W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR)."

Transkrypt

1

2 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa (chronione tymczasowym wyłącznym prawem) publikowane są raz w roku w jednym z numerów Diariusza. W roku 2008 wykazy te, według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r., zostały opublikowane w niniejszym numerze Diariusza (rozdział VII); - wpisanych do Krajowego Rejestru zawierają listy odmian roślin uprawnych wydawane raz w roku przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Ukazują się listy odmian roślin rolniczych, roślin warzywnych oraz roślin sadowniczych. W listach odmian roślin warzywnych i sadowniczych znajdują się syntetyczne, urzędowe charakterystyki odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w danym roku, obejmujące opis botaniczny oraz opis innych właściwości odmiany. Diariusz oraz poszczególne listy odmian można zamawiać w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. The Diariusz (Polish Gazette for Plant Breeders Rights and National List) includes the information about changes concerning the Protection of Plant Breeders Rights (PBR) and the National List (NLI). Official documents reflecting the state of varieties: - protected by PBR as well as these being the subject of an application for grant of the Plant Breeders' Rights (protected by provisional PBR) are rolls of varieties which are published every year in one of the numbers of the Polish Gazette for Plant Breeders Rights and National List (Diariusz). In 2008 the rolls, valid on , are published in this number of the Gazette (chapter VII); - admitted to the National List are lists of cultivated plants which are published once a year by the Research Centre for Cultivar Testing. The following lists of cultivated plant varieties are issued: agricultural, vegetable and fruit plants. The lists of vegetable plant varieties and fruit plant varieties also contain synthetic official characterization of the varieties which have been included in the National List in the appropriate year. Both Diariusz and particular lists are available for ordering from the Research Centre for Cultivar Testing. 1. OCHRONA NA POZIOMIE KRAJOWYM National PBR Protection Wykazy odmian: zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa (chronionych tymczasowym wyłącznym prawem) chronionych wyłącznym prawem na terytorium Polski, aktualizowane co dwa tygodnie, dostępne są na naszej stronie internetowej: - w dziale Ochrona prawna odmian cd. na 3. stronie okładki continued on the 3 rd cover page

3 Lists of varieties: applied for grant of the Plant Breeders' Rights (protected by provisional PBR) protected by PBR on the territory of Poland, updated every two weeks, are available on our website: - in section Plant Breeders' Rights 2. OCHRONA NA POZIOMIE UNIJNYM Community Plant Variety Right Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin Community Plant Variety Office (CPVO) 3, boulevard Maréchal Foch BP FR Angers Cedex 02 Tel.: (33) Fax: (33) website: Pod tym adresem można znaleźć wykazy odmian chronionych na terytorium UE (w tym także na terytorium Polski). At this web address can be found the lists of varieties protected on the EU territory. 3. KRAJOWY REJESTR ODMIAN Polish National List Aktualizowane co dwa tygodnie wykazy odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w Polsce dostępne są pod adresem: - w dziale Rejestracja odmian Lists of varieties admitted to the Polish National List, updated every two weeks, are available on our website: - in section National Listing System 4. WSPÓLNOTOWE KATALOGI ODMIAN ROŚLIN EU Common Catalogues Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej Official Journals of the European Union - Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz suplementy - Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV) oraz suplementy - Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species (CCA) and supplements - Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species (CCV) and supplements dostępne są pod adresem: can be found at the following address: Nieoficjalne, pełne edycje Wspólnotowych Katalogów dostępne są pod adresem: Unofficially, consolidated versions of the EU Common Catalogues are available at the address: Wydawca: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka, COBO-44/2008, n. 330 ISSN X

4 SPIS TREŚCI - CONTENTS A. OCHRONA PRAWNA ODMIAN (KO) - Plant Breeders' Rights Protection (PBR) Strona - Page I. WNIOSKI O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights... 3 *II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations PROPOZYCJE NAZW Proposed Variety Denominations PRZYJĘCIE PROPOZYCJI JAKO NAZWY ODMIANY; patrz IV.1. - Approval of Proposed Variety Denominations; see IV PROPOZYCJE ZMIANY NAZW - Proposed Changes of Variety Denominations ZMIANA NAZW - Approval of Changed Variety Denominations III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Withdrawal of Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights... - *IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Grant of the Plant Breeders' Rights ODMOWY PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Refusal to Grant of the Plant Breeders' Rights... - V. ZMIANY HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Breeders and Agents ODMIAN ZGŁOSZONYCH O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - of Varieties Applied for Grant of the Plant Breeders' Rights ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM - of Varieties Protected by the Plant Breeders' Rights... 7 *VI. WYŁĄCZENIE Z OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Termination of the Plant Breeders' Rights UNIEWAŻNIENIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Nullity of the Plant Breeders' Rights POZBAWIENIE HODOWCY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Cancellation of the Plant Breeders' Rights... 8 VII. OGŁOSZENIA - Notices ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Names and Addresses of Breeders and Agents NOWE FIRMY HODOWLANO-NASIENNE (HODOWCY) UTWORZONE W MIEJSCE DOTYCHCZAS ISTNIEJĄCYCH - New Breeding and Seed Producing Companies Founded Instead of Hitherto Existing Ones REZYGNACJA Z PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJACEGO HODOWCĘ - Revocation of Agent ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY- Change of Breeder s Agent WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY DO ODMIANY; według stanu na dzień List of Varieties Protected by Plant Breeders Rights; valid on WYKAZ ODMIAN ZGŁOSZONYCH O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - CHRONIONYCH TYMCZASOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM; według stanu na dzień List of Varieties Which Are the Subject of an Application for Grant of the Plant Breeders Rights - Protected by Provisional PBR; valid on B. KRAJOWY REJESTR ODMIAN (KR) - National Listing (NLI) I. WNIOSKI - Applications O WPISANIE DO KRAJOWEGO REJESTRU - for Addition to the National List O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WPISU ODMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE - for Prolongation of Validity Period of a Variety Acceptance in the National List *II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations PROPOZYCJE NAZW Proposed Variety Denominations PRZYJĘCIE PROPOZYCJI JAKO NAZWY ODMIANY; patrz IV.1. - Approval of Proposed Variety Denominations; see IV PROPOZYCJE ZMIANY NAZW - Proposed Changes of Variety Denominations ZMIANA NAZW - Approval of Changed Variety Denominations III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O WPISANIE DO KRAJOWEGO REJESTRU - Withdrawal of Applications for Addition to the National List

