Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu na wygraj swój sklep 1 Informacje Ogólne 1. Organizatorem konkursu na najlepszy pomysł na biznes, zwanego dalej Konkursem, jest Tara Coaching Szkolenia Doradztwo, zwany dalej Organizatorem. 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez Uczestnika najlepszego dzieła ( Praca Konkursowa ), polegającego na opracowaniu najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą w lokalu usługowym, znajdującym się w galerii handlowej Panorama. 3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora dla jego klientagalerii handlowej Panorama. 4. Sponsorem Konkursu jest właściciel galerii handlowej Panorama, Caryn Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, Osoba staje się Uczestnikiem z chwilą zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia Uczestnictwa do dnia 15 września 2013 r. 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. 7. Do Konkursu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o przyrzeczeniu publicznym. 8. Podmiotem zobowiązanym do wydania Nagrody jest Sponsor. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody przez Sponsora, nienależyte wydanie (np. opóźnienie) jak i odmowę realizacji Nagrody (np. żądanie zapłaty czynszu innego niż ustalonego w niniejszym Regulaminie za okres objęty Nagrodą). 10. Konkurs nie ma charakteru gry hazardowej, o której mowa w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r.. Nr 201, poz. 1540) 11. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać Konkurs bez podania przyczyny. O odwołaniu Konkursu Organizator informuje Uczestników wiadomością .

2 12. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem w taki sposób, aby osoba, która chce być Uczestnikiem, mogła przed zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie pozyskać, odtworzyć, utrwalić i przechowywać treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Uczestnik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Organizatora. 2 Praca Konkursowa 1. Na Pracę Konkursową składa się: prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego oraz przedstawienie Pracy Konkursowej osobiście przez Uczestnika w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Organizatora po otrzymaniu Zgłoszenia Konkursowego. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów w całości lub części skutkować będzie nieuwzględnieniem Pracy Konkursowej przez Organizatora. 2. Praca Konkursowa może być wysyłana wyłącznie na formularzu Zgłoszenia Konkursowego, udostępnionym na stronie internetowej lub listownie na adres: Marketing, Galeria Panorama, ul. Górecka 30, Poznań, w terminie do dnia 15 września 2013 r. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Uczestnika do wymogu, opisanego w ust. 1 i 2 (w szczególności poprzez wysłanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób inny niż opisany w ust. 2). 3 Uczestnicy 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na gruncie przepisów szczególnych może być ona stroną prawnie skutecznej umowy.

3 2. Wymogi, o których mowa wyżej dotyczą momentu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, jak i momentu ogłoszenia wyniku Konkursu. 3. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika większej ilości Prac, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu lub też dopuścić do udziału w Konkursie tylko tę Pracę Konkursową Uczestnika, która została doręczona Organizatorowi jako pierwsza. 4 Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie 1. Informacje dotyczące Konkursu umieszczane są na stronie internetowej 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie ( Zgłoszenie Uczestnictwa ) polega na prawidłowym wypełnieniu oraz wysłaniu Zgłoszenia przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na w którym podaje on następujące informacje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz informacje dotyczące Pracy Konkursowej, w tym m.in. nazwa planowanego sklepu, planowany przedmiot działalności, akceptację Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu oraz zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej oraz marketingowej przez Sponsora również po zakończeniu Konkursu. 3. Termin zgłaszania uczestnictwa w Konkursie wyznacza się na od 12 sierpnia do 15 września 2013 r. Zgłoszenia doręczone po tej dacie nie będą uwzględniane. Za datę zgłoszenia uważa się datę jego doręczenia do systemu teleinformatycznego Organizatora lub datę doręczenia na adres Sponsora. 4. Dane podane przez Uczestnika w Zgłoszeniu Uczestnictwa powinny być zgodne z prawdą i dotyczyć tego Uczestnika. Za skutki podania nieprawdziwych danych Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, jak i przygotowaniem Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik.

4 6. Wszelką odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Praca Konkursowa narusza prawa autorskie. 7. Organizator nie uwzględni Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności: 1) Praca Konkursowa zawiera treści obraźliwe, wulgarne, lub naruszające prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje; 2) Zgłoszenie Uczestnictwa zostało wysłane po terminie, o którym mowa w 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu; 3) Zgłoszenie Uczestnictwa nie jest kompletne lub w inny sposób nie zawarto w nim którejkolwiek z informacji, o których mowa w 4 pkt. 2 Regulaminu. 5 Oświadczenia Uczestnika 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z tym, że Uczestnik oświadcza, iż: 1) Zgłoszona przez niego Praca Konkursowa stworzona została przez niego samodzielnie, przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich, a jej rozpowszechnianie, korzystanie, rozporządzanie i opublikowanie nie narusza praw osób trzecich i nie była wcześniej nagradzana w podobnych konkursach. 2) Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych przez Administratora Danych Osobowych- Caryn Investments sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siennej 39, Warszawa oraz opublikowanie danych osobowych Uczestnika: imienia, nazwiska, adresu oraz adresu na stronach internetowych Organizatora i Sponsora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz. 883) 2. Wraz ze zgłoszeniem Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej oraz marketingowej w rozumieniu

