.2478/v122-7-2-8 IMPACT OF LASER LIGHT AND MAGNETIC FIELD STIMULATION ON THE PROCESS OF

Bardziej szczegółowo

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO TOM I DANE OGÓLNE 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Materiały wyjściowe 3.1. Wcześniejsze opracowania 3.2. Plany archiwalne 3.3. Prace terenowe 4. Nazwa Ogród Krasińskich STAN ISTNIEJĄCY-

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW

NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW Autorzy: mgr inż. Mariusz Krynicki dr inż. Marzena Suchocka, SGGW w Warszawie IGPIM Kwiecień 2015 1 Spis rozdziałów: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Polish Grammar in a Nutshell

Polish Grammar in a Nutshell Polish Grammar in a Nutshell by Oscar E. Swan 2 Introduction 5 Table of Contents 1. The Polish Alphabet and Sounds 7 Sound Values of the Letters Notes on Spelling and Pronunciation 2. Nouns 11 Preliminaries

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

CityInvestPoland 2010

CityInvestPoland 2010 CityInvestPoland A Guidebook for 2010 Direct Investment 4th edition Essential data and Key contacts: 37 Cities 16 Voivods 14 Special Economic Zones Largest 500 Foreign Investors 51 Industrial & Technology

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604 ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i hodowla zwierząt biology and animal breeding LXXV ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O E N T O M O L O G I C Z N E P O L I S H E N T O M O L O G I C A L S O C I E T Y ISSN 0138-0737

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O E N T O M O L O G I C Z N E P O L I S H E N T O M O L O G I C A L S O C I E T Y ISSN 0138-0737 P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O E N T O M O L O G I C Z N E P O L I S H E N T O M O L O G I C A L S O C I E T Y ISSN 0138-0737 WIADOMOŚCI ENTOMOLOGICZNE (ENTOMOLOGICAL NEWS) XXII, 4 POZNAŃ 2003 . Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Medicina Veterinaria. Weterynaria

Medicina Veterinaria. Weterynaria ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Medicina Veterinaria Weterynaria 7(3) 2008 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznań Siedlce Szczecin Warszawa

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA I PROBIERNICTWO

METROLOGIA I PROBIERNICTWO METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 1-2 (8-9)/2015 PROBIERNICTWO Zmiany dyrektyw MID i NAWI str. 59 Special edition Wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców w Polsce

Rynek owoców w Polsce 2014 Rynek owoców w Polsce Polska znaczącym producentem owoców na świecie i w UE Polska jest ważnym w skali globalnej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A. Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Prawa Bankowego informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz. Lp. 1

Bardziej szczegółowo

Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003

Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003 Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003 Information on Polish sounds and grammar which should be mastered by the intermediate-level student of the language. 540 CONTENTS

Bardziej szczegółowo

ENCYKLOPEDIA SKŁADNIKÓW NATURALNYCH Opis składników naturalnych stosowanych w kosmetykach. To bardzo praktyczna encyklopedia dla każdego.

ENCYKLOPEDIA SKŁADNIKÓW NATURALNYCH Opis składników naturalnych stosowanych w kosmetykach. To bardzo praktyczna encyklopedia dla każdego. ENCYKLOPEDIA SKŁADNIKÓW NATURALNYCH Opis składników naturalnych stosowanych w kosmetykach. To bardzo praktyczna encyklopedia dla każdego. Składnik CTFA/INCI Źródło Funkcja Alkohol Alcohol otrzymywany z

Bardziej szczegółowo