5 *IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Addition to the National List ODMOWY WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Refusal to Addition to the National List ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI DYREKTORA COBORU DO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - Resolving of the Appeal from a Decision of COBORU Director to the Minister of Agriculture and Rural Development UCHYLENIA DECYZJI W SPRAWIE SKREŚLENIA ODMIANY Z KRAJOWEGO REJESTRU - Annulment of Decision on Deletion from the National List V. ZMIANY HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Changes of Breeders, Agents and Maintainers ODMIAN ZGŁOSZONYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Applied for Addition to the National List ODMIAN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Admitted to the National List *VI. SKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU - Deletion from the National List VII. OGŁOSZENIA - Notices ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Changes of Names and Addresses of Breeders, Agents and Maintainers NOWE FIRMY HODOWLANO-NASIENNE (HODOWCY) UTWORZONE W MIEJSCE DOTYCHCZAS ISTNIEJĄCYCH - New Breeding and Seed Producing Companies Founded Instead of Hitherto Existing Ones REZYGNACJA Z PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJĄCEGO HODOWCĘ - Revocation of Agent ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY- Change of Breeder s Agent POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJĄCEGO HODOWCĘ - Appointment of Agent SKREŚLENIA HODOWCÓW ZACHOWUJĄCYCH ODMIANY WPISANE DO KRAJOWEGO REJESTRU - Removals of Variety Maintainers... - C. WYKAZ ADRESOWY HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ ZACHOWUJĄCYCH - Addresses List of Breeders, Agents and Maintainers * UPOV: Nazwy Odmian - Variety Denominations

6 A. OCHRONA PRAWNA ODMIAN (KO) - Plant Breeders' Rights Protection (PBR) I. WNIOSKI O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Applications for Grant of the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Data złożenia wniosku- Application Date H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Nazwa ostateczna- Denomination Marzymięta grzebieniasta - Crested Elsholtzia - Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. R H-876 Maruda Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R H-308 STB Promyk R H-308 STB Wiarus R H-308 STB Bosman R H-308 STB Soplica ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S H-781 Perła Perła 3

7 II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations 1. PROPOZYCJE NAZW - Proposed Variety Denominations Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference Propozycja nazwy- Proposed Denomination ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Typ nazwy- Type of Denomination F-Nazwa niekodowa- Fancy Name C-Nazwa kodowa- Code Name Marzymięta grzebieniasta - Crested Elsholtzia - Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. R 1174 H-876 Maruda Maruda F ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Daglezja - Douglas Fir - Pseudotsuga Carr. O 1695 H-800 Sabina Werner F IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions 1. PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Grant of the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Nazwa hodowlana- Breeder's reference H-Hodowca- Nazwa Breeder ostateczna- P-Pełnomocnik- Denomination Agent (Numer kodowy- Code No) Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Data przyznania wyłącznego prawa- Grant Date Grant No ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Ustanie wyłącznego prawa (wygaśnięcie okresu ochrony prawnej)- Expiration Date Bobik - Field Bean - Vicia faba L. var. minor Harz R 1048 STH 2205 H-611 Amulet R

8 Facelia błękitna - California Bluebell - Phacelia tanacetifolia Benth. R 1163 AND 105 H-1 Anabela R Groch siewny - Field Pea - Pisum sativum L. ssp. sativum R 1047 CM H-829 Lasso R P-611 R 1126 SZD 501 H-199 Kuroch R R 1127 SZD 803 H-199 Boruta R R 1128 POA 1374/96 H-199 Goplik R R 1170 POA 1367/96/1 H-199 Dymek R Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. ozimy - winter R 1132 POA 2301 H-199 Karakan R Kostrzewa czerwona - Red Fescue - Festuca rubra L. R 943 ROM-304 H-724 Choczna R Kostrzewa owcza - Sheep s Fescue - Festuca ovina L. R 944 ROM-204 H-724 Tomika R Kostrzewa trzcinowa - Tall Fescue - Festuca arundinacea Schreber R 945 ROM-204 H-724 Sorenta R Len włóknisty - Flax - Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum R 1125 R 1678 H-13 Temida R Lnianka siewna - Large-Seeded False Flax - Camelina sativa (L.) Crantz R 983 Przybrodzka H-17 Przybrodzka R Lucerna siewna - Lucerne - Medicago sativa L. R 1162 RAH 100 H-597 Ulstar R Łubin wąskolistny - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. R 1030 PRH 202/05 H-618 Neptun R Łubin żółty - Yellow Lupin - Lupinus luteus L. R 1029 PRH 81/05 H-618 Perkoz R Owies - Oats - Avena sativa L. R 1135 CHD 1497/01 H-153 Breton R R 1137 CHD 2909/01 H-153 Gniady R R 1159 CHD 1996/01 H-153 Zuch R R 1160 CHD 1642/02 H-153 Berdysz R Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. jara - spring R 958 KOH 3204 H-611 Alabastra R R 1157 CHD 287/01 H-153 Waluta R R 1158 CHD 125/02 H-153 Katoda R ozima - winter R 1070 CHD 427/01 H-153 Ostroga R R 1072 DED 13743/01 H-153 Muszelka R R 1129 SZD 1203 H-199 Nateja R R 1166 KBH 1261/00 H-41 Kohelia R Pszenżyto - Triticale - x Triticosecale Wittm. jare - spring R 1061 MAH 3405 H-611 Milewo R

9 R 1161 CHD 492/02 H-153 Nagano R ozime - winter R 938 BOH 504 H-611 Borwo R R 1015 BOH 605 H-611 Pigmej R R 1004 CHD 734/00 H-153 Leontino R R 1067 CHD 74/01 H-153 Pizarro R R 1130 SZD 1102 H-199 Trismart R R 1131 SZD 1704 H-199 Algoso R R 1169 SZD 1504 H-199 Alekto R Rzepak - Oilseed Rape - Brassica napus L. emend. Metzg. ssp. napus ozimy -winter R 1007 BOH 3405 H-611 Bogart R R 1009 MAH 5705 H-611 Monolit R R 1138 RNX 1207 H-822 NK Fundus R P-228 Tymotka łąkowa - Timothy - Phleum pratense L. R 946 PHP X H-818 Timoturf R P-386 R 1134 SZD 900 H-199 Nowinka R Tytoń szlachetny - Tobacco - Nicotiana tabacum L. R 1027 VRG1 H-12 Wirgo R R 1028 WAC 121D7 H-12 Wentura R Wiechlina łąkowa - Smooth-Stalked Meadowgrass - Poa pratensis L. R 980 BAH 503 H-824 Jarotka R R 981 BAH 603 H-824 Sójka R Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 1173 ZAH H-617 Tetyda R Życica trwała/rajgras angielski - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L. R 942 ROM-404 H-724 Sandra R R 982 BAH 503 H-824 Berkut R R 1133 SZD 802 H-199 Gagat R R 1171 SZD 903 H-199 Akwamaryn R ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S 209 Perła H-781 Perła S ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Gerbera Jamesona - Gerbera - Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. O C-5I H-258 Luiza O O L-4Z H-258 Kyrke O O R-5X H-258 Judyta O O K-5M H-258 Dylek O O C-5X H-258 Katarzyna O

10 O A-4M H-258 Botka O O R-5X H-258 Franek O O Ż-4ZI H-258 Melchior O O Ż-3Y H-258 Hetman O O C-3Y H-258 Sebastian O O /7 H-826 Dafnetka O O H-826 Santorini O V. ZMIANY HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Breeders and Agents 2. ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM - of Varieties Protected by the Plant Breeders' Rights Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Grant No Nazwa- Denomination Przed zmianą- Before Change H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Po zmianie- After Change H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 115 Arnika P-308 P-739 R 117 Donella P-308 P-739 R 125 Rosara P-308 P-739 R 128 Panda P-308 P-739 R 542 Natalie P-308 P-739 R 543 Falko P-308 P-739 7

11 VI. WYŁĄCZENIE Z OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Termination of the Plant Breeders' Rights 2. POZBAWIENIE HODOWCY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Cancellation of the Plant Breeders' Rights UWAGA: Po pozbawieniu hodowcy wyłącznego prawa na terytorium Polski (ochrona na poziomie krajowym) odmiana może być nadal chroniona na terytorium UE (a zatem i w Polsce), zgodnie z regulacjami dotyczącymi wspólnotowego wyłącznego prawa - CPVR (ochrona na poziomie unijnym) (patrz: - Please note: On cancellation of the Polish Plant Breeders' Rights, the variety can still be protected according to the European Plant Variety Protection regulation (see: Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e rws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Grant No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa- Denomination Data- Date ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. jara - spring R 369 H-41 Opatka ozima - winter R 197 H-41 Zorza R 912 H-631 Privileg P-388 Ziemniak - Potato - Solanum tuberosum L. R 47 H-6 Lawina R 380 H-6 Wolfram ROŚLINY WARZYWNE - Vegetable Plants Marchew jadalna - Carrot - Daucus carota L. W 211 H-67 R Ogórek - Cucumber, Gherkin - Cucumis sativus L. W 201 H-67 Opty W 204 H-67 Wawel Pomidor - Tomato - Lycopersicon esculentum Mill. W 401 H-761 Source P-762 8

12 ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Jeżyna - Blackberry - Rubus fruticosus L. S 137 H-728 Zagroda S 138 H-728 Leśniczanka Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S 69 H-105 Heros S 78 H-105 Luna S 130 H-105 Syrena ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Chryzantema wielkokwiatowa - Chrysanthemum - Chrysanthemum xmorifolium Ramat. O 1049 H-868 Kompas O 1476 H-868 Clio O 1018 H-727 Busca P-699 O 1029 H-727 Volterra P-699 O 1036 H-727 Cortona P-699 O 1037 H-727 Atina P-699 O 1042 H-727 Mirano P-699 O 1163 H-727 Anconor P-699 O 1466 H-608 Greenpoint P-699 O 1484 H-727 Massi P-699 O 1486 H-727 Osimo P-699 O 1489 H-727 Dolo P-699 O 1578 H-698 Galura P-699 O 1581 H-698 Boem Boem P-699 Gerbera Jamesona - Gerbera - Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. O 781 H-193 Terrand O 606 H-248 Marmara P-145 O 1197 H-248 Deliana P-145 O 1411 H-248 Tambre P-145 Pelargonia bluszczolistna - Ivy-Leaved Pelargonium - Pelargonium peltatum (L.) L Hér. ex Aiton O 1247 H-452 Duebablue P-148 Róża - Rose - Rosa L. O 2142 H-211 RUIB1315A

13 O 1510 H-248 Schobam P-145 O 1784 H-248 Schrefile P-145 O 508 H-303 Nirpnufdeu O 510 H-303 Nirpventyel VII. OGŁOSZENIA - Notices 1. ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Names and Addresses of Breeders and Agents H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa i adres poprzednio- Name and Address previously Nazwa i adres obecnie- Name and Address at present H-17 Akademia Rolnicza Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego ul. Wojska Polskiego 28 ul. Wojska Polskiego Poznań Poznań H-203 Saka - Ragis Pflanzenzucht GbR SaKa Pflanzenzucht GbR Postfach Pickhuben 2 DE Hamburg DE Hamburg H-211 De Ruiter s Nieuve Rozen B.V. De Ruiter s Nieuve Rozen B.V. Dwarsweg 15 Meerlandenweg 55 NL-1424 PL De Kwakel NL-1187 ZR Amstelveen 4. ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY - Change of Breeder's Agent Hodowca- Poprzedni pełnomocnik- Obecny pełnomocnik- Breeder Previous Agent Current Agent Nazwa- Nr kodowy- Nazwa- Nr kodowy- Nazwa- Nr kodowy- Name Code No Name Code No Name Code No SaKa Pflanzenzucht GbR 203 Pomorsko-Mazowiecka 308 Solana Polska sp. z o.o. 739 Pickhuben 2 Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Zduny 25 DE Hamburg zs. w Strzekęcinie Zduny Strzekęcin 8A Świeszyno Solana Polska sp. z o.o. 739 Zduny Zduny 10

14 5. WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY DO ODMIANY; według stanu na dzień List of Varieties Protected by Plant Breeders Rights; valid on Odnoś n i k i d o k o l u m n y p i e r w s z e j i c z w a r t e j - Footnotes to the first and the fourth columns: d. - nazwa, pod którą odmiana uzyskała tymczasowe wyłączne prawo - denomination under which a variety was protected by provisional PBR protection x. - nazwa odmiany przed zmianą - variety denomination before change p - podkładka - rootstock wt - wstawka - interstem Nazwa- Denomination Data przyznania wyłącznego prawa- Grant Date Ustanie wyłącznego prawa (wygaśnięcie okresu ochrony prawnej)- Expiration Date Numer w Księdze Ochrony Wyłacznego Pra- wa- Grant No ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Bazylia ogrodowa - Basil - Ocimum basilicum L. Kasia R 668 H-14 Wala R 667 H-14 Bobik - Field Bean - Vicia faba L. var. minor Harz Albus R 626 H-611 Amulet (d. STH 2205) R 1034 H-611 Ashleigh R 871 H-199 Bobas R 627 H-199 Granit R 874 H-611 Kasztelan R 873 H-611 Leo R 860 H-611 Martin R 199 H-199 Neptun R 261 H-1 Oena R 872 H-199 Olga R 741 H-611 Optimal R 262 H-199 Sonet R 204 H-10 Titus R 314 H-611 Chmiel - Hop - Humulus lupulus L. Iunga R 876 H-12 Limbus R 220 H-12 Oktawia R 217 H-12 Sybilla R 218 H-12 Zbyszko R 219 H-12 Zula R 875 H-12 Cząber ogrodowy - Summer Savory - Satureja hortensis L. Saturn R 103 H-14 Facelia błękitna - California Bluebell - Phacelia tanacetifolia Benth. Anabela (d. AND 105) R 1035 H-1 Asta R 877 H-724 Natra R 408 H-724 Festulolium - Festulolium - x Festulolium Agula R 647 H-199,648 Felopa R 338 H-199,648 Sulino R 339 H-199,648 11

15 Gorczyca biała - White Mustard - Sinapis alba L. Ascot R 257 H-249 Bamberka R 957 H-618 Bardena R 878 H-724 Barka R 394 H-466 Concerta R 571 H-249 Maryna R 759 H-589 Metex R 255 H-249 Polka R 735 H-214 P-386 Radena R 956 H-724 Rota R 736 H-724 Tango R 849 H-333 P-386 Groch siewny - Field Pea - Pisum sativum L. ssp. sativum Baryton R 819 H-588 Boruta (d. SZD 803) R 1038 H-199 Brutus R 453 H-161 Brylant R 549 H-199 Dymek (d. POA 1367/96/1) R 1040 H-199 Eureka R 751 H-1 Ezop R 870 H-199 Goplik (d. POA 1374/96) R 1039 H-199 Gwarek R 821 H-1 Kuroch (d. SZD 501) R 1037 H-199 Lasso (d. CM ) R 1036 H-829 P-611 Marych R 623 H-618 Medal R 989 H-618 Merlin R 553 H-618 Milwa R 817 H-618 Phönix R 818 H-588 Pomorska R 448 H-1 Profi R 183 H-47 P-433 Ramrod (x. Piast) R 195 H-199 Roch R 451 H-1 Set R 452 H-1 Sokolik R 552 H-1 Tarchalska R 869 H-199 Turkus R 550 H-199 Wenus R 745 H-199 Wiato R 428 H-1 Zekon R 815 H-524 P-468 Jeżówka purpurowa - Eastern Purple-Coneflower - Echinacea purpurea (L.) Moench Ida R 952 H-14 Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. jary - spring Annabell R 524 H-306 P-29 Antek R 523 H-489 P-153 Barke R 525 H-407 P

16 Basza R 939 H-618 Binal R 596 H-1 Blask R 526 H-618 Boss R 171 H-618 Bryl R 316 H-618 Granal R 527 H-1 Gwarek R 360 H-199 Jersey R 680 H-866 P-429 Johan R 595 H-489 P-153 Justina R 522 H-306 Kirsty R 955 H-306 Madonna R 349 H-53 P-389 Nadek R 785 H-1 Nagradowicki R 994 H-1 Philadelphia R 681 H-53 P-389 Poldek R 370 H-321 Promyk R 992 H-611 Rabel R 266 H-618 Rasbet R 318 H-618 Rastik R 361 H-618 Rataj R 264 H-618 Refren R 317 H-618 Rodion R 265 H-618 Rubinek R 991 H-618 Ryton R 784 H-618 Scarlett R 363 H-407 P-618 Serwal R 783 H-611 Sezam R 504 H-199 Skarb R 993 H-611 Stratus R 362 H-611 Widawa R 882 H-53 P-389 ozimy - winter Babette R 990 H-306 Bartosz R 879 H-618 Bażant R 592 H-618 Bombay R 520 H-407 P-618 Bursztyn R 743 H-618 Carola R 593 H-306 Gil R 38 H-618 Horus R 277 H-1 Karakan (d. POA 2301) R 1041 H-199 Maybrit R 958 H-340 Merlot R 678 H-306 Tiffany R 409 H-407 P-618 Traminer R 679 H-306 Koniczyna biała - White Clover - Trifolium repens L. Barda R 996 H-724 Cyma R 997 H-1 13

17 Perła R 883 H-724 Rawo R 238 H-1 Romena R 97 H-1 Tasman R 995 H-302 P-311 Koniczyna łąkowa/koniczyna czerwona - Red Clover - Trifolium pratense L. Krasula R 940 H-321 Krynia R 497 H-321 Milvus R 884 H-818 P-386 Rozeta R 498 H-824 Konopie - Hemp - Cannabis sativa L. Tygra R 998 H-13 Kostrzewa czerwona - Red Fescue - Festuca rubra L. Adinda R 886 H-818 P-386 Anielka R 712 H-1 Anitawa R 892 H-1 Areta R 98 H-1 Astana R 825 H-724 Barma R 501 H-1 Baroyal R 715 H-302 P-311 Barswing R 961 H-302 P-311 Camilla R 716 H-436 P-386 Choczna (d. ROM-304) R 1042 H-724 Dark R 942 H-824 Dorosa R 826 H-724 Jasper R 824 H-818 P-386 Juka R 888 H-724 Kolia R 889 H-724 Liroyal R 415 H-818 P-386 Lucinda R 885 H-818 P-386 Mirena R 713 H-724 Nil R 1000 H-321 Nimba R 59 H-321 Nista R 887 H-724 Olivia R 416 H-818 P-386 Raisa R 717 H-818 P-386 Rapsodia R 941 H-824 Sartena R 999 H-724 Staszka R 959 H-724 Woma R 827 H-724 Womira R 714 H-724 Kostrzewa łąkowa - Meadow Fescue - Festuca pratensis Hudson Ardenna R 823 H-724 Artema R 502 H-1 Dagra R 894 H-724 Damara R 895 H-724 Fantazja R 1001 H-321 Gerda R 1002 H-1 Justa R 754 H

18 Laura R 560 H-161 Limosa R 417 H-818 P-386 Pasja R 559 H-824 Pradel R 718 H-735 P-311 Preval R 719 H-538 P-386 Skiba R 345 H-321 Wanda R 431 H-1 Kostrzewa owcza - Sheep s Fescue - Festuca ovina L. Arosa R 1003 H-724 Bardur R 720 H-302 P-311 Edolana R 828 H-724 Mentor R 829 H-818 P-386 Pintor R 488 H-818 P-386 Tenis R 491 H-199 Tomika (d. ROM-204) R 1043 H-724 Kostrzewa trzcinowa - Tall Fescue - Festuca arundinacea Schreber Asterix R 487 H-818 P-386 Idefix R 830 H-818 P-386 Odys R 561 H-199 Romina R 1004 H-724 Sorenta (d. ROM-204) R 1044 H-724 Tarmena R 831 H-724 Kukurydza - Maize - Zea mays L. 87N R 792 H-443 P N R 793 H-443 P-429 D R 329 H-54 P-837 D R 328 H-54 P-837 Electra R 321 H-55 L R 899 H-58 P-429 LIMEVD26A R 800 H-58 P-429 LIMFFB R 795 H-58 P-429 LIMGDW25B R 799 H-58 P-429 LIMIFX R 801 H-58 P-429 LIMIQW R 794 H-58 P-429 LIMIRX R 803 H-58 P-429 LIMIVX R 798 H-58 P-429 LIMIVX R 804 H-58 P-429 LIMIVY11B R 898 H-58 P

19 LIMNFR R 802 H-58 P-429 LIMNFS R 901 H-58 P-429 LIMNOT R 900 H-58 P-429 LIMNVB R 796 H-58 P-429 LIMNVS R 797 H-58 P-429 RPK R 695 H-741 P-532 RPK R 696 H-741 P-532 S41324A R 540 H-618 S R 539 H-618 S41789S R 541 H-618 S R 962 H-618 SNI R 897 H-443 P-429 System R 805 H-588 UP98D R 902 H-738 P-429 Kupkówka pospolita - Cocksfoot - Dactylis glomerata L. Amila R 1005 H-1 Baridana R 722 H-162 P-311 Krysta R 432 H-1 Minora R 563 H-1 Tukan R 905 H-1 Len oleisty - Linseed - Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert Jantarol R 1006 H-611 Oliwin R 865 H-611 Szafir R 170 H-611 Len włóknisty - Flax - Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum Atena R 850 H-13 Luna R 661 H-13 Modran R 574 H-13 Sara R 1007 H-13 Selena R 575 H-13 Temida (d. R 1678) R 1045 H-13 Lnianka siewna - Large-Seeded False Flax - Camelina sativa (L.) Crantz Przybrodzka R 1046 H-17 Lubczyk ogrodowy - Garden Lovage - Levisticum officinale W.D.J. Koch Amor R 471 H-14 Lucerna mieszańcowa - Sand Lucerne - Medicago x varia T. Martyn Radius R 7 H-824 Lucerna siewna - Lucerne - Medicago sativa L. Alpha R 1009 H-302 P-311 Krima R 558 H-455 Soca (x. Socza) R 557 H-455 Ulstar (d. RAH 100) R 1047 H