5 art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przez centrum handlowe Panorama również po zakończeniu Konkursu, w szczególności informacji o ofercie Sponsora, promocjach, zniżkach, w szczególności elektronicznego biuletynu informacyjnego (newslettera) na podany przez Uczestnika przy zgłoszeniu adres . Zgoda ta może być w każdym czasie po zakończeniu Konkursu odwołana przez wiadomość wysłaną do Sponsora lub przez kliknięcie na link znajdujący się w u od Sponsora pod informacją handlową. 6 Wyłonienie Laureata 1. Laureatem Konkursu jest Uczestnik, który wykonał najwyżej ocenioną Pracę Konkursową, według poniższej procedury. 2. Wyboru najlepszej Pracy Konkursowej dokonuje komisja konkursowa (jury), składająca się z : 1) Damian Kubiś TPA Horwath Poland 2) Marta Gierlińska Tara Consulting 3) Dorota Suchodolska Balmain Asset Management 4) Andrzej Klein DTZ Polska Sp. z o.o. 5) Marzena Kaczmarek DTZ Polska Sp. z o.o Wyboru najlepszej Pracy Konkursowej dokonuje się poprzez ocenę zawartości Zgłoszenia Konkursowego oraz ustnego przedstawienia Pracy Konkursowej w terminie i miejscu, o których mowa w 2 pkt. 2 Regulaminu. 3. Wyłonienia Laureata Konkursu dokonuje Organizator na podstawie wyboru jury. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej do dnia 20 września Decyzja Organizatora o wyłonieniu Laureata Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 7 Nagroda

6 1. Nagrodą w Konkursie jest możliwość zawarcia umowy najmu przez Laureata z Sponsorem na okres 1 roku, której przedmiotem jest lokal usługowy (Lokal 100) o powierzchni 35,06 m2, mieszczący się w centrum handlowym Panorama, ul. Górecka 30, Poznań. 2. Nagroda jest niezbywalna i nie podlega dziedziczeniu. 3. Umowa najmu powinna zostać zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyłonienia Laureata Konkursu. 4. Na podstawie umowy najmu Sponsor zobowiązuje się do udostępnienia lokalu na czas przewidziany w umowie, a Laureat zobowiązuje się do zapłaty czynszu w wysokości 1,00 PLN brutto (słownie: jeden złoty) na miesiąc w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, a następnie w wysokości 26,75 PLN/m2+ VAT tytułem opłat wspólnych oraz 8,00 PLN/m2+ VAT tytułem opłaty marketingowej za każdy następny miesiąc trwania umowy. 5. Po upływie 12 miesięcy czasu trwania umowy najmu, Sponsorowi i Laureatowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc. 6. Sponsor zobowiązuje się do odprowadzenia należnego podatku od towarów i usług z tytułu umowy najmu. 7. W razie zawarcia umowy, Laureat zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Lokalu 100 najpóźniej do dnia 15 listopada 2013 r. Jeżeli Laureat nie rozpocznie działalności gospodarczej w wyżej wymienionym terminie, Sponsorowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz nałożenia kar umownych w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczone od 16 listopada 2013 r. 8. Laureat zobowiązuje się ponosić koszty związane z urządzeniem lokalu usługowego oraz opłatami eksploatacyjnymi za prąd, ogrzewanie i wodę na czas trwania umowy najmu. 8 Prawa do pracy konkursowej 1. Uczestnik Konkursu wyraża nieodpłatną, nieodwołalną i wieczystą zgodę na to, iż z chwilą ogłoszenia uczestnictwa w Konkursie, Organizator nabywa na zasadzie licencji niewyłącznej prawa do

7 rozpowszechniania, korzystania, rozporządzania oraz opublikowania wysłanej przez Uczestnika Pracy Konkursowej bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych, ilościowych, bezzwrotnie i bez możliwości odwołania, na wszelkich polach eksploatacji. 9 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania przez Organizatora na stronie 2. Wszelkie zmiany treści postanowień Regulaminu wymagają naniesienia na Regulamin dostępny na stronie 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Wszystkie kolory języka zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo