Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i programie nauczania. 2. Dostarczanie uczniom, rodzicom oraz nauczającemu informacji o postępach w uczeniu się, jak też o problemach związanych z przyswajaniem wiedzy, nabywaniem umiejętności i kształtowaniem postaw. 3. Uzyskanie informacji zwrotnej dla nauczyciela w celu doskonalenia jakości pracy edukacyjnej. II. Zasady oceniania 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Zakłada się, ze każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz charakterologicznych robi wszystko by osiągnąć sukces szkolny. 3. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia. 4. Każda ocena jest jawna i opatrzona ustnym komentarzem nauczyciela. 5. Komentarz zawiera wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne. 6. Wymagania edukacyjne formułowane są na bazie programu. 7. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy 8. Wymagania ponadpodstawowe zawierają w sobie wymagania podstawowe. Aby zaliczyć poziom ponadpodstawowy należy najpierw zaliczyć poziom podstawowy. 9. Skala punktowa w przypadku sprawdzianów pisemnych i kartkówek. OSSP poziom Licealny i LP: ocena dopuszczająca-40%-55% ocena dostateczna-56%-70% ocena dobra-71%-85% ocena bardzo dobra-86%-985 ocena celująca 10. Dla ocen cząstkowych stosuje się 6 stopniową skalę ocen.

2 11. Prace klasowe zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem, ich termin zaznaczany jest w dzienniku lekcyjnym. 12. Nie planuje się prac klasowych w dniach, w którym jest już zaznaczona praca klasowa z innego przedmiotu. 13. Nie planuje się pracy klasowej w tygodniu, w którym już zaplanowano dwie prace klasowe z innych przedmiotów. 14. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę uczniów w którym wypada praca klasowa, istnieje możliwość przesunięcia jej terminu, zgodnie z wolą większości obecnych uczniów. 15. W miarę możliwości unika się planowania prac klasowych w dniach następujących po uroczystościach i imprezach szkolnych lub pozaszkolnych absorbujących młodzież w znacznym stopniu. 16. Uczeń może poprawić pracę klasową, jednorazowo w ciągu dwóch tygodni. 17. Ocena z poprawy - wyższa zostaje wpisana obok oceny z pracy klasowej. 18. Uczeń, który z różnych względów, nie był obecny w szkole w czasie pracy klasowej może, zaliczyć ją w ciągu dwóch tygodni po powrocie, w czasie konsultacji z przedmiotu. 19. Ocenione prace klasowe przechowywane są przez jeden rok. Uczeń, oraz rodzice mają prawo wglądu do prac. 20. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy. 21. Uczeń do odpowiedzi ustnych przychodzi z zeszytem przedmiotowym. Daje to możliwość sprawdzenia poprawności merytorycznej notatek. 22. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, oraz przynoszenia ich na lekcje. Brak podręcznika może być uznany za brak przygotowania do niektórych lekcji. 23. Dwukrotnie, w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez potrzeby podawania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Fakty te zostaną odnotowane. Przy wymiarze dwóch godzin tygodniowo dwa razy w semestrze. 24. Wyżej wymienione zasady nie dotyczą nieprzygotowania wywołanego długotrwała chorobą lub innymi uzasadnionymi przyczynami. 25. Uczeń, który z własnej inicjatywy zgłosił się do odpowiedzi ustnej nie otrzymuje w razie niepowodzenia oceny niedostatecznej. Ocena pozytywna może być, na wniosek ucznia pominięta. 26. Krótkie prace sprawdzające (np. kartkówki) zapowiadane są jedną lekcję wcześniej. 27. Uczeń, który ma pewne trudności z przyswojeniem i zrozumieniem wiedzy może uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych. 28. Konsultacje odbywają się w wyznaczonym terminie, grupowo, indywidualnie lub formie mieszanej, w zależności od potrzeb. 29. W przypadku uczniów z potwierdzonymi przez poradnie dysfunkcjami i wadami rozwojowymi nauczyciel prowadzący może obniżyć wymagania w stosunku do ucznia lub dostosować do niego odpowiednie metody zajęć. 30. Jeżeli uczeń nie zgadza się z oceną końcową ma prawo do egzaminu sprawdzającego. 31. Ocena z przedmiotu jest jawna, dlatego uczeń informowany jest na bieżąco o uzyskanych wynikach. 32. Warunki i tryb uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana końcoworoczna określa Statut Szkoły. Podwyższenie oceny odbywa się w formie pisemnej i obejmuje materiał z danego semestru. 33. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa Statut Szkoły. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Punktacja pracy pisemnej odpowiada punktacji określonej dla innych prac pisemnych w PSO. 34. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w formie pisemnej. Punktacja pracy pisemnej odpowiada punktacji określonej dla innych prac pisemnych w PSO.

3 III. PRZEDMIOT OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Postęp w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczej. 2. Stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu obowiązującego programu. 3. Korzystania z różnych źródeł informacji. 4. Aktywność na lekcji. 5. Posługiwanie się fachowym językiem ekonomicznym. 6. Umiejętność pracy w zespole. 7. Trafna samoocena i autoprezentacja. 8. Opracowanie projektów, wykonywanie ćwiczeń inscenizacyjnych. 9. Posługiwanie się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi gospodarkę. 10. Umiejętność posługiwania się danymi statystycznymi oraz odczytywanie i interpretacja wskaźników ekonomicznych 11. Umiejętność sporządzania podstawowej dokumentacji dla potrzeb poszukiwania pracy. IV. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Wypowiedzi ustne - kilkuzdaniowe wypowiedzi z bieżących lekcji - pełna wypowiedź z poznanego zakresu materiału - dłuższe wypowiedzi powtórzeniowe - referaty 2. Wypowiedzi pisemne - odpowiedź na pytania - rozwiązanie zadań - wykonanie ćwiczeń 3. Zadania praktyczne. 4. Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, uczestniczenie w dyskusjach, praca indywidualna i w zespole 5. Umiejętność gromadzenia i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu i oprogramowania komputerowego. 6. Umiejętności komunikacyjne, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. V. METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ VI. VII. 1. Sprawdziany bieżące, obejmujące zakres tematyczny 1 3 kolejnych lekcji ( min. ). 2. Sprawdziany umiejętności z poszczególnych działów ( min. ) 3. Ocena pisemnych prac domowych. 4. Ocena odpowiedzi ustnych, przygotowanych i spontanicznych 5. Ocena prac praktycznych. Minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze -3: w tym minimum jedna ocena z pracy klasowej. WYMAGANIA EDUKACYJNE - OGÓLNE:

4 1. Na ocenę dostateczną (poziom podstawowy) uczeń powinien: znać podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu, brać udział w pracach nad projektem, uczestniczyć w ćwiczeniach ogólnoklasowych i zadaniach grupowych, znać podstawowe zagadnienia rynku pracy, umieć redagować podstawowe dokumenty potrzebne przy aktywnym poszukiwaniu pracy, 2. Na ocenę wyższą niż dostateczną (poziom ponadpodstawowy) uczeń powinien: posiadać wiedzę i umiejętności na ocenę dostateczną, umieć wykorzystywać informacje zawarte w materiałach i notatkach zebranych na lekcjach oraz w pracach w grupach i elastycznie łączyć je z pojęciami z przedmiotu, uczestniczyć i wykazywać co najmniej umiarkowaną aktywność na ćwiczeniach, znać zasady i sposoby aktywnego poszukiwania pracy, potrafić interpretować i uzasadniać zagadnienia wskazane w wymaganiach rozwiązywać przykłady dotyczące zagadnień wymienionych w wymaganiach umieć redagować w sposób poprawny dokumenty potrzebne przy aktywnym poszukiwaniu pracy, znać warunki przystąpienia Polski do UE. W procesie tworzenia i wdrażania PSO ewaluacja pozwala nauczycielowi na zebranie informacji czy przyjęte kryteria oceniania funkcjonują we właściwy sposób i czy nie są tylko mrzonką twórcy systemu oderwaną od rzeczywistości oraz oczekiwań uczniów, rodziców i wymagań stawianych przez WSO. Ponadto pozwala dokonywać zmian w celu poprawiania efektywności i jakości systemu oceniania. VIII. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA I ANALIZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Osiągnięcia ucznia odnotowywane są w formie ocen w dziennikach lekcyjnych, z zaznaczeniem jakiej metody sprawdzenia osiągnięć dana ocena dotyczy. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Człowiek istota ekonomiczna - wyjaśnia pojęcie potrzeby, kosztu alternatywnego, zasobów, przedsiębiorczości - określa motywy aktywności człowieka - charakteryzuje swoje zasoby - wymienia czynniki produkcji - rozróżnia czynniki produkcji - wyznacza swoje cele - dokonuje trafnej samooceny - charakteryzuje potrzeby