20 Łubin biały - White Lupin - Lupinus albus L. Boros R 742 H-618 Butan R 454 H-618 Łubin wąskolistny - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. Baron R 629 H-618 Bojar R 1010 H-618 Boruta R 632 H-568 P-618 Cezar R 631 H-618 Elf R 556 H-618 Graf R 710 H-618 Kalif R 963 H-618 Karo R 555 H-1 Neptun (d. PRH 202/05) R 1048 H-618 Sonet R 500 H-1 Wersal R 206 H-618 Zeus R 630 H-618 Łubin żółty - Yellow Lupin - Lupinus luteus L. Dukat R 1011 H-1 Lord R 822 H-618 Mister R 752 H-1 Parys R 8 H-618 Perkoz (d. PRH 81/05) R 1049 H-618 Taper R 628 H-1 Mak - Poppy - Papaver somniferum L. Agat R 473 H-611 Lazur R 37 H-611 Mieszko R 396 H-611 Rubin R 472 H-611 Mietlica biaława - Red Top - Agrostis gigantea Roth Mieta R 503 H-199 Paula R 492 H-199 Stefka R 565 H-199 Mietlica pospolita - Brown Top - Agrostis capillaris L. Niwa R 22 H-321 Ostropest plamisty - Milk Thistle - Silybum marianum (L.) Gaertn. Silma R 73 H-14 Owies - Oats - Avena sativa L. Arab R 690 H-153 Berdysz (d. CHD 1642/02) R 1053 H-153 Bohun R 599 H-153 Breton (d. CHD 1497/01) R 1050 H-153 Cacko R 909 H-611 Chwat R 438 H-611 Cwał R 535 H-153 Deresz R 437 H-153 Flämingsprofi R 689 H-53 (x. Flaemingsprofi) P-389 Flämingsstern R 601 H-53 (x. Flaemingsstern) P-389 Furman R 943 H-153 Gniady (d. CHD 2909/01) R 1051 H-153 Kasztan R 372 H-321 Koneser R 1012 H-611 Krezus R 908 H

(Dz.U. L 254 z , str. 11)

(Dz.U. L 254 z , str. 11) 2003L0091 PL 28.12.2006 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2003/91/WE z dnia 6 października

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015

1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015 1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015 SŁUPIA WIELKA, 15 MARCA 2015 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2013 r. Projekt w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO Na podstawie art. 26 ust.

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU ORAZ KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ WYTWARZANY I OCENIANY

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU ORAZ KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ WYTWARZANY I OCENIANY Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU ORAZ KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ WYTWARZANY I OCENIANY Lp. Nazwa polska

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie

USTAWA z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 września 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1362 o zmianie ustawy o nasiennictwie Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie. (druk nr 490)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie. (druk nr 490) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 490) USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. O NASIENNICTWIE (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010

4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010 4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010 S UPIA WIELKA, 15 WRZEŒNIA 2010 p W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Pszenica orkisz. Stan końcowy masy materiału siewnego

Pszenica orkisz. Stan końcowy masy materiału siewnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w. Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym 1.07.20 / 30.06.20 Lp Nazwa polska gatunku ategoria Stan początkowy

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). 7 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). 7 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.. 2013 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o nasiennictwie wraz z projektem aktu wykonawczego.

- o zmianie ustawy o nasiennictwie wraz z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-85-07 Druk nr 1905 Warszawa, 20 czerwca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 151. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 151. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY ROLNICZE - AGRICULTURAL PLANTS. Burak - Beet. Pastewne - Fodder Plants

ROŚLINY ROLNICZE - AGRICULTURAL PLANTS. Burak - Beet. Pastewne - Fodder Plants Wykaz gatunków roślin uprawnych, których odmiany wpisuje się do krajowego rejestru ROŚLINY ROLNICZE - AGRICULTURAL PLANTS Burak - Beet Burak cukrowy Sugar Beet Beta vulgaris L. Burak pastewny Fodder Beet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 33

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 33 Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 33 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

z dnia 26 kwietnia 2016 r. O Z O Z Ą D Z E N I E M I N I S T A O L N I C T A I O Z O J U S I 1) z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Słupia Wielka, 30.04.2015 r.

Wstęp. Słupia Wielka, 30.04.2015 r. Wstęp Listy odmian roślin uprawnych wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce publikowane są przez COBORU corocznie, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. 135 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie iloêci materia u siewnego niezb dnej do przeprowadzenia badania odr bnoêci, wyrównania i trwa oêci, badania wartoêci

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA RONICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU CHARAKTERSTKA ODMIAN ZIEMNIAKA Opracowanie: mgr inż. Janusz Sychowicz Charakterystykę odmian ziemniaka opracowano w oparciu o istę opisową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "olnictwo ekologiczne" objętego rogramem ozwoju Obszarów iejskich na lata 2014-2020. Dz.U.2016.610

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 173 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 stycznia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 173 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1841 Poz. 173 173 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó owych wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania i

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Lista odmian roślin warzywnych

Lista odmian roślin warzywnych Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ISSN 1231-8280 Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce Polish National List of Vegetable Plant Varieties 2015 Słupia Wielka

Bardziej szczegółowo

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi International Coalition to Protect the Polish Countryside

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

OFERTA - ZAMÓWIENIE WARZYWA NA SEZON 2015 KIEŁKI. Strona 1

OFERTA - ZAMÓWIENIE WARZYWA NA SEZON 2015 KIEŁKI. Strona 1 Strona OFERTA - ZAMÓWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "TORAF" Sp. J. Leszek, Tomasz, Rafał Węgrzynowscy Maciejów 4, 46- Kujakowice Górne tel. (77) 40 4 40 fax. e-mail: toraf@toraf.pl WARZYWA NA SEZON 0

Bardziej szczegółowo

Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe

Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują

Bardziej szczegółowo

Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze - WR-SRH...

Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze - WR-SRH... 1 z 9 2015-08-17 10:29 www.bronisze.com.pl Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze 2015-08-17 Nazwa produktu Cena min. Cena max. Cena przeciętna Zmiana ceny przeciętnej Jednostka Grupa produktowa

Bardziej szczegółowo

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej Prof. Dr hab. Edward S. Gacek Konwent Marszałków Szczawnica Zdrój, 19 grudnia 2008 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr kumentu: PL-EKO-09/2760/6 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: SĘKOCIN NOWY, ul. AL.KRAKOWSKA 37

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/74/WE

DYREKTYWA KOMISJI 2009/74/WE L 166/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2009 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Produkcja nasienna ziemniaka 1)

Produkcja nasienna ziemniaka 1) Produkcja nasienna ziemniaka 1) Według danych GIORiN, do kwalifikacji polowej w 2015 r. zgłoszono 2143 plantacje nasienne ziemniaka o łącznej powierzchni 5640 ha (w 2014 r. 2123 plantacje). Oznacza to,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA ZECZYOSOLITEJ OLSKIEJ arszawa, dnia 14 marca 2016 r. oz. 343 OZOZĄDZENIE MINISTA OLNICTA I OZOJU SI 1) z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIV

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIV Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO REJESTRU ODMIAN ZIEMNIAKA Wydanie XIV Jadwisin 2011 IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie przekazuje

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE I ROLNICZE CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wstępne wyniki plonowania odmian ZBOŻA OZIME 2014 Słupia Wielka, wrzesień 2014 Centralny Ośrodek Badania

Bardziej szczegółowo

Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji

Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji JABŁKO POLSKIE LIGOL JABŁKO POLSKIE JONAGOLD JABŁKO POLSKIE SZAMPION JABŁKO POLSKIE GLOSTER JABŁKO POLSKIE JONAPRINCE JABŁKO GALA 1 KG OPAK JABŁKO 1,5KG

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH

WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH KINGA MATYSIAK, KAZIMIERZ ADAMCZEWSKI Instytut Ochrony Roślin Miczurina 20,

Bardziej szczegółowo

2. W ocenie wartości gospodarczej uwzględnia się

2. W ocenie wartości gospodarczej uwzględnia się Dziennik Ustaw Nr 50 1208 - Poz. 216 216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze

Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze www.bronisze.com.pl Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze 2014-11-27 Nazwa produktu Cena min. allium - czosnek ozdobny (i) alstroemeria (i) amarylis (i) 6.50 ananas (i) ananasy dekoracyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 1

Ziemniak Polski 2014 nr 1 46 mgr Krystyna Żalejko IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie 76-009 Bonin k. Koszalina, tel. (94) 342 30 31, fax (94) 342 70 28 zalejko@ziemniak-bonin.pl Uwaga! Poniższy wykaz ofert

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYOSOLITEJ OLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. oz. 983 ROZORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZIARNA ODMIAN PSZENICY I ŻYTA UPRAWIANYCH W POLSCE POD WZGLĘDEM WARTOŚCI ODŻYWCZEJ I PROZDROWOTNEJ

CHARAKTERYSTYKA ZIARNA ODMIAN PSZENICY I ŻYTA UPRAWIANYCH W POLSCE POD WZGLĘDEM WARTOŚCI ODŻYWCZEJ I PROZDROWOTNEJ Dr hab. Danuta Boros, prof. nzw. IHAR-PIB Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie CHARAKTERYSTYKA ZIARNA

Bardziej szczegółowo

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 EDWARD GACEK Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport Rynkowy

RYNEK NASION Raport Rynkowy RYNEK NASION 2015 Raport Rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału

Bardziej szczegółowo

Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak

Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak Spis treści Przedmowa CZĘŚCI. GOSPODARKA WODNA W PRODUKCJI ROŚLINNE J 1. Rozwój nawodnień na świecie i w Polsce 1.1. Nawadnianie w staroŝytności 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nowe w Rejestrze. białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja. Plenność dobra do bardzo dobrej. PSZENICA

Nowe w Rejestrze. białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja. Plenność dobra do bardzo dobrej. PSZENICA uprawa ZBOŻA OZIME. Nowe odmiany zarejestrowane w 2012 roku Nowe w Rejestrze Na początku w tego roku wpisano do Rejestru (Ro) szereg nowych wartościowych odmian zbóż ozimych. To 10 odmian pszenicy, w tym

Bardziej szczegółowo

Rośliny bobowate. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rośliny bobowate. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rośliny bobowate Uwagi ogólne W Polsce udział roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) w strukturze zasiewów kształtuje się na niskim poziomie (do %) i jest ciągle mniejszy niż w większości krajów

Bardziej szczegółowo

Case / Studium przypadku: Organic Seed trade in Estonia / Handel ekologiczymi nasionami w Estonii Manager, agronomist Mikko Rahtola Ekoseed Forum 20 22 March Poznan,Poland Backround: Agronomist from Helsinki,

Bardziej szczegółowo

Uprawa roślin w ogródku, czy ogrodzie

Uprawa roślin w ogródku, czy ogrodzie Kalendarz siewu warzyw i kwiatów Uprawa roślin w ogródku, czy ogrodzie przydomowym, to doskonała propozycja dla miłośników ogrodnictwa i zwolenników zdrowej kuchni. Wciąż nie doceniamy możliwości uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r.