5 - wyznacza koszt alternatywny podejmowanych decyzji - charakteryzuje czynniki produkcji - analizuje czynniki sprzyjające realizacji celów - interpretuje krzywą możliwości produkcyjnych - hierarchizuje potrzeby Bardzo dobry - wykorzystuje piramidę Maslowa do analizy potrzeb człowieka - dobiera czynniki produkcji wykorzystywane do produkcji określonych dóbr 2. Gospodarka rynkowa - definiuje pojęcie systemu ekonomicznego - wymienia systemy ekonomiczne - wymienia filary wolnej przedsiębiorczości - wymienia zasadnicze cechy gospodarki rynkowej i centralnie planowanej - wyjaśnia przyczyny transformacji ustrojowej - określa korzyści i wymagania, jakie stwarza gospodarka rynkowa - ocenia system gospodarki rynkowej i centralnie planowanej - wyjaśnia wpływ filarów wolnej przedsiębiorczości na gospodarkę rynkową - wyjaśnia jaki wpływ na efektywność gospodarowania ma system ekonomiczny Bardzo dobry - ocenia korzyści i koszty transformacji ustrojowej - porównuje systemy ekonomiczne wybranych krajów 3. Rynek popyt, podaż i cena - definiuje pojęcia: rynek, popyt, podaż, cena, dobra substytucyjne, komplementarne - wymienia czynniki wpływające na podaż, popyt, cenę - wymienia rodzaje rynków - rozróżnia struktury rynkowe - wyjaśnia prawo popytu i podaży - wykreśla krzywą popytu i podaży - opisuje mechanizm ustalania ceny - charakteryzuje struktury rynkowe - wyjaśnia pojęcie elastyczności cenowej podaży i popytu - wyznacza punkt równowagi rynkowej

6 - analizuje konsekwencje braku równowagi na rynku - wyjaśnia pojęcie użyteczności krańcowej - ocenia struktury rynkowe - oblicza i określa elastyczność cenową popytu i podaży - uzasadnia konieczność wspierania konkurencji i walki z monopolem 4. Budżet domowy: - określa pojęcie budżetu domowego - wymienia źródła dochodów i wydatków budżetu domowego - wyjaśnia pojęcie deficytu - uzasadnia potrzebę planowania budżetu domowego - klasyfikuje dochody i wydatki budżetu domowego - analizuje strukturę wydatków gospodarstw domowych - analizuje sposoby likwidacji deficytu budżetu domowego - charakteryzuje wydatki budżetu domowego - zaplanuje budżet domowy - wskaże związek między wysokością dochodów a strukturą wydatków - analizuje prawo Engla - ocenia budżet domowy 5. Konsument i jego prawa - definiuje pojęcie konsumenta, reklamy, reklamacji, rękojmi - wymienia prawa konsumenta - wymienia warunki udanych zakupów - wskazuje funkcje reklamy - wyjaśnia rolę konsumenta na rynku - uzasadnia potrzebę ochrony konsumenta - charakteryzuje funkcje reklamy - wyjaśnia jak należy korzystać z reklamy - rozróżnia strategie reklamowe - wyjaśnia prawa konsumenta - charakteryzuje działalność instytucji chroniących konsumenta - wskazuje procedury związane z egzekwowaniem praw konsumenckich

7 - analizuje zachowania konsumentów w sytuacjach konfliktowych - stosuje podstawowe zasady negocjacji - ocenia reklamy 6. Oszczędności, kredyty, inwestycje - wyjaśnia znaczenie oszczędzania - wymienia formy oszczędzania i inwestowania - wyjaśnia pojęcie kredytu - wymienia wady i zalety kredytu - określa tryb przyznawania kredytu - wymienia rodzaje kredytów - określa pojęcie procentu składanego - obliczy dochód z lokaty - sklasyfikuje kredyty wg różnych kryteriów - porówna oferty lokat - oszacuje koszty kredytu - porówna oferty kredytowe - sklasyfikuje sposoby zabezpieczenia zwrotności kredytów - zanalizuje sposoby badania sytuacji finansowej kredytobiorcy - ocenia wpływ kredytu na funkcjonowanie firmy - oszacuje zysk i ryzyko planowanej inwestycji 7. Ubezpieczenia - wyjaśnia sens ekonomiczny ubezpieczeń - wymienia rodzaje ubezpieczeń - zna filary ubezpieczeń emerytalnych - sklasyfikuje ubezpieczenia - wyjaśni funkcjonowanie systemy ubezpieczeń emerytalnych w Polsce - uzasadni konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje warunki życia na emeryturze - ocenić korzyści różnych rodzajów ubezpieczeń - zanalizuje oferty ubezpieczenia emerytalnego - scharakteryzuje zasady ubezpieczeń społecznych - oceni oferty firm ubezpieczeniowych

8 - dokona wyboru optymalnej dla siebie formy ubezpieczenia 8. Giełda papierów wartościowych - zdefiniuje pojęcie giełdy, akcji, obligacji - wymieni rodzaje giełd - wyjaśni pojęcie rynku pierwotnego i wtórnego - wymieni rodzaje akcji - scharakteryzuje rodzaje giełd - określi znaczenie giełd w gospodarce rynkowej - scharakteryzuje rodzaje akcji - wyjaśni rolę maklera giełdowego - określi zasady inwestowania na giełdzie - odczytać informacje zawarte w cedule giełdowej - wyjaśni potrzebę ryzyka w działalności gospodarczej - scharakteryzuje indeksy giełdowe - przeprowadzi analizę zysku i ryzyka związanego z inwestowaniem na giełdzie 9. Przedsiębiorstwo w gospodarce - definiuje pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy - wymienia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i źródła finansowania - określa cechy małych i średnich przedsiębiorstw - definiuje pojęcie etyki w biznesie - określa cechy wspólne przedsiębiorstw - charakteryzuje formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i źródła finansowania - omawia wady i zalety małych i średnich przedsiębiorstw - podaje przykłady etycznego postępowania w biznesie - wskazuje przyczyny niepowodzeń małych i średnich firm - rozróżnia różne cechy form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw - charakteryzuje źródła finansowania przedsiębiorstw - omawia przykłady zachowań nieetycznych w stosunkach: przedsiębiorstwo-państwo, samorząd terytorialny, dostawcy, odbiorcy, pracownicy - uzasadnia od czego zależy wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw - dobiera formy organizacyjno-prawne do prowadzenia wybranych działalności 10. Organizacja i zarządzanie firmą

9 - zdefiniuje pojęcie organizacji pracy, zarządzania - określi cele właściwej organizacji pracy - określi zasady organizacji pracy zespołu - wymieni funkcje zarządzania - wskaże style kierowania - omówi podstawowe zasady pracy w zespole - wyjaśni rolę kierownika grupy - rozróżni style kierowania - wskaże rolę informacji w zarządzaniu - wyjaśni funkcje zarządzania - uzasadni znaczenie pracy grupowej dla prawidłowego funkcjonowania firmy - dobierze styl kierowania w firmie - scharakteryzuje przepływ informacji w firmie - uzasadni potrzebę bycia odpowiedzialnym za przyjęte zadania - dokona oceny efektywności różnych stylów zarządzania 11. Gospodarowanie w firmie - wyjaśni pojęcia: koszt, produkcja, wydajność, utarg, zysk - wymieni klasyfikację kosztów - wymieni składniki majątku firmy - wskaże podstawowe rozliczenia firmy - określa wpływ zmian wielkości produkcji na kształtowanie się kosztów - rozróżnia składniki majątku firmy - wskazuje dokumenty podatkowe i ZUS-owskie jakie powinna prowadzić firma - określa zasady rozliczeń finansowych firmy - obliczy wynik finansowy firmy na podstawie prostych przykładów - sporządzi prosty bilans - zanalizuje czynniki wpływające na wydajność pracy - scharakteryzuje formy opodatkowania firm - sklasyfikuje koszty - dokona analizy rentowności - zinterpretuje krzywą kosztów przeciętnych i krańcowych

10 12. Jak założyć firmę? - wymienia etapy uruchomiania działalności gospodarczej - definiuje pojęcie biznesplanu - określa funkcje biznesplanu - wymienia elementy biznesplanu - omówi procedurę uruchomiania działalności gospodarczej - motywuje potrzebę sporządzania biznesplanu - wskaże instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa - charakteryzuje poszczególne elementy biznesplanu - określi dokumenty niezbędne przy rejestracji firmy - znajdzie w Internecie informacje o instytucjach wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa - uzasadni decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej - sporządzi prosty biznesplan - dokona analizy opłacalności prostego przedsięwzięcia gospodarczego 13. Rynek pracy - zdefiniuje pojęcie rynku pracy, popytu, podaży - wymieni czynniki wpływające na popyt na pracę i podaż pracy - zna podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - wymieni formy zatrudnienia - opracuje własne CV i list motywacyjny - wskaże przyczyny rozwiązania umowy o pracę - omówi specyfikę lokalnego rynku pracy - scharakteryzuje rodzaje umów z pracodawcą - dokona autoprezentacji - określi podstawowe zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy - zna zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej - rozumie konieczność planowania własnej kariery zawodowej - wskaże źródła informacji dotyczących rynku pracy - planuje swoją drogę edukacyjną i zawodową - omówi czynniki wpływające na popyt na pracę oraz wpływające na podaż pracy - diagnozuje możliwości i warunki podejmowania pracy w UE - oceni różne formy zatrudnienia - uzasadni swój wybór drogi edukacyjnej i zawodowej

11 14. Bezrobocie - wyjaśni pojęcie bezrobocia - wymieni rodzaje bezrobocia - wymieni przyczyny i skutki bezrobocia - zna metody aktywnego poszukiwania pracy - scharakteryzuje rodzaje bezrobocia - wskaże formy pomocy osobom bezrobotnym - określi instytucje wspierające osoby poszukujące pracy i pozostające bez pracy - wskaże w jaki sposób osoby bezrobotne mogą ubiegać się o pomoc - opisze konsekwencje pozostawania bez pracy - wymieni metody przeciwdziałania bezrobociu - obliczy i zinterpretuje stopę bezrobocia - zaplanuje osobistą aktywność w celu przeciwdziałaniu własnemu bezrobociu 15. Rola państwa - wymieni cele państwa w gospodarce - wymieni funkcje państwa - przedstawi poglądy liberałów, etatystów i eurokratów na rolę państwa w gospodarce - omówi rolę państwa w warunkach gospodarki rynkowej - wskaże ograniczenia i możliwości realizacji celów państwa - określi zakres ingerencji państwa w losy człowieka - uzasadnia pozytywne i negatywne konsekwencje wpływania państwa na gospodarkę 16. Dobrobyt - wyjaśni pojęcie dobrobytu - wymieni podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego - wymieni czynniki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu - omówi obieg okrężny w gospodarce - scharakteryzuje mierniki wzrostu gospodarczego: PKB, PNB, PNN - porówna ich wartości dla różnych państw

12 - wyjaśni różnicę między dochodem realnym i nominalnym - oceni wzrost gospodarczy w wybranych krajach - rozróżni PKB i PNB - zna różnicę między dochodem narodowym per capita obliczonym wg kursu walutowego a wyznaczonym przy wykorzystaniu parytetu 17. Pieniądz i instytucje finansowe - wyjaśni pojęcie pieniądza - rozróżnia formy pieniądza - wymienia cechy i funkcje pieniądza - definiuje pojęcie inflacji - wymienia rodzaje inflacji - wymienia rodzaje banków w polskim systemie bankowym - opisuje cechy i funkcje pieniądza - wyjaśnia wpływ inflacji na gospodarkę - charakteryzuje system bankowy w Polsce - rozróżnia bankowe i nie bankowe instytucje finansowe - wyjaśnia na czym polega kreacja pieniądza - opisze i rozpozna narzędzia polityki monetarnej państwa - objaśni formy pieniądza - analizuje skutki inflacji - rozumie wpływ polityki monetarnej na życie gospodarcze kraju - omówi znaczenie wprowadzenia euro 18. Budżet i polityka gospodarcza - określi pojęcie budżetu państwa, deficytu budżetowego, długu publicznego - podaje przykłady dochodów i wydatków budżetu państwa - definiuje pojęcie podatków - wymienia rodzaje podatków - określa źródła dochodów i wydatków budżetu państwa - określa źródła dochodów i wydatków budżetów samorządu terytorialnego

13 - wskazuje źródła pokrycia deficytu budżetu państwa - rozumie wpływ polityki fiskalnej na życie gospodarcze kraju - wie jak ubiegać się o fundusze strukturalne UE 19. Gospodarka globalna - zdefiniować pojęcie handlu zagranicznego, importu, eksportu, globalizacji - wymieni korzyści wynikające z handlu zagranicznego - określi korzyści integracji gospodarczej - określi sposoby oddziaływania państwa na handel zagraniczny - wyjaśni cechy rynku wewnętrznego UE - omówi korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji - omówi wpływ międzynarodowych organizacji gospodarczych na rozwój handlu - scharakteryzuje międzynarodowe instytucje finansowe - wyjaśni korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy międzynarodowej - rozróżni przewagę komparatywną od absolutnej - zanalizuje bilans handlowy Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie jest w stanie wykonać elementarnych zadań o niewielkim stopniu trudności, tj. - nie zapamiętał nawet podstawowych pojęć i klasyfikacji - nie odróżnia podstawowych pojęć - posiada duże braki wiedzy - nie rokuje ich usunięcia nawet przy pomocy nauczyciela - braki uniemożliwiają edukację na wyższym poziomie Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą - posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego - samodzielnie zdobywa potrzebne wiadomości - systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji - proponuje rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych - odnosi sukcesy w konkursach, olimpiadach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności z przedmiotu

14

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający. KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH I. Zasady PSO z historii 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Zakłada się, że

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Liceum w Zespole Szkól Urszulańskich we Wrocławiu Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wg. Ekonomia stosowana. Opracowanie Krystyna Opalińska 1 W toku nauczania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA Treści edukacyjne Na podstawie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej można określić następujące

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; nie potrafi,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii H.Sieczkoś, D.Jabłońska 1 Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Niniejszy przedmiotowy system oceniania obejmuje następujące przedmioty: w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: usługi gastronomiczne, organizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I WSTĘP Przedmiotem oceny są umiejętności i wiadomości związane z wiedzą historyczną, które uczeń ma poznać i rozwijać. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie.

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. W procesie dydaktycznym oceniane są wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania Zespół przedmiotów przyrodniczych Geografia I. RODAK, H.SIECZKOŚ 1 Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu biologia 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PSO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności i postaw uczniów. Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. PSO z matematyki jest zgodny zobowiązującym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze Klasy IA, IB, IC, ID, IE Nauczyciel: Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o kulturze 1.Ocenianiu podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa OCENIANIE PRZEDMIOTOWE edukacja dla bezpieczeństwa I Ocenianie bieżące 1. Formy aktywności ucznia podlegające sprawdzaniu i ocenianiu 1. Ustne: a) ocena z odpowiedzi ustnej; obejmuje zakres materiału z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. Wymagania edukacyjne z przyrody: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada 96% wiadomości i umiejętności określone programem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z B I O L O G I I W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocenianiu podlega: Posługiwanie się poprawną terminologią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie geografia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z fizyki sporządzono na

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W DZIAŁOSZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W DZIAŁOSZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W DZIAŁOSZYNIE Bożena Rak Podstawa prawna: Przedmiotowy system oceniania sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej klasa 1 TLR Technik organizacji reklamy Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rynek, popyt, podaż, konkurencja,

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa opracował : mgr Przemysław Kuchowicz mgr Stanisław Kłaniecki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRACOWNI TECHNOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRACOWNI TECHNOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRACOWNI TECHNOLOGII PSO został opracowany na podstawie WSO i uwzględnia program nauczania z pracowni technologii 1. Obszarami aktywności podlegającymi ocenie są; - wiedza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA. Przedmiotowy System Oceniania

BIOLOGIA. Przedmiotowy System Oceniania 2008/2009 BIOLOGIA Przedmiotowy System Oceniania Skład zespołu: 1. mgr Anna Woźniakowska 2. mgr Renata Grzegorczyk 3. mgr Agnieszka Przybycień-Sioma 4. mgr Halina Wołyniec 5. mgr Krystyna Wojdat Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I. Podstawy prawne opracowania PSO. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na językach obcych ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Klasa I To, I Ai NAUCZYCIEL: IWONA SZUMNIAK rok szkolny 2013/14 1 1. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA WYD.OPERON Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności, zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace kontrolne (sprawdziany,

Bardziej szczegółowo