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r. ZIEMNIAK Ziemniak jest rośliną, która z powodzeniem może być uprawiana na każdym polu, pod warunkiem, że jest ono wcześniej odpowiednio przygotowane. Najlepiej żeby przedplonami były zboża, rośliny strączkowe,

Bardziej szczegółowo

ODMIANY ZIEMNIAKÓW Charakterystyka tabelaryczna

ODMIANY ZIEMNIAKÓW Charakterystyka tabelaryczna ODMIAY ZIEMIAKÓW Charakterystyka tabelaryczna Opracowanie: dr Jacek Chotkowski mgr Irena Stypa Zakład asiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR 76-009 Bonin k. Koszalina Bonin 2010 azwa odmiany Rok rejestr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA ZECZYOSOLITEJ OLSKIEJ arszawa, dnia 14 marca 2016 r. oz. 343 OZOZĄDZENIE MINISTA OLNICTA I OZOJU SI 1) z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285 23 41-47; faks: 61 285 35 58 e-mail: sekretariat@coboru.pl www.coboru.pl Dyrektor: prof. dr hab. Edward S. Gacek LISTY

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SOYBEAN AND CAMELINA BREEDING IN DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING.

HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SOYBEAN AND CAMELINA BREEDING IN DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan University of Life Sciences Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Faculty of Agronomy and Bioengineering HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

DRZEWKA OWOCOWE (kopane)

DRZEWKA OWOCOWE (kopane) DRZEWKA OWOCOWE (kopane) Lp. Gatunek Podkładka JABŁONIE 176 (k. VII) Close A2 177 (pi. VII) Julia P14 178 (pł. VII) Oliwka Żółta M7, A2 179 (pł. VII) Early Geneva M7, M26 180 (pł. VII) Oliwka Czerwona

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA PL 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 A/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ODMIANOWA ZBÓŻ UPRAWIANYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ W RELACJI DO LIST ZALECANYCH ODMIAN (LZO)

STRUKTURA ODMIANOWA ZBÓŻ UPRAWIANYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ W RELACJI DO LIST ZALECANYCH ODMIAN (LZO) Fragm. Agron. 29(2) 2012, 87 97 STRUKTURA ODMIANOWA ZBÓŻ UPRAWIANYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ W RELACJI DO LIST ZALECANYCH ODMIAN (LZO) Marzena Lisowska, Antoni Bombik, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

(RX) Korekta rozchód z magazynu: M1 Sprzedaż wysyłkowa Cebule.pl

(RX) Korekta rozchód z magazynu: M1 Sprzedaż wysyłkowa Cebule.pl Numer dokumentu: 36/RX/M1/2016 Data wystawienia: 2016-05-04 11:57:22 1 1582 Alstremeria (Alstroemeria) Orange King 1 op. 0,78 zł 0,78 2 1584 Alstremeria (Alstroemeria) Yellow Princess 1 op. 0,78 zł 0,78

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Stomp Aqua. Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA

Stomp Aqua. Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA Stomp 455 CS to środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY NASION WARZYW ważny od dnia 10.12.2014 r. (stron 7) Wielkość opakowań nasion lub gr

CENNIK DETALICZNY NASION WARZYW ważny od dnia 10.12.2014 r. (stron 7) Wielkość opakowań nasion lub gr ,,EJA,, Sp. z o.o. ul. Poleczki 12 02-822 Warszawa tel.: 22-6441846 fax: 22-6438589 email: ir@ejarom. pl www.ejarom.pl Lp. CENNIK DETALICZNY NASION WARZYW ważny od dnia 10.12.2014 r. Gatunek /odmiana (stron

Bardziej szczegółowo

Lista odmian roślin sadowniczych

Lista odmian roślin sadowniczych Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ISSN 1232-0633 Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce Polish National List of Fruit Plant Varieties 2016 Słupia Wielka

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 30/2016 04 sierpnia 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 25.07-04.08.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

...-... Cena netto (zł)

...-... Cena netto (zł) Znak sprawy: A/R-27/2013 Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie

Bardziej szczegółowo

Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO

Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Sygnatura wpisu Status 02-13/2014 2014-07-23 Wydano 02-12/2013 2013-07-15 Wydano 2-09/ 2013-01-21 Wydano 02-11/2012 2012-01-21 Wydano 2014-07-23 Zamierzone uwolnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 139/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.5.2013 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE I ROLNICZE Wstępne wyniki plonowania odmian ZBOŻA OZIME 2013 Słupia Wielka, wrzesień 2013 Centralny Ośrodek Badania

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2016 01 września 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.08 01.09.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Oddział w Radomiu Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw

Oddział w Radomiu Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw Oddział w Radomiu Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013.

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Lp. Odmiana Rok wpisu do KRO w Polsce Rok włączenia do LZO Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Definicje autora, twórcy i hodowcy odmiany rośliny uprawnej w ustawodawstwie polskim

Definicje autora, twórcy i hodowcy odmiany rośliny uprawnej w ustawodawstwie polskim Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Jan Krzymański, Jadwiga Stuczyńska Związek Twórców Odmian Roślin Uprawnych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Definicje autora, twórcy

Bardziej szczegółowo

Cele i kierunki hodowli nasiennej roślin ogrodniczych

Cele i kierunki hodowli nasiennej roślin ogrodniczych Cele i kierunki hodowli nasiennej roślin ogrodniczych Polska jest dużym producentem i eksporterem warzyw świeżych (marchew, kapusta, cebula) i przetworzonych (warzywa mrożone). Ponadto w kraju istnieje

Bardziej szczegółowo

Lista odmian roślin sadowniczych

Lista odmian roślin sadowniczych Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ISSN 1232-0633 Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce Polish National List of Fruit Plant Varieties 2015 Słupia Wielka

Bardziej szczegółowo